защита2


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ДЖЕРЕЛА ЙОГО ФОРМУВАННЯвиконана на матеріалах ТОВ «НовоБуд»СтудентаГрінчука Євгена МиколайовичаГрупи ФК-32Денної форми навчанняСпеціальність: 5.03050801 Фінанси і кредит  Керівник курсової роботи:Бравославська Наталія Василівна ВСТУПРинкові умови господарювання, в яких функціонують підприємства вимагають від них постійної уваги до підвищення ефективності використання залучених ресурсів, складовою яких є основний капітал. На мікрорівні основний капітал є життєво необхідним структурним елементом виробничої діяльності підприємств реального сектора економіки, що пояснюється його важливою роллю в процесі виготовлення конкурентоспроможної продукції, активною участю у створенні нових робочих місць та іншими позитивними аспектами функціонування.Сучасне економічне становище потребує від власників та фінансових менеджерів підприємств ефективного управління, уважного контролю та своєчасного коригування структури капіталу підприємства, бо оптимальна структура капіталу дозволяє отримувати максимальний прибуток, рентабельність, фінансову стійкість та високі показники ліквідності та платоспроможності. Фінансово-господарська характеристика підприємства ТОВ "НовоБуд"ТОВ "НовоБуд" організовано на основі приватної власності, належить до розряду малих підприємств і виконує будівельно-монтажні роботи. Підприємство займається будівельною діяльністю з 2005 року.Товариство має власне майно, що враховується на власному балансі, має банківський розрахунковий рахунок і круглу печатку. ТОВ "НовоБуд" самостійно формує свою виробничу програму і встановлює ціни на продукцію відповідно до чинного законодавства і договорів. На підприємстві відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе керівник організації. Головний бухгалтер керується у своїй роботі законодавством, Положенням з бухгалтерського обліку, нормативними актами, прийнятої облікової політики та інструктивними матеріалами, несе відповідальність за дотримання містяться в них вимог і правил ведення бухгалтерського обліку. Так як "НовоБуд" є суб'єктом малого підприємництва, не застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та не зобов'язане проводити аудиторські перевірки достовірності бухгалтерської звітності, річна звітність організації представлена ​​в обсязі Бухгалтерського балансу та Звіту про доходи та витрати без додаткових розшифровок. Аналіз доходів і витрат ТОВ " НовоБуд " за 2009 - 2010 рр. (тис. грн.){5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}Показники2009 рік2010 рікВідхилення, (+; -)Темп росту,%Чистий доход (виручка) від реалізації продукції1360014100500103,7Собівартість реалізованої продукції1128111447166101,5Валовий прибуток (збиток) від продажу 23192609290112,5Інші операційні доходи22Інші операційні витрати5746-980,7Прибуток (збиток) до оподаткування22922609317113,8Поточний податок на прибуток55062676113,8Чистий прибуток (збиток)17421983241113,8 Структура основних фондів ТОВ "НовоБуд" за 2009 і 2010 роки{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}Найменування групи 2009 рік2010 рікЗміни (+,-)сума, (грн.)питома вага, (%)сума, (грн.)питома вага, (%)Сума, (грн.)Зміни у %1. Будівлі 1156121,413 90, 20846535,926 73,00-309585,487 -26,782. Машини та обладнання 11502,346 0,905537,496 0,48-5964,85 -51,863.Транспортні засоби 114114,664 8,90307536,032 26,52193421,368 169,50Всього 1281738,423 1001159609,454 100-122128,969 -9,53 Розглянемо показники стану ОЗ детальніше. По-перше, розглянемо коефіцієнт зносу основних засобів:К зн.оз = Знос ОЗ / Первісна вартість ОЗК зн. оз2009 на поч. пер = 247,6 / 1529,338 = 0,1619К зн. оз2009 на кін. пер = 215,1 / 1485,149 = 0,1448К зн. оз2010 на поч. пер =149 / 1058,242 = 0,1408К зн. оз2010 на кін. пер = 285 / 1442,733 = 0,1975Графік зносу ОЗ за 2009-2010 рр Тепер розглянемо коефіцієнт оновлення основних засобів нашого підприємстваК он. оз = Збільш. за період. первісн. варт. / Первісна вартістьК он. оз2009 = (1485,149 - 1529,338) / 1485,149 = -0,0298К он. оз2010 = (1442,733 - 1058,242) / 1442,733 = 0,2665Графік оновлення ОЗ за 2009-2010 рр Аналіз ефективного використання основних фондів ТОВ "НовоБуд" за 2009 і 2010 роки (грн.){5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}Показник Рівень показникаЗміни (+; -)20092010Фондорентабельність 1,8202,7350,915Фондовіддача 10,67514,5373,862Фондомісткість 0,0940,068-0,026 Висновки та пропозиції У даній курсовій роботі був проведений аналіз основного капіталу ТОВ "НовоБуд" за 2009-2010 роки. Мета даної роботи полягала в тому, щоб на основі документів бухгалтерської звітності розглянути структуру та динаміку основного капіталу підприємства, провести аналіз його основних статей і виявити резерви підвищення ефективності використання.По даній роботі можна зробити наступні висновки про фінансовий стан ТОВ "НовоБуд", які узагальнено характеризують основні її моменти: • Збільшення власного капіталу і постійне підвищення в динаміці є позитивною тенденцією. Достатній обсяг власних коштів забезпечує розвиток підприємства і зміцнює його незалежність, підживлює довіру партнерів, постачальників, клієнтів і кредиторів. • Великий вплив на фінансове становище підприємства надає стан виробничих запасів, у 2010 році відбувається різкий стрибок обсягу виробничих запасів у порівнянні з 2009 роком. Для керівництва підприємства необхідно переглянути суму запасів, так як їх кількість значно зросла. З метою нормального ходу виробництва і збуту продукції запаси повинні бути оптимальні. Накопичення великих запасів свідчить про спад активності підприємства; • В цілому, потрібно сказати, що стан основних виробничих фондів на 2010 рік (в порівнянні з 2009 роком) різко поліпшився. Як ми можемо помітити з аналізу фінансового стану підприємства, зростання обсягу основних виробничих засобів, привів до зростання обсягів випуску продукції, тобто до зростання обсягів виручки на 500 тис. грн. або на 103,7%. І як наслідок цього, зріс обсяг чистого прибутку на 241 тис. грн. в порівнянні з 2009 роком.Підводячи підсумки даної курсової роботи можна зробити наступні висновки про фінансову стійкість підприємства ТОВ "НовоБуд": • У 2010 році, фінансовий стан підприємства різко змінився і став більш стійким порівняно з 2009 роком. • У 2010 році ситуація кардинально змінюється, тому що збільшується частка основного капіталу зменшується. На закінчення, можна сказати що, всі завдання, поставлені на початку роботи, досягнуті і розкриті, а також досягнута головна мета роботи - на конкретному прикладі ТОВ "НовоБуд" розглянуто теоретичні і практичні розробки, необхідні для дослідження та проведення аналізу ефективності використання основного капіталу, сформульовані конкретні рекомендації.… Підсумки У першому розділі курсової роботи було висвітлено поняття основного капіталу. У другому розділі даної роботи, була викладена характеристика підприємства ТОВ "НовоБуд", управління виробничої та фінансової діяльністю організації здійснюється досить ефективно, проте підприємство може показати ще більш високі результати; основним резервом зростання прибутку підприємства може послужити зниження собівартості виробленої продукції та збільшення обсягів реалізації (пошук нових ринків збуту, розширення асортименту виробленої продукції); стабільне зростання коефіцієнтів рентабельності ОФ говорить про підвищений попит на продукцію підприємства та ефективному використанні майна. Таким чином, після проведеного аналізу фінансових результатів діяльності ТОВ "НовоБуд" можна дати рекомендацію щодо поліпшення якості роботи організації необхідно - знизити обсяг випуску продукції, так як спостерігається різке збільшення запасів у підприємства. Для підвищення ефективності використання основного капіталу підприємства, були виявлені резерви ефективності використання технологічного обладнання. Дякую за увагу,до нових зустрічей)))

Приложенные файлы

  • pptx 26448107
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий