Теоретико-прикладні проблеми трудового права Право


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра цивільно-правових дисциплінЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор Дніпропетровського
державного університету
внутрішніх справ
О.В. Ведмідський
___.___.____2017 р.
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з навчальної дисципліни
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА

спеціальність 081 Право
для здобувачів вищої освіти 5-го курсу юридичного факультету,
які навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти


Дніпро – 2017
Плани семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни «Теоретико-прикладні проблеми трудового права» для здобувачів вищої освіти 5-го курсу юридичного факультету, спеціальності 081 Право / Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2017. - 27 с.

РОЗРОБНИКИ:

Черабаєва О.В., викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справРозглянуто на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін
протокол від 26 червня 2017 року, № 20


Рекомендовано Науково-методичною радою університету
протокол від __.__.20__, №__
Завідувач кафедри
цивільно-правових дисциплін О.В. Нестерцова-Собакарь

«_____»___________________ 20___ р.© О.В. Черабаєва, 2017 рік

Теми семінарських заняь

ТЕМА 1. Сучасний стан розвитку трудового права та законодавства України: проблеми кодифікації. Проект Трудового кодексу України

Семінарське заняття – 2 год.

ПЛАН:
Предмет та методи дисципліни «Проблеми застосування трудового законодавства»
Кодифікація трудового права та законодавства.
Співвідношення поняття трудового права та законодавства
Проект трудового кодексу України.
Розширення трудових прав працівників та роботодавців.
Європейські традиції захисту трудових прав працюючих та їх імплементація у трудове законодавство України
Ключові поняття: трудове право, трудове законодавства, кодифікація трудового права та законодавства, Проект Трудового кодексу України, трудові права, трудові обов’язки, предмет та метод.

Практичні задачі та завдання

Задача № 1
Симонов звернувся до суду з позовом до ТОВ «Стимул», в якому просив визнати його роботу за цивільно-правовими договорами з відповідачем фактичними трудовими відносинами, стягнути з відповідача на його користь заборгованість по заробітній платі.
В обґрунтування позову посилався на те, що він працював в ТОВ «Стимул» в якості водія в період з листопада 2014 року по 30 квітня 2015 року. Виконання цієї роботи було оформлено договорами цивільно-правового характеру, але враховуючи, що зазначені договори неодноразово переукладались, обов’язки виконувались в режимі повної зайнятості, тобто протягом восьмигодинного робочого дня та носили систематичний характер, вважав, що обов’язки, які він виконував за договором, фактично є трудовими обов’язками. Братченко також зазначив, що прийшов влаштовуватись на роботу до відповідача, так як побачив оголошення в газеті про те, що підприємство шукає воді; на підприємстві йому повідомили, що виконання обов’язків зараховується до трудового стажу, тому він не заперечував проти підписання саме такого договору. Після укладення договору та кожного місяця в подальшому його знайомили з технікою пожежної безпеки, про що він розписувався у відповідних документах. Він виконував усі обов’язки за договором, отримуючи на початку робочого дня дорожній лист залежно від маршруту. Гроші завжди видавала бухгалтер, за їх отримання він розписувався у відомості.
Судом встановлено, що між сторонами послідовно було укладено три договори про «надання послуг», в яких, зокрема, зазначалося, що позивач виконує такі обов’язки:
керує автомобілем, наданим замовником;
здійснює заправку автомобіля паливно-мастильними матеріалами та звітує за їх використання;
перевіряє технічний стан автомобіля та забезпечує його своєчасний виїзд на лінію;
усуває дрібні несправності, що не потребують проведення капітального ремонту або заміни основних вузлів автомобіля;
забезпечує економічне використання автомобіля;
здійснює паркування автомобіля на стоянки та відведені для паркування місця;
утримує автомобіль в чистоті та порядку;
у разі крайньої виробничої необхідності в будь який час прибуває на робоче місце і готує автомобіль до експлуатації;
раціонально і ефективно організовує роботу на робочому місті;
о 08:00 поточного дня отримує завдання на виконання робіт;
о 17:00 звітує про виконання завдання.
Як суд повинен кваліфікувати спірні матеріально-правові відносини між сторонами – як цивільно-правові відносини з приводу надання послуг, чи як трудові відносини?
За якими ознаками розмежовуються відносини самостійної та найманої праці?
Практичне завдання до задачі: складіть проект договору про надання послуг таким чином, щоб в ньому були відсутні ознаки відносин найманої праці.

Задача № 2
Підприємство «ДніпроТехМонтаж» побудувало багатоквартирний будинок і вселило в нього своїх працівників. Серед мешканців виявилися особи, які не своєчасно сплачують за квартиру та комунальні послуги. З метою наведення порядку в утриманні будинку генеральний директор підприємства, посилаючись на ст. 136 КЗпП України, дав розпорядження відділу фінансового забезпечення проводити стягнення заборгованості із заробітної плати боржників. Група працівників звернулась за юридичною консультацією.
Дайте мотивовану консультацію з даного питання.

Задача № 3
Директор ТОВ «Спецсталь» з метою економії фонду оплати праці видав наказ про те, що оплата надурочних робіт, до яких залучаються працівники, здійснюватиметься на загальних підставах в одинарному розмірі або, за бажанням працівників, компенсуватиметься наданням відгулу.
Проаналізуйте ст. 62, 97, 106 КЗпП України і визначте, які елементи методу трудового права застосовуються у даному випадку при регулюванні питань оплати праці.

Задача № 4
При укладенні колективного договору у ТОВ “Кишеня” власник запропонував профспілковій організації внести до нього такі положення:
усі працівники при прийнятті на роботу мають проходити попередній медичний огляд;
заробітна плата буде виплачуватися один раз на місяць 16-го числа кожного місяця;
робоча зміна триватиме 8 годин, а переробки компенсуватимуться премією або додатковою відпусткою;
працівники, які порушили трудову дисципліну, будуть притягатися до відповідальності у вигляді штрафу;
за прогул без поважних причин працівникам буде скорочуватися щорічна відпустка на кількість днів прогулу.
Голова профспілкового комітету звернувся до юрисконсульта з проханням пояснити, наскільки ці пропозиції відповідають вимогам чинного законодавства України.
Висловіть свою домку щодо цього.

Задача № 5

Водій Матвієнко тимчасово не працював на автомобілі у зв’язку з його ремонтом. Він наполягав на тому, що має право отримувати надбавку за класність за ці робочі дні, оскільки готовий був стати до роботи, але був вимушений не працювати з причин, що від нього не залежали. Між бухгалтером і юрисконсультом виникла суперечка: бухгалтер вважав, що надбавку за ці дні не слід виплачувати, а юрисконсульт роз’яснив, що надбавку за класність слід виплачувати. Не сплачувати її можна лише у разі, якщо водія буде переведено на іншу роботу, наприклад, слюсарем.
Чи можна ці питання вирішити через зміни в колективному договорі?


Задача № 5
У результаті перевірок, що проводились органами Держпраці України, було виявлено, що в багатьох організаціях колективні договори або не укладалися через відмову власників чи уповноважених ними органів їх укладати, або мали формальний характер.
У деяких колективних договорах передбачалася можливість власника або уповноваженого ним органу направляти працівників у довгострокові відпустки без збереження заробітної плати на період призупинення роботи у зв’язку з відсутністю сировини або тимчасовою затовареністю продукцією.
Чи обов’язкове укладення колективного договору власником або уповноваженим ним органом? У чому полягають особливості колективно-договірного регулювання? Чи законне включення до колективного договору вказаної умови?

Задача № 6
Власник і профспілкова організація торговельного центру “Континент”, ураховуючи пропозиції, що надійшли від працівників та керівників цього центру, розробили проект колективного договору.
Після обговорення проекту на загальних зборах колективу було укладено колективний договір, до якого внесено такі положення:
надавати працівникам соціальні відпустки (весілля – три дні, похорон – три дні). Виплачувати допомогу на обрядові послуги за наявності необхідних документів і грошових коштів;
контролювати виконання працівниками магазину трудової дисципліни, застосовувати до її порушників дисциплінарні засоби впливу згідно із кодексом законів про працю;
заробітну плату виплачувати за місцем роботи по мірі надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок магазину;
усі працівники зобов’язуються без дозволу адміністрації не знаходитись у приміщенні магазину в неробочій час із причин, не пов’язаних з роботою, а також не запрошувати на робочі місця сторонніх осіб.
Чи законні дані положення? Аргументуйте свою думку, посилаючись на закон.

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття:
поняття трудового права;
предмет, метод, принципи, систему трудового права;
поняття, види та особливості трудових правовідносин;

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:
розкрити особливості трудового права як самостійної галузі права;
розкрити особливості предмета, метода та принципів трудового права;
кваліфікувати певні відносини як трудові та відмежовувати їх від інших правовідносин.

Рекомендована література до Теми 1:
Гладушко О. О. Предмет та метод трудового права / О. О. Гладушко // Приватне право в умовах глобалізації: традиційні цінності та європейські перспективи: збірник наукових праць / за ред. П. М. Шапірка, І. Г. Оборотова. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 292 с. – С. 79–83.
Іншин М.І. Сучасне бачення предмета трудового права України / М.І. Іншин, В.І. Щербина // Приватне право. – 2013. – № 1. – С. 201-208. Козуб І. Місце трудового права в системі права України / І. Козуб // Юрид. Україна. – 2011. – № 2. – С. 57-61. Кондратьєв Р.І. Основні функції трудового права в умовах ринкових відносин / Р.І. Кондтьєв // Підприємництво, госпво і право. – 2005. – № 7. – C. 156-157.
Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322–VIII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971 – додаток до № 50. – ст. 375.
Лазор В. Система трудового права України в сучасних умовах та її співвідношення з системою національного права / В. Лазор // Юрид. Україна. – 2006. – № 9. – C. 43 – 48. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права / П.Д. Пилипенко: моногр. – Л.: Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 1999. – 214 с.
Проект Трудового кодексу України № 1658 від 27.12.2014 [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=53221&pf35401=322609
Трудове право : підручник / М. І. Іншин, В. І. Щербина, Д. І. Сіроха та ін. ; за ред. проф. М. І. Іншина та доц. В. І. Щербини. – X. : НікаНова, 2012. – 560 с.
Трудове право : підручник / В. В. Жернаков, С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко та ін. ; за ред. В. В. Жернакова. – X. : Право, 2012. – 496 с.
Трудове право : підручник / М. І. Іншин, В. І. Щербина, Д. І. Сіроха та ін.; за ред. проф. М. І. Іншина та доц. В. І. Щербини. – Х. : НікаНова, 2012. – 560 с.
Трудове право України : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко, І. П. Жигалкін, В. П. Прудников. – 5-те вид., допов. – Х. : Право, 2014. – 760 с.
Трудове право України: академічний курс : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко та ін.; за ред. доктора юрид. наук, проф. П. Д. Пилипенка. – К. : Ін Юре, 2014. – 548 с.


ТЕМА 4. Припинення трудових відносин в сучасних умовах

Семінарське заняття – 2 год.

ПЛАН:
Наукова і законодавча класифікація підстав припинення трудового договору.
Механізм припинення трудових відносин. Форми та методи припинення трудових відносин.
Види припинення трудових відносин.
Форми припинення трудових відносин.
Порядок припинення трудових відносин. Механізм припинення трудових відносин.
Практичні задачі та завдання

Задача № 1
Громадянка Клименко була прийнята на плодоовочеву базу 20 липня заготівельницею для квашення овочем на літнє-осінній період. Через чотири місяці у зв’язку із закінченням роботи її було звільнено.
Що таке сезонна робота?
Як вираховується строк сезонних робіт?
Чи однакові поняття «сезонні роботи» та «строковий трудовий договір»?
Чи правомірно звільнена Клименка? Відповідь обґрунтуйте.
Практичне завдання до задачі: підготуйте запис в трудовій книжці Клименка.

Задача № 2
Менеджер Буряківський 7 липня подав заяву про звільнення з роботи за власним бажанням. Минуло два тижні, але наказу про звільнення Буряківського не було видано, він продовжував працювати.
Через місяць після подання заяви, на засіданні трудового колективу Буряківський допустив грубість у розмові з директором підприємства. Директор, керуючись заявою Буряківського від 7 липня, видав наказ про звільнення Буряківського за власним бажанням. Буряківський звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі.
Чи правомірне звільнення Буряківського?
Якщо Буряківський звернеться до вас, як до юриста, яку консультацію ви йому надасте?
Якщо директор підприємства звернеться до вас, як до юриста, яку консультацію ви йому надасте?
Яке рішення повинен ухвалити суд? Відповідь обґрунтуйте.
Практичне завдання до задачі: складіть заяву працівника про звільнення за власним бажанням.

Задача № 3
Продавець Скаженко після роботи на вулиці міста скоїв дрібне хуліганство, за що був притягнутий до адміністративної відповідальності у вигляді адміністративного арешту на 15 діб. Після відбування арешту Скаженко дізнався, що адміністрація магазину звільнила його з роботи на прогул.
Вважаючи своє звільнення незаконним, Скаженко звернувся до суду з позовом про визнання незаконним його звільнення та про поновлення його на роботі.
Чи правильно було звільнено Скаженка?
Якщо Скаженко звернеться до вас, як до юриста, яку консультацію ви йому надасте?
Якщо директор магазину звернеться до вас, як до юриста, яку консультацію ви йому надасте?
Яке рішення повинен ухвалити суд? Відповідь обґрунтуйте.
Практичне завдання до задачі: підготуйте позовну заяву від імені позивача.

Задача № 4
Викладач університету Всезнайко прийшов на роботу в ледь помітному нетверезому стані. Дізнавшись про це, цього ж дня було видано наказ про звільнення викладача Всезнайка з роботи на підставі п. 7 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України. Дізнавшись про це, Всезнайко звернувся до суду
з позовом про визнання незаконним його звільнення та про поновлення його на роботі.
Чи правильну було звільнено викладача Всезнайка?
Якщо Всезнайко звернеться до вас, як до юриста, яку консультацію ви йому надасте?
Якщо адміністрація університету звернеться до вас, як до юриста, яку консультацію ви надасте?
Яке рішення повинен ухвалити суд? Відповідь обґрунтуйте.
Чи можна було б в цій ситуації адміністрації обмежитися лише відстороненням від роботи на підставі ст. 46 Кодексу законів про працю України?
Практичне завдання до задачі: складіть проект наказу про звільнення з посади викладача Всезнайка згідно умов задачі.

Задача № 5
На зборах правління ПАТ «АТБ» 21 січня 2015 р. було прийняте рішення про вивільнення 2 з 6 працівників відділу маркетингу у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці.
Перелік працівників відділу маркетингу наступний:
1. Яловенко П. К. – 35 р., вища освіта на фахом займаної посади, стаж роботи на посаді 10 р., одружений, має дитину віком 7 р.;
2. Сидоров А.А. – 55 р., вища освіта на фахом займаної посади, стаж роботи на посаді 20 р., одружений, має дружину – інваліда 2 групи по зору;
3. Скрипник Д.Р. – 26 р., освіти на фахом займаної посади немає, але навчається у ВУЗі за цим фахом на заочному відділені; місяць тому повернувся із зони АТО, набувши статусу учасника бойових дій, має стаж роботи на посаді 4 р., не одружений, дітей не має;
4. Мурашова О.С. – 40 р., вища освіта на фахом займаної посади, стаж роботи на посаді 10 р., не одружена, виховує двох неповнолітніх дітей.;
5. Хливнюк П.Р. – 45 р., вищої освіти на фахом займаної посади не має, стаж роботи на посаді 20 р., одружений, неповнолітніх дітей не має;
6. Поперетько К.Г. – 60 р., вища освіта на фахом займаної посади, стаж роботи за фахом 35 р., вдівець.
Менеджеру по персоналу та юристу ПАТ доручено вибрати таких працівників та скласти проект наказу про їх звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці.
Які працівники, на ваш погляд, можуть бути звільненні у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці в ПАТ «АТБ»? Обґрунтуйте ваш вибір.
За якою нормою КЗпП України можуть бути звільнені ці працівники в даній ситуації?
Які критерії потрібно враховувати в першу чергу при виборі працівників, яких можна звільнити за даних умов?
У якому порядку здійснюється звільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва?
Практичне завдання до задачі: складіть проект наказу про звільнення двох працівників згідно умов задачі.

Задача № 6
Сичко прохворіла 4 місяці й З дні. Директор супермаркету звільнив її за п. 5 ст. 40 КЗпП України. У позовній заяві про поновлення на роботі Сичко повідомила, що вона єдиний працездатний член сім'ї і на її утриманні після смерті чоловіка знаходяться двоє малолітніх дітей. При розгляді справи встановлено, що під час хвороби Сичко її заміняла інша продавщиця того ж супермаркету.
Чи є підстави для звільнення Сичко? Як повинен вирішити справу суд?

Задача № 7
Стешина - касирка з продажу квитків на залізничному вокзалі - була звільнена за грубе поводження з покупцями. Вона звернулася зі скаргою до виборного органу первинної профспілкової організації про поновлення на роботі, оскільки раніше до дисциплінарної відповідальності не притягалась, у Кодексі законів про працю України такої підстави для звільнення немає.
Наскільки обгрунтовані доводи Стешиної?

Задача № 8
Під час скорочення штату роботодавець виніс на розгляд виборного органу первинної профспілкової організації питання про згоду на звільнення старшого товарознавця Карпів. Під час обговорення з’ясувалося, що Карпів є матір’ю двох дітей, а її чоловік навчається у ВНЗ. Спеціальної освіти у неї немає. Посада, яку займає Карпів не ліквідовується, але на її місце з ліквідованої посади економіста переводиться Гурський, який має вищу освіту (сім’ї немає). На підприємстві є можливість працевлаштувати Карпів, але із зменшенням заробітної плати. Крім того, зясувалось, що попередження про звільнення за скороченням штату було зроблено Гурському, а не Карпів.
Яке рішення повинен ухвалити виборний орган первинної профспілкової організації. Напишіть це рішення.

Задача № 8
Остапенко була прийнята на роботу з 1 травня 2011 р. на час перебування у відпустці по догляду за дитиною бухгалтера Петровської. Петровська вийшла на роботу через дев'ять місяців. Остапенко подала довідку про те, що вона вагітна і відмовилася звільнити місце роботи. Незважаючи на заперечення Остапенко, директор видав наказ про її звільнення у зв'язку із закінченням строку трудового договору без згоди профспілкового комітету.
Чи законні дії директора? Складіть висновок із посиланням на відповідні норми закону.
Задача № 9
Руднік вчителька гімназії під час виховної бесіди з учнем 9-го класу Матюховим не стрималася і дала йому ляпаса. Батьки учня звернулися до директора школи зі скаргою і вимагали звільнення вчительки з роботи. Збори трудового колективу, обговоривши поведінку Руднік, постановили просити адміністрацію школи звільнити Руднік. Директор школи в цей же день видав наказ про звільнення Руднік з роботи. У трудову книжку вчительки було внесено запис "Звільнена за однократне грубе порушення трудових обов'язків (п. 1 ст. 41 КЗпП України). Руднік звернулася з позовом до суду про поновлення її на роботі, обґрунтувавши свої вимоги тим, що має 28 років бездоганного педагогічного стажу, неодноразові заохочення, а учень Матюхов грубо поводився, систематично ображав і принижував її перед іншими учнями.
Сформулюйте правові питання, які необхідно розв'язати і виступіть у ролі судді.

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття:
- підстави припинення трудового договору;
- порядок припинення трудового договору за ініціативи працівника;
- порядок припинення трудового договору за ініціативою роботодавця;
Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:
правильно визначити підстави припинення трудового договору;
відрізняти припинення трудових відносин від відсторонення від роботи.

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми: заява про звільнення за власним бажанням, наказ про звільнення з посади.

Рекомендована література до Теми 9:
Гетьманцева Н. Д. Трудовий договір в аспекті розвитку індивідуально-договірного регулювання трудових відносин / Н. Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. – Вип. 533. Правознавство. – С. 38–43.
Жернаков В. В. Відповідальність за прогул: проблеми регулювання / В. В. Жернаков // Вісник Національної академії правових наук України – 2013. – № 3. – С. 123–130.
Жернаков В. В. Договірне регулювання відносин у сфері праці / В. В. Жернаков, С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко // Договір як універсальна правова конструкція : моногр. – Х. : Право, 2012. – С.112–232.
Ярошенко О. М. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця: недоліки та шляхи їх усунення / О. М. Ярошенко // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасн. IV Міжнар. наук.-прак. конф. – Х. : Право, 2012. – С. 62–69.
Ярошенко О. М. Основні ознаки відсторонення працівника від роботи: на прикладі відмінностей від суміжних правових явищ О. М. Ярошенко // Публічне право. – 2013. – № 1(9). – С. 192–199.


ТЕМА 6. Трудові спори (конфлікти) і порядок їх вирішення. Сучасна практика розгляду трудових спорів в судах України

Семінарське заняття – 2 год.

ПЛАН:
Значення і види трудових спорів. Органи розгляду трудових спорів.
Комісії по трудовим спорам (КТС). Порядок роботи КТС. Проблеми діяльності КТС в сучасних умовах
Поняття і види колективних трудових спорів.
Правові наслідки законного і незаконного страйку.
Постанова ВСУ «Про практику розгляду трудових спорів»
Сучасний стан судової практики з розгляду трудових спорів

Практичні задачі та завдання

Задача № 1
Донцов А.Б., який працює на заводі токарем, звернувся до комісії по трудових спорах 26.10.2015 із заявою про оскарження притягнення його 19.10.2015 до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани за запізнення, якого фактично не було, оскільки до місця роботи він прибув вчасно, однак був затриманий на 1,5 години на прохідній підприємства для перевірки виниклих у начальника служби охорони підозр, які згодом не підтвердилися, про те, що Донцов А.Б. з’явився на роботу у нетверезому стані. Комісія розглянула трудовий спір 09.11.2015, але розгляд відбувся за відсутності працівника, який на той момент перебував на лікуванні в іншому місті та про час розгляду справи не знав. Було прийнято рішення, в якому зазначалося, що догана винесена на законних підставах. 10.11.2015 Донцов А.Б. отримав копію рішення комісії по трудових спорах, з яким він був повністю незгодний.
Чи допустив Донцов А.Б. порушення строків звернення до комісії по трудових спорах?
Які встановлено строки звернення до комісії по трудових спорах? Які наслідки їх порушення? Чи можливе їх поновлення?
Які встановлено строки розгляду трудового спору в комісії по трудових спорах? Чи дотримані вони в даному випадку?
Визначте коло осіб, які беруть участь в розгляді справи комісією по трудових спорах. Чи обов’язкова присутність працівника? Які наслідки його відсутності?
Чи законні дії комісії по трудових спорах в частині розгляду справи за відсутності Донцова А.Б.?
Чи може Донцов А.Б. оскаржити рішення комісії по трудових спорах і у який спосіб?
Яке рішення повинен ухвалити суд?
Практичне завдання до задачі: складіть проект заяви до комісії по трудових спорах.

Задача № 2
Наказом головного лікаря Рокитнянської центральної районної лікарні від 23.06.2015 притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді звільнення Сидорчук Д.М. – медичну сестру відділення невідкладної медичної допомоги Рокитнянської центральної районної лікарні. Не погодившись із звільненням, Сидорчук Д.М. 07.10.2015 подала заяву до комісії по трудових спорах. Стверджувала, що до дисциплінарної відповідальності її притягнуто без належної правової підстави – за відмову у неробочий час брати участь у заходах з ремонту і благоустрою лікарні, що проводяться місцевим осередком однієї з політичних партій.
Комісію по трудових спорах було обрано на засіданні Рокитнянської районної профспілкової організації працівників охорони здоров’я. В складі комісії було 15 осіб, але напередодні Іванова, яка входила до членів комісії зламала ногу і не змогла бути присутньою на засіданні. Смирнова, яка пішла у відпустку, теж не змогла бути присутньою на засіданні. Куліч та Маківян були у відрядженні. Через хворобу голова комісії по трудових спорах Оловко був вимушений піти на лікарняний, він залишив замість себе в.о. Брукина, але той у зв’язку з тим, що був мобілізований, також не зміг прийти. Чебрець та Галич не з’явились на засідання без поважних причин.
Однак комісія по трудових спорах все ж таки провела засідання, оскільки більшість з відсутніх були відсутні з поважної причини, та вони усіляко підтримували винесене рішення комісії.
29.10.2014 комісія винесла рішення про поновлення Сидорчук Д.М. на роботі.
Чи повноважна комісія по трудових спорах Рокитнянської центральної районної лікарні?
Який порядок утворення та формування складу комісії по трудових спорах?
За яких умов засідання комісії по трудових спорах вважається правомочним? Чи були дотримані ці умови при розгляді справи Сидорчук Д.М.?
Чи відносяться спори про поновлення на роботі до компетенції комісії по трудових спорах?
Який порядок оскарження рішень роботодавця про звільнення працівників?
Які заходи захисту застосовуються у разі незаконного звільнення працівника?
Практичне завдання до задачі: складіть проект позовної заяви до суду.

Задача № 3
Мельникова Р.С. – кухаря 3 розряду їдальні № 7 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» було притягнуто до дисциплінарної відповідальності за невиконання розпорядження адміністрації про переміщення на інше робоче місце до ТОВ «УкрМеталург» на посаду кухаря.
Директор пояснив своє рішення тим, що Мельников Р.С. порушив вимоги п. 10.1 Правил внутрішнього трудового розпорядку, які передбачають, що працівники підприємства зобов’язані своєчасно та точно виконувати розпорядження адміністрації.
Мельников Р.С. звернувся до комісії по трудових спорах, і її рішенням № 51 від 04.07.2015 його заяву було задоволено та скасовано наказ по підприємству «Про накладення дисциплінарного стягнення» № 792 від 12.06.2015 в частині винесення їй догани та позбавлення 100% виробничої премії за червень 2015 року. В тому ж рішенні комісія по трудових спорах також підтвердила те, що Мельников порушив діючі вимоги Правил внутрішнього трудового розпорядку, але дійшла висновку, що це порушення є дрібним та не відповідає тяжкості накладеного дисциплінарного стягнення.
Чи правомірні дії директора?
Визначте, чи правомірне рішення комісії по трудових спорах? Який порядок розгляду індивідуальних трудових спорів комісією по трудових спорах?
Чи правильно кваліфікувала комісія по трудових спорах дії працівника? Чи вплинуло це на правильність вирішення справи по суті?
Пригадайте, що вважається переведенням працівника, і як воно відрізняється від переміщення; які умови переведення і переміщення працівника? В описаному випадку роботодавець намагався здійснити переміщення чи переведення працівника?
Як мав би діяти Мельникова Р.С., якби, виконавши розпорядження адміністрації про переміщення на інше робоче місце до ТОВ «УкрМеталург» на посаду кухара, вважав його незаконним та бажав би оскаржити?
Практичне завдання до задачі: складіть проект рішення КТС згідно з умовами задачі.

Задача № 4.
Сидоренко А.І. 08.05.2007 була прийнято на роботу до ПАТ «Банк «Кредит-Дніпро» на посаду провідного фахівця Дніпропетровського відділення, а 22.06.2015 переведена на посаду провідного фахівця відділу по роботі з корпоративними клієнтами Північного регіонального управління ПАТ «Банк «Кредит Дніпро». 6 листопада 2015 року вона була звільнена з роботи у зв’язку зі скороченням чисельності працівників ПАТ «Банк «Кредит Дніпро» на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України.
Сидоренко А.І., вважаючи своє звільнення незаконним, звернулася до суду із вимогою про поновлення на роботі та оплату вимушеного прогулу. У мотивувальній частині позовної заяви позивачка обґрунтовувала свої вимоги тим, що вона є провідним спеціалістом, працювала в банківській системі багато років, більшість з яких – на керівних посадах, і у своєму звільненні вона вбачає порушення вимог ст. 492 КЗпП України, які, зокрема, полягають у тому, що їй не було запропоновано іншу роботу, хоча вакантні посади у ПАТ «Банк «Кредит Дніпро» існували. Судом встановлено, що зазначені обставини відповідають дійсності. Також судом встановлено, що трудову книжку позивачці було видано лише 11 листопада 2015 року, з нею не проведено усіх розрахунків по оплаті праці.
Яке рішення повинен ухвалити суд? Які заходи захисту він може застосувати?
Пригадайте порядок та підстави звільнення за ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України. Які гарантії встановлено для працівників при звільненні за цією підставою.
Яке рішення мав би ухвалити суд, якби виявилося, що звільнення позивачки є законним, однак їй із затримкою видали трудову книжку, не провели із нею повного розрахунку по заробітній платі та оплаті щорічної відпустки?
Суди якої юрисдикції повинні розглядати таку категорію справ? Визначте підсудність справи.
В чому особливості судового розгляду справ, в яких предметом оскарження звільнення найманих працівників?
Чи має право Сидоренко А.І. на відшкодування моральної шкоди, яка могла бути спричинена незаконним звільненням?
Практичне завдання до задачі: складіть проект позовної заяви до суду.

Задача № 5.
07.11.2015 Адамов А.О. звернувся до суду з позовом до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого про визнання звільнення незаконним, поновлення на роботі, скасування запису в трудовій книжці та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.
Зазначав, що наказом ректора Університету від 28.08.2012 його було прийнято на посаду професора кафедри культурології Університету, а 25.06.2015 його було звільнено з посади професора кафедри культурології Університету з підстав, передбачених пунктом 3 статті 41 Кодексу законів про працю України. Підставою звільнення у вказаному наказі зазначено вирок Дзержинського районного суду м. Харкова від 09.07.2013, яким позивача засуджено за вчинення злочину, передбаченого статтею 128 Кримінального кодексу України, та витяг з протоколу профспілкового комітету від 22.06.2015.
Посилаючись на те, що аморального проступку він не вчиняв, вчинення такого проступку не підтверджено конкретними фактами, а звільнення унеможливлює виконання вказаного вироку, яким призначено покарання у вигляді виправних робіт, а також що його позбавлено передбаченого Конституцією України права на працю, позивач просив визнати своє звільнення незаконним, зобов’язати відповідача поновити його на роботі й скасувати запис про звільнення у трудовій книжці як незаконний та стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 25.06.2015 до часу поновлення на роботі.
Який строк встановлений для звернення до суду за вирішенням трудових спорів? Чи може він бути поновлений та за яких підстав?
Пригадайте, які працівники можуть бути звільнені на підставі п. 3 ст. 41 КЗпП України.
Як судова практика тлумачить аморальний проступок як підставу звільнення?
Що слід враховувати при звільненні з роботи з підстав, передбачених п. 3 ст. 41 КЗпП України?
Яке рішення, на вашу думку, має ухвалити суд?
Які правопорушення, на вашу думку, не можуть бути підставою звільнення за п. 3 ст. 41 КЗпП України?
Практичне завдання до задачі: складіть проект письмового заперечення відповідача проти позову.

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:
- поняття та види трудових спорів;
- органи, що розглядають індивідуальні та колективні трудові спори;
- порядок вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів;
Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:
орієнтуватись у відносинах з приводу вирішення трудових спорів.

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми: позовна заява, проект рішення суду по трудовому спору.

Рекомендована література до Теми 14:
Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971 – додаток до № 50. – ст. 375.
Про практику розгляду судами трудових спорів : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 № 9 // Дебет-Кредит (Галицькі контракти). – 2008. – № 29. – стор. 279.
Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України від 15.09.1999 № 1045-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – ст.397.
Про соціальний діалог в Україні : Закон України від 23.12.2010 № 2862-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 28. – ст. 255.
Про утворення Національної служби посередництва і примирення : Указ Президента України від 17.11.1998 № 1258/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 46. – стор. 13.
Проект Трудового кодексу України № 1658 від 27.12.2014 [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=53221&pf35401=322609
Щербина В. І. Трудове право України : Підручник / В. І. Щербина; за ред. В. С. Венедіктова. – К. : Істина, 2008. – 384 с.
Теми практичних занять

ТЕМА 2. Укладення трудового договору та зміна його умов: сучасні проблеми

Практичне заняття – 4 год.

План:
Поняття, зміст та значення трудового договору.
Відмінність трудового договору від цивільно-правових угод (договори підряду, доручення) про виконання особистою працею окремих завдань.
Класифікація трудового договору за формою, строками, змістом, суб’єктами.
Випробування при прийнятті на роботу.
Загальний порядок укладання трудового договору та оформлення прийняття на роботу. Трудова книжка.
Види трудового договору.
Поняття, підстави й види переведень на іншу роботу.
Переміщення на іншу роботу.
Відмінність переведення від переміщення.
Зміна істотних умов праці.
Підстави припинення трудового договору при відмові працівника від переведення, переміщення та зміни істотних умов праці.

Практичні завдання та задачі:
Задача № 1
У січні 2015 р. Тараненко О.С. звернулася до суду з позовом до Торгово-промислової палати України (відповідача) про поновлення її на роботі на посаді заступника директора Департаменту з питань експортної діяльності та консалтингу, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування завданої порушенням трудових прав моральної шкоди в розмірі 20000 грн.
Позов обґрунтований наступним. Згідно з наказом від 14 липня 2014 р. № 66-л Тараненко О.С. була прийнята до Торгово-промислової палати України на посаду заступника директора Департаменту з питань експортної діяльності та консалтингу з випробувальним терміном 6 місяців. Наказом від 19 січня 2015 р. № 04-л її було звільнено з роботи як таку, що не витримала випробування, на підставі надалі – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
На думку Тараненко О.С. її звільнення є незаконним, оскільки на момент звільнення її випробувальний термін закінчився, а отже вона вважається такою, що витримала випробування, і подальше розірвання з нею трудового договору можливо лише на загальних підставах. Послалась також на неправомірність встановлення відповідачем шестимісячного випробувального терміну, не надання їй для ознайомлення її трудових обов’язків та відсутність підстав для звільнення. За час свого терміну випробування вона неодноразово отримувала високі премії за результатами робіт, в тому числі і тих, які викладені в службовій записці. Незаконними діями відповідача їй спричинено моральну шкоду, яка полягає у втраті нормальних життєвих зв’язків, що вимагає додаткових зусиль для організації життя, та приниженні її честі та гідності перед співробітниками Торгово-промислової палати України. Пояснила, що обсяг і якість виконаної нею роботи, неодноразове преміювання, відправлення на навчання за рахунок роботодавця та надання відпусток безспірно свідчить про її високий професійний рівень, а отже службова записка директора Департаменту, яка стала приводом для звільнення, містить неправдиву інформацію.
Представник відповідача позов не визнав, пославшись на його необґрунтованість. Пояснив, що випробувальний термін строком шість місяців був погоджений у встановленому законом порядку з профспілковим комітетом, і Тараненко О.С. при прийнятті її на роботу погодилась з такими умовами трудового договору. З огляду на тимчасову непрацездатність Тараненко О.С., в період з 12 по 16 січня 2015 р., строк випробування їй було продовжено. Оскільки відповідач не міг звільнити позивача під час тимчасової непрацездатності, її звільнення в перший день після виходу на роботу не суперечить закону. На спростування доводів позивача про відсутність підстав для її звільнення послався на викладені в доповідній записці директора Департаменту відомості про те, що Тараненко О.С. допускала непоодинокі випадки незадовільного виконання службових обов’язків, систематично перевищувала свої службові обов’язки та не налагодила ділових та чемних стосунків зі співробітниками Торгово-промислової палати України.
Яким чином регулюється випробування при прийнятті на роботу?
Чи належить до компетенції суду вирішення питання щодо відповідності (чи невідповідності) позивача роботі?
Дайте оцінку щодо неправомірності встановлення шестимісячного строку випробування. Чи порушує така умова трудового договору трудові права позивача?
Чи визначено в законодавстві які критерії при встановленні шестимісячного випробувального строку дають підстави вважати той чи інший випадок окремим? Чи можна вважати встановлення шестимісячного випробувального строку виключною компетенцією роботодавця (за умови погодження такого рішення з виборним органом первинної профспілкової організації)?
Вирішіть справу.
Практичне завдання до задачі: підготуйте проект трудового договору за змістом даної задачі.

Задача № 2
Котлярська В.Т. звернулася до суду з позовом до Комунального закладу «Інноваційно-методичний центр» про скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди, вказавши, що 01.09.2008 року вона була прийнята на посаду методиста комунального закладу «Інноваційно-методичний центр», та з того часу по 12.08.2011 року працювала на вказаній посаді на засадах сумісництва на 0,5 ставки, маючи інше основне місце роботи. З 12.08.2011 року призначена на вказану посаду (Методиста) за переведенням з МПДЮТ «Горицвіт» на повну ставку, тобто перейшла у даний заклад (КЗ «ІМЦ») на основне місце роботи, де пропрацювала до 02.09.2013 року, потім змінила основне місце роботи та була прийнята на посаду старшого викладача кафедри теорії і практики початкової освіти КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет». 03.09.2013 року знов була прийнята на посаду методиста комунального закладу «Інноваційно-методичний центр» на засадах сумісництва на 0,5 ставки відповідно до затвердженого графіку. 05.11.2014 року її було звільнено з займаної посади, у зв’язку з прийняттям іншого працівника, який не є сумісником. Своє звільнення вважає незаконним та безпідставним .
Директор КЗ «Інноваційно-методичний центр» пояснила, що Котлярська В.Т. не у повній мірі виконувала свої обов’язки, так як більше часу приділяла основній роботі, виникла необхідність прийняти на посаду методиста особу, яка б не була сумісником. 03 09 2014 року Котлярська В.Т. була повідомлена про це , а також ознайомлена з пропозицією визначитись з майбутнім місцем роботи, а також попереджено про звільнення з 04 11 2014 року, в разі якщо позивач не виявить бажання працювати на посаді методиста як за основним місцем роботи. Оскільки Котлярська В.Т. не виявила бажання перейти працювати у заклад на основне місце роботи, наказом № 108-к від 05.11.2014 року вона була звільнена з роботи з 05.11.2014 року, у зв’язку з прийняттям на роботу іншого працівника, який не є сумісником.
Поясніть, чи поширюються на працівника, що працює за сумісництвом, всі права, обов’язки та гарантії його діяльності передбачені трудовим законодавством? На підставі чого?
Який порядок укладання та розірвання договору про роботу за сумісництвом? Чим це врегульовано?
Чи можна в даному випадку застосувати норми Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установі організацій, затвердженого наказом Мінпраці, Мінюсту, Мінфіну від 28.06.1993 року № 43?
Чи відбулося порушення при звільненні позивачки?
Практичне завдання до задачі: складіть проект контракту на роботу за сумісництвом.

Задача № 3
Пархоменко І.С. звернувся до суду з позовом до КП Очаківводоканал про відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої внаслідок незаконної відмови в прийнятті на роботу. В обґрунтування своїх вимог зазначив, що 22.06.2015 року він був звільнений з посади машиніста насосних установок КНС багатогалузевого госпрозрахункового комунального підприємства Сирена (далі БГКП Сирена). 07.06.2015 року позивач звернувся з заявою до начальника КП Очаківводоканал з проханням прийняти його на ту ж посаду на якій він працював в БГКП Сирена, але йому було відмовлено, так як відсутня його посада. 10.09.2015 року позивачеві стало відомо, що в червні 2015 року на його посаду було прийнято іншого працівника, а тому відмова начальника КП Очаківводоканалбула безпідставна та неправомірна. Внаслідок безпідставної відмови КП Очаківводоканал у прийнятті його на роботу, він дуже почав хвилюватися через втрату стабільного матеріального забезпечення його родини, що призвело до погіршення його здоров’я. Так, 09.10.2015 року він перебував на стаціонарному лікуванні та переніс операцію. Досі не може влаштуватися на роботу, а хвора на цукровий діабет дружина потребує дорогих ліків. Просив стягнути з КП Очаківводоканал моральну шкоду в розмірі 10000 грн., яка була завдана йому внаслідок незаконної відмови у прийнятті на роботу.
Відповідач в судовому засіданні позов не визнав та пояснив, що з наданої позивачем заяви від 07.06.2015 року взагалі не зрозуміло на яку посаду він просив його прийняти, не додав до заяви а ні трудову книжку, а ні медичну довідку, крім того, вакансій машиністів КНС не було. Додатково пояснив, що особисто позивачеві не відмовляв в прийомі на роботу.
Яким чином повинен Пархоменко довести факт необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу?
Що, згідно КЗпП України, є необґрунтованою відмовою у прийнятті на роботу?
Які документи необхідно подавати при укладенні трудового договору?
Які факти необхідно довести в суді для відшкодування моральної шкоди?
Яке рішення повинен винести суд?
Практичне завдання до задачі: складіть позов про необґрунтовану відмову у при прийнятті на роботу.

Задача № 4
Сіренко Д.В., що має середню спеціальну медичну освіту та з 1980 року по 2011 рік працював на різних посадах молодшого медичного персоналу в Семенівській ЦРЛ, 21 лютого 2014 року звернувся до головного лікаря Семенівської ЦРЛ ОСОБА_3 із заявою про прийняття його на роботу на посаду медсестри приймального відділення на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення 3 років іншого працівника - медичної сестри Фурманової Є.К..
Після отримання заяви Сіренька Д.В. та зволікання з відповіддю головний лікар ЦРЛ 3 березня 2014 року видав наказ № 17-К, згідно з яким на посаду медичної сестри приймального відділення на час відпустки по догляду за дитиною до 3 років основного працівника, прийнята Петренко С.С.
І тільки після цього 12 березня 2014 року листом за № 275 головний лікар повідомив Сіренко Д.В. про відсутність на момент подачі ним заяви вільної посади в приймальному відділенні.
Таким чином судом встановлено, що на час розгляду заяви Сіренка Д.В. в період з 21 лютого 2014 року по 12 березня 2014 року станом на 3 березня 2014 року посада медичної сестри приймального відділення була вільною, тому позивачу безпідставно відмовлено в прийомі на роботу з мотивів відсутності вакансії.
Встановлено, що на посаду, на яку претендує Сіренко Д.В., 3 березня 2014 року прийнята молодий спеціаліст, яка в лютому 2014 року закінчила Кременчуцький медичний коледж.
На час розгляду справи в суді штат приймального відділення Семенівської ЦРЛ заповнений повністю.
В чому полягає суть необґрунтованої відмови в прийомі на роботу?
Чи передбачено у чинному трудовому законодавстві звільнення працівників з роботи у зв’язку з прийняттям на роботу працівника, якому раніше було відмовлено в прийнятті на роботу.
Як, на ваш погляд, повинен вирішити справу суд?
Практичне завдання до задачі: підготуйте проект наказу про зарахування працівника до штату підприємства на час перебування основного працівника у декретній відпустці.

Задача № 5
Позивач звернулася до суду з позовом до Публічного акціонерного товариства «Арселор Міттал Кривий Ріг» (далі за текстом – АМКР) про визнання трудових угод трудовим договором, зобов’язання вчинити певні дії, стягнення компенсацій, відшкодування моральної шкоди. В обґрунтування позову зазначала, що 20.03.2008 року між нею та Відповідачем було укладено трудову угоду № 1586, у відповідності до розділу 1 якої вона як «виконавець» зобов’язана проводити роботи, пов’язані з виконанням усних та письмових перекладів у термін з 21.03.2008 по 21.09.2008 року, а згідно з розділу 2 «Підприємство» зобов’язане проводити оплату праці у розмірі 2673грн. за повній відпрацьований місяць. Вказувала, що укладала аналогічні угоди з відповідачем декілька років, при цьому строк кожної наступної трудової угоди розпочинався в день, що слідував за днем, коли закінчувався термін дії попередньої трудової угоди. Таким чином, починаючи з 20.03.2008 року вона, безперервно працювала на ПАТ «АМКР» у протокольному (на теперішній час організаційному) відділі, виконуючи усні та письмові технічні переклади, мала постійне робоче місце, забезпечене комп’ютером, на якому перебувала щоденно на протязі 8-ми годин. Робота виконувалася нею з понеділка по п’ятницю, згідно з графіком роботи організаційного відділу з 8.00 до 16.45, тобто мала систематичний характер. Під час виконання робіт вона підпорядковувалась правилам внутрішнього трудового розпорядку, що діє в організаційному відділі ПАТ «АМКР», отримувала заробітну плату за фактично відпрацьований час на підставі даних Акту-довідки, яка складалася в кінці кожного місяця з зазначенням фактично відпрацьованого часу. Трудові угоди, між нею та Відповідачем переукладалися десять разів, і починаючи з 20.03.2008 року вона надавала Відповідачу послуги перекладача і працювала без відпустки, що є порушенням [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Вважає, що оскільки вона працювала ненормований робочий день, то фактично виконувала роботу інженера-перекладача та на підставі п.3.2.7 Додатку № 2 до Колективного договору, має право на 7 днів додаткової відпустки. 30.05.2012 року за згодою сторін достроково припинена дія трудової угоди № 243 від 16.01.2012 року на стадії фактичного виконання з 01.06.2012 року. Тому, згідно наведеному у позовній заяві розрахунку, позивач вважає, що відповідач повинен їй виплатити компенсацію за невикористанні нею відпустки у розмірі 20011,74 грн., а з урахуванням індексу інфляції - у розмірі 24337,81 грн. Крім того, вважає, що ухилившись від укладення трудового договору, Відповідач тим самим позбавив її зарахування відпрацьованого терміну до трудового стажу, підмінивши фактичні трудові відносини цивільно-правовими. Також вважає, що своїми діями Відповідач заподіяв їй значної моральної шкоди, оскільки відповідач позбавив її права на відпочинок, що не могло не позначитись на її відносинах у сім’ї, вона не могла забезпечити належного відпочинку своєму синові. Моральна шкода обґрунтована й тим, що трудові угоди, фактично позбавили її права на користування листами непрацездатності. Розмір моральної шкоди вона оцінює у розмірі 15000 гривень.
Відповідач вважає, що посилання позивача та його представника на порушення норм [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] є безпідставними. Акт виконаних робіт є уніфікованим, застосовується на підприємстві до робіт, оплата яких визначається згідно до відпрацьованих годин. У відносинах з позивачем розмір оплати послуг не залежав від кількості відпрацьованих годин і не змінювався на протязі дії трудової угоди. При цьому трудова угода, яка укладена з позивачем, не є трудовим договором оскільки Позивач заяву про прийняття на роботу не писала; наказ про призначення її на ту чи іншу посаду не видався; трудову книжку у відділ кадрів позивач не здавала; запис до трудової книжки не вносився; на позивача не вівся табель обліку робочого часу; позивач не підпорядковувалась посадовій інструкції та правилам внутрішнього трудового розпорядку, діючим на підприємстві; не підпадала під дію вимог законодавства стосовно матеріальної та дисциплінарної відповідальності; режим роботи позивач визначався самостійно, трудовому розпорядку та режиму робочого дня не підпорядковувалась. В трудовій угоді зазначена конкретна робота, тобто предметом трудової угоди був визначений результат праці, а не процес, виконувалися індивідуальні завдання, доручення і оплата робіт здійснювалась не за процес праці, а за результат, який визначався актом-справкою виконаних робіт. Винагорода за роботу була в твердій фіксованій сумі та встановлена за згодою сторін. Підставами для укладання трудових угод були обґрунтування посадових осіб про необхідність виконання робіт, які, зокрема, неможливо було передбачити наперед, стосувалися виконання робіт по окремим проектам або під конкретні зустрічі з іноземцями. При цьому в них зазначався передбачаємий строк виконання цих робіт. У зв’язку з чим просить у позові відмовити в повному обсязі.
Наведіть оснівні ознаки цивільно-правових договорів.
Надайте відмінності трудового договору від трудової угоди (договору підряду чи договору про надання послуг).
Перелічіть види трудових договорів. Які документи подаються при укладенні трудового договору?
Чи відбулося в даному випадку порушення прав позивача на працю? Знайдіть у даній справі докази на підтвердження постійного працевлаштування позивача.
Практичне завдання до задачі: складіть проект трудового договору про погодинну оплату праці (за фактично виконану роботу). Допоможіть позивачеві влаштуватися на роботу за даним договором без порушення трудових прав, з урахуванням норм та положень трудового законодавства.

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:
поняття трудового договору та його сторони;
зміст трудового договору;
порядок укладення трудового договору та гарантії для сторін;

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:
розрізняти необхідні та факультативні умови трудового договору;
відмежовувати трудовий договір від цивільно-правових договорів;
розрізняти контракт від трудового договору.

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми: трудовий договір, контракт, заява про прийняття на роботу, наказ про прийняття на роботу.

Рекомендована література до Теми 2:
Жернаков В. В. Трудове право : підручник / В. В. Жернаков, С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко та ін.; за ред. В. В. Жернакова. – Х. : Право, 2012. – 496 с.
Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971 – додаток до № 50. – ст. 375.
Конвенція Міжнародної організації праці про приватні агентства зайнятості від 19.06.1997 р., № 181 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Конституція України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.
· 1996. – № 30. – Ст. 141.
Про затвердження Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у державній власності : постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.1995 № 597 // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. – № 11. – Ст. 264.
Про затвердження Типової форми контракту з працівником : наказ міністерства праці України від 15.04.1994 № 23 [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0084-94
Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою : наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 08.06.2001 № 260 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 27. – Ст. 1219.

ТЕМА 5. Матеріальна та дисциплінарна відповідальність та відповідальність сторін трудових правовідносин

Семінарське заняття – 2 год.
План:

Значення, функції матеріальної відповідальності сторін трудового договору.
Види матеріальної відповідальності працівників. Визначення розміру шкоди, яка підлягає відшкодуванню працівником.
Порядок відшкодування шкоди, заподіяної працівником.
Підстава, умови і види матеріальної відповідальності підприємства, установи, організації за шкоду, заподіяну працівникові.
Відмінність відшкодування шкоди за трудовим та цивільним законодавством.
Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення.
Правила внутрішнього трудового розпорядку, їх види, порядок затвердження і зміст.
Поняття, підстави, види заохочень і порядок їх застосування.
Поняття і види дисциплінарної відповідальності робітників.
Дисциплінарне стягнення: порядок накладення, оскарження та зняття.
Відмежування дисциплінарного проступку від адміністративного правопорушення.

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:
- поняття дисципліни праці та методи її забезпечення;
- види дисциплінарної відповідальності;
- види дисциплінарних стягнень та порядок їх застосування;
- підстави та умови матеріальної відповідальності;
- види матеріальної відповідальності;
- випадки повної матеріальної відповідальності;
- матеріальну відповідальність роботодавця

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:
відрізняти загальну дисциплінарну відповідальність від спеціальної;
правильно застосовувати дисциплінарне стягнення.
відмежовувати матеріальну відповідальність за трудовим правом від матеріальної відповідальності за цивільним правом;
правильно визначати вид матеріальної відповідальності працівника.

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми: пояснювальна записка, наказ про застосування догани, наказ про звільнення.

Практичні задачі та завдання
Задача № 1
Наказом по заводу на слюсаря Лихачова накладене стягнення оголошено догану за те, що Лихачов, проживаючи в заводському гуртожитку, привів до себе сторонню людину і разом з ним у кімнаті дівчат скоїли хуліганські дії.
Чи становлять дії Лихачова дисциплінарний проступок? Яку відповідальність за свої дії може нести Лихачов?

Задача № 2
При розробці правил внутрішнього розпорядку заводу у визначення поняття прогулу вирішили включити положення, що прогульниками слід вважати також осіб, які виявилися такими, що сплять на роботі під час зміни.
Чи правильне таке доповнення?

Задача № 3
Фрезерувальник заводу Устименко вніс раціоналізаторську пропозицію, застосування якої підвищило продуктивність праці і дало можливість збільшити норми виробітку робітників-фрезерувальників.
Які види заохочення можуть бути застосовані дирекцією заводу до Устименка?

Задача № 4
За появу на роботі в нетверезому стані на роботі водію Плоткіну було оголошено догану і переведено його на ремонтні роботи строком на один місяць.
Плоткін цікавиться, чи правильно його притягнуто до дисциплінарної відповідальності?

Задача № 5
Ільїн звернувся до суду з позовом. Він мотивував свої вимоги тим, що з 03.07.1978р. працював у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Маріупольська птахофабрика» на посаді водія; 02.07.2012року він, виконуючи свої обов’язки і робоче завдання, повіз на авто яйце у кількості 63 тис. штук до м. Бердянськ, Запоріжзької області, і за вказаний товар у замовника отримав гроші в розмірі 30.150грн., які мав здати в касу підприємства, але приблизно о 8.40 години він зупинився біля магазину в м. Бердянськ і пішов чогось купити, а коли повернувся, то побачив, що гроші за яйце з автомобіля зникли, він одразу викликав міліцію, а коли повернувся до ТОВ «Маріупільська птахофабрика», то теж розповів про те, що сталося керівництву, але 11.07.2012 року його ознайомили з наказом № 59 від 04.07.2012р., відповідно до якого йому винесли догану та позбавили доплати на оздоровлення при виході на щорічну відпустку, і як вказано в наказі підставою для його притягнення до дисциплінарної відповідальності стало те, що він не надав документів, які підтверджують факт крадіжки грошей з його авто, але такі документи він отримав пізніше
· коли міліція порушила кримінальну справу відносно крадіжки грошей, тому вважає цей наказ незаконним і також вважає, що оскільки в його діях немає вини у крадіжці грошей, то він не може нести матеріальної відповідальності, тобто він не вчинив ніяких протиправних дій (чи бездіяльність).
Зробіть юридичний аналіз ситуації.
Який порядок і підстави накладання дисциплінарного стягнення?
Які обов’язки власника або уповноваженого ним органу та працівників щодо збереження майна?
Чи вважається Ільїн матеріально відповідальною особою?
Назвіть випадки за яких наступає повна матеріальна відповідальність працівника.
Практичне завдання до задачі: складіть наказ про притягнення до дисциплінарної відповідальності у вигляді звільнення.

Задача № 6
Малова працювала у м. Житомирі у структурному підрозділу «Пенізевицьке кар’єроуправління» державного підприємства «Управління промислових підприємств» Державної адміністрації залізничного транспорту України на посаді оператора комп’ютерного набору з 15.10.2001 року. Наказом № 52/ос від 29.03.2002 року переведена інженером 2 категорії. 14.06.2011 року позивач була ознайомлена з посадовою інструкцією інженера 2 категорії, затвердженою директором Пенізевицького кар’єроуправління Єщенком І.С. Пунктом 7 даної інструкції передбачено, що інженер 2 категорії заміняє інженера з організації та нормування праці, який в свою чергу заміняє інженера 2 категорії.
21.06.2012 року директором Пенізевицького кар’єроуправління Шевчуком Ю.В. видано наказ № 62/ос, згідно якого Малової доручено тимчасово, з 21.06.2012 року, разом з її основною роботою, виконання додаткової роботи інженера з організації та нормування праці з доплатою 30% її посадового окладу за збільшений об’єм роботи на час виконання інженером з організації та нормування праці Смірнової обов’язків економіста 1 категорії.
Малова відмовилась виконувати даний наказ, обґрунтовуючи це тим, що згідно рішення атестаційної комісії вона не відповідає займаній посаді.
06.07.2012 року директором Пенізевицького кар’єроуправління Шевчуком Ю.В. видано наказ № 20 про притягнення Малової до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани за порушення трудової дисципліни та порушення п.7.1. Посадової інструкції інженера 2 категорії.
Рішенням Малинського районного суду Житомирської області від 18 січня 2013 року позов задоволено. Визнано неправомірним та скасовано наказ відокремленого структурного підрозділу «Пенізевицьке кар’єроуправління» державного підприємства «Управління промислових підприємств» Державної адміністрації залізничного транспорту України № 20 від 06.07.2012 року про притягнення Малової до дисциплінарної відповідальності.
Зробіть юридичний аналіз ситуації.
Чи правомірні дії структурного підрозділу «Пенізевицького кар’єроуправління» державного підприємства «Управління промислових підприємств» Державної адміністрації залізничного транспорту України?
Чи правомірне виконання додаткової роботи працівником в межах основної праці?
Чи підлягає позов задоволенню?
Практичне завдання до задачі: складіть наказ про притягнення до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани.

Задача № 7
Іванов звернувся до суду з позовом до ТОВ «Артекс – Агро» про скасування наказу про оголошення догани, оскільки вважає, що відповідачем не були забезпечені умови праці, необхідні для виконання роботи, не були роз’яснені права та обов’язки, не надано робоче місце та він не був забезпечений необхідним для праці.
Представник відповідача в судовому засіданні позов не визнав та у суді пояснив, що ТОВ «Артекс – Агро» наказом від 20.07.2011 р. зобов’язало начальника охорони:
- в день ознайомлення з цим наказом письмово ознайомитися з посадовими обов’язками, затвердженими Генеральним Директором для Начальника охорони;
- скласти план роботи до 20.09.2011 року у розрізі заходів, дат виконання, отримання результатів, надати план у паперовій формі на затвердження Генеральному Директору (через секретаріат) не пізніше 01.08.2011 року. 
З зазначеним вище наказом та посадовими обов’язками начальника охорони Іванов ознайомився 20.07.2011 р. Однак, всупереч наданим завданням керівництва та вимогам посадових обов’язків начальника охорони, Івановим не було подано до 01.08.2011 року плану роботи, що як наслідок призвело до порушення наказу та Посадових обов’язків начальника охорони.
У зв’язку з порушенням Івановим трудової дисципліни, щодо нього було складено наказ від 04.08.2011 року про винесення попередження. Однак Іванов продовжував порушувати трудову дисципліну на підприємстві та власні посадові обов’язки.
У зв’язку з порушенням трудової дисципліни та за систематичне невиконання вимог внутрішніх нормативних документів підприємства, Іванову було винесено догану.
Суд, заслухавши сторони, допитавши свідків, перевіривши матеріали справи прийшов до висновку, що позов задоволенню не підлягає.
Чи правомірним є рішення суду?
Чи є в діях Іванова ознаки порушення трудової дисципліни?
Який з видів дисциплінарного стягнення може бути застосовано до Іванова?
Що розуміється під дисциплінарною відповідальністю працівників?
Якому органу надано право накладення дисциплінарного стягнення?
Практичне завдання до задачі: складіть акт про відмову порушника трудової дисципліни надати письмове пояснення.

Задача № 8
18 березня 2010 року, в п’ятницю, за годину до закінчення роботи головний фахівець проектного інституту звернувся до друкарок машбюро з проханням терміново надрукувати пояснювальну записку до звіту за обсягом 14 друкованих сторінок. Друкарки попередили, що надрукувати за годину 14 сторінок вони не встигнуть, а затриматись після роботи вони не можуть, оскільки одна з них повинна забрати дитину з дитячого садка, а інша записалася на прийом до лікаря. Крім того обидві друкарки заявили, що в п’ятницю робочий день коротший на одну годину. Після закінчення робочого дня вони припинили роботу. 18 травня 2010 року був виданий наказ про покладення на друкарок стягнення
· догани за невиконання термінового завдання.
Чи обґрунтовані заперечення друкарок за умовами задачі?
Чи правильно на друкарок покладені стягнення за порушення трудової дисципліни?
Назвіть підстави та порядок накладання дисциплінарного стягнення.
Що розуміють під робочим часом?
Практичне завдання до задачі: складіть акт про відсутність працівника на робочому місці.

Задача № 3
Водій сільгосппідприємства "Першотравневий" Луков, використовуючи без дозволу адміністрації автомашину вособистих цілях, потрапив у аварію. Вартість ремонту склала 8000 грн. Крім цього, внаслідок дощу загинуло на току зерновартістю 28000 грн, яке нічим було вивезти. Директор сільгосппідприємства подав позов про стягнення з Лукова 28800 грн.
Чи підлягає позов задоволенню та в якому обсязі?

Задача № 4
У колективному договорі ВАТ "Контур" закріплено, що у разі заподіяння ВАТ шкоди внаслідок допущеного прогулу або запізнення на роботу притягати винних до матеріальної відповідальності.
Чи законні включення вказаних положень до колективних договорів? Аргументувати відповідь посиланням на чинне законодавство.
Водій міжміського автобуса Миронюк, який сам обілечував пасажирів, після закінчення зміни пішов до бухгалтерії здавати виручку за робочий день. Коли він повернувся до машини, то виявив, що хтось відкрив двері кабіни автобуса і викрав його сумку з білетами, що залишились нереалізованими. Миронюк про факт крадіжки зразу ж заявив адміністрації автопарку.
Оскільки винного в крадіжці виявлено не було, адміністрація запропонувала Миронюку внести до каси вартість білетів на суму 242 гривні. Миронюк від сплати цієї суми відмовився, посилаючись на відсутність його вини в нестачі квитків.
Адміністрація автобусного парку, вважаючи, що факт крадіжки не встановлений, звернулася до районного суду з позовом про стягнення з Миронюка 242 гривень. Районний суд стягнув з Миронюка на користь автобусного парку 242 гривні у погашення завданої шкоди.
Миронюк з рішенням районного суду не погодився і звертається до Вас з проханням оскаржити рішення суду.
Складіть від імені Миронюка касаційну скаргу.

Задача № 5
Майстер ковбасного цеху райспоживспілки Семенов змінив технологію виготовлення варених ковбас, зменшивши час її варіння. Таку технологію він прочитав у журналі «Харчова промисловість». Але виявилося, що приготовлена за цією технологією ковбаса підлягає негайній реалізації, що забезпечити не вдалося. Тому частина виготовленої ковбаси втратила товарний вид і для реалізації стала непридатною.
Після переробки ковбаси було підраховано, що через змінення технології райспоживспілці завдана шкода на суму 2135 гривень. На цю суму був пред'явлений позов до Молодцова.
При розгляді справи Семенов у судовому засіданні, заперечуючи проти позову, посилався на те, що в даному випадку має місце виробничий ризик, тому відповідно до статті 130 КЗпІІ України він повинен бути звільнений від матеріальної відповідальності.
Чи обгрунтовані законом заперечення Семенова?

Рекомендована література до Теми:
Кодекс законів про працю України: затверджено Законом Української РСР від 10.12.1971 № 322-VIII // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50 (Додаток). – Ст. 375.
Колєснік Т. В. Комбінування різних методів та способів при забезпеченні дисципліни праці / Т. В. Колєснік // Митна справа.
· 2014.
· № 5(2.2).
· С. 45–49.
Колєснік Т. В. Переконання та заохочення як основні методи забезпечення дисципліни праці / Т. В. Колєснік // Митна справа.
· 2013.
· Спец. вип.
· С. 160–164.
Лежнєва Т.М. Догана як санкція трудового права: функціональний аналіз / Т.М. Лежнєва // Права людини: проблеми забезпечення реалізації та захисту: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24 лютого 2012р. – Запоріжжя: у 4-х частинах. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2012. – Ч.4. – 112 с. – С. 15-18.
Лежнєва Т.М. Функціональний аналіз дисциплінарного звільнення як санкції трудового права / Т.М. Лежнєва // Трудове право в контексті розбудови громадянського суспільства: Матеріали науково-практичної конференції; м. Путивль, 14-16 червня 2012 р. / За ред. проф. В.С. Венедіктова. – Путивль: Українська асоціація фахівців трудового права, Путивльський коледж Сумського національного аграрного університету. – 2012. – С. 189-192.
Марченко І. В. Проблеми забезпечення дисципліни праці в нових умовах господарювання / І. В. Марченко // Актуальні проблеми права: теорія і практика.
· 2014.
· № 29.
· С. 158–162.
Марченко І. В. Систематизація законодавства про дисципліну праці як важливий чинник його ефективності/ І. В. Марченко // Форум права.
· 2014.
· № 1.
· С. 347–349.
Трудове право : підручник / М. І. Іншин, В. І. Щербина, Д. І. Сіроха та ін.; за ред. проф. М. І. Іншина та доц. В. І. Щербини. – X. : НікаНова, 2012. – 560 с.
Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей : Закон України вiд 06.06.1995 № 217/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 22. – ст.173.
Про затвердження Переліку робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її застосування і Типового договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність : Наказ Міністерства праці України від 12.05.1996 № 43 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0286-96
Про оплату праці : Закон України вiд 24.03.1995 № 108/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – ст. 121.
Про практику розгляду судами трудових спорів : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 № 9 // Дебет-Кредит (Галицькі контракти). – 2008. – № 29. – стор. 279.

3. Критерії оцінювання аудиторної роботи
Здобувачів вищої освіти на практичних (семінарських) заняттях

БАЛИ
ПОЯСНЕННЯ

5
Розгорнутий, вичерпний виклад змісту даного питання; знання необхідних законів і нормативних матеріалів з дисципліни: «Теоретико-прикладні проблеми трудового права», міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням під час розкриття питань, які того потребують; здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення; демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання з дисципліни: «Теоретико-прикладні проблеми трудового права»; виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні навчально-програмного матеріалу виконавчого провадження; засвоєння основної та додаткової літератури дисципліни.

4
Теоретичні питання з дисципліни виконавче провадження, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття з дисципліни «Теоретико-прикладні проблеми трудового права»продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.

3
Питання розкриті, але зі значною кількістю недоліків; під час формулювання основних теоретичних понять припущені суттєві неточності; невірне тлумачення норм закону та неповне використання цих норм під час відповіді на теоретичні питання або під час розв’язання практичного завдання з дисципліни: «Теоретико-прикладні проблеми трудового права»; порушено логіку відповіді та висновків під час відповіді на конкретне питання.

2
Теоретичні питанняз дисципліни виконавче провадження, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань з дисципліни «Теоретико-прикладні проблеми трудового права»виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення.

1
Питання з дисципліни «Теоретико-прикладні проблеми трудового права»не розкриті; практичне завдання не розв’язано; твердження, зазначені у відповіді не аргументовані; висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним або не зроблені; характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді, тому не відповіла на нього по суті.

0
Відсутність на занятті


 При підготовці комплекту задач для самостійної роботи були частково використані задачі із збірника: Практикум з навчальної дисципліни «Трудове право» : Навчальний посібник / кол. авт. ; кер. авт. кол. канд. юрид. наук Т. М. Лежнєва. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 189 с.13PAGE 15


13PAGE 141615


13PAGE 15
Приложенные файлы

  • doc 26112411
    Размер файла: 259 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий