Наказ НПУ №81 від 07.11.2015 року Про затвердження Положення про Департамент захисту економіки Національної поліції України

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ


Про затвердження Положення про
Департамент захисту економіки Національної поліції України
Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію», постало» Кабінету Міністрів України від ІЗ жовтня 2015 року № 830 «Про утворення територіального органу Національної поліції», від 28 жовтня 2015 року № 877 «Про затвердження Положення про Національну поліцію», з мстою забезпечення належного функціонування Департаменту захисту економіки Національної поліції України
НАКАЗУЮ:
Затвердити Положення про Департамент захисту економіки Національної поліції України, що додасться.
2. Визначити місцезнаходження Департаменту захисту економіки Національної поліції України за адресою: вул. Академіка Богомольця. 10. м. Київ, 01601.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова
підполковник поліції


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національної поліції України
07.11.2015 року № 81
ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент захисту економіки Національної поліції України
І. Загальні положення
Департамент захисту економіки Національної поліції України (далі ДЗЕ, Департамент) є міжрегіональним територіальним органом у окладі кримінальної поліції Національної поліції України та згідно із законодавством України здійснює оперативно-розшукову діяльність.
Повне найменування - Департамент захисту економіки Національної поліції України, скорочена назва -- ДЗЕ.
ДЗЕ здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва Національної поліції України та органів державної влади про етан вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту.
У своїй діяльності ДЗЕ керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також іншими актами законодавства України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, у тому числі нормативно-правовими актами МВС та цим Положенням.
Діяльність ДЗЕ грунтується па принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, відкритості та прозорості, політичної нейтральності, взаємодії з населенням па засадах марі персі на. а також безперервності.
Завдання Департаменту
Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері боротьби із злочинністю, захисту економіки та об'єктів права власності.
Виявлення, запобігання та припинення злочинів у сфері економіки. тому числі вчинених суспільно - небезпечними організованими групами та злочинними організаціями (далі - ОГ та ЗО), які виливають на соціально - економічну і криміногенну ситуацію в державі та в окремих її регіонах.
Боротьба з корупцією й хабарництвом у сферах, які манні, стратегічне значення для економіки держави, та серед посадових осіб органів державної влади і самоврядування; протидія корупційним правопорушенням і правопорушенням, пов'язаним з корупцією.
4. Установлення причин і умов, які сприяють учиненню правопорушень у сфері економіки, та вжиття заходів щодо їх усунення.
Функції Департаменту
Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
аналізує стан економічної злочинності, чинники, що її обумовлюють, прогнозує криміногенну ситуацію в соціально-економічній сфері держави та окремих її регіонах; розробляє та вносить пропозиції керівництв;. Національної поліції України щодо організації діяльності підрозділів захисту економіки;
взаємодіє із структурними підрозділами Національної поліції України та органами внутрішніх справ, іншими правоохоронними органами, органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі громадськими, а також з правоохоронними органами іноземних держав і міжнародними організаціями у вирішенні питань боротьби зі злочинністю;
аналізує ефективність використання сил, засобів та оперативно - пошукових обліків у боротьбі зі злочинністю, визначає основні напрями і тактику оперативно-розшукової діяльності, пов’язаної з виявленням злочинів у сфері економіки, та розробляє на цій основі пропозиції керівництв; Національної поліції України щодо підвищення ефективності оперативно - розшукової діяльності;
уживає заходи з протидії злочинам в органах державної влади, проти власності, у сфері інтелектуальної власності, пов'язаним з фальшивомонетництвом, а також із забезпечення відшкодування завданих зазначеними злочинами збитків;
протидіє кримінальним правопорушенням у сфері господарської діяльності, земельних відносин і використання державного майна, запобігання незаконному використанню надр та інших природних ресурсів, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних незаконним шляхом;
уживає заходи щодо захисту бюджетних коштів від злочинних посягань, забезпечення правомірності застосування процедур закупівлі товарів, робіт і послуг та цільового використання бюджетних коштів;
уживає заходи, спрямовані на встановлення майна та матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом, щодо яких судом може бути прийнято рішення про стягнення їх для відшкодування завданих злочинами збитків чи виконання додаткової міри покарання у вигляді конфіскації майна;
організовує підготовку матеріалів до засідань та оперативних парад керівництва Національної поліції України з актуальних питань-боротьби п злочинністю у сфері економіки;
розроблює і реалізує програми, комплексні та цільові оперативно - профілактичні операції, а також інші заходи, спрямовані на активізацію протидії злочинності на визначених пріоритетних напрямах;
організовує перегляд нормативно-правових актів з питань боротьби зі злочинністю у сфері економіки з метою приведення у відповідність до чинного законодавства, підготовку їх проектів, забезпечує додержання встановленого законодавством порядку подання нормативно - правових актів Національної поліції України на державну реєстрацію, а також ведення їх систематизованого обліку;
бере участь у розробленні спільно із структурними підрозділами Національної поліції України та іншими правоохоронними органами проектів міжнародних договорів України у сфері боротьби з економічною злочинністю та забезпечує їх виконання;
бере участь у наукових дослідженнях та розробленні за їх результатами державних програм боротьби зі злочинністю, а також підготовці інформаційно-аналітичних, методичних матеріалів щодо етапу та підвищення ефективності протидії злочинам у сфері економіки;
у встановленому порядку бере участь у розгляді депутатських запитів і звернень народних депутатів України, звернень громадян, підприємств, установ, організацій, вивченні публікацій і повідомлень у засобах масової інформації з питань, то належать до компетенції Департаменту:
здійснює контроль за дотриманням працівниками Департаменту порядку прийняття та реєстрування заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та іншої інформації;
організовує та здійснює діловодство, у тому числі за матеріалами негласних заходів оперативно – розшукової діяльності, а також контролі, за дотриманням правил роботи з шифротелеграмами, створює необхідні умови для забезпечення режиму секретності;
організовує взаємодію з органами досудового розслідування, підрозділами, то здійснюють оперативно – розшукову діяльність, науково - дослідними установами системи Національної поліції України при здійсненні оперативно-службової діяльності, у тому числі за конкретними злочинами;
надає відповідним структурним підрозділам Національної поліції України пропозиції щодо створення та вдосконалення існуючих автоматизованих інформаційних систем, а також забезпечення своєчасного поповнення та належного використання оперативно - пошукових обліків:
уживає заходи із забезпечення відбору, розстановки і професійної підготовки працівників Департаменту, створення резерву кадрів для висування кандидатами на посади, організації їх професійної підготовки та підвищення кваліфікації;
співпрацює із засобами масової інформації питань інформування громадськості про діяльність Департаменту шляхом проведення прес - конференцій, брифінгів, інтернет - конференцій. прямих телефонних ліній розміщення статей, інтерв'ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції; використовує. кошти державного бюджету для проведеним оперативно-розшукових заходів у межах видатків, затверджених у кошторисі на зазначені цілі;
2!) сприяє забезпеченню відповідно до законодавства правовою режиму воєнного стану, у разі його оголошення на всій території України або в окремій місцевості.
Перший заступник, заступники начальника Департаменту начальники управлінь, відділів, секторів, працівники Департаменту несуть персональну відповідальність за належне виконання покладених на них завдань і функцій згідно з функціональними обов'язками (посадовими інструкціями).
Покладення на Департамент обов’язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.
Права Департаменту
Департамент відповідно до компетенції має права, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення. Законами України «Про Національну поліцію», «Про оперативно-розшукову наукову діяльність»,. «Про організаційно - правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про запобігання корупції» та іншими нормативно-правовими актами.
Працівники Департаменту мають право:
здійснювати оперативно-розшукову діяльність, спрямовану на виявлення та припинення злочинів у сфері економіки, а також комплексне використання джерел оперативної інформації, можливостей оперативних підрозділів та застосування оперативно-технічних засобів під час провадження в оперативно-розшукових справах, а також контроль .за використанням коштів, призначених для проведення цієї роботи;
здійснювати оперативно-технічні заходи за оперативно - розшуковими справами, що знаходяться в їх провадженні;
3} складати адміністративні протоколи про виявлені факти порушення антикорупційного законодавства та направляти їх до судових органів у встановленому законодавством порядку;
в установленому порядку запитувати та отримувати від посадових осіб органів внутрішніх справ і центральних органів виконавчої влади документи, довідкові та інші матеріали (у письмовій або усній формі), необхідні для прийняття рішень з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері боротьби із економічною злочинністю;
користуватися в установленому законодавством порядку базами даних Національної поліції України. МВС та інших державних органів з питань, що належать до компетенції Департаменту, а також інші прана, передбачені законодавством.


Організація діяльності Департаменту
1.Керівником ДЗЕ є начальник, який підпорядковується Голові Національної поліції України або одному із його заступників, який відповідно до розподілу функціональних обов'язків здійснює координацію роботи Департаменту і контроль за його діяльністю.
Начальник ДЗЕ у межах повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України видає накази організаційно-розпорядчого характеру, дає доручення та приймає рішення, організовує і контролює їх виконання.
. 3. Начальник ДЗЕ призначається на посаду і звільняється з посади головою Національної поліції України за погодженням з Міністром внутрішніх справ України.
Начальник Департаменту
здійснює безпосереднє керівництво діяльністю Департаменту, організовує виконання завдань, покладених на Департамент, та несе персональну відповідальність за належне виконання завдань і функцій Департаменту;
призначає на посади та звільняє з посад першого заступника та заступників начальника Департаменту;
розподіляє обов’язки між заступниками та керівниками структурних підрозділів Департаменту, контролює їх виконання, визначає ступінь відповідальності першого заступника та заступників начальника ДЗЕ; забезпечує відбір, розстановку, переміщення і професійну підготовку особового складу, дотримання службової дисципліни та законності; затверджує посадові інструкції працівників Департаменту в установленому законодавством порядку;
визначає основні напрями діяльності Департаменту відповідно до завдань і функцій, установлених згідно із законодавством України, правилами внутрішнього розпорядку та службовою необхідністю;
вносить Голові Національної поліції України пропозиції щодо структури та штатної чисельності Департаменту;
організовує підготовку матеріалів до засідань колегії Національної поліції України та нарад керівництва Національної поліції України з актуальних питань боротьби зі злочинністю у сфері економіки; уносить відповідні пропозиції до планів роботи Національної поліції України;
проводить відповідно до законодавства атестування особового складу Департаменту, вносить пропозиції Голові Національної поліції України про присвоєння працівникам спеціальних звань поліції та рангів державних службовців;
призначає, переміщує і звільняє з посад начальників управлінь, відділів, секторів та інших працівників Департаменту, формує кадровий 13SHAPE \\* MERGEFORMAT15
резерв па відповідні посади та вирішує питання про проведення стажування (випробування) його працівників у встановленому порядку:
забезпечує взаємодію Департаменту із структурними підрозділами Національної поліції України, іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками га організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами, організаціями:
особисто здійснює прийом громадян, які звернулися до Департаменту з питань, пов'язаних з його діяльністю;у межах повноважень організовує та забезпечує розгляд звернень та інформаційних запитів громадян;
забезпечує реалізацію заходів з питань державної таємниці в Департаменті та контроль за її збереженням, а також технічний захист інформації в Д3Е;
підписує організаційно-розпорядчі документи (накази. доручення). рішення оперативних нарад, протоколи, інформаційні листи (огляди), повідомлення. які обов’язкові для виконання особовим окладом Департаменту;
одержує у встановленому законодавством порядку від органів внутрішніх справ, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи та матеріалів, зокрема від органів статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань;
для розгляду та своєчасного вирішення окремих питань службової діяльності визначає порядок роботи та проведення оперативних нарад у Департаменті, підписує відповідні документи, прийняті на них:
з метою врегулювання питань міжвідомчого характеру щодо протидії злочинам у сфері економіки ініціює .перед керівництвом Національної поліції України проведення та проводить міжвідомча наради і залученням представників структурних підрозділів Національної поліції України, інших правоохоронних органів та органів виконавчої влади (за результатами таких нарад складається протокол у кількох промірниках, що підписується кожним представником, який брав участь у нараді;
вирішує питання фінансового і матеріально-технічного забезпечення діяльності Департаменту, грошового забезпечення та заробітної плати його працівників, а також падання Матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та для оздоровлення в межах асигнувань;
організовує проведення навчальних семінарів. шокових конференцій, «круглих столів» з питань протидії злочинності у сфері економіки;
у межах наданих прав вирішує питання про заохочення працівників Департаменту; у межах наданих прав призначає проведення службових розслідувань за фактами надзвичайних подій, порушення службової дисципліни працівниками Департаменту, вирішує питання про притягнення працівників Департаменту до дисциплінарної відповідальності;
відповідає за стан службової дисципліни в Департаменті, виконання вимог цього Положення і постійно їх контролює;
несе персональну відповідальність за належну організацію роботи та виконання покладених на Департамент завдань і функцій згідно з функціональними обов'язками та нормативними документами МВС і Національної поліції України, що регламентують діяльність ДЗЕ;
у межах компетенції представляє Департамент у відносинах з органами законодавчої, виконавчої та судової влади, підприємствами, установами, організаціями, фізичними та юридичними особами;
забезпечує дотримання встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової та бюджетної, податкової і статистичної звітності;
відповідно до законодавства несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і ведення статистичної звітності протягом установленого терміну, але не менше трьох років, складання та виконання кошторису.
У разі відсутності начальника Департаменту його обов'язки виконує перший заступник або один із заступників, на якого Головою Національної поліції України покладено виконання обов'язків за пропозицією начальника Департаменту.
Департамент є органом, що фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України, а також інших джерел, не заборонених законом, згідно із щорічним кошторисом видатків, передбачених для Національної поліції України.
Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та банківських установах, має печатку із зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, інші печатки та штампи (за потреби), бланки зі своєю повною та скороченою назвами, необхідні для здійснення поточної діяльності.
Начальник Департаменту захисту
економіки Національної поліції України
полковник поліції І.М. Купранець
6


07.11.2015

м. Київ


X. Деканоідзе


13 PAGE \* MERGEFORMAT 14515

13 PAGE \* MERGEFORMAT 14415

6
Приложенные файлы

  • doc 22984067
    Размер файла: 104 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий