тест неорг


Вопросы
№ 1. Қышқылдар (HClO, HClO3,HClO4)  ангидридтері
A. ClO
B. Cl2O3
C. Cl2O5
D. Cl3O
E. Cl2O8
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - C
№ 2. Йод әрекеттеседі:
A. конц. HNO3
B. сұйыт.  HNO3
C. сұйыт. H2SO4
D. тұз қышқылы
E. балқытқыш қышқыл
F. ортофосфор  қышқылы
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 3.Суда аз еритін қосылыс:
A. күміс бромиді;
B. күміс  фториді;
C. күміс нитраты
D. [Ag(NH3)2] OH;
E. Na[Ag(CN)2] ;
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 4.Қосылыстардағы галогендердің тотығу дәрежелері (F-дан басқа):
A. -1;
B. +3.5;
C. -3;
D. -4;
E. +8;
F.  -2.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 5.Mn- Tc – Re жай заттар қатарының
A. кернеу қатарында  Mn сутекке дейін, Tc және Re – сутектен кейін
орналасқан;
B. барлық металдар сұйытылған күкірт қышқылымен  активті
әрекеттеседі;
C. барлық металдар сұйытылған тұз  қышқылымен  активті әрекеттеседі;
D. жалпы химиялық активтілігі төмендейді;
E. кернеу қатарында  барлық металдар сутекке дейін орналасқан;
F. кернеу қатарында  барлық металдар сутектен кейін орналасқан;
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 6. Фтор:
A. атомның  электрондық  конфигурациясы    1s22s22p5;
B. активті тотықсыздандырғыш;
C. атомның  электрондық  конфигурациясы     1s22s22p6;
D. s-элементі;
E. химиялық активтігі төмен;
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 7. F2 – Cl2 – Br2 – J2 қатарындағы
A. тотықсыздандырғыштық  активтігі  жоғарылайды;
B. молекуланың беріктігі жоғарылайды;
C. молекуланың беріктігі төмендейді;
D. тотықтырғыштық  активтігі өседі;
E. ең күшті  молекула - Br2;
F. барлық  галогендердің  химиялық   активтігі төмен.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 8. Cl2 –ды әрекеттестіру арқылы алуға болады:
A. KMnO4 + HCl (конц.)→
B. K2Cr2O7+ NaCl →
C. MnO2 + NaCl →
D. MnO+ NaCl →
E. KMnO4 + HCl (сұйыт.)→
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 9. HF – HCl – HBr – HJ қатарында
A. тотықсыздандырғыш қасиеті күшейеді;
B.  молекула беріктігі өседі;
C. тотықтырғыштық қасиеті  күшейеді;
D. барлық қышқылдар бірдей орта тұздар түзеді
E. барлық қышқылдар қышқылдық тұздар түзеді;
F. қышқылдық қасиеті әлсірейді.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 10. Хлор сілтімен (KOH) әрекеттескенде түзілуі мүмкін:
A. калий гипохлориті;
B. KClO4;
C. KClO2;
D. ClO2;
E. Cl2O7.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 11. Жағдайға байланысты HClO –ның айырылу теңдеулері:
A. HClO → HClO3 +HCl;
B. HClO → Cl2 + H2O;
C. HClO → Cl2O7 + H2O;
D. HClO → ClO2 + H2O;
E. HClO → Cl2O6 + H2O;
F. HClO → Cl2O + H2.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 12. HClO–HСlO2 – HСlO3-  HClO4 қышқылдар қатарында:
A. қышқылдық қасиеттері күшейеді;
B. қышқылдық қасиеттері әлсірейді;
C. тотықтырғыштық активтігі жоғарылайды;
D. тотықтырсыздандырғыштық активтігі жоғарылайды;
E. хлордың тотығу дәрежесі  -1-ден +7-ге дейін өзгереді.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 13. Хлор қышқылының қасиеттері:
A. ең күшті минералдық қышқыл;
B. ақ түсті кристалды зат;
C. әлсіз қышқыл;
D. қышқылдық қасиеті орташа;
E. өте тұрақты қосылыс;
F. қышқылдық тұздар түзеді.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 14. Көптеген d-элементтерге тән :
A. екідайлы;
B. дальтонидтер түзілуі;
C. кешенді қосылыс түзу қабілеті төмен;
D. атом өлшемі үлкен;
E. қалыпты  температуратурада химиялық активтігі жоғары;
F. атом радиустары топ бойынша жоғарыдан төмен қарай артады.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 15. Cr+2 - Cr+3 -  Cr+6 қатарында
A. тотықтырғыштық активтілігі жоғарлайды;
B. негіздік қасиеті күшейеді;
C. тотықсыздандырғыш активтігі жоғарлайды;
D.  иондық байланыстары жоғарлайды;
E. қосылыстардың тұрақтылығы төмендейді;
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 16. Тотығу дәрежесі +6-ға тең  темір түзеді:
A.  қызыл түсті феррат;
B. күшті тотықсыздандырғыш;
C. өте тұрақты қосылыс;
D.  диспропорциялану реакциясына қабілетті қосылыс;
E. тотықсыздану өнімі әрқашан Fe (II) қосылысы болады;
F. көк түсті ферраттар
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 17. Натрий гипохлоритімен Ni(OH)2 тотығу өнімі:
A. NiO(OH);
B. NiCl2;
C. NaOH;
D. NiO;
E. H2;
F. O2.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 18. Темір үштігі элементтерінің металдары:
A. Fe, Co, Ni-металдары;
B. Fe, Ru, Os- металдары;
C. Оңай балқитын металдар;
D. темір, кобальт, платина;
E. қызыл және сары түсті металдар;
F. олардың қосылыстары – түсті металлургияның шикі заттары
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 19. Темір (III) оксидін  калий нитраты және KOH  қоспасында балқытқанда    түзіледі:
A. калий нитриті;
B. H2;
C. O2;
D. K2O;
E. KFeO2;
F. Fe(OH)2.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 20. Марганец, технеций және рений карбонилдерінің құрамы:
A. Re2(CO)10;
B. Rh(CO)5;
C. Ru(CO)6;
D. Mn2(CO)8;
E. Mn(CO)7.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 21.Марганец  (II) сульфаты  натрий  висмутатымен қышқылдық ортада (HNO3) әрекеттескенде түзілетін өнімдер:
A. висмут (III) нитраты;
B. MnO2;
C. Na2MnO4;
D. Mn(OH)3;
E. Mn(OH)4;
F. H2SO4.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 22.Перманганаттар  pH ортасына байланысты тотықсызданады:
A. MnO42- (pH > 7);
B. Mn2+  (pH > 7);
C. MnO2 (pH < 7);
D. MnO42-  (pH = 7);
E. Mn3+ (pH < 7);
F. Mn(OH)4   (pH < 7).
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 23.Хроматтар (V2)  pH ортасына байланысты тотықсызданады:
A. [Cr(OH)6]3-   (pH > 7);
B. Cr2+       (pH < 7);
C. Cr(OH)3      (pH  < 7);
D. Cr2O3      (pH  = 7);
E. Cr(OH)3      (pH  < 7);
F. Cr(OH)2      (pH  = 7).
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 24.HMnO4   - қышқылы …
A.  Mn2O7 оксиді гидратты формада;
B. Әлсіз қышқыл;
C. бос күйінде бөлінеді;
D. MnO2 оксиді гидратты формада;
E. Қатты кристалды зат;
F. 2 қатарлы тұз түзеді – қышқылдық және орташа.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 25.Калий манганаты (VI)   этил  спиртімен әрекеттескенде түзіледі:
A. марганец (1V) оксиді;
B. марганец (V21)  оксиді;
C.  марганец (II) оксиді;
D. марганец (II) гидроксиді;
E. CO2;
F. марганец (III) гидроксиді;
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 26. Mn2+  → Mn3+→ Mn4+→Mn6+→  Mn7+ қосылыстарының қатары бойынша
A. қышқылдық қасиет күшейеді;
B. негіздік қасиет күшейеді;
C. тотықтырғыштық қасиет төмендейді;
D. тотықсыздандырғыштық қасиет  жоғарлайды;
E. Mn4+ -ке дейін тотықтырғыштық қасиеті төмендейді одан  ары қарай
жоғарлайды;
F.  Mn4+ -ке дейін тотықсыздандырғыштық қасиет жоғарлайды, содан
кейін төмендейді.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 27. +8 тотығу дәрежесін көрсетеді:
A. Fe;
B. Pt;
C. Ni;
D. Ca;
E. Co
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - B
№ 28. Fe2+  → Fe3+ қатарында
A. қосылыстардың тұрақтылығы артады;
B. тотықтырғыштық қасиеті төмендейді;
C. тотықсыздандырғыштық қасиеті  артады;
D. Fe2+   - қосылысы активті тотықтырғыш;
E. Fe3+ қосылысы тек қана  тотықтырғыштық қасиет көрсетеді
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 29. Платиналық металдарға жатады:
A. Rh;
B. Fe;
C. Co;
D. Ni;
E. Au;
F. Ag.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 30. Fe  - Co – Ni қатарында:
A. барлық  металдар   суық концентрлі күкірт және азот қышқылдарында  пассивтеледі;
B. металдардың  химиялық  активтігі солдан оңға қарай  артады;
C. тек қана темір   аквакатион   [Fe(H2O)6]2+ түзеді;
D. барлық  металдар  суық концентрлі күкірт қышқылымен активті
әрекеттеседі;
E. барлық  металдар  суық концентрлі азот қышқылымен активті
әрекеттеседі;
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 31. Темір үштігі  құрамы төменгідей карбонилдар түзеді:
A. Ni(CO)4;
B. Fe(CO)4;
C. Co(CO)6;
D. Ni(CO)5;
E. Cr(CO)6;
F. Co(CO)5.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 32. Темір (III)  нитраты  термиялық айыруда түзіледі:
A. темір (III)  оксиді;
B. темір (II)  оксиді;
C. NO;
D. O3;
E. Fe ;
F. Темір нитриті.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 33. Марганец (IV) оксидін қыздырғанда әрекеттеседі :
A. H2SO4  (конц.) ;
B. H2O;
C. H2SO4  (сұйыт.) ;
D. HCl (сұйыт.) ;
E. H3PO4;
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 34. Марганец (IV) оксиді калий нитратымен сілтілік балқымада түзіледі:
A. калий нитриті;
B. марганец (II) нитраты;
C. калий перманганаты;
D. марганец  (IV)  гидроксиді;
E. марганец  (II)  гидроксиді;
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 35. d-элементтерге тән ерекшеліктер:
A. кешен түзгіш;
B. қосылыстарының көбісі түссіз болып келеді;
C. кешен түзгіш қабілеті төмен болады;
D.  атом ядро зарядының артуына қарай жоғары тотығу дәрежелі
 қосылыстарының тұрақтылығы төмендейді;
E. поливаеленттігі болмайды;
F. атомдық радиустары топ бойынша жоғарыдан төмен қарай артады
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 36. Темір, кобальт, никель  атомдарының  электрондық    
конфигурациясындағы валенттік қабат:
A. 4s23d7;
B. 4s23d3;
C. 4s23d4;
D. 4s13d6;
E. 4s13d7;
F. 4s23d9.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 37. Кобальт (III)   және никель (III) қосылыстары:
A. күшті тотықтырғыштық қасиет көрсетеді;
B. тотықтырғыштық қасиет көрсетпейді;
C. күшті тотықсыздандырғыштық қасиет көрсетеді;
D. тұрақты;
E. алмасу реакциясынан алынады;
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 38.  Хром топшасындағы элемент атомдарының электрондық  
конфигурациясындағы валенттік қабаттар:
A. ns1(n-1)d5  (Cr);
B. ns2(n-1)d4 (Mo) ;
C. ns2(n-1)d4 (Cr) ;
D. ns1 (n-1)d5 (W, Mo) ;
E. ns1 (n-1)d5 (W, Cr) ;
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 39. Сr  →  Mo  → W қатары бойынша:
A. химиялық  активтігі  төмендейді;
B. атом  радиустары артады;
C. атом  радиустары төмендейді;
D. бір типті қосылыстардың қышқылдығы  жоғарылайды;
E. тотығу дәрежесі жоғары қосылыстарының тұрақтылығы төмендейді.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 40. Хром,  алюминий  және  темір ашудастары – ол:
A. K2Al2(SO4)4∙ 24 H2O;
B. K2Cr2(SO4)4∙ 12 H2O;
C. K2 Al2(SO4)4∙ 12 H2O;
D. K2 Fe2(SO4)4∙ 12 H2O;
E. Cr2(SO4)3 ∙ 24 H2O;
F. Al2(SO4)3∙ 24 H2O.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 41. VI-Б қосымша топтардағы элементтердің табиғи  қосылыстары:
A. FeO∙ Cr2O3;
B. MoO2;
C. Cr2O3;
D. Na2WO4;
E. CrO3;
F. H2WO4.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 42. Хром топшасындағы элементтер жоғарғы температурада (tº)
тотыққанда түзілетін  өнімдер:
A. WO3;
B. CrO;
C. CrO3;
D. Mo2O3;
E. W2O3;
F. Mo2O5
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 43. Тотығу дәрежесі жоғары хром қышқылдары :
A. H2Cr2O7;
B. HCrO2;
C. H2Cr2O6;
D. H2Cr3O9;
E. HCrO3;
F. H2CrO3.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 44. Хром  топшасы  элементтері  (VI)  оксидтерінің сипаттамалары:
A. қатты қышқыл  ангидридтері;
B. сұйық заттар;
C.  барлық оксидтер суда аз ериді;
D. барлығы сілтіде ерімейді;
E. сәйкес қышқылдарының  ангидридтері болып табылмайды;
F. барлық оксидтер суда жақсы ериді.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 45. Марганец топшасындағы элементтерден:
A. марганец –  басқаларға қарағанда табиғатта кең таралған элемент;
B. марганец –  басқаларға қарағанда табиғатта аз таралған элемент;
C. технеций –  табиғатта  ең кең таралған элемент;
D. рений- тұрақсыз, радиоактивті элемент;
E. рений  - тұрақты, радиоактивті элемент;
F. марганец – шашыраңқы  элемент.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 46. Пиролюзит:
A. құрамы – MnO2;
B. табиғатта кездеспейді;
C. тек қана тотықтырғыштық қасиет көрсетеді;
D. тек қана тотықсыздандырғыштық қасиет көрсетеді;
E. екі дайлы қасиет көрсетпейді.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 47. Калий перманганаты мен  натрий сульфитінің қышқылдық ортада (H2SO4)  ерітіндісімен әрекеттескенде түзілетін өнімдер:
A. марганец (II) cульфаты;
B.  марганец  (III) сульфаты;
C.  марганeц  (IV) сульфаты;
D. марганец (II)  оксиді;
E. марганец (IV)   оксиді;
F. марганец (IV)   гидроксиді.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 48. Калий перманганатын термиялық айыруда түзілетін өнім:
A. калий  манганаты;
B. Mn2O7;
C. марганец  (III)  оксиді;
D. марганец (II)  оксиді;
E. K2O;
F. MnO3.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 49. Темір (III)  оксиді:
A. табиғатта кездеседі –гематит минералы;
B. қара түсті зат;
C. табиғатта кездеспейді;
D. қышқылдық қасиет көрсетпейді;
E. тек қана негіздік оксидпен балқытылады,  сілті және содамен
әрекеттеспейді;
F. тек қана сілтімен  балқытылады,  содамен әрекеттеспейді.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 50. Тотығу дәрежесі жоғары фосфор қышқылдары:
A. H3PO4;
B. H3PO3;
C. H3PO2;
D. HPO2;
E. H2PO2;
F. H2PO3.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 51. Галогендердің реттік нөмірі артқан сайын :
A. тотықтырғыштық қабілеті төмендейді;
B. атомдық радиустары төмендейді;
C. бейметалдық қасиеті артады;
D. тотықтырғыштық қабілеті артады;
E. табиғатта бос күйінде кездеседі;
F. химиялық активтігі төмендейді.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 52. Хлор әгі …
A. хлорид пен   кальций гипохлоритінің қоспасы;
B. хлорид пен кальций  хлоритінің қоспасы;
C. формуласы - CaOCl;   
D. күшті тотықсыздандырғыш;
E. хлорид пен  кальций  хлоратының қоспасы;
F. хлорид пен кальций  перхлоратының қоспасы.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 53. Иодсутек пен азотты қышқыл әрекеттескенде түзіледі:
A. J2;
B. азотты қышқыл;
C. азот  (III) оксиді;
D. J2O5;
E. азот  (IV) оксиді;
F. азот  (V) оксиді.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 54. Күкірттің  аллотропиялық түр өзгерістері:
A. пластикалық күкірт -  S∞;
B. ромбалық күкірт -  S∞;
C. моноклиндік күкірт   -    S∞;
D. пластикалық күкірт -  S8;
E. ромбалық күкірт -  S6;
F. моноклиндік күкірт   -    S4.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 55. Сульфандар – бұл…
A. көпкүкіртті сутекті қосылыс;
B. H2S;
C. қатты кристалдық зат;
D. негіздік қасиет көрсетеді;
E. тек қана тотықтырғыштық қасиет көрсетеді;
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 56. Натрий   дисульфиді тұз қышқылымен әрекеттескенде түзіледі:
A. бос күкірт;
B. H2;
C.   натрий  сульфиді;
D. бос  хлор;
E. сутекдисульфиді;
F. сутекүшсульфиді.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 57. Өндірістік  жағдайда SO2 – нің  SO3 –ке тотығуының негізгі әдістері:
A. нитрозды,    NO2-ні қолданады;
B. контактты:    tº = 200º C;    катализатор.
C. нитрозды,  N2O3-ні қолданады;
D. нитрозды,    N2O5-ні қолданады;
E. нитрозды,  N2O-ні қолданады.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 58. Күкірт пероксоқышқылдары:
A. H2S2O8;
B. HSO5;
C. H2S2O7;
D. қышқылдар және олардың тұздары – күшті тотықсыздандырғыш;
E. өте тұрақты;
F.  -О – О- тізбегі болмайды.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 59. VI–А негізі топ эленттерінің жоғарыдан төмен қарай 
A. металдық қасиеттері күшейеді;
B. атом радиустары төмендейді;
C. металл еместік қасиеті күшейеді;
D. жоғарғы   тотығу дәрежесіндегі қосылыстарының тұрақтылығы артады;
E. олардың қосылыстарына тән қасиет екіншілей периодтылық құбылыс;
F. қышқылдық қасиеті артады.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 60. Хлорлы, хлорлылау және күкіртті қышқылдардың тұздарының атауы:
A. сульфиттер;
B. перхлораттар;
C. хлоридтер;
D. гипохлораттар;
E. гипохлориттер;
F. пиросульфаттар.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 61. Mn+2     →Mn+3   →Mn+4   →Mn+6→Mn+7  осы қатарда:
A. қосылыстарының тотықтырғыштық  қасиеті жоғарылайды;
B. қосылыстарының қышқылдық қасиеті әлсірейді;
C. қосылыстарының тотықтырғыштық  қасиеті төмендейді;
D. тотықсыздандырғыштық  қасиеті жоғарылайды;
E. ковалентті байланыстың үлесі төмендейді;
F. иондық байланыстың үлесі артады.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 62. Суда жақсы ериді:
A. Na2S;
B. CuS;
C. FeS;
D. MnS;
E. PbS.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 63. Тұз қышқылында ериді:
A. MnS;
B. PbS;
C. CuS;
D. Ag2S;
E. As2S3;
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 64. Күкірт,  селен және теллур оксидтері:
A. TeO2;
B. SO;
C. TeO;
D. SeO;
E. Te2O3;
F. Se2O3.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 65. Күшті қышқылдар:
A. күкірт;
B. фторлысутек;
C. күкіртті;
D. хлорлылау;
E. хлорлы;
F. сутек пероксиді.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 66. Күкіртсутек -
A. өте улы;
B. жағымды иісі бар газ;
C. күшті тотықтырғыш;
D. суда аз ериді;
E. суда ерігенде күшті қышқыл түзеді.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 67. H2S тотыққанда түзілетін өнім болуы мүмкін:
A. SO2
B. SO
C. SO3
D. H2SO3
E. H2S4O6
F. H2S2O8
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 68. Күкіртсутек қышқылы:
A.  күшті тотықсыздандырғыш;
B. күшті қышқыл;
C. орташа күші бар қышқыл;
D. күшті тотықтырғыш;
E. әлсіз тотықсыздандырғыш;
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 69. Пирит:
A. темірдің тотығу дәрежесі:     +2
B. құрамы:  FeS;
C. оны   SO3–ті жағу арқылы алады;
D. күкіртсутек қышқылының тұзы;
E. темірдің тотығу дәрежесі:  +4
F. темірдің тотығу дәрежесі:   +3
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 70. Инертті газдар кездеседі:
A. минералды көздердің минералдары мен суда;
B. тек қана ауада;
C. тек қана табиғи газдарда;
D. тек қана минералдарда;
E. тек қана минералды көздердің  суларында;
F. жай суда
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 71. Қайнау температурасы (<   - 180º С) ең төмен  болатын элемент:
A. аргон;
B. криптон;
C. ксенон;
D. радон;
E. ртуть;
F. метан
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 72. Электртехникада әртүрлі шамдарды толтыруда қолданады:
A. гелий;
B. криптон;
C. сутек;
D. радон;
E. хлор;
F. метан.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 73. Калий нитритін калий   дихроматының қышқыл (H2SO4)  
ерітіндісінде әрекеттескендіргенде түзіледі:
A. хром  (III) сульфаты;
B. NO;
C. N2O;
D. N2O3;
E. CrO3;
F. Cr(OH)3.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 74. Ксенон қосылыстары -…
A. күшті тотықтырғыштар;
B. тотықтырғыш болып табылмайды;
C. тек фтормен ғана   XeF2  түзеді;
D. басқаларға қарағанда химиялық активті –XeF2;
E. фтормен тек қана   XeF4 түзеді;
F. фтормен тек қана   XeF6 түзеді.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 75. Сутек -  …
A. қосылыстарда көрсететін тотығу дәрежесі:  +1 және -1
B. оңай сығылады;
C. суда жақсы ериді;
D. қосылыстарда  көрсететін тотығу дәрежесі тек:   +1
E. қосылыстарда  көрсететін тотығу дәрежесі тек: -1
F. оттекпен әрекеттеспейді.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 76. Галогендердің физикалық қасиеттері:
A. хлор – оңай сығылатын газ;
B. бром – газ;
C. йод –  жасыл түсті қатты зат;
D. суда жақсы ериді;
E. органикалық еріткіштерде өте аз ериді.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 77. Әлсіз қышқыл:
A. теллурлы;
B. ортофосфор;
C. күкіртті;
D. азотты;
E. метафосфор.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 78. Қосылыстарда күкірттің тотығу дәрежесі:
A. +6;
B. -3;
C. +5;
D. +7;
E. +1;
F. +3.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 79. Олеумның  құрамында бар:
A. H2S2O7;
B. H2SO5;
C. H2S2O8;
D. H2S4O6;
E. H2SO3;
F. H2S.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 80. -S-S-S- гомотізбегі  мына қосылыстарда кездеседі:
A. политион қышқылдарында;
B. поликүкірт қышқылыдарында;
C. күкірт қышқылында;
D. пероксокүкірт қышқылдарында;
E. күкіртті қышқылдарда;
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 81. Аллотропты  модификация түзуші элемент:
A. күкірт;
B. гелий;
C. неон;
D. аргон;
E. криптон;
F. ксенон.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 82. Күкірт атомының тотығу дәрежесі төмен болатын қосылыстар:
A. SnS;
B. Na2S2;
C. Na2S3;
D. Na2S4;
E. Na2S5;
F. FeS2.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 83. Калий перманганаты   калий сульфитімен сілтілік (KOH)  ортада   әрекеттескенде түзіледі:
A. калий манганаты;
B. SO3;
C. марганец (IV) оксиді;
D. марганец (IV)  гидроксиді;
E. марганец (II) оксиді;
F. марганец (II)  гидроксиді.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 84. Концентрлі күкірт қышқылы тотықсызданғанда түзіледі:
A. S;
B. SO3;
C. H2SO3;
D. SO;
E. H2S2;
F. H2S3.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 85. Күкірт қышқылы –
A. ылғал тартқыштық қасиеті бар;
B. әлсіз қышқыл;
C. тек қана орта тұздар түзеді;
D. тек қана сұйытылған күйде тотықтырғыш қасиет көрсетеді;
E. тек қана концентрлі күйде тотықтырғыш қасиет көрсетеді;
F. практикада кең түрде қолданылмайды.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 86. Балқытқыш қышқыл -..
A. шынымен әрекеттеседі;
B. күшті қышқыл;
C. әлсіз қышқыл;
D. тек қана қышқыл тұздар түзеді;
E. тек қана орта тұздар түзеді;
F. кремний (1V) оксидімен әрекеттеспейді
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 87. Аммоний  дихроматын термиялық айыруда түзіледі:
A. хром (III) оксиді;
B. аммиак;
C. оттек;
D. гидразин;
E. гидроксиламин;
F. хром (II) оксиді.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 88. Азотты-сутек қоспасынан аммиакты алу үдерісі - …
A. экзотермиялық;
B. қайтымсыз үдеріс;
C. эндотермиялық;
D. гомогенді-катализдік;
E.  катализдік емес;
F. қалыпты  температурада жүреді.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 89. Төменгі азоттың тотығу дәрежесі:
A. аммоний сульфаты;
B. гидразин;
C. гидроксиламин;
D. N2;
E. NO;
F. N2O.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 90. S →    Se  →   Te  →   Po қатарында:
A. тотықсыздандарғыштық қабілеті күшейеді;
B. тотықтырғыштық қабілеті артады;
C. тотықсыздандарғыштық қабілеті  әлсірейді;
D. металдық сипаты төмендейді;
E. атом   радиустары  төмендейді;
F. галогендерге қарағанда, металл еместік қасиеті күштірек
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 91.
Элементтік күкірт төмендегідей реакцияға түсуге қабілетті:
A. диспропорциялану;
B. тотығу дәрежесі жоғарлайтын;
C. тек қана тотығу;
D. тек қана тотықсыздану;
E. тек қана диспропорциялану;
F. тотығу дәрежесі төмендейтін.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 92.
Фосфордың аллотропиялық  түр өзгерістері:
A. ақ фосфор;
B. көк фосфор;
C. құрамы P5;
D. құрамы P6;
E. құрамы P7;
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 93.
Хлордың оттекті қышқылдары:
A. HClO3;
B. HClO5;
C. HCl;
D. H5ClO6;
E. HBrO;
F. HJO.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 94.
Калий  перманганаты қышқылдық (H2SO4) ортада күкіртті
сутекпен әрекеттескенде  түзіледі:
A. марганец (II) cульфаты;
B. калий манганаты;
C. марганец  (IV)  оксиді;
D. SO2;
E. SO3;
F. H2SO3.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 95.
Күкірт қышқылы қолданылады:
A. мұнайды тазартуда;
B. нан өнідірісінде;
C. тері тазалауда;
D. ішетін суды тазартуда;
E. сүт өнімдерін өндіруде;
F. қара металдар алуда.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 96.
Күкірттің қосылыстарда көрсететін тотығу дәрежелері:
A.  -2-ден  +6-ға дейін;
B.  -2-ден  +2-ға дейін;
C.  -2-ден +4-ға дейін;
D. тек қана  0, +2, +4, +6;
E. тек қана    -2, +2, +4, +6.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 97.
Купорос:
A. FeSO4∙ 7 H2O;
B. CaSO4;
C. BaSO4;
D. Cu(NO3)2;
E. ZnS;
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 98.
SO2 түзетін реакциялар:
A. S  +H2SO4(конц.) →
B. NaHSO4  →
C. Na2S2O7 →
D. S  + H2SO4 (сұйыт.) →
E. Ag + H2SO4  (сұйыт.) →
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 99.
Гидролизі қайтымсыз, аяғына дейін жүретін  сульфидтер:
A. Al2S3;
B. Na2S;
C. CaS;
D. BaS;
E. CuS;
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 100.
Металл сульфидін алуға болады:
A. көміртекті қыздыру арқылы  сульфатты  тотықсыздандыру;
B. тек қана алмасу реакция арқылы;
C. тек қана жай заттардан;
D. тек қана көміртекті қыздыру арқылы  сульфатты 
тотықсыздандыру;
E. көміртекті қыздыру арқылы  сульфитты  тотықсыздандыру;
F. күкірт (1V)  оксидін  қыздырылған металмен тотықсыздандыру
арқылы.
Вопрос с множественным выбором, легкий, Ответ - A
№ 101.
Жер қыртысында ең көп таралатын элементтер
A. Сутек
B. Азот
C. Кремний
D. Темір
E. Көміртек
F. Фосфор
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - C, D
№ 102.
8 электрондық ішкі қабаты бар атомдар немесе иондар:
A. С-4
B. K
C. N-3
D. Cs+
E. P
F. Cl
G. Sc
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, C
№ 103.
Титанның боялған аквакатионы және оның гидраттық изомерлері
A. [Ti(H2O)4(SO4)]+
B. TiO32-
C. [Ti(H2O)4(Cl)2]+
D. [Ti(OH)8]4-
E. TiO(OH)
F. TiO(OH)2
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, C
№ 104.
Кремнийді қайсысында ерітуге болады?
A. Концентрлі азот қышқылында
B. Концентрлі күкірт қышқылында
C. Сұйытылған азот қышқылында
D. HF+HNO3 қоспасында
E. Сұйытылған күкірт қышқылында
F. КОН
G. Тұз қышқылында
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - D, F
№ 105.
SiO2 құрамды жартылай асыл тастар
A. Сутас (Горный хрусталь)
B. Яшма
C. Көгілдір ақық (Бирюза)
D. Галенит
E. Кальцит
F. Мәрмәр
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, B
№ 106.
Екідайлы қасиет көрсететін электролиттер
A. HClO4      
B. NaOH    
C. Al(OH)3
D. NH4OH  
E. Cr(OH)3
F. H2CO3
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - C, E
№ 107.
Әлсіз электролиттер
A. H2 SO4  
B. Ba(NO3 )2      
C. LiOH     
D. HCl    
E. HNO3
F. H2 CO3
G. Al(OH)3
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - F, G
№ 108.
Төменде келтірілген қышқылдардың ең күштілері
A. H2 S
B. H2 SO3 
C. HNO3
D. H 2SO4
E. H2 CO2 
F. H2 PO2
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - C, D
№ 109.
IVA топшасының элементтеріне тән тотығу дәрежелері
A. +4                                  
B. +2
C. -3
D. -5
E. +5
F. -2
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, B
№ 110.
IVВ топшасының элементтеріне тән тотығу дәрежелері
A. +4
B. -4
C. -3
D. -5
E. +5
F. -2
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, B
№ 111.
VВ топшасының элементтеріне тән тотығу дәрежелері
A. +3
B. +5
C. +1
D. -1
E. +2
F. -2
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, B
№ 112.
VA топшасының элементтеріне тән тотығу дәрежелері
A. +3
B. -3
C. +1
D. -1
E. +2
F. -2
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, B
№ 113.
IІІA топшасының элементтеріне тән тотығу дәрежелері
A. +3
B. +1
C. -1
D. -2
E. -3
F. -4
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, B
№ 114.
IІІ В топшасының элементтеріне тән тотығу дәрежелері
A. +3
B. +1
C. -1
D. -2
E. -3
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, B
№ 115.
Қай металдарды концентрлі күкірт қышқылы пассивтендіреді
A. Cu
B. Ag
C. Mg
D. Cr
E. Fe
F. Pt
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - D, E
№ 116.
Гидразин – бұл ....
A. Азот қышқылының тұзы
B. Бифункциональдық негіз
C. Азот оксиді
D. Азоттың құрамында оттек жоқ қышқылы
E. Азоттың оттекті қышқылы
F. Сілтілік ерітінділердегі күшті тотықсыздандырғыш
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - B, F
№ 117.
Азоттың табиғатта бос күйінде кездесетін қосылыстары
A. KNO2
B. NaNO2
C. KNO3
D. NO2
E. N 2O5
F. N2 H4
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - D, E
№ 118.
Төмен температураларда сұйытылған азот қышқылымен әрекеттесетін металдар
A. Pt
B. Mg
C. Au
D. Ag
E. Hg
F. Cu
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - B, F
№ 119.
Мына  N2 + 3H2  2NH3 + Q реакция бойынша аммиактың шығымын жоғарылатуға әсер ететін дәйектер
A. Тек температура
B. Тек қысым
C. Температура
D. Берілген реакцияның жүруіне әсер ететін сыртқы факторлар
E. Қысым
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - C, E
№ 120.
Күкірт молекуласының қалыпты жағдайдағы және 800оС-ден 1000оС-ге дейін қыздыру кезіндегі құрамы
A. S2
B. S4
C. S8
D. S 16
E. S 14
F. S 28
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, C
№ 121.
Табиғатта халькогендер әдетте мына қосылыстар түрінде кездеседі:
A. оксидтер ЭО2
B. FeS2
C. хлоридтер  ЭСl2
D. Бос күйінде  Э2
E. фосфаттар Э(РО4)3
F. Cu2S
G. Ауыр металдар сульфаттары түрінде
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - B, F
№ 122.
Кеңістікте құрылымы тетраэдр болып келетін, фосфор  элементімен полимерлі бинарлы қосылыс түзе алатын элементтер
A. Ca
B. Mg
C. Ba
D. Sr
E. N
F. S
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - E, F
№ 123.
СО2 - ны зертханада  алу реакциясы
A. С + О2 
B. СаСО3 + HCl 
C. CH3CH2COOH
D. MgСО3+ HCl 
E. HCOOH
F. CO+O 
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - B, D
№ 124.
Көміртектің тотықсыздандырғыштық қасиет көрсететін қосылыстары
A. C3 О2
B. CO
C. СО2
D. НСООН
E. K2 CO3
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - B, D
№ 125.
Силан, силицидтің химиялық формулалары
A. Cа2Si
B. SiH4
C. SiO
D. H2SiF6
E. H4SiO4
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, B
№ 126.
Кремний және германий диоксидтері - бұл....
A. H 2SiF6
B. Ақ түсті заттар
C. Кристалдық заттар
D. H 2SiO6
E. GeO
F. SiO
G. GeSiOn
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - B, C
№ 127.
Сулы ерітіндіде бор элементі келесі қосылыстар түрінде бола алады....
A. Na3 BO3
B. B(ОН) 3
C. Na5 BO6
D. B(ОН)4-
E. BCl3.H2O
F. B3-
G. B3+
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - B, D
№ 128.
f-элементтердің жай заттарының химиялық белсенділігі...
A. Өте жоғары
B. Қыздыру кезінде ерігіштігі өседі
C. Тотықтырғыш емес қышқылдармен сутек бөлу арқылы әрекеттеседі
D. Қыздыру кезінде ерімейді
E. Күшті негіздермен әрекеттеседі
F. Ауада күңгірттенбейді (жылтыры жоғалмайды)
G. Өте төмен
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, C
№ 129.
Лантаноидтар мен актиноидтардың тұрақты тотығу дәрежелері
A. 1
B. 2
C. 4
D. 5
E. 6
F. 7
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - B, C
№ 130.
Бес валентті ванадий қосылыстарының ерітінділеріне тән түстер
A. қою-көк
B. жасыл
C. қызыл
D. сары
E. қызғылт сары
F. Көк
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - D, E
№ 131.
Титан қай қышқылдарда ериді...
A. Тек күкірт қышқылында
B. Тек азот қышқылында
C. Тек фтор қышқылында
D. Күкірт қышқылында
E. Фторсутек қышқылында
F. Көмір қышқылында
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - D, E
№ 132.
Титан топшасындағы металдардың стандартты электродтық потенциалдарын анықтау қиын, өйткені ....
A. Металдар тотықтырғыш емес қышқылдармен нашар ериді
B. Металдардың беті ауада оксидтік қабықшамен қапталады
C. Металдардың беті ауада нитридтік қабықшамен қапталады
D. Металдар тотықтырғыш емес қышқылдармен жақсы ериді
E. Металдардың бетінде түзілген қабықша олардың термотұрақтылығын арттырады
F. Металдардың бетінде түзілген қабықша олардың коррозияға тұрақтылығын төмендетеді
G. Металдардың бетінде түзілген қабықша олардың химиялық белсенділігін арттырады
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - B, C
№ 133.
SiO2 –ны ерітетін заттар
A. HNO3
B. HCl
C. H2SO4
D. HF
E. HCN
F. КОНсұйық
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - D, F
№ 134.
Төменде келтірілген бинарлы қосылыстардың қайсысын боридтар деп атауға болады
A. BF3
B. B2O3
C. BN
D. Mg3B2
E. ВСl3
F. Ве4В
G. BH3
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - D, F
№ 135.
Борды қыздырғанда мына заттармен әрекеттеседі:
A. Os
B. Ru
C. Pt
D. N2
E. C
F. Pb
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - D, E
№ 136.
Галий топшасындағы элементтерге тән тотығу дәрежелері
A. Бұл топшаның элементтері периодтық жүйенің үшінші тобында орналасқандықтан оларға тек +3 тотығу дәрежесі тән
B. Галий мен индийға  +1, таллийға +3 тотығу дәрежелері тән
C. Барлық элементтерге  +2 тотығу дәрежесі тән
D. Галийге +3 тотығу дәрежесі тән
E. Барлық элементтерге  +2 және +3 тотығу дәрежесі тән
F. Таллийге  +1 тотығу дәрежесі тән
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - D, F
№ 137.
Көміртек мен концентрлі азот қышқылының әрекеттесуі барысында мына заттар бөлінеді.
A. Көміртек диоксиді
B. Азот диоксиді
C. Көміртек оксиді (11)
D. Азот оксиді (11)
E. Азотты қышқыл
F. Азидсутектік қышқыл
G. Көмір қышқылы
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, B
№ 138.
AgNO3 + H3PO2 + H2O  реакциясы барысында мыналар бөлінеді
A. Ag
B. H3PO4
C. NO2
D. HNO2
E. H2O2
F. Ag2O
G. Ag3PO4
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, B
№ 139.
Конденсирленген фосфаттардың құрылымы мынадай болуы мүмкін
A. Циклдық құрылымды
B. Аралас құрылымды
C. Сызықты құрылымды
D. Ромбдық құрылымды
E. Түйіндік құрылымды
F. Квадраттық құрылымды
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, B
№ 140.
"Ақ күшән" – бұл ... зат
A. As құрамды
B. As2 O3 құрамды
C. H3 AsO3 құрамды
D. AsH3 құрамды
E. H3 AsO4 құрамды
F. Суда нашар еритін
G. Суда жақсы еритін
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - B, F
№ 141.
Алюминийдің сұйытылған азот қышқылымен қыздыру кезінде әрекеттесуі барысында мыналар түзіледі.
A. Алюминий нитриті
B. Алюминий нитраты
C. Аммоний нитраты
D. Алюминий нитриді
E. Азот (V) оксиді
F. Аммоний нитриті
G. Азот (III) оксиді
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - B, C
№ 142.
Бураның "Қанатшалары"  - бұл:
A. Натрий метабораты
B. Бордың гидраттанған оксиді
C. Натрий тетрабораты
D. Ауыр металдардың полиметабораттары
E. Бор қышқылының этил спиртімен әрекеттесу өнімі
F. Аналитикалық практикада d-элементтерді анықтау үшін қолданылады
G. Силикаттық шыныға қоспа
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - D, F
№ 143.
ns2 (n-1)d3 электрондық конфигурацияға тән атомдар
A. N
B. P
C. V
D. O
E. As
F. Ta
G. Bi
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - C, F
№ 144.
ns2(n-1)d2 электрондық конфигурацияға тән атомдар
A. N
B. P
C. Ti
D. Zr
E. As
F. Bi
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - C, D
№ 145.
ns2(n-1)d1 электрондық конфигурацияға тән атомдар
A. N
B. Al
C. Sc
D. Y
E. As
F. B
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - C, D
№ 146.
Қыздыру кезінде азот бөлетін заттар
A. NH4 NO3
B. (NH4)2 Cr2 O7 
C. (NH4)2 HPO4
D. Mg3 N2 
E. NH4 NO2
F. HNO3
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - B, E
№ 147.
Сумен әрекеттестіру арқылы қыздыру кезінде аммиак бөлетін заттар
A. NH4 NO2
B. (NH4)2 HPO4
C. Ca(CN)2 
D. Mg3N2 
E. N2H4
F. Cl3N
G. NH2OH
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - D, F
№ 148.
NO алуға болатын реакция теңдеулері
A. Nа + HNO3 сұй  
B. Cu + HNO3 сұй  
C. CaOCl2 + NH3 
D. NH3 + O2  
E. HNO2  (қыздыру және жарық түсіру)
F. Nа + HNO3 конц  
G. NH4NO3 
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - B, E
№ 149.
NO2 алуға болатын реакция теңдеулері
A. NO + O2 
B. N2 O4 
C. N2 O5 
D. Cu + HNO5 конц  
E. NH4 NO3  
F. HNO3  (қыздыру және жарық түсіру)
G. NH4NO3 
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - D, F
№ 150.
Концентрлі азот қышқылы қандай металдарды пассивтендіреді
A. Al
B. Cr
C. Барлық металдар азот қышқылымен әрекеттеседі
D. Zn
E. Cd
F. Mg
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, B
№ 151.
Фосфинді РН3 алудың мүмкін болатын реакциялары
A. Pақ + KOHконц  
B. Ca3(PO4)2  
C. Pақ + H2 
D. Н3РО4
E. Ca3P2+ HCl 
F. P 2O5 + H2
G.  PI3  + Н2О              
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, E
№ 152.
Р2О5 ыстық суда еріткенде түзілетін қышқылдар
A. H3 PO4 
B. (HPO3)4
C. H4 P2O7
D. H 3PO2 
E. H3 PO3
F. РН3
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, C
№ 153.
Фосфордың маңызды тыңайтқыштарына жатады
A. Суперфосфат
B. Қос суперфосфат
C. Апатит
D. Ақ фосфор
E. Қызыл фосфор
F. Қара фосфор
G. Фосфорит
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, B
№ 154.
Фосфордың биологиялық жүйелердегі маңызы қандай?
A. Фосфор уытты элемент болғандықтан, тірі ағзалардың тіршілік әрекетіне қауіп төндіреді
B. Фосфор биологиялық жүйелерге қатыспайды
C. элемент фосфор сүйек жасушаларының құрамына кіреді
D. Р-О-Р фосфатты топтар РНҚ құрамына кіреді
E. фосфор қосылыстары бұлшық ет жасушаларының құрамына кіреді
F. Р-О-Р фосфатты топтар ДНҚ құрамына кіреді
G. Фосфор қосылыстары биопроцестерді тежейді
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - D, F
№ 155.
Көміртек – шексіз көп органикалық қосылыстарды түзуге бейім. Оның себебі мынада,....
A. С-С байланысы осы топша элементтерінің екі атомы арасындағы байланысқа қарағанда әлдеқайда әлсіз
B. Көміртек атомының гибридтенуге қабілеті төмен
C. Көміртек атомының  кіші мөлшеріне байланысты оның қатысымен түзілетін байланыстар аса әлсіз
D. Көміртек атомының гибридтенуге қабілеті жоғары
E. Көміртек атомының атомының үлкен мөлшеріне байланысты оның қатысымен түзілетін байланыстар аса берік
F. Көміртек атомының  кіші мөлшеріне байланысты оның қатысымен түзілетін байланыстар аса берік
G. Көміртек атомының атомының үлкен мөлшеріне байланысты оның қатысымен түзілетін байланыстар аса әлсіз
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - D, F
№ 156.
Минералдық тыңайтқыштар былай  жіктеледі....
A. жай
B. Күрделі
C. Микротыңайтқыштар
D. Макротыңайтқыштар
E. Борқұрамды
F. Ауылшаруашылық
G. Дәруменді
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, B
№ 157.
С-Si-Ge-Sn-Pb қатарында бейметаллдық қасиеттердің металдыққа ауысуы анық байқалғанымен, бұл бағытта элементтердің қасиеттері бірқалыпты өзгермейді. Атап айтсақ....
A. Элементтердің атомдық радиустары бірқалыпсыз артады
B. Элементтердің атомдық радиустары бірқалыпсыз кемиді
C. Көміртектен қалайыға қарай иондану энергиясы кемиді, бірақ қорғасында сәл артады
D. Көміртектің балқу температурасы максималды, кремнийде 2 есе кемиді, кейін германий мен қалайыда төмендейді де, қорғасында сәл артады
E. Сублимация энтальпиясы бірқалыпсыз төмендейді
F. Сублимация энтальпиясы бірқалыпсыз артады
G. Кристаллдық торлардағы байланыстар бірқалыпсыз артады
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - C, D
№ 158.
Қыздыру кезінде кремний мынадай заттармен әрекеттеседі...
A. NaOHконц
B. HNO3
C. HNO3 + HF
D. HF + H2 SO4
E. HCl
F. HI
G. HBr
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, C
№ 159.
Көміртектің аллотроптық түрөзгерістері
A. Мәрмәр
B. Алмас
C. Графит
D. Бор
E. Көмір
F. Мұнай
G. Күл
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - B, C
№ 160.
Германий кремнийге ұқсас, бірақ көміртектен өте ерекшеленеді, атап айтсақ...
A. Кристаллдық германий атомдары sp2 –гибридтелген алмас құрылымына ие
B. Кристаллдық германий атомдары sp3 –гибридтелген алмас құрылымына ие
C. Германийдін электрөткізгіштігі топшаның алдынғы элементтеріне қарағанда аса жоғары
D. Кристаллдық германий атомдары sp –гибридтелген алмас құрылымына ие
E. Кристаллдық германий атомдары sp3 –гибридтелген графит құрылымына ие
F. Кристаллдық германий атомдары sp –гибридтелген карбен құрылымына ие
G. Кристаллдық германий АО гибридтелмеген графит құрылымына ие
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - B, C
№ 161.
Бос күйінде борды алудың химиялық реакция теңдеулері
A. B2 O6 
B. B2 O3 + Mg     
C. K3 BO3 
D. Na2 B4 O7 
E. Mg(BO2)2
F. ВI3
G. HBO2
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - B, F
№ 162.
Қалыпты жағдайда борды ерітетін қышқылдар
A. H2 SO4 сұйыт.
B. НСl сұйыт.
C. HF
D. H2SO4 конц.
E. НСl 1M
F. НСl+3 HNO3
G. H3BO3
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - D, F
№ 163.
Металдық кальцийді аса сұйытылған азот қышқылында еріткенде түзілетін қосылыстар
A. CaNO3
B. NO2
C. NO
D. Ca(NO3)2 
E. CaO
F. NH4NO3
G. N2H4
H. Ca(NO2)2 
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - D, F
№ 164.
Ерімейтін анодтарды қандай материалдардан жасап шығарады
A. графит
B. платина
C. цинк
D. күміс
E. қалайы
F. мыс
G. алюминий
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, B
№ 165.
Ниобий, ванадий және танталды таза металл күйінде алудың әдістері
A. Галогенидтерді металдармен және кейбір бейметалдармен (Mg, Al,Si,B) тотықсыздандыру
B. гидрометаллургиялық әдіс
C. Жоғары қысым мен температура кезінде сульфаттардың ыдырауы
D. К2ЭF7 кешенді фторидтерде Э2О5қорытындылардың электролизі
E. Оксидтерді сутекпен тотықсыздандыру
F. Э2О5 кальцийтермиялық тотықсыздануы
G. Өте төмен температурада сульфаттардың ыдырауы
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - D, F
№ 166.
Сурик тұз қышқылын тотықтырады, соның нәтижесінде мынадай қосылыстар түзіледі...
A. H2O2
B. PbCl2
C. Cl2
D. O2
E. Pb
F. PbCl4
G. O3
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - B, C
№ 167.
Bi(OH)3 мен Na2SnO2 әрекеттесуі кезінде мынадай қосылыстар түзіледі...
A. Н2
B. Bi
C. Na2SnO3
D. H2O2
E. O2
F. O3
G. Bi2О3
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - B, C
№ 168.
Аммиак синтезінің барлық өнеркәсіптік құрылғылары циркуляция ұстанымын қолдану арқылы жұмыс жасайды:
A. Реакциядан кейін газдар қоспасы қыздырылады
B. Реакциядан кейін газдар қоспасы суытылады
C. Газдар қоспасының құрамындағы аммиак конденсацияланады және бөлініп алынады
D. Газдар қоспасының құрамындағы аммиак конденсацияланады
E. Әрекеттеспей қалған азот пен сутек катализаторға қайта жіберіледі
F. Газдар қоспасының құрамындағы аммиак бөлініп алынады
G. Газдар қоспасының құрамындағы аммиак бөлек ыдыстарға жіберіледі
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - B, C
№ 169.
S пен HNO3 әрекеттесуі кезінде мынадай қосылыстар түзіледі...
A. H2SO4 
B. NO2
C. Н 2S
D. SО2
E. SО3
F. NO
G. N2
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, B
№ 170.
NaOH мен NO2 әрекеттесуі кезінде мынадай қосылыстар түзіледі...
A. NO2
B. NaNO3
C. NaNO2
D. NO
E. N2
F. Na3 N
G. NH3
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - B, C
№ 171.
Висмут (III) сульфидін концентрлі азот қышқылында еріткенде түзілетін заттар:
A. Bi(NO3)3
B. NO
C. Bi
D. SO2
E. HNO2
F. H2O2
G. Bi(NO2)3
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, B
№ 172.
d-элементтердің оксидтері мен сульфидтерінің негізгі топша элементтерінің сондай қосылыстарынан негізгі ерекшеліктері...
A. Ме(d-элемент)-Ожәне Ме(d-элемент)-S байланыстары ең берік
B. d-элементтердің оксидтері мен сульфидтері термиялық жағынан ең тұрақты
C. d-элементтердің оксидтері мен сульфидтері термиялық жағынан ең тұрақсыз
D. d-элементтердің оксидтері мен сульфидтері аса гигроскопты болып табылады
E. d-элементтердің оксидтері мен сульфидтері суда ерімейді
F. d-элементтердің оксидтері мен сульфидтері көп жағдайда түрлі түсті болып келеді
G. d-және р-элементтердің оксидтері мен сульфидтері тұрақсыз
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - E, F
№ 173.
Пероксокүкірт қышқылдарының құрамы:
A. Н2 SО3
B. Н2 S2 О3
C. Н 2S2 О7
D. Н 2SО4
E. Н2 S2 О8
F. Н2 S3 О11
G. Н2S2
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - E, F
№ 174.
К3AsO3, K2Cr2O7 және күкірт қышқылы ерітінділерінің әрекеттесуі нәтижесінде түзілетін қосылыстар
A. Н2 S
B. К3AsO4
C. Cr2(SO4)3
D. Н2SО3
E. As2 O3
F. KOH
G. H2O2
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - B, C
№ 175.
Алюминийдің қасиеттері
A. Бейметалл
B. Амфотерлі қасиеттер көрсетеді
C. Тотықтырғыш
D. Қосылыстарда катионның құрамында кездесуі мүмкін
E. Жер қыртысында ең кең тараған элемент
F. Табиғатта бос күйінде кездеседі
G. Тыңайтқыш құрамындағы микроэлемент
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - B, D
№ 176.
Алюминий сұйытылған азот қышқылымен қарқынды әрекеттесіп, мынадай қосылыстар түзіледі...
A. H2
B. Al(NO3)3
C. N2O
D. H2O2
E. O2
F. AlN
G. NO2
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - B, C
№ 177.
Алюминий өзінің қасиеттері бойынша бордан күрт ерекшеленеді. Атап айтсақ....
A. Атомный кіші мөлшерімен
B. электрондардың бос d-деңгейге өте алу мүмкіндігі электрондардың еркіндігін, делокализациялану дәрежесін арттырады
C. Жоғары электро- және жылуөткізгіштікке ие
D. Электро- және жылуөткізгіштігі төмен
E. Бор – нағыз металл
F. Электрондардың бос d-деңгейге өту мүмкіндігі жоқ
G. Алюминийдің химиялық активтігі борға қарағанда төмен
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - B, C
№ 178.
АlCl3 ерітіндісіне қосылған зат оның гидролизін арттырады
A. НСl
B. NaСl
C. NН4Сl
D. HClO
E. NaОН
F. КОН
G. Аl
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - E, F
№ 179.
АlCl3 ерітіндісіне қосылған зат тұздың гидролизін төмендетеді
A. НСl
B. Na2CO3
C. NaСl
D. NН4Сl
E. КCl
F. Н2SO4
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, F
№ 180.
Құрамында мынадай бөлшектер бар ерітінділердің электролизі кезінде су молекулалары анодта тотығатын болады
A. SO4 2-, SO3 2-
B. NO3-, PO43-
C. NН3
D. СН4
E. NН4+
F. NH2OH
G. N2H4
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, B
№ 181.
Электролиздеу арқылы тұздарының сулы ерітінділерінен алуға мүмкін емес металдар
A. Натрий
B. Барий
C. Күміс
D. Кобальт
E. Платина
F. Хром
G. Темір
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, B
№ 182.
Еритін анод ретінде қолдануға болатын металдар
A. Na
B. Al
C. Ba
D. Pt
E. Sn
F. Pb
G. K
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - E, F
№ 183.
Қорғасын аккумуляторының негізін құрайтын химиялық қосылыстар (ең қарапайым түрде)
A. PbSO4 ,                                
B. PbCl
C. PbCl2
D. Pb(OH)2
E. PbO2
F. H2SO4  
G. HCl
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - E, F
№ 184.
Қорғасынды аккумуляторды зарядтау кезінде мынадай заттардың түзілуімен үдеріс жүреді:
A. PbSO4 ,                                
B. PbCl
C. PbCl2
D. Pb(OH)2
E. PbO2
F. H2SO4  
G. HCl
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - E, F
№ 185.
Титан мен темір балқымасының негізгі қасиеттері
A. Электрөткізгіштігі жоғары
B. Қиын балқиды
C. Тығыздығы жоғары
D. Электрөткізгіштігі төмен
E. Берік және созылмалы
F. Коррозияға тұрақты
G. Балқу температурасының төмен болуы
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - E, F
№ 186.
Кобальтті көміртек (ІІ) оксиді атмосферасында 150-200°С температура және 250 атм. қысым кезінде суда ерімейтін, бірақ органикалық еріткіштерде еритін карбонил типті қосылыстар түзіледі. Бұл қосылыстардың құрамы мен байланыс түрі мынандай ...
A. Қосылыстың құрамы Со(СО)4, байланыс ковалентті, кобальттің валенттігі 4
B. Органикалық еріткіштерде қосылыс димер Со2(СО)8 түрінде кездеседі
C. Қосылыстың құрамы [Co(CO)3], Со және СО молекулалары арасындағы байланыс ковалентті, полярлы,кобальт үшвалентті
D. құрамы [Co(CO)2], Со және СО молекулалары арасындағы байланыс ковалентті, полярсыз, кобальт еківалентті
E. Құрамы [Co3(CO)3], металдық байланыс, металл үшвалентті
F. Со және СО арасындағы байланыс донорлы – акцепторлы механизм бойынша, екі кобальт атомдарының жалқы электрондардың жұптасуы арқылы түзіледі
G. Со және СО арасындағы байланыс ион-дипольді әректтесуі бойынша,  кобальттің екі атомы мен СОмолекуласы арасында электрондардың жұптасуы арқылы жүреді
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - B, F
№ 187.
Германий топшасының Ge – Sn – Pb қатарындағы элементтер жай заттарының химиялық активтігінің өзгеруін сипаттаңыз
A. Ge – Sn – Pb қатарында атомдардың мөлшері артады, және осыған байланысты бейметаллдық қасиеттері әлсірейді, ал жай заттардың химиялық активтігі төмендейді
B. Германий топшасының элементтерінің металдық қасиеттері артады
C. Ge – Sn – Pb қатарындағы жай заттардың химиялық активтілігі өзгермейді
D. Ge – Sn – Pb атомдық радиусы артуына орай бейметалдық қасиеті күшейеді, сондықтан жай заттардың химиялық белсенділігі кемиді
E. Ge – Sn – Pb қатарында атомдардың мөлшері кемиді, және осыған байланысты бейметаллдық қасиеттері әлсірейді, ал жай заттардың химиялық активтігі артады
F. Ge – Sn – Pb қатарында металдық активтілік (электрондарды беру қабілеті) жалпы заңдылық бойынша артады
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - B, F
№ 188.
Қышқылдардың сұйытылған сулы ерітінділерінде сутек иондарымен, тотығатын германий топшасының элементтері
A. Германий топшасының элементтері бірдей металлдық қасиеттерге ие және кернеу қатарында сутекке дейін тұрады. Сондықтан олар қышқылдардың сұйытылған сулы ерітінділерімен тотығады
B. Германий топшасы элементтерінің металдық активтіліктері тең, яғни электронды беруге қабілеті бар және кернеу қатарында сутектен кейін тұрады. Сондықтан олар қышқылдардың сұйытылған сулы ерітінділерімен тотықпайды
C. Германий топшасының элементтері активті металлдар және олар кернеу қатарында сутекке дейін орналасады
D. Германий топшасының элементтері әлсіз тотықсыздандырғыш қасиеттерге ие, сондықтан қышқылдардың ерітінділерімен тотықпайды
E. Ge – Sn – Pb қатарында металлдық қасиеттері артады, сондықтан осы қатардағы активтігі жоғары қалайы сутек иондарымен тотығады
F. Ge – Sn – Pb қатарында металлдық қасиеттері артады, сондықтан осы қатардағы активтігі жоғары қорғасын сутек иондарымен тотығады
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - E, F
№ 189.
Қай қосылыстарда азот теріс тотығу дәрежесін көрсетеді?
A. NH4Cl
B. NaNO3
C. NaNO2
D. NH2OH
E. N2O5
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, D
№ 190.
Ерітіндінің рН мәні 7 кіші болатын азот қышқылының тұз ерітінділері:
A.   KNO3
B. Cu(NO3)2  
C. Ca(NO3)2
D. LiNO3
E. Ni(NO3)2
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - B, E
№ 191.
ns2np3 электрондық формула қандай элемент атомдарына сәйкес келеді?
A. Азот, фосфор
B. Күшән, сурьма
C. Ванадий
D. Ниобий
E. Тантал
F. Титан
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, B
№ 192.
Азот атомының көрсететін тотығу дәрежелері
A. 1, 2, 3
B. 0, -3
C. +2, -2, +4
D. +4, -4;
E. +3, +4, +5
F. 0,+7,
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - B, E
№ 193.
Хрусталь шынысының құрамына кіретін элементтер:
A. Fe
B. K
C. Zr
D. Pb
E. Ca
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - D, E
№ 194.
Кернеу қатарында сутекке дейін орналасқан металдар тобы
A. Pb, Co, Fe
B. Al, Mn, Be
C. Sn, Pt, K
D. Sn, Pt, Te
E. Al, Cu,Ag
F. Ga,Hg, Fe
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, B
№ 195.
Қышқыл жаңбырларға себепші болатын, отынның жану өнімдерімен бірге атмосферада болатын оксидтер
A. SO2
B. H2O
C. SiO2
D. CO
E. NO2
F. NO
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, E
№ 196.
Қай қосылыстарда f-элементтердің тотығу дәрежесі+ 3 тең
A. оксидтерде
B. гидроксидтерде
C. Тотықтырғыш емес қышқылдарда
D. Тотықтырғыш қышқылдарда
E. Қышқыл оксидтерде
F. Тұз түбейтін оксидтерде
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, B
№ 197.
f-элементтер жай заттарының химиялық активтігі өте жоғары. Мысалы,
A. Ұнтақ түрінде олар сумен және тотықтырғыш емес қышқылдармен, сутекті бөле, қарқынды әрекеттеседі
B. Тотықтырғыш қышқылдардың металлдарға әсері нәтижесінде тотығу дәрежесі тұрақты қосылыстар түзіледі
C. Металлдар күшті негіздермен әрекеттеседі
D. Металлдар IА - IIА топтарының негізгі оксидтерімен әрекеттеседі
E. Тотықтырғыш қышқылдардың металлдарға әсері нәтижесінде тотығу дәрежесі тұрақсыз қосылыстар түзіледі
F. Балқыған күкіртпен және ақ фосформен әрекеттеспейді
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, B
№ 198.
Уранды азот қышқылында еріткенде қандай заттар түзіледі?
A. UO2(NO3)2
B. NO
C. NH3
D. NH4NO3
E. H2
F. HNO2
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, B
№ 199.
Актиноидтардың оксидтері мен сілтілік және сілтілік жер металдардың карбонаттарын балқытқан кезде түзілетін қосылыстар
A. Уранаттар
B. Диуранаттар
C. Тотығу дәрежесі төмен қосылыстар
D. Тотығу дәрежесі жоғары қосылыстар
E. Стехиометриялық емес қосылыстар
F. Стехиометриялық қосылыстар
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, B
№ 200.
Кешендерде координациялық сандар қандай аралықта өзгере алады?
A. 6-8
B. 9-11
C. 2-4
D. 6-15
E. 6-18
F. 4-5
G. 10-20
Вопрос с множественным выбором, средний, Ответ - A, B
№ 201.
Сутек 
A. түссіз, иіссіз газ, суда ерімейді
B. жер қыртысында ең көп таралған элемент болып табылады
C. табиғатта бос күйінде де, қосылыс күйінде де кездеседі.
D. ұлы орыс ғалымы М.В.Ломоносов ашқан
E. оттекте жанғанда Э2O типтес оксид түзеді
F. мыс сульфатының электролизі арқылы алынуы мүмкін 
G. оксидтерді металдарға дейін тотықсыздандыруда жиі қолданады
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, E, F
№ 202.
Цезий
A. сілтілік-жер металдарға жатады
B. балқу температурасы жоғары
C. оттекте жанғанда Э2O типтес оксид түзеді
D. фотоэлементтерде қолданылады
E. хлорид балқымасының электролизімен алынуы мүмкін
F. судан екі есе ауыр
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - D, E, F
№ 203.
Мыс оксиді
A. қызыл түсті тұрақты қосылыс
B. оттекпен тікелей әрекеттесу нәтижесінде түзіледі
C. күкірт қышқылында ерімейді
D. сутекпен металға дейін тотықсыздануы мүмкін
E. электротехникада кеңінен қолданылады
F. Табиғи малахитты қыздыру арқылы алуға болады
G. Тотықсыздандырғыш қасиет көрсететеді
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, D, F
№ 204.
Кальций карбонаты
A. ақ түсті қосылыс
B. табиғатта малахит минералы түрінде кездеседі
C. суда жақсы ериді
D. күйдіргенде көмір қышқыл газын бөледі
E. құрылыс материалы ретінде қолданылады
F. молекуласында бір иондық және үш ковалентті байланыстар болады
G. кальцийге СО2–мен әсер ету арқылы алады
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, D, E
№ 205.
Мырыш гидроксиді
A. екідайлы қасиет көрсетеді
B. аммиак гидратында [Zn(NH3)4]2- типтес кешен түзе ериді
C. сілті ерітінділерімен Na2ZnO2 типтес цинкаттар түзеді
D. байланыстырғыш материал ретінде қолданылады
E. молекуласында екі иондық және екі коваленттік байланыстар болады
F.  ауадан СО2 сіңіреді
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, B, F
№ 206.
Сынап (I) хлориді
A. элементтерді тікелей синтездеу арқылы алуға болады
B. табиғатта «сулема» минералы түрінде кездеседі
C. суда іс жүзінде ерімейді
D. бензолда, этанолда, эфирде, пиридинде ериді
E. диспропорциялануға бейім
F. кешен түзу реакцияларына бейім
G. каломельді салыстыру электродын дайындауға қолданылады
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - C, E, G
№ 207.
Атомдық нөмірі №24 элемент
A. үшінші периодта орналасқан
B. VI топта орналасқан
C. сыртқы қабатының электрондық конфигурациясы ns2np4
D. ауамен тотығуға тұрақты
E. жоғары оксидінің формуласы ЭО3
F. HNO3 ериді, ал HCl және H2SO4-те ерімейді
G. негізінен құймалар ретінде қолданылады
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - B, E, G
№ 208.
Атомдық нөмірі №19 элемент
A. үшінші периодта орналасқан
B. сыртқы қабатының электрондық конфигурациясы ns1
C. Э-40 нуклидінің изобарасы Са-40 нуклиді болып табылады
D. сілтілік-жер металдар элементтерінің қатарына жатады
E. сутекпен ЭН гидридін түзеді
F. сумен сілті түзе және сутекті ығыстыра қуатты әрекеттеседі
G. пероксиді тұйық жүйелерде (мысалы, жер асты қайықтарында) оттек көзі ретінде қолданылады
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - B, C, F
№ 209.
Күміс нитраты
A. табиғатта минерал түрінде кездеседі
B. суда ерімейді
C. этанолда, метанолда, эфирде, пиридинде, ацетонитрилде ериді
D. күмісті азот қышқылында еріту арқылы алуға болады
E. күміс оксиді, азот (IV) оксиді және оттек түзе ыдырайды
F. альдегидтермен (аммиак сулы ерітіндісінде) «күміс айна» түзеді
G. аммиак гидратымен әсер еткенде қою-қоңыр түсті тұнба түзіледі
H. күмістің басқа қосылыстарын алуға қолданылады
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, D, F, H
№ 210.
Ерітіндіде мыс (II) нитратымен әрекеттесуі мүмкін
A. Темір
B. Натрий хлориді
C. Барий гидроксиді
D. Күкірт қышқылы (сұйыт)
E. Калий сульфиді
F. Күміс
G. Газ тәрізді аммиак
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, C, E
№ 211.
1 кг суда 666 г КОН еріткенде тығыздығы 1,395 г/мл ерітінді алынды 
A. КОН массалық үлесі ω(КОН) = 40%-ға тең
B. Ерітіндідегі КОН молярлық концентрациясы См(КОН) = 9,95 моль/л-ге тең
C. Эквиваленттің молярлық концентрациясы Сэкв (КОН) = 19,90 моль/л-ге тең
D. КОН моляльдық концентрациясы  L =11,9 моль/кг (Н2О)
E. Ерітінді титрі Т = 0,1660 г/мл-ге тең
F. Осы ерітінді арқылы СО2 артық мөлшерін өткізгенде 999 г тұз түзіледі
G. Ерітінді титрі Т = 0,1670 г/мл-ге тең
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, B, D
№ 212.
[Pt(NH3)6]Cl4  кешенді қосылысына тән
A. Амминді кешенге тән
B. Координациялық саны 6
C. Орталық атомның заряды +2
D. Бейэлектроит болып табылады
E. Кешентүзуші атом темір
F. Иондарға диссоциацияланбайды
G. Сыртқы сфераны Cl атомы құрайды
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, B, G
№ 213.
9%-ды (массасы бойынша) сахароза С12Н22О11 ерітіндісінің тығыздығы 1,035 г/мл
A. Сахароза концентрациясы г/л-мен 93,2 г/л-ге тең
B. Судың молярлық үлесі χ (Н2О) = 0,033-ке тең
C. Ерітіндідегі КОН молярлық концентрациясы См(КОН) = 9,95 моль/л-ге тең
D. Эквиваленттің молярлық концентрациясы Сэкв (КОН) = 19,90 моль/л-ге тең
E. КОН моляльдық концентрациясы L =11,9 моль/кг (Н2О)-ға тең
F. Ерітінді титрі Т = 0,1660 г/мл-ге тең
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, C, E
№ 214.
15% (МАССАСЫ БОЙЫНША) күкірт қышқылы ерітіндісінің тығыздығы 1,105 г/мл.
A. Молярлық концентрация См(H2SO4)  = 1,69 моль/л
B. Эквиваленттің молярлық концентрациясы Сэкв (H2SO4)  = 3,38 моль/л
C. Моляльдық концентрация L(H2SO4) = 1,80 моль/кг
D. H2SO4 концентрациясы 1105 г/л-ге тең
E. Ерітінді титрі Т = 0,1500 г/мл-ге тең
F. 10 мл осындай ерітіндіні бейтараптау үшін 66,7 мл 0,1 М КОН ерітіндісі қажет
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, B, C
№ 215.
Әлсіз электролиттерге сулы ерітінділер жатады:
A. Сахарозаның
B. Аммиак гидратының
C. Этанолдың
D. Этан қышқылының
E. Циансутек қышқылының
F. Хлор қышқылының
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - B, D, E
№ 216.
Күшті электролиттерге сулы ерітінділер жатады:
A. Сахарозаның  
B. Хлор сутек қышқылының 
C. Этанолдың
D. Иодтың
E. Күкірт қышқылының
F. Азот қышқылының
G. аммиак ерітіндісінің
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - B, E, F
№ 217.
Электролит ерітінділерінде мына жағдайларда реакциялар «соңына дейін» жүреді
A. Газ бөліну
B. Жылу бөліну
C. Тұнбаға түсу
D. Су түзілуі
E. Жылу сіңіру
F. Қыздыру
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, C, D
№ 218.
Заттардың сулы ерітінділерінде лакмус қызыл түске боялады:
A. Алюминий хлориді
B. Калий карбонаты
C. Мырыш сульфаты
D. Никель хлориді
E. Литий сульфиді
F. Калий хлориді
G. Литий сульфаты
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, C, D
№ 219.
Заттардың сулы ерітінділерінде фенолфталеин алқызыл түске  боялады:
A. Алюминий хлориді
B. Калий карбонаты
C. Мырыш сульфаты
D. Натрий ацетаты
E. Никель хлориді
F. Литий сульфиді
G. Калий хлориді
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - B, D, F
№ 220.
Заттардың сулы ерітінділерінде метилоранж сары түске боялады:
A. Алюминий хлориді
B. Натрий карбонаты
C. Мырыш сульфаты
D. Калий ацетаты
E. Никель хлориді
F. Литий сульфиді
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - B, D, F
№ 221.
2Н2О2 = 2Н2О + О2 ыдырау реакциясының тиімді өршіткісі:
A. Pt
B. Pd
C. V2O5
D. K2Cr2O7
E. Fe2O3
F. MnO2
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, D, F
№ 222.
5 моль мөлшердегі сутек
A. Массасы 5 г
B. 112 л (қ.ж.) көлем алады
C. 6,02∙1024 атомдары болады
D. 80 г оттекке эквивалентті
E. 190 г газ тәрізді фтормен қалдықсыз әрекеттеседі
F. 800 г мыс (II) оксидін тотықсыздандыруға жеткілікті
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - B, C, D
№ 223.
Суда шексіз еритін зат-
A. Күкірт қышқылы
B. Аммиак
C. Этил спирті
D. Көмір қышқыл газы
E. Глицерин
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, C, E
№ 224.
Суда іс жүзінде ерімейтін зат-
A. Барий сульфаты
B. Аммиак
C. Сутек
D. Оттек
E. Натрий хлориді
F. Натрий сульфаты
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, C, D
№ 225.
Сутекті зертханада мына реакциялардың көмегімен алуға болады:
A. Ag + H2SO4 (сұйыт) →  
B. Fe + H2O (суық)  →
C. Al + NaOH (конц) → 
D. H2SO4 (сұйыт) →   (электролиз)
E. Cu + H2SO4 (конц) → 
F. LiH +  H2O  →
G. H2O  → (t0C)
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - C, D, F
№ 226.
Су буымен өңдегенде сутек түзіледі
A. Кремнеземді
B. Силанды
C. Ақ фосфорды
D. Көмірді  (коксты)
E. Темірді
F. Литийді
G. Метанды
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - B, D, E
№ 227.
Бөлме температурасында сумен әрекеттеседі
A. Темір
B. Хлор
C. Кальций карбиді
D. Калий нитраты
E. Көміртек (IV) оксиді
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - B, C, E
№ 228.
Li – Na – K – Rb – Cs элементтері қатарында
A. Атомдық радиустары артады
B. Иондану энергиясы төмендейді
C. Тығыздықтары кемиді
D. Электртерістігі төмендейді
E. Балқу температуралары артады
F. Иондану энергиялары артады
G. Қайнау температурасы артады
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, B, D
№ 229.
Be – Mg – Ca – Sr – Ba элементтері қатарында
A. Атомдық радиустары артады
B. Иондану потенциалдары төмендейді
C. Электронға ынтықтылығы артады
D. Электртерістігі төмендейді
E. Тығыздығы артады
F. Стандартты электродтық потенциалдарының мәні артады
G. Қайнау температурасы артады
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, B, D
№ 230.
Cu – Ag - Au элементтері қатарында
A. Атомдық радиустары артады
B. Иондану потенциалдары төмендейді
C. Электронға ынтықтылығы артады
D. Электртерістігі төмендейді
E. Тығыздығы артады
F. Стандартты электродтық потенциалдарының мәні артады
G. Қайнау температурасы артады
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, B, D
№ 231.
Zn – Cd – Hg элементтері қатарында
A. Атомдық радиустары артады
B. Иондану потенциалдары төмендейді
C. Электронға ынтықтылығы артады
D. Электртерістігі төмендейді
E. Тығыздығы артады
F. Стандартты электродтық потенциалдарының мәні артады
G. Қайнау температурасы артады
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, B, D
№ 232.
Мыс әрекеттеседі
A. Қыздырғанда оттекпен (200-5000)
B. Күміс нитратымен
C. Натрий гидроксидімен
D. Алюминиймен
E. Натрий хлоридімен
F. Күкірт қышқылының концентрлі ерітіндісімен
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, B, F
№ 233.
Мыс оксиді әрекеттеседі:
A. Кокспен
B. Сутекпен
C. Алюминий гидроксидімен
D. Азот қышқылымен
E. КОН сұйытылған ерітіндісімен
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, B, D
№ 234.
Алтын ериді
A. Патша сұйығында
B. Концентрлі азот қышқылында
C. Калий цианиді ерітіндісінде
D. Қыздырғанда концентрлі сілті ерітінділерінде
E. Селен қышқылында
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, C, E
№ 235.
Күміс әрекеттеседі
A. Ауадағы оттекпен
B. Қыздырғанда сумен
C. Сұйытылған хлорсутек қышқылымен
D. Сұйытылған күкірт қышқылымен
E. Сынаппен
F. Қыздырғанда галогендермен
G. Ауа қатысында калий цианиді ерітіндісімен  
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - E, F, G
№ 236.
d-элементтерге жатады:
A. Mo
B. Ag
C. Al
D. Te
E. Pb
F. Zr
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, B, F
№ 237.
s-элементтерге жатады:
A. Fr
B. Sr
C. Mo
D. Ва
E. Al
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, B, D
№ 238.
р-элементтерге жатады:
A. Mo
B. Ag
C. Al
D. Te
E. Pb
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - C, D, E
№ 239.
N2 + 3H2 ↔ 2NH3 + 92 кДж  (Өршіткі)  реакциясын жатқызуға болады:
A. Қосылу
B. Қайтымсыз
C. Экзотермиялық
D. Эндотермиялық
E. Каталитикалық
F. Гидрогендеу
G. Гидратация
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - E, F, G
№ 240.
(NH4)2Cr2O7 = N2 + Cr2O3 + H2O реакциясын жатқызуға болады:
A. Ыдырау
B. Қайтымсыз
C. Экзотермиялық
D. Эндотермиялық
E. Гидрогендеу
F. Гидратация
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, B, D
№ 241.
K2Cr2O7 + K2SO3 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O тотығу-тотықсыздану реакциясындағы стехиометриялық коэффициенттер тең:
A. K2Cr2O7 –де 1
B. K2SO3 –де 3
C. H2SO4 –де 3
D. Cr2(SO4)3 –де 1
E. K2SO4 –да 4
F. H2O-да 3
G. 7 – сол жағындағы коэффициенттер қосындысы
H. 8 -  оң жағындағы коэффициенттер қосындысы
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, C, D
№ 242.
Жеңіл металдарға (тығыздығы 1 г/см3-тан аз) жатады
A. Алюминий
B. Галлий
C. Натрий
D. Калий
E. Цезий
F. Таллий
G. Литий
H. Қорғасын
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - C, D, G
№ 243.
Ауадан ауыр газдарға жатады
A. Көмір қышқыл газы
B. Азот
C. Оттек
D. Метан
E. Хлорсутек
F. Этилен
G. Аммиак
H. Ацетилен
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, C, E
№ 244.
[Ag(NH3)2]Cl кешен қосылысы
A.  [Ag(NH3)2]+, Cl- иондарына диссоциацияланады
B. Бейэлектролит болып табылады 
C. Сулы ерітінділерде тұрақсыз
D. Цис-транс изомериясы болмайды
E. Аквокешен болып табылады
F. Сызықты құрылымы болады
G. Полидентатты лигандасы болады
H. Хелатты қосылыстарға жатады
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, D, F
№ 245.
Ацидокешендер сипаттамалары:
A. Лигандалар аниондар болып табылады
B. Тек координациялық сферасы болады
C. Лигандалары аммиак молекулалары болып табылады
D. K2[PtCl4], H2[SiF6], Na2[Sn(OH)6],
E. Тетраэдрлік құрылымы болады.
F. [Pt(NH3)4]Cl2, [Cu(NH3)4]SO4.
G. Кристалдық күйде құрамында кристалдық суы болады
H. Екі тұздың араласу өнімі ретінде беріледі
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, D, H
№ 246.
[Pt(NH3)6]Cl4  кешенді қосылысы сипатталады:
A. Аммиакаттарға жатады
B. Координациялық саны 6
C. Орталық ионының заряды +2
D. Бейэлектролит болып табылады
E. Кешентүзуші атом...
F. Иондарға диссоциацияланбайды
G. Цис-транс изомериясы болуы мүмкін
H. Cl- иондары сыртқы сфераны құрайды
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, B, H
№ 247.
293 К температурада 16 г сахароза 350 г суда ериді (ерітінді тығыздығын бірге тең деп алуға болады).
A. Ерітінді массасы m = 366 г-ға тең.
B. Ерітіндінің молярлық концентрациясы C = 0,136 моль/л-ге тең.
C. Ерітіндінің осмос қысымы р = 330 кПа-ға тең.
D. Ерітінді эквивалентінің молярлық концентрациясы Cэкв = 0,005 моль/л-ге тең.
E. Ерітіндідегі судың мольдік үлесі N = 0,985-ке тең.
F. Ерітіндінің қайнау  температурасы  t = 1,26 К-ге тең.
G. Ерітіндінің кристалдану температурасы t = 1,26 К-ге тең.
H. Еріген заттың молекулалық массасы М = 180 г/моль.
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, B, C
№ 248.
Тотығу-тотықсыздану реакцияларына жатады:
A. SnCl2 + 2FeCl3 = SnCl4 + 2FeCl2
B. Mg2Ge + 4HCl = GeH4 + 2MgCl2
C. 5H2S + 2KMnO4 + 3H2SO4 = 5S + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O
D. Mg3N2 + 6H2O = 3Mg(OH)2 + 2NH3
E. Ca3P2 + 6HCl = 3CaCl2 + 2PH3
F. Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 = 3CaSO4 + 2H3PO4
G. SO2Cl2 + 4HNH2 = SO2(NH2)2 + 2NH4Cl
H. 3P + 5HNO3 + 2H2O = 3H3PO4  + 5NO
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, C, H
№ 249.
Азотқа тән қасиеттер:
A. Кәдімгі жағдайда газ тәрізді
B. Иіссіз
C. Түссіз
D. Суда ериді
E. Оңай сұйылады
F. Азоттың тотығу дәрежесі -3
G. Молекулада атомдар арасында ковалентті полюсті байланыстар болады
H. Катализатор қатысында сутекпен әрекеттеседі
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, C, H
№ 250.
Аммиакқа тән қасиеттер:
A. Кәдімгі жағдайда газ тәрізді
B. Иіссіз
C. Түссіз
D. Суда аз ериді
E. Оңай сұйылады
F. Азоттың тотығу дәрежесі -1
G. Молекулада атомдар арасында ковалентті полюсті байланыстар болады
H. Ауада жанбайды
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, C, G
№ 251.
Жер атмосферасының жылу балансына әсер ететін негізгі парник газы:
A. Азот
B. Оттек
C. Сутек
D. Озон
E. Көмір қышқыл газы
F. Метан
G.  Пропан
H. Бутан
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - D, E, F
№ 252.
Төменгі температурада пассивтену нәтижесінде  концентрлі ( > 40%, ρ > 1,25 г/мл) азот қышқылында ерімейтін металдарға жатады:
A. Күміс
B. Мыс
C. Алюминий
D. Мырыш
E. Темір
F. Хром
G. Магний
H. Цирконий
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - C, E, F
№ 253.
“Патша сұйығы” әсер етпейтін металдарға жатады:
A. Рутений
B. Осмий
C. Иридий
D. Алтын
E. Платина
F. Күміс
G. Кобальт
H. Никель
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, B, C
№ 254.
Күкірт қышқылымен әрекеттеспейтін металдарға жатады:
A. Осмий
B. Иридий
C. Платина
D. Темір
E. Кобальт
F. Никель
G. Скандий
H. Сынап
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, B, C
№ 255.
Суық күйінде концентрлі күкірт қышқылымен (80%-дан жоғары) әрекеттеспейтін металдарға жатады:
A. Алюминий
B. Темір
C. Қорғасын
D. Кобальт
E. Никель
F. Скандий
G. Сынап
H. Қалайы
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, B, C
№ 256.
Оксидтері мен гидроксидтері екідайлы қасиет көрсететін металдарға жатады:
A. Қалайы
B. Хром
C. Қорғасын
D. Скандий
E. Темір
F. Кобальт
G. Никель
H. Сынап
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, B, C
№ 257.
У. Рамзай және М. Траверс ашқан элементтер:
A. Гелий
B. Неон
C. Аргон
D. Ксенон
E. Криптон
F. Радон
G. Вольфрам
H. Оттек
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - B, D, E
№ 258.
Г . Дэви ашқан элементтер:
A. Натрий
B. Калий
C. Магний
D. Хлор
E. Оттек
F. Вольфрам
G. Аргон
H. Ксенон
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, B, C
№ 259.
К. Шееле ашқан элементтер:
A. Натрий
B. Калий
C. Магний
D. Хлор
E. Оттек
F. Вольфрам
G. Аргон
H. Ксенон
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - D, E, F
№ 260.
Калий үшін (жай зат түрінде) мына тұжырымдар дұрыс:
A. Сұр металл
B. КОН гидроксидін түзе сумен әрекеттеседі
C. K3N нитридін түзе азотпен әрекеттеседі
D. К2О оксидін түзе оттекпен әрекеттеседі
E. Калий және оның қосылыстары жалынды күлгін түске бояйды
F. Керосин астында сақтайды
G. Алақанда ериді
H. Фотоэлементтерде қолданылады
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - B, E, F
№ 261.
Калий карбонаты үшін мына тұжырымдар дұрыс:
A. Көгілдір түсті қосылыс
B. Ерітіндісі қышқылдық реакция көрсетеді
C. Табиғатта поташ минералы түрінде кездеседі
D. Сұйық сабын алу үшін қолданылады
E. Галогендермен әрекеттескенде калий хлоридін түзеді
F. Суда жақсы ериді
G. Суда нашар ериді
H. Қызыл түсті зат
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - C, D, F
№ 262.
Калий жай зат үшін мына тұжырымдар дұрыс:
A. Сұр металл
B. Сумен әрекеттесіп, гидроксид КОН түзеді
C. Азотпен әрекеттесіпғ нитрид K3N түзеді
D. Оттекпен әрекеттесіп, оксид  К2О түзеді
E. Калий және оның қосылыстары жалынды көк сия түске бояйды
F. Керосиннің астында сақтайды
G. Алақанда ериді
H. Фотоэлемент ретінде қолданылады
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - B, E, F
№ 263.
Калий хлораты үшін мына тұжырымдар дұрыс:
A. Сары түсті тұз
B. Суда жақсы ериді, бірақ гидролизге ұшырамайды
C. Табиғатта «Бертолле тұзы» минералы түрінде кездеседі
D. Газ тәрізді хлорды суық сілті ерітіндісінде еріту арқылы алады
E. Галогендермен, күкіртпен, фосформен әрекеттеспейді
F. Оның сулы ерітіндісінің электролизі арқылы сутек алады
G. Жарылғыш заттар компоненті ретінде қолданылады
H. Маталарды ағарту үшін қолданылады
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - B, F, G
№ 264.
2KMnO4 + 16 HCl (конц) = 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 2KCl + 8H2O реакциясы:
A. Тотығу-тотықсыздану болып табылады
B. Қайтымсыз
C. Қосылу реакцияларына жатқызуға болады  
D. Зертханада хлор алу үшін қолданылады
E. Қышқылдық-негіздік реакцияларға жатады
F. Диспропорциялану реакцияларына жатады
G. Ацидолиз реакцияларына жатады
H. Екінші ретті реакцияларға жатады
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, B, D
№ 265.
Кипп қондырғысында газдарды алуға және сақтауға болады: 
A. Сутек
B. Оттек
C. Азот
D. Көмір қышқыл газы
E. Метан
F. Хлор
G. Бутан
H. Пропан
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, B, C
№ 266.
Жер қыртысында (тереңдігі 16 км-ге дейінгі қабатта) ең көп таралған (атомдар саны бойынша 10%-дан астам)элементтерге жатады:
A. Сутек
B. Оттек
C. Азот
D. Кремний
E. Алюминий
F. Натрий
G. Кальций
H. Темір
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, B, D
№ 267.
Жер қыртысында (тереңдігі 16 км-ге дейінгі қабатта) ең көп таралған (массасы бойынша бірінші үштікке кіреді, %) элементтерге жатады:
A. Сутек
B. Оттек
C. Азот
D. Көміртек
E. Кремний
F. Алюминий
G. Натрий
H. Темір
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - B, E, F
№ 268.
Ересек адамның организмінде көбінесе (массасы бойынша 10%-
дан астам) элементтер болады:
A. Сутек
B. Оттек
C. Азот
D. Көміртек
E. Кремний
F. Алюминий
G. Натрий
H. Темір
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, B, D
№ 269.
СаСО3 = СаО + СО2 – 177,650 кДж теңдеуімен өрнектелген реакция:
A. Экзотермиялық
B. Эндотермиялық
C. Қайтымды
D. Қайтымсыз
E. Ыдырау
F. Диспропорциялану
G. Бірінші ретті
H. Сопропорциялану
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - B, D, E
№ 270.
N2 + O2  ↔ 2NO  – 180 кДж теңдеуімен өрнектелген реакция:
A. Экзотермиялық
B. Эндотермиялық
C. Қайтымды
D. Қайтымсыз
E. Қосылу
F. Диспропорциялану
G.  Екінші ретті
H. Нитрлеу
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - B, C, E
№ 271.
СuO + H2  = Cu + H2O  + 80 кДж теңдеуімен өрнектелген реакция:
A. Экзотермиялық
B. Эндотермиялық 
C. Қайтымсыз
D. Қосылу
E. Диспропорциялану
F.  Екінші ретті
G. Гидрогендеу
H. Берілген жауаптардың барлығы дұрыс
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, C, G
№ 272.
Ковалентті-полюсті байланыстарға жатады:
A. Na - F
B. H – F
C. H – Cl
D. H – Br
E. H – J
F. H – H
G.  J – J
H. K - Cl
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - C, D, E
№ 273.
Иондық байланыстарға жатады:
A. K – F
B. Cs – Br
C. H – Cl
D. H – Br
E. H – J
F. H – H
G.  J – J
H. Na - Cl
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, B, H
№ 274.
Ковалентті – полюссіз байланыстарға жатады:
A. Mg – F
B. Br – Br
C. H – Cl
D. H – Br
E. H – J
F. H – H
G.  J – J
H. Na - Cl
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - B, F, G
№ 275.
Мына заттар молекулаларының арасында сутектік байланыстар болады:
A. Фторсутек
B. Натрий хлориді
C. Су
D. Иодсутек
E. Этанол
F. Гексан
G. Октан
H. Бром
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, C, E
№ 276.
Молекулаларында π –байланыстар болатын заттар:
A. Тұз қышқылы
B. Күкірт қышқылы
C. Хлороформ
D. Аммиак гидраты
E. Сірке қышқылы
F. Оттек
G. Кальций гидроксиді
H. Бром
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - B, E, F
№ 277.
Ерте кезден белгілі элементтер:
A. Тантал
B. Мыс
C. Натрий
D. Қалайы
E. Алюминий
F. Мырыш
G. Оттек
H. Сутек
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - B, D, F
№ 278.
Бөлшектерде байланыс еселігі (молекулалық орбитальдар әдісі бойынша) байланыс еселігі 2-ге тең:
A. О2
B. N2
C. С2
D. CN
E. O2-
F. CО
G. O2+
H. NO-
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, C, H
№ 279.
Бөлшектерде байланыс еселігі (молекулалық орбитальдар әдісі бойынша) байланыс еселігі 2,5-ке тең:
A. N2
B. NO
C. O2-
D. CN
E. O2
F. C2
G. O2+
H. NO+
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - B, D, G
№ 280.
Бөлшектерде байланыс еселігі (молекулалық орбитальдар әдісі бойынша) байланыс еселігі 3-ке тең:
A. N2
B. NO
C. O2-
D. CN-
E. O2
F. C2
G. CO
H. NO+
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, G, H
№ 281.
Қандай молекуланың  құрылысы түзу сызықты болады?
A. Н2S
B. LiF
C. ВеСl2
D. NaCl
E. Н2О
F. СН4
G. SF6
H. BF3
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - B, C, D
№ 282.
Кеңістікте геометриялық пішіні тригональды бипирамида түрінде болатын молекулалар:
A. ClF3
B. XeF2
C. PCl5 (g)
D. V2O5
E. F3Cl2
F. B2O3
G. BeO
H. SF6
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - C, D, E
№ 283.
Кеңістікте геометриялық пішіні октаэдр түрінде болатын молекулалар:
A. ClF3
B. XeF2
C. SF6
D. PCl5 (g)
E.  [Sn(OH)6]2- 
F. [PbCl6]2-
G. IF5
H. IF7
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - C, E, F
№ 284.
Кеңістікте бұрыштық пішіні болатын молекулалар:
A. SnCl2 (g)
B. H2O
C. OF2
D. ClF3
E. XeF2
F. SF6
G. IF7
H. NH3
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, B, C
№ 285.
Анодта оттек заттардың сулы ерітінділерінің электролизі кезінде бөлінеді:
A. KCl
B. Na2SO4
C. NaOH
D. LiF
E. Ag NO3
F. CH3COONa
G. CaCl2
H. ZnS
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - B, C, E
№ 286.
Анодта сутек заттардың сулы ерітінділерінің электролизі кезінде бөлінеді:
A. KCl
B. Na2SO4
C. NaOH
D. LiF
E. Ag NO3
F. CH3COONa
G. CuSO4
H. AuCl3
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, B, C
№ 287.
Су буларын сіңіру үшін қолданылады:
A. Күкірт қышқылы (концентрлі)
B. Белсендірілген көмір
C. Калий перхлораты (ұнтақ тәрізді)
D. Фосфор (V) оксиді
E. Кальций хлориді
F. Сүрьме (III) хлориді
G. Ағаш үгінділері
H. Мақта
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, D, E
№ 288.
Терезе шынысының негізгі компоненттері:
A. Li2O
B. Na2O
C. CaO
D. MgO
E. SiO2
F. Al2O3
G. B2O3
H. P2O5
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - B, C, E
№ 289.
Тек тотықсыздандырғыш қасиет көрсететін заттар:
A. KMnO4
B. Н2S
C. K2Cr2O7
D. H2O2
E. Na2SO3
F. NH3
G. СН4
H. KClO4
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - B, F, G
№ 290.
Тек тотықтырғыш қасиет көрсететін заттар:
A. KMnO4
B. Na2S
C. K2Cr2O7
D. H2O2
E. Na2SO3
F. NH3
G. KClO4
H. KIO3
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, C, G
№ 291.
Тотықтырғыш та, тотықсыздандырғыш та қасиет көрсететін заттар:
A. KMnO4
B. Na2S
C. K2Cr2O7
D. H2O2
E. Na2SO3
F. KI
G. NH2OH
H. KClO4
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - D, E, G
№ 292.
Молекулалық құрылысты заттар:
A. H2O
B. В (бор)
C. CO2
D. NaCl
E. C (алмаз )
F. CsCl
G. Йод
H. Магний оксиді
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, C, G
№ 293.
Атомдық кристалл торлы заттар:
A. С (алмаз)
B. H2O
C. P4 (ақ фосфор)
D. CO2
E. NaCl
F. В (бор)
G. Кремний карбиді
H. Қорғасын
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, F, G
№ 294.
Электр өткізгіштігі жақсы үш металл қатарына кіреді:
A. Ag
B. Au
C. Hg
D. Al
E. Fe
F. Sn
G. Сu
H. Pt
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, B, G
№ 295.
Балқу температурасы төмен (+ 300С-дан төмен) үш металл қатарына кіреді:
A. Hg
B. К
C. Na
D. Ga
E. Rb
F. In
G. Cs
H. Li
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, D, G
№ 296.
Тұз түзбейтін оксидтерге жатады:
A. PbO
B. HgO
C. CaO
D. SiO2
E. NO
F. ZnO
G. N2O
H. CO
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - E, G, H
№ 297.
Біршама қатты үш металл қатарына жатады:
A. Темір
B. Хром
C. Молибден
D. Осмий
E. Платина
F. Иридий
G. Тантал
H. Кобальт
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - B, D, G
№ 298.
Мырыш та, натрий гидроксиді ерітіндісі де әрекеттеседі:
A. Кальций гидроксидімен
B. Тұз қышқылымен
C. Мыс (II) хлоридімен
D. Калий нитратымен
E. Мыс (II) оксидімен
F. Хлормен
G. Жоғарыда келтірілген жауаптардың барлығы дұрыс
H. Дұрыс жауап берілмеген
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - B, C, F
№ 299.
Азот (IV) оксиді әрекеттеседі:
A. Натрий гидроксидімен
B. Фосфор қышқылымен
C. Күміс нитраты ерітіндісімен
D. Сумен (ыстық)
E. Кремния (IV) оксидімен
F. Магний оксидімен
G. Қыздырғанда мыспен
H. Платинамен
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, D, G
№ 300.
Тотықтырғыш та, тотықсыздандырғыш та қасиет көрсететін заттар:
A. Na2SO3
B. Na2S
C. K2Cr2O7
D. H2O2
E. KMnO4
F. KI
G. KClO4
H. NH2OH
Вопрос с множественным выбором, сложный, Ответ - A, D, H

Приложенные файлы

  • docx 25929259
    Размер файла: 202 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий