Українська мова за проф.спрямуванням (ПЗ 1 семе..

Семестровий модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові ознаки професійного спілкування.
Практичне заняття 1. Предмет і завдання курсу

План:
1. Диктант.
2. Державна мова – мова професійного спілкування.
3. Предмет і завдання курсу, його наукові основи.
4. Поняття національної та літературної мови.
5. Найістотніші ознаки літературної мови.
6. Складні випадки вживання великої літери

Література:
Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник. Вінниця: Нова книга, 2003.
Ділова українська мова / за ред. О.Д.Горбула. – К..2002. – 273с.
Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення. – Донецьк,2007. – 440с.
Зубков М.Г. Мова ділових паперів. – Харків,1999. – 282с.
Культура фахового мовлення: Навчальний посібник/ За ред..Н.Д.Бабич. Чернівці: Книги –ХХІ, 2005.
Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура фахової мови: Навч. посіб. К.: ВЦ «Академія», 2007.
Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. К.: Каравела, 2008.
Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навчальний посібник. К.: Знання, 2006.
Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. К., 1997.
Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М. Сюта. К.: Довіра; УНВЦ «Рідна мова», 1999.
Шевчук С.В. Ділове мовлення: Модульний курс: Підручник. К.Арій, 2009.
Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення: Навчальний посібник. К.: Арій, 2009.
Шевчук С.В., Кабиш О.О., Клименко І.В. Українська мова. Комплексна підготовка до тестування: Навчальний посібник. К.: Арій, 2008.
Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням. –К.,2011. – 694с.
Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: Модульний курс: Навч. посіб. К.:Алєрта, 2009.


Практичне заняття 2. Державна мова – мова професійного спілкування

План:
1. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови.
2. Професійна мовнокомунікативна компетенція.
3. Мовні норми.
4. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.
5. Особливості чергування голосних та приголосних у словах-термінах

Дайте відповіді на запитання:
1. Розкрийте зміст поняття "мова". Дайте характеристику основним функціям мови.
2. Розкажіть про українську мову професійного спрямування як навчальну дисципліну, зміст і її завдання.
3. Розкрийте зміст понять "літературна мова" та "національна мова". Розкажіть про роль І.П.Котляревського та Т.Г.Шевченка у формуванні української літературної мови.
4. Дайте визначення мовної норми, назвіть різновиди мовних норм, проілюструйте їх на прикладах.
5. Дайте визначення поняття "державна мова". Який статус має українська мова в сучасній Україні?
6. Розкажіть про мовну і мовленнєву професійну компетенцію.
7. Дайте визначення комунікативної професійно орієнтованої компетенції.

Завдання 1. Користуючись орфоепічним словником, розставте наголос у словах. Назвіть слова з подвійним наголосом.
Одинадцять, автори, хаос, тонкий, спина, кулінарія, помилки, ознака, завдання, випадок, було, каталог, виделка, Дністер, феномен, усередині, умовчати, асиметрія, сільськогосподарський, речовина, разом, ринковий, показник, фаховий, поняття, масляний, лупа, шкода, ненависть, олень, колесо, загадка, ведмедиця, вітчим, відсотковий, алкоголь, вчення, граблі, громадянин, скумбрія, диспансер, довідник, дрова, закупка, курятина, начинка, оптовий, переїзд, терези, кропива, занести.

Завдання 2. Складіть словосполучення, додавши до поданих іменників прикметники. Поясність випадки порушення граматичних норм:
Портмоне, фламінго, кенгуру, Тбілісі, Онтаріо, Огайо, Міносвіти, Монтевідео, Умань, рандеву, ситро, Капрі, ательє, алое, колібрі, Міссурі, шимпанзе, теза, путь, біль, Сибір, нежить, собака, ступінь, дріб, сирота, кір, плакса, Делі, Чилі, харакірі, місьє.

Завдання 3. Відредагуйте словосполучення. Поясніть випадки порушення лексичних норм.
Давати добро, дякуючи підтримці, завідуючий відділом, учбовий рік, воєнна доктрина, військові дії, діюче законодавство, юридичне лице, забезпечувати безпеку, отримати широке розповсюдження, приймати міри, виконуючий обов’язки директора, вірна відповідь.

Завдання 4. Відредагуйте словосполучення. Поясність порушення граматичних норм.
У відповідності до ст.10 Конституції України, по відношенню до представників бізнесу, знущатися над твариною, відцуратися від батьків, дивуватися розуму, стосовно до нього, уподібнюватися до них, у залежності від ухвали, у порівнянні з минулим місяцем, згідно чинного законодавства, правила прийома студентів.

Завдання 5. Прочитайте текст. Назвіть, від чого залежить комунікативна компетенція.
Комунікативна компетенція
Індивід, крім знання мови, мусить уміти використовувати її в конкретному контексті й ситуації, тобто володіти комунікативною компетенцією.
Комунікативна компетенція – сукупність знань про спілкування, вербальних і невербальних засад інтеракції, умінь їх ефективного застосування у конкретному спілкуванні в ролі адресата і адресанта.
Комунікативна компетенція залежить від:
- комунікативних інтенцій (утримування в памяті сказаного і постійна кореляція плану спілкування з метою мовця, його проміжними та кінцевими результатами);
- дотримання комунікативних стратегій, що допомагають досягти необхідного результату комунікації;
- знання особистості співбесідника; зворотного зв’язку в комунікації, що передбачає втручання психологічних особливостей (темпераменту, переваг, уподобань тощо) адресата, його соціальних ролей; уміння долати психологічні "фільтри", розбивати психологічні "щити"; уміння володіти навичками декодування "мови тіла" співбесідника (пара лінгвістичних засобів) тощо;
- постійної орієнтації в умовах та ситуації спілкування;
- орієнтації і підтримання самого процесу спілкування, тобто контролю за цим процесом;
- контролю власної мовленнєвої поведінки, емоцій тощо;
- навичок та уміння завершення комунікації, виходу з неї, контролю над пост комунікативними ефектами тощо.
Однак комунікативна компетенція не означає автоматичного її використання (Ф.Бацевич).
Завдання до тексту:
1. Випишіть з тексту можливі порушення орфографічних, граматичних, лексичних, орфоепічних норм.
2. Випишіть слова, які б ілюстрували наявність/відсутність чергування голосних та приголосних.

Завдання 6. Запишіть слова, розкривши дужки. Поясніть вживання великої літери.
О(о)деський Н(н)аціональний (П)політехнічний (У)університет, М(м)іністерство (О)освіти і (Н)науки, (М)молоді та (С)спорту України, Б(б)юджет України, К(к)онституція України, (Н)народний (А)артист України, О(о)деські каштани, П(п)рем’єр – (М)міністр Канади, З(з)ахідна Україна, Р(р)еспубліка Болгарія, Ш(ш)евченківські читання, В(в)еликий (П)піст, В(в)сесвітня Р(р)ада М(м)иру, (Г)генеральний (К)конструктор, Г(г)енеральний П(п)рокурор України, В(в)елика В(в)ітчизняна В(в)ійна, Г(г)ромадянська (В)війна, Д(д)октор Т(т)ехнічних Н(н)аук, П(п)арк К(к)ультури і В(в)ідпочинку ім.. Шевченка, К(к)урорти П(п)івдня, С(с)узір’я В(в)елика В(в)едмедиця, С(с)вятий Д(д)ух, С(с)обака Б(б)ульдог, Б(б)отанічний С(с)ад, В(в)ерховна Р(р)ада України, Б(б)іблія, К(к)иєво-П(п)черська Л(л)авра, Е(е)поха В(в)ідродження.

Завдання 7. Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою суфікса –ськ-. Поясніть наявність/відсутність чергування.
Воронеж, Прилуки, Лейпциг, Запоріжжя, Норвегія, Галич, Владивосток, Волга, Карпати, Голландія, Дрогобич, Золотоноша, чех, латиш, казах, товариш, гігант, Словаків, Дамаск, француз, Канада, Камчатка, Чукотка, Буг, Куяльник, Балхаш, президент, Мадрид, Прага.
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1. З"ясуйте, зміст яких понять відбивають запропоновані визначення:
а) сукупність усіх мовних засобів, якими послугуються представники певної галузі виробництва, професії, роду занять;
б) сукупність систематизованих знань норм і правил літературної мови, за якими будуються правильні мовні конструкції та повідомлення за фахом;
в) мовні норми, які регламентують правила вимови звуків, звукосполук та наголошування;
в) унормована, відшліфована форма загальнонародної мови, що обслуговує найрізноманітніші сфери суспільної діяльності людей;
г) історично усталені, соціально закріплені правила, обов’язкові для всіх носіїв мови незалежно від соціальної, територіальної, професійної належності.

2. Виправте помилки у твердженнях, запишіть відредагований варіант:
а) Мовна норма є ознакою національної мови;
б) Термін – слово або словосполучення, що вживаються в певному професійному середовищі;
в) комунікативна функція мови полягає в тому, що мова є засобом формування думки;
г) державна мова – це сукупність усіх слів людей, які користуються даною мовою.3.

3. Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мов¬ної системи, що закріплюються в процесі суспільної комунікації, це:
а) орфоепічні норми; б)стилі української літературної мови; в)норми літературної мови; г) професійна мова.

4. Позначте варіант, в якому відсутнє порушення лексичних норм:
а) обіймати посаду, вірна відповідь, сімейний стан, відношення в колективі;
б) чинне законодавство, протягом двох тижнів, брати участь;
в) виключення з правил, власна думка, громадянський обов’язок;
г) мати за ціль, геометричне відношення, екзаменаційний білет.

5. Позначте рядок, в якому присутні випадки порушення лексичних норм:
а) зворотна адреса, редакторський виступ, правильна фігура;
б) слідувати із приміщення, відчинити двері, відімкнути замок;
в) навчальний план, виборча компанія, багата уява;
г) житлова проблема, дискваліфікація гравця, тактичний план.

6. Позначте варіант з порушенням орфоепічних норм:
а) виделка, ознака, випадок, щипці, щавель;
б) шофер, хто-небудь, розмін, псевдонім, приятель;
в) пізнання, похибка, помилки, решето, рукопис;
г) страйковий, течія, соломинка, солодощі, масляний.

7. Позначте варіант, де в усіх словах відбувається чергування приголосних перед суф. –ськ-:
а) Запоріжжя, казах, птах, боягуз, грек, Рига;
б) Кавказ, чех, товариш, Прага, козак, ткач;
в) Дамаск, Вінниця, тюрк, француз, моряк;
г) Норвегія, Мадрид, Поволжя, Суец, Владивосток.

8. Позначте варіант, з нормативним написанням великої літери:
а) Національний Банк України, Збройні сили України, 8 Березня, Новий Рік;
б) Південне Полісся, затока Святого Лаврентія, шевченківська кімната;
в) Золоті Ворота, орден "Мати-героїня", Ярослав Мудрий, комета Галлея;
г) Красна площа, трипільська культура, мічурінець, Полтавська битва.

9. Позначте варіант, де трапляються порушення нормативного написання великої літери:
а) Верховна Рада України, Святий Дух, епоха Відродження, Центральна Рада;
б) Міністерство охорони здоров'я України, Президент України, дев'яте травня;
в) Кривава неділя, Леся Українка, одеські поети, Великдень, країни Сходу;
г) орден Незалежності, Андріївська церква, Велика Магелланова Хмара.

10. Позначте варіант, де в усіх словах у формі Місцевого відмінка однини відбувається чергування приголосних:
а) ріг, рік, епоха, бланк, пастух, колиска;
б) втіха, фізика, шок, шлунок, заслуга;
в) Петербург, узбек, естетика, чоловік, круг;
г) черепаха, банк, око, техніка, тривога.

Практичне заняття №3. Основи культури української мови

План:
1. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора.
2. Комунікативні ознаки культури мови.
3. Комунікативна професіограма фахівця.
4. Складні випадки вживання м'якого знака та апострофа

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:
1. Дайте визначення поняттям "культура мови" і "культура мовлення".
2. Назвіть і охарактеризуйте комунікативні ознаки культури мовлення.
3. Що таке комунікативна професіограма фахівця?
4. Що таке лексикографія?
5. Що таке словник? Яка структура словникової статті? Які типи словників існують на сучасному етапі?
6. Дайте характеристику енциклопедичним та лінгвістичним словникам.
7. Що таке мовний, мовленнєвий, спілку вальний етикет?
8. Назвіть стандартні етикетні ситуації та парадигми мовних формул.

Завдання 2. Продовжте текст за поданим початком.
Культура мовлення – це дотримання мовних норм вимови, наголосу, слововживання й побудови висловів; нормативність, літературність усної й писемної мови, що виявляється в її точності, . . . .
Критерії точності - . . .

Завдання 3. Перекладіть українською мовою, з'ясуйте різницю словосполучень. Скористайтеся російсько-українським словником.
Одесская область, область вечных снегов, область науки, боль в области сердца; частным образом, обыкновенным образом, некоторым образом, надлежащим образом, коренным образом, образ правления; общественные отношения, отношения между людьми, отношение к работе, отношение между величинами, отношение (документ); гражданский кодекс, гражданский долг, гражданский брак, гражданское общество; общими усилиями, общие вопросы биологии.

Завдання 4. Користуючись фразеологічним словником, поясніть значення фразеологізмів та введіть їх у речення.
Авгієві стайні, ходяча совість, Геростратова слава, персона грата, тера інкогніто, содом і гоморра, альфа і омега, альма матер, досягти апогею, ахіллесова п’ята, робити на арапа.

Завдання 5. Користуючись словником іншомовних слів, доберіть рідномовні відповідники до поданих слів.
Фікція, шоу, інвестиції, аномалія, нюанс. фундатор, мас-медіа, паблік рилейшнз, консенсус, саміт, менеджер, фіаско, маркетинг, фарфор, стенографія, адекватний, менеджмент, феномен, трейдер, електорат, дилер, провайдер, сакральний, унітарний, екзит-пол.

Завдання 6. Користуючись словником паронімів, поясніть лексичне значення наведених слів, складіть з ними словосполучення.
Уява – уявлення, декваліфікація – дискваліфікація, житловий – жилий, їда – їжа, показник – покажчик, громадський – громадянський, дослідний – дослідницький, змістовий – змістовний, професійний – професіональний, особистий – особовий, писемний – письмовий – письменний.

Завдання 7. Користуючись орфоепічним словником, розставте наголос у словах.
Абиде, алфавіт, бюрократія, верблюдиця, вірші, говорю, грушевий, гуцул, гуртожиток, маркетинг, звисока, неприязнь, порядковий, Тараса, фольга, чужина, заміжня, довідник.

Завдання 8. Користуючись "Словником-довідником з українського літературного слововживання" С.І.Головащука, відредагуйте подані словосполучення.
Виплата членських внесків, виключення з правил, забезпеченість промисловості енергоносіями, забезпечувати безпеку, прийняти міри, учбовий рік, діюче законодавство, відкрити очі, здійснювати вплив, вільна вакансія, моя автобіографія, у червні місяці, тактична людина, крупний вчений.

Завдання 9. Враховуючи майбутній свій фах, укладіть комунікативну професіограму фахівця.

Завдання 10. Доведіть на конкретних прикладах, що "неправильно вжите слово породжує помилкові судження" (Г.Спенсер).

Завдання 11. Змоделюйте рольову ситуацію і проведіть комунікативну гру.
- Ви у незнайомому місті й шукаєте потрібну Вам установу.
- Ви не згодні з висловленою думкою співбесідника.
- Ви – працівник адміністрації. До Вас звертаються з проханням надати допомогу у проведенні заходу, а Ви не можете допомогти.
- Ви зустріли однокурсницю, Вам треба зробити їй комплімент.
- Ви вітаєтесь зі священиком.

Завдання 12. Змоделюйте мовленнєву ситуацію "Зустріч з професією" і проведіть комунікативну гру. З цією метою:
- запросіть на зустріч осіб різних професій;
- підготуйте гостям запитання про особливості їх професій.

Завдання 13. Вам треба порадити товаришеві почати готуватися до виступу з науковою доповіддю Як Ви це зробите, якими мовними формулами скористаєтеся?

Завдання 14. Опишіть українську гіперпарадигму мовних формул, якою послуговуються у таких ситуаціях:
- привернення уваги до себе
- порада, пропозиція
- відмова
- згода
- розрада
- схвалення
- зауваження, докір
- висловлення власного погляду
- співчуття
- прощання

Завдання 15. Словниковий диктант.
Риб. .ячий, морквя. . .ний, хом. . як, торфя. .ний, черв. . як, пів. .ядра, без. .язикий, між. .ярусний, Карп. .юк, перед. .ювілейний, пів. .Японії, під. .йом, олов.яний, пів. .їдальні, дит. .ясла, мін. .юст, духм. .яний, Герасим. .юк.
Вибач. .те, брин ..чати, куз. .ня, промін. .чик, дон. .ин, Дон. .ченко, чотир. .ма, рибал. .чин, вчител. .чин, Марус.чин, Натал. .чин, піднос. .ся, підніс . .ся, різ. .б. .яр, мен. .ший, близ. .кіст. ., різ. .кий, на брун. .ці, на гол. .ці, Уман. .щина, кін. .ці, Васил. .єв, колодяз. .ний.
Комп. .ютер, транс.європейський, міс. .є, кол. .є, ад. .ютант, рел. .єф, н. .юанс, ад. .юльтер, він. .єтка, Натал. .я, Тет. .яна, Омел. .ян, Уля. .на, компан. .он, миш. .як, прем. .єра, Н. .ютон.

Завдання 16. Подані слова іншомовного походження запишіть українською мовою. Поясніть правопис.
Ажиотаж, динамизм, интуиция, Фиджи, пудинг, скипидар, Таити, Дерибас, аквамарин, Сирия, Филиппины, Тибет, о.Крит, Китай, дезинформация, Чикаго, Луис, Хемингуэй, инициатива, дивизия, аксиома, круиз, Ричард, Сицилія, аудитор.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1. З'ясуйте, зміст яких понять відбивають запропоновані визначення:
а) галузь мовознавства, що кодифікує норми, стандарти репрезентації мовної системи;
б) визначальна комунікативна ознака культури мовлення, яка полягає у відповідності його літературним нормам, що діють у мовній системі;
в) розділ мовознавства, об’єктом якого є систематизація слів та фразеологічних зворотів, укладання їх у словники;
г) різновид лінгвістичного словника, що фіксує основні норми літературної вимови.

2. Яке твердження є правильним:
а) Історичні словники – це словники, в яких пояснюються слова, зафіксовані писемними пам'ятками.
б) Під час вітання першим руку подає соціально нижчий соціально вищому.
в) Виразність мовлення передбачає послуговування найрізноманітнішими мовними засобами висловлення думки.
г) Мовний етикет – реалізація етикету в конкретних актах спілкування, вибір мовних засобів вираження.

3. Яке твердження є помилковим:
а) Етикет – це кодекс правил поведінки, що регламентує взаємини між людьми у різних ситуаціях;
б) етимологічні словники виконують нормативну функцію;
в) Спілкувальний етикет – сукупність мовних і немовних засобів спілкування, якими послуговуються у різних комунікативних ситуаціях.
г) Орфографічні словники подають нормативне написання слів і їх граматичних форм відповідно до чинного правопису.

4.Позначте варіант, у якому у всіх словах слід ставити апостроф:
А) В..ячеслав, модел..єр, солом..яний, дерев..яний;
Б) горохв..яний, довір..я, кав..ярня, Мар..яна, п..ять;
В) між..ярусний, черв..як, транс..європейський, Карп..юк;
Г) Дерев..янко, порт..єра, імя, солов..ї, п..єса.

5.Позначте варіант, у якому всі слова слід писати з апострофом:
А) порт..єра, п..єса, Н..ю-Йорк, Кас..янов, сен..йор;
Б) бутон..єрка, Мол..єр, кастан..єти, ател..є, В..єтнам;
В) прем..єра, Герасим..юк, кур..єр, інтерв..ю, ін..єкція;
Г) Солов..яненко, павіл..йон, Григор..єв, об..єкт.

6. Позначте варіант, у якому всі слова слід писати з м’яким знаком:
А) брин..чати, вчител..чин, Ул..янов, морс..кий, лос..йон;
Б) рибал..чин, чотир..ма, пал..чик, біл..ший, маз..;
В) на фіал..ці, тон..ший, козац..кий, швец.., дяд..ко;
Г) Уман..щина, любіт.., сіл..с..кий, сяд..те, сіл

7. Позначте варіант, у якому у всіх словахна місці крапок слід писати літеру и:
А) с..стема, с..нус, Браз..лія, ід. .лія, Т..бет, Кр..т;
Б) д..в..з..я, Р..чард, аквамар..н, єг..птянин, Р..га;
В) Р. .шельє, Аргент..на, С..ц..лія, Ваш..нгтон, пуд..нг;
Г) граф..н, ск..п..дар, Балт..ка, Ф..л..пп..ни, Ч..лі.

8. Стандартна черговість фраз у зверненні до незнайомої людини може мати таку послідовність:
а) Щиро вдячний за. . .; Добрий день!; Чи не могли б Ви сказати . . .;
б) Вибачаюсь, що затримую Вас; Скажіть, будь ласка . . ; До побачення!;
в) Добрий день! Будьте ласкаві, скажіть . . .; Щиро дякую Вам.

9. Висловити власний погляд можна, скориставшись такими фразами:
а) Я рахую; як на мене; наскільки я розумію;
б) На моє переконання; Мушу зауважити; я глибоко переконаний, що. .;
в) Ви справді так вважаєте; мені хотілося б вірити, однак; мені здається, що. . .

10. Згоду з думкою, твердженням співрозмовника висловлюють так:
а) Чи не спробувати Вам; може б Вам;
б) Ви праві; І я такої ж думки;
в) Поза всяким сумнівом; Ви маєте рацію.Практичне заняття 4. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

План:
1. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні.
2. Основні ознаки функціональних стилів.
3. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів.
4. Правопис термінів іншомовного походження.
5. Складні випадки подвоєння та подовження приголосних у рідномовних словах та словах іншомовного походження.

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:
1. Дайте визначення поняттям "стиль", "функціональний стиль", "стилістика", "жанр".
2. Назвіть головні ознаки художнього стилю.
3. Яке основне призначення та ознаки наукового стилю?
4. Назвіть різновиди наукового стилю і дайте їм характеристику.
5. Назвіть основне призначення, сферу використання та головні ознаки офіційно-ділового стилю.
6. Які різновиди офіційно-ділового стилю? В яких жанрах вони реалізуються?
7. Дайте характеристику публіцистичному стилю мови.
8. Назвіть основні ознаки розмовного стилю.
9. Що таке текст? Назвіть основні елементи тексту.
10. Які є види тексту?

Завдання 2. Визначте, до якого функціонального стилю та його різновиду належить поданий текст, проаналізуйте їх стильові ознаки. Передайте його зміст засобами художнього, публіцистичного, розмовного стилів.

Міністерство науки й освіти, молоді та спорту України
Одеський національний політехнічний університет

НАКАЗ
20 вересня 1012 р. №80-с м.Одеса
про нагородження

НАГОРОДИТИ:
ЗІНЧЕНКА СЕМЕНА ДМИТРОВИЧА, студента ІІІ курсу хіміко-технологічного факультету, почесною грамотою Президента України і грошовою премією у розмірі 2000 гривень за кращу доповідь на Міжнародній студентській науковій конференції, яка проходила у м.Прага.
Підстава:
1. Доповідна записка заступника декана хіміко-технологічного факультету ОНПУ.
2. Рішення профкому (протокол від 15.10 2012 №1)

Ректор ОНПУ, професор ____________________ Г.О.Оборський
(підпис)

З наказом ознайомлений _________________
(підпис)

Завдання 3. Самостійно доберіть текст фахового спрямування, визначте його основні ознаки, розділіть його на дане (тема, предмет висловлювання) та нове (основний зміст висловлювання). Схарактеризуйте показники зв’язності даного тексту.

Завдання 4. Заповніть таблицю, розподіляючи слова за групами
Лексика за співвідношенням зі стилем
Міжстильова
Співвідносна з певним стилемнаукова
суспільно-виробнича
виробничо-професійна
офіційно-ділова
РозмовнаЗаява, жоден, орфографія, пріоритет, справедливість, акт, крутій, ухвала, пікетування, Конгрес демократичних сил України, ін’єкція, коледж, інтеграція, абітурієнт, категорія, дидактика, посвідчення, комизитися, статус без'ядерної держави, роботяга, крапельниця, інноваційний, протокол, батько, замакітрилося, сектор, кількадесят, якісно, доказовість, писака, пунктуальність, класифікація, доводити до відома, старенький, націоналізм, ратифікувати.

Завдання 5. Доберіть 2 види тексту фахового спрямування – монологічний і діалогічний, схарактеризуйте їх.

Завдання 6. Визначте стилістичні умови використання та значення (відтінки значення) кожного слова з наведених рядків:
З'ясувати – довідуватися, природа – матеріал – суть, запрошувати – припрошувати, інструкція – порада – напоумлення – рецепт, тема – предмет – лейтмотив, укладати – пакувати – підпорядковувати, хист – уміння – Божа іскра, копія – дублікат – подобизна, ідея – міркування – головна думка.

Завдання 7. Відредагуйте речення. Поясніть порушення мовних норм.
1. Підвівши підсумки виступів, головуючий зборів подякував усіх.
2. Із-за хвороби Іван пропустив концерт.
3. Просимо повідомити на ваші товари самі найнижчі ціни по прейскуранту.
4. Він знаходився у виключно тяжких умовах.
5. Кожне слово вона висловлювала повільно.
6. Студенти мало надають уваги нормативному слововживанню.
7. Присутні отримали насолоду від зустрічі з Ліною Костенко.
8. Вичерпуються запаси природних ресурсів.
9. Ні в якому випадку не можна приймати до уваги такі висловлювання.
10. Учні успішно здали екзамен по історії України.
11. Взагалі кажучи, це мене не торкається.

Завдання 8. До поданих російських сполучень доберіть українські відповідники. З'ясуйте їх стильове забарвлення.
Вполне возможно, нет никакой возможности, по возможности, по возможности скорее; до истечения срока, за исключением срока, по истечению срока, по истечении некоторого времени; верный оригиналу, верный своему слову, верный способ, верный перевод, верный друг, верный проигрыш; в лице кого, должностное лицо, знакомое лицо, лицом к лицу, от лица кого, юридическое лицо; находиться в бедственном положении, находиться в оппозиции, находиться в отъезде, находиться внутри, находиться за границей, находиться у власти; в области сердца, горная область, область интереса, область исследования, проблемная область; в общем, общая заболеваемость, общая комната, общие слова, общие интересы.

Завдання 9 Узгодьте підмет, до складу якого входять збірні іменники з кількісним значенням, з присудком, поясніть свій вибір.
1. Більшість (голосували, голосувало) за висловлену пропозицію. 2. Більшість завдань, передбачених програмою практики, (було виконано, були виконані). 3. Більшість населення України (підтримала, підтримали) політичні реформи. 4. Частина інженерів, робітників, службовців, підприємств (взяла, взяли) активну участь у розробленні нової техніки.

Завдання 10.Подані складні слова запишіть разом, окремо або через дефіс, поясніть їх правопис:
Високо/кваліфікований, темно/шоколадний, темно/шкірий, водо/лікування, водно/спортивний, низько/молекулярний, абсолютно/сухий, альфа/промені, чітко/ виражений, семи/місячний, військово/зобов’язанаий, військово/морський, 18/гра-дусний, важко/хворий, резус/фактор, опорно/руховий, гірко/солоний, мати/й/ма-чуха, біло/сніжний, гриб/паразит, пів/дози, пів/ Японії, напів/рідкий, єдино/кровний, пів/огірка, сільсько/ господарський, жовчно/кам’яний, лікар/еколог, хімічно/зв’язаний, фото/монтаж, життя/буття, ампер/метр, блок/система, грязе/водо/лікування, черепно/мозковий, опукло/ввігнутий, анатомо/клінічний, зовні/спокійний, нервово/хронічний, нервово/ хворий, нервово/збуджений, хлібо/булочний, хлібно/булочний, тепло/гідро/електро/ станція, нейро/інфекція.

Завдання 11. На місці крапок вставте, де потрібно, пропущені букви:
Безсмерт. .я, узбереж. .я, Поволж. .я, жовч. .ю, стат. .я, стат. .ею, стат. .ей, молод. .ю, молодіст. .ю, Натал. .я, безліч. .ю, від. .ан. .ість, від. .зеркален. .я, воз'. .єднан . .я, розріс. .я, юн. .ат, юн. .ий, бедоган. .ий, священ. .ий, священ. .ик, скажен. .ий, здоровен. .ий, гречан. .ий, довгождан. .ий, лимон. .ий, лебедин. .ий, силен. .ий, . .вічливий, глинян. .ий, пас. .я, нал. .єш.

Завдання 12. Подані слова запишіть українською мовою. Поясніть наявність/відсутність подвоєння приголосних.
Эмиграция, тонна, коллектив, иррадиация, аллея, бацилла, ассиметрия, буддизм, Андорра, Жанна, металл, бассейн, иммунитет, хобби, барокко, Брюссель, Черкассы, Таллинн, дессерт, иммиграция, транссибирский, массаж, баллон, Миссури, голландський, ванна, панно, диаграмма.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1. З'ясуйте, зміст яких понять відбивають запропоновані визначення:
а) Система мовних засобів, вибір яких зумовлений змістом, метою та характером висловлювання;
б) Різновид текстів певного стилю, що різняться насамперед метою мовлення, сферою спілкування та іншими ознаками;
в) Різновид наукового стилю, якому властива доступність викладу наукової інформації, розрахованої на нефахівців;
г) писемний або усний мовленнєвий масив, що становить лінійну послідовність висловлень, об’єднаних у тематичну і структурну цілісність;
д) ознака текстів, що передбачає їхню формальну і змістовну закритість.

2. Продовжіть і закінчіть речення:
а) Виокремлюють такі види текстів:. . . ;
б) Основне призначення наукового стилю: . . .;
в) Стилістика – це . . .;
г) Основними елементами тексту є:. . . .;
д) Різновиди офіційно-ділового стилю такі:. . . .;

3. Позначте правильне твердження:
а) За способом репрезентації тести поділяються на письмові, усні та друковані;
б) Елементи і компоненти тексту поєднуються такими видами зв’язку, як монологічний, діалогічний;
в) Основне призначення офіційно-ділового стилю мови: обмін думками, почуттями, враженнями;
г) Науковий стиль реалізується в таких жанрах, як наказ, постанова, статут;
д) Науково-популярний підстиль реалізується в таких жанрах, як дисертація, монографія, дипломна робота.

4.Позначте помилкове твердження:
а) Основними ознаками художнього стилю є емоційність, образність, експресивність;
б) Адміністративно-канцелярський підстиль реалізується в таких жанрах, як закон, постанова, статут;
в) Абзац – це структурно-змістова одиниця членування тексту, що характеризується єдністю теми і графічного позначення;
г) Надфразна єдність - це сукупність семантично й граматично поєднаних висловлень, що характеризуються єдністю теми й особливим синтаксичним зв’язком компонентів;
д) Публіцистичним стилем послуговуються у засобах масової інформації.

5. Мовні норми, що регулюють вживання мовних засобів відповідно до конкретної мовної ситуації, називаються:
а) лексичні;
б) граматичні;
в) орфографічні;
г) морфологічні;
д) синтаксичні.

6. Вкажіть на рядок, де зустрічаються помилки у правописі складних слів:
а) контрольно-вимірювальний, сліпоглухонімий, грудочеревний, сон-трава;
б) кредитно-розрахунковий, молочно-білий, чітковиражений, радіофізик;
в) жовтогарячий, сніжно-білий, віце-президент, мати-й-мачуха;
г) медико-санітарний, півапельсина, абсолютно сухий, лікар-еколог.

7. Укажіть на рядок, у яких складні слова написані правильно:
а) Жовчно-кам’яний, високорозвинений, семимісячний, індо-європейський;
б) ексчемпіон, фотозйомка, півложки, пів-яйця, опукло-ввігнутий;
в)короткогрушоподібний, міні-ЕОМ, перекотиполе, рентген-кабінет;
г) стоп-кран, гідродинаміка, міні-футбол, округло-яйцеподібний.

8. Позначте варіант, у якому у всіх словах відбувається подвоєння приголосних:
а) жадан..ий, лимон..ий, сон..ий, від.ати, змін..ий, страшнен..ий;
б) електрон..ий, олов’ян..ий, орлин..ий, лиман..ий, ден..ий:
в) від..зеркален..я, роз..броєн..я, повин..і, священ..ий, годин..ик;
г) тон..а, ван..а, марок..анський, хоб..і, нет..о, брут..о.

9. Позначте варіант, в якому всі слова слід писати через дефіс:
а) опукло/ввігнутий, електро/товари, слюсар/електрик, пів/Одеси;
б) контр/революція, екс/президент, фото/монтаж, імпорт/експорт;
в) стоп/кран, контр/адмірал, бас/гітара, навчально/виховний;
г) генерал/лейтенант, східно/слов’янський, воєнно/стратегічний, сон/трава.

10. Позначте варіант, де у всіх словах на місці крапок слід писати літеру е:
а) пр..мудрий, п..р..ф..рія, пр..стиж, пр..мєра, пр..чудовий;
б) пр..стол, пр..зирство, пр..зент, пр..людія, пр..ф..ранс, пр..подобний;
в) пр..тензія, пр..хитрий, п..р..орати, пр..б..р..жний, пр..кмета;
г) пр..рогатива, пр..краса, пр..вілей, пр..розумний, заб..раю.


Практичне заняття 5. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності. Правопис складних слів-термінів. Модульний контроль.


Основна література:
1. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення. – Донецьк,2007. – 440с.
3. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. К.:Арій, 2009.
4. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник. Вінниця: Нова книга, 2003.
5. Ділова українська мова / за ред. О.Д.Горбула. – К..2002. – 273с.
6. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. К.: Каравела, 2008.
7. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. К., 1997.
8. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. К.: Арій, 2008. 424 с.
9. Шевчук С.В. Ділове мовлення: Модульний курс: Підручник. К.Арій, 2009.
10. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. К.:Арій, 2009.
11. Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення: Навчальний посібник. К.: Арій, 2009.
12. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: Модульний курс: Навч. посіб. К.:Алєрта, 2009.
13. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням. –К.,2011. – 694с.

Додаткова література:
14. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. К.: Видавничий центр «Академія», 2004.
15. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник/ За ред..Н.Д.Бабич. Чернівці: Книги –ХХІ, 2005.
16. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура фахової мови: Навч. посіб. К.: ВЦ «Академія», 2007.
17. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: Підручник. К.: Вища школа, 2003.
18. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство: Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей. Львів: Світ, 1994.
19. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навчальний посібник. К.: Знання, 2006.
20. Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів. Львів: Світ, 2008.
21. Українська мова: Енциклопедія. К.: Видавництво «Українська енциклопедія» ім.. М.П.Бажана, 2004.
22. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М. Сюта. К.: Довіра; УНВЦ «Рідна мова», 1999.
23. Хміль Ф.І. Ділове спілкування: навчальний посібник. К.: «Академвидав», 2004.
24. Шевчук С.В., Кабиш О.О., Клименко І.В. Українська мова. Комплексна підготовка до тестування: Навчальний посібник. К.: Арій, 2008.


Приложенные файлы

  • doc 26417825
    Размер файла: 126 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий