Метод для сем зан
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Харківський національний університет внутрішніх справ

Факультет № 6 (права та масових комунікацій)

Кафедра цивільного права та процесу


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ДО СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ)
ЗАНЯТЬ

з дисципліни «Зобов’язальне право»

ступінь вищої освіти бакалавр
галузь знань 0304 (08) Право
спеціальність 6.030401(081) Правознавство (Право)


Форма навчання денна, заочна
м. Харків
2016 рік


ПЕРЕДМОВА

СХВАЛЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
16 грудня 2015 р. Протокол № 12

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою
факультету права та масових комунікацій

25 серпня 2015 р. Протокол № 23

______________ В. І. Московець
(підпис)

ПОГОДЖЕНО
Секцією Науково-методичної ради
ХНУВС з юридичних дисциплін
15 грудня 2015 р. Протокол № 12

______________ _________________
(підпис) (П.І.Б.)
ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні кафедри цивільного права
та процесу

25 серпня 2015 р. Протокол № 21

______________ В. А. Кройтор
(підпис)

Рецензенти:
Зайцев О. Л., канд. юрид. наук, доцент, начальник кафедри правової охорони інтелектуальної власності, цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ;
Сергієнко В. В., канд. юрид. наук, професор, завідувач кафедри правового регулювання економіки Харківського національного економічного університету імені Василя КузнецяРозробники: Аврамова О.Є., Кройтор В.А., Батожська О.В., Кухарєв О.Є., Мороз О. В., Савченко А.С., Синєгубов О.В., Кириченко Т.С., Довбій С.П., Чалий Ю.І., Апанасюк М.П. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2016.

© Аврамова О.Є., Кройтор В.А., та ін., 2016
© Харківський національний університет внутрішніх справ

Загальні методичні вказівки

Зобов’язальне право займає одне з провідних місць серед інших приватноправових галузей права, оскільки воно покликане захищати свободу особи, право приватної власності, гарантувати мінімальне втручання держави і її органів у приватні правовідносини. За допомогою цивільно-правових норм здійснюється регулювання та захист широкого спектра суспільно-економічних відносин, серед яких найважливіше місце посідають особисті права і свободи особи; право приватної власності, договірне право, зобов’язання, що виникають із заподіяння шкоди, спадкове правонаступництво й інші. Створення соціально орієнтованої економіки, дійсне спрямування зусиль держави на задоволення потреб споживача, забезпечення умов для розвитку підприємництва, ділової і творчої ініціативи, розбудова правового суспільства, де людина з гідністю буде почувати себе незалежною, – ось напрями, в реалізації яких цивільне право відіграє суттєву роль.
Зобов’язальне право є однією з найбільших та найскладніших галузей права. Складнощі його вивчення пояснюються великим обсягом навчального матеріалу, складністю теоретичних категорій, мінливістю та суперечливістю законодавчих актів.
Практичні заняття з цивільного права – це форма навчальних занять, яка передбачає різноманітні варіанти демонстрації курсантами та студентами рівня засвоєння лекційного матеріалу, знань, що були здобуті ними при самостійному опрацюванні навчально-наукової та періодичної літератури, нормативних актів, судової та господарської практики й інших джерел.
Метою практичних занять є: по-перше, перевірка рівня засвоєння програмного матеріалу курсантами та студентами; по-друге, залучення курсантів та студентів до активної участі у процесі отримання знань, вмінь та навичок у сфері професійної підготовки юриста-правознавця, зокрема, до практичного розв’язання цивільних справ.
Практичні заняття можуть проводитися у формі: семінарського заняття; колоквіуму, що передбачає опитування викладачем усіх студентів групи за темою семінарського заняття; власне практичного заняття, на якому заслуховуються письмові рішення за матеріалами наданих студентам фабул цивілістичних завдань; виконання контрольних письмових робіт, що проводяться під час заняття. Крім того, практичні заняття відбуваються у формі заслуховування та обговорення (дискусії) окремих питань теми чи доповідей студентів для більш детального та повного засвоєння матеріалу, що має практичне значення.
Головну увагу на практичних заняттях з цивільного права слід приділяти наданню студентам методичної допомоги у засвоєнні навчального матеріалу; виробленню у них навичок самостійного пошуку та використання нормативних актів, що регулюють цивільно-правові відносини; формуванню вміння складати цивільно-процесуальні документи; навчанню їх правильно розуміти зміст цивільних законів та застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання конкретних життєвих ситуацій. Деякі життєві ситуації, що були предметом розгляду справ загальними та господарськими судами, становлять зміст завдання для практичних занять.
Пропущені практичні заняття курсанти чи студенти мають відпрацювати викладачу, який веде практичні заняття, лектору або викладачу, що чергує на кафедрі. Відпрацювання може відбуватися такими способами:
1) усно, з розкриттям питань пропущеної теми;
2) письмово, в робочому зошиті у вигляді відповіді на запитання пропущеної теми;
3) шляхом написання реферату з пропущеної теми.
В будь-якому випадку відпрацювання можливе у разі наявності письмового виконання завдань у робочому зошиті.
Для правильного і повного виконання завдань курсанти (студенти) повинні: по-перше, ознайомитися з методичними вказівками до кожної теми, по-друге, вивчити рекомендовані нормативні акти і літературу і, по-третє, перевірити опанування теми за питаннями для самоконтролю. Після цього курсанти (студенти) повинні розібратися з умовами завдання, з'ясувати юридичне значення кожного наведеного у завданні факту, проаналізувати взаємовідносини сторін, позиції суду, прокурора або адвоката, продумати відповіді на поставлені запитання, змоделювати контраргументи. Слід мати на увазі, що в деяких завданнях передбачена можливість двох і більше рішень шляхом самостійного внесення змін і доповнень у фактичні обставини справи.
Своє рішення курсанти (студенти) повинні викласти у спеціально відведеному для цього конспекті (робочому зошиті) письмово (бажано кожне рішення розміщати на новій сторінці) із зазначенням номера теми та завдання. Вирішення практичного завдання повинно бути повним, ясним, чітким, без зайвої деталізації, яка не має правового значення у даній справі.
В вступній частині необхідно, зокрема, вказати зміст і підстави позовних вимог; чи визнає відповідач позов; якщо визнає – повністю чи частково; у разі заперечень – у чому суть заперечень проти позову; зміст пояснень прокурора, заявників, заінтересованих і третіх осіб; пояснення (висновки) органів, організацій або громадян, які захищають в силу закону права інших осіб.
Описова частина рішення має містити встановлені курсантами (студентами) обставини, які мають значення для справи, їх юридичну оцінку, а також оцінку всіх доказів, розрахунки, з яких сторони виходили при визнанні грошових та інших майнових вимог. Якщо курсант (студент) вважає за необхідне вийти за межі фабули практичного завдання, він зобов’язаний це мотивувати.
Мотивувальна частина рішення має обов’язково містити посилання на закон та інші нормативні акти матеріального права, а в окремих випадках – на норми Конституції України, на підставі яких визначено права і обов’язки сторін у спірних правовідносинах, у певних випадках – на керівні постанови Пленуму Верховного Суду України чи Вищого господарського суду України з питань застосування законодавства при вирішенні цивільних справ. Практичне вирішення у разі необхідності можливо мотивувати за допомогою доктрини цивільного права та тлумачень норм права, що містяться в підручниках, посібниках, періодичних виданнях, матеріалах лекційного курсу.
Резолютивна частина рішення практичного завдання повинна мати вичерпні, чіткі, безспірні, логічно узгоджені висновки, які випливають зі встановлених фактичних обставин по суті розглянутого завдання. В ній, зокрема, має бути зазначено:
а) повністю чи частково задоволено позовні вимоги чи в позові відмовлено;
б) які саме права позивача визнано чи поновлено, розмір грошових сум чи перелік майна, присуджених позивачу;
в) вартість майна, яке належить стягнути з відповідача, якщо при виконанні рішення присудженого майна у наявності не буде;
г) які конкретно дії і на чию користь відповідач повинен вчинити чи яким іншим передбаченим законом способом підлягає захисту порушене право;
д) в яких межах допускається негайне виконання рішення, коли суд зобов’язаний або вправі його застосувати.
Слід звернути увагу курсантів (студентів) на те, що вони вправі за своєю ініціативою з метою більш повного аналізу умов завдання та для захисту прав і охоронюваних законом інтересів фізичних і юридичних осіб, про яких йдеться в фабулі завдання, вийти за межі умов завдання та поставлених до завдання запитань.

2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

Номер та назва навчальної теми
Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни
Література, сторінки
Вид контролю


Всього
з них:

лекції
Семінарські заняття
Практичні заняття
Лабораторні заняття
Самостійна роботаСеместр № ___1__

Тема 1. Загальні положення про зобов’язання.

2

2

4

Залік

Тема 2. Загальні положення про договір

1

2

3Тема 3. Договори про передачу майна у власність

1

2

4Тема 4. Договори про передачу майна у тимчасове володіння та користування

1

1

4Тема 5. Договори про виконання робіт

1

1

4Тема 6. Договори про надання послуг

1

1

4Тема 7. Договори про розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Договір комерційної концесії

1

1

4Тема 8. Договір про спільну діяльність

1

1

4Тема 9. Недоговірні зобов’язання.

1

1

4Всього за семестр № _1__:

54
10

12

32Семестр № _____

Тема № 1 _______________________________
(назва теми)

Тема № ______________________________
(назва теми)

Всього за семестр № ___:

Методичні вказівки до семінарських (практичних, лабораторних) занять
Тема 1. Загальні положення про зобов’язання
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Поняття зобов’язального права та його місце в системі галузі цивільного права.
Поняття, підстави виникнення та класифікація зобов’язань.
Суб’єкти зобов’язань. Треті особи у зобов’язанні. Зміна осіб у зобов’язанні.
Виконання зобов’язання.
Способи забезпечення належного виконання зобов’язань.
Припинення зобов’язань.
Правові наслідки порушення зобов’язань.
Завдання №1
Громадянин Польщі Кашик передав управління своїм автомобілем «Volvo» своєму знайомому Сизову (громадянину України), який не мав посвідчення водія, а сам пересів на пасажирське місце. При виїзді з головної на другорядну дорогу Сизов не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем «КамАЗ» під управлінням Демченка, який знаходився в стані легкого алкогольного сп’яніння.
Внаслідок ДТП були пошкоджені обидва автомобілі. Крім того, водій Сизов отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Кашик пред’явив позов про відшкодування шкоди до АТП, якому належав автомобіль «КамАЗ». АТП позов не визнало і вказало, що оскільки Демченко був у нетверезому стані, то він і повинен відповідати.
В адміністративних матеріалах ДАІ, наданих суду, було відзначено, що зіткнення відбулося з вини обох водіїв.
Які зобов’язальні правовідносини виникли між учасниками ДТП і що є підставою їх виникнення?
Завдання №2
Сіренко отримав кредит для закінчення будівництва житлового будинку в сумі 25 000 грн строком на 3 роки. При укладенні кредитного договору був оформлений договір поруки, згідно з яким двоюрідний брат позичальника Тюрін зобов’язувався повертати платежі за кредитним договором у випадку невиконання позичальником свого зобов’язання. Через півтора року після укладення договору Сіренко помер і неповернена банку сума склала 12 000 грн. Банк звернувся до суду про стягнення з громадянина Тюріна зазначеної суми. Тюрін проти позову заперечував, мотивуючи це тим, що смерть Сіренка припиняє зобов’язання з кредитного договору і відповідно припиняється договір поруки. Більше того, Тюрін заявив, що зазначена сума повинна бути стягнена з дружини і сина позичальника, які є підприємцями і, крім того, спадкоємцями Сіренка. Суд задовольнив позов банку, посилаючись на те, що згідно з цивільним законодавством у випадку невиконання зобов’язання, забезпеченого порукою, поручитель відповідає у тому ж обсязі, що і боржник.
Проаналізуйте позиції сторін. Чи правомірне рішення суду?
Завдання №3
Чекаленко пред’явила позов до Сичової про стягнення з неї 2500 грн. У позовній заяві Чекаленко посилалася на те, що вона хотіла купити квартиру Сичової, та передала останній завдаток у сумі 2500 грн. Про отримання зазначеної суми Сичова видала розписку, де вказала, що вказана сума отримана нею як завдаток за договором купівлі-продажу квартири. Через кілька днів Чекаленко зателефонувала Сичовій і сказала, що відмовляється від договору і вимагала повернення зазначеної суми. Сичова повернути гроші відмовилась, посилаючись на норми ЦК про завдаток. Суд відмовив в задоволенні позовних вимог Чекаленко.
Дайте визначення завдатку. Чим завдаток відрізняється від авансу? Чи може в даному випадку мова йти про завдаток? Чи вірне рішення виніс суд?
Завдання №4
Опанасенко пред’явила позов до Миколенко про стягнення 2827 грн за невиконання грошового зобов’язання. Позивачка зазначила, що відповідач за договором позики одержав від неї 14 650 грн. і зобов’язувався повернути борг протягом двох років, проте зробив це лише через шість років. Посилаючись на те, що відповідач прострочив виконання грошового зобов’язання, він має сплатити за час прострочення 3% річних з простроченої суми, а саме 2827 грн.
Проаналізуйте підстави виникнення зобов’язання, його характер та зміст.
Завдання №5
Туров уклав з Черненко договір підряду на виконання робіт по ремонту та фарбуванню свого автомобіля. Але у зв’язку з хворобою Туров не зміг виконати зобов’язання особисто, тому і попросив зробити це свого сина, який також мав необхідні знання та досвід для виконання обумовленої договором роботи. Проти цього заперечував Черненко. Він наполягав на розірванні укладеного договору та вимагав повернути передані за ремонт і фарбування гроші, а після відмови в цьому Турова подав до суду позов з вказаними вимогами.
Яке рішення має прийняти суд? Поясніть на цьому прикладі порядок покладання виконання зобов’язання третьою особою.
Завдання №6
Водій АТП Білан порушив правила дорожнього руху, що призвело до зіткнення автомашини АТП з автомашиною Зоріна. Оскільки аварія сталася з вини Білана, то він погодився добровільно відремонтувати пошкоджений автомобіль Зоріна в гаражі автобази. Для цього він домовився з працівниками автобази Павловим і Василенком, що вони відремонтують машину Зоріна. Однак коли ремонт було закінчено, Білан відмовився сплатити обумовлену суму, посилаючись на те, що за шкоду повинна відповідати автобаза, як власник джерела підвищеної небезпеки. Павлов і Василенко пред’явили до суду позовну заяву про стягнення з Білана вартості ремонтних робіт, посилаючись на те , що всі роботи виконувались ними в неробочий час і з використанням власних матеріалів.
Проаналізуйте зобов’язання, що виникли в наведеній ситуації, та їх підстави. Яке рішення повинен прийняти суд?
Завдання №7
Ващенко 5 листопада 2007 р. пред’явила позов до Зайченка про стягнення 13 000 грн. Позивачка зазначала, що 2 листопада 2004 р. відповідач позичив у неї вказану суму, видавши про це розписку, в якій строк повернення боргу не було обумовлено. Посилаючись на те, що відповідач відмовився повернути борг, позивачка просила суд задовольнити її вимоги. Суд відмовив у позові, виходячи з того, що позивачка без поважних причин пропустила трирічний строк позовної давності.
Чи правильне рішення виніс суд? Як має бути вирішена справа в апеляційному порядку?
Тема 2 Загальні положення про договір
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Поняття функції та значення цивільно-правового договору.
Принципи договірного права.
Класифікація договорів.
Публічний договір, договір приєднання, попередній договір, договір на користь третьої особи.
Порядок укладення договору. Оферта. Акцепт.
Форма договору.
Зміст цивільно-правового договору і класифікація його умов.
Тлумачення умов договору.
Підстави для зміни або розірвання договору.
Завдання №8
Марченко продав Гузенко будинок. Частину грошей Гузенко сплатив на момент укладення договору, а частину мав віддати через три місяці. Договір було посвідчено нотаріусом та зареєстровано у реєстрі прав власності на нерухоме майно.
Однак коли Гузенко намагався вселитись у будинок, Марченко заперечив йому в цьому на тій підставі, що договір стає дійсним лише після сплати повної вартості будинку. А поки що Гузенко може в’їхати в будинок за умови укладення договору оренди на тримісячний строк. Гузенко погодився на це, але наполягав на тому, щоб сума орендної плати увійшла у суму, яку він мав сплатити Марченко за договором купівлі-продажу будинку. Марченко з ним не погодився.
Гузенко подав позовну заяву до суду, де просив зарахувати суму оренди будинку до суми, що має бути сплачена ним Марченку за договором купівлі-продажу.
Як повинна бути вирішена справа?
Завдання №9
Іщенко пред'явив позов до Чепурної про визнання дійсним укладеного в усній формі договору купівлі-продажу. Позивач зазначав, що 14 травня 2007 р. уклав з відповідачкою правочин, за яким купив у неї за 96 500 грн будинок у м. Ужгороді. Вартість його була сплачена відповідачці. У зв'язку з тим, що відповідачка постійно проживала в іншому населеному пункті, а в момент приїзду до м. Ужгорода в неї не було при собі свідоцтва про шлюб, договір не було нотаріально оформлено. Відповідачка обіцяла зробити це під час наступного приїзду до м. Ужгорода, але потім відмовилась.
Як має бути вирішена справа?
Завдання №10
Варенко подав до одного з місцевих судів м. Харкова позовну заяву з вимогою до Райкіної про виселення останньої та усіх осіб, що з нею проживають, із квартири, розташованої в місті Харкові. Він зазначав, що є власником цього житла і проживав у ньому зі своєю дружиною. Восени 2007 р. для лікування Варенко з сім’єю тимчасово переїхав до дочки в м. Дніпропетровськ, а на час відсутності поселив у квартиру відповідачку. Остання на пропозицію власника після його повернення звільнити житло відповіла відмовою, житло не звільнила.
Райкіна пред'явила зустрічний позов і просила визнати факт укладення договору купівлі-продажу квартири, оскільки Варенко фактично продав житло їй за 123 000 грн, але від нотаріального посвідчення правочину відмовився лише через небажання платити державне мито.
Як має бути вирішена справа?
Завдання 11
Знаходячись у відрядженні, Яковлєв прочитав у місцевій газеті оголошення про продаж Чередою комплекту крил для автомобіля. Оглянувши крила та інші запасні частини, Яковлєв погодився їх купити, але оскільки в нього не вистачало грошей, він попросив почекати його повернення через 7 днів та дав завдаток. Повернувшись із відрядження, Яковлєв захворів, про що сповістив Череду і попросив його почекати.
Череда, якому терміново потрібні були гроші, продав крила Докучаєву, а одержаний завдаток надіслав Яковлєву з повідомленням про свою відмову від укладення правочину. Не одержавши переказ та повідомлення, Яковлєв приїхав за запасними частинами.
Чи виникло зобов’язання між Яковлєвим і Чередою? Який порядок і особливості укладення договорів?
Завдання №12
Марченко та Супрунов домовились про те, що Марченко за договором позики передасть Супрунову суму в розмірі 17 000 грн. 1 липня 2007 р. вони уклали договір позики письмово та посвідчили його нотаріально. За цим договором Марченко повинен був передати вказану суму не пізніше 1 вересня 2007 р. У встановлений строк Марченко відмовився передати вказану суму через те, що між ним та Супруновим виникла сварка.
Супрунов, посилаючись на те, що договір не може бути в односторонньому порядку розірвано, звернувся до суду. В позові він просив зобов’язати Марченка виконати умови договору позики.
Як необхідно вирішити справу?
Тема 3. Договори про передачу майна у власність
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Загальна характеристика договорів про передачу майна у власність. Види таких договорів.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика договору купівлі-продажу.
Істотні умови та форма договору купівлі-продажу.
Сторони договору купівлі-продажу, їх права та обов’язки. Правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов'язків.
Різновиди договору купівлі-продажу.
Захист прав споживачів при укладенні договору роздрібної купівлі-продажу.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика договору поставки.
Істотні умови та форма договору поставки.
Сторони договору поставки, їх права та обов’язки. Правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика та особливості договору контрактації.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика та особливості договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови та форма договору міни.
Особливості договору міни майна на роботи (послуги) як змішаного договору.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови та форма договору дарування.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика та особливості договору ренти. Забезпечення виплати ренти.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови та форма договору довічного утримання (догляду).
Сторони договору довічного утримання (догляду), їх права та обов’язки. Підстави припинення договору довічного утримання (догляду).
Завдання №13
Степанов домовився з Хоменком про укладення договору купівлі-продажу садиби. Хоменко передав Степанову 28 000 грн – повну суму вартості садиби, про яку домовились сторони. Вони уклали письмовий правочин, Степанов передав Хоменку домову книгу. Через півроку Хоменко дізнався, що договір купівлі-продажу нерухомості має бути укладено в письмовій формі із нотаріальним посвідченням. Він звернувся до Степанова з проханням прийти до нотаріуса і оформити правочин. Останній відмовився від цього, посилаючись на те, що він претензій до покупця не має, а гроші вже частково витратив на власні потреби. Хоменко звернувся з позовом до суду про визнання права власності.
На знання якого питання розраховано завдання? В якій формі має укладатися договір купівлі-продажу нерухомості? Яке рішення має прийняти суд?
Завдання №14
Студент юридичного ВНЗ Мартишкін купив на ринку мобільний телефон за 776 гривень. Продавець завірив, що обміняє телефон, якщо той вийде з ладу протягом дванадцяти днів. На коробці від телефону продавець вказав своє торгове місце, назву товару, суму, дату продажу та розписався. Через чотирнадцять днів Мартишкін прийшов на ринок і сказав, що непридатним до використання є акумулятор телефону, який тримає заряд лише протягом трьох годин. Він пред’явив вимогу про повернення грошей. Продавець відмовив студенту у його вимогах, вказавши, що строк гарантії минув; на батарею гарантія не розповсюджується, а лише на сам телефон; гроші продавець не повертає, може тільки замінити товар.
Студент Мартишкін звернувся до органу захисту прав споживачів із заявою, де просив допомогти йому задовольнити свої вимоги, оскільки акумулятор є частиною телефону. Строк гарантії, на думку Мартишкіна, ще триває, оскільки останні шість днів перед зверненням до продавця, коли вийшов з ладу телефон, він був на студентській конференції в іншому місті, тому своєчасно не предявив свої вимоги.
Чи правомірна відмова продавця? Чи мають бути повернені гроші? Як розвязати ситуацію згідно із законом?
Завдання №15
Машинобудівний завод «Моторінвест» звернувся до заводу транспортного обладнання з вимогою заплатити штраф за ухиляння від укладення договору поставки обладнання в рамках державного контракту на 2007 рік. Завод транспортного обладнання ще до звернення машинобудівного заводу з вимогою про укладання договору повідомив останній, що не має можливості поставляти технологічне обладнання, оскільки з березня 2007 р. на заводі буде проводитись реконструкція, і після цього він перейде на випуск холодильного обладнання.
Чи мотивовані докази заводу транспортною обладнання? Як необхідно вирішити справу?
Завдання №16
Між ВАТ «Сокіл» та МПП «Колос» був укладений договір ренти, відповідно до якого ВАТ «Сокіл» отримало від МПП «Колос» нежитлову будівлю. Платник ренти – ВАТ «Сокіл» – за договором сплачував МПП «Колос» безстрокову ренту у сумі 2000 гривень на місяць. За прострочення сплати ренти було встановлено проценти у розмірі 15 відсотків річних.
Згодом одержувач ренти – МПП «Колос» – звернувся до платника ренти ВАТ «Сокіл» з претензією, вимагаючи за прострочення ренти строком у два місяці сплатити проценти. Крім того, одержувач ренти наполягав на переданні отриманого майна у заставу для забезпечення договору ренти та просив застрахувати ризик прострочення платежів платником ренти. Передбачалося також обмежити на три роки право платника ренти на відмову від договору.
У відповіді платник ренти претензію не визнав, вказуючи на такі обставини:
а) сплата процентів неможлива, оскільки працівники фірми були у відпустці і не могли здійснити розрахунки. Крім того, відповідно до Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» сплата процентів не передбачена;
б) застава і страхування не є обов’язковими, тому на це платник ренти не згодний;
в) право платника ренти на відмову від договору не можна обмежити за законом, тому ці договірні умови не можуть бути прийняті.
Не задоволені результатом розгляду претензії, представники одержувача ренти подали до господарського суду позовну заяву.
Яке рішення має прийняти господарський суд?
Завдання №17
Вісімнадцятирічний Іваненко домовився з Єльченком, що передасть йому свій автомобіль за договором довічного утримання, а останній буде довічно надавати йому харчування та забезпечувати одягом. Погодившись з умовами майбутнього договору, сторони звернулися до нотаріуса.
Нотаріус відмовив у посвідченні вказаного договору через такі підстави:
1) відчужувачем за договором довічного утримання може бути лише непрацездатна за віком чи станом здоров’я особа, а Іваненко не є таким;
2) за договором довічного утримання може відчужуватись лише нерухоме майно;
3) через викладені обставини слід укласти договір купівлі-продажу чи ренти.
Проаналізуйте ситуацію. Чи правий нотаріус?
Завдання №18
У грудні місяці держадміністрація Мелітопольського району направила машинобудівному заводу проект державного контракту на поставку в березні наступного року для потреб міста 20 одиниць дорожньо-ремонтних комбайнів. Завод відмовився підписати договір і повідомив державного замовника, що в листопаді він уклав договори з покупцями на продаж всіх комбайнів планового виробництва і виконати замовлення зможе тільки через рік. Однак зважаючи на те, що комунальним службам міста вкрай потрібні вказані машини, завод згоден випустити понад план 20 машин, але за умови, що замовник повністю забезпечить його всією необхідною сировиною і комплектуючими деталями і оплатить поставлені машини в іноземній валюті.
Адміністрація міста звернулася до господарського суду з вимогою зобов'язати завод, який є монопольним виробником дорожньо-ремонтних машин, укласти державний контракт.
Яке рішення має прийняти господарський суд?
Завдання №19
Приватне підприємство «Сокіл», м. Хуст, зобов'язалось поставити Кіровоградському облуправлінню компанії «Укрнафтохім» 2120 тонн бензину на загальну суму 3 240 000 грн, яку останнє повинно було попередньо перерахувати ПП «Сокіл» у повному обсязі. Згідно з умовами договору він міг набрати чинності після надання ПП «Сокіл» довідки про наявність бензину, ліцензії та дозволу митних органів на вивіз бензину з Республіки Білорусь. Перераховані документи ПП управлінню не надало. Для виконання умов договору поставки Кіровоградське облуправління компанії «Укрнафтохім» взяло банківський кредит в сумі 2 750 000 грн і платіжним дорученням перерахувало ПП «Сокіл» 1 300 000 грн передоплати. ПП «Сокіл» нафтопродукти управлінню не надало, а через 35 днів повернуло отриману суму передоплати.
Кіровоградське облуправління компанії «Укрнафтохім» пред'явило в Вищий господарський суд України позов до ПП «Сокіл» на суму 422 880 грн. До суми позову були включені 315 450 грн. штрафу за непоставку нафтопродуктів та 107 430 грн. збитків по сплаті відсотків за користування банківським кредитом.
Яке рішення повинен винести Вищий господарський суд України?
Завдання №20
5 жовтня швейна фабрика звернулася до господарського суду з позовом до заводу галантерейних виробів про стягнення 3,5 тис. грн. неустойки за недопоставку в період з 1 серпня 2006 р. по 30 червня 2007 р. ґудзиків, а також 10 000 грн. відшкодування заподіяної недопоставкою шкоди. При розгляді спору в суді було встановлено, що згідно з довготерміновим договором завод повинен був щомісяця поставляти фабриці фурнітуру, яка необхідна для пошиття верхнього одягу. Однак завод систематично порушував свої договірні зобов'язання, тому при підписанні специфікації на поточний рік на вимогу фабрики у договір було включено положення, згідно з яким, у випадку порушення строків поставки завод відшкодовує їй заподіяні збитки в твердій сумі 10 000 грн. Факту прострочення і недопоставки товарів кожного місяця завод не заперечував, але стверджував, що фабрика пропустила строк позовної давності. Стосовно завданих збитків завод погодився відшкодувати фабриці тільки фактично понесені збитки у розмірі 7,5 тис. грн., підтверджені наданими фабрикою документами-розрахунками.
Чи можливе встановлення в договорі поставки заздалегідь визначеного розміру відшкодування збитків? Який строк позовної давності передбачений законодавством за позовами про стягнення неустойки? Яке рішення повинен винести господарський суд?
Завдання №21
Луцький завод ізоляторів звернувся до господарського суду з позовною заявою стягнути з ткацької фабрики штраф і провести перерахунок за поставку бязі, що не відповідає якості та умовам договору. Відповідач позову не визнав і пояснив, що хоч бязь і не відповідає вимогам, котрі вказані в договорі, але відповідає вимогам Держстандарту.
Яке рішення має винести господарський суд?
Завдання №22
Власник квартири Якін звернувся до нотаріуса за посвідченням правочину купівлі-продажу житла, за яким квартира переходила б у власність Кожіна.
Нотаріус відмовив у посвідченні договору за таких підстав: по-перше, квартира була отримана Якіним, у 2007 році за договором купівлі-продажу, що зареєстрований на товарній біржі й нотаріально не посвідчений; по-друге, Якін самочинно перепланував квартиру, без дозволу місцевого виконкому, що суперечить житловому законодавству України.
Чи вірні дії нотаріуса? Які документи необхідні для продажу житла?
Завдання №23
При укладанні договору контрактації плодів, ягід, сухофруктів і меду фермерське господарство запропонувало включити в договір обов'язок заготівельної організації приймати продукцію в місці виробництва і вивозити її власним транспортом. Заготівельна організація в свою чергу запропонувала записати в договорі положення, згідно з яким виробник повинен доставляти продукцію на приймальний пункт власним транспортом. Окрім того, виник спір про термін поставки вишні. Господарство збиралося 30% вказаної продукції поставити в червні, а 70% – у липні. Заготівельна організація наполягала на тому, щоб вся вишня була поставлена в липні. Спір між сторонами було передано до господарського суду.
Як вирішити вказаний спір?

Тема 4. Договори про передачу майна у тимчасове володіння та користування
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Загальна характеристика договорів про оплатну передачу майна у тимчасове володіння та користування. Види таких договорів.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика договору найму (оренди).
Істотні умови, форма, права та обов’язки сторін у договорі найму (оренди).
Загальна характеристика та особливості договору прокату.
Загальна характеристика та особливості договору найму (оренди) земельної ділянки.
Загальна характеристика та особливості договору найму будівлі або іншої капітальної споруди.
Загальна характеристика та особливості договору найму (оренди) транспортного засобу.
Загальна характеристика та особливості договору лізингу. Види лізингу.
Загальна характеристика та особливості договору найму (оренди) житла.
Порядок, умови та підстави надання житла в державному та громадському житловому фонді. Черговість надання житла в державному та громадському житловому фонді.
Відмінності соціального та комерційного (приватного) найму житла.
Поняття, правова сутність, порядок видачі та строк дії ордера на житлове приміщення.
Загальна характеристика та особливості договору позички.
Завдання №25
Іваненко вселився у трикімнатну квартиру Дощина за договором найму. Договір було укладено на п’ять років і посвідчено нотаріально.
Через шість місяців з дня укладення договору Дощин оголосив про продаж квартири за 150 000 грн. Знайшовся покупець, Якін, який погодився на купівлю квартири й хотів використовувати її для власного проживання. Він же повідомив Іваненка, щоб той після оформлення документів про купівлю квартири звільнив її.
Іваненко квартиру звільняти не збирався. Більше того, він вказав, що сам хоче купити квартиру за вказаною ціною і як наймач має переважне право перед іншими особами на її придбання. Дощин не погодився з цим, оскільки, на його думку, він, як власник, вправі обирати покупця квартири сам.
Як слід вирішити спір? Чи має бути розірваним строковий договір найму зі зміною власника житла?
Завдання №26
Горський взяв напрокат фортепіано терміном на один рік, уклавши відповідний правочин з організацією прокату. У зв'язку з виїздом в 3-місячне відрядження Горський передав фортепіано у тимчасове користування своєму сусідові Хмельову з умовою, що він сплачуватиме вартість прокату за той час, поки фортепіано буде знаходитися в його квартирі. Хмельов поставив фортепіано на вільне місце біля вікна, через що у останнього розсохлась та тріснула задня дека. Після закінчення строку правочину Горський повернув фортепіано організації прокату. Проте після огляду фортепіано наймодавець прийняти його відмовився і запропонував Горському відремонтувати фортепіано за свій рахунок. Горський відмовився виконати цю вимогу, пославшись на те, що винуватцем псування фортепіано є сусід Хмельов.
Чи мав право Горський передавати фортепіано Хмельову? Чи можливо, щоб Хмельов сплачував вартість прокату фортепіано замість Горського і яким чином? За чий рахунок потрібно відремонтувати фортепіано? Чи має право Горський вимагати компенсації збитків від Хмельова?
Завдання №27
Тулін взяв на прокат легковий автомобіль без екіпажу. По дорозі до місця відпочинку на вузькій частині шосе автомобіль під керуванням Туліна зіткнувся із зустрічною автомашиною, внаслідок чого було зім’ято крило і ушкоджено фару. В акті про дорожньо-транспортну подію вказано, що, крім фари і крила, ще пошкоджений двигун.
Тулін не погодився відшкодувати вартість ремонту двигуна, бо пошкодження, вказане в акті, було помічене при передачі автомобіля в прокат, про що усно Тулін заявив працівнику організації прокату і вимагав замінити автомобіль, але змушений був прийняти його, бо не було іншого.
Чи несе наймодавець відповідальність за те майно, яке передав наймачу? Чи обґрунтовані докази Туліна про відшкодування витрат на ремонт?
Завдання №28
Відповідно до правочину між об'єднанням «Верстатозавод», деревообробним комбінатом і банком «Грот», останній зобов'язався придбати та передати в користування ДОК комплект нових деревообробних верстатів на умовах повернення коштів банку і додаткової плати в сумі 13% щорічно від суми правочину протягом 5 років. Два роки ДОК виплачував платежі справно, а потім, після пожежі, перестав, пояснюючи це тим, що верстати стали непридатними, а ризик їх загибелі лежить на власникові. Внаслідок цього і припинились договірні відносини між сторонами.
Дайте кваліфікацію відносин, що склалися між сторонами. Які особливості цих відносин у наведеному випадку та їх різновиди? Дайте обґрунтований висновок у справі.
Завдання №29
Після закінчення вищого навчального закладу подружжя Шульги в липні 2007 року були направлені в Київський РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області, де звернулись з проханням про постановку на квартирний облік. В РВ їм відмовили на тій підставі, що РВ не веде квартирного обліку і свого будівництва не здійснює, і порадили звернутись до районної Ради.
Розглянувши заяву, райвиконком у постановці на квартирний облік подружжю відмовив з посиланням на такі підстави: в місті Харкові в приватизованій двокімнатній квартирі житловою площею 38 кв. м. проживають батьки дружини, вона там зареєстрована за місцем проживання і проживає.
Крім того, було вказано, що начебто Харківська міська Рада прийняла рішення, згідно з яким на квартирний облік у місті беруться лише особи, які працюють на підприємствах комунальної власності, а всі інші мають забезпечувати себе житлом на ринкових умовах.
На прийомі у прокурора, куди подружжя Шульги звернулось із скаргою, вони пояснили і надали відповідні докази, що поселитись у квартиру батьків дружини вони не можуть, оскільки батьки, що є єдиними власниками квартири згідно з приватизаційними документами, не дають дозволу на вселення зятя, який проживає і зареєстрований за місцем проживання в гуртожитку інституту. Крім цього, як їм здається, постанова міськради суперечить чинному житловому законодавству України.
Чи є правомірними відмова батьків у поселенні чоловіка доньки в квартиру і відмова райвиконкому в прийнятті на квартирний облік і чи є вихід із становища, що склалось? Яке право на житло мають члени сім’ї власника приватизованого житла згідно з ЦК України? Дайте письмовий висновок.
Завдання №30
Мазур при переведенні з Алчевського РВ УМВС України в Луганській області в УМВС України у Харківській області був взятий на квартирний облік в м. Харкові в жовтні 2007 року за місцем проживання. Вважаючи, що його повинні взяти на облік за даними постановки на квартирний облік в м. Алчевську (грудень 1998 року), він подав скаргу на ім'я голови районної ради.
При повторному розгляді матеріалів було встановлено, що Мазур залишив однокімнатну приватизовану квартиру в м. Алчевську сім'ї своєї старшої дочки і в м. Харкові проживає за договором найму в приватизованій двокімнатній квартирі свого самотнього батька. На підставі встановленого виконком районної ради констатував, що Мазур сам штучно погіршив свої житлові умови. Підстави для взяття його на квартирний облік відсутні. Мазур оскаржив рішення виконкому в суді.
Яке рішення необхідно винести по скарзі? Які підстави для взяття на квартирний облік? Як визначається дата взяття на квартирний облік при переведенні?
Завдання №31
Після трагічної смерті батьків неповнолітній Донченко виховувався у дитячому будинку сімейного типу, а потім у школі-інтернаті для дітей-сиріт. Двокімнатна квартира, де він проживав з батьками, була розподілена за чергою осіб, що потребують поліпшення житлових умов.
Повернувшись після закінчення школи-інтернату, 17-річний Донченко звернувся до районної Ради із заявою про повернення йому квартири батьків. У прийнятті такої заяви йому відмовили і пояснили, що він може тепер одержати житло на загальних підставах і при умові, що буде працювати. Вважаючи таке рішення неправомірним, він звернувся в службу у справах дітей за роз'ясненням його прав.
Надайте письмову консультацію.
Завдання №32
Курило була засуджена на два роки позбавлення волі і після оголошення вироку взята під варту. В однокімнатну квартиру, де до того проживала Курило, через місяць за ордером вселилась Жукова, яка потребувала поліпшення житлових умов.
Розглянувши касаційну скаргу на вирок суду, суд вищої інстанції замінив позбавлення волі на виправно-трудові роботи. Курило була звільнена з-під варти. Вона звернулась з позовом про визнання виданого Жуковій ордера недійсним і її виселення.
Яке рішення повинен прийняти суд щодо вказаної цивільної справи? Чи змінилося б рішення, якщо вирок суду щодо кримінальної справи залишився б у силі, а Курило була амністована?
Завдання №33
За договором соціального найму житла Котін з дружиною та їх неповнолітніми дочкою й сином займали 1 кімнату в трикімнатній неприватизованій квартирі. Вони перебували у черзі осіб, що потребують поліпшення житлових умов. Після звільнення 2-х кімнат у квартирі Котіни їх зайняли.
Виконком звернувся до сім’ї Котіних з вимогою про виселення їх із самовільно зайнятої житлової площі. Котін звернувся до виконкому із заявою про передачу йому звільненої площі, а, одержавши відмову, – з позовною заявою до суду про надання йому цієї площі. Суд зобов'язав виконком надати сім'ї Котіна спірну житлову площу.
У скарзі на рішення суду виконком вказував, що сім'я Котіних не може претендувати на дві зайві кімнати, адже квартира перегороджена тамбуром, що забезпечує ізоляцію житлових кімнат, і може бути перебудована на дві окремі квартири.
Як необхідно вирішити справу? Які умови надання наймачу звільнених ізольованих суміжних кімнат?
Завдання №34
Виконком районної ради пред’явив позов до подружжя Костенків про їх виселення без надання іншого житла. Позивач вказував, що відповідачі заселились в однокімнатну квартиру у 2006 р. для догляду за наймачем Пурич. Вони були зареєстровані за місцем проживання, про що зроблені відмітки в їх паспортах. У січні 2008 р. Пурич померла, але відповідачі квартиру звільнити відмовились.
Подружжя Костенків пред’явили зустрічний позов про визнання за ними права на спірне житло, посилаючись на те, що проживали з Пурич однією сім’єю, вели спільне господарство, здійснювали за нею догляд.
Як повинен вирішити цю справу суд?
Завдання №35
Акціонерне товариство «Яна» орендувало у заводу «Нік» комп'ютери й автомобілі ГАЗ-53 та ЗІЛ-130. За умовою договору орендар повинен був 27 березня 2007 року повернути орендодавцеві комп'ютери й автомобілі.
Орендар на надіслані йому нагадування від 28.03.2007 р. цей обов'язок не виконав. Орендодавець відрядив за місцезнаходженням орендаря (за 100 км) з 10.04.2007 р. робітників і транспорт для прийому майна, яке знаходиться в орендаря, і доставки його в місце свого розташування.
Зразу після отримання майна завод пред’явив позов до АТ «Яна» про стягнення 120 тис. грн, включивши до суми позову: вартість капітального ремонту автомобілів та комп'ютерів; вартість паливо-мастильних матеріалів; вартість зіпсованих комп'ютерних програм; витрати на відрядження і заробітну плату водіїв та вантажників заводу; орендну плату за весь час, коли майно знаходилось у АТ «Яна» після закінчення строку оренди. Відповідач позову не визнав.
Крім того, було вказано, що завод не узгодив з АТ «Яна» своє рішення про те, щоб забрати здане в оренду майно, тому сам повинен нести витрати за свої односторонні дії. Щодо поломок комп'ютерів і машин, то за це АТ «Яна» платити не повинно, оскільки капітальний ремонт повинен виконувати за свій рахунок орендодавець.
Чи обґрунтовані позовні вимоги орендодавця про витребування в орендаря:
1) вартості капітального ремонту автомобілів та комп’ютерів ;
2) вартості зіпсованих комп'ютерних програм;
3) вартості ПММ, витрачених на перегонку автомобілів і перевезення комп'ютерів;
4) коштів на відрядження і зарплату водіям і вантажникам;
5) орендної плати за час, коли майно знаходилось в АТ після закінчення строку договору?
Чи відповідають заперечення орендаря заявленим орендодавцем вимогам? Яке рішення повинен винести господарський суд?
Тема 5. Договори про виконання робіт
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Загальна характеристика та види договорів підряду.
Поняття, правова ціль та юридична характеристика договору підряду.
Істотні умови та форма договору підряду.
Загальна характеристика та особливості договору побутового підряду.
Загальна характеристика та особливості договору будівельного підряду. Права та обов’язки сторін.
Загальна характеристика та особливості договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт. Права та обов’язки сторін.
Загальна характеристика та особливості договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Права та обов’язки сторін.
Завдання №36
Приватне підприємство «Фрегат» уклало з будівельною фірмою «Стела» договір підряду на ремонтно-будівельні роботи, яким, зокрема, передбачалося відремонтувати приміщення, в якому буде знаходитись офіс замовника. В договорі передбачалася неустойка за прострочення виконання робіт підрядником. Роботи виконувалися з матеріалу підрядника.
У фірмі «Стела» не було спеціалістів-паркетників, тому для облаштування паркету в приміщенні було укладено договір субпідряду з приватним підприємцем Бузикіним. Останній зірвав строк виконання робіт через хворобу. Фірма «Стела» відмовилася сплачувати неустойку на користь ПП «Фрегат» за прострочення виконання робіт, оскільки зрив строків стався не з вини фірми «Стела».
ПП «Фрегат» звернулося з претензією до фірми про розірвання договору підряду та компенсацію збитків, оскільки угода з Бузикіним була укладена підрядником без погодження із замовником.
В якому випадку підрядник може залучати субпідрядника? Хто у вказаних відносинах є генеральним підрядником, а хто – субпідрядником? Розв’яжіть цю ситуацію. Чи є підстави для розірвання договору підряду та стягнення збитків і неустойки?
Завдання №37
За договором підряду на будівельні роботи з будівництва житлового будинку замовником, громадянином Віславським, та підрядником, ТОВ «Будтех», було підписано твердий кошторис. Робота виконувалася з матеріалу підрядника.
Згодом виявилося, що ціна на будівельні роботи зросла через підвищення вартості матеріалів. Щоб не зірвати строки робіт, підрядник самостійно вніс зміни в кошторис, у результаті чого ціна договору зросла на 15 відсотків.
Замовник зі зміною кошторису не погодився й наполягав на виконанні робіт за попередніми цінами. Підрядник, навпаки, повідомив, що у разі не підписання нового кошторису замовником він звернеться до суду з вимогою про примусове стягнення з останнього різниці у вартості виконаних робіт.
У чому юридична сутність кошторису? В чому різниця між твердим та приблизним кошторисом? Розв’яжіть ситуацію.
Завдання №38
За договором побутового підряду Грищенко замовив пошиття одягу з власного матеріалу в ательє.
Підрядник видав замовникові корінець документа з назвою «Замовлення на роботи», де вказав строк виконання робіт та ціну – сто двадцять гривень. За несвоєчасне виконання робіт передбачалася неустойка.
Підрядник прострочив виконання робіт на три дні. Неустойку сплачувати відмовився через те, що замовник не прийшов на чергову примірку. Останній не зміг своєчасно прийти на примірку через службове відрядження.
Підрядник при видачі замовлення наполягав, щоб замовник додатково сплатив раніш не обумовлені гроші у розмірі двадцяти гривень, оскільки костюм був запакований та відпрасований.
Чи був належно укладений договір? Розв’яжіть ситуацію згідно з вимогами законодавства.
Тема 6. Договори про надання послуг
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Загальна характеристика договорів про надання послуг. Види таких договорів.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договору перевезення. Форма договору перевезення, права та обов’язки сторін договору.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договору транспортного експедирування. Форма договору транспортного експедирування, права та обов’язки сторін договору.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договору зберігання. Форма договору зберігання, права та обов’язки сторін договору.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договору страхування. Форма договору страхування, права та обов’язки сторін договору.
Види страхування.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договору доручення. Форма договору доручення, права та обов’язки сторін договору.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договору комісії. Форма договору комісії, права та обов’язки сторін договору.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договору управління майном. Форма договору управління майном, права та обов’язки сторін договору.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договорів позики, кредиту, факторингу.
Форма договорів позики, кредиту, факторингу. Права та обов’язки сторін цих договорів.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договорів банківського вкладу і банківського рахунка. Форма договорів банківського вкладу і банківського рахунка, права та обов’язки сторін цих договорів.
Особливості та відмінності розрахунків із застосуванням платіжних доручень, за акредитивом, за інкасовими дорученнями, із застосуванням розрахункових чеків.
Завдання №39
До суду звернулась громадянка Петренко, яка пояснила, що 23 липня 2005 року придбала два квитки на поїзд Сімферополь-Харків на себе і свого неповнолітнього онуку. Однак фактично до м. Харків вказаний поїзд прибув 25 липня 2005 року о 10 годині 30 хвилин, тобто із запізненням на 25 годин. Причиною затримки руху поїзда стала надзвичайна ситуація – пожежа та вибухи ракет і боєприпасів на території 275 артилерійської бази Міністерства оборони України поблизу с. Новобогданівки Мелітопольського району Запорізької області. Оскільки під час вимушених зупинок поїзда посадові особи ДП «Придніпровська залізниця» не повідомляли їх як пасажирів про причини затримки руху, не забезпечили водою та продуктами харчування і вони з онуком переживали через невизначеність свого становища, що призвело до нервових розладів, депресивного стану та погіршення самопочуття, позивачі просили стягнути на їхню користь завдану моральну шкоду.
Чи підлягає позов задоволенню, якщо так, то за яких умов? Проаналізуйте ситуацію, що склалася.
Завдання №40
У жовтні 2009 року мати неповнолітньої Костенко звернулась до суду з позовом до ТОВ «Селяночка», в якому просила стягнути на її користь матеріальну шкоду в сумі 1000 грн., заподіяну крадіжкою її майна з ячейки для ручної кладі в приміщенні супермаркету ТОВ «Селяночка» та моральну коду в розмірі 1000 грн., яку обґрунтовує отриманим в результаті крадіжки її неповнолітньою донькою стресом, необхідністю в святкові дні займатись зміною дверних замків, порушення життєвих планів.
Суд встановив, що неповнолітня Костенко залишила в ячейці для ручної кладі сумку з особистими речами (ключами від квартири, мобільним телефоном, та іншими речами) тому, що в цій сумці знаходились речі, що продаються також в цьому супермаркеті. Рішенням суду першої інстанції позов було задоволено в повному обсязі.
Проаналізуйте правовідносини, що виникли. Підготуйте обґрунтування правової позиції однієї з сторін.
Завдання №41
Мати Коробкова застрахувала життя та здоров’я свого повнолітнього сина Григорія 16 жовтня 2007 р. строком на один рік.
Через три місяці, 16 січня 2008 р., Григорій потрапив у автокатастрофу й пошкодив ноги. Мати повідомила про це страхову компанію через три дні після страхового випадку.
Страхова компанія відмовила у виплаті страхової суми через такі обставини: оформлення страхового випадку було здійснено з порушенням строків, встановлених законом, а саме – 29 січня 2008 р., що сталося через недбалість страхового агента, який за це був звільнений з роботи; водій автомобіля, в якому перебував під час автокатастрофи Григорій, відшкодував останньому шкоду, завдану ушкодженням здоров’я, тому вже немає підстав для сплати страхової суми.
Що таке страхування на користь третьої особи? У чому особливості цього договору? Проаналізуйте ситуацію з точки зору закону й дайте юридичний висновок.
Завдання №42
У грудні 2009 року Сідоров звернувся з позовом до НАСК «Оранта» про стягнення страхової суми в розмірі 125 788 грн. 88 коп.
Зазначав, що з 6 вересня 2004 року до 12 жовтня 2009 року працював на посаді військового прокурора та був звільнений за станом здоров'я. Згідно з висновком МСЕК від 15 вересня 2009 року йому встановлено 25 відсотків втрати професійної працездатності. Відповідач відмовив йому у виплаті страхової суми із застосуванням Порядку та умов державного обов'язкового страхування працівників прокуратури та ч. 4 ст. 50 Закону України «Про прокуратуру», зазначивши, що нарахування страхових платежів повинно здійснюватися йому не як працівнику прокуратури, а відповідно до умов державного обов'язкового особистого страхування військовослужбовців.
Посилаючись на безпідставність такої відмови, позивач просив про задоволення позову.
Дайте оцінку зобов’язанням зі страхування, що виникли. Підготуйте обґрунтовані заперечення позову.
Завдання №43
Вироком суду Тараненко та Кіндратенко були засуджені за крадіжку майна Вірченко. При розгляді кримінальної справи був розглянутий цивільний позов Вірченко.
З засуджених солідарно було стягнуто на користь потерпілої 12 000. грн. Як зазначено в матеріалах справи, у Вірченко 11 січня 2008 р. було вкрадено шубу і запасні деталі до автомобіля, а 3 жовтня 2007 р. вона уклала договір добровільного страхування домашнього майна на суму 7 тис.грн строком на 2 роки. Договір було укладено з оглядом майна страховим агентом та виплатою йому страхового внеску готівкою.
Після винесення вироку Вірченко звернулася до страхової компанії з вимогою про виплату їй страхового відшкодування у зв'язку з настанням страхового випадку, але в цьому їй було відмовлено. Дирекція страхової компанії обґрунтовувала свою позицію тим, що згідно з вироком суду із засуджених стягнуто 12 тис. грн. на користь Вірченко.
Чи відноситься вкрадене майно до об'єктів страхування? Чи настав страховий випадок? Як слід вирішити ситуацію?
Завдання №44
У жовтні 2009 року до суду звернулась громадянка Журавель, яка зазначала, що 4 грудня 2007 року між нею та ВАТ «Земельний банк» було укладено договір банківського вкладу «Найліпший» та одночасно укладено договір банківського рахунку з його розрахунково-касовим обслуговуванням.
Згідно з умовами договору банківського вкладу «Найліпший» позивачка мала право на поповнення рахунку грошовими внесками та на дострокове отримання суми депозиту з нарахуванням відсотків за весь час зберігання коштів на рахунку.
У період з 4 грудня 2007 року до 2 вересня 2008 року вона внесла на свій рахунок кошти в сумі 390 тис. грн.
Ураховуючи відсотки на внесок, часткове їх отримання та часткове отримання самого внеску, станом на 24 жовтня 2008 року сума коштів на рахунку становила 381 482 грн. 73 коп.
11 жовтня 2008 року вона зверталась до ВАТ «Земельний банк» з письмовими заявами про закриття банківського рахунку та повернення вкладу, однак відповідач відмовив їй у задоволенні заяв.
Вважаючи, що такими діями відповідача порушено її права, просила її позовні вимоги задовольнити та стягнути з відповідача на її користь суму банківського вкладу в розмірі 381 300 грн., пеню в розмірі 0,5% за кожний день прострочення зобов’язання від суми 381 300 грн. за період з 4 жовтня 2008 року до 26 жовтня 2008 року, 3% річних за користування коштами в сумі 381 300 грн. у розмірі 689 грн. 50 коп., моральну шкоду в сумі 1 700 грн., та судові витрати.
Дайте правовий аналіз правовідносинам, що склалися. Чи підлягають позовні вимоги задоволенню?
Завдання №45
У ході укладання договору на поставку сировини між шкіряним заводом і підприємством по виготовленню спортінвентаря виникли розбіжності щодо форм і порядку проведення розрахунків. Представник шкірзаводу наполягав на внесенні в договір пункту про те, що розрахунки повинні здійснюватися лише у формі покритих безвідкличних акредитивів. Причому кошти, на думку представника, мають перераховуватися на рахунок постачальника (шкірзаводу) до відправки сировини покупцю. Директор підприємства «Спортінвентар» виступив проти внесення такого пункту, бо вважав, що акредитивна форма розрахунків застосовується тільки як санкція за порушення розрахункової дисципліни і не може застосовуватися до добросовісного покупця. Замість вищевказаної форми безготівкових розрахунків директор запропонував розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.
Оцініть докази сторін. Дайте порівняльну характеристику таких форм безготівкових розрахунків, як акредитив і розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.
Завдання №46
У серпні 2010 року Іваненко звернувся до суду з позовом до подружжя Ковбасенко, посилаючись на те, що 10 червня 2009 року позивачі взяли в нього в борг 11 315 доларів США зі строком повернення до 10 вересня 2009 року, про що були складені розписки. У вказаний строк відповідачі частково розрахувались повернувши 2 тис. 500 доларів США. Відповідачі не повернули йому як решту отриманих 10 червня 2009 року коштів, так і 401 долар США, що були отримані пізніше. Неодноразово уточнюючи свої вимоги, позивач остаточно просив стягнути солідарно з подружжя Ковбасенко суму основного боргу в розмірі 36 336 грн. 66 коп., інфляційних втрат за період прострочення в розмірі 15 508 грн. 26 коп., 3% річних у розмірі 5 479 грн. 89 коп., суму відсотків у розмірі 16 885 грн. 67 коп. Суд першої інстанції вирішив стягнути з Івана Ковбасенко 1 600 грн. 73 коп., з яких: 1 143 грн. 22 коп. основного боргу, 195 грн. 36 коп. інфляційних втрат, 66 грн. 46 коп. 3% річних, 195 грн. 69 коп. відсотків. Стягнути із Анжели Ковбасенко 5 2 730 грн. 64 коп., з яких: 1 470 грн. основного боргу, 558 грн. 60 коп. інфляційних втрат, 184 грн. 63 коп. 3% річних, 517 грн. 41 коп. відсотків.
Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції подружжя Ковбасенко звернулись до апеляційного зі скаргою.
Складіть проект апеляційної скарги, чи підлягає скарга задоволенню?
Завдання №47
Договором банківської позики передбачалось повернення клієнтом кредиту 17 липня 2007 року з уплатою процентів за користування кредитом.
Позичальник 26 травня 2007 року. звернувся до банку з клопотанням про надання відстрочки виплати боргу до 18 серпня 2007 року. Банк погодився надати відстрочку, але при умові, що процентна ставка буде збільшена на 3 пункти. На таких умовах одержати відстрочку клієнт не погодився. Після цього банк 31 травня 2007 року. вирішив розірвати договір достроково, а заставлені клієнтом (по договору застави) комп’ютери звернути у свою власність, оскільки не бачив реальної можливості повернення позичених коштів і виплати процентів у встановлений строк.
Клієнт оскаржив таке рішення банку в господарський суд, вказуючи на те, що частину коштів він міг би повернути до 17 липня 2007 року., а до кінця липня виплатити весь борг. Крім того, позичальник вважає, що банк не має права таким чином розпоряджатись заставленим майном.
Чи можливе надання відстрочки повернення кредиту? Якщо так, то на який строк і на яких умовах? Чи можлива сплата боргу частинами? Чи міг банк звернути у власність заставлене майно? Дайте мотивований висновок по справі.
Завдання №48
Приватне підприємство «АЛР» звернулося до банку «Грошовий» з проханням відкрити в ньому розрахунковий рахунок. Банк запропонував ПП «АЛР» надати для відкриття рахунку такі документи:
а) копії установчих документів та свідоцтва про державну реєстрацію;
б) картку із зразками підписів директора та головного бухгалтера, що завірена нотаріально;
в) ксерокопії паспортів директора й головного бухгалтера;
г) довідки про взяття на облік в Облстаті, Пенсійному фонді, Фонді зайнятості;
д) нотаріально завірені копії свідоцтв про народження дітей директора та головного бухгалтера;
е) документи про право на приміщення, в якому знаходиться виконавчий орган ПП «АЛР».
Директор ПП «АЛР» вважав, що вимоги банку щодо подачі деяких документів незаконні.
Визначіть цивільно-правову сутність та вид договору, що мали укласти сторони при відкритті розрахункового рахунку. Яким нормативним актом регламентується перелік документів, необхідних для відкриття розрахункового рахунку юридичної особи? Які документи слід подавати при відкритті розрахункового рахунку юридичної особи?
Завдання №49
Автомашиною панчішної фабрики перевозився вантаж, що належав прядильному цеху фабрики «Червона нитка». На шляху прямування на автомашині виникла пожежа, в результаті чого вантаж був пошкоджений. Фабрика пред’явила позов до перевізника про стягнення збитків. У господарському суді відповідач проти позову заперечував, оскільки, на його думку, обставини та причини пожежі на день розгляду справи невідомі, вину перевізника в пошкодженні вантажу слід вважати недоведеною. При цьому представник панчішної фабрики вказав, що Статут автомобільного транспорту передбачає випадки, коли перевізник звільняється від відповідальності за пошкодження вантажу. По даній справі, щоб покласти відповідальність на панчішну фабрику, необхідно установити, що пошкодження вантажу виникло не з причин, що вказані у Статуті.
Чи обґрунтовані заперечення панчішної фабрики? Яке рішення повинен винести господарський суд?
Тема 7. Договори про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Договір комерційної концесії
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Загальні та відмінні риси договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Види таких договорів.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика та форма ліцензійного договору. Права та обов’язки сторін договору.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика та форма договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності. Права та обов’язки сторін договору.
Загальна характеристика та особливості договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договору комерційної концесії.
Форма договору комерційної концесії, сторони договору, їх права та обов’язки.
Завдання №50
Іванов, що є автором книги «Архітектура ХХ сторіччя», уклав ліцензійний договір з видавничою фірмою «Будкнига» (м. Харків). За договором ліцензіат мав використовувати об’єкт права інтелектуальної власності шляхом видання 2 тис. примірників книги та їх розповсюдження строком один рік. Умова про територію, на яку поширюються надані права, у договорі була відсутня. Винагорода, що мала сплачуватись Іванову, у договорі була вказана фіксованою сумою у дві тисячі гривень.
Через шість місяців після укладення цього договору Іванов уклав ще один аналогічний договір із фірмою «Москнига» (Росія), за яким книга перекладачами фірми перекладалася російською мовою і мала розповсюджуватись у Росії.
Фірма «Будкнига» відмовила Іванову у сплаті винагороди за договором, оскільки, за словами її генерального директора, ліцензіар повів себе нечесно, уклавши ще один договір на ту ж книгу з іншою фірмою. Тому кошти на винагороду авторові «Будкнига» спрямує на покриття своїх збитків, що виникли в неї через появу на ринку зайвого тиражу книги.
Іванов подав позов до суду щодо виплати авторської винагороди.
Дайте аналіз ситуації з посиланням на норми закону. Яке рішення має прийняти суд? На яку територію розповсюджується договір між Івановим та фірмою «Будкнига»? Чи можна укладати два договори на видання однієї і тієї ж книги з різними видавцями?
Завдання №51
Харківський механічний завод за договором передав товариству «Перспектива» комплект розробленої його спеціалістами конструкторської документації на виготовлення приладу для визначення вмісту нітратів в овочах та фруктах.
Згідно з умовами договору завод, крім документації, також зобов’язався передати досвід по налагодженню технологічного процесу.
Яким договором мають бути врегульовані відносини сторін? Які умови мають бути визначені в цьому договорі?
Завдання №52
ВАТ «Істомін» мало патент на виготовлення зварним методом вагонеток для перевезення сталі. Воно уклало договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності з фірмою «Общемаш» на строк три роки.
За п’ять місяців до цього ВАТ «Істомін» уклало ліцензійний договір щодо того ж об’єкта інтелектуальної власності з фірмою «Вагонремонт» строком на один рік.
Оскільки фірма «Общемаш» отримала виключні майнові права інтелектуальної власності, вона вимагала дострокового розірвання ліцензійного договору між ВАТ «Істомін» і фірмою «Вагонремонт». У претензії було вказано, що в противному випадку фірма «Общемаш» буде пред’являти позов до суду з вимогою про розірвання ліцензійного договору між ВАТ «Істомін» і фірмою «Вагонремонт» в примусовому порядку і компенсації спричинених збитків на суму сімсот тисяч гривень.
Дайте юридичний аналіз ситуації з посиланням на норми права. Чи аргументовані претензії фірми «Общемаш»?
Завдання №53
За договором між ВАТ «Вовчанські ковбаси» та приватним торговельним підприємством «До Вашого столу» (далі – ПТП) останньому надавалось право торгувати продукцією під торговельною маркою ВАТ «Вовчанські ковбаси».
При перевірці виявилось, що в магазині ПТП у продажу є м’ясні вироби інших товаровиробників, зокрема ХМК та «Черкаська шиночка».
ВАТ «Вовчанські ковбаси» подало позовну заяву до господарського суду з вимогою до ПТП про припинення договору та стягнення з нього незаконно отриманого прибутку. Одночасно були пред’явлені позови до названих товаровиробників про незаконне користування торговою маркою і виплату компенсації.
У відзиві на позов ХМК вказав, що у договірних зв’язках з ПТП не перебуває і продукцію йому для реалізації не поставляє, а наявні на момент перевірки м’ясні вироби його виробництва були придбані ПТП під час передсвяткового пільгового оптового розпродажу.
ВАТ «Черкаська шиночка» також заперечувало будь-які договірні зв’язки з ПТП. Звідки в нього з’явились вироби «Черкаська шиночка» невідомо.
Як слід вирішити спори?

Тема 8. Договір про спільну діяльність. Договір простого товариства
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договору про спільну діяльність.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика договору простого товариства.
Ведення спільних справ учасників простого товариства.
Припинення договору простого товариства, відповідальність його учасників.
Завдання №54
Фермери Мун, Рябий та Осока уклали між собою договір простого товариства, за яким у сільгосппідприємства «Нива» взяли на відгодовування 200 телят з умовою забезпечити їх загальну вагу до 1 жовтня поточного року не менше 500 центнерів, а СП «Нива» зобов’язалось надавати фермерам необхідні корми, а для випасу – пасовище з багаторічними травами. Отриманий прибуток планувалось розподілити так: 50 відсотків СП, а інше – фермерам.
В результаті посушливого літа трава вигоріла і запланованої ваги телят не вдалося досягти. За рішенням фермерів вони придбали висівки та додавали в корм телятам.
У період виконання договору Осока поламав ногу і протягом двох місяців не брав участі у спільних справах фермерів. Замість нього телят випасав його малолітній син. Прибуток від продажу вирощеної великої рогатої худоби склав 280 тис. грн. З них СП «Нива» передало 100 тис. грн фермерам, інші залишило у себе з причини, що домовлена вага не була досягнута. Фермери заявили вимогу про рівний поділ виторгу. На обґрунтування свого позову вони посилались на те, що надане пасовище не відповідало встановленим вимогам (трава вигоріла) через спекотне літо і телята просто не могли набрати потрібної ваги. Крім того, вони додатково витратились на придбання висівок та меляси. На їх думку, прибуток повинен ділитися відповідно до умов договору.
Крім того, СП «Нива» реалізувало не всіх телят, а частину з них залишило для забезпечення відтворення та збільшення свого продуктивного стада.
Одночасно спір виник між товаришами. Мун, який організовував всю справу, взяв собі 60 тис. грн., Рябому віддав 25 тис. грн., а Осоці – інші 15 тис. грн. Останній вважав такий поділ несправедливим, оскільки він зламав ногу під час випасу телят (виробнича травма), і до того ж, його заміняв син та інші члени сім’ї.
Як необхідно вирішити спір?
Завдання №55
У 2003 р. Семенець отримала в садовому товаристві «Хуторок» земельну ділянку площею 0,12 га і звернулася до свого брата з проханням про допомогу в освоєнні цієї ділянки. Вони уклали між собою договір про спільну діяльність з експлуатації ділянки та будівництва садового будинку, за яким усі витрати на будівництво, рекультивацію землі, придбання посадкового матеріалу, сплату членських та цільових внесків ділили порівну.
Протягом кількох років домовленість виконувалась, і між братом та сестрою не виникало спорів. Проте в 2007 р. вони посварились, і брат заборонив сестрі користуватися ділянкою. Брат на обґрунтування своєї правоти доводив, що після того, як сестра отримала ділянку, вона її передала брату, і той сам як інвалід-пенсіонер у весняно-літній сезон постійно проживав там, освоював земельну ділянку: висадив сад, збудував садовий будинок, на земельній ділянці та освоєних ним прилеглих безгосподарних ділянках вирощував овочі, якими забезпечував і свої потреби, і потреби сім’ї сестри.
Семенець подала позовну заяву до суду з вимогою про заборону братові користуватися земельною ділянкою, а брат – пред’явив зустрічний позов про стягнення з неї 90 відсотків вартості будинку й насаджень, оскільки він сам здебільшого фінансував будівництво, звів будинок своєю власною працею та самостійно вирощував врожай.
Вирішіть ситуацію, що виникла. Яке рішення повинен винести суд?
Завдання №56
Виробничий кооператив та ВАТ уклали між собою договір простого товариства про будівництво готельно-розважального комплексу, відповідно до якого кооператив повинен був збудувати його «під ключ», а ВАТ надати для забудови земельну ділянку, проектно-кошторисну документацію і повністю фінансувати будівництво.
Проектно-кошторисна вартість будівництва склала 12 млн грн, з яких 5 млн грн ВАТ перерахувало кооперативу через 10 днів після підписання договору. Оскільки в договорі було передбачено, що розпорядником коштів на будівництво є кооператив, то до початку будівництва та узгодження всіх пов’язаних з цим питань, він дозволив банку надати їх у тимчасовий кредит.
Через два місяці ВАТ звернулось до кооперативу з вимогою про надання звіту про хід будівництва та витрачання коштів. Кооператив заявив, що надана ділянка непридатна для будівництва комплексу (досить близько пливуни та поверхневі води, є ознаки зсуву ґрунту), тому до отримання додаткових висновків він до будівництва комплексу не приступав. Через місяць кооператив взагалі повернув отримані гроші ВАТ та запропонував розірвати договір.
Прибутки від експлуатації комплексу за договором повинні були ділитися порівну.
ВАТ не заперечувало проти розірвання договору, але вимагало винагороди за користування його коштами.
Як слід вирішити спір?
Завдання №57
За договором між міською радою м. Харкова та концерном «Макдональдс» передбачався інвестиційний проект, за яким міськрада надавала земельні ділянки для будівництва закладів швидкого харчування, а друга сторона вкладала певні кошти в будівництво самих закладів та об’єктів сільськогосподарського призначення на території Харківського району для вирощування необхідної екологічно чистої продукції.
Крім того, ряду торговельних підприємств Харкова на конкурсних засадах надавалося право торгівлі ексклюзивними товарами, що випускаються підприємствами концерну «Макдональдс».
Внаслідок того, що через протести громадськості довелося відмовитись від побудови закладу швидкого харчування на площі Свободи, концерн скасував у договорі про спільну діяльність пункт про надання права торгівлі під своєю торговою маркою.
Два харківських торговельних підприємства, що виграли таке право на конкурсі й затратили кошти на переобладнання своїх магазинів та зміну в них інтер’єру, звернулись до міськради та концерну «Макдональдс» з позовом про надання їм такого права.
Як слід вирішити справу?
Тема 9. Недоговірні зобов’язання
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Загальна характеристика недоговірних зобов’язань.
Зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу.
Зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу.
Зобов’язання, що виникає з факту вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.
Зобов’язання, що виникає внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи.
Зобов’язання, що виникає у зв’язку з рятуванням майна іншої особи.
Зобов’язання, що виникає внаслідок створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.
Зобов’язання, що виникає у разі неусунення загрози.
Поняття та система деліктних зобов’язань.
Суб’єкти та зміст деліктних зобов’язань.
Підстави виникнення деліктних зобов’язань.
Відшкодування моральної шкоди.
Відшкодування шкоди, завданої працівником юридичної або фізичної особи під час виконання ним своїх трудових обов’язків.
Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування, або їхніми посадовими особами.
Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.
Відшкодування шкоди, завданої злочином.
Відшкодування шкоди, завданої особами, що не досягли повноліття.
Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.
Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.
Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).
Зобов’язання, що виникають у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави (кондикційні зобов’язання).
Завдання №58
Води під час весняної повені все більше підмивали беріг річки, і це загрожувало будівлям і земельним ділянкам. Громадянин Звягінцев вжив заходів для укріплення берегу, до якого прилягала його ділянка, відходами залізобетонного виробництва і будівельними відходами, які купив у будівельного об’єднання. Одночасно він укріпив і беріг, до якого прилягала земельна ділянка і будинок громадянина Карпова, який постійно проживав у місті, а будинок використовував для відпочинку. На вимогу Звягінцева пропорційно розділити між ними понесені витрати по укріпленню берега Карпов відповів, що на такі витрати він не уповноважував Звягінцева і не укладав з ним правочину. Більше того, якщо будинок був би знесений повінню, то він, як зареєстрований у ньому, мав би право на одержання житла.
Які особливості зобов’язань, що виникають у наведеній ситуації? Як необхідно вирішити справу по суті?
Завдання №59
Під час будівництва автомобільної магістралі проводилися підривні роботи. Внаслідок впливу вибухової хвилі був пошкоджений житловий будинок громадянина Криленка. Будинок знаходився в аварійному стані і підлягав капітальному ремонту, вартість якого становила 19 800 грн. Спеціалізоване управління, яке здійснювало підривні роботи субпідрядника, відмовилось від відшкодування шкоди, стверджуючи, що ним були вжиті усі заходи по забезпеченню безпеки підривних робіт: вони проводилися на підставі розрахунків (безпечна відстань, потужність вибухової хвилі, конструктивні властивості будівлі в небезпечній зоні та ін.), зроблених підрядною будівельною організацією. Помилки в цих розрахунках і були причиною заподіяння шкоди.
Чи вправі Криленко вимагати відшкодування заподіяної шкоди? Хто є належним відповідачем по цій справі?
Завдання №60
У грудні 2007 року громадянка Савенко звернулась до суду з позовом до виробничого об’єднання «Електроприлад» і громадянина Костенка про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом. Позивачка зазначала, що вона працювала комірником, а потім кухарем дитсадка ВО «Електроприлад». 11 березня 2005 р. по дорозі з роботи додому вона була травмована автомобілем, керованим Костенком, який за цей злочин був засуджений. У зв’язку з травмою Савенко була встановлена інвалідність ІІІ групи, а з 2006 року – ІІ групи. Згідно з висновком ЛТЕК від 18 липня 2006 р., вона втратила 70 % професійної працездатності.
Оскільки нещасний випадок стався з нею по дорозі з роботи додому, позивачка вважала, що відповідальність за шкоду слід покласти на ВО «Електроприлад» та Костенко, і просила стягнути з відповідачів одноразово 11 723 грн. та 1000 грн. щомісяця.
Яке рішення має винести суд?
Завдання №61
Подружжя Титових пред’явило позов до громадянки Бабкіної про стягнення завданих збитків. Позовні вимоги мотивували тим, що громадянин Марченко, керуючи належною йому автомашиною «Жигулі», в якій знаходились його дружина і двоє дітей, допустив порушення правил дорожнього руху, що призвело до зіткнення з автомашиною «Москвич», яка належить позивачам. Внаслідок автоаварії подружжя Марченків загинуло, а їх дітям та позивачам у справі заподіяно тілесні ушкодження. Після смерті Марченків залишилось спадкове майно, спадкоємцями якого є неповнолітні діти. Опікуном призначена Бабкіна – відповідачка в справі. Винними діями водія «Жигулів» позивачам завдано збитків, які складаються з вартості ремонту автомашини «Москвич» і втраченого заробітку у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.
Рішенням суду позов задоволено частково. Стягнуто на користь Титових 7313 грн. в рівних частинах кожному. Стягнення звернуто на частку в майні, належному Марченкам, яке перебуває в управлінні опікуна Бабкіної, на одержані нею зарплату і премію Марченка, а також нараховані Марченко, але не витребувані з місця роботи грошову компенсацію за невикористану відпустку та страхові виплати. У рішенні суду вказувалось про стягнення половини вказаних сум як таких, що є спільною сумісною власністю подружжя.
Чи правильне рішення прийняв суд? Хто повинен відшкодовувати шкоду і в якому обсязі, якщо заподіювач шкоди помер?
Завдання №62
Головний інженер заводу громадянин Фоменко і завідуючий гаражем громадянин Конюшко були направлені у відрядження в інше місто. Вони виїхали разом на автомобілі, який належав на праві приватної власності інженеру Фоменко. За кермом автомобіля знаходився завідуючий гаражем Конюшко, який мав посвідчення водія. В дорозі виникла дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої Фоменко загинув. Аварія виникла з вини водія. Вдова загиблого звернулась до суду з позовом до заводу про відшкодування шкоди. У суді вона посилалася на те, що нещасний випадок стався з вини водія, працівника заводу, і при виконанні ним службових обов’язків.
Як необхідно вирішити справу?
Завдання №63
Душевнохворий громадянин Юрченко, проникнувши до квартири громадянки Савченко, пошкодив її майно на суму 4500 грн. Савченко звернулась з позовом про стягнення цієї суми з матері душевнохворого. У суді було встановлено: по-перше, що Юрченко не визнаний недієздатним у встановленому законом порядку; по-друге, що його мати під час заподіяння сином шкоди була тяжко хвора і знаходилась на стаціонарному лікуванні в лікарні.
Хто є належним відповідачем за позовом Савченко?
Завдання №64
З необережності 13-річного Ігоря виникла пожежа, внаслідок якої згоріли чотири приватні гаражі, у тому числі, гараж, автомашина та інше майно подружжя Велихів. При з’ясуванні обставин справи було встановлено, що власниця одного із згорілих гаражів Коріна, від’їжджаючи у відпустку, довірила свій гараж, в якому знаходилися кролі, а також зберігався мопед та пальне до нього, Ігореві, щоб він під час її відпустки годував кролів. Коли Ігор намагався завести мопед, який належав Коріній, від іскри зайнявся бензин, яким були облиті підлога та двері гаража, що і було причиною пожежі. Подружжя Велихів звернулося до суду з позовом до батьків Ігоря про відшкодування заподіяної шкоди. Суд цей позов задовольнив у повному обсязі.
Чи правильно вирішена справа?
Завдання №65
Товариство «Побутсервіс» за договором підряду з Мазуром виконало в його будинку капітальний ремонт системи опалення та водопроводу. Через декілька днів після закінчення ремонту Мазур виїхав у відрядження. В той час, коли Мазур був у відрядженні, внаслідок розриву радіатора опалення гаряча вода заливала декілька днів кімнати та майно. Були повністю зіпсовані меблі та інше майно, а також 2 шуби, які Мазур узяв на зберігання у сусіда.
При огляді радіатора було встановлено, що розрив виник внаслідок браку литва, який допущений заводом-виробником. Радіатори були закуплені в магазині «Будматеріали». Брак, допущений заводом, не міг бути виявлений при огляді під час купівлі та встановлення радіатора.
Хто і в якому порядку повинен відшкодувати шкоду, завдану Мазуру?
Завдання №66
Громадянин Марков, працівник відділу постачання комбінату, у службових справах прямував у транспортний цех, але був збитий маневровим тепловозом, який належав комбінату. Внаслідок цього він зазнав каліцтва і був визнаний інвалідом ІІ групи. Рішенням суду з комбінату на користь Маркова була стягнута сума втраченого ним заробітку (з урахуванням призначеної пенсії), з посиланням на те, що шкода заподіяна джерелом підвищеної небезпеки. Комбінат оскаржив рішення суду, вважаючи, що треба врахувати допущену самим потерпілим необережність.
Вирішіть спір.
Завдання №67
Працівник міліції громадянин Дьомін під час виконання службових обов’язків незаконно затримав громадянина Левченка, при цьому заподіяв йому тілесні ушкодження. Левченко звернувся до суду з позовом до райвідділу міліції з вимогою відшкодувати заподіяну матеріальну та моральну шкоду. Суд у позові до райвідділу міліції відмовив, притягнувши як відповідача Дьоміна, та зобов’язав його відшкодувати заподіяну шкоду.
Чи правильне рішення суду? Як потрібно вирішити справу?
Завдання №68
Неповнолітні Сашко, 13 років, та Павло, 15 років, запалили багаття біля скирти соломи, внаслідок чого виникла пожежа і скирта повністю згоріла. Власник скирти звернувся до суду з позовом до батьків дітей. Районний суд урахував майновий стан відповідачів і задовольнив позов частково, стягнувши з них 6 тис. грн. солідарно.
Чи правильно вирішена справа? Які особливості відповідальності за шкоду, завдану неповнолітніми та малолітніми?
Завдання №69
Вироком суду за скоєння крадіжки були засуджені неповнолітні Щукін – 17 років, Малахов – 16 років, Федоров – 15 років і Титов – 14 років. Розглянувши позов про відшкодування шкоди, завданої злочином, суд стягнув з батьків 8 тис. грн солідарно. У зв’язку з цим мати Щукіна оскаржила рішення суду, посилаючись на те, що вона непрацездатна і в неї немає коштів на відшкодувания шкоди. Мачуха Титова вважала, що на неї незаконно накладена відповідальність, оскільки вона не є матір’ю засудженого, батька в нього немає, а опіка над ним не встановлена.
Чи правильно вирішена судом справа?
Завдання №70
Під час зіткнення автомобілів «Москвич» та «BMW» водій останнього з місця пригоди зник. Двом пасажирам автомобіля «Москвич» були завдані тілесні ушкодження різної тяжкості. Пошкодження автомобіля «Москвич» оцінені в 2000 грн. Водій «Москвича» громадянин Жуков відшкодував завдану внаслідок ДТП шкоду пасажиру Кащенко у розмірі 4200 грн та полагодив свій автомобіль.
За фактом скоєння ДТП міським управлінням внутрішніх справ м. Харкова була порушена кримінальна справа. Органами внутрішніх справ водій «BMW» знайдений не був, а пасажир автомобіля «Москвич» Гаркавий пред’явив цивільний позов у кримінальній справі до Жукова про відшкодування завданої внаслідок ДТП шкоди. Жуков проти позову заперечував, пояснивши, що він розглядається у кримінальній справі як свідок.
Розкрийте зміст поняття «джерело підвищеної небезпеки». Який порядок відшкодування шкоди, завданої внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки? Хто та в якому порядку має відшкодувати шкоду Гаркавому та Кащенку?
Завдання №71
Учні початкової школи Семен, 9 років, і Борис, 10 років, організували у класі гру: кидали в підлогу і в класну дошку «стріли» (голки, прив'язані до олівців). Одна з невдало кинутих Борисом «стріл» влучила в око учню того ж класу Мухіну Михайлу, що призвело до видалення ока і тривалого лікування Михайла.
Батько Михайла пред’явив позов до батьків Бориса і до школи про відшкодування витрат на лікування Михайла, в тому числі вартості очного протеза, і занять з репетитором, якого довелося найняти, щоб Михайло не відстав у навчанні.
Суд стягнув суми, які вимагалися, з батьків Бориса і класного керівника школи солідарно, посилаючись на те, що класний керівник не здійснювала належного нагляду за поведінкою учнів у класі під час перерви, а батьки Бориса погано виховували сина.
Серед матеріалів судової справи були:
а) наказ директора школи, яким класному керівнику була оголошена догана за безвідповідальність, виявлену у роботі з дітьми, і неприйняття заходів до припинення небезпечної гри;
б) характеристика школи на Бориса, у якій відзначалися його зразкова поведінка протягом усіх років навчання в школі, гарна успішність і слухняність. Жодних претензій до нього не висловлювалося і за місцем проживання.
Батьки Бориса і школа оскаржили це рішення суду.
Як слід розв'язати цю справу?
Завдання №72
Громадянин Ковальов на своєму автомобілі пересувався однією з вулиць Одеси, коли побачив, що перед ним частина дороги провалилась вниз. Щоб не потрапити в провалля, Ковальов різко повернув кермом вправо і вдарив автомобіль, що належав прокуратурі Одеської області, а той, у свою чергу, пошкодив автомобіль громадянина Перова.
В результаті низки аварій та провалля по магістральній вулиці на день було припинено рух. Завдана пошкодженням автомобілів матеріальна шкода: Ковальову – 4560 грн, прокуратурі – 7000 грн, Перову – 820 грн. При оформленні протоколу по факту ДТП виявилось, що Перов був у стані легкого сп’яніння, у зв’язку з чим у нього було вилучене посвідчення водія і за матеріалами справи зроблений висновок, що він не зміг правильно оцінити обстановку і уникнути маневруванням зіткнення автомобілів. Крім того, в автомобільну пробку потрапив автомобіль-морозильник, що перевозив морозиво. Внаслідок неможливості зберегти температурний режим було зіпсовано товару на 9000 грн.
Проаналізуйте ситуацію і виявіть, які склалися правовідносини. Яким чином, ким і кому буде компенсована матеріальна шкода?
Завдання №73
На зовнішній стороні балкона квартири громадянина Зленка були прикріплені лотки із землею, в яких вирощувались квіти. У вітряний день один із лотків зірвався і впав на кузов легкового автомобіля, який знаходився під балконом і належав громадянину Кутовому. В результаті події, за висновками товарознавчої експертизи, було завдано збитку на 2000 грн. Кутовий запропонував Зленку добровільно його відшкодувати. Однак той відмовився, посилаючись на те, що його вини у цьому нема, і якби не шквальний вітер, то лоток не зірвало б з його кріплення. Крім того, він посилався на те, що належний Кутовому автомобіль був припаркований з порушенням встановлених правил: не на проїжджій частині дороги, а безпосередньо під балконом, більше того – на клумбі, яку Зленко підтримував у належному стані – скопував землю, насаджував квіти, полов, поливав.
Які правовідносини виникли в даній ситуації? Які факти мають важливе значення для кваліфікації правовідносин? Визначіть, кому з означених осіб і ким буде компенсовано матеріальну шкоду.
Завдання №74
При виконанні службових обов’язків – рятуванні життя дитини, що опинилася у воді на колишньому кар’єрі, дільничний інспектор Ляшенко отримав травму. Внаслідок отриманої травми працівник міліції був визнаний інвалідом і йому була призначена пенсія з інвалідності. У зв’язку з інвалідністю він був звільнений з ОВС як такий, що не придатний для подальшого проходження служби. У встановленому порядку йому була призначена, але не виплачена матеріальна компенсація різниці між отриманим на момент звільнення грошовим утриманням та призначеною пенсією. Вважаючи це недостатнім, Ляшенко подав позов до суду про відшкодування УВС завданого збитку у вигляді втраченого ним грошового утримання. Крім того, він вимагав також компенсації моральної шкоди внаслідок вимушеного звільнення та безробіття.
Які правовідносини виникли в даному випадку і якими нормами права вони регулюються? Чи є підстави для задоволення вимог Ляшенка?
Завдання №75
ТОВ «Витязь» придбало у магазині фірми «КСС» для побутових потреб телевізор «Sаmsung» вартістю 2800 грн. Через 8 місяців трапилось самозапалення телевізора. Як встановила технічна експертиза, воно сталося внаслідок конструктивних недоліків. Від загоряння телевізора пошкоджено інтер’єр кабінету, прийшла у непридатність телевізійна підставка, закопчено кабінет та суміжні приміщення. Вартість ремонту та втрат склали понад 7000 грн.
ТОВ «Витязь» звернулось до продавця з вимогою про відшкодування заподіяного збитку. Продавець, аргументуючи, що він не є стороною у справі, оскільки не є виробником, відмовився відшкодувати збитки. Крім того, він надав довідку, що в той час трапився стрибок напруги в електромережі, що й спричинило пошкодження не лише телевізора, але й інших електропобутових приладів.
Визначіть сторони в зобов’язанні та їх правове становище? Якими нормативними актами врегулювати ці правовідносини?
Завдання №76
16-річний Ігнатов разом з однолітками у дворі свого будинку грав у футбол. Від його сильного удару м’яч пройшов імпровізовані ворота, потрапив у відкрите вікно громадянки Шаповалової, і розбив кришталеву вазу вартістю 700 грн, що стояла на підвіконні. Шаповалова вимагала від Ігнатова відшкодування завданого збитку. Ігнатов пояснив, що у вікно влучив ненавмисне, а грошей у нього, як у школяра, взагалі нема. Крім того, на воротах стояв воротар, який і повинен був впіймати м’яч.
Визначіть сторони в зобов’язанні. Проаналізуйте ситуацію та підготуйте обґрунтовану відповідь.


4. Інформаційне та методичне забезпечення

4.1. Методичне забезпечення
Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 21-22 (30.05.2003). - Ст. 144.
Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 21-22 (31.05.2002). - Ст. 135.
Житловий кодекс України // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1983. - додаток до № 28. - Ст. 573.
Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002.- № 3-4 (25.01.2002). - Ст. 27.
Кодекс торгівельного мореплавства // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №52 (26.12.95). - Ст. 349.
Повітряний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 25 (22.06.93). - Ст. 274.
Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 38 (17.09.91). - Ст. 508.
Закон України «Про приватизаційні папери» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 24 (16.06.92). - Ст. 352.
Закон України «Про банки та банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України, 2001, № 5-6 (09.02.2001), ст. 30.
Закон України «Про захист прав споживачів» // Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, № 30 (23.07.91), ст. 379.
Закон України «Про заставу» // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 47 (24.11.92), ст. 642.
Закон України "Про приватизацію державного майна" // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 24 (16.06.92), ст. 348.
Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 36 (08.09.92), ст. 524.
Закон України «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради України, 1991, № 49 (03.12.91), ст. 682.
Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 20 (19.05.92), ст. 272.
Закон України «Про споживчу кооперацію» // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 30 (28.07.92), ст. 414.
Закон України «Про інвестиційну діяльність» // Відомості Верховної Ради України, 1991, № 47 (19.11.91), ст. 646.
Закон України «Про органи реєстрації актів громадянського стану» // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 14 (05.04.94), ст. 78.
Закон України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" // Відомості Верховної Ради України, 2004, № 11 (12.03.2004), ст. 140.
Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду» // Відомості Верховної Ради України, 1995, № 1 (03.01.95), ст. 145.
Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002: Офіц. вид./ За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. - 560 с.

4.2. Рекомендована література
Базова

1.Гражданское право Украины. Часть 1 / Под ред. А.А. Пушкина, В.М. Самойленко. – Х.: «Основа», 1996.
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: Науково-практичний коментар: У 2 т. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – 5-е вид. перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – Т. І. – 832 с.28. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: Науково-практичний коментар: У 2 т. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – 5-е вид. перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – Т. ІІ. – 1120 с.
Пушкин А.А. Избранные труды. – Харьков: Эспада, 2007. – 480с.
Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар.-К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. – 532 с.
Сімейне право України: Підручник/ Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264 с.
Сліпченко С.О., Смотров О.І., Кройтор В.А. Цивільне та сімейне право: Конспект відповідей на заліку та екзамені. Вид. 3-є, випр. і доп./ Навч. посібник. – Харків: Еспада, 2007. – 336с.
Судові рішення Верховного Суду України в цивільних справах / за заг. ред. А.Г. Яреми. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 256 с.
Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. – Х. : Страйд : ФО-П Лисяк Л. С., 2012–2013. – (Серія "Коментарі та аналітика").
Цивільне право України: Підруч.: У двох частинах / За заг ред. Р.Б. Шишки, В.А. Кройтора. – Ч.1. – Х.: Вид-во ХНУВС, 2008. – 516 с.
Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг ред. Я.М. Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 520 с.
Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг ред. Я.М. Шевченко. – Т.2. Особлива частина. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 408 с.
Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – 736 с.
Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 640 с.

Допоміжна
Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.1. Книга 1 / Р.Б. Шишка, В.А. Кройтор, Я.О. Чапічадзе, М.О. Самойлов; За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2004. – 176 с.
Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.1. Книга 2 / За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2004. – 392 с.
Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.V. Кн. 1. Загальні положення зобов’язального права / Р.Б. Шишка, Л.В. Красицька, В.В. Сергієнко, О.І. Смотров, Є.О. Мічурін, О.Р. Шишка; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2005. – 224 с.
Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.5. Кн. 2. Договірне право: Ч.1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін..; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336с.
Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.1. Вид. 2-е, виправ. та доп./Р.Б. Шишка (кер.авт.кол.), О.Л. Зайцев, Є.О. Мічурін та ін. / За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2008. – 680 с.
Цивільне право України [Текст] : навч. посіб. для підгот. до держ. іспиту : у 2 ч. / за заг. ред. проф. Кройтора В. А. та доц. Кухарєва О. Є. - Харків : Диса плюс, [2015]. Ч. 2 / [Аврамова О. Є. та ін.]. - 2015. - 371 с.
Цивільне право України. Загальна частина / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – К. : Юрінком Iнтер, 2014. – 976 с.
Цивільне право України. Особлива частина / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – К. : Юрінком Iнтер, 2014. – 1176 с.
Цивільне право [Текст] : підручник : у 2 т. / за ред. проф. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - 2-ге вид., переробл. та допов. - Т. 1 / [В. І. Борисова та ін.].- Х. : Право, 2014. - 655 с.
Цивільне право [Текст] : підручник : у 2 т. / за ред. проф. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - 2-ге вид., переробл. та допов. - Т. 2 / [Л. М. Баранова та ін.]. - Х. : Право, 2014. - 815 с.

4.3. Інформаційні ресурси

4.3.1. Корисні веб-сайти:
www.presidentgov.ua – офіційна сторінка Президента України.
www.rada.gov.ua – Сервер Верховної Ради України.
www.zakon.nau.ua - Правова система Нормативних актів України (НаУ)
www.state-gov.ua – Кабінет Міністрів України
www.kmu.gov.ua – урядовий портал Кабінету Міністрів України.
www.minjust.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства юстиції України
www.bank.gov.ua – Національний банк України
www.ukrstat.ua – Державний комітет статистики України.
www.uceps.org – Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова.
www.reyestr.court.gov.ua - Єдиний державний реєстр судових рішень.
www. yurpractika.com - Газета «Юридическая практика».
www.ukurier.gov.ua - Газета «Урядовій кур'єр».
www.scourt.gov.ua – Верховній Суд України.


4.3.2. Наукові та електронні бібліотеки в Україні:
www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.
www.lib.academv.sumy.ua – Бібліотека банківської справи.
www.nplu.kiev.ua – Національна парламентська бібліотека України
www.lsl.lviv.ua – Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника
www.ognb.odessa.ua – Одеська державна наукова бібліотека ім. О.М. Горького.
www.korolenko.kharkov.com – Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка
www-library.univer.kharkov.ua – Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

4.3.3. Міжнародні суди:
www.icj-cij.org – Міжнародний суд правосуддя (International Court of Justice)
www.curia.eu.int – Суд правосуддя Європейських Співтовариств (Court of Justice of the European Communities)
www.echr.coe.int – Європейський Суд по захисту прав людини (European Court of Human Rights)
www.worldcourts.com – Інформація про міжнародні суди

4.3.4. Міжнародні економічні і фінансові організації:
www.imf.org – Міжнародний валютний фонд.
www.in.org – Організація Об’єднаних Націй.
www.wto.org – Світова організація торгівлі.
www.worldbank.org – Група Світового Банку.


13 PAGE \* MERGEFORMAT 14215
&рмђ Заголовок 1'рмђ Заголовок 2рмђ Заголовок 3рмђ Заголовок 4(рмђ Заголовок 5)рмђ Заголовок 6*рмђ Заголовок 7+рмђ Заголовок 8,рмђ Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 25757184
    Размер файла: 330 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий