Диплом Методичні рекомендаціії ММ ДИПЛОМ

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в Одеській області
Державний навчальний заклад
«Ізмаїльське вище професійне училище»


Методичні рекомендації
щодо виконання дипломної роботиПРОФЕСІЯ : 8340.2 «МОТОРИСТ (МАШИНІСТ)»
8340.2 «МАТРОС»


м. Ізмаїл
2011 рік


1.Організація виконання та захисту дипломної роботи

Загальні положення по організації виконання дипломної роботи
Державна кваліфікаційна атестація є видом контролю за якістю підготовки кваліфікованих робітників з інтегрованої професії «Матрос», «моторист (машиніст)» на його завершальному етапі. Державна кваліфікаційна атестація проводиться з метою визначення рівня знань, умінь і навичок, одержаних учнями під час навчання, підготовленості їх до самостійної роботи.
Державна кваліфікаційна атестація проводиться відповідно з Положенням про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. N 419, Положенням про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту (наказ Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти і науки України від 31.12.98 р. N 201/469, листом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2009 р. N 1/9-73 та листом Міністерства освіти і науки України від 09.04.2009 N 1/9-250 з метою визначення рівня знань, умінь і навичок, одержаних учнями під час навчання, їх підготовленості до самостійної роботи.
Державна кваліфікаційна атестація включає:
- виконання пробної кваліфікаційної роботи;
- захист дипломної чи творчої роботи, що її замінює.
Виконання дипломної роботи сприяє кращому опануванню учнями матеріалу, набуттю навичок.
У процесі виконання дипломної роботи учні самостійно працюють зі спеціальною літературою. При підборі літератури слід користуватися предметними каталогами бібліотек, бібліографічними збірниками з відповідної галузі знань, реферативними журналами, періодичними виданнями, методичними посібниками, довідниковою літературою, мережею Інтернет, тощо.
Матеріали щодо технічної характеристики судна та його будови збираються під час проходження виробничої практики. Їх необхідно накопичувати цілеспрямовано, поступово систематизуючи за розділами дипломної роботи. Дипломна робота сприяє поглибленню вивчення технічної експлуатації та обслуговування суднових систем.
Керівником дипломної роботи, як правило, призначається викладач предмету «Суднові енергетичні установки» (для мотористів) та «Морської практики (для матросів).
Доцільно в ПТНЗ обладнати один з кабінетів професійно-теоретичної підготовки стендом з докладними зразками виконання дипломної роботи. Проведення занять з виконання дипломних робіт у формі групових та індивідуальних консультацій в цьому кабінеті з використанням стенду підвищує ефективність роботи як учня, так і викладача-консультанта.
На період виконання дипломної роботи обов’язково складається графік консультацій викладачів-консультантів та проводиться облік їх відвідувань. Постійні консультації допомагають учням у виборі методів роботи, своєчасному усуненні недоліків, тощо. Виконання графіка консультацій контролюється заступником директора з НВР.
Викладач-консультант:
- надає рекомендації щодо основної літератури за темою;
- проводить консультації з питань виконання дипломної роботи;
- систематично здійснює контроль за дотриманням вимог щодо змісту та оформлення дипломної роботи;
- перевіряє матеріали, що входять до складу дипломної роботи;
- здійснює контроль за дотриманням графіку виконанням дипломної роботи.
Рецензію на виконану дипломну роботу складає основний викладач-консультант, за яким закріплений даний учень.
1.2.Основні етапи виконання дипломної роботи:
- Розподіл та закріплення тем.
- Затвердження тем в залежності від підприємств де учні проходять виробничу практику.
- Складання (заповнення плану дипломної роботи та погодження його з викладачем, керівником дипломної роботи).
- Підбір джерел інформації для написання дипломної роботи згідно з планом – завданням .
- Написання і оформлення дипломної роботи.
- Надання дипломної роботи для рецензування.
- Доопрацювання роботи згідно з зауваженнями рецензента.
- Захист дипломної роботи згідно з встановленим графіком.
1.3. Підбір тематики дипломних робіт
Теми дипломних робіт та зміст завдань розглядаються на засіданні методичної комісії море господарського комплексу, підписуються викладачем спеціальних дисциплін та затверджуються заступником директора з навчально-виробничої роботи. Тематика щорічно переглядається і оновлюється. Теми дипломних робіт підбирає викладач спеціальних дисциплін разом з майстром виробничого навчання для кожного учня індивідуально, враховуючи його рівень підготовки. Крім того, учень може запропонувати й іншу тему яка має бути актуальною і цікавить його.
Теми дипломних робіт повинні відповідати змісту виробничої практики учнів, обсягу знань, умінь і навичок, передбачених навчальними робочими програмами предметів, кваліфікаційною характеристикою (Додаток 5) з професії: «Моторист», «Матрос» відповідно до певного рівня кваліфікації і відображати сучасні технології, що використовуються в галузі. Передбачається 30-40 тем, їх кількість повинна бути більше ніж кількість учнів, для вільного вибору. Орієнтовний перелік тем дипломних робіт надається (Додаток 6).
Завдання повинно включати реальні роботи (взяті з практики діяльності суден), які виконуються мотористом або матросом в умовах виробництва.
Завдання на виконання дипломної роботи містить: зміст дипломної роботи (основної текстової частини, графічної частини), графік виконання завдання. Бланк завдання на виконання дипломної роботи додається (Додаток 2,3).
Завдання, підписане викладачем-консультантом, розглянуте на засіданні методичної комісії та затверджене заступником директора з навчально-виробничої роботи, видається учням випускних груп під підпис заздалегідь, після проведення атестації з предметів професійно-теоретичної підготовки, перед виходом їх на виробничу практику.
Дипломна робота повинна бути виконана відповідно до узгодженого з керівником дипломної роботи плану (змісту).

Вимоги до змісту та оформлення структурних елементів дипломної роботи

2.1. Зміст дипломної роботи
Робота повинна відповідати таким вимогам:
- містити всі питання плану згідно з завданням;
- містити малюнки, схеми, цикли, таблиці;
- містити висновки та пропозиції учня з даної теми;
- мати належне охайне оформлення чорною пастою;
- робота, що не відповідає вимогам, повертається для доопрацювання;
- бути виконаною і поданою на рецензування в термін, передбачений графіком навчального процесу.
2.2.Вимоги до оформлення дипломної роботи
Дипломна робота складається з:
- завдання на виконання дипломної роботи;
- основної текстової частини
- графічної частини.
Дипломна робота є звітною документацією учня і повинна відповідати структурі та правилам оформлення згідно з ДСТУ 3008-95.
Першими сторінками дипломної роботи є титульна (Додаток 1), завдання (Додаток 2,3), зміст дипломної роботи (Додаток 4), вони мають бути оформлені та заповнені за формою, що наведена у відповідних додатках.
Додатки включають до загальної нумерації сторінок, але не нумерують. Нумерацію сторінок роботи надають арабськими цифрами згідно з планом.
Основна текстова частина повинна бути акуратно оформлена на одному боці аркушів білого паперу формату А4 ( 297 x 210 мм ) з рамкою основного напису (штампом) внизу. Поля аркушу - верхнє, нижнє поле – 20 мм, ліве 30 мм (для підшивки), праве – 10 мм. Текст (рукопис) пишеться пастою чорного кольору з інтервалом між рядками за трафаретом № 2, або друкується з використанням комп’ютерних технологій в редакторі Word з використанням шрифту Times New Roman (чи аналогічного) розміру 14, міжрядковий інтервал – 1. Відстань між текстом і рамкою повинна бути не менше 10 мм. Таблиці оформлюються шрифтом розміру – 14. При виконанні дипломної роботи учні повинні основну текстову частину супроводжувати схемами, таблицями тощо, розміщуючи їх за викладом тексту, але якщо вони дуже великі та ускладнюють сприймання тексту – перенести в додатки. Шрифт повинний бути чіткий, чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту повинна бути однаковою. Обсяг основної текстової частини має становити не більше 25 – 30 сторінок рукописного тексту чи 25 сторінок друкованого тексту. Кожний розділ розпочинають з окремої сторінки. Надписи в кутових штампах на аркушах основної текстової частини виконуються креслярським шрифтом.
Вписувати в текст окремі слова, формули, умовні знаки допускається тільки чорним чорнилом чи тушшю. Помилки, описки допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою та нанесенням на тому ж місці виправленого від руки. Виправлення повинно бути чорного кольору. Дозволяється не більше двох виправлень на одному аркуші.
Аркуші слід пронумерувати. Загальна кількість аркушів ставиться в основному надписі (кутовому штампі) (Додаток 7). Титульний аркуш (Додаток 1), завдання на виконання дипломної роботи (Додаток 2,3), перелік використаної літератури (Додаток 9) включаються до загальної нумерації сторінок, але номери на них не проставляються. Додатки слід оформляти як продовження основної текстової частини з наскрізною нумерацією, але до загального обсягу, вказаного вище, вони не враховуються. Не входять до загальної нумерації сторінок та не ставляться номери на сторінках таких структурних елементів, як рецензія.
Матеріал основної текстової частини розміщується таким чином:
- титульний аркуш;
- завдання на виконання дипломної роботи;
- зміст;
- вступ;
- основна текстова частина;
- висновки учня;
- перелік використаної літератури;
- додатки;
- рецензія.
Титульний аркуш надає відомості про назву професійно-технічного навчального закладу та професію, тему дипломної роботи, прізвище, ім'я, по-батькові виконавця, викладача-консультанта та осіб,що її перевіряли та узгоджували. Зразок титульного аркушу (Додаток 1)
Завдання на виконання дипломної роботи (Додаток 2,3)
Зміст. До змісту включають всі складові частини дипломної роботи: вступ, розділи та підрозділи основної текстової частини, перелік використаної літератури. В зміст вноситься нумерація аркушів з яких розпочинається відповідний розділ та підрозділ (Додаток 4).
Вступ. У вступі коротко викладають:
За професією матрос: технічну характеристику судна. (Складання схеми будови судна за палубою, мідель-шпангоуту, діаметральною площиною: вузли набору, обшивка бортів, палуби, непроникливих переборок), організацію служби екіпажу на судні, вахтової служби під час стоянки, під час руху судна; штатний розклад, розпорядок дня, порядок розміщення екіпажу на судні, щоденна служба на судні, розклад суднових тривог, характеристику суднових приміщень, забезпечення санітарного стану судна, правила поведінки членів екіпажу.
За професією моторист: технічну характеристику судна (Основні розміри судна, потужність силової установки, розміщення відсіків і приміщень в корпусі судна і в настройках), характеристику суднові системи (трюмно-баластні, протипожежні, спеціальні), характеристику влаштування машинного відділу, суднових приладів, котлів, систем суднових енергетичних установок
Обсяг вступу – до п’яти сторінок.

Основна текстова частина:.
В ній викладається текст за змістом дипломної роботи та вимоги охорони праці при виконанні робіт.
Текст поділяється на розділи відповідно до завдання.
Розділи повинні мати порядкові номери арабським цифрами (1,2 без слова „Розділ”) та назви (заголовки). Заголовки розділів слід починати з абзацного відступу і писати великими друкованими літерами без крапки після номера та в кінці. Переноси слів у заголовках не допускаються. Підкреслювати заголовки не допускається
Розділи можуть мати підрозділи. Вони нумеруються за розділами (2.1., 2.2.) Написання назви підрозділів необхідно починати з абзацного відступу і писати малими літерами крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки після номера та в кінці. Кожен розділ варто починати з нової сторінки, новий підрозділ продовжують оформлювати на тій же сторінці, що й попередній, відокремивши його 2 інтервалами від попереднього тексту.
Текст має бути чітким і не допускати різних тлумачень. При цьому використовується терміни, позначення та визначення, рекомендовані в ДСТУ, навчальній та спеціальній літературі.
Відстань між заголовком підрозділу і подальшим чи попереднім текстом має бути 2 інтервали. Не допускається розміщувати назву розділу чи підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено один рядок тексту.
Абзацний відступ від рамки повинен бути однаковим упродовж усього тексту і дорівнювати 15 мм або п’яти знакам. (Додаток 10 )
Цифровий матеріал оформлюється, як правило, у вигляді таблиці, яка розміщується після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці.
Таблиці нумерують в межах розділів і позначають зліва над таблицею за формою: “Таблиця 4.2 – Найменування таблиці”. Крапку в кінці не ставлять. Якщо найменування таблиці довге, то продовжують у наступному рядку починаючи від слова “Таблиця”. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці в розділі, розділених крапкою. Дозволяється нумерувати в межах всього документа.
Назва розміщується зверху над власне таблицею симетрично до тексту. В таблицях та схемах не допускаються переноси та скорочення. Графу «№» у таблицю включати не слід.
Таблиця може бути великою як в горизонтальному так і в вертикальному напрямках, або іншими словами може мати велику кількість граф і рядків. В таких випадках таблицю розділяють на частини і переносять на інші сторінки (заголовок не повторюється). Якщо ширина таблиці більша ніж ширина аркуша, то її розміщують уздовж аркуша, так, щоб її вільно можна було читати, повернувши текст роботи за годинниковою стрілкою. У повторних посиланнях на таблиці треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад «див. табл. 3.4». Зразок оформлення таблиці наведено в Додатку 11.
У разі необхідності дипломну роботу ілюструють рисунками або фотокартками (їх якісними ксерокопіями). Ілюстрації позначають скороченим словом «рисунок» (а не «малюнок») з великої літери – «Рис. 1.2.» Креслення, фрагменти схем та ін., можна виконувати чорною тушшю, простим олівцем середньої твердості та комп’ютерною графікою.
Розміщують ілюстрації в тексті або в додатках.
В тексті ілюстрацію розміщують симетрично до тексту після першого посилання на неї або на наступній сторінці, якщо на даній вона не уміщується без повороту.
На всі ілюстрації в тексті мають бути посилання. Посилання виконують за формою: “...показано на рисунку 1.1.” або в дужках за текстом (рисунок 1.1). Посилання на раніше наведені ілюстрації дають з скороченим словом дивись (див. рисунок 1.3).
Між ілюстрацією і текстом пропускають один рядок (2 інтервала).
Всі ілюстрації в тексті називають рисунками і позначають під ілюстрацією симетрично до неї за такою формою: “Рисунок 3.5 – Найменування рисунка”. Крапку в кінці не ставлять, знак переносу не використовують. Якщо найменування рисунка довге, то його продовжують у наступному рядку починаючи від найменування.
Нумерують ілюстрації в межах розділів, вказуючи номер розділу і порядковий номер ілюстрації в розділі розділяючи крапкою. Дозволяється нумерувати в межах всього документа.
Якщо ілюстраціями являються фотографії, то останні повинні бути наклеєні на стандартні аркуші білого паперу і позначені як рисунки.

Висновки учня У висновках учень аналізує свій досвід, отриманий при проходженні виробничої практики, результати виконаної ним дипломної роботи та робить висновки. У висновках можуть з’явитися пропозиції, які не були розглянуті у розділах дипломної роботи. Обсяг висновків не має перевищувати двох сторінок.
Не слід штучно розширювати обсяг роботи, загромаджувати її надлишковими даними та міркуваннями. Лаконічність, ясність викладення та повнота охоплення теми – мистецтво, якому треба навчитись при написанні роботи. Речення не повинні бути громіздкими, витіюватими
Список використаної літератури розміщується, починаючи з нової сторінки, не нумерується і містить у собі тільки ті підручники, навчальні посібники, довідники, тощо, що були використані під час виконання роботи та на які є посилання. Посилання в тексті подаються в дужках, в яких проставляється номер, за яким джерело значиться в переліку використаної літератури. Написання літератури в переліку виконується мовою оригіналу за бібліографічними правилами (автори, назви видань, назви видавництв, роки видання). Зразок написання переліку використаної літератури наведено в Додатку 9.
Додатки До додатків відносять документи, які є складними для виконання (креслення) або виконані методом копіювання (таблиці, фотографії, рисунки, схеми, тощо). У додатках вміщують матеріал, який є необхідним для повноти роботи, але включення його до основної частини може змінити впорядковане і логічне уявлення про роботу, не може бути послідовно розміщений в основній частині через великий обсяг. Ці документи необхідні для викладення матеріалу, на них є посилання в основному тексті.(наприклад: див. Додаток 2). Кожний додаток повинен починатись з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок симетричний відносно тексту сторінки. Над заголовком повинно бути надруковано слово “Додаток” та номер додатку.
Рецензія Рецензію в довільній формі складає основний викладач–консультант (Додаток 8). В рецензії надаються висновки про відповідність виконаної дипломної роботи завданню, аналізується повнота розкриття теми та висновки учня щодо роботи на судні, на якому він проходив виробничу практику, правильність виконання роботи, якість виконання креслень тощо.
Повністю підготовлену дипломну роботу обов’язково оправляють будь – яким способом у твердій палітурці. Головні вимоги – естетичність та неможливість оперативної заміни аркушів.
Графічна частина
До графічної частини входять:
Схема підібраного розробленого вузла системи або схема послідовності розбирання або технологічна ремонту (формат А 3).
Робоче або ремонтне креслення заданої деталі або з'єднання (формат А 3).
Креслення та схема оформляються основним надписом (штампом) та виконуються відповідно вимог ЄСКД.
Дипломна робота учнів повинна охоплювати:
1. Розробку та опис технологічного процесу виконання роботи, вибір і короткий опис обладнання, інструментів, приладів пристроїв, параметрів і режимів ведення процесу, обґрунтування технічних вимог у відповідності до знань, які отримані учнем в процесі теоретичного та виробничого навчання в училищі.
2 Опис фізичних, хімічних, біологічних та інших властивостей використаних на виробництві матеріалів.
3. Опис передового виробничого досвіду, що забезпечує підвищення продуктивності праці.
4. Розробку пропозицій з удосконалення виконання окремих виробничих операцій (пристроїв, інструментів, оснастки, способів контролю робіт тощо).
5. Опис передового досвіду організації робочого місця, правил безпеки праці, безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього середовища.
6. Графічну частину (в залежності від складності професій): робоче креслення, ескіз, креслення пристою, інструментів тощо.
Перед початком видачі тем дипломних робіт проводяться збори групи, на яких учням пояснюється порядок та послідовність виконання роботи, їх зміст і обсяг питань з кожного розділу.
Викладачі за місяць до початку захисту перевіряють дипломні роботи і виставляють оцінку з короткою рецензією.
Виконана учнем дипломна робота зберігається в училищі, а за 2-3 дні перед початком державних кваліфікаційної атестації видається учневі для підготовки до захисту.
Термін зберігання в училищі виконаних дипломних робіт, звітів та щоденників про виробничу практику – 1 рік.

Перевірка та рецензування дипломної роботи.
Дипломна робота рецензується керівником.
Рецензія на дипломну або творчу роботу повинна бути зроблена після перевірки роботи, не пізніше ніж за три дні до захисту.
В рецензії вказуються:
- обсяг виконання та дотримання плану та завдання;
- основні переваги та недоліки роботи;
- відповідність теми кваліфікаційній характеристиці;
- актуальність та практичне значення висновків та пропозицій;
- відповідність вимогам оформлення роботи;
-питання, на які треба звернути увагу при доопрацюванні роботи та надати додаткові пояснення при захисті.
2.4. Критерії оцінювання виконаної роботи .
Оцінка з дипломної роботи виставляється по 12 бальній системі за підписом викладача та майстра виробничого навчання.
Оцінку “високий рівень (12, 11, 10)” отримують учні за всебічне та глибоке розкриття теми на підставі використання широкого кола джерел інформації, самостійність мислення, всебічне розкриття теми, вірні висновки та пропозиції, при цьому недоліки у стилі викладення матеріалу відсутні, існує логічний зв`язок між питаннями. Учень показав глибокі професійні знання, завдання виконані творчо.
Оцінка „достатній рівень (9, 8, 7)” ставиться при порушенні однієї з вищезазначених вимог, але при умовах достатньої повної, самостійної розробки теми, а також додержування усіх інших вимог (глибина, логічність, чіткість тощо). Учень показав професійні знання.
Оцінка „середній рівень (6, 5, 4)” ставиться за роботу, яка свідчать про те, що учень ознайомився та проробив основні джерела інформації, без яких робота не могла бути виконана, розкрив зміст теми в основному правильно, але не повністю, показав вузькопрофесійні знання.
Учень, який під час захисту дипломної роботи не зумів розкрити тему дипломної роботи і отримав оцінку „початковий рівень (3, 2, 1)” до Державної кваліфікаційної атестації не допускається.
Організація захисту.
Державна кваліфікаційна атестація здійснюється державною кваліфікаційною комісією, склад якої затверджується наказом директора ПТНЗ та погоджується регіональним органом управління професійно-технічною освітою.
До складу комісії входять: голова – представник роботодавця або замовника підготовки кваліфікованих робітників, професіонал море господарського комплексу, галузі виробництва, заступник голови – директор або заступник директора ПТНЗ, члени комісії-педагогічні працівники ПТНЗ. Державна кваліфікаційна атестація проводиться відповідно до затвердженого директором ПТНЗ розкладу, який доводиться до відома учнів не пізніше, як за два тижні до її проведення.
Майстер виробничого навчання повинен забезпечити отримання від підприємств, де учні проходили практику, виробничої характеристики на кожного випускника, підготувати зведену відомість підсумкових оцінок успішності учнів з усіх предметів робочого навчального плану, щоденники обліку виконання навчально-виробничих робіт, наряди на виконані пробні кваліфікаційні роботи. Рекомендовано не пізніше, ніж за три дні до початку роботи ДКА вказані документи подати до навчальної частини ПТНЗ.
Засідання ДКК з державної кваліфікаційної атестації учнів та присвоєння їм кваліфікації проводяться у спеціально підготовлених приміщеннях, зокрема у кабінеті спеціальних дисциплін, в якому потрібно розмістити наочні посібники, макети, натуральні зразки, проаналізувати варіанти розміщення демонстраційних матеріалів та провести попередній захист перед засіданням ДК.

У день захисту дипломної роботи бажано провести урочисту лінійку, на якій представити членів комісії та нагадати порядок проведення захисту. Під час захисту учневі можна дозволити користуватись пояснювальною запискою.
Майстер виробничого навчання повинен зачитати виробничу характеристику на учня і повідомити рівень кваліфікації (розряд) виконаної пробної кваліфікаційної роботи, відсоток виконання норм виробітку та оцінку якості. Після цього передати в комісію характеристику, наряд на виконану пробну кваліфікаційну роботу. Голова ДКК дозволяє випускнику розпочати розповідь з теми своєї роботи. Крім питань стосовно теми дипломної роботи члени ДКК можуть проводити усне опитування випускника в межах вимог кваліфікаційної чи освітньо-кваліфікаційної характеристики.
Вимоги до учня при процедурі захисту дипломної роботи:
На захист готують доповідь, яка повинна висвітлювати всі основні моменти роботи й займати не більше 10 хв.
Підготовка до доповіді складається з таких етапів:
– написання учнем чернетки доповіді, обсягом 2–3 сторінки;
– підготовка чернеток демонстраційних матеріалів та опрацювання частин доповіді, присвячених коментарям до них;
– опрацювання доповіді з дипломним керівником;
– вивчення доповіді напам’ять;
– остаточне опрацювання доповіді з дипломним керівником для корегування мови та поведінки.
Як правило, доповідь складається з трьох чітко відокремлених частин: вступна частина (до 2 хв), основна частина (до 6 хв) та висновки (до 2 хв).
Вступна частина містить усю інформацію, необхідну для розуміння роботи. В основній частині доповіді потрібно зосереджувати увагу лише на ключових моментах матеріалу, які дозволять чітко уявити обсяг роботи та її найцікавіші результати.
Рекомендується активно використовувати демонстраційні матеріали. Подробиці в доповіді дозволяється опускати.
Під час захисту указку тримають у правій руці, поведінка повинна бути стриманою, одяг акуратним, мова чітка, грамотна, виступ ясно поділеним на окремі частини паузами.
Текст не повинен бути зазубреним, і водночас не потрібно зачитувати окремі речення з нотаток. Треба вільно користуватись даними, поданими в демонстраційному матеріалі.
Відповідати на запитання треба лаконічно, по суті. Відповіді на запитання не повинні перетворюватись на довготривалі тиради, у яких автор намагається продемонструвати всю свою ерудицію або ж вдруге повторити тільки-но закінчену доповідь.
На завершення потрібно подякувати присутнім за увагу.

Принципи оцінювання захисту дипломних робіт
На оцінку захисту дипломної роботи впливають такі чинники:
– знання спеціальності та предмета досліджень;
– загальна ерудиція;
– загальна грамотність та мовна культура;
– оцінка керівника;
– оцінка відповідей на подані запитання;
– оцінка оформлення демонстраційних матеріалів та вміння оперувати ними;
– оцінка оформлення дипломної роботи.

П Е РЕ Л І К
документів для проведення державної кваліфікаційної атестації
Наказ про створення кваліфікаційної комісії для проведення державної кваліфікаційної атестації.
Кваліфікаційна характеристика на професію (для кожної професії окремо).
Журнал обліку теоретичного навчання (за всі роки навчання).
Журнал обліку виробничого навчання (за всі роки навчання).
Зведена відомість підсумкових оцінок успішності учнів з усіх предметів навчального циклу.
Щоденники обліку виконання учбово-виробничих робіт (за всі етапи виробничої практики).
Перелік кваліфікаційних пробних робіт (з кожної професії окремо).
Наряди на виконані кваліфікаційні пробні роботи (з кожної професії окремо).
Виробнича характеристика на кожного учня (отримана від підприємств або організацій, де учні проходили практику).
Екзаменаційні листи членів державної кваліфікаційної комісії.
Протокол засідання державної кваліфікаційної комісії з випуску учнів.

Протоколи засідання держаної кваліфікаційної комісії з випуску учнів та зведена відомість підсумкових оцінок успішності учнів з усіх предметів навчального плану підлягають архівному збереженню (75 років).
2. Вся інша документація підлягає збереженню відповідно до встановлених термінів з ведення діловодства.


При професійно-технічному навчанні де не передбачена видача диплому “кваліфікованого робітника”, а тільки свідоцтва - дипломна робота не виконується, а виконується кваліфікаційна пробна робота, яка передбачає виконання практичних робіт в обсязі вимог, передбачених кваліфікаційною характеристикою. Підготовка робітників цієї категорії закінчується складанням випускного кваліфікаційного екзамену.
Додаток 1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ »


«До захисту допускається»
Заступник директора з НВР
___________ Л.Д.Дукова

“____”________________20___ р.


ДИПЛОМНА РОБОТА

з професії: 8340.2 «МОТОРИСТ (МАШИНІСТ)», рівень кваліфікації - 2 клас

на тему: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Учня (П.І.Б.) _____________________________________________________________

групи № ________________________________________________________________

Майстер виробничого навчання _____________________________________________

Викладач-консультант _____________________________________________________

Оцінка(з обгрунтуванням)__________________________________________________

________________________________________________________________________

м. Ізмаїл
20__ р.

Додаток 1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ »


«До захисту допускається»
Заступник директора з НВР
___________ Л.Д.Дукова

“____”________________20___ р.


ДИПЛОМНА РОБОТА

з професії: 8340.2 «МАТРОС)», рівень кваліфікації - 2 клас

на тему: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Учня (П.І.Б.) _____________________________________________________________

групи № ________________________________________________________________

Майстер виробничого навчання _____________________________________________

Викладач-консультант _____________________________________________________

Оцінка(з обгрунтуванням)__________________________________________________

________________________________________________________________________
м. Ізмаїл
20__ р.

Додаток 2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Держаний навчальний заклад
«Ізмаїльське вище професійне училище»
Обговорено та погоджено
на засіданні методичної комісії
Голова методкомісії
__________________Ю.Г.Чередніченко
Протокол № ______від____________

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заст.директора з НВР
________Л.Д.Дукова
«_____»_________20__ р.


ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
з професії: 8340.2 «МАТРОС», рівень кваліфікації- 2 клас
Учня групи №_____

Прізвище, ім’я по батькові

ТЕМА___________________________________________________________________

1. Письмова частина завдання
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Графічна частина завдання
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Практичне завдання
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Рекомендована література:_______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Графік виконання завдання
Дата видачі завдання
Чорновик
дипломної роботи
Графічна частина
Практичне завдання
Кінцевий термін здачі завданняВикладач_______________________________________________________________________
Майстер в/н_____________________________________________________________________
Учень__________________________________________________________________________
Додаток 3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Держаний навчальний заклад
«Ізмаїльське вище професійне училище»
Обговорено та погоджено
на засіданні методичної комісії
Голова методкомісії
__________________Ю.Г.Чередніченко
Протокол № ______від____________

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заст.директора з НВР
________Л.Д.Дукова
«_____»_________20__ р.


ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
з професії: 8340.2 «МАТРОС», рівень кваліфікації- 2 клас
Учня групи №_____

Прізвище, ім’я по батькові

ТЕМА___________________________________________________________________

1. Письмова частина завдання
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Графічна частина завдання
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.Практичне завдання
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Рекомендована література:_______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Графік виконання завдання
Дата видачі завдання
Чорновик
дипломної роботи
Графічна частина
Практичне завдання
Кінцевий термін здачі завданняВикладач_________________________________________________________
Майстер в/н______________________________________________________
Учень__________________________________________________________

Додаток 4
ЗМІСТ

ВСТУП ........................................................................................................................4

ТЕХНІКА РОБОТИ З ВАНТАЖНИМИ СТРІЛАМИ
Складові частини вантажного пристрою..............................................8
Такелаж вантажного пристрою............................................................10
Вантажні лебідки...................................................................................12
Робота з вантажними стрілами............................................................14
Технічний догляд за вантажним пристроєм.......................................16

2 ОХОРОНА ПРАЦІ
2.1. Охорона праці при виконанні вантажних робіт....................................20

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ..............................................................................23

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..........................................................26

ДОДАТКИ..................................................................................................................27Додаток 7
ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ ОСНОВНИХ НАДПИСІВ ТЕКСОВОЇ ЧАСТИНИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


Перший аркуш кожного розділу


Наступний аркуш кожного розділу
ДР. 0.0.0. 12489. 3. 15. 10. 04.ПЗ
Арк13

Зм
риз.
П.І.Б учня
Підпис
Дата

1 – Дипломна робота ( ДР ) ;
2 – Поіменний номер випускника ;
3 – Номер розділу ; (Вступ - 0, висновки - 3)
4 – Номер наказу ;
5 – Дата наказу
6 – Пояснювальна записка ( ПЗ ), демонстраційні креслення ( ДК ) ;
7 – Назва розділу ;
8 – Назва навчального закладу.
Додаток 8
РЕЦЕНЗІЯ
на дипломну роботу
Учня__________________________________________________________
група_______________________________________________________________
професія____________________________________________________________
Тема:____________________________________________________________________
Аналіз роботи за компонентами:
Обґрунтування актуальності вибраної теми, відповідність нормативним документам.
Якість аналітичного огляду літератури.
Самостійність, повнота і глибина розкриття теми.
Теоретичний і науково-методичний рівень роботи.
Підтвердження теоретичних положень конкретними прикладами.
Структура (план) роботи, розкриття основних положень.
Достатність використання літератури.
Культура оформлення роботи (стиль, грамотність тощо), бібліографічна культура (грамотність опису джерел, наявність і правильність посилання на них).
Недоліки роботи (за вказаними пунктами).

Робота допущена до захисту з оцінкою _____________________________________

Викладач (рецензент) __________________ ( П.І.Б. )

“___” _____________ 20____р.

ПРИМІТКА: 1. Для інтегрованих професіях в рецензії вказуються відомості на кожну спеціальність.
2. При оцінюванні письмової екзаменаційної роботи враховується результат відповіді на кожний розділ завдання, а також уміння та навички учнів правильно використовувати прийоми роботи, застосовувати передові методи праці, налагоджувати, обслуговувати і регулювати машини та обладнання, використовувати інструменти, дотримуватися правил безпеки праці, правильно планувати свою роботу і організовувати робоче місце, запобігати нераціональним витратам матеріалів та енергоресурсів тощо.
3. Письмова екзаменаційна робота вважається зарахованою за умови, що завдання виконано у відповідності з технічними та технологічними вимогами.
Додаток 8
РЕЦЕНЗІЯ
на дипломну роботу
Учня___________________________________________________________________
група____________________________________________________________________
професія_________________________________________________________________
Тема:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Робота допущена до захисту з оцінкою __________________________________________________

Викладач (рецензент) __________________ _____________________

“___” _____________ 20____р.
Додаток 9.
СПИСОК ВИКОРИСТАНЇ ЛІТЕРАТУРИ

Законодавство України про охорону праці (збірник нормативних документів)
Закон України “Про охорону навколишнього середовища”.- К.: Пр-во, 1997
Международная Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (ПДМНВ/78)
Международные конвенции об ответственности и компенсации за ущерб от загрязнения нефтью. - С - Петербург, 2000.
Руководство по оставлению судна. - С.Петербург, 1998.
Инструкция по оставлению судна. - С.Петербург, 1998.
Международные правила предупреждения столкновения судов в море. - Одесса, 2003.
Подготовка специалистов по борьбе с пожаром (МК ПДНВ 78/95 раздел VI/3). - Одесса, 2005.
Скоростные дежурные шлюпки МК ПДМНВ 78/95 (А- VI/2р.5-8). - Одесса, 2005.
Руководство по действиям в аварийных ситуациях на судне. - Одесса, 2005.
СОЛАС – 74
МАРПОЛ 73/78
Устав службы на судах ММФ
Санитарные правила на судах ММФ
Правила техники безопасности на судах ММФ
Техническое описание судна
Расписание по тревогам
Бондарь С.Б., Гончаров Г.З., Еврашкин Р.И. То, что должен знать матрос. Одесса, 2000.
Боровлев Е.М. Матрос 1 класса, Одесса: Оптимум, 2003.
Джигирей В.С, Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. Підручник. – Львів: Афіша, 2001.
Замоткин А.П. Морская практика для матроса.- М.: Транспорт. 1993.
Колегаев М.А., Иванов Б.Н., Басанец Н.Г. Безопасность жизнедеятельности и выживания на море. – Одесса, 2008.
Морская практика для матроса. Одесса, 2005.
Основы судовождения для матроса. Одесса, 2005.
Фрид Е.И. Устройство судна. – О.: Судостроение, 2005.

Додаток 10


(абзац) 1 ТЕХНІКА РОБОТИ З ВАНТАЖНИМИ СТРІЛАМИ
(абзац) 1.1 Складові частини вантажного пристрою
інтервали

(абзац) Текст

Додаток 11


Таблиця 1.1. Класификация систем

Группа
систем
Системы
Назначение

1
2
3

Трюмные
Воздушных труб, измерительных труб
Осушительные (осушительная, водоотливная)

Сообщение судовых цистерн с атмосферой, измерение уровня жидкости в цистернах. льялах и пр.
Откачка воды из тюремной части судна
Приём, прекачка и удаление водяного балласта для изменения остойчивости или посадки судна

Пртивопожарные
Пожарной сигнализации Водотушения, объёмного тушения (паротушения, газотушения), пенотушения
Обнаружение возможного пожара
Тушение пожаров водой. Паром, негорючими газами, пенойПродовження табл. 1.1

1
2
3


Суть неполадки
Возможные причины неполадки
Решение

1
2
3Отказ от работы после пуска насоса
Неплотность всасывающей линии;
Наличие в корпусе насоса воздуха;
Закупорка трубок гидравлического сальника.
Осмотреть трубопровод;
Повторить заливку насоса;
Осмотреть и прочистить трубки.

Уменьшение производительности в процессе работы центробежного насоса.
Уменьшение числа оборотов;
Просачивание воздуха во всасывающую линию или в корпус насоса через сальники;
Увеличение сопротивлений в напорном трубопроводе;
Увеличение высоты всасывания;
Засорение рабочего колеса;
Механические повреждения:
a)износ уплотнительных колец;
b)повреждение рабочего колеса.
Проверить двигатель насоса;
Проверить трубопровод, подтянуть или сменить набивку сальника;
Проверить все задвижки и места возможных засорений трубопровода;
Проверить по вакуумметру, осмотреть всасывающий трубопровод;
Осмотреть и прочистить колесо;
Сменить поврежденные детали.
Уменьшение напора в процессе работы насоса
Уменьшение числа оборотов;
Наличие воздуха в воде;
Повреждение (разрыв) напорного трубопровода;
Механические повреждения:
a)износ уплотнительных колец;
b)повреждение рабочего колеса насоса.
Проверить двигатель насоса
Проверить всасывающий трубопровод;
Подтянуть или сменить набивку сальника;
Прикрыть задвижку на напорном трубопроводе и осмотреть его;
Сменить поврежденные деталиПерегрузка двигателя центробежного насоса
Число оборотов выше расчетного;
Производительность насоса выше допустимой, напор меньше расчетного;
Механические повреждения двигателя или насоса.
Проверить двигатель;
Прикрыть задвижку на напорном трубопроводе;
Проверить двигатель и насос.


Вибрация и шум
Неправильная установка;
Частичное засорение рабочего колеса насоса;
Механические повреждения:
a)прогиб вала;
b)заедание вращающихся частей;
c)износ подшипников;
Ослабление креплений на напорной и всасывающей трубах насоса;

Проверить насосный агрегат;
Осмотреть и прочистить насос;
Сменить поврежденные детали;
Подтянуть крепление;
Остановить насос и принять меры к уменьшению высоты всасывания.


13PAGE 15


13PAGE 142015


1 2 3 4 5 6
ДР. 12489. 0. 0.0.0. 01. 09. 10.ПЗ
Зм.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата


Розробив
П.І.Б учня7
Вступ
Літ.
Арк.
Аркушів

Перевірив
Калугін В.О.


1
5


Галімов К.Г.
8
ДНЗ «ІВПУ»

Н. контр.
Корнєєва Г.О.

Затвердив
Чередниченко Ю.Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 25768826
    Размер файла: 237 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий