шпор бейорг хим тех


2-сулы мононатрий фосфаттың алу сатылары
Фосфор қышқылын бейтараптау → буландыру → сүзу → кристалдау → центрифугалау → еріту → қайта кристалдау → қораптау
Фосфор қышқылын бейтараптау → ерітіндіні буландыру → сүзу → кристалдау
Фосфор қышқылын бейтараптау → ерітіндіні буландыру → сүзу → кристалдау → қоймалжыңды центрифугалау
K2SO4 пен Ba(OH)2– нің шоғырлы ерітінділерін пайдаланып, КОН алудың негізгі сатылары қоспа алу→ сүзу → буландыру → кептіру
кептіру ← буландыру ← сүзу ← араластыру
NH 4NO3 балқымасын түйіршіктеу аппараты: Түйіршіктеу мұнарасы
P2O5 толық гидратациялаудың жалпы реакциясы: P4O10 + 6H2O = 4H3PO4
2P2O5 + 6H2O = 4H3PO4
Абгазды хлорлы сутекті алуда абсорбцияны жүргізеді: жылу әкетілген жағдайда
жылу әкетілмеген жағдайда
Азот қышқылы өндірісінің қалдықтар азот тотықтары, нитрат – нитритты сілтіліктер
нитрозды газдар, ағынды сулар
сұйық, газды қалдықтар
Азот қышқылын алу үшін қажетті шикізат азот тотығы
азот-сутегі қоспасы аммиак, оттегі, су
Азотты өнеркәсіптік жолмен алу әдісі: Ауаны терең суыту
Ауадағы оттегіні химиялық жолмен байланыстыру
Ауаны суйылту
Ақ фосфордың қасиеттері қараңғыда жанады, өзіне тән иісі бар
суда ерімейді
ауада өздігінен тұтанбайды
Ақ фосфордың техникада сары фосфор аталуы себебі: Жарық әсерінен сары-кою түс алады
Қызыл фосфор және басқа қоспалардың бөлу әсерін сары түс алады.
Аммиак өндірісіндегі негізгі аппарат
синтезді бағана
құбырлы бағана
Аммиакты синтездеу реакциясының жылдамдығы:
Ni-катализаторды пайдалануда жоғарылайды
Қысымның артуында өседі
Активтеу энергиясының төмендеуінен артады
Аммиакты синтездеудің жылдамдығын жоғарлату үшін қажет жағдай азот сутегі қоспа қысымын жоғарлату
Азот сутегі қоспа температурасын тиімді температуралар сызығы бойынша жоғарлату
Азот сутегі қоспасының көлемдік жылдамдығын төмендету
Аммиактың қолдану салалары азот қышқыл өндірісі, карбамид өндірісі
сұйық тыңайтқыштар өндірісі, полиамидтер өндірісі
Атмосфералық азоттың байланыстыру әдісі хемоядерлық
химиялық
плазмалы
Ауа құрамын ажыратудағы қондырғылар: Конденсатор
Адсорбер
Регенератор
Ауаны құрамдастарға бөлу әдісі: Терең салқындату
Сығылған ауаны буландыру
Ауаны сығу
Балқытқыш қышқылдардың қасиеттері
-қатты улы
-наркологиялық әсері бар
-айқын ингаляциялық әсерге ие
-шыныны еріте алады
-кейбір металдарды ерітеді
-кремний қос тотығымен әрекеттеседі
Балқытқыш қышқылды өндірудің пайыздық мөлшері : 72 %
50 %
Балқытқыш қышқылын сақтайтын орын Парафинді
Газды шаңнан тазалау үшін қолданылатын аппарат циклон
жеңұшты сүзгі
құрғақ электросүзгі
Дигидратты әдіс бойынша ЭФҚ өндірудің технологиялық тәртіптері: Т = 338 – 358 K, C (P2O5) = 28 - 32 %
Т = 343 – 358 K, C (P2O5) = 30 - 32 %
Т = 65 – 850 C, C (P2O5) = 28- 32 %
Калий хлоридін алу әдістері
еріту және кристалдау
механикалық байыту
флотациялық байыту
Калий хлоридін алудың негізгі шикізаты: Сильвинит
Сильвин
Карналлит
Каустикалық сода өндірудің әдісі: Әкті
Электрохимиялық
ферриттік
Каустикалық сода өндірудің электрохимиялық әдісі: Диафрагмалық
Мембраналық
Сынап катоды бар ваннада
сынапты катодты
Каустикалық сода өндірісінде әлсіз сілтіліктен шлактың толықтай бөлінуі және жылдамдығы байланысты болады: Әктің артық мөлшерінде
Күйдірілетін әктің сапасына
Әкті жағу жағдайына
Кең таралған калийлі минералдар: Карналлит,нефелин
Нефелин, сильвинит
Сильвинит,карналлит,нефелин
Колчеданды күйдірудің қосынды реакциясы 4FeS + 11O2 = 8SO2 + 2Fe2O3
4FeS + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2
Колчеданнан күкірт қышқылын алу үлгісінің негізгі кемшілігі
қымбат аппаратуралық өрнектеу
технологиялық үлгінің көп сатылығы
жоғары капиталдық салым
Күкірт қышқылы өндірісінде ванадийлі катализаторды улайтын зат:
SiF4
HF
As2O5
Күкірт қышқылын алуға қажетті шикізат: күкірт, күкіртті колчедан
пирит, түсті металлургия газы
Күкірт тотығын алу үшін қолданылатын катализатор: Ванадийлі түйістіру массасы
Платиналы
Ванадийлі
Қақталған сода алу кезіндегі қақтау бөлімінде орын алатын реакция NaHCO3 = 0.5Na2CO3 + 0.5CO2 + 0.5H2
2NaHCO3 = Na2CO3 + CO2 + H2O
4NaHCO3 = 2Na2CO3 + 2CO2 + 2H2O
Қақталған сода алу үдерісі сатыларының тізбегі: аммиакпен бейтараптау → содамен араластыру → сүзгілеу →қақтау
аммонизациялау → содамен араластыру → сүзгілеу →қақтау
Аммонизациялау → СО2 мен карбонизациялау → сүзгілеу → қақтау
Қақталған сода өндірісінде әк сүтін алу реакциясы
nH2O + CaO = (n-1)H2O2 + Ca(OH)2
2CaO + 2nH2O = 2(n-1)H2O2 + Ca(OH)2
CaO + nH2O = Ca(OH)2 + (n-1)H2O
Қақталған сода өндірісіндегі CO2 алынатын химиялық реакция: CaCO 3 = CaO + CO2 + Q
2CaCO 3 = 2CaO +2 CO2 + Q
4CaCO 3 = 4CaO + 4CO2 + Q
Қақталған сода өндірісіндегі аммиак регенерациясының негізгі реакциясы: 2NH4Cl + Ca(OH)2 = CaCl2 +2H2O + 2NH3
4Ca(OH)2 + 8NH4Cl = 8H2O + 8NH3 + 4CaCl2
Қақталған сода өндірісінің дистилляциялау сатысындағы карбонаттық тұздардың ыдырау реакциясы: 4NH 4HCO3 = 4NH3 + 4CO2 + 4H2O
NH 4HCO3 = NH3 + CO2 + H2O
Қақталған соданы аммиакты әдіспен алу үрдісінің негізгі реакциялары NaCl + NH3 + CO2 + H2O = NaHCO3 + NH4Cl
4NH3 + 4NaCl + 4CO2 + 4H2O = 4NaHCO3 + 4NH4Cl
Қаратау фосфориттері үшін гипс саны: Г = 1, 48 -1 , 52
МЕСТ-10678-80 сай тағамдық термиялық фосфор қышқылының пайыздық мөлшері: 70% H3PO4 жоғары
70% H3PO4 аз емес
Минералды тыңайтқыш және жарылғыш заттар, бояулық заттар өндіруде қолданылатын қышқылдар: H2SO4, HNO3, H3PO4
HNO3, H2SO4
МКФ алудағы ыдырау температурасы 353К
80 - 100ºС
Натрий пиро фосфор қышқылды өндірісіндегі фосфор қышқылын бейтараптау үдерісінің химизмі: 2Na2CO3 + 2H3PO4 = 2 H2O + 2CO2 + 2Na2HPO4 H3PO4 + Na2CO3 = Na2HPO4 + H2O + CO2
Натрий пирофосфатын алудағы негізгі сатыларының тізбегі Бейтараптау → сусыздандыру → қақтау
Натрий үшкөпфосфатын шығаратын зауытта
Славян химпромзавод
Куйбышев фосфор зауыты
Жаңа Жамбыл фосфор зауыты
Натрий фосфаты өндірісінде металдық титрдің анықталы: Негіздік тотықтардың қышқылдық тотықтарға
Сілтілік оксидтің қышқылдық оксидке
Натрий оксидінің фосфор оксидіне
НҮКФ өнімінің шығуы және сапасы байланысты : бастапқы шикізат пен отындық газда қоспаның болуында
шикізаттың термоөңдеу ұзақтығы мен температурасына
Олеум құрамы өрнектеледі: Бос күкірт анидриді құрамымен
Олеу және судан алынатын күкірт қышқылы мөлшерімен
Өнімдік олеумдегі (бос) SO3шоғыры 18,5% төмен емес
Патша арағы» құрамы HClконц : HNO3 конц = 3:1
HNO3 конц : HClконц= 1:3
Сары фосфор өндірісінің сатылары
Пеш газының сары фосфорды концентрациялау
Шихта құрастыру мен оны электр пешіне тасымалдау
Электр пешінде фосфорлы газ алу, оны электр сүзгіштерде тазалау
Синтез газын алу үшін қатты отын ретінде пайдаланылады
антрацит
жартылай кокс
Сутегі алу үшін қажетті шикаізат
табиғи газ
метан
Термиялық фосфор қышқылы өндірісінде тұманның пайда болу себебі
Газдың және қышқылдың температурасының көп айырмашылығы
Газдың жоғары температурасы
Үрдістің температуралық тәртібінің бұзылуы
Термиялық фосфор қышқылын өндіруге қажетті шикізат және бастапқы зат: сары фосфор
ақ фосфор
фосфориттер
Термиялық фосфор қышқылын өндіруде ауаның артық шығыны қажетті Фосфорды толық тотықтыруды қамтамасыз ету
Фосфор текті қышқылдың шығуын болдырмау
Термиялық фосфор қышқылын өндірісінде тұманның пайда болу себебі: Газдың жоғары температурасы
Үрдістің температуралық тәртібінің бұзылуы
Газдың және қышқылдың температураларының көп айырмашылығы
Термиялық фосфор қышқылының алу сатылары
-жағу камерасы → фосфор тотығын гидратациялау → электрсүзгі
-фосфорды жағу → фосфор тотығын гидратациялау → қалдықтарды тазалау
Үшполифосфат натрий өндірісінің қақтау сатысындағы температура, 0С 623 К
653 К
350-380 С
Ферритті әдіспен каустикалық соданы алудың негізгі сатылары
Құрғату және балқыту → ерітіндіні буландыру → сөндіру және сілтілеу → қақтау → шихтаны дайындау
Шихтаны дайындау → қақтау → сөндіру және сілтілеу → ерітіндіні буландыру → құрғату және балқыту
Шихтаны дайындау → шихтанықақтау → сөндіру және сілтілеу → буландыру → сусыздандыру және балқыту
Фосфор қышқылын қақталған содамен бейтараптау үрдісінің химизмі: 2Na2CO3 + 4H3PO4 = 4NaH2PO4 + 2CO2 + 2H2O
Фосфор қышқылының тұманын сіңіру үшін қолданылатын аппарат: ылғал электрсүзгі
электрсүзгі
пластиналы электрсүзгі
Фосфордың 10%-ы қолданылатын өндірістер
фосфидтер алуда
сульфидтер алуда
қызыл фосфар алуда
Фосфориттің формуласы Ca5(PO4)3F
3Ca3(PO4)2*CaF2
Фтор құрамды газдарды тазалау үшін тиімді абсорбент поташ ерітіндісі
натрий карбонаты ерітіндісі
қақталған соданың судағы ерітіндісі
Фтордың тыңайтқыштың сапасына әсері сапасын төмендетеді
сапасын нашарлатады
Хлор сутекті алу әдісі Элементтердің синтезі
Сутегі мен хлордан тікелей синтездеу
Экстракциялық фосфор қышқылының құрамы: H3PO4, H 2O, CaO, SО3, MgO, R 2О, F
H3PO4, H 2O, CaO, магний, фтор, күкірт, металлқұрамдас заттар
Элементтік фосфорды алудағы шихта құрамы: фосфорит, апатит, кокс, кварцит
апатит, кокс, кварцит
фосфорит, кокс, кремнезем
ЭФҚ ангидритті әдіспен өндірудің технологиялық тәртібі Т = 100 - 110ºС, C(P2O5) = 48 - 50%

Приложенные файлы

  • docx 25771104
    Размер файла: 25 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий