Задачі Персонал Оплата 2013 метод

Тема Персонал
Задача 1
У базовому році середньооблікова чисельність працівників на підприємстві складала 710 осіб. У цьому році загальна кількість звільнених з роботи на підприємстві становила 30 осіб, у тому числі за власним бажанням 10 осіб. На роботу прийняли 15 осіб. Розрахувати коефіцієнти руху кадрів на підприємстві: коефіцієнт обороту робочої сили по прийому, по звільненню, коефіцієнт плинності персоналу.
Задача 2
Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу на підприємстві у звітному році 120 осіб, обсяг товарної продукції – 1280 тис. грн. У плановому році продуктивність праці підвищиться на 8%, а обсяг виробництва продукції –на 5%. Обчислити чисельність промислово-виробничого персоналу у плановому році.
Задача 3
Підприємство розробило виробничу програму в розмірі 48 тис. одиниць продукції. Норма часу на виготовлення одиниці продукції 1 година 30 хвилин. При плануванні балансу робочого часу за рік слід використати такі дані: календарних днів 365, 104 вихідних дні, 10 святкових днів, 42 дні чергової відпустки, 2 дні хвороби, 2 дні – інші невиходи з поважних причин. Тривалість робочої зміни – 8 год. Визначити календарний, номінальний та ефективний фонд робочого часу працівника і планову чисельність основних робітників.
Задача 4
Річний обсяг виробництва виробів – 500 тис. шт., трудомісткість виробу 0,4 нормо.-год. Кількість робочих днів у році 224. Тривалість робочої зміни – 8 годин при однозмінному режимі роботи підприємства. Відсоток втрат робочого часу – 5%. Відсоток виконання норм виробітку – 104%. Визначити необхідну чисельність робітників-відрядників.
Задача 5
У цеху встановлено 50 верстатів, які працюють в безперервному режимі. Норма обслуговування обладнання складає 10 верстатів на одного апаратника. Планові невиходи працівників відповідно до балансу робочого часу складуть 15%. Визначити облікову та явочну чисельність працівників.
Задача 6
Визначити виробіток на одного працюючого в плановому році і його відносний приріст, якщо в базовому періоді виробіток склав 300 тис. грн./людину. Робочих днів у році 245. річний випуск продукції передбачає виконання плану на суму 48600 тис. грн., а зниження трудомісткості виробничої програми складає 1715 людино-днів.
Задача 7
Визначити відсоток зростання продуктивності праці в плановому періоді в порівнянні із звітним, якщо передбачається зростання об'єму виробництва на 11%, а чисельність працюючих зменшиться на 5 чоловік. У звітному періоді об'єм товарної продукції 25687 тис. грн., а чисельність працюючих 1282 чоловік

Методичні рекомендації
Визначення чисельності працівників
Укрупнені методи розрахунку чисельності працюючих
- планова середньооблікова чисельність працівників (Чпл) визначається за формулою
13 EMBED Equation.3 1415
де 13 EMBED Equation.3 1415 - плановий обсяг виробництва продукції
13 EMBED Equation.3 1415 - плановий показник виробітку на одного працюючого
- планова середньооблікова чисельність працівників (Чпл) визначається методом коригування базової чисельності за формулами
13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415
де 13 EMBED Equation.3 1415 - базова середньооблікова чисельність працюючих, осіб
13 EMBED Equation.3 1415 - індекс зміни обсягу продукції у плановому періоді
13 EMBED Equation.3 1415 - індекс зміни продуктивності праці на одного середньооблікового працівника в плановому періоді
13 EMBED Equation.3 1415 - сумарна зміна чисельності працівників за по факторними розрахунками

Планова чисельність основних робітників визначається трьома методами:
за трудомісткістю виробничої програми;
за нормами виробітку;
за нормами обслуговування.
Визначення чисельності основних робітників (13 EMBED Equation.3 1415) за трудомісткістю виробничої програми здійснюється за наступною формулою:
13 EMBED Equation.3 1415
де 13 EMBED Equation.3 1415 - плановий обсяг робіт у нормо-годинах (трудомісткість виробничої програми),
13 EMBED Equation.3 1415 - розрахунковий ефективний фонд робочого часу одного середньооблікового робітника в годинах;
13 EMBED Equation.3 1415 - коефіцієнт виконання норм.
Планову чисельність окремих груп основних робітників, зайнятих на аналогічних роботах, можна визначити за нормами виробітку:
13 EMBED Equation.3 1415
де 13 EMBED Equation.3 1415 - плановий обсяг робіт у натуральних одиницях виміру;
13 EMBED Equation.3 1415- планова норма виробітку в натуральних одиницях за одну годину;
Планова чисельність основних робітників за нормами обслуговування визначається за формулою:

13 EMBED Equation.3 1415
де КО – загальна кількість обладнання, яку необхідно обслуговувати робітникам;
Кз – кількість змін роботи обладнання;
Кя.о. – коефіцієнт приведення явочної чисельності в облікову;
Но – норма обслуговування, тобто кількість одиниць обладнання, яке має обслуговуватись одним робітником, одиниць.
Коефіцієнт приведення явочної чисельності в облікову вираховується за формулою:

13 EMBED Equation.3 1415
де Нр – плановий відсоток невиходів робітників на роботу.

Тема Оплата праці
Типові задачі
Задача 1. Розрахувати середню тарифну ставку робітників цеху, якщо структура працівників передбачає: робітників І розряду – 40% з годинною тарифною ставкою 6,88грн.; ІІ розряду – 50% з тарифним коефіцієнтом 1,09; ІІІ розряду – 10% з тарифним коефіцієнтом 1,33.
Проста погодинна система.
Задача 2. За місяць токар 3 розряду відпрацював 22 дні. Тривалість робочої зміни складає 8 годин. Тарифна ставка І розряду робіт – 6,88 грн. за годину. Тарифний коефіцієнт, за тарифною сіткою має значення 1,50. обчислити суму заробітної плати токаря за місяць.

Погодинно-преміальна система.
Задача 3. За місяць слюсар V розряду відпрацював 20 днів. Тривалість робочої зміни складає в середньому 7,8 години. Тарифна ставка І розряду робіт – 6,88 грн. на годину. Тарифний коефіцієнт, визначений за тарифною сіткою має значення 1,33. Обчислити суму заробітної плати слюсаря за місяць. За якісне виконання виробничого завдання слюсарю нараховується премія в розмірі 20% до тарифного заробітку.

Відрядна система.
Задача 4. Встановити розцінку на виготовлення металовиробу. Умови праці нормальні.
Таблиця 1
Вихідні дані
Операції
Розряд
Норма часу, хвилин

Ливарна
ІV
5

Токарна
V
2,5

Шліфувальна

2,0

Зварювальна
ІІІ
1,7


Таблиця 2
Тарифна сітка (умовна)
Умови праці
Форми оплати праці
Годинні тарифні ставки за розрядами, грн.І
ІІ
ІІІ
ІV
V


Тарифний коефіцієнт

1,0
1,09
1,20
1,33
1,5
1,72

Нормальні
Погодинники
5,66
6,17
6,79
7,53
8.49
9,74


Відрядники
6.04
6,58
7,25
8,04
9,06
10,39

Важкі та шкідливі
Погодинники
6,13
6,68
7,35
8,16
9,20
10,56


Відрядники
6,42
7,00
7,70
8,54
9,63
11,05

Особливо важкі та особливо шкідливі
Погодинники
7,55
8,23
9,06
10,04
11,33
12,99


Відрядники
8.48
9,24
10,17
11,28
12,72
14,59


Задача 5
Визначити розцінку для ткача за наступних умов: часова тарифна ставка 12,80 грн.; галузева норма обслуговування – 20 верстатів, фактична -24; норма продуктивності одного станка – 5 м/годину.
Пряма відрядна система
Задача 6
Необхідно визначити заробіток токаря за місяць, якщо він протягом цього періоду виконав такий обсяг робіт: валики ступінчаті – 100 шт. за встановленою розцінкою 5,60 грн. за штуку; втулки конічні – 500 шт. за розцінкою 2,02 грн. за штуку; болти – 300 штук за розцінкою 92 коп. за штуку.
Задача 7
Визначити заробітну плату робітника, що виконує роботи за четвертим розрядом. (таблиця 2 задачі 4). Норма виробітку продукції в час – 7 штук, випуск продукції за місяць 1100 штук.
Відрядно-преміальна система
Задача 8
Визначити розмір заробітної плати фрезерувальника, якщо він за місяць виготовив 153 вироби при завданні 130. норма часу на виконання операції складає 1,4 нормо-години, а годинна тарифна ставка становить 12,25 грн. Процент доплат за виконання плану становить 9%, а процент доплат за кожен процент перевиконання плану складає 1,5%.

Задача 9
Розрахувати заробітну плату робітника за відрядно-преміальної системи оплати праці за наступними даними: норма витрат праці – 0,4 людино-години на один виріб; розцінка на виріб – 2,71 грн.; відпрацьовано 176 людино-годин, вироблено 485 виробів. Премія нараховується за 100% виконання норм – 10%, за кожний відсоток перевиконання – 1,5% відрядного заробітку
Відрядно-прогресивна система
Задача 10
Визначити розмір заробітної плати працівника, якщо він за місяць виготовив 220 виробів при завданні 180. вихідна база для нарахування доплат – 110% виконання плану. Трудомісткість виробництва продукції складає 1,1 нормо-години. Якщо план перевиконано в інтервалі від 1 до 10%, розцінка зростає на 25%, якщо в інтервалі 11-25% - на 50%, якщо в інтервалі 26-40 – на 75%, якщо більше 40% - на 100%. Годинна тарифна ставка складає 9,84 грн.
Непряма відрядна система.
Задача 11
Визначити заробітну плату чергового робітника, якщо він обслуговує 20 робітників, зайнятих в основному виробництві. Годинна тарифна ставка складає 9,80 грн. Фактичне виконання завдання за робочими об’єктами обслуговування складає 18200 виробів. Планова норма виробітку, встановлена для кожного виробничого об’єкта, що обслуговується складає 8 виробів на годину.
Бригадна система
Задача 12
Визначити заробітну плату кожного члена бригади, якщо відомо що бригада з трьох чоловік заробила за місяць 7800 грн. Усі члени бригади працюють за нормальних умов праці. Годинна тарифна ставка робітника І розряду в нормальних умовах – 6,88 грн./год. Робітники V і ІІІ розрядів відпрацювали 170 год./міс., а робітник ІV розряду – 150 год./міс. Тарифні коефіцієнти за розрядами становлять: ІІІ розряд – 1,2; ІV – 1,33; V – 1,5.
Задача 13
Розподілити між окремими членами виробничої бригади загальний заробіток, що дорівнює 8330 грн., з урахуванням відпрацьованого часу, присвоєних розрядів і встановлених коефіцієнтів трудової участі (КТУ)
Вихідна інформація для розрахунків
Прізвище та ініціали
Присвоєний тарифний розряд
Відпрацьований за місяць час, годин
Годинна тарифна ставка, грн..
КТУ

Коваль І.Р.
ІІІ
168
7,87
1,1

Бондар П.Д.
ІV
184
8,72
1.0

Мельник П.Г.
V
176
9,84
0,9Методичні рекомендації

Оплата праці
Системи погодинної оплати праці
1. Пряма погодинна - розмір заробітку визначається залежно від тарифної ставки робітника і кількості відпрацьованого ним часу за визначений період
Заробітна плата визначається за формулою:
13 EMBED Equation.3 1415
де Тст – тарифна ставка робітника
Т – кількість відпрацьованого часу працівником

2. Погодинно-преміальна - заробіток працівнику нараховується не тільки за відпрацьований час, але й за досягнення певних кількісних і якісних показників. Кількісними показниками можуть бути понаднормово відпрацьований час, виконання позапланових завдань, а якісними – здавання продукції з першого подання, підвищення сортності продукції, економія ресурсів тощо
Заробітна плата визначається за формулою:
13 EMBED Equation.3 1415
де Пр – відсоток премії, встановлений на підприємстві

Системи відрядної оплати праці
1. Пряма відрядна - виготовлена робітником продукція (виконана робота) оплачується за індивідуальними розцінками
Заробітна плата визначається за формулою:

13 EMBED Equation.3 1415,
де Р – індивідуальна відрядна розцінка за одиницю виконаної роботи, грн../одиницю
О – обсяг виконаної працівником роботи в натуральних одиницях належної якості за розрахунковий період
Індивідуальна відрядна розцінка визначається двома способами:
для тих виробництв, де встановлюються норми виробітку – діленням годинної тарифної ставки, яка відповідає розряду виконаної роботи на годинну норму виробітку
для виробництв, де застосовуються норми часу – множенням годинної тарифної ставки на норму часу

2. Відрядно-преміальна - працівник, крім заробітку за прямою відрядною системою, отримує премію за виконання (або перевиконання) певних кількісних і якісних показників (виконання плану виробництва продукції, завдань по якості продукції або економії у витраті матеріальних й ін. видів ресурсів)
Заробітна плата визначається за формулою:
13 EMBED Equation.3 1415,
де Р – індивідуальна відрядна розцінка за одиницю виконаної роботи, грн../одиницю
О – обсяг виконаної працівником роботи в натуральних одиницях належної якості за розрахунковий період
Пр1 - розмір премії у відсотках до тарифного заробітку за виконання плану і технічно обґрунтованих норм праці
Пр2 – розмір премії у відсотках до тарифного заробітку за кожний відсоток перевиконання плану
А – ступінь перевиконання плану виробництва, у відсотках
3. Відрядно-прогресивна - виробіток працівника згідно з індивідуальним завданням оплачується за встановленими розцінками, а понаднормовий виробіток – за підвищеними розцінками, причому розцінки збільшуються прогресивно зі збільшенням кількості продукції, виробленої понаднормово
Заробітна плата визначається за формулою:
13 EMBED Equation.3 1415,
де Об– вихідна база для нарахування прогресивних доплат, обсяг в натуральних одиницях
Рпідв – підвищена розцінка за одиницю продукції, грн./одиницю
4. Непряма відрядна - застосовується для оплати праці допоміжних робітників, заробітна плата яких залежить від результатів праці основних робітників, яких вони обслуговують.
Заробітна плата визначається двома способами:
1. 13 EMBED Equation.3 1415
де Рнепр – непряма відрядна розцінка
О – фактичне виконання завдання за робочими об’єктами обслуговування
13 EMBED Equation.3 1415
де Тстдоп – годинна тарифна ставка допоміжного робітника, праця якого оплачується за непрямою відрядною системою, грн. за годину;
Ноб – кількість робочих місць, які обслуговуються за встановленими нормами;
Нвирпл – планова норма виробітку, установлена для кожного виробничого об'єкта, що обслуговується, виробів на годину
2. Множенням годинної тарифної ставки допоміжного робітника на середній відсоток виконання норм виробітку робітниками, яких він обслуговує, за даний період
5. Акордна система - це різновид відрядної оплати праці, сутність якої полягає в тім, що розцінка встановлюється на весь обсяг підлягаючому виконанню робіт із вказівкою строку їхнього виконання
доцільно застосовувати в наступних випадках:
підприємство не укладається в строк з виконанням якого-небудь замовлення, і при його невиконанні воно зобов'язано буде заплатити значні суми штрафних санкцій у зв'язку з умовами, договору
при надзвичайних обставинах /пожежі, обвалі, виході з ладу основної технологічної лінії із серйозної причини/, які приведуть до зупинки виробництва
при гострій виробничій необхідності виконання окремих робіт або впровадженні нового обладнання на підприємстві
6. Колективна відрядна (бригадна) - відрядна форма. оплати праці за результатами роботи колективу (бригади). Спочатку розраховується заробіток всієї бригади як при прямій відрядній системі, використовуючи бригадну розцінку. Потім цей заробіток розподіляється між членами бригади методом коефіцієнто - годин або методом коефіцієнта виконання норм
Заробітна плата кожного члена бригади визначається за формулою:
13 EMBED Equation.3 1415
де Тф i – фактична кількість годин, відпрацьована i-тим робітником
К I – тарифний коефіцієнт за розрядом i-того робітника
ЗПг-к – заробітна плата за 1 годино-коефіцієнт
13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415

де ЗПбр – заробіток усієї бригади, грн
Ч – кількість членів бригади, осіб

Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 26193030
    Размер файла: 136 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий