Самостійна для заоч. ЗТХ,ЗТОПХ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ТУРИЗМУ


КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ І МАРКЕТИНГУ


Методичні рекомендації
для проведення виконання самостійної роботи
студентів напрямку підготовки „”Технологія харчування

Львів 2014
Маркетинг. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів Галузі знань „Технологія харчування”. -Львів, ЛІЕТ, 2014

Укладач к.е.н. Стручок Н.М.

Рецензент: док.е.н., проф. Майовець Є.Й.Розглянуто і схвалено на
засіданні кафедри економіки
і маркетингу
Протокол № ___
від __ вересня 2014 року
Зав. каф. док.е.н., проф..
_________Васильчак С.В.


Загальні положення.
У даній розробці, в розрізі кожного варіанту подано завдання самостійної роботи для студентів з формування у студентів навичок наукової роботи, проведення аналітичної і дослідницької роботи, оволодіння фахових компетенцій з курсу „Маркетинг”.
Вони призначені для полегшення самостійного вивчення у міжсесійний період і покращення підготовки студентів-заочників із ’’ Маркетингу ’’ - однієї з фундаментальних дисциплін. Основою метою виконання даної самостійної роботи є формування у студентів спеціальних знань і практичних навичок з питань маркетингу.
Складається з ІІІ частин:
І.Питання для самостійної підготовки і виконання самосійної роботи.
ІІ.Завдання самостійної роботи за варіантами.
ІІІ.Список використаної літератури.
В процесі самостійного вивчення дисципліни студент-заочник повинен скористатись рекомендованою літературою, розібратись у суті теоретичних питань(їх перелік подається у розділі І), виконати контрольну роботу для набуття навичок роботи із фінансовими інструментами та аналізом відповідних фінансових показників. Контрольна робота складається у варіантах на основі навчальної програми ’’ Маркетинг ’’.
Самостійна робота виконується за варіантами і включає:
- відповідь на два теоретичних питань(обсяг до 2 сторінок на кожне питання);
- виконання 2 завдань за окремими варіантами.
Самостійна робота виконується студентом у міжсесійний період, подається викладачеві на початок лабораторно-екзменаційної сесії для перевірки і захищається перед заліком чи екзаменом.
При виникненні труднощів у розв’язанні задач студенти можуть звернутись за консультацією на кафедру безпосередньо. Студенти, які не виконали самостійної роботи, не подали її в належні строки і не захистили, до екзамену(заліку) не допускаються.
Оформлення самостійної роботи повинно відповідати таким вимогам:
- самостійну роботу виконують в окремому зошиті, де сторінки повинні бути понумеровані, залишені чисті сторінки в кінці зошита для рецензії викладача;
- на титульному аркуші вказується прізвище, ім’я, по-батькові студента, факультет, курс, дисципліна з якої виконана робота, номер варіанта;
- теоретична частина контрольної роботи, повинна бути розкрита по суті;
- практична(розрахункова)частина являє собою практичні задачі, ситуації ,які слід розв’язати чи вирішити. По ходу розв’язку необхідно давати пояснення та загальний висновок до завдання.
-в кінці роботи повинен подаватись перелік використаної літератури.
Якщо при перевірці самостійної роботи в ній будуть виявлені помилки або невідповідності зазначеним вимогам така робота повертається студентові на доробку. Допрацьована самостійна робота повторно подається викладачеві
Варіант самостійної роботи відповідає номери списку у журналі.
У результаті вивчення курсу студент повинен знати:
сутність та основні поняття маркетингу в ресторанному бізнесі;
функції та принципи маркетингу на підприємствах ресторанного бізнесу;
концепції розвитку маркетингу;
зміст елементів комплексу маркетингу в ресторанному бізнесі;
сутність та складові маркетингового середовища підприємства ресторанного бізнесу;
фактори та критерії сегментації ринку ресторанного бізнесу;
процедуру та стратегії позиціювання продукту на ринку ресторанного бізнесу;
складові маркетингової товарної політики підприємства ресторанного бізнесу та напрямки її реалізації;
напрями реалізації маркетингової цінової політики;
засади маркетингової політики збуту;
елементи системи маркетингових комунікацій підприємства ресторанного бізнесу
та повинен уміти:
здійснити комплексний аналіз маркетингового середовища підприємства ресторанної індустрії;
визначити основні напрями та цілі маркетингових досліджень ринку;
здійснити сегментацію ринку та обрати стратегію охоплення цільових сегментів;
обґрунтувати стратегію позиціювання продукту підприємства ресторанного бізнесу в сегменті;
визначити потребу оновлення товарного асортименту та запропонувати необхідні маркетингові стратегії підтримки товару на окремих етапах життєвого циклу продукту індустрії гостинності;
обґрунтувати вибір каналу розподілу;
сформувати інструментарій маркетингових комунікацій підприємства.

Критерії оцінювання самостійної роботи
Завдання 1
Завдання 2
Завдання 3

10 балів
10 балів
10 балів
1. Питання для самоконтролю.
Суть і роль маркетингу в сучасній економіці, причини розвитку маркетингу
Історія та концепції розвитку маркетингу в підприємництві
Принципи, цілі, методи і функції маркетингу, основні види маркетингу
Внутрішні та зовнішні фактори маркетингу
Система маркетингових досліджень
Основні фактори мікро- і макросередовища функціонування підприємства
Маркетингова інформаційна система
Оцінка ринкових можливостей фірми: методики, показники
Поняття, економічний зміст та класифікація ринків. Структура ринку
Механізм функціонування ринку
Попит і пропозиція: суть, значення, особливості
Основні концепції визначення попиту та методи його оцінки
Методи прогнозування збуту товарів
Поняття комплексного дослідження ринку
Сутність сегментації споживчого ринку, принципи, ознаки
Стратегії охоплення ринку
Економічна суть, класифікація, рівні товару
Стратегія розробки нових товарів
Споживчі властивості товару
Товарні марки: суть, структура, особливості застосування
Види, функції та проблеми використання упаковки
Сервісне обслуговування: суть, види, можливості
Поняття ЖЦТ, основні етапи
Види ЖЦТ
Модифікація ринку, товару, комплексу маркетингу
Суть і цілі товароруху, елементи
Система товарного розподілу, канали розподілу
Система оптової торгівлі, функції та види підприємств оптової торгівлі
Роздрібна торгівля, функції та види підприємств роздрібної торгівлі
Конкуренція та її види. Методи конкуренції
Предмет і об`єкт конкуренції, конкуренція і сегментація
Загальні стратегії конкуренції
Конкурентоспроможність товару: поняття, фактори, показники
Міжнародні критерії оцінки конкурентоспроможності товару
Цінова політика маркетингу. Ціна і попит
Види цін і методи їх встановлення
Модифікація ціни
Суть комплексу маркетингових комунікацій, методи розрахунку бюджету КМК
Стимулювання збуту: сфери, форми, особливості
Організація пропаганди: типи, особливості, ефективність
Персональний продаж: особливості, переваги і недоліки, типи
Роль реклами в стратегії маркетингу, конструктивні риси реклами
Організація реклами та основні її види
Цілі та завдання реклами, основні принципи та вимоги до її складання
Розробка плану реклами
Пряма поштова реклама, спеціальні види реклами, інші засоби реклами
Оцінка ефективності реклами: методика, показники
Міжнародний Кодекс рекламної практики
Суть міжнародного маркетингу, суб`єкти та об`єкти міжнародного маркетингу
Основні напрямки дослідження міжнародного маркетингу
Рішення щодо доцільності виходу на зовнішній ринок, сегментація зарубіжних ринків
Маркетинг послуг: суть, значення
Суть некомерційного маркетингу (маркетингу організацій, місць, ідей, осіб)
Еволюція організації маркетингової діяльності підприємства
Організація маркетингового обслуговування підприємств туристичної індустрії
Організаційна структура служби маркетингу
Мета і завдання відділу маркетингу
Функції, права та відповідальність служби маркетингу
Маркетинговий контроль: типи, особливості, критерії

Варіанти виконання самостійної роботи.
Варіант 1.
Завдання 1.
Асортиментна політика підприємства туристичної індустрії.
Позиціонуваня підприємств ресторанної індустрії на ринку Львівщини.
Завдання 2.
Задача 1
Визначення місткості ринку методом сумування первинного, повторного її додаткового продажу. Результати статистичного аналізу показали, що 30 % покупців стають клієнтами ресторану кожні 2 роки , 50 % – через 3 роки й решта покупців – через 4 роки. Додаткові покупки на даному ринку не практикуються. Починаючи з 2006 р. первинний попит складався наступним чином: 2006 р. – 12 000 путівок, 2007 р. – 25 000 путівок, 2008 р. – 50 000 путівок, 2009 р. – 80 000 путівок, 2010р. – 140 000 путівок. Розрахувати місткість ринку в 2010 р.
Задача 2
Обравши підприємство ресторанного господарства охарактеризуйте його комунікаційну політику.
Варіант 2.
Завдання 1.
Класифікація маркетингової інформації.
Принципи сегментації ринку ресторанного господарства.
Завдання 2.
Завдання 1.
Виконати завдання з оформлення реклами, починаючи зі складання рекламного звернення.
Ваше підприємство планує рекламувати свої послуги на телебаченні. Обравши будь-який товар (послугу) підприємства, обґрунтуйте та опишіть:
основний зміст реклами (на що саме в рекламі хочете зробити наголос: властивості товару; зручність у використанні; стиль; споживчі властивості; або інше):------
цільова аудиторія, її характеристики: -----
- стиль рекламного звернення:-------
канал поширення реклами:--------
- час виходу реклами та періодичність:-----
Завдання 2.
Існують пропозиції на контракти на суму 3400, 6700, 6900, 8100 тис.грн. при розрахунковому прибутку відповідно 1400, 2100, 3000, 4700 тис.грн. Але вірогідність одержання замовлень становить відповідно 0.93; 0.75; 0.07; 0.02%. Розрахуйте очікуваний прибуток і визначить найбільш вигідний варіант пропозиції товару.

Варіант 3.
Завдання 1.
Комплексне дослідження ринку ресторанного бізнесу в Україні.
Маркетингова товарна політика.
Завдання 2.
Задача 1.
Одним з основних методів ціноутворення є діагностичний. Враховуючи дані, подані в табл.1, визначить цінність товару і встановіть ціну на товар кожної фірми.
Для того, щоб встановити пропорції між цінами, потрібно ціну товару середньої споживчої оцінки, що дорівнює, наприклад, 7 тис.грн., збільшити на додатковий ефект (5х(Цв:Цс)).
Таблиця .1
Діагностичний метод визначення цінності товару і
встановлення ціни
Коефіцієнт
Чинник
ФірмаА
Б
В

0,15
0,30
0,35
0,20
Якість продукції
Надійність продукції
Надійність постачання
Якість сервісу
50
48
35
52
45
48
20
35
30
48
20
30

1,00
Цінність (середня оцінка)

7


Завдання 2.
На прикладі підприємства ресторанного господарства охарактеризуйте його комунікаційну політику.

Варіант 4.

Завдання 1.
Принципи формування асортиментної політики ресторанного підприємства.
Інноваційні методи маркетингу на підприємствах туризму.
Завдання 2.
Підприємство «Ольга», виробник солоних ласощів (чіпси, солоне і сирне печиво та ін.). продало в 2011р. продукції на Оі = 700 тис. грн., на ринку солоних ласощів за той самий період конкуренти продали товарів на суму Ок = 5000 тис. грн. (обсяг продажу найпотужнішого з конкурентів Оз = 1050 тис грн.). Представники служби маркетингу підприємства «Ольга» після ринкових досліджень виявили, що при використанні активної маркетингової програми місткість ринку в 2012 р. можна збільшити до Мперс. = 8500 тис. грн.
1)Яку частку ринку солоних ласощів захопило підприємство «Ольга» в 2011р.?
2)Знайдіть відносну частку ринку підприємства стосовно основного конкурента в 2011 р. Наскільки вже використано маркетинговий потенціал продажу солоних ласощів?

Завдання 3.
Студентський сегмент ринку ресторану McDonalds складається зі студентів, які проживають у гуртожитках вищих навчальних закладів, а також студентів, що наймають квартири в районі, де розташовані університет і ресторан. На основі яких спільних потреб цих студентів можна об’єднати в єдиний сегмент, визначаючи потенційний ринок ресторану?

Варіант 5.
Завдання 1.
Розробка і реалізація концепції нового товару. Маркетингове забезпечення інноваційного продукту.
Стратегії виходу підприємства на міжнародний ринок.
Завдання 2.
Локальний ринок ресторанного бізнесу Львівщини представлений підприємствами: „Шекспір”, „Оазис”, „Зірка”. Дані підприємства повністю задовольняють попит даного виду на цей вид послуги. При чому частка підприємства „Оазис” співвідноситься до частки підприємства „Зірка” як 1 до 25. А частка підприємства „Шекспір” становить 47%. Обсяг послуг становить 2,7 млн.грн. Визначте на яку суму пропонує свої послуги кожне з трьох підприємств
Завдання 3.
На прикладі підприємства ресторанного господарства охарактеризуйте його комунікаційну політику.
Варіант 6.
Завдання 1.
Характеристика товарної номенклатури певної торгової марки.
Етапи життєвого циклу товару на ринку туристичних послуг.

Завдання 2.
Підприємство реалізує продукцію за ціною 50 грн. При цьому прямі питомі витрати становлять 40 грн. Така ціна дає можливість підприємству реалізувати протягом місяця 20 000 од. продукції.
Відділ досліджень ринку встановив, що за зниження ціни до 46 грн. еластичність попиту (Ке) становитиме 6,0, а за зниження ціни до 44 грн. 8,0. Яке зниження ціни буде вигіднішим для підприємства?
Завдання 3.
На прикладі підприємства ресторанного господарства охарактеризуйте його комунікаційну політику.

Варіант 7.
Основні підходи стратегії маркетингу до позиціонування підприємства ресторанного господарства на ринку.
Комплексне дослідження ринку туристичних послуг.
Завдання 2.
Ринок містить 15 тис. споживачів продукції китайської кухні. Експертами визначено, що середньому 12 кг. Даного продукту споживається середньостатистично. Середня реалізаційна ціна, прийнятна для задоволення платоспроможного попиту становить 35 грн. за 1 порцію. Цей попит був задоволений лише на 75% двома фірмами. Ринкова частка першої становила 43%. Визначте, якою була пропозиція кожної з фірм.

Завдання 3.
На прикладі підприємства ресторанного господарства охарактеризуйте його комунікаційну політику.

Варіант 8.
Завдання 1.
Ринок підприємств, ринок споживачів: особливості, відмінності, спільні характеристики.
Суб’єкти та об’єкти міжнародного маркетингу.
Завдання 2.
Задача 1
Вигляд, у якому інформація надається для менеджера має велике значення. Якби ви були маркетологом і потребували необхідної інформації, у якій формі ви хотіли б її отримати: в таблицях, діаграмах, графіках. Назвіть кілька сильних та слабких сторін кожного варіанта.
Задача 2
Проаналізувати показники динаміки і структури обсягів стимулювання реалізації послуг у табл. 1. Оформити висновки.

Таблиця 1. Динаміка і структура обсягів комунікативного стимулювання реалізації продукції підприємства ресторанного господарства

Назва елементів стимулювання

Рік

Рік

Рік
Відхилення.
+(-) рік
до року
.
Обсяг
Обсяг
Обсягвсього, тис. грн
%
всього, тис. гри
%
всього, тис. % грн
%
/
рік

/
рік

Стабільність і своєчасність реалізації послуг

Перевищення обсягів договірних зобов'язань

Підвищення якості (сортність, класність згідно сертифікату)

Надання окремих знижок і премій

Інші елементи стимулювання і товаропрсуування

Разом за елементами стимулювання


Варіант 9.
Суть та роль маркетингу в сучасній економіці.
2. Методи ціноутворення на підприємствах ресторанного господарства.
Завдання 2.
Задача 1.
Визначити еластичність попиту, використавши дані таблиці, де n - порядковий номер прізвища студента в журналі академічної групи.

Найменування продукту закладу харчування
Ціна
Попит


первинна
після зміни
первинний
після зміни ціни

А
94
91
146
147 + n

Б
126 + n
186
124
190

В
1270
1230
285 + n
435


Завдання 2.
На прикладі підприємства ресторанного господарства охарактеризуйте його комунікаційну політику.

Варіант 10.
Завдання 1.
Методи організації широкої мережі багатоканального розподілу.
Поняття та інфраструктура ринку туристичних послуг.

Завдання 2.
Задача 1.
У результаті маркетингових досліджень передбачається збільшити частку фірми на ринку від 14-18 % при ємності ринку 52 тис.один. туристичного продукту . Розрахуйте додаткову фінансову прибуток фірми в майбутньому році , якщо прибуток на один туристичний продукт становить 140 гривень, а місткість ринку не зміниться. Витрати на маркетингові дослідження в розрахунку на рік складають 65 тис.грн.

Завдання 2.
На прикладі підприємства ресторанного господарства охарактеризуйте його комунікаційну політику.

Варіант 11.
Завдання 1.
Суть та етапи маркетингового дослідження.
Система комплексу маркетингових комунікацій для підприємства ресторанного бізнесу.
Завдання 1.
На ринку туристичних послуг працює готельний комплекс “Діана” в 2011 році даним підприємством було реалізовано послуг проживання 2000 за середньою ціною 350 гривень за номер. Згідно опрацьованих даних звітну попереднього періоду визначено обсяг реалізації в розмірі 70000 гривень. На основі наведених даних спрогнозуйте обсяг реалізації на наступний рік.
Завдання 2.
На прикладі підприємства ресторанного господарства охарактеризуйте його комунікаційну політику.

Варіант 12.
Завдання 1.
Конкуренція та особливості її формування у туристичному бізнесі.
Суть та види реклами в туристичному бізнесі.
Завдання 2.
Проведений аналіз ринкової діяльності фірми показав, що її товари подобаються не всім споживачам. Ви вирішили, що певний товар (на вибір) краще пропонувати відповідним сегментам ринку. Для запровадження цього рішення Вам необхідно:
1) визначити принципи сегментування і провести сегментацію споживачів товарів Вашої фірми;
2) визначити найпривабливіші сегменти ринку, аргументуючи свої пропозиції.
Завдання 3.
Відомо, що попит буває дійсний, реалізований, незадоволений (прихований або явний), потенційний, ажіотажний, еластичний, нееластичний, негативний і т.д.
Визначте і обґрунтуйте свої міркування щодо того, який з різновидів попиту буде формуватися за визначених умов:
1. У засобах масової інформації завчасно повідомлено, що підприємство сфери харчування „Велика тарілка” на вихідні дні пропонує 50% знижки на другу страву в замовленні.
2. У зв’язку з певними фінансовими становищем підприємство „Оскар” відкрило у регіоні України не 4-х зіроквий а п’ятизірковий готель.
3. Із підвищенням ціни туру на відпочинок в Туречинні на 15%, попит на даний напрямок відпочинку знизився.
4. Реалізовано стільки порцій на фестивалі, скільки було потрібно споживачам, а ціни були прийнятні для всіх
5. Споживачі мають бажання скуштувати продукцію з екологічно чистих продуктів, однак її немає в продажі

Варіант 13.
Завдання 1.
Маркетингові конкурентні стратегії (ринкового лідера, челеджерів, послідовників, нішерів).
2. Система комунікаційної політики на підприємстві туристичного ринку.
Завдання 2.
Найбільш оптимістичні оцінки обсягу продажу туристичних путівок туристичної агенції “Діана” на наступний рік становлять 950 тис.грн. Однак, найбільш вірогідним, на думку експертів, буде обсяг реалізації в 425 тис.грн. Песимістичний прогноз – 270 тис.грн. Розрахуйте прогноз обсягу реалізації
Завдання 3.
Можливо ви не погодитеся з такими оцінками обсягу ринку, які наведено в рядках товарно-ринкової матриці на рисунку 1. Дайте свою оцінку обсягу ринку для таких студентів: а) студенти, котрі проживають у гуртожитку; б) студенти денного відділення; в) особи, які працюють у цьому районі. Стисло обґрунтуйте свій вибір.
Рисунок 1.
Вибір цільових ринків для ресторану швидкого обслуговування McDonalds, розташованого на проспекті Шевченка.
Сегменти ринку
Товари


Сніданок
Обід
Легка закуска між обідом та вечерею
Вечеря
Пізня вечеря

Студенти

Мешканці гуртожитку
0
1
3
0
3

Львів’яни, які мають власне помешкання
1
3
3
2
1

Студенти денного відділення, котрі приїздять тільки на заняття
0
3
2
1
0

Студенти заочного відділення
0
0
1
1
0

Нестуденти

Викладачі та інші працівники
0
3
1
1
0

Особи, що мешкають у цьому районі
0
1
2
2
1

Особи, що працюють у цьому районі
1
3
0
1
0

Позначення: 3- великий ринок; 2- середній ринок; 1- малий ринок; 0 –немає ринку


Варіант 14.
Завдання 3.
Шляхи вдосконалення конкурентоспроможності підприємства та його продукції.
Основні види маркетингу.
Завдання 1.
Туристичний комплекс “Венера” в 2006 році реалізувала свої послуги на суму 320 тис.грн. На цьому ж ринку і за такий же період часу конкурентами було реалізовано послуг на суму 680 тис.грн. Маркетингова служба визначила, що при використанні всіх маркетингових засобів можливість реалізації туристичних послуг може досягти 1,5 млн.грн.
Визначити:
1) ринкову частку туристичного комплексу “Венера”;
2) насиченість ринку туристичними послугами.

Завдання 2.
На прикладі підприємства ресторанного господарства охарактеризуйте його комунікаційну політику.

Варіант 15.
Методи прогнозування обсягів реалізації продукції підприємств ресторанного бізнесу.
Стратегії виходу підприємства на міжнародний ринок.
Завдання 1.
Передбачуваний обсяг реалізації продукції підприємства ресторанного господарства за місяцями року такий:
Місяць
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Обсяг реалі-зації, одиниць

1320

1540

1850

1908

2409

2520

2770

2890

3240

3460

3530

4240

Передбачається, що ціна однієї порції складатиме в 1-му кварталі - 20грн., 2-му - 23грн., 3-му - 25грн., 4-му - 29грн.
Складіть прогноз обсягу реалізації товару за річний період.
Завдання 2.
На прикладі підприємства ресторанного господарства охарактеризуйте його комунікаційну політику.


Варіант 16.
Завдання 1.
Конкурентоспроможність підприємств ресторанного бізнесу.
Методи ціноутворення.
Завдання 2.
Задача 1.
Умова: у підприємства на етапі зрілості товару(послуги) нагромаджуються не продані внаслідок зниження темпів реалізації товари(послуги), загострюється конкуренція на ринку, знижуються ціни. Опинившись у таких умовах, Вам рекомендується розробити основні заходи з модифікації ринку, товару та комплексу маркетингу.

Задача 2.
На прикладі підприємства ресторанного господарства охарактеризуйте його комунікаційну політику.Рекомендована література.
Біловодська О.А.Маркетингова політика розподілу: навчальний посібник. - К.: Знання, 2011. - 495 с.
Божкова В.В., Мельник Ю.М.Реклама та стимулювання збуту: навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 200 с.
Желтенков А.В., Ильяшенко С.Н., Масленникова Н.П., Рябиченко С.А., Ильяшенко Н.С.Инновационный менеджмент: Учебное пособие - М.: Издательство МГОУ, 2010. – 446 с.
Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: Підручник. - Суми: ВТД “Універсальна школа”, 2005.- 234с.
Іноваційний маркетинг підприємств : теорія, методологія, механізми : монографія / О.Б. Звягінцева, Е.М. Забарна ; Міністерство освіти і науки України, Одеський національний політехнічний університет. - Одеса : Фенікс, 2013. -  274С.
Косянчук Т.Ф. Маркетинговий потенціал підприємства : особливості формування та оцінювання / Т.Ф. Косянчук, Л.В. Григор'єва. - Хмельницький : ХНУ, 2013. -  172 с.
Кудла Н.Є. Маркетинг туристичних послуг : навчальний посібник / Н.Є. Кудла. – К. : Знання, 2011. – 351 с.
Ларіна Я.С. Поведінка споживача : навчальний посібник / Я.С. Ларіна, А.В. Рябчик. - Київ : Академія, 2014. -  222 с.
Маркетинг: Підручник/ В. Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов та ін.: Ред.-упор. О.І. Сидоренко, П.С. Редько.- К.: Навчально-методичний цент “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2005.- 422с.
Маркетинг: Методичні вказівки до ситуаційних вправ: Навч.посіб/ Упоряд. О.І. Сидоренко, П.С. Редько.- К.: НМЦ “Консорціум із вдосконалення менеджмент освіти в Україні”, 2002.- 434с.
Маркетинг: Ситуаційні вправи: Навч.посіб./ Упоряд. О.І. Сидоренко, П.С. Редько.- К.: НМЦ “Консорціум із вдосконалення менеджмент освіти в Україні”, 2004.- 506с.
Маркетинг/ У. Руделиус; М.В. Авдюхина, Н.И. Ивашкова и др. – 1-е рос. Изд.- М.: ДеНово, 2001.- 706с.
Новітній маркетинг : навчальний посібник / за ред Є.В. Савельєвої. – К. : Знання, 2008. – 420 с.
Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Навч.-метод.посібник для самостійного вивчення дисципліни - К.:КНЕУ, 1999.- 84с.
Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг: Навч.посібник. - К.: Вища школа, 1994. - 256с.
Петруня Ю.Є. Маркетинг : посібник / Ю.Є. Петруся. К. : Знання, 2007 - 325 с.
Правик Ю.М. Маркетинг туризму : підручник / Ю.М. Правик. К. : Знання, 2008. 303 с.
Стадник В.В. Маркетинг-менеджмент інноваційного розвитку підприємства / В.В. Стадник, О.П. Мельничук, В.М. Йохна. - Хмельницьки : А.С. Гонта, 2013. -  205 с.
Товарний брендинг у маркетинзі та комунікативному менеджменті : навчальний посібник / О.В. Штовба ; Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет. - Вінниця : ВНТУ, 2014. -  90 с.
Тєлєтов О.С.Рекламний менеджмент: Підручник. - 2-ге вид., випр. - Суми: Університетська книга, 2012. – 367с.
Тєлєтов О.С.Маркетингові дослідження: навчальний посібник - К: Знання України, 2010. - 299 с.
Закон України «Про рекламу».
Закон України «Про захист прав споживачів».
Закон України «Про захист економічної конкуренції ».


Додаткова
Авдокушин Э.Ф. Международные экономические отношения: Учеб.пособие.- М.: ИВЦ «Маркетинг», 1996.- 196с.
Энн Мари Бэрри. Карьера в рекламном агентстве. Ваш рекламный портфель. – М.: ТОО «Внешагма», 1997. –224с.
Завадський Й.С.Менеджмент: Manadement. –Т.І. –К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. –543с.
Козик В.В., Панькова Л.А.,Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч.посіб.- Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 1999.- 267с.
Лук`янець Т.І. Рекламний менеджмент: Навч. посібник.- К.:КНЕУ, 1998.- 276с.
Лилик І.В. Ринок марктиенгових досліджень в Україні 2006: експерна оцінка та аналіз // Маркетинг в Україні. – 2007.- № 2. –с.4.
Новицкий В.Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг.-К.: Из-во «Либра», 1994.- 190с.
Ординська В.В. Стратегічне планування маркетингу // Маркетинг і реклама.- 2005.-№ 3. – с.18-20.
Параяк В.Н. Комунікаційна складова комплексу маркетингу особи під час проведення передвиборчої компанії //Маркетинг і реклама.- №3.- 2000.- С.42-46.
Пітер Гінстон. Найкраща книжка про збут і маркетинг /Пер. з англ.-Львів: Сейбр-Світло.- 208с.
Турбан Г.В. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб. пособие.-Мн.: Выш.шк., 1997.- 207с.
Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник /Під заг. ред. А.І.Кредисова /Пер з рос. Н.Кіт, К.Серажим. - К., 1997.- 448с.
Хисрик Р.Д., Джейсон Р.В. Торговля и менеджмент продаж /Перевод с англ.- М.:ИИД «Филин», 1996.- 368с.Times New RomanБумажный пакет Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 4 Заголовок 815

Приложенные файлы

  • doc 25678774
    Размер файла: 185 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий