Обж Весь курс по обж

21 Практична робота № 1: Психічні властивості і процеси особистості Мета роботи - одержати загальне уявлення про психічні процеси і властивості особистості та їхній вплив на життєдіяльність людини, а також ви вчити найбільш розповсюджені методи, які ви користовуються для їхньої оцінки . Загальні відомості . Психологічні властивості особистості - складні утворення особистості, що ви значають поведінку кожної людини [ 1 ; 2 ]. До них відносяться : темперамент, характер, воля, здібності, знання й т . ін . Темперамент - уроджені особливості психіки людини, які обумовлюють інтенсивність і ш ви дкість реагування, ступінь емоційної збудливості й урівноваженості, особливості пристосування до навколишнього се редо ви ща [ 3 ; 4 ]. Темперамент найтіснішим чином пов'язаний з характером, і в дорослої людини їх важко розділити . Темперамент можна підрозділити на чотири найбільш узагальнені типи : холерик - сильний тип темпераменту, що ви являється в загальній рухливості і здатності віддаватися справі з ви нятковою пристрасністю, в бурхли ви х емоціях, різких змінах настрою, неврівноваженості ; сангвінік - сильний тип темпераменту, що характеризується рухливістю, ви сокою психічною активністю, різноманітністю міміки, чуйністю і товариськістю, врівноваженістю ; флегматик - сильний тип темпераменту, пов'язаний з повільністю, інертністю, стійкістю в прагненнях і настрої, слабким зовнішнім ви разом емоцій, низьким рівнем психічної активності ; меланхолік - слабкий тип темпераменту, якому властиві сповільненість рухів, стриманість моторики і мо ви , низький рівень психічної активності, легка вразливість , схильність глибоко переживати навіть незначні події, перева жання негативних емоцій, сенс итивність ( чутливість до зовнішніх подразників найменшої сили ). Таке розділення темпераментів за типами є найпоширенішим і має тривалу історію ( Гіппократ, Гален, Кант, Павлов та ін ). Проте є й інші класифікації типів темпераменту ( Кречмер, Шелдон, С і го, Кейрсі та ін ), які дають не менш цінну інформацію про індивідуальні особливості людини . Характер - це каркас особи, до якого входять тільки найбільш ви ражені і тісно взаємопов'язані властивості особи, що ви разно ви являються в різних ви дах діяльності . Всі риси характеру - це риси особи, але не всі риси особи - риси характеру [ 3 ]. Характер - індивідуальне поєднання найбільш стійких, істотних особливостей особи, що ви являються в поведінці людини, в певному ставленні : 1) до себе ( ступінь ви могливості, критичності, самооцінки ); 2) до інших людей ( індивідуалізм або колективізм, егоїзм або альтруїзм, жорстокість або доброта, байдужість або чуйність, грубість або ввічливість, брехливість або правдивість і т.п.); 3) до дорученої спра ви ( лінь або працьо ви тість, акуратність або неохайність, ініціативність або пасивність, посидючість або нетерплячість, відповідальність або безвідповідальність, організованість і т.п.); 4) у характері відбиваються вольові якості : готовність долати перешкоди, душевний і фізичний біль, ступінь наполегливості, самостійності, рішучості, дисциплінованості . Проте певні риси характеру занадто загострені ( акцентовані ), що за певних обста ви н призводить до однотипних конфліктів і нерво ви х зривів . Акцентуація характеру - перебільшений роз ви ток окремих властивостей характеру за рахунок збитку для інших, внаслідок чого погіршується взаємодія з людьми . Психологічні процеси особи - психічні я ви ща, що протікають у ви гляді реакції [ 1 ]. За своїм характером вони динамічні, мають початок, роз ви ток і закінчення . До них відносяться : пам’ ять, мислення, увага, уявлення і т . ін . Пам'ять - психічний процес формування і відображення зв’ язків між предметами і я ви щами навколишнього світу . Ви діляють декілька типів пам'яті (рис.1.1). 21 Рис. 1.1 . Типи пам’ яті У залежності від довготи збереження інформації ви діляють такі рівні пам’ яті . Перший рівень - сенсорна пам'ять . С истеми сенсорної пам'яті утримують досить точні і повні дані про те, як сприймається світ нашими органами чуття на рівні рецепторів . Тривалість збереження даних 0,1 ...0 ,5 секунд . Якщо отримана за допомогою сенсорної пам'яті інформація приверне увагу ви щих відділів мозку, вона зберігатиметься ще близько 20 секунд ( без повторення або повторного відтворення сигналу, поки мозок її обробляє та інтерпре тує ). Це другий рівень - короткочасна пам'ять . Короткочасна пам'ять дозволяє людині обробляти колосальний об'єм інформації, не перенавантажуючи мозок, завдяки тому, що вона відсіває все непотрібне і залишає потенційно корисне, необхідне для ви рішення нагальних ( актуальних ) проблем ( оперативна пам'ять ). Накопичення досвіду пов'язане з довготривалою пам'яттю , місткість і тривалість якої в принципі безмежні - третій рівень . Існує явна та переконлива відмінність між пам'яттю на події, які щойно трапилися, і на події далекого минулого . Про перший тип подій згадуємо легко й безпосередньо, а пригадати другі буває важко, для цього потрібно іноді багато часу . Введення в довготривалу пам'ять нового матеріалу і подальше його відтворення ви магають значних зусиль . Відповідно до типу матеріалу, що запам'ятовується, ви діляють наступні чотири ви ди пам'яті . Пер ви нною вважають рухову пам'ять , тобто здатність запам'ятовувати і відтворювати систему рухо ви х операцій ( друкувати на машинці, зав'язувати краватку, користуватися інструментами, водити машину й т . і н ). Потім формується образна пам'ять , тобто можливість зберігати і надалі ви користовувати дані нашого сприйняття . Залежно від того, який аналізатор брав найбільшу участь у формуванні образу, можна говорити про п'ять під ви дів образної пам'яті : зоро ви й, слухо ви й, дотико ви й, нюхо ви й і смако ви й . Психіка людини орієнтована перш за все на зорову та слухову пам'ять, які відрізняються у неї великою диференціацією ( наприклад, " пам'ять " на обличчя, ситуації, інтонації тощо ). Практично одночасно з руховою формується емоційна пам'ять , яка є відображенням пережитих нами відчуттів, власних емоційних станів і афектів . Ви щим ви дом пам'яті, власти ви м тільки людині, вважається вербальна пам'ять ( іноді звана словесно логічною, або семантичною ). З її допомогою утворюється інформаційна база людського інтелекту, здійснюється більшість розумо ви х дій ( читання, рахування і т.п.). За ступенем вольового процесу запам'ятовування, збереження і відтворення інформації розрізняють мимовільну і довільну пам'ять . Особли ви й інтерес стано ви ть генетична пам’ ять людини, оскільки її механізми на сьогодні є найбільш складними для ви вчення . Генетична пам’ ять - пам’ ять, обумовлена генотипом, що передається із покоління в покоління . Мислення - образ узагальненого та опосередкованого пізнання істотних властивостей і я ви щ навколишньої дійсності, а також істотних зв'язків та відносин, що існують між ними . Результатом мислення є та чи інша думка, а її мовне формулювання фіксує цей результат . Мислення здійснюється за допомогою таких операцій, як аналіз, синтез, порівняння, абстракція, спілкування, конкретизація, систематизація . Увага це спрямованість психічної діяльності на певні предмети або я ви ща дійсності . Ви діляють такі ви ди уваги : мимовільна і довільна . Мимовільна увага ви никає без жодного наміру, без наперед поставленої мети і не ви магає вольо ви х зусиль . Довільна увага ви никає в наслідок поставленої мети й ви магає певних вольо ви х зусиль . Увага характеризується такими властивостями : 1) р озподіл уваги - одночасна увага до декількох об'єктів діяльності при одночасному ви конан ні дій з ними ; 2) перемикання уваги - н авмисне перенесення уваги з одного об'єкт а на іншій і т.д. Порядок ви конання роботи Завдання 1.1 Ви значити за допомогою опитування Кейрсі тип темпераме нту [ 5 ]. Інструкція . Опитування складається з 70 тверджень ( питань ), кожне з яких має два продовження ( відповіді ). Всі відповіді рівноцінні - пра ви льних або непра ви льних у даному ви падку бути не може . Твердження розділені на 7 серій по 10 питань кожна . Ваше завдання : прочитати кожне твердження разом з двома його можли ви ми продовженнями ; ви брати те продовження, яке описує поведінку, властиву в ам у більшості життє ви х ситуацій ; поста ви ти відмітку у відповідний квадрат реєстраційного листка ( табл .1.1). Таблиця 1.1 Реєстраційний листок № з /п 1-а серія 2-а серія 3-а серія 4-а серія 5-а серія 6-а серія 7-а серія а б а б а б а б а б а б а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сума балів ∑а = … ; ∑б = … ∑а = … ; ∑б = … ∑а = … ; ∑б = … ∑а = … ; ∑б = … Шкала Е-I Шкала S-N Шкала T-F Шкала J-P Текст опитування : 1 серія питань 1 . В компанії ( на вечірці ) ви : а ) спілкуєтесь з багатьма, включаючи і незнайомців ; б ) спілкуєтеся з не багатьма - в ашими знайомими . 2 . Ви людина ш ви дше за все : а ) реалістична, ніж схильна теоретизувати ; б ) схильна теоретизувати, ніж реалістична . 3 . На вашу думку, що гірше : а ) " літати у хмарах "; б ) дотримуватися уторованої дороги . 4 . На вас більше впливають : а ) принципи, закони ; б ) емоції, почуття . 5 . Ви більше схильні : а ) переконувати ; б ) торкатися почуттів . 6 . Ви надаєте перевагу роботі : а ) коли все ви конується за строком ; б ) коли не потрібно зв’ язувати себе певними строками . 7 . Ви схильні робити ви бір : а ) досить обережно ; б ) раптово, імпульсивно . 8 . У компанії ( на вечірці ) ви : а ) залишаєтеся допізна, не відчуваючи втоми ; б ) ш ви дко втомлюєтеся і вважаєте за краще раніше піти . 9 . Вас більше приваблюють : а ) розсудливі люди ; б ) люди з багатою уявою . 10 . Вам цікавіше : а ) те, що відбувається насправді ; б ) ті події, які можуть відбутися . 2 серія питань 1 . Оцінюючи дії, ви більше а ) ви моги закону, ніж обста ви ни ; враховуєте : б ) обста ви ни, ніж ви моги закону . 2 . Звертаючись до інших, ви схильні : а ) дотримуватися формальності, етикету ; б ) проявляти свої особисті, індивідуальні якості . 3 . Ви людина ш ви дше : а ) пунктуальна, точна ; б ) некваплива, повільна . 4 . Вас більше турбує необхідність : а ) залишати спра ви незавершеними ; б ) неодмінно доводити всі спра ви до кінця . 5 . У колі знайомих ви , як а ) в курсі подій, що відбуваються там ; пра ви ло : б ) дізнаєтеся про но ви ни із запізненням . 6 . Повсякденні спра ви в ам а ) загальноприйнятим способом ; подобається ви конувати : б ) своїм оригінальним способом . 7 . Віддаєте перевагу таким письменникам, які : а ) ви ражаються буквально, безпосередньо ; б ) користуються аналогіями, алегоріями . 8 . Що в ас більше приваблює : а ) стрункість думки ; б ) гармонія людських відносин . 9 . Ви відчуваєте себе впевненіше : а ) у логічних ви сновках ; б ) у практичних оцінках ситуації . 10 . Ви вважаєте за краще, а ) ви рішені і влаштовані ; коли спра ви : б ) не ви рішені і поки не улагоджені . 3-я серія питань 1 . Як, по-вашому, ви людина ш ви дше : а ) серйозна, ви значена ; б ) безтурботна . 2 . У телефонних розмовах ви : а ) наперед не продумуєте все, що потрібно сказати ; б ) у думках " репетируєте " те, що скажете . 3 . Як ви вважаєте, факти : а ) важливі самі по собі ; б ) є проявом загальних закономірностей . 4 . Фантазери, мрійники заз ви чай : а ) дратують в ас ; б ) досить симпатичні в ам . 5 . Ви частіше дієте як людина : а ) холоднокровна ; б ) запальна, гаряча . 6 . Яким, по-вашому, гірше бути : а ) несправедли ви м ; б ) нещадним . 7 . Заз ви чай ви вважаєте за краще діяти : а ) ретельно оцінивши всі можливості ; б ) покладаючись на волю ви падку . 8 . Вам приємніше : а ) купувати що-небудь ; б ) мати можливість купити . 9 . У компанії ви , як пра ви ло : а ) першим заводите бесіду ; б ) чекаєте, коли з в ами заговорять . 10 . Здоро ви й глузд : а ) рідко помиляється ; б ) часто скочить на слизьке . 4 серія питань 1 . Дітям часто не ви стачає : а ) практичності ; б ) уя ви . 2 . Ухвалюючи рішення, ви керуєтеся ш ви дше : а ) загальноприйнятими нормами ; б ) своїми відчуттями . 3 . Ви людина ш ви дше : а ) тверда, ніж м'яка ; б ) м'яка, ніж тверда . 4 . Що, по-вашому, більше вражає : а ) уміння методично організувати ; б ) уміння пристосуватися і задовольнятися досягнутим . 5 . Ви більше цінуєте : а ) ви значеність, закінченість ; б ) відвертість, поліваріантність . 6 . Нові і нестандартні стосунки з людьми : а ) стимулюють, додають в ам енергії ; б ) стомлюють в ас . 7 . Ви частіше дієте як : а ) людина практичного складу ; б ) людина оригінальна, нез ви чайна . 8 . Ви більш схильні : а ) знаходити власну користь у стосу н ках з людьми ; б ) розуміти думки і відчуття інших . 9 . Що приносить в ам більше задоволення : а ) ретельне і все бічне обговорення спірного питання ; б ) досягнення угоди з приводу спірного питання . 10 . Ви керуєтеся більше : а ) розумом ; б ) велінням серця . 5 серія питань 1 . Вам зручніше ви конувати а ) за попередньою домовленістю ; роботу : б ) що підвернулася ви падково . 2 . Ви заз ви чай покладаєтесь а ) організованість, порядок ; на : б ) ви падковість, несподіванку . 3 . Ви вважаєте за краще мати : а ) багато друзів на короткий період ; б ) декілька старих друзів . 4 . Ви керуєтеся більшою мірою : а ) фактами, обста ви нами ; б ) загальними положеннями, принципами . 5 . Вас більше цікавлять : а ) ви робництво і збут продукції ; б ) проектування й дослідження . 6 . Що ви ш ви дше ви знаєте за а ) " Ось дуже логічна людина "; комплімент : б ) " Ось людина, що тонко відчуває ". 7 . Ви більш цінуєте в собі : а ) незворушність ; б ) захопленість . 8 . Ви вважаєте за краще а ) остаточні і ви значені твердження ; ви словлювати : б ) попередні й неоднозначні думки . 9 . Ви краще відчуваєте себе : а ) після ухвалення рішення ; б ) не обмежуючи себе рішеннями . 10 . Спілкуючись з незнайомцями, ви : а ) легко зав'язуєте тривалі бесіди ; б ) не завжди знаходите спільні теми для розмо ви . 6 серія питань 1 . Ви більше довіряєте : а ) своєму досвіду ; б ) своїм передчуттям . 2 . Ви відчуваєте себе а ) практичнішою, ніж ви нахідливою ; людиною : б ) ви нахідливішою, ніж практичною . 3 . Хто заслуговує більшого схвалення : а ) розсудлива, врівноважена людина ; б ) людина, що сильно переживає . 4 . Ви більш схильні : а ) бути прямим і неупередженим ; б ) співчувати людям . 5 . Що, по-вашому, краще : а ) упевнитися, що все підготовлено ; б ) дозволити подіям відбуватися , як з ви чайно . 6 . Стосунки між людьми по ви нні будуватися : а ) на попередній домовленості ; б ) залежно від обста ви н . 7 . Коли дзвонить телефон, ви : а ) прагнете підійти першим ; б ) сподіваєтеся, що підійде хтось інший . 8 . Що ви цінуєте в собі більше : а ) роз ви нене відчуття реальності ; б ) палку уяву . 9 . Ви більше надаєте значення : а ) тому, що сказано ; б ) тому, як сказано . 10 . Що ви глядає великою а ) зай ви й запал, гарячність ; помилкою : б ) надмірна об'єктивність, безсторонність . 7 серія питань 1 . Ви в основному вважаєте себе : а ) тверезим і практичним ; б ) сердечним та чуйним . 2 . Які ситуації привертають в ас більше : а ) регламентовані і впорядковані ; б ) неврегульовані й нерегламентовані . 3 . Ви людина ш ви дше за все : а ) педантична, ніж капризна ; б ) капризна, ніж педантична . 4 . Ви частіше схильні : а ) бути відкритим, доступним людям ; б ) бути стриманим, приховувати почуття . 5 . У книгах ви вважаєте за краще : а ) буквальність, конкретність ; б ) образність, переносний сенс . 6 . Що для в ас важче : а ) знаходити спільну мову з іншими ; б ) ви користовувати інших у своїх інтересах . 7 . Чого б ви собі більше побажали : а ) ясності роздумів ; б ) уміння співчувати . 8 . Що гірше : а ) бути не ви багли ви м ; б ) бути занадто вередли ви м . 9 . Ви вважаєте за краще : а ) заплановані події ; б ) незаплановані події . 10 . Ви схильні чинити ш ви дше : а ) обдумано, ніж імпульсивно ; б ) імпульсивно, ніж обдумано . Ключ . Для першого стовпця ( шкала Е-I ) в нижні комірки слід записати кількість відповідей за варіантами а і б . Дані стовпців 2 - 3 ( S-N ), 4 - 5 ( Т-F ), 6 - 7 ( J-Р ) попарно складаються за варіантами а і б відповідно, а суми записуються в нижні комірки . Таким чином, ви отримуєте чотири пари чисел у нижніх комірках . Потім обведіть ту літеру ( Е або I, S або N, Т або F, J або Р ), якій відповідає більше число з пари . Якщо числа рівні ( для шкали Е-I - це 5 - 5, для інших - 10 - 10 ), не потрібно обводити жодної літери, а натомість внизу поставте знак X, що означає, що за цією шкалою не віддано переваги жодному з компонентів і ви відноситеся до " змішаного типу ". В результаті ви отримаєте чотири об'єднані літери . Вони ви значають в аш функціональний тип . Для ви значення в ашого типу темпераменту необхідно за отриманим поєднанням літер, спираючись при цьому на на ведені нижче поєднання літер за типами темпераменту, ви ділити той тип темпераменту, до якого ви належите . Існує чотири типи темпераменту : SJ - Epimetheus ( Епітемій ); SP - Dionysus ( Діонісій ); NT - Prometheus ( Прометей ); NF - Apollo ( Аполлон ). SJ-люди ( представники тип у Епіметій ) володіють ви сокороз ви нутим відчуттям відповідальності, вони схильні підтримувати ієрархічні відносини в системі, де їм доводиться працювати . Цим людям добре зрозумілі механізми взаємин " начальник - підлеглий ", причому вони можуть однаково успішно діяти в обох ролях . Ідеалом для SJ-представників часто є родова аристократія або стійка планова структура, в якій важливе значення має збереження традицій і з ви чаїв, що допомагають підтримува ти зв'язок часів і поколінь . SJ-люди заз ви чай ( за ви нятком крайніх ви ражених інтровертів ) без зусиль ви рішують побутові проблеми і в життє ви х ситуаціях можуть дати 100 очок вперед представникам інших типів . SP - люди ( представники типу Діонісій ). Основною рисою цих людей є прагнення до с вободи, як вони її розуміють . Свобода для представників типу Діонісій полягає в можливості слідувати всім своїм вабленням і імпульсам . Важливо також, що SP-люди не тільки хочуть бути вільними, але й бажають, щоб оточуючі знали про їх свободу та імпульсивність . Рід діяльності SP -людей часто пов’ язаний з певним ризиком . Це може бути водіння гоночного автомобіля або реактивного літака, монтаж ви соковольтних електричних ліній або віртуозного ви конання цирко ви х трюків ; серед знаменитих авантюристів велика частина належить до типу Діонісій . Для SP -людей сенс має життя " тут і зараз ", вони люблять дію, сам процес дії, не особливо піклуючись про кінце ви й результат . Таке прагнення до дій може ви я ви тися в будь-якій області . Наприклад, талано ви тий скрипаль, що досяг віртуозності ви конання, може мати тип SP . У такому разі багатогодинні впра ви з інструментом не можуть бути розцінені як " впра ви " або тренування з метою досягнення якого-небудь запланованого результату, просто гра на скрипці - улюблене заняття SP, і він отримує дійсну насолоду від " спілкування " з і своїм " другом " - інструментом . Зовсім інакше буває, якщо маємо справу з NT-людьми ( представники типу Прометей ). У будь-якій сфері діяльності NT шукає закономірності, будує схеми і моделі, що описують всю різноманітність зв'язків у системі, розробляє технологію в найбільш загальному сенсі слова . Це може бути технологія в хімічному ви робництві, " технологія " гри в карти або " технологія " спілкування з людьми . Твердження, що " так завжди робиться ", може тільки потішити NT-представника, що проявляє не ви черпну ви нахідливість і що безжально розправляється зі всякого роду архаїзмами і неузгоджен н ями, незалежно від того, як довго вони проіснували в системі до його поя ви . Чиношанування абсолютно не властиве представникам цього типу темпераменту ; вони не ви знають авторитетів . Н айбільш неоднозначн ий тип темпераменту - NF -люди ( представники типу Аполлон ). Сенсом життя для NF-людей є постійний пошук " сенсу життя ". NF-люди шукають потаємний сенс буквально у всіх я ви щах природи . Духовність - ось їх головна властивість . Часто духовність ви являється в NF-людях у релігійності ( до фанатизму ), але може ви я ви тися в умінні спілкуватися з людьми і знаходити шлях до сердець оточуючих з простотою, якої не в змозі досягти представники інших типів темпераменту . Також люди цього типу темпераменту добре відчувають себе у сфері занять художньою літературою . Розглянувши коротко картину типів темпераменту, прослідкуємо, як знаходять своє віддзеркалення типологічні характеристики в 16 функціональних портретах . Охарактеризуємо кож ен з варіантів окремими " ключо ви ми словами ", що відображають ділові й особисті якості, а також, деякою мірою, - систему цінностей . Для SJ-типу темпераменту існують такі комбінації : 1 . ЕSTJ - " Адміністратор ": відповідальність, обов’ язок , ієрархія, порядок, практичність, відвертість, все за планом, без дурощів і зай ви х ви гадок, нехитрість, старанність, цілісна натура . 2 . ISTJ - " Опікун ": обов’ язок , людина слова, відповідальність, спокій, твердість, надійність, логічність, знижена емоційність, сім'янин, ґрунтовність і детальність . 3 . JSFJ - " Торговець ": відвертість, практичність, життєва мудрість, комунікабельність, гостинність, відповідальність, інтереси клієнта понад усе . 4 . ISFJ - " Консерватор ": спокій, інтереси організації, традиції, відповідальність, зв'язок часів, все за планом, дбайливість, схильність ш ви дше ви конувати доручення, ніж керувати, господар у будинку . Для SР- типу темпераменту існують наступні варіанти : 1 . ЕSТР - " Активний, рухомий ": енергія, гра, не ви черпність, досвідченість у спілкуванні з людьми, дотепність, прагматизм, робота в умовах ризику й на межі катастрофи, пошук гострих відчуттів, ви года у взаєминах, гонитва за п ані Вдачею, ризик . 2 . ISТР - " Майстер на всі руки ": субординація - зайва умовність для ISТР, безстрашність, жадання дій, пілотування, серфінг, уміння поводитися з інструментами ( скальпель, долото або монітор авіалайнера ), бойо ви ки, дуелі, формальна освіта - незадовільний варіант для ISТР ( часто кидають школу і навряд чи прагнуть до ви щої освіти ). 3 . ЕSFP - " Гостинний Господар ": оптимізм і теплота, уникають самотності, йдуть по життю сміючись, життя - суцільні пригоди, ігнорують все похмуре, щедрість, піддаються спокусам, старший друг для своєї дитини, в міння працювати з людьми, багатство мо ви , наука - справа не для них, бізнес, торгівля . 4 . IFSP - " Художник ": властивість особи ви являється в мистецтві ( Бетховен, Тосканіні, Рембрандт ), епікурейський спосіб життя, гострота відчуття поточної х ви лини, ви сока чутливість до відтінків і півтонів, тонкощі усної й письмової мо ви заз ви чай не цікавлять їх, музика і танці - ось їх області, свобода, оптимістичність, непокірність, відхід від всякого роду обмежень . NТ-тип темпераменту дає початок наступним чотирьом функціональним портретам : 1 . ЕNTJ - " Фельдмаршал ": керівник, орієнтація на мету, логічність, ефективність у роботі - понад усе, хранитель дому, інтелігент, ви могли ви й батько, невтомність, кар'єра іноді важливіше, ніж сімейне благополуччя . 2 . INTJ - " Вчений ": самовпевненість, інтереси в майбутньому, а минуле - не важливо, авторитет положення або звання не має значення, теоретик, " мозко ви й штурм ", життя - гра на гігантській шахівниці, логіка, ви сокі керівні посади, відсутність емоційності, ви сокі здібності до навчання, незалежність, інтуїція, можливі труднощі у світі емоцій і відчуттів . 3 . ЕNTP - " Ви нахідник ": застосовує інтуїцію на практиці ( у ви находах ), ентузіазм, новаторство, важлива втілена ідея, а не ідея сама по собі, чарівний співбесідник, ініціативність у спілкуванні, нетерпіння до банальних, рутинних операцій, хороший педагог, гумор, девіз - " розуміти людей !". 4 . INTP - " Архітектор ": цінитель думок і мо ви , миттєва оцінка ситуації, логічність, пізнання законів природи, інтелектуальність, деякою мірою пихатість, інтелігентність, філософ, математик, теоретик, не ви черпний " фонтан " но ви х ідей, чуйний і розумний батько, складний внутрішній світ, повний асоціацій . Для NF-типу темпераменту існують такі комбінації : 1 . ЕNFJ - " Педагог ": лідер, товариськість, уважність до відчуттів інших людей, зразко ви й батько, нетерплячість що до рутини і монотонної діяльності, в міння розподілити ролі в групі . 2 . INFJ - " Письменник ", творча особа : радість друзів - радість і для INFJ, проникливість і прозорливість, успішна самоосвіта, ранимість, не люблять суперечок й конфліктів, багата " уява ", поетичність, любов до метафор, лікар, письменник, гармонія людських взаємин, психолог . 3 . ЕNFP - " Журналіст ": уміння впливати на оточуючих, бачить людей наскрізь, відрив від реальності в пошуку гармонії, помічає все екстраординарне, чутливість, заперечення сухої логіки, творчість, ентузіазм, оптимізм, багата фантазія, торговець, політик, драматург, практичний психолог, екстравагантність, щедрість . 4 . INFP - " Той, хто задає питання ": спокійний, ідеаліст, відчуття власної гідності, боротьба зі злом за ідеали добра і справедливості ( Жанна д’ Арк ), ліричний символізм, письменник, психолог, архітектор, будь- хто, тільки не бізнесмен, здібності у ви вченні мов, " мій будинок - моя фортеця ", дуже злагідні й поступливі в подружжі . Завдання 1.2 Ви значити за допомогою опитування Шмішека акцентуацію хар актеру . Опис тесту . Згідно з теорією " акцентуйованих особистостей " існують риси особи, які самі по собі не є патологічними, але можуть за певних умов роз ви ватися в позитивному або негативному напрямі . Риси ці є, інакше кажучи, загостренням деяких притаманних кожній людині індивідуальних властивостей . Ви діляють 10 основних типів акцентуації : гіпертимні, збудливі, емотивні, педантичні, тривожні, циклотимні, демонстративні, застрягаючі, дистимічні, екзальтовані . Інструкція . Вам будуть запропоновані твердження, що стосуються Вашого характеру . Якщо Ви згодні з твердженням, поряд з його номером поставте знак " + " ( так ), якщо ні - знак "-" ( ні ). Над питаннями довго не думайте, пра ви льних і непра ви льних відповідей немає . Текст опитування 1 . Ваш настрій, як пра ви ло, буває ясним, незатьмареним ? 2 . Чи схильні ви до образ ? 3 . Чи легко ви плачете ? 4 . Чи ви никає у в ас після закінчення якої-небудь роботи сумнів щодо її ви конання і чи вдаєтеся ви до перевірки - чи пра ви льно все було зроблено ? 5 . Чи були ви в дитинстві таким же сміли ви м, як ваші однолітки ? 6 . Чи часто у в ас бувають різкі зміни настрою ( тільки що літали у хмарах від щастя, і раптом стає дуже сумно )? 7 . Чи буваєте ви заз ви чай під час веселощів у центрі уваги ? 8 . Чи бувають у в ас дні, коли ви без особли ви х причин буркотливі й дратівливі і всі вважають, що в ас краще не чіпати ? 9 . Чи завжди ви відповідаєте на листи відразу після прочитання ? 10 . Ви людина серйозна ? 11 . Чи здатні ви на якийсь час так сильно захопитися чим-небудь, що все інше перестає бути значущим для в ас ? 12 . Чи заповзятливі Ви ? 13 . Чи ш ви дко ви забуваєте образи ? 14 . Чи м'якосерді ви ? 15 . Коли ви кидаєте лист у поштову скриньку, чи перевіряєте ви , опустилося воно туди чи ні ? 16 . Чи ви магає в аше честолюбство того, щоб в роботі ( навчанні ) ви були одним з перших ? 17 . Чи боялися ви в дитячі роки грози і собак ? 18 . Чи смієтеся ви іноді над непристойними жартами ? 19 . Чи є серед в аших знайомих люди, які вважають в ас педантичними ? 20 . Чи дуже залежить в аш настрій від зовнішніх обста ви н і подій ? 21 . Чи люблять в ас ваші знайомі ? 22 . Чи часто ви знаходитеся у владі сильних внутрішніх поривів і спонукань ? 23 . Ваш з ви чайний настрій є дещо пригніченим ? 24 . Чи траплялося вам ридати, переживаючи важке нервове потрясіння ? 25 . Чи важко в ам довго сидіти на одному місці ? 26 . Чи відстоюєте ви свої інтереси, коли по відношенню до в ас допускається несправедливість ? 27 . Чи хвалитеся ви іноді ? 28 . Змогли б ви в разі потреби зарізати домашню тварину або птаха ? 29 . Чи дратує Вас, якщо штора або скатертина ви сить нерівно, чи стараєтеся ви її попра ви ти ? 30 . Чи боялися ви в дитинстві залишатися удома один ? 31 . Чи часто псується в аш настрій без ви димих причин ? 32 . Чи траплялося в ам бути одним з кращих у ваші й професійній діяльності ? 33 . Чи легко ви впадаєте в гнів ? 34 . Чи здатні ви бути пустотливо-веселим ? 35 . Чи буває у в ас відчуття, коли ви переповнені щастям ? 36 . Змогли б ви грати роль конферансьє у веселих ви ставах ? 37 . Чи брехали ви коли-небудь у своєму житті ? 38 . Чи говорите ви людям свою думку про них прямо в очі ? 39 . Чи можете ви спокійно ди ви тися на кров ? 40 . Чи подобається в ам робота, коли тільки ви один відповідальні за неї ? 41 . Чи вступаєтеся ви за людей, по відношенню до яких допущена несправедливість ? 42 . Чи турбує в ас необхідність спуститися в темний льох, увійти до порожньої, темної кімнати ? 43 . Чи віддаєте ви перевагу діяльності, яку потрібно ви конувати довго і точно, чи тій, яка не ви магає великої педантичності і робиться ш ви дко ? 44 . Ви дуже товариська людина ? 45 . Чи охоче ви в школі декламували вірші ? 46 . Чи збігали ви в дитинстві з дому ? 47 . Заз ви чай ви без коливань поступаєтеся місцем в автобусі стареньким пасажирам ? 48 . Чи часто в ам життя здається важким ? 49 . Чи траплялося в ам так турбуватися через якийсь конфлікт, що після цього ви відчували себе не в змозі піти на роботу ? 50 . Чи можна сказати, що у ви падку невдачі ви зберігаєте відчуття гумору ? 51 . Чи намагаєтеся ви помиритися, якщо кого-небудь образили ? Чи робите ви першим кроки до примирення ? 52 . Чи дуже ви любите тварин ? 53 . Чи траплялося в ам, йдучи з будинку, повернутися, щоб перевірити : чи не відбулося чого-небудь ? 54 . Чи турбували в ас коли-небудь думки, що з в ами або з в ашими родичами по ви нно щось трапитися ? 55 . Чи істотно залежить в аш настрій від погоди ? 56 . Чи важко в ам ви ступати перед великою аудиторією ? 57 . Чи можете ви , розсердившись на кого-небудь, пустити в хід руки ? 58 . Чи дуже ви любите веселитися ? 59 . Ви завжди говорите те, що думаєте ? 60 . Чи можете ви під впливом розчарування впасти у відчай ? 61 . Чи привертає в ас роль організатора в якій-небудь справі ? 62 . Чи будете ви докладати зусиль, якщо на шляху до досягнення мети зустрінете якусь перешкоду ? 63 . Чи відчували ви коли-небудь задоволення при невдачах людей, які в ам неприємні ? 64 . Чи може трагічний фільм сх ви лювати в ас так, що у в ас на очах ви ступлять сльози ? 65 . Чи часто в ам заважають заснути думки про проблеми минулого або про майбутній день ? 66 . Чи властиво було в ам в шкільні роки підказувати або давати списувати товаришам ? 67 . Змогли б ви пройти в темряві один через кладо ви ще ? 68 . Ви , не роздумуючи, повернули б зайві гроші в касу, якби ви я ви ли, що отримали їх дуже багато ? 69 . Чи велике значення ви надаєте тому, що кожна річ у в ашому будинку по ви нна знаходитися на своєму місці ? 70 . Чи трапляється в ам, що лягаючи спати у відмінному настрої, наступного ранку ви встаєте у поганому настрої, який триває декілька годин ? 71 . Чи легко ви пристосовуєтеся до нової ситуації ? 72 . Чи часто у в ас бувають запаморочення ? 73 . Чи часто ви смієтеся ? 74 . Чи зможете ви ста ви тися до людини, про яку ви поганої думки, так привітно, щоб ніхто не здогадався про в аше справжнє ставлення до неї ? 75 . Ви людина жива і рухлива ? 76 . Чи сильно ви страждаєте, коли чиниться несправедливість ? 77 . Ви пристрасно любите природу ? 78 . Йдучи з будинку або лягаючи спати, ви перевіряєте, чи закриті крани, чи погашено скрізь світло, чи замкнуті двері ? 79 . Чи полохливі ви ? 80 . Чи може вживання алкоголю змінити в аш настрій ? 81 . Чи охоче ви берете участь в гуртках художньої самодіяльності ? 82 . Чи тягне в ас іноді поїхати далеко від дому ? 83 . Чи ди ви теся ви на майбутнє трохи песимістично ? 84 . Чи бувають у в ас переходи від веселого настрою до тужливого ? 85 . Чи можете ви розважати товариство, бути душею компанії ? 86 . Чи довго ви зберігаєте відчуття гніву, прикрості ? 87 . Чи переживаєте ви тривалий час горе інших людей ? 88 . Чи завжди ви погоджуєтеся із зауваженнями на свою адресу, пра ви льність яких усвідомлюєте ? 89 . Чи могли ви в шкільні роки переписати через ви правлення сторінку в зошиті ? 90 . Ви по відношенню до людей більше обережні і недовірливі, ніж довірливі ? 91 . Чи часто у в ас бувають страшні сно ви діння ? 92 . Чи бувають у в ас іноді такі нав'язливі думки, що якщо ви стоїте на пероні, то можете проти своєї волі кинутися під потяг, що наближається, або можете кинутися з вікна верхнього поверху великого будинку ? 93 . Чи стаєте ви веселішим у товаристві веселих людей ? 94 . Ви людина, яка не думає про складні проблеми, а якщо і займається ними, то недовго ? 95 . Чи здійснюєте ви під впливом алкоголю раптові імпульсивні вчинки ? 96 . У бесідах ви більше мовчите, ніж говорите ? 97 . Могли б ви , зображаючи кого-небудь, так захопитися, щоб на якийсь час забути, який ви насправді ? Ключ . Кількість співпадаючих і з ключем відповідей потрібно помножити на значення коефіцієнта відповідного типу акцентуації ( табл .1.2). Ознакою акцентуації є показник понад 18 балів . Таблиця 1.2 Визначення типу акцентуації Властивість характеру Коеф . " Так " № питань " Ні " № питань Гіпертимність 3 1,12,25,36,50,61,75,85 - Емотивність 3 3,14,52,64,77,87 28,39 Тривожність 3 17,30,42,54,79,91 5,67 Демонстративність 2 7,21,24,32,45,49,71,74,81,94,97 56 Дистимічність 3 10,23,48,83,96 34,58,73 Застрягання 2 2,16,26,38,41,62,76,86,90 13,51 Педантичність 2 4,15 , 19 ,29,43,53,65,69,78,89,92 40 Циклотимність 3 6 , 20 ,31,44,55,70,80,93 - Збудливість 3 8,22,33,46,57,72,82,95 - Екзальтованість 6 11,35,60,84 - Оп ис типів акцентуацій характерів 1 . Гі перт и мність . Люди, схильні до під ви щеного настрою, оптимісти, ш ви дко перемикаються з однієї спра ви на інш у , не доводять початого до кінця, недисципліновані, легко підпадають під вплив поганих компаній . Підлітки схильні до пригод, романтики . Не терплять влади над собою, але люблять, коли їх опікають . Тенденція до домінування, лідерства . 2 . Емотивність . Люди, в яких ш ви дко і різко з мін ю ється настрій через незначний для оточуючих привід . Від настрою залежить все - і працездатність, і самопочуття й т.п. Тонко організована емоційна сфера ; здатні глибоко відчувати та переживати . Схильні до гарних стосунків з оточуючими . 3 . Тривожність . Люди меланхолійного складу, не в певнені в собі . Недооцінюють, зменшують свої здібності . Соромливі, лякаються відповідальності . 4 . Демонстративність . Люди, в яких сильно ви ражений егоцентризм, прагнення бути постійно в центрі уваги (" хай нена ви дять, лише б не були байдужими "). Багато таких людей серед артистів . Якщо немає здібностей, щоб ви ділитися, тоді вони привертають увагу антисоціальними вчинками . Патологічна брехливість - щоб прикрасити свою персону . Схильні носити яскра ви й, екстравагантний одяг . 5 . Дистимічність . Схильність до розладів настрою . Протилежність гіпертимності . Настрій знижений, песимізм, похмурий погляд на речі, стомлюється . Ш ви дко ви снажується в контактах і віддає перевагу самотності . 6 . Застрягання . Люди педантичні, довго пам’ ятають образи, сердяться, ображаються . Нерідко на цьому ґрунті мо жуть з’ явитися нав'язливі ідеї . Сильно одержимі однією ідеєю . Дуже цілеспрямовані, вперті, орієнтовані на щось одне, фанатичні . В емоційному відношенні ригідні ( характеризуються опором змінам, близькі до впертості ), можуть проявляти агресію . 7 . Педантичність . Люди ригідні, їм важко переходити з однієї емоції на іншу . Люблять, щоб все було на своїх місцях, щоб люди чітко оформляли свої думки, - крайній педантизм . Періоди злобно-тужливого настрою, все їх дратує . Можуть проявляти агресію . 8 . Циклотимність . Різкі перепади настрою . Гарний настрій короткий, поганий - довготривалий . При депресії ш ви дко стомлюються, знижується творча активність . При гарному настрої поводяться як гіпертимні . 9 . Збудливість . Схильність до під ви щеної імпульсивної реактивності у сфері ваблення . 10 . Екзальтованість . Близько до демонстративності . Тут спостерігаються ті ж проя ви , але на рівні емоцій ( все йде від темпераменту ). Контрольні за питання 1 . Що таке темперамент ? Які існують типи темпераменту ? 2 . Дайте ви значення поняттю характер . 3 . Що таке пам'ять ? 4 . Як можна класифікувати ви ди пам'яті ? 5 . Що таке довгочасн а і короткочасн а пам'ять ? 6 . Що таке рухова пам'ять ? 7 . Що таке образна пам'ять ? Які існують ви ди образної пам’ яті ? 8 . Що таке емоційна і вербальна пам'ять ? 9 . Опишіть тип темпераменту " холерик ". 1 0 . Опишіть тип темпераменту " сангвінік ". 1 1 . Опишіть тип темпераменту " меланхолік ". 1 2 . Опишіть тип темпераменту " флегматик ". 1 3 . Що таке мислення ? 1 4 . Дайте ви значення поняттю увага . Практична робота № 2: Здоров'я і механізми його підтримки Мета роботи - ви вчити поняття здоров’ я , імунітет, основні механізми підтримки здоров’ я, за допомогою тесто ви х методик дати суб'єктивну оцінку свого здоров'я та імунітету . Загальні відомості . Здоров'я - процес збереження й роз ви тку психічних, фізичних і біологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності при максимальній тривалості життя . Здоров’ я - психічне, фізичне і соціальне благополуччя людини ( за ви значенням Всесвітньої організації охорони здоров'я ). Згідно сучасним уявленням про організм людини в ньому і снують автоматичні механізми самоорганізації, які забезпечують формування , зміцнення і збереження здоров’ я . Найбільш важли ви м механізмом підтримки здоров’ я людини є гомеостаз . Гомеостаз - спадково закріплена властивість організму людини підтримувати життєво важливі функції в різних умовах навколишнього середо ви ща . Відповідно до принципу гомеостазу, здоров’ я зберігається, якщо підтримується сталість внутрішнього середо ви ща організму . І навпаки, воно погіршується ( ви никає хвороба ), якщо порушення гомеостазу носять стійкий характер . Прагнення до внутрішньої сталості - найважливіший механізм підтримки здоров’ я . А ле організм людини, як відомо, протягом усього свого роз ви тку не перебуває в стані рівноваги з навколишнім середо ви щем . Він постійно пристосовується до навколишнього середо ви ща, реагуючи на його подразники . Таким чином, здоров’ я людини, окрім гомеостаз у, забезпечується ще однією фундаментальною здатністю організму - адаптацією . Адаптація - процес ви роблення оптимальної стратегії життєдіяльності живою системою, який полягає в пристосуванні організму до умов навколишнього середо ви ща, що змінилися [ 1 ]. У процесі адаптації формуються ознаки і властивості, що ви являються найбільш ви гідними та завдяки яким організм здобуває здатність до існування в конкретному середо ви щі перебування . Велике значення в процесі адаптації мають індивідуальні особливості організму . Оптимізація процесів адаптації і ви сокий рівень функціонування організму відбуваються у ви падку, коли власна організація індивіда відповідає і узгоджується з навколишніми умовами . Серед адаптивних механізмів організму людини особливе місце займає імунітет . Імунітет - здатність жи ви х істот протистояти дії агентів, що ушкоджують організм, зберігаючи свою цілісність і біологічну індивідуальність ; захисна реакція організму [ 2 ]. Результатом цієї реакції є ви никнення несприйнятливості організму до повторного впливу шкідли ви х агентів . Порядок ви конання роботи 1. О цінити за допомогою тестів стан в ашого здоров’ я Варіант 1 . Опитування Л . Р і дера " Ваше самопочуття ". Інструкція . Уважно прочитайте питання . Ознайомтеся з запропонованим набором можли ви х відповідей . Ви беріть із запропонованого переліку відповідей т у , як а найбільше відповідає в аші й думці . Ви пишіть номер цієї відповіді . Текст опитування 1 . Як би в и оцінили стан свого здоров’ я ? 1 - дуже погано ; 2 - погано ; 3 - задовільно ; 4 - гарно ; 5 - дуже гарно . 2 . Оцінить, будь ласка, наскільки в и згодні з кожним з перерахова них нижче тверджень ( табл .2.1). Таблиця 2.1 Перелік тверджень і їх оцінка № з /п Твердження Згоден Швидше згоден Швидше не згоден Не згоден 1 2 3 4 5 6 1 Мабуть, я людина нервова 1 2 3 4 2 Я дуже турбуюся про свою роботу 1 2 3 4 3 Я часто відчуваю нервову напругу 1 2 3 4 4 Моя повсякденна діяльність ви кликає велику напругу 1 2 3 4 Закінчення табл .2.1 1 2 3 4 5 6 5 Спілкуючись з людьми, я часто відчуваю нервову напругу 1 2 3 4 6 До кінця дня я зовсім ви снажений фізично і психічно 1 2 3 4 7 У моїй родині часто ви никають напружені відносини 1 2 3 4 3 . Як в и почуваєте себе останнім часом ( табл .2.2)? Таблиця 2.2 Перелік тверджень і їх оцінка № з /п Твердження Згоден Швидше згоден Швидше не згоден Не згоден 1 Я задоволений тим, як пройшов останній рік мого життя 4 3 2 1 2 Настрій став гірше 4 3 2 1 3 У цілому моє життя складається вдало 4 3 2 1 4 Моє благополуччя розладилося 4 3 2 1 5 Я почуваю себе щасливою людиною 4 3 2 1 6 У моєму житті відбулися зміни до гіршого 4 3 2 1 7 У моєму житті є джерело радості і підтримки 4 3 2 1 8 У мене є проблеми, які сильно псують мені настрій 4 3 2 1 9 Моє життя стало краще 4 3 2 1 10 Багато чого не вдається 4 3 2 1 4 . Нижче перераховані умо ви , що можуть впливати на в аше самопочуття ( табл .2.3). Оцініть, будь ласка, умо ви свого життя за п’ ятибальною системою : 1 - дуже погані, 2 - погані, 3 - задовільні, 4 - гарні, 5 - дуже гарні . Таблиця 2.3 Перелік умов і їх оцінка № з /п Умо ви життя Оцінка в балах 1 2 3 1 Ваші житлові умо ви 2 Побутові умо ви в районі проживання ( магазини, послуги, транспорт і т.п.) Закінчення табл .2.3 1 2 3 3 Екологічні умови в районі проживання ( чистота повітря, води, ґрунту тощо ) 4 Умо ви в ашої праці 5 Гроші, дох і д 6 Можливості ви користання грошей 7 Медичне обслуговування 8 Можливості одержання інформації ( радіо, телебачення, періодика і т.п.) 9 Дозвілля, спорт, розваги 10 Можливості спілкування з мистецтвом ( кіно, музеї, книги тощо ) 11 Політична ситуація в регіоні проживання 12 Соціальна і правова захищеність ( почуття безпеки ) 13 Воля віросповідання, політичної активності 5 . Нижче перераховані сфери життя, від яких може залежати самопочуття людини ( табл .2.4). Оцініть, будь ласка, наскільки в и задоволені різними сторонами свого життя . Ви користовуйте п’ ятибальну систему : 1 - зовсім не задоволений, 2 - не задоволений, 3 - у якийсь мірі задоволений, 4 - швидше задоволений, 5 - цілком задоволений . Таблиця 2.4 Сфери життя та їх оцінка № з /п Сторони життя Оцінка в балах 1 Робота ( характер праці, відношення до роботи, можливості і т.п.) 2 Стосунки в родині 3 Діти : їхнє здоров'я і благополуччя 4 Харчування 5 Відпочинок 6 Матеріальне благополуччя, забезпеченість 7 Спілкування з друзями, з людьми, близькими по інтересах 8 Положення в суспільстві 9 Життєві перспекти ви 10 Любов, сексуальні почуття 11 Улюблене заняття, можливість ви разити себе в чому-небудь Ключ : Пункт 1 опитування ви мірює самооцінку здоров'я . Низька самооцінка здоров'я, як пра ви ло, пов'язана з під ви щеним рівнем стресу, низькими показниками задоволеності життям . Пункт 2 опитування становить шкалу психосоціального стре су Л . Р і дера . При обробці даних, одержаних за допомогою шкали Л . Р і дера, підраховується сума балів за всіма 7 пунктами, яка потім діл и ться на 7 . Далі отриманий бал віднімається від 4 . У результаті ви ходить показник стресу по шкалі психосоціального стресу Л . Р і дера, що може варіювати від 0 до 3 балів . У залежності від одержаного балу психосоціального стресу людину можна віднести до групи з ви соким, середнім або низьким рівнем психосоціального стресу ( табл .2.5). Таблиця 2.5 Рівень психосоціального стресу Рівень стресу Середній бал Чоловіки Жінки Ви сокий 2,00 - 3,00 2,18 - 3,00 Середній 1 - 1,99 1,18 - 2,1 Низький 0,00 - 0,99 0,00 - 1,1 Ви пробувані з ви соким рівнем психосоціального стресу можуть бути віднесені до групи людей, які потребують психологічної допомоги . Пункт 3 опитування представляє собою шкалу задоволеності життям у цілому . Дана шкала оцінює суб’ єктивний стан задоволеності-незадоволеності життям у цілому . Для підрахунку показника за дан ою шкал ою необхідно із суми балів, набраних по підпунктах 1, 3, 5, 7 і 9, відняти суму балів, набраних по підпунктах 2, 4, 6, 8 і 10 . Показники задоволеності життям у цілому можуть варіювати від - 15 до +15 балів . Результат від - 15 до - 5 балів є показником низького рівня задоволеності життям у цілому, тобто свідчить про стан незадоволеності, стресу, песимістичного настрою, про потребу в одержанні психологічної допомоги . Результат від - 4 до +4 балів свідчить про середній рівень задоволеності життям у цілому . Результат від +5 до +15 балів свідчить про ви сокий рівень задоволеності життям у цілому, про психологічне благополуччя і оптимістичне світосприйняття . Пункт 4 опитування - шкал а задоволеності умовами життя . Для одержання показника за даною шкалою необхідно підрахувати суму балів за всім а 13 підпунктам и . Результат нижче 32 балів свідчить про низький рівень задоволеності умовами життя в цілому, про низьку якість життя і про потребу в одержанні психологічної допомоги . При результаті від 33 до 46 балів умо ви життя в цілому оцінюються як задовільні . Результат ви ще 47 балів свідчить про ви сокий рівень задоволеності умовами життя в цілому і є показником ви сокої якості життя . Якщо за як им -небудь з 13 підпунктів в и набрали 1 - 2 бали, то представлена в даному підпункті сторона життя може розглядатися як джерело стресу . Підпункти шкали, за яки ми в и набрали 4 - 5 балів, варто розглядати як сторони життя, найбільшою мірою задовольняючі в ас . Пункт 5 опитування - шкал а задоволеності основних життє ви х потреб . При обробці результатів підраховується сума балів за всім а 11 підпунктам и шкали . При заповненні підпунктів 1, 2 і 3 можуть ви никнути складнощі . Пояснення по підпункту 1 : " Якщо в и на даний момент не працюєте, оцініть Ваше відношення до цього факту ". Пояснення по підпункту 2 : " Якщо в и живете один ( одна ), оцініть, наскільки в и задоволені своїм родинним станом ". Пояснення по підпункту 3 : " Якщо у в ас немає дітей, оцініть в аше відношення до цього факту ". Обов’ язково необхідно заповнити в сі пункти шкали . Результат менш е 30 балів свідчить про низький рівень задоволеності основних життє ви х потреб, про стрес і про потребу в одержанні психологічної допомоги . Результат від 31 до 41 бала свідчить про середній рівень задоволеності основних життє ви х потреб . Результат ви ще 42 балів свідчить про ви сокий рівень задоволеності потреб, про психологічне благополуччя . Якщо за як им -небудь з 11 підпунктів даної шкали в и набрали 1 - 2 бали, то вказана в даному підпункті сторона життя ( потреба ) може розглядатися як джерело незадоволеності, стресу . Підпункти шкали, за яки ми в и набрали 4 - 5 балів, варто розглядати як сторони життя, які найбільше задовольняють в ас . Варіант 2 . Опитування " Стан здоров’ я " Інструкція . Уважно прочитайте запропоновані питання . Ви беріть із запропонованого переліку відповідей ту, яка в ам найбільше підходить . Текст опитування 1 . Що в и зробите, якщо побачите, що автобус встигне підійти до зупинки раніш е , ніж в и : а ) " візьмете ноги в руки ", щоб наздогнати його ; б ) пропустите його : буде наступний ; в ) трохи прискорите крок - може бути, що він почекає вас ? 2 . Чи підете в и в похід у компанії людей, значно молодших за в ас : а ) ні, в и взагалі не ходите в походи ; б ) так, якщо вони Вам хоч трохи симпатичні ; в ) неохоче , тому що це може бути стомливо ? 3 . Якщо у в ас ви дався більш важкий робочий або навчальний день, ніж з ви чайно, чи зникає у в ас бажання робити ввечері що-небудь , що обіцяє бути ціка ви м : а ) зовсім не зникає ; б ) бажання зникає, але в и сподіваєтеся, що відчуєте себе краще, і тому не відмовляєтесь від задуманого ; в ) так, тому що в и можете одержувати від цього задоволення, тіль ки відпочивши ? 4 . Яка в аша думка про турпоходи всією родиною : а ) в ам подобається, коли це роблять інші ; б ) в и б із задоволенням до них приєдналися ; в ) потрібно спробувати разок, як в и себе буд ете почувати в такому турпоході ? 5 . Що в и охоче і ш ви дше за все робите, коли стомлюєтесь : а ) лягаєте спати ; б ) п’ єте чашку міцної ка ви ; в ) довго гуляєте на свіжому повітрі ? 6 . Що важливіше всього для підтримки гарного самопочуття : а ) потрібно більше їсти ; б ) необхідно багато рухатися ; в ) не можна занадто перевтомлюватися ? 7 . Чи приймаєте в и регулярно ліки : а ) не приймаєте навіть під час хвороби ; б ) ні, у крайньому ви падку - вітаміни ; в ) так, приймаєте ? 8 . Якому блюду в и надаєте перевагу ( і частіше їсте ) з перерахованих нижче : а ) горохо ви й суп з копченим окостом ; б ) йогурт ; в ) тістечко з кремом або зі збитими вершками ? 9 . Що для в ас найбільш важливо, коли в и відправляєтеся на відпочинок : а ) щоб були всі зручності ; б ) щоб була хоча б мінімальна можливість займатися спортом ; в ) щоб були хоча б мінімальні зручності ? 10 . Чи відчуваєте в и зміну погоди : а ) почуваєте себе через це кілька днів хворим ; б ) майже не помічаєте, що погода змінилася ; в ) так, якщо в и стомлені ? 11 . Який в аш загальний стан, якщо в и не достатньо поспали : а ) кепський ; б ) один-два рази недостатньо поспите - в се з рук валиться ; в ) в и так до цього з ви кли, що вже не звертаєте уваги ? Ключ . Ви користовуючи табл .2.6 , підрахуйте кількість балів . Таблиця 2.6 Кількість балів за відповід і на питання тесту Питання Відповідь - Бали Відповідь - Бали Відповідь - Бали 1 а - 10 б - 5 в - 6 2 а - 2 б - 10 в - 10 3 а - 10 б - 6 в - 2 4 а - 1 б - 10 в - 4 5 а - 6 б - 4 в - 9 6 а - 1 б - 9 в - 5 7 а - 6 б - 9 в - 3 8 а - 4 б - 10 в - 1 9 а - 0 б - 10 в - 6 10 а - 0 б - 10 в - 6 11 а - 0 б - 7 в - 2 Загальна кількість балів Понад 80 балів . У в ас дійсно відмінне самопочуття . Оче ви дно, тому, що у в ас здоро ви й організм, однак головним чином тому, що в и не тільки прихильник здорового способу життя, але й на практиці його ведете . Від 50 до 80 балів . Нічого страшного з в ашим самопочуттям немає, хоча, з ви чайно, буває так, що в и роздратовані або втомилися ; на в аших плечах великий тягар, але лише тому, що в и його досить добре ви носите . Безумовно, з цієї причини в ам піде на користь не відкладати на майбутній рік ( місяць, тиждень, день ) початок нового життя, а вже зараз перейти до нього . Менше 60 балів . Ви занадто перевантажені . Ви не стежите за станом свого здоров'я . Необхідні зміни в способі життя . За допомог ою тесту оцінити стан імунітету Інструкція . Для оцінки в ашого імунологічного стану треба відповісти на наступні питання - чим більше питань, на які в и відповісте " Так ", і чим більший номер цього питання, тим більше імунодефіцит . Текст опитування 1 . Ви іноді хворієте на захворювання органів дихання ( ОРЗ, бронхіт, ангіна, отит )? 2 . Ви хворієте на захворювання органів дихання частіше 1 - 2 разів на рік ? 3 . Чи важко протікають у в ас захворювання органів дихання ( як довго триває хвороба, берете в и лікарняний або працюєте, чи трапляється Вам лягати в лікарню з приводу бронхіту, пневмонії )? 4 . Чи буває, що у в ас тиждень або більше без причини тримається температура 37,0 - 37,4 o С ? 5 . Чи є у в ас які-небудь хронічні запальні захворювання ( хронічні бронхіти, тонзиліт, отит, нефрит, гайморит і т.п.)? 6 . Чи страждаєте в и фурункульозом, абсцесами ? 7 . Чи страждаєте в и грибко ви ми захворюваннями шкіри і слизової ? 8 . Чи страждаєте в и пародонтозом, карієсом, стоматитом ? 9 . Чи турбують в ас часті загострення герпеса ? 10 . Чи страждаєте в и дисбактеріозом, хронічною діареєю невідомого походження ? 11 . Чи страждаєте в и якими-небудь аутоімун н ими, алергійними захворюваннями ? 12 . Чи є у в ас ВІЛ-інфекція ? 13 . Чи страждаєте в и якою-небудь уродженою аномалією роз ви тку імунної системи ? 14 . Чи страждаєте Ви яким-небудь онкологічним захворюванням ? Контрольні запитання 1 . Дайте ви значення поняттю " здоров’ я ". 2 . Назвіть механізми підтримки здоров’ я . 3 . Дайте ви значення поняттю " гомеостаз ". 4 . Дайте ви значення поняттю " адаптація ". 5 . Дайте ви значення поняттю " імунітет ". 6 . Яким чином пов’ язані гомеостаз і адаптація ? 7 . Яким чином пов’ язані адаптація і імунітет ? Практична робота 3: Вплив факторів соціального середовища на людину Мета роботи - навчитися оцінювати вплив колективу як соціального мікросередо ви ща на людину, ознайомитися з методиками ви значення соціально-психологічного клімату в колектив і й рівня комунікабельності його членів . Загальні відомості . Індивід здійснює свою діяльність не ізольовано, а в процесі взає модії з іншими людьми, об’ єднаними в різні спільності в умовах дії сукупності чинників, що впливають на формування і поведінку особи . В процесі цієї взаємодії утворюється соціальне середо ви ще . Соціальне середо ви ще - сукупність матеріальних, економічних, соціальних, політичних і духовних умов існування, формування і діяльності індивідів і соціальних груп . Розрізняють : 1) соціальне макросередо ви ще - соціально-економічна система в цілому ; 2) соціальне мікросередо ви ще - безпосереднє соціальне оточення людини . Найпростішим прикладом соціального середо ви ща, в яке більшість людей ви являються включеними щодня, є колектив . Колектив - різно ви д соціальної спільності і сукупність індивідів, що певним чином взаємодіють один з одним, усвідомлюють свою приналежність до даної спільності і ви знаються його членами з погляду інших . Важливою характеристикою колективу є соціально-психологічний клімат у ньому . Поняття соціально-психологічний клімат колективу відображає характер взаємин між людьми, переважаючий тон суспільно го настрою в колективі, пов’ язаний із задоволенням умовами життєдіяльності, стилем і рівнем керування та іншими чинниками . Соціально-пси хологічний клімат колективу пов’ язаний з певним емоційним забарв ленням психологічних зв’ язків колективу, що ви никають на основі їх близькості, симпатій, збігу характерів, інтересів і схильностей . Показником соціально-психологічного клімату в колективі є конфліктні ситуації . Конфлікт - зіткнення протилежно спрямованих, несумісних тенденцій у свідомості окремо взятого індивіда, в міжособистісних взаємодіях або відносинах індивідів або груп людей , пов’ язане з гострими негативними переживаннями . Конфліктність або соціально-психологічна напруженість у колективі відбивається на всіх сторонах його життєдіяльності і може мати як негативні ( значні емоційні переживання, ви явлення власних недоліків людиною і, як наслідок, втрата нею почуття власної гідності і т.п.), так і позитивні ( зняття загальної напруги в колективі, чітке ви явлення існуючих протиріч, які заважают ь колективу ефективно працювати тощо ) наслідки . Важли ви м питанням для забезпечення нормальної трудової діяльності в колективі є рівень комунікації в ньому . Комунікація - специфічна форма взаємодії людей в процесі їх пізнавально-трудової діяльності, що здійснюється головним чином за допомогою мо ви ( рідше за допомогою інших знако ви х систем ). Чим ви ще рівень комунікації в колективі ( тобто чим комунікабельнішими є члени колективу ), тим сприятливіші умо ви для роботи і роз ви тку його членів . Таке соціальне мікросередо ви ще досягає, як пра ви ло, найкращих результатів . Порядок ви конання роботи . Завдання 3.1 Оцінити за допомогою тесту ( табл .3.1) соціально-психологічний клімат колективу . Інструкція . Оцініть, як ви являються перелічені нижче властивості психологічного клімату у в аші й групі, ви ста ви вши ту оцінку, яка, на в ашу думку, відповідає істині . Оцінки : 3 - властивість ви являється у групі завжди ; 2 - властивість ви являється в більшості ви падків ; 1 - властивість ви являється нерідко ; 0 - ви являється однаковою мірою і та і інша властивість . Таблиця 3.1 Властивості психологічного клімату в колектив і № з /п Властивості психологічного клімату А Оцінка Властивості психологічного клімату В 1 Переважає бадьорий життєрадісний тон настрою 3210123 Переважає пригнічений настрій 2 Доброзичливість у відносинах, взаємні симпатії 3210123 Конфліктність у відносинах, антипатії 3 У відносинах між угрупуваннями всередині в ашого колективу існує взаємна прихильність, розуміння 3210123 Угрупування конфліктують між собою 4 Членам групи подобається разом проводити час, брати участь у спільній діяльності 3210123 Проявляють до тіснішого спілкування байдужість, ви ражають негативне відношення до спільної діяльності 5 Успіхи або невдачі товаришів ви кликають співпереживання, співчуття всіх членів групи 3210123 Успіхи або невдачі товаришів залишають байдужими або ви кликають заздрість, зловтіху 6 З повагою ставляться до думки інших 3210123 Кожен вважає свою думку головною і нетерпимий до думки това риш ів 7 Досягнення і невдачі групи переживаються як власні 3210123 Досягнення і невдачі групи не знаходять відгуку в її членів 8 У важкі дні для групи відбувається емоційне єднання, " один за всіх і всі за одного " 3210123 У важкі дні група " розкисає ": розгубленість, сварки, взаємні з ви нувачення 9 Відчуття гордості за групу, якщо її відзначає керівництво 3210123 До похвал і заохочень групи відносяться байдуже 10 Група активна, сповнена енергії 3210123 Група інертна, пасивна 11 Доброзичливо відносяться до новачків, допомагають їм адаптуватися в колективі 3210123 Новачки відчувають себе чужими, до них часто проявляють ворожість 12 У групі існує справедливе відношення до всіх членів, підтримують слабких 3210123 Група помітно розділяється на " привілейованих " і " знехтуваних " 13 Спільні спра ви захоплюють всіх, велике бажання працювати колективно 3210123 Групу неможливо підняти на спільну справу, кожен думає про свої інтереси Ключ 1 . Скласти оцінки лівої сторони у всіх питаннях - сума А ; скласти оцінки правої сторони у всіх питаннях - сума В . Знайти різницю С = А - В : якщо С = 0 або має негативну величину, то маємо яскраво ви ражений несприятли ви й соціально-психолог ічний клімат з погляду індивіда ; якщо С > 25, то соціально-психологічний клімат сприятли ви й ; якщо С < 25 - клімат хитливо сприятли ви й . 2 . Розрахувати середньогрупову оцінку соціально-психологічного клімату за формулою : С = ∑Сi / N, де N - кількість членів групи : якщо С = 0 або має негативну величину, то маємо яскраво ви ражений несприятли ви й соціально-психо логічний клімат з погляду групи ; якщо С > 25, то соціально-психологічний клімат сприятли ви й з по гляду групи ; якщо С < 25 - клімат хитливо сприятли ви й з погляду групи . Ви значити за допомогою тесту " Дослідження особливостей реагування в конфліктній ситуації " найбільш переважні способи реагуван ня на конфліктні ситуації Інструкція . Тест складається з 30 тверджень . Ваше завдання : прочитати кожне твердження ; ви брати те, яке описує поведінку, властиву в ам у більшості ситуацій . Текст опитування 1 . а ) Іноді я надаю можливість іншим узяти на себе відповідальність за ви рішення спірного питання . б ) Чим обговорювати те, в чому ми розходимося, я прагну звернути увагу на те, з чим ми обидва згодні . 2 . а ) Я прагну знайти компромісне рішення . б ) Я намагаюся залагодити конфлікт з урахуванням всіх інтересів іншої людини і моїх власних . 3 . а ) Я заз ви чай прагну домогтися свого . б ) Іноді я жертвую своїми власними інтересами заради інтересів іншої людини . 4 . а ) Я прагну знайти компромісне рішення . б ) Я прагну не зачепити почуття іншого . 5 . а ) Залагоджуючи спірну ситуацію, я весь час намагаюся знайти підтримку в іншого . б ) Я прагну робити все, щоб уникати марної напруженості . 6 . а ) Я намагаюся уникати неприємностей для себе . б ) Я прагну домогтися свого . 7 . а ) Я прагну відкласти ви рішення спірного питання з тим, щоб з часом ви рішити його остаточно . б ) Я вважаю за можливе в чомусь поступитися, щоб добитися іншого . 8 . а ) Я заз ви чай наполегливо прагну добитися свого . б ) Я насамперед прагну ви значити те, в чому полягають всі інтереси і спірні питання, яких торкнулися . 9 . а ) Я думаю, що не завжди варто х ви люватися через розбіжності, що ви никли . б ) Я роблю зусилля, щоб добитися свого . 10 . а ) Я твердо прагну домогтися свого . б ) Я намагаюся знайти компромісне рішення . 11 . а ) Я прагну ясно ви значити те, в чому полягають всі порушені питання . б ) Я прагну заспокоїти іншого й зберегти наші відносини . 12 . а ) Часто я уникаю можливості займати позицію, яка може ви кликати спори . б ) Я даю можливість іншому в чомусь залишитися при своїй думці, якщо він також йде назустріч . 13 . а ) Я пропоную середню позицію . б ) Я прикладу зуcиль, щоб все було зроблено по-моєму . 14 . а ) Я повідомляю іншому свою точку зору і питаю про його погляди . б ) Я показую іншому логіку і переваги моїх поглядів . 15 . а ) Я прагну заспокоїти іншого й зберегти відносини . б ) Я прагну робити все необхідне, щоб уникати напруги . 16 . а ) Я прагну не зачепити почуттів іншого . б ) З аз ви чай намагаюся переконати іншого в перевагах моєї позиції . 17 . а ) Я заз ви чай наполегливо прагну добитися свого . б ) Я прагну зробити все, щоб уникнути даремної напруженості . 18 . а ) Якщо це зробить іншу людину щасливою, я дозволю їй наполягти на своєму . б ) Я дам іншому можливість залишитися при своїй думці, якщо він йде мені назустріч . 19 . а ) Насамперед я намагаюся ви значити те, в чому полягають всі інтереси і спірні питання, яких торкнулися . б ) Я відкладаю спірні питання з тим, щоб з часом ви рішити їх остаточно . 20 . а ) Я намагаюся негайно подолати наші розбіжності . б ) Я прагну знайти найкраще поєднання переваг і втрат для нас обох . 21 . а ) Ведучи переговори, прагну бути уважним до іншого . б ) Я завжди схиляюся до прямого обговорення проблеми . 22 . а ) Я шукаю позицію, яка знаходиться посередині між моєю позицією та позицією іншої людини . б ) Я відстоюю свою позицію . 23 . а ) Як пра ви ло, я намагаюся задовольнити бажання кожного з нас . б ) Дозволяю іншим узяти відповідальність у ви рішенні спірного питання . 24 . а ) Якщо позиція іншого здається йому важливою, я прагну йти назустріч . б ) Я прагну переконати іншого йти на компроміс . 25 . а ) Я намагаюся переконати іншого у своїй правоті . б ) Ведучи переговори, я прагну бути уважним до аргументів іншого . 26 . а ) Я заз ви чай пропоную середню позицію . б ) Я майже завжди прагну задовольнити інтереси кожного з нас . 27 . а ) Часто прагну уникати суперечок . б ) Якщо це зробить іншу людину щасливою, я дам їй можливість наполягти на своєму . 28 . а ) Заз ви чай я наполегливо прагну добитися свого . б ) Залагоджуючи ситуацію, я заз ви чай прагну знайти підтримку в іншого . 29 . а ) Я пропоную середню позицію . б ) Думаю, що не завжди варто х ви люватися через розбіжності, що ви никли . 30 . а ) Я прагну не зачепити відчуттів іншого . б ) Я завжди займаю таку позицію в спорі, щоб ми спільно могли добитися успіху . Ключ . За кожн им з п’ яти розділів опитування ( суперництво, співпраця, компроміс, уникнення, пристосування ) підраховується кількість відповідей, що співпали з ключем ( табл .3.2). Отримані кількісні оцінки порівнюються між собою для ви явлення форми соціальної поведінки, якій найбільше надається перевага в ситуації конфлікту, тенденції взаємин у складних умовах . Таблиця 3.2 Ключ до тесту № з /п Суперництво Співпраця Компроміс Уникання Пристосування 1 а б 2 б а 3 а б 4 а б 5 а б 6 б а 7 б а 8 а б 9 б а 10 а б 11 а б 12 б а 13 б а 14 б а 15 б а 18 б а 19 а б 20 а б 21 б а 22 б а 23 а б 24 б а 25 а б 26 б а 27 а б 28 а б 29 а б 30 б а Ви значити за допомогою тесту рівень комунікабельності Інструкція . Із запропонованих у тесті-опитуванні варіантів відповідей на питання ви беріть один . Текст опитування 1 . Знаходячись в купе або в салоні літака, в и вважаєте за краще : а ) мовчати, не вступаючи в контакт з сусідами ; б ) контактувати з потреби, але без бажання ; в ) ініціативно вступати в контакти без утруднень ; г ) ділитися з незнайомими своїми потаємними думками . 2 . Ваші відносини з друзями, родичами підтримуєте : а ) рідкісними візитами ( 3 - 4 рази на рік ); б ) частішими візитами ( 5 - 10 разів на рік ); в ) регулярними взаємними відвідинами ( частіше ніж один раз на місяць ); г ) щотижне ви ми і частими побаченнями . 3 . Скільки вітальних листівок в и отримуєте протягом року : а ) 1 - 5 ; б ) 6 - 10 ; в ) 11 - 15 ; г ) 16 і більше ? 4 . Якщо в и вже закінчили школу ( вуз ), то доля скількох в аших друзів з навчання відома вам детально : а ) 1 - 3 ; б ) 4 - 10 ; в ) 11 - 15 ; г ) 16 і більше ? 5 . Скільки в середньому в и ви трачаєте на телефонну розмову : а ) 1 - 3 хв .; б ) 4 - 5 хв .; в ) 6 - 10 хв .; г ) від 15 хв . і більше ? 6 . Читаючи ( або прочитавши ) нову книгу, в и , як пра ви ло : а ) самі обдумуєте прочитане ; б ) відповідаєте на питання про прочитане, але без бажання ; в ) з готовністю відповідаєте на питання з приводу прочитаного ; г ) ініціативно ділитеся враженнями . 7 . Під час кіносеансу, спектаклю, концерту в и , як пра ви ло : а ) не любите, щоб при в ас хто-небудь ви словлював свої враження ; б ) терпимо ста ви теся до цього, в ам це буває цікаво ; в ) іноді перекидаєтеся репліками зі знайомими ; г ) не можете весь час сидіти мовчки, прагнете ви сло ви ти свою думку якомога частіше . 8 . Зустрічаючись на вулиці зі знайомими, в и : а ) якщо немає терміно ви х справ до них, киваєте і проходите повз них ; б ) відповідаєте на вітання і обмінюєтеся короткими репліками ; в ) не звертаєте увагу, хто привітався першим, з готовністю дізнаєтеся про но ви ни ; г ) першим зупиняєтеся, вітаєтеся, розпитуєте, розповідаєте про себе . 9 . Повертаючись додому після роботи ( навчання ), ви вважаєте за краще : а ) мовчати ; б ) стисло відповідати на питання ; в ) розпитувати своїх домашніх про но ви ни, але без бажання, формально ; г ) зацікавлено розпитувати і розповідати про себе, ображаєтеся, якщо в ас не питають або відповідають стисло . 10 . Знаходячись у чужому місті ( незнайомому районі ) і розшукуючи потрібну в ам установу, адресу якої в и не знаєте ( відомо тільки, що вона має бути десь поблизу від того місця, де в и тільки що ви йшли з автобус у ), в и , як пра ви ло, вважаєте за краще : а ) обійти вулиці в окрузі, самостійно розшукуючи установу ; б ) ви значити серед перехожих " на око " місцевого жителя, запитати його, а в разі незадовільної відповіді продовжити самостійний пошук ; в ) зупиняти перехожих з проханням про допомогу, але при цьому переживаєте почуття незручності ; г ) звертатися по допомогу до великої кількості перехожих, не переживаючи почуття незручності . 11 . Під час прогулянки по місту, парку, за містом ви вважаєте за краще бути : а ) наодинці ; б ) у суспільстві однієї людини ; в ) у суспільстві декількох друзів або близьких ; г ) з великою кількістю людей ( колективні пікніки, культпоходи і т.п.). 12 . Помітивши на знайомому ( близькому, родичі ) обновку, в и : а ) оцінюєте її мовчки ; б ) ви словлюєте думку, якщо за питають ; в ) ініціативно ви словлюєте думку ; г ) розпитуєте про ціну, про те, де купив обновку і просите її одягнути, коментуєте в аші враження . 13 . При читанні художньої літератури, в и , як пра ви ло : а ) віддаєте перевагу короткому віршу, новелі ; б ) циклу віршів, збірці новел ; в ) не помічаєте чи багато написано , лише б було цікаво ; г ) читаєте солідні романи і поеми, які схвалені критикою ; 14 . Потрапивши ви падково в незнайому компанію, в и : а ) відчуваєте себе обтяжли ви м для неї, хочете піти ; б ) внутрішньо настроєні залишитися, контактуєте, але без особливого бажання ; в ) раді но ви м знайомствам, ініціативно контактуєте ; г ) надз ви чайно раді но ви м людям, прагнете дізнатися про них якомога більше і показати себе з якнайкращого боку . 15 . Якщо в и пишете вірші, оповідання, щоденник та інше, то в и , як пра ви ло : а ) не ділитеся написаним ні з ким ; б ) іноді ділитеся написаним з тими, кому дуже довіряєте ; в ) з готовністю читаєте написане, якщо вас про це попросять ; г ) ініціативно читаєте написане, оскільки в ам цікаво знати думку інших . Негативна думка або явним чином стримана похвала в ас в деякій мірі засмучує . 16 . Якщо в ас в гостях пригощають новою стравою, яка вам сподобалася, в и , як пра ви ло : а ) їсте із задоволенням, але не ви являєте своєї думки ; б ) можете ініціативно похвалити, але вважаєте за краще відповідати на питання ; в ) не чекаючи питання, самі хвалите страву ; г ) не тільки хвалите, але й розпитуєте про рецепт, говорите, що самі тепер готуватимете цю страву . 17 . Ви беріть кращий тип заголовка для оповідання про одну сварку сусідів : а ) Сварка ; б ) Сварка сусідів ; у ) Дурна сварка сусідів ; г ) Повість про те, як посварилися Іван Івано ви ч з Іваном Никифоро ви чем . 18 . Якщо в и робите зауваження комусь з ваших хороших знайомих, що той дуже балакучий, то в и : а ) можете натякнути йому про це, оскільки цей недолік в ас серйозно дратує ; б ) не дуже реагуєте на балакучість інших ; в ) любите послухати, лише б було цікаво ; г ) самі балакучі і подібна риса співбесідника дозволяє в ам ви разити себе . 19 . На питання " Котра година ?" в ситуації, якщо у вас немає при собі годинника, в и відповісте, ш ви дше за все, так : а ) не знаю ; б ) не знаю, в мене немає годинника, даруйте ; в ) із задоволенням відповів би, але в мене, на жаль, немає при собі годинника ; г ) я з великим задоволенням відповів би на в аше питання, але у мене зараз годинник у ремонті, я сам від цього страждаю, але що ж робити ? 20 . Під час публічної лекції ( доповіді, ви ступу ) у ви падку, якщо тема в ас ціка ви ть, а лектор ви словлює спірні або безперечні, на в аш погляд думки, в и , як пра ви ло : а ) маєте бажання заперечити, але не реалізуєте його ; б ) маєте бажання ви сло ви тися, але не турбуєтеся, якщо в ам не вдалося реалізувати своє бажання ; в ) вільно можете реалізувати своє бажання за допомогою записки ; г ) добиваєтеся можливості публічно заперечити доповідачеві . 21 . Прочитавши дискусійну статтю в газеті ( журналі ) на тему, яка в ас х ви лює, в и , як пра ви ло : а ) думаєте про те, що могли б вступити в дискусію, але не беретеся за статтю у відповідь, поступово забуваючи про свій намір ; б ) обмірковуєте можливу статтю у відповідь, пишете план, збираєте матеріал, складаєте чернетку, але не дуже засмучуєтеся, якщо щось перешкодило вам довести справу до кінця ; в ) пишете статтю, посилаєте, але не приймаєте близько до серця відмову її надрукувати ; г ) у разі відмо ви опублікувати в аш матеріал, знову пишете в редакцію, посилаєте но ви й варіант . Важкість публічно ви сло ви ти свою думку вас серйозно х ви лює . 22 . Відзначте переважну для в ас рису ваших співробітників : а ) крайня стриманість ; б ) контактність, спрямована переважно на в ас ; в ) помітна товариськість ; г ) необмежена контактність . 23 . Оцініть самі себе, ви бравши з нижченаведеного переліку власти ви й Вам домінуючий рівень спілкування ( комунікабельності ): а ) низький ; б ) близький до середнього ; в ) досить ви сокий ; г ) ви сокий . Ключ . Відповідям у питаннях 1 - 22 відповідають наступні бали : а - 2 ; б - 4 ; в - 6 ; г - 8 . Підсумуйте отримані бали з питань 1 - 22 : якщо кількість балів складає 44 - 60 , то в ам необхідно вчитися спілкуватися активніше, інакше в аша інтровертність перешкодить ( або вже заважає ) в ам і в ашому оточенню при спілкуванні ; якщо кількість балів складає 61 - 100 , то в ам також необхідно свідомо під ви щувати активність у спілкуванні ; якщо кількість балів складає 101 - 150 , то у в ас ви сока активність спілкування близька до класичної екстравертності ; якщо кількість балів більше 150 , то в ам необхідно більше стежити за собою при спілкуванні, стримуючи себе, уважно ви вчати реакцію оточуючих і коректувати свою манеру спілкування в бік зниження її активності . Питання №23 призначене для того, щоб допомогти в ам пра ви льно оцінити різницю між вашим об’ єктивним рівнем комунікабельності і в ашою власною оцінкою . Наприклад, якщо ваша об’ єктивна оцінка склала 70 балів, а підкреслили в питанні №23 пункт " в ", то в ам необхідно більше довіряти об'єктивному показнику, а не в аші й власній думці . Контрол ьні запитання : 1 . Що таке соціальне середо ви ще ? 2 . Які рівні соціального середо ви ща існують ? 3 . Дайте ви значення поняттю " колектив ". 4 . Що таке соціально-психологічний клімат колективу ? 5 . Дайте визначення поняттю " конфлікт ". 6 . Що таке комунікабельність ? 7 . Яке значення комунікабельність має для роботи колективу ? Практична робота 4: Стани втоми і стресу Мета роботи - ви вчити найбільш розповсюджені методи оцінки станів втоми і стресу людини, що ви никають у процесі діяльності . Загальні відомості В широкому сенсі слова втома - ви кликане інтенсивною і тривалою роботою тимчасове зменшення працездатності людини, яке ви являється в зниженні кількості й якості ви конуваної роботи, а також у погіршенні координації робочих рухів . Причини втоми : критична величина ви трати енергетичних ресурсів, формування нейрофізіологічного конфлікту між діяльністю людини і відновними процесами, що відбуваються в її організмі . Стадії втоми : слабе відчуття стомленості ( в’ ялість, сонливість ); погіршення адекватності і правильності дій при збереженні їх швидкості ; гостре стомлення й дезорганізація діяльності . Стан втоми характерний для будь-якого ви ду діяльності людини . У зв’ язку з цим ви діляють фізичну і психічну втому (рис.4.1). 21 Рис.4.1 Фізична і психічна втоми Стан втоми викликає в людини порушення в роботі нервової системи, головні болі, в’ ялість, зниження пам’ яті, уваги й т . ін . У процесі діяльності в працівника , крім втоми , може також ви никнути стан стресу, який за своїми наслідками дії на організм людини є не менш небезпечним . На сьогоднішній день існує цілий ряд ви значень поняття " стрес ", серед яких найповнішим є наступне : стрес - стан організму людини, який формується у відповідь на будь-яке порушення гомеостазу . Стан стресу є досить складним, що обумовлено наступними причинами : широки й спектр чинників , які провокують появу стресового стан у, наприклад, проблеми в сімейних стосунках, труднощі в професійній діяльності, складна соціально-політична або військова обстановка в країні , захворювання і т.п.; різноманітні стресові чинники можуть одночасно впливати на людину й таким чином посилювати дію одне одного ; різноманітніст ь реакцій людини на дію стресо ви х факторів . Для спрощення уявлення про стресові стани та їх проя ви в житті людини можна навести такі узагальнені класифікаці ї стрес о ви х станів : за формою прояву (рис.4.2) і за характером наслідк ів (рис.4.3). Рис.4.2 Стреси за формою прояву Рис.4.3 Стреси за характером наслідків . Порядок ви конання роботи Оцінити за допомогою Гессенського психосоматичного опитування ступінь фізичної і психічної втоми на даний момент [ 6 ]. Інструкція . За допомогою опитування ( табл .4.1) оцініть інтенсивність емоційно забарвлених скарг з приводу фізичного самопочуття, які є наслідком поя ви втоми і перевтоми . Нездужання, що відзначаються в опитуванні, необхідно оцінювати за шкалою : 0 - ні ; 1 - злегка ; 2 - трохи ; 3 - значно ; 4 - сильно . Таблиця 4.1 Гессенське психосоматичне опитування № з/п Я відчуваю такі симптоми 0 ні 1 злегка 2 трохи 3 значно 4 сильно 1 2 3 4 5 6 7 1 Відчуття слабкості 2 Серцебиття, перебої в серці або завмирання серця 3 Відчуття тиску або переповнювання в животі 4 Під ви щена сонливість 5 Болі в суглобах і кінцівках 6 Запаморочення 7 Болі в попереку або спині 8 Болі в шиї ( потилиці ) або плечо ви х суглобах 9 Блювота 10 Нудота 11 Відчуття грудки в горлі, звуження горла або спазм 12 Відрижка 13 Печія або кисла відрижка 14 Головні болі 15 Ш ви дка ви снажуваність 16 Втома 17 Відчуття оглушеності ( затьмарення свідомості ) 18 Відчуття тяжкості або втоми в ногах 19 Млявість 20 Болі, що колють або тягнуть, у грудях 21 Болі в шлунку 22 Напади задишки ( задухи ) 23 Відчуття тиску в голові 24 Серцеві напади Ключ . Обчислюють сумарні оцінки симптомів, які складають шкалу : 1 . " Ви снаження " - В : 1 + 4 + 15 + 16 + 17 + 19 = ... Показник цієї шкали характеризує неспецифічний чинник ви снаження, який указує на загальну втрату життєвої енергії й потребу людини в допомозі . 2 . " Шлункові скарги " - Ш : 3 + 9 + 10 + 12 + 13 + 21 = ... Шкала відображає синдром нерво ви х ( психосоматичних ) шлунко ви х нездужань . 3 . " Болі в різних частинах тіла " або " ревматичний чинник " - Р : 5 + 7 + 8 + 14 + 18 + 23 = ... Шкала ви ражає суб'єктивні страждання людини, що носять спастичний характер . 4 . " Серцеві скарги " - С : 2 + 6 + 11 + 20 + 22 + 24 = ... Шкала указує на локалізацію нездужань переважно в судинній сфері . 5 . " Тиск " ( інтенсивність ) скарг - Т . Ця шкала включає всі 24 наведені ви ще скарги та є інтегральною оцінкою 4-х попередніх шкал . Шкала характеризує загальну емоційну інтенсивність скарг . Оцінка для перших чотирьох шкал знаходиться в діапазоні від 0 до 24 балів ( оскільки кожна шкала містить 6 пунктів ), для 5-ої шкали як сумарного показника чотирьох попередніх оцінка може варіюватися від 0 до 96 балів . Оцінити за допомогою тесту схильність до стресо ви х станів Інструкція . Відповідайте на питання, ви ставляючи бали таким чином : за відповідь " так " - 2 бали ; за відповідь " іноді " - 1 бал ; за відповідь " ні " - бали не даються . 1 . Чи запальні в и за вдачею ? 2 . Чи можете в и сказати про себе, що занадто чутливі ? 3 . Чи педантичні в и ? 4 . Чи задоволені в и своєю нинішньою життєвою ситуацією ? 5 . Чи хотіли б в и добитися ви щого службового положення ? 6 . Чи можна сказати, що в и людина настрою ? 7 . Ви ш ви дко втрачаєте терпіння ? 8 . Вам важко прийняти рішення ? 9 . Часто відчуваєте страх ? 10 . Ви ревниві ? 11 . Чи відчуваєте в и свою незамінність на роботі ? 12 . Чи відчуваєте в и в присутності свого начальства відчуття невпевненості ? 13 . Чи траплялося в ам відчувати комплекс неповноцінності ? 14 . Чи часто в и потрапляєте в скрутне стано ви ще ? 15 . Чи перетворюєте в и будь-яку справу на велику проблему ? 16 . Чи умієте в и радіти дрібницям ? 17 . Чи недовірливо в и ста ви теся до оточуючих ? 18 . Ви палите порівняно мало ( 5 - 10 сигарет на день )? 19 . Ви палите багато ( більше 20 сигарет у день )? 20 . Чи страждаєте в и від безсоння ? 21 . Чи важко в ам вставати вранці ? 22 . Чи реагуєте в и на зміну погоди ? 23 . У в ас часто буває прискорений пульс ( більше 85 ударів за х ви лину )? 24 . Чи пере ви щує в аша вага норму більш ніж на 10 відсотків ? 25 . Чи вважаєте в и , що ведете малорухли ви й спосіб життя ? 26 . У в ас часто бувають головні болі ? 27 . У вас часто болить живіт ? 28 . Чи хворобливо в и реагуєте на шум ? 29 . Чи буває, що в складних ситуаціях у в ас пітніють долоні ? Ключ .0 - 5 балів - в и не піддаєтеся стресам, в аш організм вельми стабільний ; 6 - 11 балів - в и іноді відчуваєте стрес, але все- таки, як пра ви ло, можете тримати себе в руках і зберігати спокій ; 12 - 17 балів - із стресами в и стикаєтеся лише в певних сферах в ашого життя . Добившись більшого володіння собою, в и цілком можете під ви щити стійкість до стресу ; 18 - 25 балів - в и знаходитеся під постійною загрозою стресу . Важливо, щоб в и з’ ясували його причини ; 26 і більше балів - стресо ви й стан загрожує в ашому здоров’ ю . В ам необхідно негайно змінити спосіб свого життя . Оцінити за допомогою тесту " Самооцінка емоційних станів " рівень психо логічного стресу Інструкція . Ви беріть у кожному із запропонованих наборів тверджень те, яке найкраще описує в аш стан зараз . Номер судження, ви браного з кожного набору, запишіть у відповідному рядку для відповідей . Спокій - тривожність 10 . Цілко ви тий спокій . Непохитно упевнений у собі . 9 . Ви ключно холоднокровний, на рідкість упевнений і не х ви лююся . 8 . Відчуття повного благополуччя . Упевнений й відчуваю себе не ви мушено . 7 . У цілому упевнений і вільний від неспокою . 6 . Ніщо особливо не турбує мене . Відчуваю себе більш - менш не ви мушено . 5 . Дещо стурбований, відчуваю себе скуто, трохи стривожений . 4 . Відчуваю деяку заклопотаність, страх, неспокій або не ви значеність . Знервований, х ви лююся, роздратований . 3 . Значна невпевненість . Вельми травмований не ви значеністю . Страшно . 2 . Величезна тривожність, заклопотаність . Змучений страхом . 1 . Абсолютно збожеволів від страху . Втратив розум . Наляканий труднощами, які не ви рішуються . Енергійність - втома 10 . Порив, що не знає перешкод . Життєва сила б’ є через край . 9 . Життєздатність, що б'є через край, величезна енергія, сильне прагнення до діяльності . 8 . Багато енергії, сильна потреба в дії . 7 . Відчуваю себе свіжим, у запасі значна енергія . 6 . Відчуваю себе досить свіжим, в міру бадьорим . 5 . Злегка втомився . Лінощі . Енергії не ви стачає . 4 . Досить втомлений . У запасі не дуже багато енергії . 3 . Велика втома . Мля ви й . Мізерні ресурси енергії . 2 . Жахливо стомлений . Майже ви снажений і практично не здібний до дії . Майже не залишилося запасів енергії . 1 . Абсолютно знесилений . Нездібний навіть до незначного зусилля . Піднесення - пригніченість 10 . Сильний підйом, захоплена веселість . 9 . Збуджений, у піднесеному стані . Захопленість . 8 . Збуджений, у хорошому настрої . 7 . Відчуваю себе дуже добре . Життєрадісний . 6 . Відчуваю себе досить добре, " в порядку ". 5 . Відчуваю себе трохи пригнічено, " так собі ". 4 . Настрій пригнічений і дещо смутний . 3 . Пригнічений, відчуваю себе дуже пригнічено . Настрій безперечно смутний . 2 . Дуже пригнічений . Відчуваю себе просто жахливо . 1 . Крайня депресія і смуток . Пригнічений . Все чорне і сіре . Упевненість у собі - безпорадність 10 . Для мене немає нічого неможливого . Зможу зробити все, що захочу . 9 . Відчуваю велику упевненість у собі . Упевнений у своїх звершеннях . 8 . Дуже упевнений у своїх здібностях . 7 . Відчуваю, що моїх здібностей достатньо і в мене гарні перспекти ви . 6 . Відчуваю себе досить компетентним . 5 . Відчуваю, що мої в міння і здібності дещо обмежені . 4 . Відчуваю себе не дуже здібним . 3 . Пригнічений своєю слабкістю й браком здібностей . 2 . Відчуваю себе жалюгідним та нещасним . Втомився від своєї некомпетентності . 1 . Тисне відчуття слабкості і марності зусиль . У мене нічого не ви ходить . Ключ . І - індивідуальна самооцінка, яка відповідає номеру судження, ви браного зі шкали . І 1 - " Спокій - тривожність " = ..., чим нижче значення І 1 , тим ви ще тривожність ; І 2 - " Енергійність - втома " = ..., чим нижче значення І 2 , тим більше втома ; І З - " Піднесення - пригніченість " = ..., чим нижче значення І 3 , тим більше пригніченість ; І 4 - " Відчуття упевненості в собі - відчуття безпорадності " = ... чим нижче значення І 4 , тим більше відчуття безпорадності ; І 5 - сумарна ( за чотирма шкалами ) оцінка стану : І 5 = І 1 +І 2 +І 3 +І 4 = ..., чим нижче значення І 5 , тим ви ще рівень психоемоційного стресу . Оцінити за допомогою тесту ( табл .4.2) рівень фізіологічного стресу Інструкція . Позначити в табл .4.2 ту цифру, яка відображає частоту прояв у у в ас того чи іншого симптому, а потім підрахувати загальну суму . Таблиця 4.2 Характеристики фізичного стану людини та їх оцінка № з /п Фізичний стан Ніколи Рідко ( частіше, ніж раз на півроку ) Інколи ( частіше, ніж раз на місяць ) Часто ( частіше, ніж раз на тиждень ) Постійно 1 2 3 4 5 6 7 1 Затяжні головні болі 1 2 3 4 5 2 Мігрені 1 2 3 4 5 3 Болі в шлунку 1 2 3 4 5 4 Підвищений тиск 1 2 3 4 5 5 Холодні кисті рук 1 2 3 4 5 6 Печія 1 2 3 4 5 7 Часте дихання 1 2 3 4 5 8 Діарея 1 2 3 4 5 9 Сильне сер цебиття 1 2 3 4 5 10 Потіння рук 1 2 3 4 5 11 Нудота 1 2 3 4 5 12 Метеоризм 1 2 3 4 5 13 Часте сечо випускання 1 2 3 4 5 14 Потіння ступнів 1 2 3 4 5 15 Масна шкіра 1 2 3 4 5 16 Втома / виснаження 1 2 3 4 5 17 Енурез 1 2 3 4 5 18 Сухість у роті 1 2 3 4 5 19 Тремор рук 1 2 3 4 5 20 Болі у спині 1 2 3 4 5 21 Болі у шиї 1 2 3 4 5 22 Жувальні рухи щелеп 1 2 3 4 5 23 Скреготіння зубами 1 2 3 4 5 24 Запори 1 2 3 4 5 25 Відчуття важкості в грудях чи в області серця 1 2 3 4 5 26 Запаморочення 1 2 3 4 5 27 Блювота 1 2 3 4 5 28 Порушення менструального циклу 1 2 3 4 5 29 Шкіра, що вкривається плямами 1 2 3 4 5 30 Прискорене серцебиття 1 2 3 4 5 31 Коліки 1 2 3 4 5 32 Астма 1 2 3 4 5 33 Порушення травлення 1 2 3 4 5 34 Понижений тиск 1 2 3 4 5 35 Гіпервентиляція 1 2 3 4 5 36 Болі в суглобах 1 2 3 4 5 37 Сухість шкірного покрову 1 2 3 4 5 38 Стоматит 1 2 3 4 5 39 Алергія 1 2 3 4 5 Ключ . Підсумуйте кількість балів . Якщо в и наберете від 40 до 75 балів , то в аш організм здатний протистояти фізіологічним стресам . Якщо - від 76 до 100 балів , то вірогідність того, що в и потрапите під дію фізіологічного стресу, невелика . Якщо в и наберете від 101 до 150 балів , то вірогідність фізіологічного стресу буде ви сокою . Якщо показники пере ви щують 150 балів , то цілком імовірно, що фізіологічний стрес вже позначився на Вашому здоров'ї . Ви значити за допомогою шкали стресів Г .Е. Андерсона ( табл .4.3) причини, що ви кликають появу стресо ви х стан ів Інструкція . Позначте у табл .4.3 ті події, які відбулися з в ами за останній рік . Таблиця 4.3 Події в житті та їх оцінка Події Бали 1 2 Вступ до навчального закладу 50 Вступ у шлюб 77 Збільшення чи зменшення проблем з керівництвом 38 Робота в період навчання 43 Смерть дружини ( чоловіка ) 87 Різка зміна з ви чного режиму сну ( сон ста в коротш им чи довш им ) 34 Смерть близького родича 77 Зміна обраної спеціалізації 41 Різка зміна з ви чного режиму харчування ( змінився час прийому їжі або її кількість ) 30 Зміна своїх з ви чок, кола спілкування, стилю одягу 45 Смерть близького друга 68 Здійснення вчинків, що караються законом 22 Ви датне особисте досягнення 40 Народження або усиновлення дитини 68 Різка зміна стану свого здоров’ я чи стану здоров’ я член а сім’ ї 56 Ви никнення сексуальних проблем 58 Ви никнення проблем із законом 42 Збільшення чи зменшення частоти зустрічей з членами родини 26 Різка зміна матеріального стану ( в кращ ий або гірш ий бік ) 53 Поява нового члена родини ( народження, переїзд родича й т . і ) 50 Зміна місця проживання або умов проживання 42 Значний міжособо ви й конфлікт або переоцінка цінностей 50 Зміна, пов’ язана з релігією ( в и стали віруючим або, навпаки, атеїстом ) 36 Звільнення 62 Розлучення 76 Зміна роботи 50 Значна зміна у міжособо ви х відносинах з чоловіком ( дружиною ) 50 Значна зміна в обов’ язках на роботі ( просування у служб овій діяльності , велика матеріальна премія , пониження в посаді, переведення по службі ) 47 Закінчення табл .4.3 1 2 Зміна режиму роботи Вашого чоловіка ( дружини ) 41 Тривала розлука з чоловіком ( дружиною ) 74 Зміна стилю відпочинку, якому надавали перевагу 57 Серйозна травма або захворювання 65 Зміна кількості вживання алкоголю ( збільшення або зменшення ) 46 Збільшення суспільної роботи чи відмова від неї 48 Під ви щення почуття незалежності або відповідальності 49 Тривала поїздка під час канікул або відпустки 33 Заручення 54 Перехід до іншого вуз у 50 Зміна режиму дня 41 Великі проблеми з адміністрацією або ви кладачами вуз у 44 Розрив заручин чи постійних відносин 60 Серйозна зміна самооцінки, самоідентифікації, самоусвідомлення або загального уявлення про себе 57 Ключ . Щоб ви значити свій результат, помножте кількість подій, які відбувалися з вами за рік, на їхню середню оцінку ( наприклад, двічі за рік відбулася тривала поїздка під час канікул або відпустки ; середня оцінка цієї події 33 ; таким чином, маємо 2 Ч 33 = 66 ). Потім підсумуйте одержані бали . 150 - 199 балів - стрес ові стани , пережит і за останній рік, стали причиною захворювань у 37% ви падків . 200 - 299 балів - стресові стани, пережиті за останній рік, стали причиною захворювань у 51% ви падків . 300 і більше балів - стресові стани, пережиті за останній рік, стали причиною захворювань у 79% ви падків . Контрольні запитання 1 . Дайте ви значення поняттю " втома ". 2 . Назвіть основні причини втоми . 3 . Назвіть стадії втоми ? 4 . Що таке психічна втома ? 5 . Що таке фізична втома ? 6 . Що таке стрес ? 7 . Для яких ви дів діяльності характерний стан стресу ? 7 . Як класифікуються стресові стани за формою прояву ? 8 . Як класифікуються стресові стани за характером наслідків ? 9 . Як впливають стани втоми і стрес у на діяльність людини ? Практична робота 5: Ергономічна оцінка робочого місця Мета роботи - ознайомитися з принципами і методами ергономічної оцінки робочого місця . Загальні відомості . В міру переходу до комплексної автоматизації ви робництва зростає роль людини як суб'єкта праці й керування . Людина несе відповідальність за ефективну роботу всієї технічної системи і допущена нею помилка може призвести в деяких ви падках до дуже тяжких наслідків . При цьому максимальної ефективності при ви користанні технічних пристроїв можна досягти лише при дотриманні оптимальних співвідношень між технічними характеристиками машин і психофізіологічними можливостями людини . Ви рішенням даних питань займається ергономіка . Ергономіка ( грецьк . ergon - робота + nomus - закон ) - наука, що займається комплексним ви вченням і проектуванням трудової діяльності з метою оптимізації знарядь, умов і процесу праці, а також професійної майстерності працівника [ 7 ]. Особлива увага в ергономіці приділяється розробці та аналізу робочих місць, бо саме від якості їх улаштування залежить безпечність, надійність і ефективність роботи людини . Найчастіше для оцінки робочого місця ви користовують показник ергономічності . Ергономічність - це сукупність властивостей системи, які забезпечують можливість динамічної взаємодії людини з технічними засобами з метою ви конання поставленої мети в заданих умовах роботи . Таким чином, показник ергономічності враховує анатомічні, біомеханічні, фізіологічні і психологічні можливості й закономірності діяльності людини . Ергономічність у кількісному ви гляді ви значає ступінь відмінності між тим, що реалізується, і потенційно можли ви м рівнями ефективності ( якості ) улаштування робочого місця . Наприклад, значення показника ергономічності робочого місця, який дорівнює 0,8, означає, що через недоліки в урахуванні можливостей людини 20% потенційно можливої ефективності не можуть бути реалізовані людиною в процесі діяльності на даному робочому місці . Як пра ви ло, ергономічна оцінка системи проводиться за наступною узагальненою схемою ( табл .5.1). Таблиця 5.1 Схема ергономічної оцінки робочого місця № з /п Характеристика 1 2 Основні дані 1 Опис характеру діяльності працівника 2 Характер дій працівника : особливості прийому і обробки інформації, ви конання керуючих дій, послідовність і тривалість операцій Характеристика засобів відображення інформації ( ЗВІ ) I . Засоби зорової інформації 1 Форма інформаційних моделей ( сферична, прямокутна, кут нахилу до зорової осі оператора ) 2 Відстань від працівника до панелі 3 Поле зору працівника ( кутові розміри ), кількість умовних одиниць огляду 4 Раціональність розташування індикаторів на панелях ( дотримання принципів функціональної значущості, частоти і послідовності ви користання ), відповідність зонам ви димості 5 Тип індикаторів і відповідність їх характеру читання 6 Форма й кутові розміри шкал 7 Контрастність шкал, рівень 8 Кількість відміток на шкалах 9 Розміри відміток і позначень шкал, відповідність їх розміру шкал й дистанції причитування 10 Форма, розміри і забарвлення стрілок 11 Розміщення колірних індикаторів 12 Освітлення індикаторів : загальне, місцеве ( тип, обґрунтованість ) 13 Розміщення покажчиків, їх характер ( написи, символічні позначення ), спосіб ви конання II . Засоби звукової інформації 1 Типи індикатора ( сирена, дзвін, зумер ), гучність 2 Для селекторного зв'язку : кількість джерел, розбірливість мо ви Характеристика органів керування ( ОК ) 1 Тип ОК ( ручні, ножні ), обґрунтованість ви бору 2 Відповідність руху ОК переміщенням стрілок індикаторів 3 Відповідність ОК характеру дій працівника ( точність, ш ви дкість, тривалість ) 4 Опір ОК і відповідність оптимальним величинам 5 Наявність фіксації ОК у певних положеннях 6 Зручність захоплення і фіксації ОК кистю, стопою 7 Помітність ОК ( способи кодування ) 8 Наявність покажчиків, їх характер, спосіб ви конання 9 Розташування ОК : відповідність принципам функціонального зв'язку, частоти і послідовності ви користання Характеристика робочого місця оператора 1 Поза працівника, її обґрунтованість 2 Положення корпусу працівника при роботі ( пряме, похиле - кут нахилу ) 3 Наявність крісла і відповідність його розмірів антропометричним даним 4 Можливість регулювання параметрів крісла 5 Наявність простору для ніг і відповідність його антропометричним даним 6 Розміри робочих зон рук ( по фронту, в глибину, ви соту ), відповідність їх рекомендованим розмірам 7 Розміри робочих зон ніг, відповідність їх рекомендованим розмірам Характеристика ви робничого середо ви ща 1 Шкідливі чинники, що ви никають при роботі, їх інтенсивність 2 Засоби захисту працівника від дії шкідли ви х ви робничих чинників, їх ефективність 4 Освітленість місця роботи працівника 5 Естетичне оформлення ( фарбування, форми і т . ін ) об’ єкт а дослідження 6 Естетичне оформлення ви робничого приміщення 7 Оцінка розмірів кабіни ( при її наявності ) згідно з антропометричними даними, можливість огляду з робочого місця працівника Характеристика режиму роботи працівника 1 Фізична напруга в роботі ( постійно, періодично ), оцінка її тяжкості ( легка, середньої тяжкості, важка ) 2 Монотонність у роботі ( категорія ) 3 Психічна напруга ( постійно, періодично ) 4 Емоційна напруга 5 Регламентовані перер ви для відпочинку, їх обгрунтованість Для того щоб ви конати оцінку робочого місця за даною схемою, необхідно знати нормативні значення наведених характеристик . У табл .5.2 наведені нормативні значення окремих характеристик робочого місця, які ви користовуватимуться в рамках даної роботи . Таблиця 5.2 Нормативні значення окремих характеристик робочого місця № з /п Характеристика 1 2 Характеристики пульту 1 Загальна ви сота пульта при робочому положенні " сидячи " - 1650 мм, " стоячи " - не більше 1800 мм ; ви сота стільниці пульту при робочому положенні " сидячи " - від 530 до 760 мм, " стоячи " - близько 1100 мм 2 Ширина пульт а ( обслуговується тільки в робочому положенні " сидячи ") - від 380 до 660 мм ; відстань від рівня сидіння крісла оператора до нижнього краю стільниці пульту ( обслуговується тільки в робочих положеннях " сидячи " і " сидячи або стоячи ") - від 150 до 250 мм ; висота розміщення ОК для робочого положення " стоячи " - від 1000 до 1600 мм, " сидячи " - від 530 до 1040 мм 3 Висота розміщення ЗВІ для робочого п оложення " стоячи " - від 1100 до 1800 мм, " сидячи " - від 850 до 1650 мм 4 Розміри вільного місця для ніг працівника : висота - не менше 600 мм, ширина - не менше 500 мм, глибина - не менше 400 мм . Характеристики робочого крісла 1 Форма сидіння - квадратна 2 Форма спинки - прямокутна увігнута 3 Радіус вигину спинки - від 300 до 400 мм 4 Розмір сидіння - 400x400 мм 5 Розмір спинки - приблизно 300х120 мм 6 Кут нахилу сидіння назад - 5-6° 7 Кут нахилу спинки - від 5 до 10° 8 Висота підлокітника - має знаходитися на одному рівні з поверхнею столу Характеристики зорового аналізатор а 1 Освітленість на робочому місці працівника - 400 лк 2 Яскравість свічення індикатора на чорно-білій електронно-променевій трубці ( ЕПТ ) - не менше 0,5 кд/м 2 , мінімальна яскравість свічення індикатора на кольоровій ЕПТ-17, оптимальна - 170 кд/м 2 ; контраст прямий оптимальний - 80-90%, допустимий - 60-90%, контраст зворотний для самосвітних індикаторів - не менше 20% 3 Розміри знаків на екрані залежно від складності - від 15 до 40' 4 Частота кадрів для інтегральних візуальних індикаторів - не менше 50 Гц ; ширина лінії на екрані індикаторної ЕПТ знакографічного дисплея - не менше 1 мм при дистанції спостереження 0,3 - 0,7м . Характеристики слухового аналізатора 1 Частота для аварійних немовних повідомлень - 800 - 5000 Гц, застережень - 200 - 800, повідомлень, - 200 - 400 Гц, відповідно гранично допустимий рівень звукового тиску сигналів - 120, 115 і 110 дБ 2 Тривалість окремих сигналів і інтервалів між ними - не менше 0,2 с, тривалість інтенсивних сигналів - не більше 10 с Характеристики органів керування 1 Опір ОК : кнопки натискання - 0,3 кг ; головки, що обертаються, - 2,5 кг ; тумблер - 1,3 кг ; важіль з кулястою ручкою - 2,5 кг Порядок ви конання роботи 1 . Провести ергономічну оцінку робочого місця працівника , наведеного на рис.5.1. 2 . Ви користовуючи " схему ергономічної оцінки робочого місця ", а також дані з табл .5.2 , дати якісний опис робочого місця, тобто ви брати відповідні йому характеристики . 3 . Кожну з ви браних характеристик описати кількісно за допомогою двох параметрів б та в . Одержані дані занести в табл .5.3. Таблиця 5.3 Ергономічна оцінка робочого місця Найменування показника б, бали в, % Примітка : б - оцінка показника, ви мірюється в балах від 0 до 5 ; в - питома вага показника, встановлюється залежно від значущості даного показника для оцінюваної системи і приймається у відсотках . Параметр б надається характеристиці на основі того, що 0 - самий негативний варіант, 5 - найбажаніший . Наприклад, характеристика - освітленість . Якщо для оцінюваної системи освітленість дуже низька, то надається б = 0, погана - б = 2, задовільна - б = 3, хороша - б = 4, відмінна - б = 5 . Параметр в надається так, щоб сумарна питома вага всіх ви браних показників дорівнювала 100% . При цьому найбільший відсоток призначається тому показнику, який є найбільш важли ви м для даного ви ду діяльності . Наприклад, для якісного ви конання роботи працівником важли ви м показником є розміри робочої зони, а менш важли ви м - ви користання круго ви х концентричних шкал, у такому разі в 1 = 10%, а в 2 = 1% відповідно . 4 . Загальну ергономічну оцінку робочого місця ви значити за формулою : г = . При цьому г по ви нна бути в межах [ 0 ...5]. 5 . Якщо ергономічна оцінка г має низьке значення, оптимізувати систему так, щоб поліпшити ергономічні показники й тим самим отримати необхідну ергономічну оцінку . 6 . Зробити ви сновок за результатами ергономічної експертизи . Рис.5.1. Робоче місце Контрольні запитання : 1 . Що таке ергономіка ? 2 . Поясніть поняття " ергономічність ". 3 . Що означає поняття " Ергономічна оцінка робочого місця "? 4 . За допомогою яких параметрів оцінюють характеристики, ви брані для ергономічної оцінки робочого місця ? 5 . Які особливості улаштування робочого місця становлять найбільший інтерес при ергономічній оцінці ? 7 . Обґрунтуйте необхідність ергономічної оцінки робочого місця . 8 . Хто по ви нен проводити ергономічну оцінку робочого місця ? Практична робота 6: Працездатність людини Мета роботи - ознайомитися з поняттям працездатність людини, навчитися ви значати рівень власної працездатності . Загальні відомості . Працездатність - здатність організму ви тримувати під час трудового процесу певні навантаження ( м’ язові , нервові, енергетичні, емоційні ) протягом відповідного часу за умо ви збереження кількісних і якісних показників роботи [ 1 ]. Розрізняють загальну ( потенційну ) й фактичну працездат ність . Загальна працездатність - максимальни й обсяг доцільної діяльності, яку людина може ви конати при мобілізації всіх ресурсів організму . Фактична працездатність - обсяг роботи, яку людина ви конує з відповідною інтенсивністю протягом певного часу і за умов нормального відновлення ви трачених організмом ресурсів . З ви чайно, працездатність людини не може бути постійно ви сокою, тому спостерігаються певні фази її підйому і спаду . Тривалість таких періодів може значно коливатися, на це впливає багато факторів : тип нервової системи, організація режимів роботи і відпочинку, харчування й т.п., але найбільш істотно - особливості біоритмологічного устрою людини . Біологічний ритм - це автономний процес періодичного чергування станів організму і коливань інтенсивності фізіологічних процесів та реакцій, який самопідтримується . Феномен біоритмологічних проявів спостерігається у всіх ви дах робочого навантаження людини - інтелектуальних, емоційних і фізичних . Експериментально встановлено, що у всіх людей з моменту їх народження діють три цикли : 23-добо ви й фізичний, 28-добо ви й емоційний і 33-добо ви й інтелектуальний, початкові фази яких співпадають з моментом народження людини . Саме від цих циклів залежить вірогідність захворювання або смерті . Вважається, що коливанням з 23-добо ви м періодом піддаються такі проя ви людини, як хоробрість, стійкість, фізична сила, з 28-добо ви м - чутливість, емоційна сх ви льованість, інтуїція . Будь-який з цих трьох періодів має два напівперіоди : позитивний і негативний . Знаходячись, наприклад, у позитивному напівперіоді фізичного ритму, чоловік відчуває приплив сил, його працездатність під ви щується, він легко справляється із завданнями, що ви магають таких фізичних зусиль, які в негативному напівперіоді, ш ви дше з а все, були б йому не під силу . У так звані переломні дні цикли " змінюють знак ", тобто відбувається зміна напівперіодів . Який саме перехід має місце - з позитивної фа зи у негативну або навпаки - неістотно . В переломні дні функції організму людини, які входять в " сферу дії " відповідного ритму, досягають мінімуму . Особливо небезпечно, якщо співпадають переломні дні двох або ( тим більше ) всіх трьох ритмів . Пра ви льна періодичність цих ритмів дозволяє по відомій даті народження людини наперед ви рахувати його переломні дні . У такі дні рекомендується з особливою увагою ста ви тися до ситуацій, в яких людина піддається впливу небезпечних факторів . Порядок ви конання роботи Ви значити індивідуальні біоритми Для ви значення фаз інтелектуального, емоційного і фізичного циклів суттєво знати, скільки цілих періодів циклів пройшло від дня народження до дня, що нас ціка ви ть : фаза циклів ви значається залишком від ділення кількості днів, що минули від дня народження до ви браного дня, на тривалість періоду . Для спрощення розрахунків наводимо таблиці 6 .1 - 6 .4 залишків від ділення повністю прожитих років і кількості повністю прожитих місяців на період відповідного циклу [ 4 ]. Таблиця 6.1 Залишки від ділення числа повністю прожитих років на період відповідного циклу Фізичний цикл ( ФЦ ) Емоційний цикл ( ЕЦ ) Інтелектуальний цикл ( ІЦ ) Кількість років Залишок Кількість років Зали - шок Кількість років Зали - шок 1 24 47 70 20 1 29 57 1 1 34 67 2 2 25 48 71 17 2 30 58 2 2 35 68 4 3 26 49 72 14 3 31 59 3 3 36 69 6 4 27 50 73 11 4 32 60 4 4 37 70 8 5 28 51 74 8 5 33 61 5 5 38 71 10 6 29 52 75 5 6 34 62 6 6 39 72 12 7 30 53 76 2 7 35 63 7 7 40 73 14 8 31 54 77 22 8 36 34 8 8 41 74 16 9 32 55 78 19 9 37 65 9 9 42 75 18 10 33 56 79 16 10 38 66 10 10 43 76 20 11 34 57 80 13 11 39 67 11 11 44 77 22 12 35 58 81 10 12 40 68 12 12 45 78 24 13 36 59 82 7 13 41 69 13 13 46 79 26 14 37 60 83 4 14 42 70 14 14 47 80 28 15 38 61 84 1 15 43 71 15 15 48 81 30 16 39 62 85 21 16 44 72 16 16 49 82 32 17 40 63 86 18 17 45 73 17 17 50 83 1 18 41 34 87 15 18 46 74 18 18 51 84 3 19 42 65 88 12 19 47 75 19 19 52 85 5 20 43 66 89 9 20 48 76 20 20 53 86 7 21 44 67 90 6 21 49 77 21 21 54 87 9 22 45 68 91 3 22 50 78 22 22 55 88 11 23 46 69 92 0 23 51 79 23 23 56 89 13 24 52 80 24 24 57 90 15 25 53 81 25 25 58 91 17 26 54 82 26 26 59 92 19 27 55 83 27 27 60 93 21 28 56 84 28 28 61 94 23 29 62 95 25 30 63 96 27 31 34 97 29 32 65 98 31 33 66 99 0 Додавши до залишків кількість днів, що пройшли від початку місяця до дня, що нас ціка ви ть, ми одержимо повний залишок для відповідного циклу . Як пра ви ло, повний залишок ви являється більшим від періоду циклу, тому його потрібно ділити на період циклу, щоб він став меншим від періоду . Саме це число потрібне нам надалі . Оскільки день народження завжди є першим днем циклу, ви рахувавши суму 1 + відповідний залишок, ми отримаємо фазу потрібного для нас циклу . При складанні таблиць враховуються лише з ви чайні роки, не ви сокосні . Отже, при відніманні залишків від ділення числа повністю прожитих років і повністю прожитих місяців на тривалість періоду потрібно весь час додавати число ви сокосних років, які ви пали на даний проміжок часу ( тобто врахувати, скільки разів наступало 29 лютого ). Ви сокосними вважають роки, які діляться на 4, за ви нятком тих, які закінчуються двома нулями, але не діляться на 400 ( наприклад, 1800 або 1900 ). Таблиця 6.2 Ви сокосні роки від 1900 до 2012 1908 1912 1916 1920 1924 1928 1932 1936 1940 1944 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 Таблиця 6.3 Залишки від ділення числа повних місяців, прожитих у рік народження Місяць ФЦ ЕЦ ІЦ Місяць ФЦ ЕЦ ІЦ Січень 12 26 4 Липень 15 13 21 Лютий 7 26 9 Серпень 7 10 23 Березень 22 23 11 Вересень 0 8 26 Квітень 15 21 14 Жовтень 15 5 28 Травень 7 18 16 Листопад 8 3 31 Червень 0 16 19 Грудень 0 0 0 Таблиця 6.4 Залишки від ділення числа повних місяців, прожитих у році, який розглядається Місяць ФЦ ЕЦ ІЦ Місяць ФЦ ЕЦ ІЦ Січень 0 0 0 Липень 20 13 16 Лютий 8 3 31 Серпень 5 16 14 Березень 13 3 26 Вересень 13 19 12 Квітень 21 6 24 Жовтень 20 21 9 Травень 5 8 21 Листопад 5 24 7 Червень 13 11 19 Грудень 12 26 4 Приклад ви конання Підрахуємо фази циклів для людини, яка народилася 20 лютого 1952 року, на 17 березня 1980 року . Результат обчислень зводимо у табл .6.5. Таблиця 6.5 Розрахунок фізичного, емоційного і інтелектуального циклів людини Етапи розрахунку ФЦ ЕЦ ІЦ Ви значаємо число повністю прожитих років : 1980 - 1952 = 28 - 1=27 . За табл .6.1 знаходимо залишок від ділення для 3-х циклів 11 27 21 За табл .6.2 знаходимо число повністю прожитих ви сокосних років 6 6 6 За табл .6.3 ви значаємо залишок від ділення числа місяців, повністю прожитих у рік народження 7 26 9 За табл .6.4 знаходимо залишок від ділення числа повних місяців, прожитих у даному році 13 3 26 Якщо даний рік є ви сокосним і лютий вже пройшов, то додаємо одиницю 1 1 1 Обчислюємо кількість днів, прожитих у місяці народження : 29 - 20=9 9 9 9 Ви значаємо кількість днів, прожитих у місяці, для якого розраховуються цикли 17 17 17 Обчислюємо суму всіх ви значених коефіцієнтів 64 89 89 Ділимо суму на тривалість періоду Ви значаємо залишок від ділення 18 5 23 Ви значаємо фазу індивідуальних циклів 18+1 = = 19 день 5+1 = = 6 день 23+1 = = 24 день Обчислена фаза показує, яким днем циклу - фізичного, емоційного, інтелектуального - є той день, для якого ви конується розрахунок . Так, для приведеного прикладу на 17 березня 1980 року людина знаходитиметься в негативному напівперіоді фізичного й інтелектуального циклів і позитивному напівперіоді емоційного циклу . На підставі проведених розрахунків можна побудувати графіки кри ви х біоритмів людини (Рис.6.1). Рис.6.1. Криві біоритмів людини Контрольні запитання : 1 . Дайте визначення поняттю " працездатність ". 2 . Які типи працездатності вам відомі ? 3 . Дайте визначення поняттю " біоритми людини ". 4 . Які ви ди біоритмів людини в ам відомі, з чим вони пов'язані ? 5 . На підставі чого можна ви значити індивідуальні біоритми людини ? 6 . Як впливають біоритми людини на її працездатність ? 7 . Що таке інтелектуальний цикл ? Яка його тривалість ? 8 . Що таке емоційний цикл ? Яка його тривалість ? 9 . Що таке фізичний цикл ? Яка його тривалість ? Практична робота 7: Професійний відбір і професійна орієнтація Мета роботи - ознайомитися з поняттями професійний відбір і професійна орієнтація, ви вчити ряд методик, які ви користовують для проведення профвідбору . Загальні відомості . Придатність людини до конкретного ви ду трудової діяльності ви значається методами професійної орієнтації та професійного відбору . Профорієнтація - це система заходів, спрямованих на ви явлення особо ви х властивостей, інтересів і здібностей у кожного індивідуум у для надання йому допомоги у ви борі професії, найбільш відповідної його індивідуальним можливостям . Профвідбір - це система заходів, що дозволяє ви я ви ти кандидатів, які за своїми індивідуальними особо ви ми якостями найбільш придатні до навчання і подальшої професійної діяльності в конкретній спеціальності . Профвідбір передбачає оцінку в конкретного індивідуум у стану здоров’ я , фізичного роз ви тку, рівня загальноосвітньої підготовленості, соціальних даних, професійних здібностей і включає медичний, освітній, соціальний та психофізіологічний відбір . У завдання медичного відбору входить ви явлення тих людей, які за станом здоров'я можуть займатися даним ви дом трудової діяльності . В нашому суспільств і турбота про збереження здоров’ я людей є одним з головних завдань, тому медичний відбір є ви хідним в комплексі професійного відбору, а решта ви дів відбору проводиться лише серед осіб, які за станом здоров’ я ви знані придатними . Освітній відбір направлений на ви ділення тих осіб, початкові знання яких забезпечують успішне оволодіння даною спеціальністю або безпосереднє ви конання професійних обов’ язків . Соціальний відбір ви конує дуже багато функцій, у тому числі і чисто професійних . У останньому сенсі його завданням є зменшення плинності кадрів і забезпечення задоволеності людини своєю працею . Для цього з’ ясовують моти ви звернення до даної спеціальності, ступінь знайомства з колективом й т.п. Психофізіологічний відбір призначений для ви явлення осіб, які за своїми здібностями та індивідуальними психофізіологічними можливостями відповідають ви могам, що пред’ являються специфікою навчання і діяльності для конкретної спеціальності . Порядок ви конання роботи За допомогою тесту " Кращі ви ди професійної діяльності " ви значити найбільш відповідний для в ас ви д роботи Інструкція : 1) візьміть аркуш паперу і розділіть його на п'ять стовпчиків : I - " людина-природа ", II - " людина-техніка ", III - " людина-знакова система ", IV - " людина-художній образ ", V - " людина-людина "; 2 ) читайте по порядку твердження, і якщо в и погоджуєтеся з ними, то зі знаком " + " ви писуйте цифру, вказану в дужках, у відповідну колонку на в ашому аркуші паперу ( номер стовпчика вказаний римськими цифрами ). Якщо не погоджуєтеся, то ви писуйте цифру зі знаком "-". Наприклад : " Я охоче і довго можу щось майструвати, лагодити " ( II-1 ). Якщо ви з цим твердженням згодні, то в колонку II (" людина-техніка ") записуйте собі " 1 ", якщо не згодні, то в колонку II записуйте собі " -1 ". Якщо ви не можете відповісти точно, то взагалі цифру не ви писуйте ; 3 ) відповівши таким чином на 30 тверджень, підрахуйте суми ви писаних цифр ( враховуючи " плюси " і " мінуси ") в кожному зі стовпчиків . Найбільші позитивні суми будуть у стовпчиках, які відповідають рекомендованим для вас типам професій, найменші ( а тим більше негативні суми ) - невідповідним професіям . Текст опитування 1 . Легко знайомлюся з но ви ми людьми ( V-1 ). 2 . Охоче і довго можу що-небудь майструвати, лагодити ( II-1 ). 3 . Подобається ходити в музеї, театри, на художні ви ставки ( IV-1 ). 4 . Охоче й постійно доглядаю за рослинами і тваринами ( I-1 ). 5 . Охоче і довго можу що-небудь підраховувати, ви рішувати задачі, креслити ( ІІІ -1 ). 6 . Охоче допомагаю старшим у догляді за тваринами і рослинами ( I-1 ). 7 . Люблю проводити час і з маленькими дітьми , коли їх потрібно чим-небудь зайняти, захопити справою, допомогти їм у чомусь ( V-1 ). 8 . Заз ви чай я роблю мало помилок у письмо ви х роботах ( ІІІ -1 ). 9 . Те, що я роблю своїми руками, заз ви чай ви кликає цікавість у моїх товаришів, старших ( II-2 ). 10 . Старші вважають, що в мене є здібності до певної області мистецтва ( IV-2 ). 11 . Я охоче читаю про рослинний і тваринний світ ( I-1 ). 12 . Беру активну участь в художній самодіяльності ( IV-1 ). 13 . Охоче читаю про побудову механізмів, машин, приладів ( II-1 ); 14 . Охоче розгадую кросворди, головоломки, ребуси, важкі завдання ( III-2 ). 15 . Легко залагоджую сварки між однолітками чи молодшими ( V-2 ). 16 . Старші вважають, що у мене є здібності до роботи з технікою ( II-2 ). 17 . Результати моєї художньої творчості схвалюють навіть незнайомі люди ( IV-2 ). 18 . Старші вважають, що у мене є здібності до роботи з рослинами або тваринами ( I-2 ). 19 . Заз ви чай мені вдається детально і ясно для інших ви словлювати думки письмово ( III-2 ). 20 . Я майже ніколи не сварюся ( V-1 ). 21 . Речі, зроблені мною, схвалюють і незнайомі люди ( П-1 ). 22 . Без особли ви х зусиль засвоюю раніше незнайомі або іноземні слова ( III-1 ). 23 . Мені часто трапляється допомагати незнайомим людям ( V-2 ). 24 . Довго, не втомлюючись, можу займатися улюбленою художньою роботою ( музикою, малюванням і т.п.) ( IV-1 ). 25 . З великою цікавістю читаю про охорону природного середо ви ща, лісу, тварин ( I-1 ). 26 . Подобається розбиратися в схемах механізмів, машин, приладів ( ІІ -1 ). 27 . Мені заз ви чай вдається переконати однолітків у тому, що потрібно робити так, а не інакше ( V-1 ). 28 . Охоче спостерігаю за тваринами або розглядаю рослини ( I-1 ). 29 . Без особли ви х зусиль і охоче розбираюся у схемах, графіках, кресленнях, таблицях ( III-2 ). 30 . Пробую свої сили в живописі, музиці, поезії ( IV-1 ). Ключ I. " Людина-природа ". Якщо в ам подобається працювати в садку, на городі, доглядати за рослинами, тваринами, цікавитеся предмет біологі я , то ознайомтеся з професіями типу " людина-природа ". Об’ єктами праці для представників більшості цих професій є : 1) тварини, умо ви їх зростання, життя ; 2) рослини, умо ви їх зростання . Фахівцям у цій області доводиться : а ) ви вчати, досліджувати, аналізувати стан, умо ви життя рослин або тварин ( агроном, мікробіолог, зоотехнік, гідробіолог, агрохімік, фітопатолог ); б ) ви рощувати рослини, доглядати за тваринами ( лісовод, квітникар, овочівник, птахівник, тваринник, садівник, бджоляр ); в ) проводити профілактику захворювань рослин і тварин ( ветеринар, лікар карантинної служби ). Психологічні ви моги професій цього типу до людини : роз ви нена уява, наочно-обра зне мислення, хороша зорова пам’ ять , спостережливість, здатність передбачати й оцінювати мінливі природні чинники ; оскільки результати діяльності ви являються після доволі тривалого часу, фахівець по ви нен володіти терпінням, наполегливістю, по ви нен бути гото ви м працювати поза колективами, іноді в скрутних погодних умовах, у бруді й т.п. II . " Людина-техніка ". Якщо в ам подобаються лабораторні роботи з фізики, хімії, електротехніки, якщо в и робите моделі, розбираєтеся в побутовій техніці, якщо в и хочете створювати, експлуатувати або ремонтувати машини, механізми, апарати, верстати, то ознайомтеся з професіями " людина-техніка ". Більшість професій цього типу пов’ язана : 1) зі створенням, монтажем, збіркою технічних пристроїв ( фахівці проектують, конструюють технічні системи, пристрої, розробляють процеси їх ви готовлення . З окремих вузлів, деталей збирають машини, механізми, прилади, регулюють і налагоджують їх ); 2) з експлуатацією технічних пристроїв ( фахівці працюють на верстатах, керують транспортом, автоматичними системами ); 3) з ремонтом технічних пристроїв ( фахівці ви являють, розпізнають несправності технічних систем, приладів, механізмів, ремонтують, регулюють, налагоджують їх ). Психологічні ви моги професій " людина-техніка " до людини : хороша координація рухів ; точне зорове, слухове, вібраційне і кінестетичне сприйняття ; роз ви нене технічне й творче мислення та уява ; в міння перемикати і концентрувати увагу ; спостережливість . III . " Людина-знакова система ". Якщо в ам подобається ви конувати обчислення, креслення, схеми, вести картотеки, систематизувати різні відомості, якщо в и хочете займатися програмуванням, економікою або статистикою і т.п., то знайомтеся з професіями типу " людина-знакова система ". Більшість професій цього типу пов'язана з переробкою інформації та розрізняється за особливостями предмету праці . Це можуть бути : 1) тексти на рідній або іноземній мовах ( редактор, коректор, друкарка, діловод, телеграфіст, складач ); 2) цифри, формули, таблиці ( програміст, оператор ЕОМ, економіст, бухгалтер, статистик ); 3) креслення, схеми, карти ( конструктор, інженер-технолог, кресляр, копірувальник, штурман, геодезист ); 4) звукові сигнали ( радист, стенографіст, телефоніст, звукооператор ). Психологічні ви моги професій цього типу до людини : хороша опе ративна і механічна пам’ ять ; здібність до тривалої концентрації уваги на відвернутому ( знаковому ) матеріалі ; хороший розподіл і перемикання уваги ; точність сприйняття, в міння бачити те, що стоїть за умовними знаками ; посидючість, терпіння ; логічне мислення . IV . " Людина-художній образ ". Більшість професій цього типу пов'язана : 1) зі створенням, проектуванням художніх творів ( письменник, художник, композитор, модельєр, архітектор, скульптор, журналіст, хореограф ); 2) з відтворенням, ви готовленням різних ви робів за зразком ( ювелір, реставратор, гравер, музикант, актор, столяр-червонодеревець ); 3) з розповсюдженням художніх творів у масовому ви робництві ( майстер розпису фарфору, шліфувальник каменю і кришталю, маляр, друкар ). Психологічні ви моги професій цього типу до людини : художні здібності ; роз ви нене зорове сприйняття ; спостережливість, зорова пам'ять ; наочно-образне мислення ; творча уява ; знання психологічних законів емоційної дії на людей . V . " Людина-людина ". Більшість професій цього типу пов'язана : 1) з ви хованням, навчанням людей ( ви хователь, вчитель, спортивний тренер ); 2) з медичним обслуговуванням ( лікар, фельдшер, медсестра, няня ); 3) з побуто ви м обслуговуванням ( продавець, перукар, офіціант, вахтер ); 4) з інформаційним обслуговуванням ( бібліотекар, екскурсовод, лектор ); 5) із захистом суспільства і держа ви ( юрист, міліціонер, інспектор, військовослужбовець ). Багато посад : директор, бригадир, начальник цеху, профспілко ви й організатор пов'язані з роботою з людьми, тому до всіх керівників пред'являються ті ж ви моги, що і до фахівців професій типу " людина-людина ". Психологічні ви моги професій цього типу до людини : прагнення до спілкування ; в міння легко вступати в контакт з незнайомими людьми ; стійке хороше самопочуття при роботі з людьми ; доброзичливість, чуйність ; ви тримка ; в міння стримувати емоції ; здатність аналізувати поведінку оточуючих і свою власну, розуміти наміри і настрій інших людей, здатність розбиратися у взаєминах людей, в міння залагоджувати розбіжності між ними, організовувати взаємодію ; здатність у думках ста ви ти себе на місце іншої людини, в міння слухати, враховувати думки іншої людини ; здатність володіти мовою, мімікою, жестами ; роз ви нена мова, здатність знаходити спільну мову з різними людьми ; уміння переконувати людей ; акуратність, пунктуальність, зібраність ; знання психології людей . За допомогою тесту оцінити здатність впливати на інших людей Інструкція . Кожен з нас піддається впливу інших людей, а іноді й сам впливає на них з різною метою . Політики, педагоги, лікарі або актори роблять це в рамках своїх професійних інтересів . Якщо у в ас є бажання або професійна необхідність впливати на людей, то спробуйте оцінити, наскільки це в ам вдається . На питання відповідайте " та " чи " ні ". Текст опитування 1 . Ви брали б в и професію актора або політика ? 2 . Чи дратують в ас люди, що екстравагантно вдягаються ? 3 . Чи дозволяєте в и стороннім розмовляти на тему своїх інтимних відносин ? 4 . Чи ш ви дко в и реагуєте, якщо відчуваєте себе ображеним ? 5 . Чи відчуваєте в и себе незатишно, якщо ваш колега добився більших успіхів у служб овій діяльності , ніж в и ? 6 . Ви б узялися за дуже важку роботу тільки для того, щоб довести, що в и можете це зробити ? 7 . Чи завжди принцип " мета ви правдовує засоби " вірний для в ас ? 8 . Чи любите в и часто бувати в колі друзів ? 9 . Чи є у в ас графік на весь день ? 10 . Чи любите в и переставляти меблі в квартирі ? 11 . Чи подобається в ам кожного разу користуватися різними засобами для досягнення однієї і тієї ж мети ? 12 . Чи іронізуєте в и над людиною, якщо бачите, що вона дуже самовпевнена ? 13 . Чи любите в и ви кривати своє начальство в тому, що у нього несправжній авторитет ? Ключ . Дані про кількість балів за варіанти відповідей на кожне питання .1 - ш е питання : так - 5, ні - 0 ; 2- г е питання : так - 0, ні - 5 ; 3- т є питання : так - 5, ні - 0 ; 4- т е питання : так - 5, ні - 0 ; 5- т е питання : так - 5, ні - 0 ; 6- т е питання : так - 5, ні - 0 ; 7- м е питання : так - 5, ні - 0 ; 8- м е питання : так - 0, ні - 5 ; 9- т е питання : так - 0, ні - 5 ; 10- т е питання : так - 5, ні - 0 ; 11- т е питання : так - 5, ні - 0 ; 12- т е питання : так - 5, ні - 0 ; 13- т е питання : так - 5, ні - 0 . Якщо в и набрали 65 - 35 балів : в и володієте унікальними здібностями впливати на інших, змінювати їх . Ви можете їх чомусь навчити, в ам легко працювати з людьми, давати їм поради . В таких ви падках в и самі отримуєте величезне задоволення . Ви вважаєте, що людина не по ви нна замикатися на собі, уникати людей . Навпаки, вона має працювати для інших, допомагати у важких ситуаціях знайти душевний спокій . Ви людина, яка прагне надати підтримку . Проте може трапитися, що якщо Ви будете дуже в певнені у своїх переконаннях, то, втративши контроль над собою, Ви можете стати тираном . Якщо ви набрали 30 - 0 балів : на жаль, в ас мало в чому можна переконати . Ви вважаєте, що ваше життя і життя інших людей мають бути суворо розписані, передбачені наперед . Ви не любите нічого робити з-під палиці . Іноді можете бути занадто нерішучими, що часто заважає в ам досягати своєї мети, впливати потрібним чином на навколишніх людей . Контрольні запитання 1 . Що таке профорієнтація ? 2 . Дайте ви значення поняттю " профвідбір ". 3 . Які ви ди профвідбору в ам відомі ? 4 . Яке завдання медичного відбору ? 5 . На що спрямований освітній відбір ? 6 . Навіщо потрібен соціальний відбір ? 7 . Назвіть основну мету психофізіологічного відбору . 8 . Навіщо потрібні профорієнтація і профвідбір ? Практична робота 8: Аналіз ризику виникнення небезпеки Мета роботи - ознайомитися з методик ою проведення аналізу ризику ви никнення небезпек . Загальні відомості . Життє ви й досвід людини показує, що будь-який ви д діяльності по ви н ен бути корисним для її існування, але ви являється, що діяльність може бути і джерелом негативних впливів або шкоди, які можуть призвести до травматизму, захворювань, а часом і до повної втрати працездатності або смерті . Небезпечною може ви я ви тись будь-яка діяльність : робота на ви робництві ( технологічний процес ), різні ви ди відпочинку, розваги і на віть діяльність, пов’ язана з одержанням знань . Таким чином, людський досвід дає підставу стверджувати, що будь-яка діяльність потенційно небезпечна . Аналіз причин ви ходу з ладу систем і можли ви х помилко ви х дій людини сприяє під ви щенню безпеки ( зниженню ризику реалізації небезпеки ) за рахунок упровадження захисних заходів і під ви щення ви мог до професійної підготовки працівників [ 8 ]. З цією метою ви користовують аналіз ризику ви никнення небезпек [ 9 - 11 ]. Ключо ви ми поняттями аналізу ризику є небезпека і ризик . Небезпека - це я ви ще, процес, об'єкт, здатні за певних умов завдавати шкоди здоров'ю людини безпосередньо або побічно, тобто ви кликати небажані наслідки [ 9 - 11 ]. При ви явленні небезпек ви користовують номенклатуру небезпек . На сьогоднішній день перелік реально діючих небезпек значний і нараховує більш ніж 100 ви дів, серед яких : аномальні параметри мікроклімату ; аномальна освітленість ; під ви щений рівень шуму ; під ви щений рівень вібрації ; пожежа ; ви бух ; ураження електричним струмом ; під ви щений рівень електромагнітного ви промінювання ; механічна травма ; опік ; отруєння й т . ін . Ризик - комплексна оцінка небезпеки, що в кількісному ви раженні в загальному ви падку ви значається як добуток величини небезпеки на частоту її ви никнення [ 9 - 11 ]. При ви конанні аналізу ризику ви никнення небезпек розрізняють два етапи : якісний аналіз ризику ; кількісний аналіз ризику . І етап : якісний аналіз ризику . Мета якісного аналізу ризику - ви явлення всіх можли ви х небезпек, ви значення їхніх якісних характеристик і розробка основних заходів захисту від них . Якісні характеристики небезпеки : 1) категорія небезпеки за величиною наслідків ; 2) якісна оцінка частоти реалізації небезпеки . Категорія й частота реалізації небезпеки ви значаються відповідно за табл .8.1 , 8 .2 [ 11 ]. Таблиця 8.1 Шкала для встановлення категорії небезпеки за ви кликаними наслідками Категорія Характеристика наслідків реалізації небезпеки IV Небезпека, реалізація якої може ш ви дко й з ви сокою й мовірністю спричинити значний збиток для підприємства і ( або ) навколишнього середо ви ща, а також масову загибель або травми людей III Небезпека, реалізація якої може ш ви дко та з ви сокою й мовірністю спричинити значний збиток для підприємства і ( або ) навколишнього середо ви ща й можливу загибель або травми хоча б однієї людини II Небезпека, реалізація якої може спричинити затримку ви конання завдання підприємством, привести до зниження працездатності людей, а при тривалому впливі - до захворювань I Небезпека, при реалізації якої значення її параметрів не ви ходять за межі припустимих Таблиця 8.2 Якісні оцінки частоти реалізації небезпеки Частота реалізації небезпеки Якісний опис Часта реалізація Небезпека спостерігається постійно Ймовірна реалізація Ймовірно часте ви никнення небезпеки Можлива реалізація Небезпека спостерігається кілька разів за період роботи Рідка реалізація Цілком можливе ви никнення небезпеки хоча б раз Практично неймовірна реалізація Ви никнення небезпеки малоймовірне, але можливе хоча б раз Як ризик при ви конанні якісного аналізу ви користовується ранг небезпеки . Ранг може приймати п'ять значень, що ви значаються за табл .8.3 [ 11 ]. Таблиця 8.3 Матриця ви значення рангу небезпеки Частота ви никнення небезпеки Категорія небезпеки IV III II I Часта реалізація АА АА С С Ймовірна реалізація АА А С С Можлива реалізація А А С D Рідка реалізація А В D D Практично неймовірна реалізація В В D D Ранги небезпек : АА - обов’ язкові заходи для зниження рангу шляхом внесення змін у про ект ; А - обов’ язковий кількісний аналіз безпеки і проведення всього комплексу заходів для забезпечення безпеки ; В - бажане проведення кількісного аналізу, обов'язкове застосування заходів для забе з печення безпеки ; С - рекомендується проведення якісного аналізу, при необхідності - ви користання систем життєзабезпечення і проведення захисних заходів ; D - застосування заходів для забезпечення безпеки не потрібно . ІІ етап : кількісний аналіз ризику Мета кількісного аналізу ризику - ви бір найбільш ефективної системи захисту від небезпеки . Рішення про проведення кількісного аналізу тієї чи іншої небезпеки приймають на етапі якісного аналізу . Для обраної небезпеки ви значають такі кількісні характеристики : 1 ) імовірність ( Р ) ви никнення небезпе ки ; 2 ) очікувані втрати при реалізації небезпеки Е ( найчастіше цю вели чину ви мірюють у грошах ); 3 ) ступінь ризику ( R ): R= Р Ч Е [ 11 ]. Після цього обирають кілька варіантів захисних заходів ( альтернатив ). Для кожної альтернати ви ви значають нові значення імовірності й міри критичності . Аналізуючи величину зниження міри критичності з урахуванням ви трат на впровадження захисного заходу, роблять ви сновок про ефективність тієї чи іншої альтернати ви . Для ви значення ймовірності ви никнення небезпеки, а також ви бору більш діючих методів захисту від неї, при ви конанні кількісного аналізу ви користовують методику побудо ви " дерева відмов " [ 11 ]. Дерево відмов - структурно-логічна схема, яка пов'язує небезпечну подію ( головну ) з основними ( ви хідними ) подіями, які спричинили появу головної події . Основні події знаходяться в основі дерева відмов і ймовірності їхньої поя ви відомі . Дерево відмов будують, застосовуючи " зворотну " логіку, тобто відповідають на питання : в результаті чого відбулася подія ? При побудові дерева відмов застосовують два ви ди символів [ 11 ]: 1 ) логічні символи " І " - ви хідна подія відбувається, якщо усі вхідні події трапляються одночасно " АБО " - ви хідна подія відбувається, якщо трапляється будь-яка з вхідних подій 2 ) символи подій Найбільш розповсюджений тип подій, на який накладені додаткові характеристики ( головна подія ) Основна ( ви хідна ) подія, забезпечена достатніми даними Після побудо ви дерева відмов ви значають ймовірність реалізації головної події . Для цього складають логічне ви раження, що пов'язує ймовірність головної події з ймовірностями основних подій . З цією метою ви користовують наступні залежності . Для логічного символу " І " Ви раження для ви значення ймовірності настання головної події : Р I = Р II Ч Р III Для логічного символу " АБО " Ви раження для ви значення ймовірності настання головної події : Р I = 1 - ( 1 - Р II ) Ч ( 1 - Р III ) Порядок ви конання роботи 1 . Із табл .8.4 ви брати варіант технічної системи . Д ля неї буде проведено ана ліз ризику ви никнення небезпек при її експлуатації . 2 . Для обраної системи ви конати якісний аналіз небезпек за наступним алгоритмом : 2.1) провести декомпозицію системи ; 2.2) ви я ви ти небезпеки системи, які можуть ви никнути в процесі її експлуатації ; 2.3) ви значити частини системи, що є джерелами цих небезпек, і оцінити їх якісні характеристики, заповнивши спеціальну форму ( табл .8.5); 2.4) ввести обмеження на аналіз не безпек згідно з ранг ом небезпеки ( табл .8.3). 3 . Ви брати небезпеку, керуючись результатами якісного аналізу, і ви конати для неї кількісний аналіз за наступним алгоритмом : 3.1) побудувати дерево відмов ; 3.2) скласти логічне ви раження для ви значення імовірності головної події ; 3.3) запропонувати захисні заходи ; 3.4) скласти для кожного з захисних заходів нове логічне ви раження для ви значення імовірності головної події ; 3.5) вказати ефект від упровадження заходів . 4 . Зробити ви сновки . Таблиця 8.4 Варіанти завдання № з /п Т ехнічн і систем и 1 Електричний чайник 2 Електрична соко ви жималка 3 Електричний дриль 4 Електрична м'ясорубка 5 Фен для сушіння волосся 6 Мікрох ви льова піч 7 Тостер Таблиця 8.5 Визначення якісних характеристик небезпек № з/п Елемент об’ єкта Небезпека Якісний опис Категорія Ймовірність Ранг Приклад ви конання 1 . В и конати аналіз ризику ви никнення небезпек при експлуатації побутової праски . 2 . Проводимо декомпозицію системи (рис.8.1). 21 Рис.8.1. Склад системи Ви являємо небезпеки і частини системи, які є джерелами цих небезпек, і оцінюємо їх якісні характеристики ( табл .8.6). Таблиця 8.6 Ви значення якісних характеристик небезпек № з /п Елемент об’ єкта Небезпека Якісний опис Категорія Імовірність Ранг 1 Ви лка Ураження електричним струмом III Рідке відмовлення В 2 Ви лка Пожежа IV Рідке відмовлення А 3 Шнур Ураження електричним струмом III Рідке відмовлення В 4 Шнур Пожежа IV Рідке відмовлення А 5 Підошва Ураження електричним струмом III Рідке відмовлення В 6 Підошва Пожежа IV Рідке відмовлення А 7 Підошва Опік II Ймовірне відмовлення С 8 Підошва Механічна травма II Можливе відмовлення D 9 Корпус Механічна травма I Можливе відмовлення D Вводимо обмеження на аналіз небезпек : небезпека механічних травм далі розглядатися не буде . 3 . Для проведення кількісного аналізу небезпеки ви бираємо небезпеку, яка має, згідно з результа тами якісного аналізу, найбільш ви сокий ранг . Це небезпека ви никнення пожежі . Будуємо дерево відмов для небезпечної події " пожежа " (рис.8.2). Рис.8.2. Дерево відмов для небезпечної події "пожежа" Складаємо логічне ви раження для ви значення ймовірності головної події : Р 1 = Р 2 Ч Р 3 ( 8 .1) Р 4 = 1 - ( 1 - Р 8 ) Ч ( 1 - Р 9 ) ( 8 .4) Р 2 = 1 - ( 1 - Р 4 ) Ч ( 1 - Р 5 ) Ч ( 1 - Р 6 ) ( 8 .2) Р 5 = 1 - ( 1 - Р 10 ) Ч ( 1 - Р 11 ) ( 8 .5) Р 3 = Р 7 ( 8 .3) Р 6 = Р 12 ( 8 .6) Ви ра з для ви значення ймовірності головної події : Р 1 = Р 7 Ч ( 1 - ( 1 - Р 8 ) Ч ( 1 - Р 9 ) Ч ( 1 - Р 10 ) Ч ( 1 - Р 11 ) Ч ( 1 - Р 12 )). ( 8 .7) Захисні заходи й ефект від їхнього впровадження ( табл .8.7). Таблиця 8.7 Захисні заходи й ефект від їх впровадження Захисні заходи Ефект Своєчасна заміна ви лки і шнура Усунення под ій 8, 10, тобто Р8 = 0, Р10 = 0 Ви конання ви моги " не залишати включеною праску без догляду " Усунення події 7, тобто Р7 = 0 Нові логічні ви раження для обчислення ймовірності головної по дії : своєчасна заміна ви лки і шнура : Р1 = Р7 Ч ( 1 - ( 1 - Р9 ) Ч ( 1 - Р11 ) Ч ( 1 - Р12 )); ви конання ви моги " не залишати включен ою праск у без догля ду ": Р 1 = Р 7 Ч ( 1 - ( 1 - Р 8 ) Ч ( 1 - Р 9 ) Ч · ( 1 - Р 10 ) Ч ( 1 - Р 11 ) Ч ( 1 - Р 12 )) = 0 . 4 . Ви сновки : з двох запропонованих захисних заходів ви конання ви моги " не залишати включеною праску без догляду " є більш ефективним, оскільки дозволяє уникнути поя в у головної події . Контрольні запитання 1 . Що таке небезпека ? 2 . Що таке ризик ? 3 . Яка мета ви конання якісного аналізу небезпек . 4 . Які якісні характеристики небезпеки в и знаєте ? 5 . Яка мета кількісного аналізу ? 6 . Які характеристики небезпеки ви користовуються при ви конанні кількісного аналізу ? 7 . Яким чином обираються захисні заходи ? 8 . Що таке дерево відмов ? 9 . Назвіть символи, що застосовуються при побудові дерева відмов . 10 . Які залежності ви користовуються для обчислення імовірності реалізації небезпеки ? 11 . На підставі чого здійснюється ви бір оптимального захисного заходу ? Практична робота 9: Загальні принципи надання першої долікарської допомоги постраждалим Мета роботи - засвоїти практичні методи надання першої допомоги потерпілим . Загальні відомості Найперше завдання при ліквідації наслідків дії небезпечних і шкідли ви х факторів на людину - надання першої долікарської допомоги постраждалим (рис.9.1). 21 Рис.9.1. Поняття "травма" і "перша долікарська допомога" Для надання відповідної долікарської допомоги необхідно, перш за все, пра ви льно класифікувати одержану постраждалим травму . 21 Рис. 9.2. Класифікація травм в залежності від виду діяльності постраждалого . 21 Рис.9.3. Класифікація травм за ступенем важкості 21 Рис.9.4. Класифікація травм в залежності від факторів, що впливають 21 Рис.9.5. Класифікація травм за формою прояву Перша допомога при кровоте чах Кровотеча - це ви тікання крові з судин, що наступає найчастіше в результаті їхнього ушкодження . При кровотечах головна небезпека пов'язана із втратою крові й ви никненням у зв’ язку із цим гострого недостатнього кровопостачання тканин . Недостатнє постачання органів киснем ви кликає порушення їхньої діяльності ; у першу чергу це стосується мозку, серця й легенів . Перша допомога при зовнішніх кровотечах 21 Перша допомога при капілярній кровотечі . При капілярній кровотечі втрата крові порівняно невелика . Таку кровотечу можна ш ви дко зупинити, наклавши на ділянку, що кровоточить, чисту марлю, поверх марлі - шар вати і перев’ язавши рану . Якщо під рукою немає ні марлі, ні бинта, то місце, що кровоточить, можна перев'язати чистою носовою хусткою . Накладати прямо на рану волохату тканину не можна, тому що на її ворсинках перебувають численні бактерії, які можуть ви кликати зараження рани . З цієї же причини безпосередньо на відкриту рану не можна накладати й вату . Перша допомога при венозній кровотечі . Венозна кровотеча, поряд зі значною втратою крові, таїть у собі небезпеку того, що при пораненнях вен, особливо шийних, може відбутися усмоктування повітря в судини через ушкоджені місця . Повітря, яке проникає в судину, може потім потрапити і в серце . В таких ви падках ви никає повітряна емболія, небезпечна для життя потерпілого . Венозна кро вотеча найкраще зупиняється пов’ язкою , що да ви ть . На ділянку, що кровоточить, накладають чисту марлю, поверх її - розгорнутий бинт або складену в кілька разів марлю, в крайньому ви падку - складена чиста носова хустка . Таким чином здійснюється тиск на відкриті кінці ушкоджених судин, що дозволяє зда ви ти їх і кровотеча припиняється . Якщо при надан ні допомоги немає під рукою пов’ язки , що да ви ть, а в потерпілого сильна кровотеча з ушкодженої вени, місце, яке кровоточить треба відразу пригорнути пальцями . При кровотечі з вени верхньої кінцівки в деяких ви падках досить просто підняти руку нагору . Але у всіх ви падках на рану варто накласти пов'язку . Найбільш зручним для таких цілей є індивідуальний перев'язний пакет, що продається в аптеках . Перша допомога при артеріальній кровотечі . Артеріальна кровотеча є самим небезпечним із всіх ви дів кровотеч, тому що при ньому може ш ви дко наступити повне знекровлювання потерпілого . При кровотечах із сонної, стегнової або ж пахвової артерій людина може загинути через три або навіть через дві з поло ви ною х ви лини . Артеріальну кровотеча, як і венозну, можна зупинити за допомогою пов'язки, що да ви ть . При кровотечі з великої артерії варто негайно зупинити приплив крові до ушкодженої ділянки, прида ви вши артерію пальцем ви ще місця поранення . Однак ця міра є тимчасовою ; артерію притискають пальцем доти, поки не підготують і не накладуть пов'язку, що да ви ть . При кровотечі зі стегнової артерії накладення однієї пов'язки, що да ви ть, іноді ви являється недостатнім . У таких ви падках доводиться накладати петлю або джгут . Якщо ж під рукою немає стандартного джгута, то замість нього можна застосувати імпровізований джгут - косинку, носову хустку, краватку, підтяжки . Джгут або петлю на кінцівку накладають відразу ж ви ще місця кровотечі . Для цього дуже зручно ви кор истовувати індивідуальний перев’ язний пакет . Щоб не зашкодити шкіру і нер ви , місце накладення джгута або петлі покривають шаром марлі . Накладений джгут або петля повністю припиняють приплив крові в кінцівку . Тому якщо їх залишити на кінцівці на тривалий час, то може відбутися її омертвіння . У зв'язку із цим їх застосовують тільки у ви нятко ви х ви падках, зокрема на плечі й стегні ( при відриві частини кінцівки, при ампутаціях ). Потерпілого з накладеним джгутом або петлею протягом двох го дин обов’ язково варто доста ви ти в лікувальну установу для спеціальної хірургічної обробки . Кровотеч у з верхньої кінцівки можна зупинити за допомогою пакетика бинта, вкладеного в ліктьо ви й згин або в пахвову западину, при одночасному стягуванні кінцівки джгутом . Подібним чином роблять і при кровотечах нижньої кінцівки, вкладаючи в підколінну ямку валик ; правда, такий спосіб зупинки кровотечі застосовується не часто . При кровотечі з головної шийної артерії - сонної - варто негайно пригорнути рану пальцями або ж кулаком ; після цього рану набивають більшою кількістю чистої марлі . Цей спосіб зупинки кровотечі називається тампонуванням . Після перев’ язки судин, що кровоточать, постраждалого варто напоїти яким-небудь безалкогольним напоєм і якомога ш ви дше доста ви ти в лікувальну установу . Перша допомога при інших зовнішніх кровотечах . Першу допомогу доводиться робити не тільки при кровотечах з ран, але й при деяких інших ви дах зовнішніх кровотеч . Кровотеча з носа ви никає при ударі в ніс, сильному чханні, при важких травмах черепа, а також при деяких захворюваннях, наприклад при грипі . Потерпілого укладають на спину із трохи піднятою головою ; на перенісся, шию і область серця кладуть холодні компреси або лід . Потерпілий стискає пальцями крила носа . При носовій кровотечі не можна промивати ніс водою . Кров, що стікає в носоглотку, потрібно ви пльовувати . Кровотечу після ви далення зуба можна зупинити, поклавши на місце ви лученого зуба марлеві кульки, що хворий затискає зубами . Кровотеча з вуха спостерігається при пораненнях зовнішнього слухового проходу і при переломах черепа . На поранене вухо наклада ють чисту марлю, а потім перев’ язують . Потерпілий лежить із трохи піднятою головою на здоровому боці . Робити промивання вуха не можна . Кровотеча з легенів ви никає при сильних ударах у грудну клітку, переломах ребер, при туберкульозі . Потерпілий відкашлює яскраво-червону пінисту кров ; дихання при цьому утруднене . Потерпілого укладають у напівсидячому положенні, під спину йому підкладають валик, на який він може обпертися . На відкриті груди кладуть холодний компрес . Хворому забороняють говорити й рухатися . Кровотеча зі стравоходу ви никає при його пораненні або ж при розриві його вен, розширених при деяких захворюваннях печінки . Шлункова кровотеча спостерігається при ви разці шлунка або пухлині, які роз'їдають судини, що проходять у його стінках, а також при травмах шлунка . Перша допомога при внутрішніх кровотечах Потерпілого укладають у напівсидячому положенні із зігнутими в колінах ногами . На черевну область кладуть холодний компрес . Потерпілому не можна пити та їсти . Необхідний повний спокій . При кровотечах із травного тракту необхідно термінове хірургічне втручання . 21 Перша допомога при внутрішньочеревних кровотечах . Потерпілого укладають у напівсидячому положенні із зігнутими в колінах ногами, на область живота кладуть холодний компрес . Не можна давати пити і їсти . Необхідно забезпечити негайне транспортування хворого в лікувальну установу . Перша допомога при кровотечах у плевральну порожнину . При кровотечі в плевральну порожнину дихання утруднене, при значній кровотечі потерпілий задихається . Його укладають у напівсидячому положенні із зігнутими нижніми кінцівками, на грудну клітку кладуть холодний компрес . Хворий потребує термінової госпіталізації . Перша допомога при в розтягненнях і виви хах Розтягнення і виви хи - хворобливі ушкодження тканин в області суглобів . Перша допомога при розтягненнях . При будь-якому розтягненні необхідно, перш за все, зменшити біль у постраждалого . Потім необхідно іммобілізувати поранений суглоб . Для цього при невеликій пухлині можна застосувати еластичний бин т. Д одатково можна зробити компрес для зменшення пухлини . При розтягненні необхідно звернутися за допомогою до лікаря, тому що при такому ушкодженні не ви ключена тріщина кістки . Перша допомога при виви хах . Виви хи легко ви значаються по зміні зовнішнього ви гляду суглоба і по скривленню . Потерпілий може рухати виви хнутою кінцівкою, але з великою напругою, причому кожен рух надз ви чайно болісний . Суглоб опухає . Виви хнута кінцівка ви магає дуже обережного обходження . Її іммобілізують у т ому положенні, яке вона прийняла після травми . Не можна самим уживати яких-небудь спроб до вправляння виви хнутої кінцівки, оскільки будь-який змушений рух заподіює сильний біль і, крім того, при виви ху можли ви й перелом кістки . Тому, не відкладаючи, треба звернутися по допомогу до лікаря . Перша допомога при переломах Перелом - це порушення цілості к істок . Кістка хоча і є найбільш твердою із всіх тканин організму, але її міцність також має певні границі . 21 Перша допомога при закритих переломах . Типовою ознакою закритого перелому є пухлина, а в деяких ви падках - зміна зовнішнього ви гляду ушкодженої ділянки тіла, зокрема скривлення, особливо характерне для важких переломів кінцівок . Рухи сусідніх суглобів супроводжуються сильним колючим болем у місці перелому . Перелом кістки є важким пораненням і ви магає негайного надання першої допомоги . Переламаною кінцівкою в жодному разі не можна робити різких рухів, за неї не можна тягти . Одним із симптомів перелому є хрускіт ( крепітація ) у місці перелому, однак перевіряти цей симптом шляхом несильного впливу на переламані к істки не можна . Біль при переломі обумовлюється пораненням окістя, досить багатої нерво ви ми закінченнями . На місце закритого перелому накладається компрес із препаратом оцтовокислого алюмінію . Потім переламану кінцівку або ж частину тіла іммобілізують . Якщо потерпілого мучить спрага, то його варто напоїти, найкраще якою-небудь мінеральною водою . Після ретельної іммобілізації переламаної ділянки тіла постраждалого варто доста ви ти в лікувальну установу для хірургічної обробки . Перша допомога при відкритих переломах . При відкритому переломі уламки кісток не можна заштовхувати в рану . Відкритий перелом спочатку обробляють за принципом обробки ран, а потім уже як перелом . На місце закритого перелому накладається компрес із препаратом оцтовокислого алюмінію . Потім переламану кінцівку або ж частину тіла іммобілізують . Після ретельної іммобілізації переламаної ділянки тіла постраждалого варто доста ви ти в лікувальну установу для хірургічної обробки . Перша допомога при опіках Опік - ушкодження тканин організму, ви кликане впливом ви сокої температури, деяких хімічних речо ви н або радіаційних промінів . 21 Незалежно від факторів, які ви кликали появу опіку, розрізняють чотири ступені опіків : I - почервоніння і набряк шкіри ; II - поява міхурів, наповнених жовтуватою рідиною - плазмою крові ; III - утворення струпів як результат місцевого некрозу ( омертвіння ) тканин ; IV - обвуглювання тканин . Перша допомога при термічних і промене ви х опіках . Насамперед постраждалого варто ви нести із зони дії джерела ви сокої температури, загасити палаючі частини одягу за допомогою простирадл, ковдр, пальто або ж води . Обробка обпалених поверхонь тіла по ви нна проводитися в чистих умовах . Рот і ніс потерпілого по ви нні бути по можливості закриті марлею або хоча б чистою носовою хусткою або косинкою для того, щоб при розмові й подиху з рота й носа на обпалені місця не попадали хвороботворні бактерії, здатні ви кликати зараження . До обпалених місць не можна доторкатися руками ; не слід проколювати міхури, відривати прилиплі до місць опіку частини одягу . Обпалені місця потрібно прикрити чистою марлею ; при великих опіках для цих цілей ви користають чисті пропрасовані простирадла . У ви гляді ви ключення замість марлі можна ви користати чисті носові хустки . Дуже зручно для цих цілей застосовувати спеціальні пакети . Постраждалого варто укутати в ковдру, але не перегрівати його, напоїти його великою кількістю рідини - чаєм, мінеральною водою, після чого негайно транспортувати в лікувальну установу . Обпалену поверхню забороняється змазувати мазями і засипати порошками . Перша допомога при хімічних опіках . Характер надання першої допомоги при хімічних опіках залежить від того, якою речо ви ною вони ви кликаються . При опіках розчином кислоти уражену поверхню потрібно облити великою кількістю води, краще тримати це місце під струменем води протягом 10 - 15 х ви лин, потім змити слабким розчином лугу ( одна ложка питної соди на склянку води ). Опік, ви кликаний розчином лугу , промивають великою кількістю води протягом 10 - 15 х ви лин, уражену поверхню змочують слабким розчином ( 1 - 2% ) оцтової або лимонної кислоти . Опік негашеним вапном обмивати водою не можна . Після ви конання необхідних процедур постраждалого негайно транспортувати в лікувальну установу . П ерша допомога при відмороженнях Відмороження - ушкодження тканин організму, ви кликане впливом низької температури . Найчастіше відмороженню піддаються ніс, вуха, пальці рук і ніг . При відмороженні спочатку відчувається мерзлякуватість, відчуття холоду, змінювані онімінням . Розрізняють IV ступеня відмороження . При відмороженнях I ступеня характерною ознакою є збліднення шкіри, різке зниження або повна відсутність чутливості . Цей ступінь відмороження оборотний і при зігріванні синюшно-червоний відтінок шкіри, почуття печіння, набряклість тканин, а також тупі болі з ви чайно проходять через кілька днів . Загальний стан потерпілого погіршується незначно . При відмороженні II ступеня після зігрівання на шкірі з’ являються міхури із прозорою білою або кров'янистою рідиною . Значно погіршується загальний стан : під ви щується температура, турбує озноб, знижується апетит і порушується сон . Шкіра тривалий час залишається синюшної зі зниженою чутливістю . Для відмороження III ступеня характерні омертвіння всіх шарів шкіри й м’ яких тканин ( при цьому навколо вогнища утвориться запальний вал, а через 3 - 5 днів може роз ви тися гангрена ), озноб, рясний піт, апатія . При відмороженнях IV ступеня наступає омертвіння не тільки м’ яких тканин, але й кістки . Перша допомога при відмороженнях . Необхідно якнайш ви дше зігріти хворого - перенести ( або перевезти ) у тепле приміщення . Потім зігріти постраждалу частину тіла розтиранням відмороженої ділянки чистими руками або змоченими спиртом, горілкою або одеколоном до поя ви чутливості, почервоніння шкіри . Крім того, варто напоїти гарячим міцним чаєм, кавою або молоком . Не можна розтирати відморожені ділянки тіла снігом, бо це може бути причиною додаткового ушкодження і занесення інфекції, а також розтирати і масажувати шкіру з міхурами . В цьому ви падку зігрівати можна за допомогою теплих ванн, поступово ( протягом 30 хв ) під ви щуючи температуру води з 20 до 40 0 С . Після цих процедур уражену ділянку тіла треба насухо протерти, закрити чистою ( краще стерильною ) серветкою або пов'язкою і укутати чим-небудь теплим . Жиром і різними мазями місце відмороження змазувати не можна . Перша допо мога при отруєннях Отруєння - група захворювань, які обумовлені впливом на організм отрути різного походження . Отрута - це шкідлива речо ви на, яка згубно діє на функціонування організму, порушує обмін речо ви н . Дія отрути проявляється у ви гляді отруєння, результат якого може бути смертельним . 21 Перша допомога при отруєннях газами . Окис вуглецю утвориться при неповн ому згорянні вугілля ; ця сполука міститься у світильному газі і ви хлопних газах автомобілів . Отруєння окисом вуглецю наступає у ви падках опалювання приміщення вугіллям при передчасному закритті грубної труби, при впливі світильного газу, а також у закритих гаражах при працюючому моторі . Потрапляючи в організм при вдиханні, газ ш ви дко проникає в чер воні кров’ яні тільця, тим самим перешкоджаючи надходженню в них кисню . Отруєння окисом вуглецю проявляється головними болями, слабістю, запамороченням, шумом у вухах, нудотою й блювотою, втратою свідомості й нарешті смертю . Потерпілого потрібно ви нести на свіже повітря і негайно почати проводити заход и щодо оживлення . Небезпека отруєння вуглекислим газом ви никає при горінні, бродінні у ви норобних підвалах, колодязях . Проявляється серцебиттям, шумом у вухах, почуттям тиску за грудиною, втратою свідомості . Потерпілого потрібно ви нести на свіже повітря й негайно почати проводити заход и щодо оживлення . Перша допомога при отруєннях харчо ви ми продуктами . У побуті найчастіше спостерігається отруєння грибами . Навіть їстівні гриби можуть стати шкідли ви ми при повторному підігріванні . Шкідлива дія отрутних грибів залежно від їхнього ви ду різна . Органи травлення можуть бути уражені блідою поганкою й іншими отрутними грибами . На печінку і нирки шкідливо діють зелена і бліда поганки . Симптоми отруєння наступають через 6 - 12 годин після вживання . Спочатку з'являються болі в животі, діарея , потім - слабість, почуття повної знемоги, зменшення кількості відокремлюваної сечі . На нервову систему негативно впливають отруєння мухомором червоним . Уже через півгодини після їхнього вживання в їжу з'являються головні болі, шум у вухах, припли ви жару до обличчя, збудження, багатослівність і, нарешті, втрата свідомості . У сі ви ди отруєння грибами ви магають термінової допомоги . Необхідно відразу ж ви кликати блювоту, дати потерпілому активоване вугілля, молоко і ви кликають ш ви дку допомогу . У старих м’ ясних консе рвах, зіпсованих копченостях, м’ ясі утвориться м’ ясна отрута , яка називається ботуліничним токсином . Ознаки отруєння з'являються через 12 - 30 годин після вживання в їжу зіпсованих продуктів у ви гляді блювоти, поносу, головних болів, роздвоєного бачення, порушення ковтання, паралічу кінцівок . Може наступити смерть через ослаблення серцевої діяльності і паралічу дихального центр у . При отруєнні ботулотоксином варто негайно ви кликати блювоту, напоїти отруєного молоком, дати йому активоване вугілля ( карболен ) і відразу ж ви кликати ш ви дку допомогу . Сальмонельоз ви никає при вживанні в їжу несвіжих картопляних і рибних салатів може ви никнути діарея , що супроводжується болями в животі . В цьому ви падку мова йде про хвороботворні мікроорганізми - сальмонели, що розмножуються в салатах протягом 10 - 12 годин . Постраждалому варто дати активоване вугілля і ви кликати ш ви дку допомогу . Перша допомога при отруєнні хімічними речо ви нами . У ви падках, коли кислота попадає усередину організму людини, на обличчі з'являється опік ( на губах, у кутах рота ). Слизувата оболонка порожнини рота здобуває білі кольори, потерпілий скаржиться на сильний біль на всьому протязі шлункового тракту, голос стає хрипким, з’ являється задишка, може наступити колапс . Перша допомога при отруєнні кислотами полягає в промиванні шлунка великою кількістю води з додаванням паленої магнезії ( 30г на 200 мл води ), рясному питві води зі шматочками льоду . Добре давати постраждалому молоко, сирий яєчний білок, відвар лляного насіння, соняшникове масло . Якщо усередину потрапила лужна речо ви на , ви никає опік слизува тої ; з’ являються блювота маслянистими масами чорних кольорів, сильне слино ви ділення, біль у роті, глотці й стравоході, ковтання порушується . Насамперед необхідно промити шлунок підкисленою водою ( 100 мл розчину оцту на 1л води ) до припинення блювоти . Потерпілому дають пити у великих кількостях молоко, лимонний й апельсино ви й сік, 1 % - ви й розчин лимонної або оцтової кислоти зі шматочками льоду . У ви падку потрапляння парів бензину усередину організму людини з’ являються головні болі, запаморочення, слабість, нудота, блювота, судороги, ослаблення дихання . Постраждалого варто негайно ви нести на свіже повітря ; якщо подих ослаблений, то треба відразу ж приступити до штучного дихання . Доцільно ви кликати в потерпілого блювоту . У ви падку потрапляння розчинників усередину організму ці речо ви ни шкідливо впливають на нирки і печінку . Спочатку вони ви кликають почуття сп'яніння, потім запаморочення, блювоту, пізніше - втрату свідомості . Розчинники впливають і на дихальний центр . У постраждалого варто відразу ж ви кликати блювоту, напоїти молоком і якомога ш ви дше доста ви ти в лікувальну установу . При контакті із ртуттю ви никають отруєння, що проявляються ушкодженням печінки, нирок і кишечнику . Потерпілий відчуває пекучий біль у шлунку, спостерігаються блювота, інтенсивний крива ви й понос, зменшується ви ділення сечі . Потерпілому необхідно дати активоване вугілля, сирий яєчний білок, молоко і негайно транспортують у лікувальну установу . Перша допомога при отруєннях наркотичними засобами . Алкоголь уживається у ви гляді етилового спирту, який міститься в спиртних напоях, а також у ви гляді метилового спирту ( денатурату ). Смертельна доза етилового спирту - 7 - 8 г на 1 кг ваги людини . Але отруєння етило ви м спиртом ви кликають і більш низькі дози . Алкоголь, діючи на судини, розширює їх, завдяки чому ви никає відчуття тепла ; крім того, він ви кликає порушення слизуватої оболонки шлунка . Найбільший вплив спирт здійснює на мозок . Людина, що перебуває у важк ій стадії сп’ яніння , засинає ; сон переходить у несвідомий стан і у результаті паралічу центрів дихання і кровообігу може наступити смерть . Метило ви й спирт як алкогольний напій уживають найчастіше ті алкоголіки, які по роботі мають до нього доступ . Доза 10 мл метилового спирту може ви я ви тися смертельною . Через 10 - 12 годин після вживання ви никають головні болі, запаморочення, біль у животі і очах, блювота . Зір порушується, роз ви вається сліпота . Далі наступає втрата свідомості і смерть . Отруєного алкоголем варто ви нести на свіже повітря, ви кликати в нього блювоту, при припиненні дихальної діяльності треба робити штучне дихання . Якщо свідомість збережена, корисно дати ви пити чорної кава . Нікотин - це отрута, що міститься в тютюно ви х листах і впливає на вегетативну нервову систему, на мозок . Смертельна разова доза стано ви ть 0,05 г . Отруєння нікотином може спостерігатися не тільки в початківців, але і у курців зі стажем . Проявляється це слабістю, слинотечею, нудотою, блювотою, позивами на низ . Зіниці при цьому звужені, пульс уповільнений . Постраждалого варто напоїти чорною кавою, порадити глибоко дихати свіжим повітрям . Перша допомога при отруєннях лікарськими препаратами Болезаспокійливі і жарознижуючі засоби . До цих засобів насамперед відносяться бутадіон, промедол, анальгін і т.п. Дія цих ліків ви кликає гальмування центральної нервової системи та посилення віддачі тепла розширеними шкірними судинами . Прийом великих доз цих препаратів обумовлює значне потіння, сонливість і глибокий сон, що може перейти в несвідомий стан . При наданні першої допомоги велику роль відіграє ш ви дкість доставки потерпілого в лікувальну установу ; у ви падках порушення дихання і серцевої діяльності варто негайно почати робити штучне дихання . Снотворні засоби . Уживання великих доз гексобарбітала, фенобарбітала, циклобарбітала і інших снотворних засобів ви кликає глибоке гальмування мозкової діяльності ; наступає сон, з якого потерпілий більше не приходить у себе, роз ви вається параліч дихального центр у і центр у кровообігу . Смерть наступає в результаті зупинки серця і паралічу диха льних м’ язів . Першими ознаками отруєння є почуття утоми, слабість і сонливість . У важкій стадії отруєння спостерігаються хрипіння, непра ви льне дихання, синюшність шкірних покривів . Перша допомога аналогічна зазначеній ви ще . Якщо потерпілий у свідомості, у нього ви кликають блювоту . Наркотичні засоби - морфін і опій - дуже потрібні в медицині ліки . Призначення цих ліків строго контролюється, але проте люди, що страждають морфінізмом, дістають їх незаконними шляхами і тайком їх уживають . Морфін і опій придушують біль, ви кликають приємні відчуття, прекрасний настрій . Отруєння цими речо ви нами проявляється запамороченням, глибоким сном, навіть втратою свідомості, порушенням дихання, звуженням зіниць . При наданні першої допомоги, насамперед, варто провести штучне дихання ; якщо свідомість збережена, потерпілого рекомендується напоїти чорною кавою і ш ви дко доста ви ти в лікувальну установу . П ерша допомога при укусах тварин Укуси кома х . Колючі органи комах містять отруйні речо ви ни, що ви кликають набряк у місці укусу, а пізніше - під впливом бактерій - і інфекцію . Якщо людину вжалить оса, бджола або шершень, то перш за все варто ви далити жало, а потім пальцями ви да ви ти з ранки отруту . Місця укусу протирають йодною настойкою або ж розведеним нашатирним спиртом . Якщо не вдається ви далити з ранки жало, то цю процедуру залишають лікареві . Місця укусів комарів, мух, ґедзів протирають нашатирним спиртом або ж змочують мильним розчином . При укусі бджоли в язик у результаті удушення може наступити смерть . У таких ви падках потерпілому необхідна термінова допомога : у рот йому кладуть шматки льоду, дають морозиво або хоча б рекомендують обполіскувати порожнина рота холодною водою . Укуси змій . Однією із самих небезпечних отрутних змій є гадюка з ви чайна . Улітку ви падки укусів гадюкою досить часті . В місці укусу, найчастіше в області гомілки, ви дн о дві маленькі криваві крапки . Це сліди від зубів гадюки . Над двома передніми зубами в неї розташовується мішечок з отрутою . При укусі отрута проникає в рану і з місця укусу поширюється далі по всьому організмі . При першій допомозі з рани та навколишніх ділянок прагнуть ви да ви ти або відсмоктати якнайбільше крові й промивають ранку розчином марганцевокислого калію, після чого перев'язують . Потерпілому треба дати ви пити побільше рідини, корисна при цьому чорна кава . Потім по можливості якнайш ви дше варто звернутися до лікаря . Укуси тварин . Рани від укусів тварин обробляються відповідно до загальних пра ви л, але при цьому їх завжди варто вважати ранами інфікованими . При укусах лісо ви х тварин, головним чином диких кішок і лисиць, а іноді й невідомих, підозріло агресивних собак, особливо в польо ви х умовах, ви никає підозра на сказ . У таких ви падках рану варто обробити так само, як і при укусі гадюки . Перша допомога при шоко ви х станах При важких травмах, пораненнях ви никає багато факторів, які шкідливо впливають на весь організм . Це біль, втрата крові, утворення в уражених тканинах шкідли ви х продуктів і т.п. Вони впливають на життєво важливі органи тіла - мозок, залози внутрішньої секреції . Спочатку завдяки своїм захисним механізмам - звуженню судин, прискоренню пульсу для підтримування в нормі кров'яного тиску, подиху і під ви щенню обміну речо ви н - ці органи протидіють шкідли ви м впливам . Однак тривалий безперервний вплив шкідли ви х факторів, зрештою, ви снажує захисні можливості організму, в результаті ви никають порушення кровообігу, подиху і обміну речо ви н, поєднувані загальною назвою шок . Таким чином, шок - це серйозна реакція організму на поранення, що становить велику небезпеку для життя потерпілого . Іноді шок ви никає відразу ж ( миттє ви й ), в інших ви падках - через 2 - 4 години після травми, коли життєво важливі органи тіла загальмовуються і ви снажуються в результаті боротьби з наслідками травми . Ознаками шокового стану є те, що потерпілий у стані шоку блідий, не сприймає навколишнє середовище , чоло покривається холодним потом, зіниці розширені, подих і пульс прискорені, кров’ яний тиск падає . При важкому шоковому стані спостерігаються блювота, сильна спрага, колір обличчя стає попелястим, губи, мочки вух і кінчики пальців набувають синюшного відтінку . Такий стан може перейти в несвідоме і закінчитися смертю . Ш ви дка і ефективна перша допомога, яка надається при будь-якому важкому пораненні, попереджає ви никнення шоку . Однак якщо в постраждалого вже роз ви вся шок, йому необхідно надати допомогу, що відповідає, насамперед ви ду поранення, а саме : зупинити кровотечу, іммобілізувати перелом і тощо . Потім його вкутують у ковдру та в кладають у горизонтальному положенні із трохи опущеною головою . Якщо потерпілий відчуває спрагу і при цьому немає підозри на ушкодження черевних органів, йому дають попити мінеральної води . Транспортування потерпілого в шоковому стані в лікувальну установу по ви нна проводитися ви нятково дбайливо . Всі заходи , що перешкоджають ви никненню шоку, полягають у наступному : створення тиші, спокій, тепло ( але не перегрівання ), зменшення болів, прийом рідини ( тільки при кровотечах і опіках, але в жодному разі при пораненнях травного тракту ), ш ви дке транспортування . Порядок ви конання роботи Ознайомившись загальними відомостями необхідно приступити до ви конання роботи . Робота полягає у в и рішенні практичних завдань . Кожне завдання описує ситуацію одержання людиною травми . Потрібно класифікувати травму ( в залежності від ви ду діяльності постраждалого, за ступенем важкості, залежно від факторів, що впливають, за формою прояву ) і роз робити стратегію надання першої медичної допомоги потерпілому в даній ситуації . Варіанти завдання ( табл .9.1) ви даються ви кладачем . Таблиця 9.1 Варіанти завдання № з /п Опис ситуації 1 Травма голо ви від гострого предмета . Рана кровоточить . Свідомість присутн я . Потерпілий марить 2 Перелом руки і стегна в результаті падіння з ви соти . Перелом закритий, сильн ий біль, під ви щена говірливість постраж далого 3 Ушкодження рук гострим різальним інструментом . Сильна венозна кровоте ча . Шок 4 Хімічний опік обличчя . Неглибокі рани на тілі в результаті падіння . Втрата сві домості 5 Глибокі рвані рани в результаті укусу людини бездомною собакою . Закритий перелом руки в резул ьтаті падіння 6 Термічний опік другого ступеня обох ніг . Відсу тність свідомості . Сильний біль 7 Отруєння ви гарним газом . Дихальна діяльність пригноб лена 8 Потерпілий ви падково ви пив кислоту . Затримка подиху 9 Отруєння лугом . Втрата свідомості і падіння постраждалого у результаті чого утворилось багато поверхне ви х ран 10 Обмороження ніг третього ступеня . Відсутність чутливості пальців ніг . Силь ний біль 11 Травма спини в результаті падіння з ви соти . Сильний біль, що під силюється при русі 12 Сильне харчове отруєння . Біль у шлунку, блювота, під ви щення те мператури 13 Відкрита травма черепа, ряс на кровотеча, втрата свідомості 14 Загальний перегрів організму . Під ви щення температури тіла 15 Веноз на кровотеча . Втрата свідомості 16 Падіння з ви со ти і втрата свідомості Контрольні запитання : 1 . Що таке перша допомога ? 2 . Назвіть класифікації травм залежно від ви ду діяльності і за ступенем важкості . 3 . Особливості надання першої допомоги при ранах і кровотечах . 4 . Що таке опік ? Які основні пра ви ла надання першої допомоги при опіках ? 5 . Назвіть основні принципи надання першої допомоги при укусах тваринами . 6 . Назвіть основні принципи надання першої допомоги при отруєннях . 7 . Що таке шок, в яких ви падках він ви никає ? 8 . Назвіть основні принципи надання першої допомоги при шоковому стані постраждалого . Рекомендована література 1 . Тимош І .М. Осно ви фізіології та психології праці . - Тернопіль : Економічна думка, 1999 . - 168 с . 2 . Сове тский энциклопедический словарь / П од ред . Прохорова А .М. - 4-е изд . - М .: Сов . Э нциклопедия , 1988 . - 1600 с . 3 . Столяренко Л .Д. Основы психологии . - Ростов-на-Дону : Фен и кс, 1997 . - 736 с . 4 . Пістун І .П. Безпека життєдіяльності ( психофізіологічні аспекти ). Практичні заняття . - Львів : Афіша, 2000 . - 2 40 с . 5 . Стресс : тонкости, хитрости и секреты / П од ред . Татуры Ю .В. - М .: Бук-пресс, 2006 . - 384 с . 6 . Повякель Н .И. Практическая психология в системах " человек-техника ". - К .: МАУП, 2003 . - 296 с . 7 . Зинченко В .П. Введение в эргономику . - М .: Сов . Радио, 1974 . - 352 с . 8 . Березуцький В .В. Практикум з курсу " Безпека життєдіяльності ". - Х арків : Факт, 2005 . - 168 с . 9 . Браун Д . Анализ и разработка систем обеспечения техники безопасности . - М .: Машиностроение, 1979 . - 36 4 с . 10 . Хенли Э . Дж . Надёжность технических систем и оценка риска . - М .: Машиностроение, 1984 . - 528 с . 11 . Мигаль Г .В. Безопасность жизнедеятельности . - Х арьков : ХАИ, 2002 . - 4 4 с .

Приложенные файлы

  • rtf 25900939
    Размер файла: 4 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий