Мет. планування 2010

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Житомирський державний технологічний університетГ.М. Тарасюк, В.О. Кучменко, А.А. Корнійчук
Програма курсу, методичні вказівки щодо виконання курсової роботи та питання з фахового контролю
для студентів економічних спеціальностей
Житомирського державного технологічного університету

ЖИТОМИР
2010
ЗМІСТ

13 TOC \t "Подзаголовок;1" 14Вступ 13 PAGEREF _Toc529866039 \h 14315
1. Типова навчальна програма курсу “Планування і контроль на підприємстві” 13 PAGEREF _Toc529866040 \h 14415
2. Робоча програма з курсу “Планування і контроль на підприємстві” 11
3. Плани семінарських занять, контрольні питання та розрахункові задачі 13 PAGEREF _Toc529866042 \h 141615
4. Курсова робота 13 PAGEREF _Toc529866043 \h 142715
5. Орієнтовані теми курсових робіт з дисципліни “Планування і контроль на підприємстві” 36
6. Контрольні завдання для комплексної перевірки знань 50
7. Література 58
8. Методичні рекомендації з розроблення бізнес-плану підприємств...68
9. Положення про порядок складання річного фінансового плану державним підприємством (крім казенного) 91
15
Тарасюк Г.М., Кучменко В.О., Корнійчук А.А. Планування і контроль на підприємстві. Програма курсу, методичні вказівки щодо виконання курсової роботи та питання з фахового контролю для студентів економічних спеціальностей Житомирського державного технологічного університету. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 95 с.

Рецензенти:
Данилко В.К., д.е.н., проф., проректор з наукової роботи, зав. кафедри економіки ЖДТУ
Павлова С.І., к.е.н.,. доц. кафедри економіки ЖДТУ

Методичний матеріал затверджений на засіданні кафедри економіки, протокол № 2 від 16.09.2010 р.


Навчальне видання
ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА ТАРАСЮК
Віталій Олександрович Кучменко

Методичний посібник видано редакційно-видавничим відділом Житомирського державного технологічного університету

Комп’ютерний набір та верстка Кучменко В.О.,
Корнійчук А.А.

Оригінал-макет виготовлено та віддруковано на кафедрі економіки ЖДТУ:
10005, м. Житомир, вул. Черняховського, 103.
ВСТУП
Підвищення ефективності та структурна перебудова суспільного виробництва в сучасних умовах становлення ринкової економіки України, зумовлює нові підходи до планування господарської діяльності підприємств як основної функції управління підприємством.
Значення планування господарської діяльності визначається тим, що в його процесі визначаються напрямки, темпи і пропорції розвитку виробничої системи будь-якого рівня, основні показники її функціонування у визначеному періоді, а також збалансована забезпеченість управлінських рішень визначених завдань необхідними ресурсами.
Як наука “Планування і контроль на підприємстві” є складовою частиною економічної науки, безпосередньо виступає продовженням вивчення дисциплін “Економіка підприємства”, “Організація виробництва” і тісно пов’язана з вивченням інших економічних дисциплін, таких як “Бухгалтерський облік”, “Аудит”, “Менеджмент”, “Економічний аналіз”, “Проектний аналіз”.
Одержані знання повинні дозволити студенту вміти:
– вибирати господарську стратегію на внутрішньогосподарському рівні;
– розраховувати різні планові показники, необхідні для виконання самостійної роботи в планово-економічних службах підприємств.
– використовувати сучасні математичні та комп’ютерні методи розрахунків.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:
– теоретичні основи планування і контролю на підприємстві;
– методику проведення необхідних техніко-економічних розрахунків;
– зміст і задачі планування і контролю та їх роль у підвищенні ефективності виробництва;
– – порядок розробки довгострокових і поточних (річних) планів;
– методи організації внутрішньогосподарського розрахунку основних і допоміжних цехів, дільниць, бригад, відділів управління підприємством;
– тощо.
Вивчення цього курсу допоможе студентам більш детально і глибше розібратися з принципами господарської діяльності підприємств в сучасних умовах, навчитись сучасним методам техніко-економічного обґрунтування підприємницьких проектів, створення нормативної бази, розрахунку планових завдань.
Мета курсу “Планування і контроль на підприємстві”: формування системи знань з методології розроблення перспективних і поточних планів у діяльності підприємства та контролю їх виконання.
Завдання курсу – опанування форм, методів і процесу планування і контролю; вивчення структури і технології розроблення типових планів щодо економічного і соціального розвитку підприємства, складу показників і методики їх розрахунку, оптимізація виробничої програми.
Предмет курсу: процес планування і контролю діяльності підприємства.
1. ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ “ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ”

Модуль 1
Тема 1. Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві
Сутність планування. Планування в термінах загальнополітичного, соціального, економічного і культурного середовища, де воно здійснюється. Планування як розумовий процес. Соціальний аспект планування. Взаємозалежність розумового та соціального процесів у плануванні. Синтез макро- і мікропідходів до планування; узгодження ймовірного і бажаного майбутнього.
Сучасний методологічний підхід до планування як діяльності, що орієнтована на прийняття рішень за умови обмеженості економічних ресурсів та альтернативності їх використання.
Філософські концепції планування. Загальна характеристика трьох філософських концепцій планування: формальної, інкрементальної та системної.
Формальне планування, його суть, передумови, сфера використання. Можливість структурування складних проблем та пошук відповідного статистичного методу чи техніки моделювання для планування. Обмеженість формального планування.
Інкрементальне планування як антитеза формального. Визначення форми й суті планування відповідно до тих обставин, в яких воно здійснюється. Визначення динамізму проблем, довіра до людських знань та інтуїції. Спрощення та над упущення інкрементальних моделей.
Системний підхід до планування як синтез двох попередніх. Основна мета системного планування. Взаємодія із зовнішнім середовищем за умови його невизначеності та непередбаченості в системному моделюванні.
Кількісні та якісні методи ідентифікації критеріїв і вибору плану. Планування як безперервний процес.
Раціональний вибір у плануванні. Раціональність як засіб аргументації допущень і висновків. Раціональний вибір, його різновиди. Технічний та економічний вибір мікросистеми. Багатоаспектність і поєднання проблем планування, їх мета і раціональність. Пріоритетність різних критеріїв раціонального вибору обґрунтування рішень. Загальні і спеціальні методи планування, їх характеристика.
Тема 2. Система планів підприємства
Система планів підприємства: зміст, особливості, взаємозв'язки. План як документ, результат планування. Різновиди планів. Техніко-економічне й оперативне планування, їх спільні риси та відмінності.
Стратегічне і поточне планування: суть, особливості, взаємозв'язок, відмінності. Відображення реальних умов, наявних людських і фінансових ресурсів у поточних планах. Безперервність планування.
Зміст і структура поточного плану. Основні сфери діяльності підприємства і структурна побудова поточного плану. Основні розділи плану та показники, їх загальна характеристика. Функції поточного плану: координація діяльності підрозділів, мотивація, управління виробництвом тощо.
Поняття короткострокового та довгострокового періодів у діяльності підприємства, їх вплив на зміст та способи розробки планів.
Методи та інструментарій розробки планів. Загальна характеристика методичних підходів до обчислень планових показників. Вибір альтернативних варіантів планів. Узгодження наявних ресурсів і потреби в них. Варіації факторів виробництва й оптимальний стан підприємства.
Інформаційна база планування. Інформація як основа обґрунтування планових рішень. Надійність інформації, її вплив на точність плану та ступінь досягнення поставленої мети. Організація інформаційного процесу: накопичення, обробка, передача. Особливості прийняття рішень за неточної (неповної) інформації. Інформаційні технології у плануванні.
Порядок розробки планів. Загальна процедура планування, її етапи. Логіка розробки системи внутрішньофірмових планів.
Організаційні форми планування. Розподіл повноважень в організації., яка планує. Функції і структура планової команди. Особисті якості плановика.
Організаційна культура планування і засоби для її підвищення.

Тема 3. Маркетингові дослідження, планування збуту і контролю продукції
Зміст та призначення маркетингових досліджень. Економічний план споживання як основа планування збуту продукції широкого вжитку. Особливості планування збуту продукції промислового призначення.
Система показників маркетингових досліджень, їх характеристика.
Розробка плану збуту і контролю продукції. Порядок розробки плану і контролю продукції. Вартісні показники збуту, методика їх обчислення. Обчислення витрат на реалізацію. Розрахунки часткових збутових витрат за місцем їх виникнення. Обґрунтування рішень про стимулювання (селекцію) та обмеження (елімінацію) збуту.
Планування реклами. Комунікаційна політика у здійсненні планів збуту і контролю продукції. Методи обчислення витрат на рекламу. Планування і контроль обсягів робіт і розподіл коштів рекламного бюджету. Обґрунтування вибору рекламним засобів. Особливості планування і контрою рекламної діяльності стосовно товарів широкого вжитку і стосовно промислових товарів.

Тема 4. ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ
Виробнича програма підприємства, її зміст та основні завдання. Поняття виробничої програми, її структура. Основні завдання плану і контролю виробництва продукції, зв'язок з іншими розділами поточного плану та вибраною стратегією. Показники плану і контролю, їх різновиди, зміна ролі вартісних показників у системі планування та контролю, оцінки діяльності підприємства в історичному ракурсі розвитку національної економіки.
Формування плану виробництва продукції. Особливості розробки виробничої програми як етапу стратегічного та довгострокового планування і контролю. Державний контракт і державне замовлення, їх роль у формуванні виробничої програми підприємства. Поняття номенклатури й асортименту продукції. Методика розрахунку товарної та валової продукції. Визначення оптимальних розмірів незавершеного виробництва.
Календарний розподіл виробничої програми у плановому періоді. Вимоги до календарного розподілу. Вплив угод із замовниками на оптимальність розподілу. Скорочення номенклатури виробів, що виготовляються одночасно, як основний критерій раціональності. Оптимізація виробничої програми.

Модуль 2
Тема 5. Оперативно-календарне планування і контроль
Зміст, мета і завдання оперативно-календарного планування і контролю (ОКПК). Суть ОКПК, його мета і завдання. Зв'язок оперативно-календарного і техніко-економічного планування та контролю. Роль ОКПК у забезпеченні ритмічного виробництва.
Основні терміни і поняття ОКПК. Поняття об’ємного і календарного планування: виробнича програма підприємства і його підрозділів, узгодженість виробничих потужностей, структура фондів робочого часу і завантаження обладнання, величина незавершеного виробництва тощо.
Основні терміни оперативно-календарного планування і контролю: тривалість і структура виробничого циклу, планово-обліковий період, періодичність виробництва залежно від величини партії деталей. Різновиди календарних планів (циклограма, план-графік, стандарт-план тощо).
Календарно-планові нормативи в оперативному плануванні і контролі. Склад елементів, що характеризують систему ОКПК. Планово-облікові і контрольно-облікові одиниці, їх різновиди. Календарно-планові нормативи (періодичність і розмір партії деталей, тривалість і структура виробничого циклу, випереджання щодо запуску і випуску). Форми доведення планового завдання і подання звіту про його виконання.
Системи ОКПК на підприємстві. Класифікація систем ОКПК. Загальна характеристика, переваги і недоліки подетальних, по комплексних і позамовних систем, а також їхніх різновидів. Оцінка якості систем ОКПК; галузі їх раціонального застосування.

Тема 6. Матеріально-технічне забезпечення виробництва
Зміст і основні завдання плану і контролю. Програмне планування і специфікації як основа для складання плану і контролю матеріально-технічного забезпечення. Диференційованість виробничої програми і стандартизація за принципом агрегування. Основні показники плану і контролю, порядок їх розробки. Об'єкти нормування. Зведений план матеріально-технічного забезпечення і матеріальний баланс: зміст, структура і методика розрахунків.
Планування і контроль потреби в сировині і матеріальних ресурсах. Методика обчислення потреби в ресурсах. Особливості визначення обсягу потреби щодо основних матеріалів, напівфабрикатів і допоміжних матеріалів, які нормуються стосовно окремих виробів. Планування і контроль потреби в матеріалах для допоміжних і обслуговуючих процесів.
Запаси і їх регулювання. Види запасів; методика обчислення розмірів страхового, поточного, підготовчого та сезонного запасів. Система “максимум–мінімум” у плануванні та регулюванні запасів. Система "вчасно" (ІТ) і її доцільність. Прискорення реакції системи виробництва на якісні й кількісні зміни ринкового попиту.
Визначення обсягів замовлень і планування зовнішніх перевезень. Методичні підходи до визначення оптимального розміру партії закупки. Витрати на закупку залежно від величини партії.
Зберігання ресурсів і оптимізація замовлень.
Вибір транспортних засобів для зовнішніх перевезень, коригування обсягів замовлень з урахуванням витрат та термінів доставки.

Тема 7. Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю
Виробнича потужність підприємства і фактори, що її визначають. Поняття виробничої потужності. Різновиди виробничої потужності – вхідна, вихідна, середньорічна – методи їх обчислення. Баланс виробничої потужності.
Фактори, що визначають виробничу потужність підприємства, особливості їх впливу.
Показники використання виробничої потужності. Поняття: “вузьке місце”, “провідна ланка”, “пропорційність”, “пропускна здатність обладнання”.
Методика обчислення виробничої потужності. Вихідні дані, необхідні для визначення виробничої потужності. Розрахунок виробничої потужності для умов однономенклатурного масового виробництва. Методика визначення виробничої потужності для умов багатономенклатурного одиничного або дрібносерійного виробництва.
Динаміка виробничої потужності: функціональний аспект. Лімітовані фактори виробництва та вибір можливих варіацій поєднань. Заміщеність факторів та ліквідація диспропорцій виробничих потужностей підрозділів підприємства. Здатність виробничих факторів до розподілу, її вплив на планування і контроль ресурсного забезпечення виробництва.

Модуль 3
Тема 8. Персонал і оплата праці
Потреба підприємства у трудових ресурсах, основи її планування. Основні проблеми підприємства, зв’язані з фактором “праця”. Добір кадрів. Планування і контроль фонду робочого часу. Оплата праці. Основні показники плану, порядок його розробки.
Планування і контроль чисельності і складу працюючих. Осмислення показників трудомісткості робіт, визначення норм і нормативів обслуговування виробничого процесу. Визначення чисельності робітників окремих категорій.
Планування і контроль продуктивності праці. Обчислення показників продуктивності (виробітку), їх місце в обґрунтуванні потреби в робітниках.
Визначення потреби в спеціалістах та менеджерах.
Оплата праці. Показники плану, що характеризують оплату праці: сукупні та середні. Методи обчислення фондів оплати праці для різних категорій працюючих за різних систем та форм оплати праці.
Матеріальне стимулювання працівників. Система премій за результати роботи; визначення розміру премій. Методи розподілу прибутку: часткова участь у капіталі та трудовий внесок.

Тема 9. ВИРОБНИЧА ІНФРАСТРУКТУРА
Планування і контроль забезпечення підприємства технологічною оснасткою.
Планування потреби в інструментах універсального та спеціального призначення. Визначення планових розмірів запасів інструментів. Методика обчислення оборотного фонду інструментів.
Ремонтне обслуговування виробництва. Методика обчислення ремонтних нормативів. Планування ремонту обладнання. Визначення трудомісткості ремонтних робіт і потреби в матеріально-технічних ресурсах, обладнанні та робітниках. Складання графіка планово-профілактичних робіт.
Енергообслуговування підприємства. Нормування енергоспоживання. Розробка планових енергетичних балансів. Визначення потреби основного та допоміжного виробництва в енергії та паливі. Розробка планових графіків навантажень власних джерел енергопостачання.
Транспортне обслуговування виробництва. Основні показники транспортного обслуговування: вантажооборот, вантажопотік. Розробка схеми вантажопотоків. Обчислення потреби в транспортних засобах.

Тема 10. Витрати виробництва
Зміст плану і контролю та порядок їх розробки. Основне призначення плану і контролю витрат виробництва, його завдання; взаємозв'язок з іншими планами в системі внутрішньофірмового планування. Послідовність розробки механізму планування і контролю. Основні показники плану і контролю, їх загальна характеристика та взаємозумовленість.
Калькулювання собівартості продукції. Планова калькуляція, її зміст ї завдання. Методика калькулювання собівартості продукції. Особливості калькулювання в різних галузях виробництва. Калькулювання за методом “покриття витрат”. Обчислення собівартості товарної продукції.
Планування і контроль та розподіл непрямих витрат. Кошториси витрат на експлуатацію та обслуговування устаткування, загальновиробничих та загальногосподарських витрат, їх склад. Методика складання кошторисів непрямих витрат.
Методи розподілу непрямих витрат при калькулюванні, їх поширення. Необхідність уточнення величини непрямих витрат на одиницю продукції, що випускається.
Складання кошторису витрат на виробництво. Суть кошторису, його призначення і структура. Методика основних розрахунків у кошторисі. Матрична таблиця узгодження кошторису витрат і собівартості товарної продукції. Узгодження витрат підрозділів основного та допоміжного виробництва. Обчислення собівартості валової, товарної та реалізованої продукції.
Показники планування і контролю зниження собівартості продукції і сфера їх застосування. Методика обчислення зниження витрат виробництва за різними факторами.

Модуль 4
Тема 11. Фінансове планування і контроль на підприємстві
Зміст і завдання фінансового плану і контролю на підприємстві. Фінансовий план як картина очікуваного стану підприємства. Основна мета і завдання фінансового плану і контролю, їх структура. Порядок розробки плану.
Планування і контроль потреби у фінансових засобах. Визначення потреби в основних та оборотних коштах, обґрунтування вибору форми скорочення потреби у капіталі (лізинг, факторинг тощо). Планування і контроль потреби в кредитних ресурсах, забезпечення ліквідності та платоспроможності підприємства.
Планування і контроль прибутковості підприємства. Пасивна й активна стадії складання плану з прибутку, їх зміст, відмінності. Прибуток від реалізації продукції і балансовий прибуток, методика їх розрахунку. Розподіл отриманого прибутку. Методи оптимізації грошових потоків підприємства. Показники прибутковості, методика їх обчислення. По факторні розрахунки зміни рентабельності виробництва.
Баланс підприємства, його структура. Плановий баланс підприємства, його основне призначення. Активи та пасиви балансу. Характеристика їх складових. Обчислення основних показників балансу.
Оцінка фінансового стану підприємства на основі балансу доходів і видатків. Процентний та відносний методи обробки балансу.
Тема 12. Планування і контроль оновлення продукції
Формування плану і контролю оновлення продукції, їх склад і завдання. Загальна характеристика планових і контрольних робіт у системі створення, підготовки виробництва і освоєння нової продукції. Завдання розробки плану і контролю. Нормативна база планування. Комплекс основних планових обчислень: трудомісткість робіт. Їх тривалість і вартість. Логічна та функціональна послідовність термінів і вартості робіт.
Оптимізаційні планові розрахунки. Економічна ефективність освоєння нової продукції: методичні підходи, порядок обґрунтування. Вибір оптимального варіанта технологічного процесу. Методичні основи обчислення технологічної собівартості. Критична програма.
Планування і контроль витрат на підготовку та освоєння виробництва. Особливості планування і контролю витрат на науково-дослідні роботи. Закономірності зниження трудомісткості складних виробів і кількісні значення цих параметрів для виробів різних галузей виробництва. Криві освоєння.
Зміни собівартості за різних характеристик кривих освоєння.
Складання кошторису витрат та кошторисної калькуляції.
Об'ємно-календарне планування підготовки виробництва. Обчислення трудомісткості окремих циклів робіт та тривалості етапів технічної підготовки виробництва нового виробу. Особливості методики розрахунків тривалості робіт за паралельного та послідовного способів їх виконання. Порядок виконання робіт і побудова графіків Ганта. Математичне моделювання в об'ємно-календарному плануванні і контролі.
Імовірнісні методи планування і контролю підготовки виробництва та освоєння нових виробів. Поняття сітьових методів і моделей, їх термінологія. Методика визначення основних показників: тривалості робіт, термінів настання подій, напруженості виконання. Побудова сітьових моделей виконання комплексів робіт, їх оптимізація.

Тема 13. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ РОЗВИТОК
Завдання і зміст плану організаційного і технічного розвитку. Система показників технічного й організаційного розвитку, методика їх розрахунку. Порядок розробки плану.
Обчислення приросту прибутку (економії) від впровадження інноваційних заходів. Обґрунтування напрямків розвитку; взаємозв'язки в системі внутрішньофірмового планування і контролю.
Планування і контроль інвестицій. Визначення прибутковості об'єктів інвестування. Методичні підходи: обчислення дисконтованої вартості капіталу, внутрішньої процентної ставки, ануїтетів. Динамічне обчислення інвестицій та нові виробничі технології.
Критерії вибору інвестицій. Вибір за умови визначеності. Прибутковість майбутніх інвестицій. Вибір за умови невизначеності. Ризик інвестицій. Фінансування за допомогою позичкового капіталу. Кредитне фінансування розвитку підприємства, його суть. Дія фінансового важеля (“ліверідж-сфект”); переваги і загрози для підприємства-кредитора. Довгострокове державне та іноземне кредитування підприємств, встановлення прийнятних умов та термінів повернення коштів. Короткострокове кредитування та обчислення його вигідності.
Тема 14. БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ
Бізнес-план, його призначення і зміст. Особливості економічного обґрунтування рішень, що приймаються в процесі створення нового підприємства. Основні вимоги до змісту, структури та порядку розробки бізнес-планів. Загальна характеристика основних розділів бізнес-плану. Обґрунтування доцільності випуску нової продукції. Характеристика основних якостей продукції, її переваг перед існуючими. Планування і контроль орієнтованих витрат, ціни та обсягу продажу продукції. План маркетингу: розповсюдження продукції, реклами і порядок ціноутворення.
Планування і контроль виробництва продукції. Обґрунтування виробництва розрахунками виробничої потужності, матеріальними ресурсами. Планування і контроль витрат на виробництво продукції, їх динаміки в період освоєння. Планування і контроль добору кадрів, оплата їхньої праці.
Планування і контроль фінансів нового підприємства. Методика планування і контролю досягнення беззбитковості виробництва. План реалізації продукції, складання балансів.
Розробка плану одержання коштів та повернення позик.
2. Робоча програма дисципліни
«Планування і контроль на підприємстві»

Зміст
Всього
годин
Лекції
Практичні
(семінарські заняття)
Самостійна роботаденна
заочна
денна
заочна
денна
заочна

Модуль 1 Теоретико-методологічні засади планування і контролю на підприємстві

Тема 1. Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві.
1.1.Сутність планування. Предмет, зміст та задачі курсу.
1.2. Сучасні методологічні підходи до планування господарської діяльності підприємств та філософські концепції планування.
1.3. Системний підхід та раціональний вибір у плануванні.
12
1
1
2
-
9
11

Тема 2. Система планів підприємства.
1. Система планів підприємства, їх зміст, особливості, взаємозв’язки.
2. Зміст і структура поточного плану, його функції.
3. Методи та інструментарій розробки планів, їх інформаційна база.
4. Порядок розробки планів та організаційні форми планування.
12
1
-
2
1
9
11

Тема 3. Маркетингові дослідження, планування збуту і контролю продукції.
1. Зміст та призначення маркетингових досліджень, порядок їх розробки і контролю.
2. Планування реклами. Комунікаційна політика у здійсненні планів збуту продукції
12
1
-
2
-
9
12

Тема 4. Виробництво продукції.
1.Виробнича програма підприємства, її зміст та основні завдання.
2.Формування плану виробництва продукції. Методика розрахунку показників плану виробництва.
3. Календарний розподіл виробничої програми, її оптимізація.
12
1
-
2
-
9
12

Модуль 2 Сутність оперативно-календарного планування і контролю, матеріально-технічне забезпечення виробництва

Тема 5. Оперативно-календарне планування і контроль.
1. Зміст, мета і завдання оперативно-календарного планування і контролю (ОКПК).
2. Основні терміни і календарно-планові нормативи в ОКПК.
3. Системи ОКПК на підприємстві, їх класифікація, характеристика і оцінка якості.
14
2
-
2
-
10
14

Тема 6. Матеріально-технічне забезпечення виробництва.
1. Зміст і основні завдання матеріально-технічного забезпечення, основні показники та порядок його розробки.
2. Планування і контроль потреби в сировині і матеріальних ресурсах.
3. Запаси, їх види та регулювання.
4. Планування і контроль зовнішніх перевезень.
14
1
-
2
-
11
14

Тема 7. Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю.
1. Виробнича потужність підприємства і фактори, що її визначають.
2. Методика обчислення виробничої потужності.
3. Динаміка виробничої потужності та ліквідація диспропорцій виробничих потужностей підрозділів підприємства.
14
1
-
2
-
11
14

Модуль 3 Кадрове забезпечення і виробнича інфраструктура

Тема 8. Персонал і оплата праці.
1. Потреба підприємства у трудових ресурсах, основи її планування і контролю.
2. Планування і контроль продуктивності праці та обчислення показників продуктивності.
3. Оплата праці. Показники плану, методика обчислення фондів оплати праці за різних систем та форм оплати праці.
4. Матеріальне стимулювання працівників підприємства.
14
1
1
2
-
11
13

Тема 9. Виробнича інфраструктура.
1.Планування і контроль забезпечення підприємства технологічною оснасткою та інструментом.
2.Ремонтне обслуговування виробництва.
3.Енергообслуговування підприємства.
4.Транспортне обслуговування виробництва.
14
1
-
2
-
11
14

Тема 10. Витрати виробництва.
1.Зміст плану і контролю витрат виробництва, та порядок їх розробки.
2.Калькулювання собівартості продукції.
3.Суть кошторису витрат на виробництво, його призначення і структура. Методика основних розрахунків кошторису.
4.Планування і контроль зниження витрат виробництва та методика обчислення зниження за різними факторами.
14
1
-
2
1
11
13

Модуль 4 Планування і контроль розвитку підприємства

Тема 11. Фінансове планування і контроль на підприємстві.
1.Зміст і завдання фінансового планування і контролю.
2.Планування і контроль прибутковості підприємства. Методи оптимізації грошових потоків підприємства.
3.Оцінка фінансового стану підприємства на основі балансу доходів та видатків.
12
2
1
4
-
6
11

Тема 12. Планування і контроль оновлення продукції.
1. Формування механізму планування і контролю оновлення продукції, їх склад і завдання.
2. Економічна ефективність освоєння нової продукції.
3. Вибір оптимального варіанту технологічного процесу.
4. Планування і контроль витрат на підготовку та освоєння виробництва.
5. Імовірнісні методи планування і контролю підготовки виробництва та освоєння нових виробів.
12
1
1
2
-
9
11

Тема 13. Організаційно-технічний розвиток.
1. Завдання, зміст плану і контролю організаційного і технічного розвитку. Система показників плану і контролю та методика їх розрахунку.
2. Планування і контроль інвестицій та визначення прибутковості об’єктів інвестування.
3. Кредитне фінансування розвитку підприємства, його суть.
12
1
-
2
-
9
12

Тема 14. Бізнес-планування.
1. Бізнес-план, його призначення і зміст.
2. Обґрунтування доцільності випуску нової продукції. План маркетингу.
3. Планування виробництва і фінансів нового підприємства.
12
1
-
4
-
7
12

Всього
180
16
4
32
2
132
1743. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТА РОЗРАХУНКОВІ ЗАДАЧІ
Модуль 1
ТЕМА 1. Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві
1. Сутність планування. Предмет, зміст та задачі курсу.
2. Сучасні методологічні підходи до планування господарської діяльності та філософські концепції планування.
3. Системний підхід та раціональний вибір у плануванні.
Контрольні питання:
1. У чому суть процесу планування? Обґрунтувати необхідність планування господарської діяльності підприємства.
2. Які нормативні акти України регулюють питання планування господарської діяльності підприємств?
3. У чому полягає методика планування? Дати загальну характеристику методичних підходів до планування.
4. У чому полягає системний підхід та раціональний вибір у плануванні?
5. Що таке надійність та гнучкість плану, як вони досягаються?
6. У чому полягає організаційна культура планування та які засоби її досягнення на підприємстві?
7. На яких принципах будується функція планування?
ТЕМА 2. Система планів підприємства
1. Система планів підприємства, їх зміст, особливості, взаємозв’язок.
2. Методи та інструментарій розробки планів, їх інформаційна та нормативна база.
3. Організаційні форми планування.
Контрольні питання:
Що являє собою система планів підприємства і яке коло проблем вона вирішує?
Дати класифікацію видів планування по тривалості планового періоду і скласти їх коротку характеристику.
Які задачі розв’язуються на стратегічному і поточному рівні планування?
У чому суть оперативного рівня планування?
Дати характеристику технічно-економічного планування і кола питань, які воно вирішує.
У чому полягає планування соціального розвитку колективу підприємства?
Розкрити структуру і зміст плану економічного і соціального розвитку колективу підприємства?
Що є інформаційною базою підприємства?
Що входить до складу вихідної, проміжної та результативної інформації?
Що являють собою норми та нормативи і в чому полягає їх відмінність?
Якими методами встановлюються планові норми і нормативи? В чому суть науково обґрунтованих норм і їх значення у плануванні?
Який загальний порядок розробки планів підприємства і його основні етапи?
Яка роль планово-економічних і інших функціональних служб у розробці планів?
Які організаційні структури застосовуються в плануванні і, в свою чергу в чому полягає суть лінійної та функціональної структури?
Яким основним кваліфікаційним вимогам повинен відповідати сучасний економіст-плановик?
ТЕМА 3. Маркетингові дослідження, планування збуту і контролю продукції
1. Розробка плану збуту і контролю продукції, зміст та призначення.
2. Планування реклами та комунікаційна політика у здійсненні планів збуту і контролю продукції.
Контрольні питання:
Яку роль відіграє план збуту у виробничій програмі підприємства?
Які види товарів і робіт включаються в план збуту і контроль продукції?
Охарактеризуйте етапи розробки плану збуту і контролю продукції.
Що таке комунікаційна політика, її цілі та інструменти?
Реклама та які існують етапи планування рекламної діяльності?
З якими найбільш поширеними методами пов’язане складання кошторису на рекламні витрати?
З яких статей витрат можуть складатися щомісячні витрати на рекламу фірми виробника?
ТЕМА 4. Виробництво продукції
1. Виробнича програма підприємства, її зміст та основні завдання.
2. Формування плану і контролю виробництва продукції. Методика розрахунку показників плану і контролю виробництва.
3. Календарний розподіл виробничої програми, її оптимізація.
Контрольні питання:
Що служить основою планування і контролю виробництва продукції на сучасному підприємстві?
Що являє собою виробнича програма підприємства і які фактори її визначають?
Які вихідні дані потрібні для розробки річної виробничої програми підприємства і де їх взяти?
Що містить портфель замовлень підприємств? Який існує зв’язок між планом виробництва і портфелем замовлень?
Що таке державне замовлення та державний контракт і чи вигідні вони підприємству?
Які існують стратегії планування і контролю стратегії виробництва в залежності від коливань попиту?
Пояснити суть оптимізації виробничої програми методами лінійного програмування.
Які показники містяться в річному плані виробництва? Як взаємодіє система планових показників?
В яких вимірниках можна виразити обсяг виробництва? Які вимірники існують на підприємстві?
Якими основними показниками характеризуються план виробництва?
Задачі по темі:
Задача 4.1. Відповідно до укладених угод підприємство у плановому році повинно відвантажити споживачам 10 тис. виробів А та направити у роздрібну торгівлю 2 тис. цих виробів і створити 5-ти денний запас готової продукції до кінця року. Неминучі втрати від браку – 0,5 %. Необхідно розрахувати план виробництва виробів А на плановий рік, в тому числі у квартальному розрізі.
Методичні вказівки: Запаси готової продукції розраховуються у календарних днях, розподіл виробничої програми здійснюється пропорційно до кількості робочих днів.
Задача 4.2. Підприємство випускає столярну продукцію, яка характеризується наступними даними:
Найменування
продукції
План випуску у натуральному виразі
Норма трудомісткості люд/дні

Віконні блоки, м2
1500
0,45

Дверні блоки, м2
850
0,27

Плінтуси, м
40000
0,06

Розрахувати план випуску продукції в умовних м2 віконних блоків.
Задача 4.3. У плановому році підприємство планує випустити 1000 шт. виробів А по ціні 500 грн./од. та 3000 шт. виробів Б по ціні 600 грн./од. Крім того, планується виготовити комплектуючих виробів на суму 2500 тис. грн., в тому числі для сторонніх замовників – на 1500 тис. грн.; також в плані передбачається зміни залишків готової продукції на складі на суму з 2000 тис. грн. до 500 тис. грн.
Розрахувати план по товарній, валовій та реалізованій продукції.
Задача 4.4. Скласти граничні нерівності і цільову функцію для розрахунку оптимальної виробничої програми методами лінійного програмування за даними:
Вид
продукції
Прибуток на 1 виріб, грн.
Трудомісткість виготовленої одиниці продукції по цехах, н-годскладальний
механічний
заготівельний

А
100
200
250
50

Б
70
200
200
30

В
250
400
450
100

Г
20
50
70
10

Дійсний фонд часу роботи обладнання складає:
механічний цех – 254 тис. н-год.; збиральний цех – 224 тис. н-год.; заготівельний цех – 40 тис. н-год.
Задача 4.5. Розрахувати коефіцієнт незавершеного виробництва на малому підприємстві, якщо собівартість продукції складає 160 тис. грн., а вартість матеріалів – 120 тис. грн.


Модуль 2
ТЕМА 5. Оперативно-календарне планування і контроль
1. Зміст, мета і завдання оперативно-календарного планування і контролю (ОКПК).
2. Основні календарно-планові розрахунки в ОКПК.
3. Системи ОКПК на підприємстві.
Контрольні питання:
Що таке оперативне планування і контроль виробництва і у чому полягають його задачі?
Дати характеристику планово-облікових одиниць продукції, які застосовують в ОКПК.
Який порядок формування виробничої програми у квартальному, місячному розрізах?
Дати характеристику і порядок розрахунків нормативів, які зумовлюють характер руху предметів виробництва по операціях і стадіях виробничого процесу.
Назвати системи ОКПК, які застосовуються на підприємствах і дати їм коротку характеристику.
ТЕМА 6. Матеріально-технічне забезпечення виробництва
1. Зміст і основні завдання плану МТЗВ, основні показники та порядок його розробки.
2. Планування і контроль потреби в сировині і матеріальних ресурсах.
3. Запаси, їх види та регулювання.
4. Планування і контроль зовнішніх перевезень.
Контрольні питання:
У чому полягає зміст і основні завдання плану матеріально-технічного забезпечення виробництва?
Який порядок розробки планів МТЗВ на підприємстві?
Що є обєктом нормування при розробці планів матеріально-технічного забезпечення.
Які існують методи обчислення потреби в основних і допоміжних матеріалах?
Яка роль виробничих запасів і які є їх основні види?
У чому полягає система “максимум-мінімум” у плануванні та регулюванні запасів?
Що таке баланс матеріального забезпечення і які його складові частини.
Задачі по темі:
Задача 6.1. Розрахувати потребу підприємства у чорних металах, якщо план виробництва виробів складає 7500 шт., середня вага виробів – 0,85 кг, а коефіцієнт використання металу – 0,72. Передбачається, що 30% відходів металу можуть повторно використовуватись у виробництві.
ТЕМА 7. Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю
1. Виробнича потужність підприємства і фактори, які її визначають.
2. Методика обчислення виробничої потужності.
3. Динаміка виробничої потужності та ліквідація диспропорцій виробничих потужностей підрозділів підприємства.
Контрольні питання:
Що називається виробничою потужністю підприємства, цеху, дільниці?
Як обчислюється виробнича потужність в однономенклатурному, масовому та серійному виробництві?
Що таке провідна ланка виробництва, “вузькі місця” та резерви потужності?
Яка послідовність розрахунку виробничої потужності підприємства?
Що таке “баланс виробничих потужностей”, і як розраховуються його основні показники?
Назвати основні показники використання виробничої потужності.
Задачі по темі:
Задача 7.1. Визначити виробничу потужність складальної дільниці, корисна площа якої становить 200 кв.м. Виріб займає площу 3,5 кв.м., робоча зона – 30% його площі. Тривалість виробничого циклу складання виробу – 12 змін. Значення режимного фонду часу роботи дільниці визначити самостійно.
Задача 7.2. Визначити виробничу потужність механічної дільниці підприємства, що випускає комплекти деталей, за умови, що провідною групою обладнання є шліфувальна.
Вихідні дані:
Група обладнання
Кількість верстатів
Загальна норма часу на комплект
Коефіцієнт виконання норм, %

Токарна
Револьверна
Шліфувальна
9
11
7
270
170
190
105
108
103

Розробити заходи по ліквідації “вузького місця” враховуючи, що токарні операції можуть виконуватись на револьверній групі обладнання. Рішення про значення показників, які характеризують режим роботи підприємства прийняти самостійно.
Модуль 3
ТЕМА 8. Персонал і оплата праці
1. Потреба підприємства у трудових ресурсах, основи її планування і контролю.
2. Планування і контроль продуктивності праці та обчислення показників продуктивності.
3. Оплата праці. Показники плану, методика обчислення фондів оплати праці за різних систем та форм оплати праці.
4. Матеріальне стимулювання працівників підприємства.
Контрольні питання:
1. Надати класифікацію працівників підприємства по категоріях і їх коротку характеристику.
2. Як здійснюється розрахунок потреби у кадрах по окремих категоріях працюючих?
3. Які є методи розрахунку продуктивності праці і в чому суть її прямого розрахунку?
4. Який порядок розрахунку продуктивності праці за факторним методом.
5. Що таке плановий фонд оплати праці і на чому ґрунтуються його розрахунки і контроль?
6. У чому полягає суть нормативного методу розрахунку планового фонду оплати праці?
7. Надати класифікацію планових фондів оплати праці і їх коротку характеристику.
8. Як розраховується фонд відрядної оплати праці основних і допоміжних робітників?
9. Як розраховується фонд погодинної оплати праці основних і допоміжних робітників?
10. Як розраховується фонд оплати керівників, спеціалістів, непромислового та неспискового складу?
11. Для чого здійснюється матеріальне стимулювання працівників підприємств і як воно повинно бути організовано?
12. Із яких елементів складається система преміювання працівників на підприємствах промисловості?
13. Із яких джерел здійснюється преміювання працівників підприємства?
Задачі по темі:
Задача 8.1. Визначити чисельність основних робітників на плановий рік за такими даними. Річна програма випуску виробів – 5000 шт. Норма часу на виріб – 19,6 н-год. 70 % робітників отримують 21 день чергових відпусток, 20 % – 24 дні чергових і додаткових відпусток і 10 % – відповідно – 28 днів.
Методичні вказівки: При розрахунку ефективного фонду робочого часу одного робітника значення інших втрат робочого часу студент визначає самостійно.
Задача 8.2. Визначити планову середньоспискову і явочну чисельність допоміжних робітників за даними: кількість одиниць обладнання цеху – 110. Середня ремонтна складність одиниці обладнання – 12 р.о. Норма обслуговування – 500 р. о./1 чол. в зміну.
Методичні вказівки: При розрахунку коефіцієнта використання робочого часу значення втрат робочого часу визначаються студентом самостійно.
Задача 8.3. Розрахувати планову чисельність допоміжних робітників, чисельність керівників, спеціалістів і іншого персоналу та загальний план підвищення продуктивності праці по фактору зростання обсягів виробництва за даними:
Показники
Базовий рік
Плановий рік

Товарна продукція, тис. грн.
Чисельність, ПВП, чол.
в тому числі:
– основні робітники
– допоміжні робітники
43500
5050

2000
1600
47500

При зростанні виробничої програми на 1 % чисельність допоміжних робітників зростає на 0,5 %, керівників, спеціалістів та іншого персоналу – на 0,1 %.
Задача 8.4. Визначити заплановане зростання продуктивності праці, якщо відомо, що в базовому році підприємство виготовляло продукції на 40 млн. грн. В плановому році випуск продукції передбачається збільшити на 8 %. Кількість працюючих в базовому році складала – 3300 чол. в тому числі основних робітників – 2400 чол. При збільшенні випуску продукції на 1 % чисельність іншого ПВП зростає на 0,6 %.
Задача 8.5. Визначити заплановане зростання продуктивності праці, якщо відомо, що в базовому році підприємство виготовляло продукції на 40 млн. грн. По плану випуск продукції повинен зрости на 7 %. Кількість працюючих в базовому році складала 3300 чол., в плановому році передбачається можливе значення чисельності на 50 чол.
Задача 8.6. Визначити заплановане зростання продуктивності праці за рахунок зменшення втрат робочого часу за даними:
Показники
Базовий рік
Плановий рік

Товарна продукція тис. грн.
44800
48300

Чисельність ПВП, чол.
5050


Втрати робочого часу, %
12,5
10,1

Методичні вказівки: Можливе зниження чисельності ПВП за рахунок зменшення втрат робочого часу розраховується за формулою:
13EMBED Equation.31415
Задача 8.7. Скласти план підвищення продуктивності праці за рахунок поглиблення кооперації підприємств за даними:
Показники
Базовий рік
Плановий рік

Товарна продукція тис. грн.
43500
47500

Чисельність ПВП, чол.
5050


Питома вага купівельних напівфабрикатів
0,47
0,49

Методичні вказівки: Можливе зменшення чисельності ПВП за рахунок збільшення долі кооперованих поставок розраховується за формулою:
13EMBED Equation.31415
Задача 8.8. Визначити заплановане зростання продуктивності праці по факторам підвищення технічного рівня виробництва, організації виробництва і праці за даними:
Показники
Базовий рік
Плановий рік

Товарна продукція тис. грн.
43500
47500

Чисельність ПВП, чол.
5050


Загальне зниження трудомісткості продукції, тис. н-год

18,0

Методичні вказівки: При розрахунку можливого зменшення чисельності ПВП рішення про значення дійсного фонду робочого часу одного робітника і коефіцієнт виконання норм студент приймає самостійно.
Задача 8.9. Розрахувати річний фонд оплати праці основних робітників та їх середню заробітну плату за даними: трудомісткість виробничої програми – 180 тис. н-год.; середня годинна тарифна ставка – 86 коп.; премії за виконання виробничих завдань – 30 %; доплати за роботу у нічний час – 0,2 тарифної ставки 3-го розряду за одну годину роботи у нічний час; доплати бригадирам за керівництво бригадою – 0,21 % до НЗП з премією; доплати за скорочений робочий день і за перерви в роботі, передбачені законодавством – 0,1 % до НЗП з премією; середня тривалість чергових і додаткових відпусток – 26,5 днів.
Методичні вказівки: Значення даних, які стосуються режиму роботи підприємства, студент визначає самостійно.
ТЕМА 9. Виробнича інфраструктура
1. Роль і склад допоміжних виробництв і обслуговуючих господарств.
2. Планування і контроль забезпечення підприємства технологічною оснасткою.
3. Планування і контроль ремонтного обслуговування виробництва.
4. Планування і контроль енергообслуговування.
5. Планування і контроль транспортного обслуговування.
Контрольні питання:
Яка роль і який склад допоміжних виробництв і обслуговуючих господарств підприємства?
Який порядок планування і контролю технологічної оснастки на підприємстві?
Як розраховується потреба різального інструменту для масового виробництва машинобудівного профілю?
У чому полягає суть єдиної системи технічного обслуговування і ремонту обладнання?
Як розраховується трудомісткість ремонтних робіт по технічному обслуговуванню обладнання?
У чому полягає специфіка енергозабезпечення підприємства?
Як складаються баланси енергоспоживання на підприємстві?
Задачі по темі:
Задача 9.1. Розрахувати витрати різального інструменту на річну програму виробів А та здійснити розрахунок його цехового оборотного фонду.
Вихідні дані. Річна програма випуску – 500 тис. шт., стійкість інструменту до повного його зносу – 19 год, норма машинного часу – 1,85 хв. На робочих місцях одночасно знаходиться 62 інструменти, в ремонті і заточці – 24 шт., в інструментально-роздаточній кладовій – 118 шт.
Задача 9.2. Розрахувати середньорічний обсяг слюсарних робіт та чисельність слюсарів по ремонту і обслуговуванню обладнання за даними: На підприємстві встановлено 170 од. токарного обладнання, середня категорія складності ремонту якого – ІІ, капітальному ремонту підлягає 22 р.о., поточному ремонту – 920 р.о. і технічному обслуговуванню 3740 р.о.
ТЕМА 10. Витрати виробництва
1. Зміст плану витрат виробництва продукції.
2. Суть кошторису витрат на виробництво, його призначення і структура. Методика основних розрахунків кошторису.
3. Планування зниження собівартості продукції і методика його розрахунку за факторами.

Контрольні питання:
Що таке витрати виробництва продукції?
Який комплекс розрахунків включає планування і контроль собівартості?
Що називають калькуляцією собівартості?
Перелічити склад статей калькулювання собівартості продукції?
Який порядок планування і контролю собівартості продукції допоміжних цехів?
Як визначається собівартість одиниці продукції?
Які статті включає кошторис витрат по утриманню і експлуатації обладнання?
Які є способи калькуляції собівартості продукції?
Які методи застосовують для розробки кошторису витрат на виробництво?
Задачі по темі:
Задача 10.1. Розрахувати собівартість та орієнтовану ціну виробу А за наступними даними. Вартість основних і допоміжних матеріалів - 11 грн. / шт.
Нормована заробітна плата - 6,2 грн. / шт. Витрати по ремонту і експлуатації обладнання - 3600 тис. грн. Річні цехові витрати - 800 тис. грн. Загальновиробничі витрати - 900 тис. грн. Річна нормована заробітна плата основних робітників - 1200 тис. грн. Позавиробничі витрати - 3%
Методичні вказівки: Рішення про значення інших показників, які входять до складу собівартості та рівень планової рентабельності студент приймає самостійно.
Задача 10.2. У поточному році рентабельність операційної діяльності підприємства становила 27%, а сума прибутку – 289614 грн. Адміністративні витрати у розрахунку до виробничої собівартості склали 15%, а витрати на збут – відповідно 4%.
Визначити собівартість реалізованої продукції.
Модуль 4
ТЕМА 11. Фінансове планування і контроль на підприємстві
1. Зміст і завдання фінансового плану і контролю на підприємстві.
2. Планування і контроль прибутку підприємства. Методи оптимізації грошових потоків.
3. Оцінка фінансового стану підприємства на основі балансу доходів та видатків.
Контрольні питання:
Що таке фінансовий план підприємства і яка його структура?
У чому суть визначення точки беззбитковості. і який порядок її визначення?
Що таке балансовий план і які показники його характеризують?
Що таке план доходів і витрат і які показники його характеризують?
Дати характеристику змісту і задач плану надходжень і виплат?
Дати характеристику показників фінансового стану підприємства.
ТЕМА 12. Планування і контроль оновлення продукції
1. Формування планів і контролю оновлення продукції, їх склад і завдання.
2. Планування і контроль витрат на підготовку та освоєння виробництва.
3. Економічна ефективність освоєння нової продукції.
4. Вибір оптимального варіанту технологічного процесу.
Контрольні питання:
Яке значення і завдання формування планів і контролю оновлення випуску продукції
Які є стадії технічної підготовки виробництва нової продукції і який їх зміст?
Що таке “життєвий цикл” продукції і які є його стадії?
У чому суть підготовки виробництва нової продукції і з якого комплексу робіт вона складається?
Який порядок планування і контролю витрат на підготовку та освоєння виробництва нової продукції?
Як визначається економічна ефективність освоєння нової продукції?
Задачі по темі:
Задача 12.1. Нова автоматична лінія дає можливість використовування у виробництві більш досконалу технологію та зменшити собівартість одиниці продукції з 398 до 396 грн./од. Нова лінія розрахункова на випуск 120 тис. шт. виробів на рік і коштує 5,28 млн. грн. Виробництво такої самої кількості виробів на діючому устаткуванні вимагає 2,4 млн. грн. додаткових капіталовкладень.
Визначити доцільність придбання автоматичної лінії, і якщо доцільно та розрахувати економічний ефект від впровадження нової технології та строк окупності капіталовкладень.
Методичні вказівки: Знання коефіцієнта економічної ефективності капіталовкладень студент визначає самостійно.
Задача 12.2. Визначити річний економічний ефект у виробника продукції від впровадження нової моделі виробу та строк окупності додаткових капіталовкладень за даними:
Показники
Базова модель
Нова модель

Програма випуск, тис. грн.
80
80

Додаткові капіталовкладення, тис.грн.
-
400

Собівартість виробу, грн.
165
205

Ціна підприємства, грн
180
225

Задача 12.3. Визначити ранній початок роботи 5-6 та критичний шлях виконання комплексної роботи по реконструкції дільниці відповідно до сітьового графіка:
13EMBED Word.Picture.81415
ТЕМА 13. Організаційно-технічний розвиток
1. Завдання і зміст плану організаційного і технічного розвитку підприємства. Система показників плану і методика їх розрахунку.
2. Планування і контроль інвестицій та визначення прибутковості обєктів інвестування.
3. Джерела фінансування організаційно-технічного розвитку підприємства.
Контрольні питання:
В чому полягають завдання і який зміст плану організаційного та технічного розвитку підприємства ?
Дати характеристику системи показників плану організаційно-технічного розвитку підприємства?
Який порядок розробки планів організаційного і технічного розвитку підприємства?
Як визначаються економіка ефективність інвестицій з коротким інвестиційним циклом?
Які показники характеризують ефективність інвестицій?
Назвати і дати характеристику джерелам фінансування організаційних та технічних законів.
Задачі по темі:
Задача 13.1. Визначити ефективність організаційно-технічного заходу по відміні технологічної операції, яка характеризується наступними даними:
Річна програма випуску виробів – 1100 тис. шт. Наявне обладнання – піч камерна, потужністю 60 Квт та вартістю –5600 грн. Норма часу на обробку 100 виробів – 6,1 год. Розцінка на 100 виробів – 6,1 коп.
Методичні вказівки: Данні, що стосуються режиму роботи підприємства, студент визначає самостійно.
Задача 13.2. Визначити доцільність впровадження раціоналізаторської пропозиції щодо механізації технологічної операції, яка характеризується наступними даними: існуюча технологічна собівартість операції –3,2 грн./шт. Планова технологічна собівартість після впровадження пропозиції – 1,4 грн./шт. Впровадження пропозиції вимагає додаткових капіталовкладень для придбання обладнання 12000 грн.
ТЕМА 14. Бізнес-планування
1. Бізнес-план, його призначення і зміст.
2. Організація розробки бізнес-плану.
3. Зміст основних розділів.
Контрольні питання
Що таке бізнес-план і яке його місце та роль у системі планів підприємства?
Які принципи організації розробки бізнес-плану і хто його розробляє?
Які є етапи розробки бізнес-плану та їх характеристики
Яка роль та зміст резюме бізнес-плану?
Чи регламентується зміст бізнес-плану нормативними актами і яка загальноприйнята структура бізнес-плану?
Дати характеристику змісту розділів бізнес плану.
4. КУРСОВА РОБОТА

ВСТУП
Написання курсової роботи з “Планування і контроль на підприємстві” передбачено навчальним планом підготовки студентів із спеціальності “Економіка підприємства”. Курсова робота, яка виконується на завершальному етапі вивчення підготовки фахівців з “Економіки підприємства” перед іспитом з дисципліни Планування і контроль на підприємстві”, свідчить про рівень професійної підготовки студента як майбутнього фахівця і є важливою формою його індивідуальної роботи.
Мета написання студентами курсової роботи – закріпити, поглибити й узагальнити теоретичні знання, здобуті під час навчання, та навчитися застосовувати їх у практичній діяльності для комплексного вирішення конкретного фахового завдання; навчитися самостійно опрацьовувати економічну літературу, наукові праці, джерела економічної інформації; набути досвіду наукового дослідження: відбору, аналізу, систематизації наукового матеріалу, формулювання висновків, побудови наукового апарату.
Успішне написання курсової роботи передбачає глибоке оволодіння методологією наукової дослідницької діяльності, засвоєння навчального матеріалу із загальнотеоретичних та спеціальних дисциплін навчального плану.
Перед написанням курсової роботи студент вивчає:
чинне законодавство України за темою курсової роботи;
наукову і навчальну літературу з обраної теми курсової роботи;
матеріали господарської діяльності суб’єктів підприємництва та практику розробки планів на підприємствах.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Затвердження теми курсової роботи
Студенту надається право вибрати тему курсової роботи з тематики, що пропонується кафедрою, або запропонувати свою тему з обґрунтуванням доцільності її розробки. Тема курсової роботи повинна бути актуальною і конкретною, мати практичну спрямованість. Назва (тема) курсової роботи повинна відповідати її змісту і розкривати мету дослідження. Вибираючи тему, слід враховувати наявність наукової та навчальної літератури, а також відповідних джерел з економічної інформації, необхідних для проведення аналітичних досліджень.
Після вибору теми курсової роботи студент подає заяву на ім'я завідувача кафедри з проханням ухвалити тему курсової роботи та призначити наукового керівника курсової роботи. Цю заяву студент подає при стаціонарній формі навчання в перші 2 тижні семестру, в якому передбачено вивчення дисципліни “Планування і контроль на підприємстві”, а при заочній формі навчання в період установчої сесії.
Ухвалення тем курсових робіт і призначення наукових керівників відбувається на засіданні кафедри. Керівництво курсовими роботами здійснюють, як правило, найкваліфікованіші викладачі кафедри.
Основні обов'язки керівника курсової роботи:
допомогти студенту визначити тему роботи, питання і матеріали, які студент повинен опрацювати під час підготовки до написання роботи;
консультувати студента щодо послідовності виконання роботи, обсягу і змісту її окремих частин, методології теоретичного дослідження, збирання, аналізу та узагальнення фактичного матеріалу;
допомогти студенту підібрати наукову літературу, нормативні акти та практичний матеріал дія написання курсової роботи;
перевірити календарний план підготовки та написання курсової роботи;
бути присутнім на захисті курсової роботи.
Довільна зміна теми курсової роботи не дозволяється. Протягом першого тижня на денній формі навчання після ухвалення теми курсової роботи кожний студент разом з науковим керівником складає календарний план підготовки курсової роботи, зазначаючи строки виконання окремих етапів дослідження. На заочній формі навчання вищезазначена робота проводиться в період установчої сесії. План затверджується на кафедрі. На підставі календарних планів деканатом складається розклад захисту студентами курсових робіт.
Студент виконує курсову роботу відповідно до завдання до курсової роботи, яке погоджує з науковим керівником. До завдання до курсової роботи студент додає:
коротку анотацію обсягом до однієї сторінки, в якій описує зміст основних питань, які планує дослідити в курсовій роботі;
список літератури, у тому числі нормативно-правових актів;
розгорнутий план курсової роботи, в якому визначає структуру роботи, вказує орієнтовні назви розділів і підрозділів, їх обсяги та строки виконання.
Студент повинен дослідити наукову літературу за темою курсової роботи, скласти бібліографію, тобто список використаних нормативно-правових джерел, наукової та навчальної літератури, які він планує використати при написанні курсової роботи, і подати його своєму науковому керівнику.
Після опрацювання загальної та спеціальної літератури науковому керівнику студент подає перший варіант плану курсової роботи. Приклад оформлення змісту та складання розгорнутого плану курсової роботи наведено в кінці цього розділу.
У міру нагромадження фактичного матеріалу план роботи може коригуватися. Остаточний варіант плану ухвалюється науковим керівником, з яким студент погоджує будь-які зміни у плані курсової роботи.
Обсяг і вимоги до оформлення курсової роботи
Загальний обсяг курсової роботи – 30-40 сторінок машинописного тексту, надрукованого через одинарний міжрядковий інтервал на сторінці. Шрифт – Times New Roman 14. Роботу друкують на аркушах формату А4, залишаючи береги таких розмірів: лівий – 30 мм, верхній і нижній – 20 мм, правий – 10 мм. Абзацний відступ дорівнює 1,25 см. друкарських знаків. Заголовки відокремлюються від тексту зверху і знизу трьома міжрядковими інтервалами (наприкінці заголовка крапка не ставиться). Щільність тексту роботи повинна бути однаковою. Шрифт друку повинен бути чіткім, чорного кольору, середньої жирності. Заголовки структурних частин роботи друкують великими літерами посередині рядка. Заголовки підрозділів друкують з великої літери з абзацного відступу. Кожну структурну частину курсової роботи потрібно починати з нової сторінки.
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, таблиць виконують арабськими цифрами без знака "№". Першою сторінкою курсової роботи є титульна (зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи наведено в кінці даного розділу), яку включають до загальної нумерації сторінок, але номер сторінки на ній не ставлять. На наступних сторінках номер проставляють знизу посередині сторінки без крапки.
Структурні частини роботи – зміст, перелік умовних скорочень, вступ, висновки, список використаних джерел не нумеруються. Номер розділу друкують після слова "Розділ" (крапку не ставлять), назву розділу друкують з нового рядка. Кожний розділ починають з нової сторінки.
Студент підписує курсову роботу на останній сторінці, після списку використаних джерел.
Рекомендований обсяг структурних частин курсової роботи наведено в зразку змісту курсової роботи.
У курсовій роботі необхідно робити посилання на джерела, з яких взято матеріали або окремі результати досліджень. Посилатися необхідно на останні видання публікації. На попередні видання можна посилатися лише у випадку, якщо в них вміщено потрібні матеріали, які відсутні в останніх виданнях. Посилання в тексті на джерела слід зазначати відповіднім порядковим номером у списку використаної літератури і виокремлювати цей номер двома квадратними дужками, наприклад [6; 27]. Можливе посилання на джерела у виносках.
У разі цитування в роботі використаних джерел потрібно зазначити прізвище автора, назву праці або нормативного акту, рік та місце видання і номер сторінки. Список використаних джерел повинен мати наскрізну нумерацію. Приклад оформлення списку використаних джерел наведено у даному розділі.
Курсову роботу студент виконує українською мовою. Курсові роботи, виконані з порушенням встановлених вимог, не допускаються до захисту.
Структура курсової роботи та зміст структурних частин
Курсова робота повинна мати чітку структуру, що визначається її планом і змістом. Вона складається з титульної сторінки, змісту, переліку умовних позначень (за необхідності), вступу, основної частини, коротких висновків з пропозиціями, списку використаної літератури (щонайменше 20 джерел) і додатків.
Курсова робота починається з титульної сторінки, за нею наводиться зміст роботи. У змісті вказують назви структурних частин, розділів (у разі необхідності – підрозділів, пунктів і підпунктів) і сторінки, на яких вони розміщені. Назви розділів не повинні повторювати назву роботи, а назви підрозділів – збігатися з назвами розділів.
Якщо в роботі використовуються скорочення, то їх перелік може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом. Список умовних скорочень друкують у дві колонки: ліворуч за абеткою наводять використані скорочення, праворуч – їх пояснення.
У вступі до курсової роботи необхідно обґрунтувати актуальність вибраної теми дослідження, її наукову та практичну значущість, мету та завдання наукового пошуку, методологію дослідження; охарактеризувати основні джерела. Вступ повинен містити короткий аналіз стану розробки вибраної проблеми, характеристику нормативно-правової бази, на основі якої проводиться дослідження, та чітке визначення об'єкта і предмета дослідження.
У вступі може викладатися наукова апробація досліджуваного питання (статті, тези доповідей на студентських наукових конференціях).
Текст курсової роботи студент викладає самостійно згідно з планом, не дозволяється дослівне переписування економічної літератури та нормативно-правових актів.
В основній частині курсової роботи необхідно описати дослідження з виокремленням того нового, що студент вносить до розробки вибраної теми. Висновки, судження студента повинні бути обґрунтовані. При викладі різних точок зору зі спірних питань необхідно висловити й обґрунтувати свою точку зору.
Розкриваючи тему, необхідно аналізувати відповідні нормативні положення законодавчих актів та викладений матеріал в економічній літературі.
Для ілюстрації теоретичних положень у курсовій роботі необхідно використовувати приклади з практики господарюючих суб’єктів, що оприлюднюються у відповідних виданнях, а також у фінансовій, статистичній та податковій звітності.
Курсова робота має реферативний характер. Кожний розділ курсової роботи передбачає висвітлення питання, зазначеного у назві розділу і формулювання коротких висновків.
У першому розділі курсової роботи дається історіографічний огляд теми роботи і теоретичне обґрунтування досліджуваного питання. У наступних розділах необхідно викласти результати самостійного вивчення теми з використанням літературних джерел, з аналізом текстів нормативно-правових актів, а також відповідних нормативів з планування. За результатами дослідження бажано запропонувати рекомендації щодо використання здобутих знань у практиці господарюючих суб’єктів або внесення змін до чинного законодавства.
У висновках необхідно наголосити на якісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати їх достовірність, викласти рекомендації щодо їх використання. Висновки є узагальненими рекомендаціями і пропозиціями законодавчого, наукового, практичного характеру. На них має базуватися доповідь під час захисту курсової роботи.
У списку використаних джерел наводяться нормативні акти, наукова та навчальна економічна література, що була використана в курсовій роботі і на яку є посилання у тексті роботи.
Обов'язковою складовою курсової роботи є додатки. Це можуть бути схеми, рисунки, фотографії, діаграми, зразки документів, анкети, виписки з нормативних документів тощо.
Рекомендується наступний зміст курсової роботи.
Розділ 1 – розкривається в трьох питаннях:
в першому – визначається організаційна та економічна характеристика суб’єкта господарювання: власник; майно; управління; об’єкт господарювання; продукція, роботи, послуги, товар, технологія, призначення; покупці та постачальники; виробнича програма; облікова політика; система оподаткування;
в другому – здійснюється аналіз основних економічних показників господарювання за відповідними аналітичними таблицями;
в третьому – описуються загальні методи планування, інформаційна база, організаційні форми планування та функціональні обов’язки спеціалістів в сфері планування господарської діяльності підприємства.
Розділ 2 – розглядаються сучасні теоретичні концепції вчених і практиків в сфері планування і контролю, аналізується стан розробки проблеми в економічній літературі, наявність необхідних нормативних документів та відповідність їх змісту ринковим умовам господарювання.
Розділ 3 – основна частина курсової роботи – складається з чотирьох основних питань, які, у свою чергу, можуть поділятися на окремі підпитання і за змістом повинні відповідати направленості теми, підпорядковуватись основній меті та завданням, бути органічно взаємопов’язуваними, мати приблизно однаковий обсяг. У питанні 3.5. узагальнюються наявні проблеми за темою курсової роботи на підприємстві, що є об’єктом дослідження, та визначаються шляхи і умови удосконалення планування і контролю на підприємстві, а також можливі наслідки від запропонованих пропозицій.
Досвід рецензування показує, що в курсових роботах зустрічаються такі недоліки:
відхід від теми (тема курсової роботи передбачає розкриття одних питань, а фактично розкриваються інші);
безсистемний виклад матеріалу, повторення одних і тих же положень;
логічні помилки, невміння виокремити головне;
невдале поєднання теорії з фактичним матеріалом;
переписування матеріалу з друкованих видань;
недотримання методичних рекомендацій щодо оформлення роботи.
Захист курсової роботи
Підготовлена до захисту курсова робота повинна мати рецензію наукового керівника. Перед захистом курсової роботи студенту надається можливість ознайомитися із змістом рецензії. До захисту курсової роботи студент допускається після оформлення роботи відповідно до встановлених вимог та одержання позитивної рецензії керівника курсової роботи.
Захист курсових робіт проводиться згідно з планом навчального процесу та розкладом захисту студентами курсових робіт перед комісією у складі двох-трьох викладачів кафедри та керівника курсової роботи.
Курсову роботу студент захищає у присутності навчальної групи. Тези доповіді студент готує заздалегідь. Доповідь повинна бути змістовною і тривати до 7 хвилин.
У доповіді необхідно:
назвати тему курсової роботи, показати її актуальність та значущість;
сформулювати основну мету і завдання дослідження;
стисло розкрити зміст структури роботи;
доповісти про результати роботи, зроблені висновки і внесені пропозиції.
Після доповіді студент відповідає на запитання викладачів та студентів навчальної групи. Під час захисту оцінюються: якість виконаної студентом курсової роботи, рівень знань та набутих навичок щодо висвітленої теми, вміння аналізувати практичну діяльність організацій, логічно і аргументовано викладати думки, відповідати на запитання, обґрунтовувати власну точку зору.
Після захисту курсових робіт викладачі комісії обговорюють результати захисту кожної курсової роботи і виставляють оцінки, які того самого дня повідомляють студентам.
Курсові роботи оцінюють за чотирибальною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно"). При оцінюванні курсової роботи враховують теоретичну і практичну цінність роботи, послідовність викладу матеріалу, оформлення, змістовність доповіді і відповідей на запитання під час захисту курсової роботи, рецензію наукового керівника роботи.
Студент – автор курсової роботи не допускається до захисту, якщо робота не носить самостійного характеру, а списана з літературних джерел, нормативних актів; основні питання геми роботи не розкриті, викладені схематично, фрагментарне; у роботі е хибні положення, науковий апарат оформлений неграмотно; робота має неохайний вигляд.
У випадку незадовільної оцінки курсову роботу необхідно доопрацювати або виконати нову за іншою темою. Курсові роботи зберігаються на кафедрі протягом одного року.

Зразок змісту курсової роботи
Тема “Планування і контроль витрат на основну оплату праці працівників підприємства”
План
Вступ .
3

Розділ 1. Підприємство як суб’єкт господарської діяльності та об’єкт планування і контролю
5

1.1. Організаційна характеристика підприємства, органів його управління, планування і контролю.
5

1.2. Аналіз і оцінка економічних показників господарської діяльності підприємства.
8

1.3. Система, методи, інформаційна база та структура об’єктів планування і контролю на підприємстві
12

Розділ 2. Сучасні теоретичні аспекти планування і контролю на підприємстві в сучасних умовах господарювання...

17

Розділ 3. Планування і контроль витрат на основну оплату праці працівників підприємства.....

22

3.1. Економічний зміст основної оплати праці на підприємстві .
22

3.2. Планування і контроль обсягів об’єктів для нарахування основної оплати праці....
29

3.3. Планування розцінок основної оплати праці..
33

3.4. Планування і контроль за використанням фонду основної оплати праці
35

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю фонду основної оплати праці на підприємстві.....
38

Висновки та пропозиції.......
40

Список використаної літератури.......
42

Додатки ..
43

Зразок титульної сторінки курсової роботи

Міністерство освіти і науки України
Житомирський державний технологічний університет


Кафедра економіки

Кравчук Олександр Вікторович
студент 4 курсу, група ЕП-22Курсова робота
з дисципліни
“Планування і контроль на підприємстві”
на тему:
“Планування і контроль витрат на основну оплату праці працівників підприємства”


Керівник: ________________________
(посада, прізвище та ініціали)
Підпис керівника __________________

Рецензент _________________________
(посада, прізвище та ініціали)
Підпис рецензента _________________

До захисту допущено “___” _________ 20___ р.

Захищено на кафедрі з оцінкою ____________________________________

Захист відбувся “___” _____________ 20___ р.
Підписи членів комісії ________________
____________________________________

Житомир 20__.
Зразок оформлення сторінки курсової роботи


13EMBED Word.Picture.81415
Розділ 3. Планування і контроль фонду основної оплати праці на підприємстві
13EMBED Word.Picture.81415
3.1. Організаційні основи та показники планування і контролю основної оплати праці на підприємстві
13EMBED Word.Picture.81415 13EMBED Word.Picture.81415
Розглядаючи питання планування фонду основної оплати праці на підприємстві слід зазначити, щоОтже, питання планування фонду основної оплати праці на підприємстві в Україні є одним з
13EMBED Word.Picture.81415Приклад побудови таблиці

Таблиця (номер) __
Назва таблиці
ГоловкаЗаголовки графПідзаголовки граф

Рядки
Боковик
(заголовки рядків)

Графи (колонки)Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” починають з великою літери. Назву не підкреслюють.
РЕЦЕНЗІЯ
на курсову роботу з
“Планування і контроль на підприємстві”
студента ___________________ Шифр групи_____________
(прізвище та ініціали)

Дата отримання “__” ________ 20__ р. Рецензент __________________
(посада, прізвище та ініціали)

Тема _______________________________________________________________

ЗМІСТ РЕЦЕНЗІЇ
1. Відповідність теми курсової роботи змісту дисципліни __________________
2. Структура роботи та відповідність її змісту дисципліні __________________
3. Теоретичне обґрунтування питань курсової роботи (логічна послідовність, аргументація, точність у визначеннях) __________________________________
4. Практичне обґрунтування питань (ілюстрація окремих положень фактичними даними, конкретність, чіткість побудови) _____________________________
5. Уміння аналізувати і оцінювати результати дослідження за змістом питань ____________________________________________________________________
6. Наявність аналітичних розрахунків ___________________________________
7. Висновки і пропозиції (доведеність, обґрунтованість) ___________________
8. Підбір літератури та нормативних матеріалів __________________________
9. Додатки __________________________________________________________
10. Оформлення курсової роботи _______________________________________
11. Недоліки і помилки _______________________________________________
12. Висновки рецензента (можливість допуску до захисту, порядок доопрацювання та усунення недоліків)___________________________________________

“__”____________ 20__ р. _________________
(підпис рецензента)
13. Результати доопрацювання та можливість допуску до захисту ____
“__”____________ 20__ р. _________________
(підпис рецензента)
14. Результати захисту (питання, оцінка за відповіді, загальна оцінка) ________
____________________________________________________________________

“__”____________ 20__ р. _________________
(підпис рецензента)
Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у курсовій роботі

Характеристика джерела
Приклад оформлення

Літературні та наукові джерела, монографії, підручники, навчальні посібники
Кашенко О.Л. Фінансово-економічні основи природокористування. – К.: Вища школа, 1999. – 221 с.
Цал-Цалко Ю.С., Холод Б.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 388 с.

Чотири і більше авторів
Державне регулювання економіки /За ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АН Вищої школи України І.Р. Михасюка. – Львів: Українські технології, 1999. – 640 с.
Экономика предприятия: Пер. с нем. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 928 с.

Журнал
Палієнко М. Підприємство як об’єкт промислово-економічної політики держави // Економічний часопис. – 2000. – № 1. – С. 48–50.

Газета
Карнаух Т. На шляху до державної реєстрації // Закон і Бізнес. – 2000. – № 23.

Нормативні документи з періодичних видань
Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” // Голос України. – 1999. – № 159.
Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості // Галицькі контракти. – 1996. – № 35.


5. ОРІЄНТОВАНІ ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ “ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ”

Тема 1. Планування і контроль обсягів валової продукції підприємства
3.1. Економічний зміст валової продукції підприємства.
3.2. Обґрунтування обсягів валової продукції виробничими ресурсами, структурою господарювання та метою підприємницької діяльності.
3.3. Планування обсягів валової продукції підприємства.
3.4. Контроль розподілу обсягів господарської діяльності за звітними періодами, видами діяльності та структурними підрозділами підприємства.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю обсягів валової продукції підприємства.

Тема 2. Планування і контроль обсягів товарної продукції підприємства
3.1. Економічний зміст товарної продукції підприємства.
3.2. Обґрунтування товарної продукції обсягами валової продукції.
3.3. Планування обсягів товарної продукції підприємства.
3.4. Контроль розподілу обсягів товарної продукції за звітними періодами, видами діяльності та структурними підрозділами підприємства.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю обсягів товарної продукції підприємства.

Тема 3. Планування і контроль обсягів чистого доходу підприємства
3.1. Економічний зміст доходу та чистого доходу підприємства.
3.2. Обґрунтування чистого доходу обсягами товарної продукції.
3.3. Планування обсягів чистого доходу підприємства.
3.4. Контроль розподілу обсягів чистого доходу за звітними періодами та видами діяльності підприємства.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю обсягів чистого доходу підприємства.

Тема 4. Планування і контроль собівартості реалізованої продукції підприємства
3.1. Економічний зміст собівартості реалізованої продукції підприємства.
3.2. Методи оцінки реалізованої продукції (робіт, послуг).
3.3. Планування собівартості реалізованої продукції підприємства.
3.4. Контроль розподілу собівартості реалізованої продукції за звітними періодами та видами діяльності підприємства.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю собівартості реалізованої продукції підприємства.

Тема 5. Планування і контроль валового прибутку підприємства
3.1. Економічний зміст валового прибутку підприємства.
3.2. Обґрунтування валового прибутку чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції.
3.3. Планування валового прибутку підприємства.
3.4. Контроль розподілу валового прибутку за звітними періодами та видами діяльності підприємства.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю валового прибутку підприємства.

Тема 6. Планування і контроль прибутку від операційної діяльності підприємства
3.1. Економічний зміст прибутку від операційної діяльності підприємства.
3.2. Обґрунтування прибутку від операційної діяльності обсягами та структурою операційної діяльності підприємства.
3.3. Планування прибутку від операційної діяльності підприємства.
3.4. Контроль розподілу прибутку від операційної діяльності за звітними періодами та видами діяльності підприємства.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю прибутку від операційної діяльності підприємства.

Тема 7. Планування і контроль чистого прибутку підприємства
3.1. Економічний зміст чистого прибутку підприємства.
3.2. Обґрунтування чистого прибутку обсягами та структурою господарської діяльності підприємства.
3.3. Планування чистого прибутку підприємства.
3.4. Контроль розподілу чистого прибутку за звітними періодами та видами діяльності підприємства.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю чистого прибутку підприємства.

Тема 8. Планування і контроль прибутку від фінансової діяльності підприємства
3.1. Економічний зміст прибутку від фінансової діяльності підприємства.
3.2. Обґрунтування прибутку від фінансової діяльності обсягами та структурою фінансової діяльності підприємства.
3.3. Планування прибутку від фінансової діяльності підприємства.
3.4. Контроль розподілу прибутку від фінансової діяльності за звітними періодами та видами фінансової діяльності підприємства.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю прибутку від фінансової діяльності підприємства.

Тема 9. Планування і контроль прибутку від інвестиційної діяльності підприємства
3.1. Економічний зміст прибутку від інвестиційної діяльності підприємства.
3.2. Обґрунтування прибутку від інвестиційної діяльності обсягами та структурою інвестиційної діяльності підприємства.
3.3. Планування прибутку від інвестиційної діяльності підприємства.
3.4. Контроль розподілу прибутку від інвестиційної діяльності за звітними періодами та видами інвестиційної діяльності підприємства.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю прибутку від інвестиційної діяльності підприємства.

Тема 10. Планування і контроль інвестиційної діяльності підприємства
3.1. Економічний зміст інвестиційної діяльності підприємства.
3.2. Обґрунтування інвестицій підприємства обсягами та структурою господарської діяльності.
3.3. Планування і контроль інвестиційної діяльності підприємства.
3.4. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю інвестиційної діяльності підприємства.

Тема 11. Планування і контроль інноваційної діяльності підприємства
3.1. Економічний зміст інноваційної діяльності підприємства.
3.2. Обґрунтування інноваційної діяльності підприємства обсягами та структурою господарської діяльності.
3.3. Планування і контроль інноваційної діяльності підприємства.
3.4. Оцінка ефективності інноваційної діяльності.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю інноваційної діяльності підприємства.

Тема 12. Планування і контроль обсягів господарської діяльності структурних підрозділів підприємства
3.1. Поняття та економічна класифікація структурних підрозділів підприємства.
3.2. Обґрунтування обсягів господарської діяльності структурних підрозділів підприємства виробничими ресурсами.
3.3. Планування обсягів господарської діяльності структурних підрозділів підприємства.
3.4. Контроль розподілу обсягів господарської діяльності за звітними періодами та асортиментом продукції.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю обсягів господарської діяльності структурних підрозділів підприємства.

Тема 13. Планування і контроль витрат структурного підрозділу підприємства
3.1. Поняття та економічна класифікація структурних підрозділів підприємства.
3.2. Обґрунтування витрат структурного підрозділу підприємства обсягами господарської діяльності.
3.3. Планування витрат структурного підрозділу підприємства.
3.4. Контроль розподілу витрат за звітними періодами та асортиментом продукції.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю витрат структурного підрозділу підприємства.

Тема 14. Планування і контроль доходу структурного підрозділу підприємства при господарюванні на умовах нормування витрат
3.1. Поняття та економічна класифікація структурних підрозділів підприємства.
3.2. Обґрунтування доходу структурного підрозділу підприємства обсягами та структурою господарювання.
3.3. Планування доходу структурного підрозділу підприємства.
3.4. Контроль розподілу доходу структурного підрозділу за джерелами його використання.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю доходу структурного підрозділу підприємства при господарюванні на умовах нормування витрат.

Тема 15. Планування і контроль доходу орендного підрозділу підприємства
3.1. Поняття та економічна класифікація структурних підрозділів підприємства.
3.2. Обґрунтування доходу структурного підрозділу підприємства обсягами та структурою господарювання.
3.3. Планування доходу орендного підрозділу підприємства.
3.4. Контроль розподілу доходу структурного підрозділу за джерелами його використання.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю доходу орендного підрозділу підприємства.

Тема 16. Планування і контроль доходу кооперативного структурного підрозділу підприємства
3.1. Поняття та економічна класифікація структурних підрозділів підприємства.
3.2. Обґрунтування доходу структурного підрозділу підприємства обсягами та структурою господарювання.
3.3. Планування доходу структурного підрозділу підприємства.
3.4. Контроль розподілу доходу структурного підрозділу за джерелами його використання.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю доходу кооперативного підрозділу підприємства.

Тема 17. Планування і контроль доходу структурного підрозділу підприємства при господарюванні на принципах купівлі-продажу ресурсів і продукції
3.1. Поняття та економічна класифікація структурних підрозділів підприємства.
3.2. Обґрунтування доходу структурного підрозділу підприємства обсягами та структурою господарювання.
3.3. Планування доходу структурного підрозділу підприємства.
3.4. Контроль розподілу доходу структурного підрозділу за джерелами його використання.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю доходу структурного підрозділу підприємства при господарюванні на принципах купівлі-продажу ресурсів і продукції.

Тема 18. Планування і контроль доходу структурного підрозділу підприємства при господарюванні на принципах дочірнього підприємства
3.1. Поняття та економічна класифікація структурних підрозділів підприємства.
3.2. Обґрунтування доходу структурного підрозділу підприємства обсягами та структурою господарювання.
3.3. Планування доходу структурного підрозділу підприємства.
3.4. Контроль розподілу доходу структурного підрозділу за джерелами його використання.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю доходу структурного підрозділу підприємства при господарюванні на принципах дочірнього підприємства

Тема 19. Планування і контроль доходу структурного підрозділу підприємства при господарюванні на умовах філії підприємства
3.1. Поняття та економічна класифікація структурних підрозділів підприємства.
3.2. Обґрунтування доходу структурного підрозділу підприємства обсягами та структурою господарювання.
3.3. Планування доходу структурного підрозділу підприємства.
3.4. Контроль розподілу доходу структурного підрозділу за джерелами його використання.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю доходу структурного підрозділу підприємства при господарюванні на умовах філії підприємства.

Тема 20. Планування і контроль потреби структурного підрозділу підприємства у виробничих запасах
3.1. Економічний зміст виробничих запасів та їх оцінка.
3.2. Обґрунтування потреби у виробничих запасах обсягами та структурою господарської діяльності.
3.3. Планування потреби у виробничих запасах структурного підрозділу підприємства.
3.4. Контроль розподілу потреби у виробничих запасах за звітними періодами та асортиментом продукції.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю потреби структурного підрозділу підприємства у виробничих запасах.

Тема 21. Планування і контроль потреби структурного підрозділу підприємства в основних засобах
3.1. Економічний зміст основних засобів та їх оцінка.
3.2. Обґрунтування потреби в основних засобах обсягами та структурою об’єктів господарської діяльності.
3.3. Планування потреби в основних засобах структурного підрозділу підприємства.
3.4. Контроль розподілу потреби в основних засобах за звітними періодами та асортиментом продукції.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю потреби структурного підрозділу підприємства в основних засобах .

Тема 22. Планування і контроль потреби структурного підрозділу підприємства у трудових ресурсах
3.1. Характеристика трудових ресурсів структурного підрозділу.
3.2. Планування і контроль норм праці.
3.3. Планування і контроль потреби у трудових ресурсах .
3.4. Планування і контроль продуктивності праці працівників структурного підрозділу та трудомісткості виробництва.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю потреби структурного підрозділу підприємства у трудових ресурсах.

Тема 23. Планування і контроль фонду оплати праці структурного підрозділу
3.1. Оптимізація видів, форм і систем оплати праці працівників структурного підрозділу.
3.2. Нормування праці структурного підрозділу підприємства.
3.3. Планування і контроль розцінок оплати праці.
3.4. Планування і контроль фонду оплати праці.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю фонду оплати праці структурного підрозділу.

Тема 24. Планування і контроль потреби підприємства в основних засобах
3.1. Економічний зміст основних засобів.
3.2. Обґрунтування потреби в основних засобах обсягами та структурою об’єктів господарської діяльності.
3.3. Планування потреби в основних засобах.
3.4. Контроль розподілу потреби в основних засобах за звітними періодами, об’єктами господарської діяльності та структурними підрозділами.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю потреби підприємства в основних засобах.

Тема 25. Планування і контроль джерел фінансування капітальних вкладень підприємства
3.1. Економічний зміст капітальних вкладень .
3.2. Характеристика джерел фінансування капітальних вкладень.
3.3. Планування джерел фінансування капітальних вкладень підприємства.
3.4. Контроль розподілу джерел фінансування капітальних вкладень за їх об’єктами та звітними періодами.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю джерел фінансування капітальних вкладень підприємства.

Тема 26. Планування і контроль потреби підприємства в активах.
3.1. Економічний зміст активів підприємства.
3.2. Оцінка активів підприємства.
3.3. Обґрунтування потреби в активах за їх видами та структурою.
3.4. Оптимізація активів підприємства.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю потреби підприємства в активах.

Тема 27. Планування і контроль власного капіталу та зобов’язань підприємства
3.1. Економічний зміст власного капіталу та зобов’язань.
3.2. Принципи формування власного капіталу і зобов’язань підприємства.
3.3. Обґрунтування потреби джерел формування власного капіталу і зобов’язань підприємства.
3.4. Оптимізація структури власного капіталу і зобов’язань підприємства.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю власного капіталу та зобов’язань підприємства.

Тема 28. Планування і контроль потреби підприємства в малоцінних швидкозношуваних предметах
3.1. Економічний зміст малоцінних швидкозношуваних предметів.
3.2. Обґрунтування потреби в малоцінних швидкозношуваних предметах обсягами та структурою обсягів господарської діяльності.
3.3. Планування потреби в малоцінних швидкозношуваних предметах.
3.4. Контроль розподілу потреби в малоцінних швидкозношуваних предметах за звітними періодами, об’єктами господарської діяльності та структурними підрозділами підприємства.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю потреби підприємства в малоцінних швидкозношуваних предметах.

Тема 29. Планування і контроль потреби підприємства в малоцінних матеріальних необоротних активах
3.1. Економічний зміст малоцінних матеріальних необоротних активах.
3.2. Обґрунтування потреби в малоцінних матеріальних необоротних активах обсягами та структурою обсягів господарської діяльності.
3.3. Планування потреби в малоцінних матеріальних необоротних активах.
3.4. Контроль розподілу потреби в малоцінних матеріальних необоротних активах за звітними періодами, об’єктами господарської діяльності та структурними підрозділами підприємства.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю потреби підприємства в малоцінних матеріальних необоротних активах.

Тема 30. Планування і контроль потреби підприємства у виробничих запасах
3.1. Економічний зміст виробничих запасів.
3.2. Обґрунтування потреби у виробничих запасах обсягами та структурою обсягів господарської діяльності.
3.3. Планування потреби у виробничих запасах.
3.4. Контроль розподілу потреби у виробничих запасах за звітними періодами, об’єктами господарської діяльності та структурними підрозділами підприємства.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю потреби підприємства у виробничих запасах.

Тема 31. Планування і контроль витрат підприємства на основну оплату праці працівників
3.1. Економічний зміст основної оплати праці на підприємстві.
3.2. Планування і контроль обсягів об’єктів для нарахування основної оплати праці.
3.3. Планування і контроль розцінок основної оплати праці.
3.4. Планування і контроль фонду основної оплати праці.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю витрат підприємства на основну оплату праці .

Тема 32. Планування і контроль витрат підприємства на надбавки і доплати до оплати праці працівникам
3.1. Економічний зміст надбавок і доплат до оплати праці.
3.2. Планування і контроль обсягів об’єктів для нарахування надбавок і доплат до оплати праці.
3.3. Планування і контроль розцінок на надбавки і доплати до оплати праці.
3.4. Планування і контроль витрат на надбавки і доплати до оплати праці.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю витрат підприємства на надбавки і доплати до оплати праці працівникам.

Тема 33. Планування і контроль витрат підприємства на преміювання працівників
3.1. Економічний зміст преміювання працівників підприємства.
3.2. Планування і контроль обсягів об’єктів для нарахування преміювання працівників.
3.3. Планування і контроль розцінок на преміювання працівників підприємства.
3.4. Планування і контроль витрат на преміювання працівників підприємства.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю витрат підприємства на преміювання працівників.

Тема 34. Планування і контроль витрат підприємства на винагороду за вислугу років працівникам
3.1. Економічний зміст винагороди за вислугу років.
3.2. Планування і контроль обсягів об’єктів для нарахування винагороди за вислугу років.
3.3. Планування і контроль розцінок винагороди за вислугу років.
3.4. Планування і контроль витрат на преміювання працівників підприємства.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю витрат підприємства на винагороду за вислугу років працівникам.

Тема 35. Планування і контроль витрат підприємства на оплату відпусток працівникам
3.1. Економічний зміст оплати відпусток працівникам.
3.2. Планування і контроль обсягів об’єктів для нарахування оплати відпусток працівникам підприємства.
3.3. Планування і контроль розцінок оплати відпусток працівникам підприємства.
3.4. Планування і контроль витрат на оплату відпусток працівникам підприємства.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю витрат підприємства на оплату відпусток працівникам.

Тема 36. Планування і контроль витрат підприємства на соціальні виплати працівникам
3.1. Економічний зміст соціальних виплат працівникам підприємства.
3.2. Планування і контроль обсягів об’єктів для нарахування соціальних виплат працівникам підприємства.
3.3. Планування і контроль розцінок соціальних виплат працівникам підприємства.
3.4. Планування і контроль витрат на соціальні виплати працівникам підприємства.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю витрат підприємства на соціальні виплати працівникам .

Тема 37. Планування і контроль відрахувань підприємства на соціальні заходи
3.1. Економічний зміст відрахувань підприємства на соціальні заходи.
3.2. Планування і контроль обсягів об’єктів для нарахування відрахувань підприємства на соціальні заходи.
3.3. Характеристика ставок платежів підприємства на соціальні заходи.
3.4. Планування і контроль відрахувань підприємства на соціальні заходи.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю відрахувань підприємства на соціальні заходи.

Тема 38. Планування і контроль витрат підприємства на відрядження та пересувний характер робіт
3.1. Економічний зміст витрат підприємства на відрядження та пересувний характер робіт.
3.2. Планування і контроль обсягів об’єктів для нарахування витрат підприємства на відрядження та пересувний характер робіт.
3.3. Характеристика норм витрат на відрядження та пересувний характер робіт.
3.4. Планування і контроль витрат підприємства на відрядження та пересувний характер робіт.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю витрат підприємства на відрядження та пересувний характер робіт.

Тема 39. Планування і контроль витрат підприємства на підготовку та перепідготовку кадрів
3.1. Економічний зміст витрат на підготовку та перепідготовку кадрів підприємства.
3.2. Планування і контроль обсягів об’єктів для нарахування витрат на підготовку та перепідготовку кадрів підприємства.
3.3. Характеристика витрат на підготовку та перепідготовку кадрів підприємства.
3.4. Планування і контроль витрат підприємства на підготовку та перепідготовку кадрів підприємства.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю витрат підприємства на підготовку та перепідготовку кадрів.

Тема 40. Планування і контроль витрат підприємства на проведення культурно-оздоровчих заходів
3.1. Економічний зміст витрат на проведення культурно-оздоровчих заходів.
3.2. Планування і контроль обсягів об’єктів для нарахування витрат на проведення культурно-оздоровчих заходів.
3.3. Характеристика витрат на проведення культурно-оздоровчих заходів.
3.4. Планування і контроль витрат підприємства на проведення культурно-оздоровчих заходів.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю витрат підприємства на проведення культурно-оздоровчих заходів.

Тема 41. Планування і контроль потреби підприємства в основних працівниках
3.1. Характеристика трудових ресурсів підприємства.
3.2. Нормування праці основних працівників підприємства.
3.3. Планування і контроль обсягів робіт для основних працівників.
3.4. Планування і контроль потреби підприємства в основних працівниках.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю потреби підприємства в основних працівниках.

Тема 42. Планування і контроль потреби підприємства в допоміжних працівниках
3.1. Характеристика трудових ресурсів підприємства.
3.2. Нормування праці допоміжних працівників підприємства.
3.3. Планування і контроль обсягів робіт для допоміжних працівників.
3.4. Планування і контроль потреби підприємства в допоміжних працівниках.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю потреби підприємства в допоміжних працівниках.

Тема 43. Планування і контроль потреби підприємства в спеціалістах
3.1. Характеристика трудових ресурсів підприємства.
3.2. Нормування праці спеціалістів підприємства.
3.3. Планування і контроль обсягів робіт для спеціалістів працівників.
3.4. Планування і контроль потреби підприємства в спеціалістах.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю потреби підприємства в спеціалістах.

Тема 44. Планування і контроль амортизації основних засобів підприємства
3.1. Амортизаційна політика підприємства.
3.2. Характеристика об’єктів основних засобів.
3.3. Планування амортизації основних засобів.
3.4. Контроль розподілу амортизаційних відрахувань за об’єктами господарської діяльності, звітними періодами та структурними підрозділами підприємства.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю амортизації основних засобів підприємства.

Тема 45. Планування і контроль амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів підприємства
3.1. Амортизаційна політика підприємства.
3.2. Характеристика об’єктів малоцінних необоротних матеріальних активів.
3.3. Планування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів.
3.4. Контроль розподілу амортизаційних відрахувань за об’єктами господарської діяльності, звітними періодами та структурними підрозділами підприємства.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів підприємства.

Тема 46. Планування і контроль загальновиробничих витрат підприємства
3.1. Економічний зміст загальновиробничих витрат.
3.2. Характеристика об’єктів загальновиробничих витрат підприємства.
3.3. Планування загальновиробничих витрат підприємства.
3.4. Контроль розподілу загальновиробничих витрат за об’єктами калькуляції
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю загальновиробничих витрат підприємства.

Тема 47. Планування і контроль адміністративних витрат підприємства
3.1. Економічний зміст адміністративних витрат.
3.2. Характеристика об’єктів адміністративних витрат підприємства.
3.3. Планування адміністративних витрат підприємства.
3.4. Контроль розподілу адміністративних витрат за звітними періодами.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю адміністративних витрат підприємства.

Тема 48. Планування і контроль витрат на збут продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства
3.1. Економічний зміст витрат на збут.
3.2. Характеристика об’єктів витрат на збут підприємства.
3.3. Планування витрат на збут підприємства.
3.4. Контроль розподілу витрат на збут за звітними періодами.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю витрат на збут підприємства.

Тема 49. Планування і контроль матеріальних витрат підприємства
3.1. Економічний зміст матеріальних витрат.
3.2. Планування і контроль витрат матеріалів за натуральними показниками.
3.3. Планування і контроль цін на матеріальні цінності.
3.4. Планування і контроль матеріальних витрат підприємства.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю матеріальних витрат підприємства.

Тема 50. Планування і контроль витрат підприємства за елементами
3.1. Характеристика витрат за елементами.
3.2. Формування матеріальних витрат.
3.3. Формування витрат на оплату праці та соціальні заходи.
3.4. Формування амортизаційних відрахувань підприємства.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю витрат підприємства за елементами.

Тема 51. Планування і контроль виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства
3.1. Економічний зміст виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).
3.2. Характеристика калькуляційних об’єктів підприємства.
3.3. Планування і контроль виробничих витрат підприємства.
3.4. Калькуляція виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства.

Тема 52. Планування і контроль виробничих витрат за калькуляційними статтями
3.1. Класифікація витрат підприємства.
3.2. Групування витрат за статтями калькуляції.
3.3. Характеристика калькуляційних статей.
3.4. Методика розрахунку витрат за калькуляційними статтями.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю виробничих витрат за калькуляційними статтями.

Тема 53. Планування і контроль розцінок з оплати праці працівників підприємства
3.1. Економічний зміст розцінок на оплату праці.
3.2. Планування і контроль фонду доходів працівників підприємства.
3.3. Планування і контроль обсягів та трудомісткості господарської діяльності.
3.4. Планування і контроль розцінок на оплату праці.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю розцінок з оплати праці працівників підприємства.

Тема 54. Планування і контроль фонду дивідендів підприємства
3.1. Дивідендна політика підприємства.
3.2. Оптимізація розподілу чистого прибутку підприємства.
3.3. Планування фонду дивідендів підприємства.
3.4. Контроль розподілу дивідендів між власниками підприємства.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю фонду дивідендів підприємства.

Тема 55. Планування і контроль нормативів праці на підприємстві
3.1. Економічний зміст нормативів праці.
3.2. Планування і контроль норм виробітку та норм часу.
3.3. Планування і контроль норм обслуговування.
3.4. Планування і контроль нормативів чисельності.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю нормативів праці на підприємстві.

Тема 56. Планування і контроль податкового навантаження на господарську діяльність підприємства
3.1. Економічний зміст податкового навантаження.
3.2. Планування і контроль об’єктів оподаткування.
3.3. Планування і контроль податків підприємства.
3.4. Методика розрахунків податкового навантаження.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю податкового навантаження на господарську діяльність підприємства.

Тема 57. Планування і контроль потреби підприємства в кредитах.
3.1. Економічний зміст кредитування підприємства.
3.2. Характеристика об’єктів кредитування.
3.3. Планування і контроль потреби підприємства в кредитах.
3.4. Планування і контроль витрат підприємства на обслуговування кредитів.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю потреби підприємства в кредитах.

Тема 58. Планування і контроль продуктивності праці працівників підприємства
3.1. Поняття продуктивності праці.
3.2. Методика розрахунку середньооблікової чисельності працівників та трудомісткості господарської діяльності.
3.3. Методика розрахунку обсягів господарської діяльності.
3.4. Планування і контроль продуктивності праці.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю продуктивності праці працівників підприємства.

Тема 59. Планування і контроль цін на продукцію (роботи, послуги) підприємства
3.1. Функції цін на продукцію (роботи, послуги) підприємства.
3.2. Види цін на продукцію (роботи, послуги) підприємства.
3.3. Методи розрахунку цін на продукцію (роботи, послуги) підприємства.
3.4. Планування і контроль визначення цін на продукцію (роботи, послуги) підприємства.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю цін на продукцію (роботи, послуги) підприємства.

Тема 60. Планування і контроль витрат підприємства на поліпшення основних засобів
3.1. Економічний зміст витрат на поліпшення основних засобів.
3.2. Характеристика діяльності підприємства щодо поліпшення основних засобів.
3.3. Планування і контроль обсягів робіт на поліпшення основних засобів.
3.4. Планування і контроль витрат на поліпшення основних засобів.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю витрат підприємства на поліпшення основних засобів.

Тема 61. Планування і контроль потреби підприємства в енергетичних ресурсах
3.1. Характеристика енергетичних ресурсів підприємства.
3.2. Нормування енергоспоживання.
3.3. Планування і контроль потреби підприємства в енергетичних ресурсах.
3.4. Розробка планового енергетичного балансу.
3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю потреби підприємства в енергетичних ресурсах.


6. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

Перевірка та оцінювання знань студентів з навчального курсу “Планування і контроль на підприємстві” може проводитися декількома методами:
з використанням поточних тематичних тестів;
на основі поточних блочно-модульних тестів;
проведенням підсумкових письмових контрольних робіт;
проведенням письмового чи усного іспиту з усього курсу.
Для комплексної перевірки знань студентів на кафедрі використовуються карточки комплексних кваліфікаційних контрольних завдань (КККЗ), які мають наступний зміст.

КАРТОЧКА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО КОНТРОЛЬНОГО ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ”
Варіант 1-6
І. Теоретична частина (контроль знань)
Ключовий термін
Нормування праці

Студент повинен дати поняття ключових термінів, які формують зміст дисципліни та визначають її місце у формуванні теоретичного рівня, професійних знань та спеціальних навичок фахівця.
Вимоги до змісту відповіді студента:
правильне та чітке теоретичне визначення терміну у відповідності до діючих першоджерел;
місце та значення терміну в сукупності знань курсу “Планування і контроль на підприємстві”;
практичне застосування терміну і його роль та місце в підприємницькій діяльності;
теоретичні, практичні та методологічні проблеми формування змісту та використання терміну в системі професійних знань;
взаємозв’язок і місце терміну в змісті інших дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівців.
Оцінка: максимальний бал – 24.

Ключові терміни
Реорганізація (підприємства, структурних підрозділів підприємства)
Реструктуризація (підприємства, структурних підрозділів підприємства)
Преміювання працівників підприємства
Фонд споживання (підприємства, структурних підрозділів підприємства)
Виробнича собівартість продукції, робіт, послуг, товарів (підприємства, структурних підрозділів підприємства)
Нормативний рівень показників господарської діяльності (підприємства, структурних підрозділів підприємства)
Плановий рівень показників господарської діяльності (підприємства, структурних підрозділів підприємства)
Користувачі інформації (підприємства, структурних підрозділів підприємства)
Економічна політика (підприємства, структурних підрозділів підприємства)
Інформація (підприємства, структурних підрозділів підприємства)
Калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг, товарів (підприємства, структурних підрозділів підприємства)
Планування господарської діяльності (підприємства, структурних підрозділів підприємства)
Бізнес-план (підприємства, структурних підрозділів підприємства)
Дивіденд
Чистий прибуток підприємства
Валовий прибуток (підприємства, структурних підрозділів підприємства)
Доход (підприємства, структурних підрозділів підприємства)
Витрати на збут продукції, робіт, послуг, товарів
Адміністративні витрати
Нормування запасів (підприємства, структурних підрозділів підприємства)
Розцінки з оплати праці
Нормування праці
Економічна політика оцінки виробничих запасів
Внутрішній економічний механізм підприємства
Структурні підрозділи підприємства
Економічні інтереси (підприємства, структурних підрозділів підприємства, окремих працівників)
Внутрішня нормативна база (підприємства, структурних підрозділів підприємства)
Зовнішня нормативної бази (підприємства, структурних підрозділів підприємства)
Матеріальне заохочення в системі внутрішнього економічного механізму
Матеріальна відповідальність в системі внутрішнього економічного механізму
Госпрозрахунок (підприємства, структурних підрозділів підприємства)

·

Приложенные файлы

  • doc 26401166
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий