щоденник-звіт з виробн практ

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ Національний АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Робочий
щоденник-звіт
з виробничої практики

Студента _______________________________________________________

Факультету ветеринарної медицини
Кафедра _______________________________________________________
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»
Напрям підготовки: 6.110.101 "Ветеринарна медицина"
_________ курс, група _______________

Місце проходження практики:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Керівники практики:
Від підприємства_______________________
_______________________________________
Від СНАУ:_____________________________
_______________________________________


Термін проходження практики з _______________по ____________
УДК 619:579: 616; 578: 619: 576.89

Укладачі: декан факультету ветеринарної медицини доцент Нечипоренко О.Л., кафедра терапії, фармакології та клінічної діагностики (доктор ветеринарних наук, професор Улько Л.Г., кандидат ветеринарних наук, доцент Мусієнко В.М.); кафедра епізоотології та паразитології (доктор ветеринарних наук, професор Кассіч В.Ю., кандидати ветеринарних наук, доценти Байдевлятов Ю.А., Коваленко Л.М., Ребенко Г.І.); кафедра ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни, якості та безпеки продуктів тваринництва (доктори ветеринарних наук, професор Фотіна Т.І., професор Касяненко О.І., кандидат ветеринарних наук, доцент Петров Р.В.), кафедра вірусології, патанатомії та хвороб птиці (кандидати ветеринарних наук, професор Зон Г.А., доцент Івановська Л.Б.);, кафедра акушерства (кандидати ветеринарних наук, доценти Чекан О.М., Мусієнко Ю.В., Бондаренко І.В.). кафедра хірургії (доктор ветеринарних наук, професор Краєвський А.Й., кандидат ветеринарних наук, доцент Лазоренко А.Б.); кафедра анатомії, нормальної та патологічної фізіології тварин (доктор ветеринарних наук, професор Камбур М.Д.)


Рецензенти: Харенко М.І. доктор ветеринарних наук, професор (Сумський
національний аграрний університет);
Фотін А.І., кандидат ветеринарних наук, доцент (Сумський
національний аграрний університет);

Робочий щоденник-звіт з виробничої практики призначений для студентів факультету ветеринарної медицини Сумського національного аграрного університету, що навчаються за спеціальністю 6.110101 – «Ветеринарна медицина».


Робочий щоденник-звіт розглянутий та ухвалений методичною комісією факультету ветеринарної медицини Сумського НАУ (протокол № від року)
Відповідальний за випуск – декан факультету ветеринарної медицини, кандидат ветеринарних наук, доцент Нечипоренко О.Л.

© Сумський національний аграрний університет, 2014
Зміст

Вступ
Практична підготовка студентів аграрних вищих навчальних закладів є однією з форм організації навчального процесу та обов’язковим компонентом освітньо-професійних програм згідно із ст. 43 Закону України «Про вищу освіту». Основним завданням практичної підготовки студентів є забезпечення якості підготовки фахівців. Під час практики закладаються основи професійної діяльності, умінь і навичок, професійних якостей фахівця. Від якості виконання завдань у період проведення практики залежить формування майбутнього фахівця ветеринарної медицини.
Загальні положення
Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами і формами організації праці, формування у студентів, на базі одержаних ними у навчальному закладі знань, професійних умінь, навичок, необхідних для прийняття самостійних рішень у реальних ринкових умовах, виховання у майбутніх фахівців потреби систематично оновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.
Нормативні вимоги щодо місця виробничої практики у навчальному процесі та їх організаційно-методичного забезпечення визначають:
Закон України "Про вищу освіту";
"Положення про проведення практики студентів у вищих навчальних закладах України", затверджене наказом Міністерства освіти і науки України № 683 від 05.06.2013;
"Положення про організацію виробничої практики студентів Сумського національного аграрного університету", затверджене ректором СНАУ 21 липня 2005 року ;
ГСВОУ - 04 "Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика ";
ГСВОУ - 04 "Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма підготовки ";
Виробнича (професійна практика) студентів проводиться в індивідуальному порядку. Кожен із студентів-практикантів знаходиться в ролі помічника (дублера) керуючого відповідним структурним підрозділом підприємств аграрної галузі. За наявності вакантних місць студента можуть зараховувати на платні посади, якщо робота на цих посадах задовольнятиме вимоги програми практики.
Зміст практики, приблизний перелік робочих місць і тривалість роботи студентів під час практики визначається програмами і завданнями виробничої практики. Студенти, які навчаються па останньому курсі за індивідуальним графіком також можуть бути направлені, в необхідних випадках, на виробничу практику для ознайомлення з обраною спеціальністю і підготовки та збору матеріалів для дипломної роботи.
Вимоги до бази практики
Основною вимогою до баз виробничої практики є їх здатність забезпечити виконання програми практики.
Визначення баз практики здійснюється адміністрацією навчального закладу на основі прямих договорів з підприємствами, організаціями, установами незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності.
Виробничі (професійні) практики проводяться на виробничих підприємствах, установах, об'єднаннях АПК та їх підрозділах.
За наявності у ВНЗ державних чи регіональних замовлень на підготовку фахівців перелік баз практики, як правило, повинен надаватись органами, що формували замовлення.
У випадку підготовки фахівців за цільовими договорами (контрактами) з підприємствами, організаціями, установами, фізичними особами бази практик передбачаються цими договорами (контрактами).
Для студентів-іноземців бази практик передбачаються у відповідному контракті чи договорі на підготовку фахівців і можуть бути розташовані як на території країн-замовників, так і в межах України. Забезпечення студентів-іноземців навчально-методичною документацією та атестація за результатами практики здійснюються на загальних підставах.
Студенти мають право самостійно підбирати для себе місце виробничої практики і пропонувати його деканату для укладання відповідних угод. Для забезпечення виробничої практики студентів деканат факультету за участю кафедр та з врахуванням зазначених договорів формує перелік підприємств і господарств, які можуть забезпечити виконання студентами програми виробничої практики.
Відповідно до Положення про проведення практики студентів ВНЗ України затвердженого Міністерством освіти і науки України від 08.04.1993р. № 93, практика проводиться в паспортизованих базах, які відповідають вимогам програми : навчально-виробничі і наукові підрозділи інших ВНЗ і наукових установ, дослідні господарства, підприємства, організації різних форм власності, які мають необхідні умови.
Підведення підсумків практики.
Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання.
Письмовий щоденник-звіт разом з іншими документами (характеристика, лист прибуття, сертифікат), подається на рецензування керівнику практики.
Звіт приймає комісія у складі: представника ректорату, декана факультету, зав. кафедрами, керівники практики, протягом перших 10 днів семестру після закінчення практики.
Студент, який не виконав програму практики або не з’явився в деканат в установлені терміни на протязі двох місяців без поважних причин може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених університетом.
Студенти, які не пройшли виробничу практику, відраховуються з університету в установленому порядку.
Інструкція з техніки безпеки при проходженні виробничої практики
.
ЩОДЕННИК
виробничої практики
Календарний графік проходження практики

№ з/п
Назви робіт
Тижні проходження практики
Відмітки про виконання1
2
3
4
5
6


·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Керівники практики:

від вищого навчального закладу ______ _____________
(підпис) (прізвище та ініціали)

від підприємства, організації, установи ______ _____________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Правила ведення щоденника практики

В щоденнику ведуть записи прийому хворих тварин:
а) які поступили в ветеринарний заклад для амбулаторного чи стаціонарного лікування;
б) лікувальна допомога яким надана при виїзді спеціалістів ветеринарних закладів в господарства;
в) які лікуються спеціалістами господарства як в ветеринарних амбулаторіях (на пунктах) господарств, комплексів, так і безпосередньо на фермах.
В графу 1 вносять порядковий номер запису, якщо тварину прийнято первинно. При повторному прийомі цієї ж хворої тварини її знову записують в журнал, але порядковий номер в графу 1 не проставляють, а указують в графі 2 номер первинного запису. Цей же номер проставляють в графу 2 при третьому, четвертому і послідуючих прийомах хворої тварини до одужання. Якщо тварина в подальшому надходить на лікування, але з іншим захворюванням, її реєструють, проставляючи в графі 1 наступний (новий) порядковий номер.
В графі 4 вказують назву господарства (ферми, відділення, бригади), а в відношенні громадян - власників тварин - населений пункт і адресу.
Графу 7 заповнюють після огляду тварини і встановлення діагнозу. Якщо при первинному огляді тварини діагноз не встановлено, в цій графі записують попередній діагноз. При повторному прийомі діагноз уточнюють і записують як заключний в графі 8.
В графі 9 записують клінічні ознаки хвороби, в т.ч. температуру тіла, частоту пульсу, дихання і т.п., результати спеціальних досліджень (крові, сечі, фекалій та інші) і проведені лікувальні заходи або призначене лікування, щеплення. На препарати виписуються рецепти.
В графі 10 записують кінець захворювання (одужало, загинуло, вимушено забите, знищене) і дату вибуття тварини з лікувального закладу.
При стаціонарному лікуванні особливо цінних племінних або високопродуктивних тварин в додатку до даного журналу на кожну таку тварину ведуть історію хвороби з детальним записом перебігу хвороби, результатів наступних обстежень, подальшого лікування і ін.


Порядковий
номер
Число і місяць надходження тварин
Господарство
( ферма), П.І.Б.
власника тварини, адреса
Вид, стать, вік, кличка або № тварини
Дата захворювання тварини
Діагноз хвороби

первинного обліку
повторного прийому
хворих
первинний
заключний
(уточнений)Клінічні ознаки, лікувальна допомога (препарати курс лікування), додаткове обстеження і рекомендації.
Кінець хвороби, результат лікування (дата одужання)Порядковий
номер
Число і місяць надходження тварин
Господарство
( ферма), П.І.Б.
власника тварини, адреса
Вид, стать, вік, кличка або № тварини
Дата захворювання тварини
Діагноз хвороби

первинного обліку
повторного прийому
хворих
первинний
заключний
(уточнений)

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Клінічні ознаки, лікувальна допомога (препарати курс лікування), додаткове обстеження і рекомендації.
Кінець хвороби, результат лікування (дата одужання)Порядковий
номер
Число і місяць надходження тварин
Господарство
( ферма), П.І.Б.
власника тварини, адреса
Вид, стать, вік, кличка або № тварини
Дата захворювання тварини
Діагноз хвороби

первинного обліку
повторного прийому
хворих
первинний
заключний
(уточнений)Клінічні ознаки, лікувальна допомога (препарати курс лікування), додаткове обстеження і рекомендації.
Кінець хвороби, результат лікування (дата одужання)Порядковий
номер
Число і місяць надходження тварин
Господарство
( ферма), П.І.Б.
власника тварини, адреса
Вид, стать, вік, кличка або № тварини
Дата захворювання тварини
Діагноз хвороби

первинного обліку
повторного прийому
хворих
первинний
заключний
(уточнений)Клінічні ознаки, лікувальна допомога (препарати курс лікування), додаткове обстеження і рекомендації.
Кінець хвороби, результат лікування (дата одужання)Порядковий
номер
Число і місяць надходження тварин
Господарство
( ферма), П.І.Б.
власника тварини, адреса
Вид, стать, вік, кличка або № тварини
Дата захворювання тварини
Діагноз хвороби

первинного обліку
повторного прийому
хворих
первинний
заключний
(уточнений)·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Клінічні ознаки, лікувальна допомога (препарати курс лікування), додаткове обстеження і рекомендації.
Кінець хвороби, результат лікування (дата одужання)Порядковий
номер
Число і місяць надходження тварин
Господарство
( ферма), П.І.Б.
власника тварини, адреса
Вид, стать, вік, кличка або № тварини
Дата захворювання тварини
Діагноз хвороби

первинного обліку
повторного прийому
хворих
первинний
заключний
(уточнений)Клінічні ознаки, лікувальна допомога (препарати курс лікування), додаткове обстеження і рекомендації.
Кінець хвороби, результат лікування (дата одужання)Порядковий
номер
Число і місяць надходження тварин
Господарство
( ферма), П.І.Б.
власника тварини, адреса
Вид, стать, вік, кличка або № тварини
Дата захворювання тварини
Діагноз хвороби

первинного обліку
повторного прийому
хворих
первинний
заключний
(уточнений)Клінічні ознаки, лікувальна допомога (препарати курс лікування), додаткове обстеження і рекомендації.
Кінець хвороби, результат лікування (дата одужання)Порядковий
номер
Число і місяць надходження тварин
Господарство
( ферма), П.І.Б.
власника тварини, адреса
Вид, стать, вік, кличка або № тварини
Дата захворювання тварини
Діагноз хвороби

первинного обліку
повторного прийому
хворих
первинний
заключний
(уточнений)·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Клінічні ознаки, лікувальна допомога (препарати курс лікування), додаткове обстеження і рекомендації.
Кінець хвороби, результат лікування (дата одужання)Порядковий
номер
Число і місяць надходження тварин
Господарство
( ферма), П.І.Б.
власника тварини, адреса
Вид, стать, вік, кличка або № тварини
Дата захворювання тварини
Діагноз хвороби

первинного обліку
повторного прийому
хворих
первинний
заключний
(уточнений)Клінічні ознаки, лікувальна допомога (препарати курс лікування), додаткове обстеження і рекомендації.
Кінець хвороби, результат лікування (дата одужання)Порядковий
номер
Число і місяць надходження тварин
Господарство
( ферма), П.І.Б.
власника тварини, адреса
Вид, стать, вік, кличка або № тварини
Дата захворювання тварини
Діагноз хвороби

первинного обліку
повторного прийому
хворих
первинний
заключний
(уточнений)Клінічні ознаки, лікувальна допомога (препарати курс лікування), додаткове обстеження і рекомендації.
Кінець хвороби, результат лікування (дата одужання)Порядковий
номер
Число і місяць надходження тварин
Господарство
( ферма), П.І.Б.
власника тварини, адреса
Вид, стать, вік, кличка або № тварини
Дата захворювання тварини
Діагноз хвороби

первинного обліку
повторного прийому
хворих
первинний
заключний
(уточнений)·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Клінічні ознаки, лікувальна допомога (препарати курс лікування), додаткове обстеження і рекомендації.
Кінець хвороби, результат лікування (дата одужання)Порядковий
номер
Число і місяць надходження тварин
Господарство
( ферма), П.І.Б.
власника тварини, адреса
Вид, стать, вік, кличка або № тварини
Дата захворювання тварини
Діагноз хвороби

первинного обліку
повторного прийому
хворих
первинний
заключний
(уточнений)Клінічні ознаки, лікувальна допомога (препарати курс лікування), додаткове обстеження і рекомендації.
Кінець хвороби, результат лікування (дата одужання)Порядковий
номер
Число і місяць надходження тварин
Господарство
( ферма), П.І.Б.
власника тварини, адреса
Вид, стать, вік, кличка або № тварини
Дата захворювання тварини
Діагноз хвороби

первинного обліку
повторного прийому
хворих
первинний
заключний
(уточнений)Клінічні ознаки, лікувальна допомога (препарати курс лікування), додаткове обстеження і рекомендації.
Кінець хвороби, результат лікування (дата одужання)Порядковий
номер
Число і місяць надходження тварин
Господарство
( ферма), П.І.Б.
власника тварини, адреса
Вид, стать, вік, кличка або № тварини
Дата захворювання тварини
Діагноз хвороби

первинного обліку
повторного прийому
хворих
первинний
заключний
(уточнений)·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Клінічні ознаки, лікувальна допомога (препарати курс лікування), додаткове обстеження і рекомендації.
Кінець хвороби, результат лікування (дата одужання)Порядковий
номер
Число і місяць надходження тварин
Господарство
( ферма), П.І.Б.
власника тварини, адреса
Вид, стать, вік, кличка або № тварини
Дата захворювання тварини
Діагноз хвороби

первинного обліку
повторного прийому
хворих
первинний
заключний
(уточнений)Клінічні ознаки, лікувальна допомога (препарати курс лікування), додаткове обстеження і рекомендації.
Кінець хвороби, результат лікування (дата одужання)Порядковий
номер
Число і місяць надходження тварин
Господарство
( ферма), П.І.Б.
власника тварини, адреса
Вид, стать, вік, кличка або № тварини
Дата захворювання тварини
Діагноз хвороби

первинного обліку
повторного прийому
хворих
первинний
заключний
(уточнений)Клінічні ознаки, лікувальна допомога (препарати курс лікування), додаткове обстеження і рекомендації.
Кінець хвороби, результат лікування (дата одужання)Порядковий
номер
Число і місяць надходження тварин
Господарство
( ферма), П.І.Б.
власника тварини, адреса
Вид, стать, вік, кличка або № тварини
Дата захворювання тварини
Діагноз хвороби

первинного обліку
повторного прийому
хворих
первинний
заключний
(уточнений)·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Клінічні ознаки, лікувальна допомога (препарати курс лікування), додаткове обстеження і рекомендації.
Кінець хвороби, результат лікування (дата одужання)Порядковий
номер
Число і місяць надходження тварин
Господарство
( ферма), П.І.Б.
власника тварини, адреса
Вид, стать, вік, кличка або № тварини
Дата захворювання тварини
Діагноз хвороби

первинного обліку
повторного прийому
хворих
первинний
заключний
(уточнений)Клінічні ознаки, лікувальна допомога (препарати курс лікування), додаткове обстеження і рекомендації.
Кінець хвороби, результат лікування (дата одужання)Порядковий
номер
Число і місяць надходження тварин
Господарство
( ферма), П.І.Б.
власника тварини, адреса
Вид, стать, вік, кличка або № тварини
Дата захворювання тварини
Діагноз хвороби

первинного обліку
повторного прийому
хворих
первинний
заключний
(уточнений)Клінічні ознаки, лікувальна допомога (препарати курс лікування), додаткове обстеження і рекомендації.
Кінець хвороби, результат лікування (дата одужання)Порядковий
номер
Число і місяць надходження тварин
Господарство
( ферма), П.І.Б.
власника тварини, адреса
Вид, стать, вік, кличка або № тварини
Дата захворювання тварини
Діагноз хвороби

первинного обліку
повторного прийому
хворих
первинний
заключний
(уточнений)·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Клінічні ознаки, лікувальна допомога (препарати курс лікування), додаткове обстеження і рекомендації.
Кінець хвороби, результат лікування (дата одужання)


Звіт
з виробничої практики
з дисциплін


Розділ І. Ветеринарно-санітарна експертиза

Мета виробничої практики: ознайомитися з роботою об’єктів на яких здійснюється державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за якістю та безпечністю харчових продуктів (державної лабораторії ветсанекспертизи на ринку, господарство, переробне підприємство, підприємства гуртового зберігання харчових продуктів) та набути практичних навичок ветеринарно-санітарного дослідження харчових продуктів та сировини тваринного та рослинного походження.
Здачі практики: провести ветеринарно-санітарний контроль харчових продуктів та сировини тваринного походження на об’єктах ветсанекспертизи, підконтрольних державній ветеринарній та фітосанітарній службі України.
Зміст виробничої практики:
Виробнича практика з ветеринарно-санітарної експертизи повинна складати 5 робочих днів, включаючи термін проходження практики в господарстві та в лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку (молокозаводи, м’ясопереробні підприємства та ін.).
Під час проходження виробничої практики в умовах господарства слід вести записи про забій тварин як в господарстві, так і в приватних господарствах населення. Вказати про причину і місце забою тварин, результати передзабійного огляду та післязабійного огляду туш, внутрішніх органів та інших продуктів забою. В щоденнику зареєструвати об’єкт ветсанекспертизи (продукцію тваринного і рослинного походження), які підлягали ветеринарно-санітарному дослідженню (м’ясо с/г тварин, субпродукти, тваринний жир, яйця, молоко, молочні та молочнокислі продукти, мед, а також продукцію рослинного походження), суб’єкт господарювання, наявність ветеринарних документів.
Визначення якості та безпечності продукції проводиться на основі результатів комплексних досліджень: органолептичних, спеціальних, біохімічних, радіологічні та ін., результати яких реєструються у щоденнику.
У випадках при яких необхідно проводити бактеріологічні дослідження проби слід направляти в державну лабораторію ветеринарної медицини результати до досліджень реєструвати в щоденнику.
Ветеринарно-санітарні дослідження. Результати експертизи продукції тваринництва, яка призначена для реалізації на ринку чи підприємства харчової промисловості. Слід зазначити ветеринарні документи, які дозволяють вивозити м’ясні туші для реалізації на ринок в межах адміністративного району чи за межі області.
На підставі проведених досліджень встановити ветеринарно-санітарну оцінку досліджуваного продукту, яку надати у вигляді таблиці.
За результатами проведеної роботи оформити звіт.

№ п/п, дата
№ експертизи
Суб’єкт
господарювання
Адреса
(область, район, населений пункт)
Наявність ветеринарних документів (дата видачі, №)
Назва продукту
Результати дослідженьОрганолептична
оцінка
Спеціальні дослідження
Біохімічні
дослідження
Інші
дослідження
Радіологічні дослідження
Дослідження ДЛВМ
Висновок
(експертний висновок)
Недопущено


дата направлення
експертний висновок (дата видачі, №)

всього
знезаражено
утилізовано


№ п/п, дата
№ експертизи
Суб’єкт
господарювання
Адреса
(область, район, населений пункт)
Наявність ветеринарних документів (дата видачі, №)
Назва продукту
Результати дослідженьОрганолептична
оцінка
Спеціальні дослідження
Біохімічні
дослідження
Інші
дослідження


·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Радіологічні дослідження
Дослідження ДЛВМ
Висновок
(експертний висновок)
Недопущено


дата направлення
експертний висновок (дата видачі, №)

всього
знезаражено
утилізовано


№ п/п, дата
№ експертизи
Суб’єкт
господарювання
Адреса
(область, район, населений пункт)
Наявність ветеринарних документів (дата видачі, №)
Назва продукту
Результати дослідженьОрганолептична
оцінка
Спеціальні дослідження
Біохімічні
дослідження
Інші
дослідження

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Радіологічні дослідження
Дослідження ДЛВМ
Висновок
(експертний висновок)
Недопущено


дата направлення
експертний висновок (дата видачі, №)

всього
знезаражено
утилізовано

Звіт по розділу «Ветеринарно-санітарна експертиза»

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Висновок_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Розділ ІІ. Епізоотологія та інфекційні хвороби.
Мета виробничої практики: Закріпити теоретичні знання та набути практичні навики в проведенні профілактичних протиепізоотичних заходів (вакцинацій, діагностичних досліджень, ветеринарно-санітарних заходів) а також в діагностиці інфекційних хвороб тварин та птиці та організації оздоровчих заходів.
Задачі практики:
вивчення епізоотичної ситуації в господарстві та районі на підставі ознайомлення з документами первинного обліку.
проведення алергічних досліджень, відбору проб крові, профілактичних щеплень, дезінфекції, дератизації та ін. згідно технологічних карт, що прийняті в господарстві.
встановлення діагнозу та лікування хворих на інфекційні хвороби тварин та птиці (якщо такі будуть).
оформлення документації на проведені діагностичні, ветеринарно-санітарні та інші протиепізоотичні заходи. Ознайомлення з принципами складання планів заходів з профілактики заразних хвороб тварин.
Зміст виробничої практики:
Епізоотичну ситуацію в районі студенти вивчають, користуючись документами (журналами) ветеринарного обліку в районній лікарні ветеринарної медицини. Згідно отриманих даних складається епізоотична карта району. Копії документів первинного обліку і епізоотичну карту району наводять в додатках.
Під керівництвом фахівців ветеринарної служби практиканти беруть участь в організації та проведенні: алергічних досліджень, відбору проб крові для серологічної діагностики, профілактичних чи вимушених щеплень, дезінфекції, дезінсекції та дератизації.
У випадках встановлення неблагополуччя з інфекційної хвороби, практикант повинен взяти участь в діагностиці хвороби, складанні плану заходів з ліквідації хвороби, а також у реалізації пунктів цього плану.
За відсутності інфекційних хвороб практиканти аналізують плани заходів з профілактики заразних хвороб тварин, копії яких наводять в додатках, та роблять висновки.
Всі заходи щодо заразних хвороб, які проводились за участю практиканта, слід оформити у вигляді журналу реєстрації протиепізоотичних заходів (облікова форма № 2-вет, наведена нижче). В ньому реєструють: діагностичні дослідження, профілактичні і вимушені щеплення, протипаразитарні обробки тварин, включаючи риб і бджіл, ветеринарно-санітарні роботи (дезінфекції, дезінсекції, дезінвазії та дератизації).
В звіті з розділу студенти повинні описати методику проведення зазначених заходів, їх результати, обґрунтувати використання обраних біопрепаратів, лікарських засобів чи дезінфектантів.
Журнал реєстрації протиепізоотичних заходів (форма № 2-вет)
Дата
Назва ферми,
відділу, господарства,
населеного
пункту
Вид тварини і вік
Вид дослідження, обробки або щеплення
Кількість тварин, привитих або оброблених с профілактичною метою

всього
з них


захворіло (ускладнення)
загинуло і вимушено забито


Кількість тварин,
вимушено привитих або оброблених
Кількість тварин, які підлягають діагностичному
дослідженню

всього
з них
досліджено перший раз
в поточному році
досліджено другий раз
в поточному році


захворіло (ускладнення)
загинуло і вимушено забито
первинно
з них реагувало позитивно
повторно
з них реагувало позитивно
первинно
з них реагувало позитивно
повторно
з них реагувало позитивно


·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Дата
Назва ферми,
відділу, господарства,
населеного
пункту
Вид тварини і вік
Вид дослідження, обробки або щеплення
Кількість тварин, привитих або оброблених с профілактичною метою

всього
з них


захворіло (ускладнення)
загинуло і вимушено забито


·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Кількість тварин,
вимушено привитих або оброблених
Кількість тварин, які підлягають діагностичному
дослідженню

всього
з них
досліджено перший раз
в поточному році
досліджено другий раз
в поточному році


захворіло (ускладнення)
загинуло і вимушено забито
первинно
з них реагувало позитивно
повторно
з них реагувало позитивно
первинно
з них реагувало позитивно
повторно
з них реагувало позитивно
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·район ______________________
господарство________________
населений пункт_____________

АКТ
про проведення алергічної проби на ____________________________
від “____” ________________ 20___року
Мною, зазначити посаду, прізвище, ім’я та по батькові лікаря вет. медицини
______________________ в присутності
зазначити посаду, прізвища

ім’я та по батькові службових осіб, що були присутні
в порядку виконання плану ветеринарних заходів у період з ______________ по _____________ 20__р.
проведено алергічне дослідження ____________________на _________________________________________
вид тварин захворювання
методом _________ .
На фермі є всього ___________гол., з них по вікових групах __________________________________
____________________________________________________________________________________________
Досліджено голів, в тому числі по вікових групах ________________________________
____________________________________________________________________________________________
Не досліджено_______ голів _____________________________________________________________
зазначити, скільки (додати опис, які тварини та з яких причин)
Алерген____________________________________________вводили:__________________________
____________________________________________________________________________________________
Облік реакції проводили через ____________________________
Внаслідок дослідження виявлено реагуючих на _________________________ голів _____________
Опис додається
Тварини, що позитивно реагували, переведені до __________________________________________________
В термін ______днів __________________________________________________________________________
зазначити як з ними поступати
____________________________________________________________________________________________________________
Для алергічної проби застосовували ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
виготовлений ________________________________________________ “_____”_____________20___ р. серія № __________ контроль № _______ строк придатності до _______________20___ р.
Всього витрачено: алергену ________ мл. 700 спирту _______ мл., вати _______г.
Для кожної тварини брали стерильну голку або піпетку.
Відповідальність за додержання правил ізоляції позитивно реагуючих тварин та пастеризації молока покладається на ______________________________________________________________________________
Цього акта складено в трьох примірниках: перший для_______________________________________,
другий для ________________________дільничної лікарні ветеринарної медицини, третій – для районної лікарні ветеринарної медицини
Лікар ветеринарної медицини _____________
Присутні ______________________________
М.П. ______________________________

ОПИС
реагуючих тварин

п/п
Інв. №
Кличка
вік
Товщина складки шкіри, мм
вид реакції
Примітка
до введення
під час обліку
різниця


район ______________________
господарство________________
населений пункт_____________АКТ
на вакцинацію
від “____” ________________ 20___року


Мною, (нами)
зазначити посади, прізвища, ім’я та по батькові спеціалістів вет. медицини
____________________________________________________________________________________

в присутності
зазначити посади, прізвища

ім’я та по батькові службових осіб, що були присутні
проведена вакцинація ___________________________ проти ________________________________
вид тварин хвороба
Вакцинація проведена після клінічного огляду тварин вакциною_____________________________
____________________________________________________________________________________
виготовленою___________________________________________ “____”__________20р.
серії № ______ контроль № ______ термін придатності до _____________20___р.

Вакцину вводили __________________________________________________________________
місце введення і спосіб
___________________________________________________в дозі ____________________________
Місце введення вистригали і дезінфікували _______________________________________________

Всього щеплено _______гол., не щеплено ________ гол., опис тварин, не допущених до вакцинації та причини - на звороті
Використано вакцини ________ доз (мл), решта ________ - знезаражена ________________
спосіб знезараження
Зіпсовано шприців ______ шт., голок_______шт., використано вати ____г, дезінфектора ____мл
Перед проведенням щеплення обслуговуючому персоналу ___________________________
кому
______________________________________________________________________________________________________
роз’яснено, що _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Для нагляду за щепленими тваринами закріпити ____________________________________
____________________________________________________________________________________
Акт складено в 3-х примірникахПідписи ветспеціалістів та присутніх: ________________ ____
______________________
______________________
______________________
Звіт по розділу «Епізоотологія та інфекційні хвороби»

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Висновок______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Розділ ІІІ. Паразитологія та інвазійні хвороби.
Мета виробничої практики: полягає в засвоєнні студентами сучасних методів діагностики, лікування тварин, заходів боротьби та профілактики інвазійних хвороб тварин на підприємствах і в господарствах різної форми власності.
Задачі практики: визначити епізоотичну ситуацію стосовно інвазійних хвороб, обґрунтувати та підтвердити діагноз на інвазійну хворобу, на основі отриманих даних скласти календарний план оздоровчих заходів.
Зміст виробничої практики:
Вивчення паразитологічної ситуації в господарствах (комплексно, з урахуванням клінічного прояву, виявлення зоопаразитів при патолого-анатомічному розтині чи забої тварин, або їх інвазійних елементів – ооцист, яєць чи личинок за спеціальних методів дослідження).
Під керівництвом лікаря ветеринарної медицини практиканти беруть участь в організації заходів боротьби з інвазійними хворобами, які здійснюються в залежності від етіології в трьох напрямках: гельмінтологічному, протозоологічному чи арахноентомологічному. Студенти повинні засвоїти основні методи проведення як групової, так і індивідуальної дегельмінтизації тварин та птиці. Усі наявні в господарстві протипаразитарні препарати згрупувати за етіотропною дією, дати характеристику та вивчити настанови по їх використанню.
За час проходження практики студенти повинні навчитися проводити гельмінтологічну оцінку пасовищ, беручи до уваги фактори, які сприяють розвитку і збереженню інвазійних елементів у довкіллі
Студенти під керівництвом лікаря ветеринарної медицини повинні провести дезінвазію приміщень або вигульних майданчиків засобами, наявними в господарстві.
При організації заходів боротьби з протозоозами студенти повинні засвоїти методи введення кокцидіостатиків та інших протипаразитарних засобів в організм тварин.
При організації заходів боротьби з арахноентомозами студенти вчаться проводити індивідуальні та масові обробки тварин і птиці проти ектопаразитів, гнусу, оводів; засвоюють інші методи боротьби з кровосисними комахами.
Важливо також у порівняльному аспекті зясувати ефективність препаратів за різних методів обробки тварин. Студентам слід звернути увагу на впровадження в ветеринарну практику нових, більш ефективних препаратів, які застосовуються при моно-, асоційованих чи змішаних паразитозах.
Заходи, які проводились за участю практиканта, слід оформити у вигляді журналу реєстрації протиепізоотичних заходів (облікова форма № 2-вет, наведена вище).
район ________________________________
господарство__________________________
населений пункт_______________________

АКТ
від “____” ________________ 20__року

Ми, що нижче підписалися ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(посада і прізвище спеціалістів ветмедицини, що проводили дезінфекцію, дезінсекцію дератизацію)
в присутності ________________________________________________________________________
(вказати , хто із адміністрації господарства був присутнім,

____________________________________________________________________________________________
прізвища, посади)
в період з "___" по "____" ________________ 20___р.
провели ______________________ дезінфекцію в зв’язку неблагополуччям по _______________
(профілактичну, поточну або заключну) (вказати хворобу)
приміщень __________________________________________________________________________
(яких і скільки м2 чи території навкруг приміщення)
предметів догляду ____________________________________ гноєзбірників __________________
(яких, скільки) (місткість)
та іншого ____________________________________________________________________
Дезінфекція (дезінсекція, дезінвазія, дератизація) проведена __________________________
____________________________________________________________________________________
концентрація дезрозчину ________________ температура повітря в приміщенні _______________
температура дезрозчину _________ кількість дезрозчину на 1 м2 площі /аерозолю на 1 м3 ________
Техніка, що застосовувалася _____________________________________________________
Після дезінфекції приміщення залишили закритим на __________ год.
Після провітрювання годівниці, перегородки помили водою.
Всього оброблено:
приміщень ___________________________ м2. вигулів_______________________________ м2.
території _____________________________ м2. предметів догляду ______________________ шт.
Всього витрачено: _______________________________________________
(яких, скільки засобів)
Контроль якості дезінфекції проведений _________________________________________________
(ким, результат, номер експертизи)
Акт складений на проведення дезінфекції та списання _____________________________________
(найменування препаратів, кількість)
Підписи:


Звіт по розділу «Паразитологія та інвазійні хвороби»

_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Висновок______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Розділ ІV. Внутрішні хвороби тварин.

Мета виробничої практикижик : Закріпити теоретичні знання та набути практичні навики проведення лікувальних та профілактичних заходів, диспансерного обстеження тварин та проведення лабораторних досліджень.
Задачі практики.
1. Ознайомитися з нозологією внутрішніх хвороб тварин в місцях проходження практики згідно ветеринарної документації.
2. Набути навиків ведення документації первинного обліку та звітності по внутрішніх хворобах тварин.
3. Закріпити навики діагностики захворювань, їх лікування та профілактики.
4. Засвоїти навики технології приготування лікарських форм.
5. Оволодіти прийомами та методами терапевтичної техніки.
6. Закріпити навики в проведенні лабораторних досліджень крові, сечі та ін. біологічних субстратів, кормів і вміти правильно їх оцінювати.
7. Прийняти участь у проведенні заходів по загальній неспецифічній профілактиці внутрішніх хвороб тварин та придбати навички складання плану профілактичних заходів за результатами клінічного обстеження тварин.
Зміст виробничої практики.
1. Вивчення нозології внутрішніх хвороб тварин.
2. Проведення диспансеризації продуктивних стад. Вивчення синдроматики стада в господарстві. Проведення аналізу годівлі та утримання, якості кормів і води, використання кормових добавок та засобів замінної терапії. Складання акту диспансеризації по результатам цієї роботи.
3. Відбір зразків крові, сечі, кормів та інших біосубстратів, їх упаковка та пересилка до лабораторії ветеринарної медицини для лабораторного дослідження. Оформлення супровідних документів.
4. Проведення лабораторних досліджень крові сечі, кормів та інших біологічних субстратів, також дослідження на наявність пестицидів, важких металів, токсинів грибів та інші в умовах лабораторії ветеринарної медицини.
5. Проведення обстеження хворих тварин, встановлення етіологічних факторів, які спричинили до виникнення внутрішніх хвороб тварин, постановка діагнозу, лікування та заходи профілактики.
6. Проведення заходів по загальній неспецифічній профілактиці внутрішніх хвороб тварин. Складання плану профілактичних заходів у господарстві на підставі диспансеризації, результатів клінічного та лабораторного дослідження та даних геохімічних зон.
7. Аналіз причин найбільш розповсюджених отруєнь у господарстві. Надання лікарської допомоги тваринам при цих захворюваннях.

Під час виробничої практики у ____________________ _______________________________________________________________
діагностували наступні хвороби:
Назва хвороби та профілактичного заходи
Кількість випадків


коні
ВРХ
ДРХ
свині
собаки кішки
птиця

Всього:

Які методи терапевтичної техніки освоїли на практиці, яка документація первинного обліку та звітності є у господарстві з незаразної патології, які форми лікарських засобів готуються в аптеці господарства і для яких цілей
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Проведення лабораторних досліджень (результати з № документів)

__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Профілактична робота

__________________________________________________________________
(коли і де проводилась диспансеризація стада і які результати
__________________________________________________________________
де, коли і які профілактичні обробки
__________________________________________________________________
за мінеральної, вітамінної та інших видів недостатності
_________________________________________________________________
проводились в господарстві при Вашій участі)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Аналіз лікувально-профілактичної роботи з внутрішніх хвороб тварин, які реєструвались на практиці

Назва хвороб, які лікували на практиці
(латиною)

Основні клінічні ознаки

Перерахуйте основні терапевтичні методи та лікарські засоби і їх дози, які використовувались при лікуванні хворих тварин
К-ть днів лікування
Призначені Вами профілактичні заходи з цієї проблеми
№№ первинної реєстрації у щоденнику

1
2
3
4
5
6

Хвороби серцево-судинної системи


Хвороби системи дихання


Хвороби системи травленняХвороби обміну речовинХвороби молодняку сільськогосподарських тваринХвороби сечової, нервової, системи крові та іншіДайте коротку інформацію з токсикологічних питань пункту 7 «Змісту практики» Розділу внутрішні хвороби тварин.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розділ V. Акушерство, гінекологія, біотехніка розмноження.

Мета виробничої практики: удосконалити та поглибити теоретичні та практичні навики з акушерства, гінекології, біотехніки відтворення сільськогосподарських тварин в умовах виробництва.
Зміст виробничої практики:
Проводити осіменіння самок сільськогосподарських тварин різними методами;
Проводити діагностику вагітності;
Надавати рододопомогу при фізіологічних та патологічних родах у самок
Проводити акушерську, гінекологічну та андрологічну диспансеризацію маточного поголів’я;
Проводити стимуляцію та синхронізацію статевої охоти самок
Надавати допомогу при хворобах молодняку
Проводити лікування самок при патології післяродового періоду;
Проводити лікування самок при гінекологічній патології
Організовувати лікувальні і профілактичні заходи при патології молочної залози;
Обсяг проведеної роботи

Вид виконаної роботи
Вид тварин


ВРХ
свині
ДРХ
м’ясоїдні
Інші

Осіменіння самок


Діагностика вагітності


Рододопомога при фізіологічних родах у самок


Рододопомога при патологічних родах у самок


Диспансеризація маточного поголів’я


Стимуляція та синхронізації статевої охоти самок


Хвороби молодняку


Патологія післяродового періоду;


Гінекологічна патологія


Патологія молочної залозиМетодика та засоби проведення робіт (маніпуляцій)______________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Лікувальні і профілактичні заходи при виявлених патологіях

№ п/п
Назва патології
(українською та латинською мовами)
Вид тварини

Характеристика патології та допомога

1


Етіологія

Клінічні ознаки

Допомога

2


Етіологія

Клінічні ознаки

Допомога

№ п/п
Назва патології
(українською та латинською мовами)
Вид тварини

Характеристика патології та допомога

1


Етіологія

Клінічні ознаки

Допомога

2


Етіологія

Клінічні ознаки

Допомога


№ п/п
Назва патології
(українською та латинською мовами)
Вид тварини

Характеристика патології та допомога

1


Етіологія

Клінічні ознаки

Допомога

2


Етіологія

Клінічні ознаки

Допомога


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Висновки_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Розділ VI. Загальна та спеціальна хірургія.

Мета виробничої практики: удосконалити та поглибити теоретичні та практичні навики з хірургії в умовах виробництва.
Задачі практики.
Закріпити навики діагностики захворювань тварин, проведенні хірургічної диспансеризації;
Відпрацювати способи та методи оперативного втручання, лікування тварин та профілактики хірургічної патології.
Оволодіти навичками в розробці профілактичних заходів з метою попередження травм та хірургічних хвороб у тварин.
Зміст виробничої практики.
Студенти при проходженні виробничої практики закріплюють набуті навики з наступних питань: Кастрація кнурців відкритим способом на лігатуру і на відрив, кастрація закритим способом; Перкутанна і кривава кастрація бугаїв; Повал і кастрація жеребців відкритим способом з використанням щипців Занда; Провідникове знеболювання нервів в ділянці голови, бокової грудної та черевної стінки; Патогенетичні блокади при захворюваннях внутрішніх органів грудної, черевної та тазової порожнин; Часткова декорнуація тварин; Проколи черевної порожнини, рубця, книжки; Блокади нервів в ділянці кінцівок; Кастрація свинок.
Студенти приймають участь в проведенні хірургічної диспансеризації поголів'я в господарствах різної форми власності, звертаючи увагу на розповсюдження хвороб у ділянці голови, шиї, грудної та черевної стінки. Також приймають участь у наданні допомоги тваринам з патологією у цих ділянках тіла, звертаючи увагу на особливості запальної реакції у кожного виду тварин і призначене при цьому лікування.
Проводять терапевтичні втручання за наявності у тварин післяопераційних ускладнень та андрологічних хвороб. Звертають увагу на розповсюдження даної патології у кожного виду тварин господарства.
Практиканти повинні відпрацювати і освоїти методи профілактики масових кератокон'юнктивітів інфекційної та паразитарної етіології.
Приймають активну участь у вивченні статичної і динамічної функції кінцівок, їх поставі і вплив даних факторів на появу патології кінцівок у різних видів тварин. Проводять лікувальні заходи при хворобах грудних і тазових кінцівок.
Знайомляться з розповсюдженням хвороб копит і копитець у тварин. Приймають участь у лікуванні копитних за пододерматитів, ламініту, ревматичного запалення копит і копитець тощо.
Студенти повинні приймати участь у вивченні основних видів травматизму у тварин та розробці профілактичних заходів з метою попередження травм та хірургічних хвороб у тварин.
Дані стосовно проведеної роботи представити у вигляді таблиць.
Структура хірургічної патології

n/n
Вид тварини
Кількість
голів
Вік
Діагноз

Хвороби в ділянці голови, шиї, холкиХвороби в ділянці грудної порожниниХвороби в ділянці черевної порожнини

Хвороби сечостатевих органівХірургічні хвороби молочної залозиХвороби в ділянці тазаХвороби кінцівокХвороби копит і копитець


Розповсюдження хірургічної патології за результатами диспансеризації
в ________”______________________” ________________________ району
__________________________області.

n/n
Локалізація патологічного процесу
ВРХ
ДРХ
Коні
Свині
Собаки
Коти

1
Хвороби в ділянці голови, шиї, холки2
Хвороби в ділянці грудної порожнини3
Хвороби в ділянці черевної порожнини4
Хвороби сечостатевих органів5
Хірургічні хвороби молочної залози6
Хвороби в ділянці таза7
Хвороби кінцівок8
Хвороби копит і копитецьВсього
Методика та засоби проведення операцій (маніпуляцій)
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________________
Висновки_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Розділ VII. Патологічна анатомія, розтин і судова ветеринарія.
Мета виробничої практики: виробничої практики з патологічної анатомії, розтину і судової ветеринарії є закріплення теоретичних знань і практичних
Задачі практики:
Основна задача - в умовах виробництва (аграрні господарства різної форми власності, санбойні м’ясокомбінатів, утильзаводи, лабораторії вет. медицини та ін. підприємства) набути навичок з техніки патологоанатомічного розтину, оцінки патологоанатомічної картини і постановки посмертного діагнозу.
Студент бере участь і сам виконує, під керівництвом лікаря ветеринарної медицини розтин трупів різних сільськогосподарських і свійських тварин, і в огляді туш, які вимушено забиті. В процесі роботи студент повинен ознайомитися з методами, які застосовують при розтині порожнин тіла і окремих органів, вивчає організацію і техніку ветеринарно-секційної роботи, аналізує документацію розтину (протоколи, акти).
Розтин проводять у відповідних спеціально прилаштованих для цієї мети місцях біля скотомогильників, утильцехів, місць для кремації, тощо.
Студент-практикант вивчає техніку відбору патологічного матеріалу від трупа або туші і порядок відправки його в лабораторію для патогістологічного, бактеріологічного, вірусологічного і токсикологічного аналізу. Цікавий патологоанатомічний матеріал отриманий при розтині фіксують 10% формаліном і з дозволу головного лікаря ветеринарної медицини установи, де студент проходить практику, представляють в музей патологічної анатомії факультету ветеринарної медицини ( не менше 1 об’єкта).
Зміст виробничої практики:
Для відпрацювання основних питань, що заплановані програмою практики з курсу “Патанатомії, розтину і судової ветеринарії” необхідно призначити декілька днів. За цей період студент повинен виконати наступний об’єм робіт:
засвоїти особливості діагностичного, науково-дослідницького і судово-ветеринарного розтину; вміти застосовувати інструментарій з цією метою;
відпрацювати методи відбору патологічного матеріалу для гістологічного, бактеріологічного, вірусологічного і токсикологічного аналізу;
ознайомитись з організацією місця розтину в діагностичних лабораторіях, птахогосподарствах, свинокомплексах та ін.;
ознайомитися з обладнанням спеціального транспорту, організацією і виконанням ветеринарно-санітарних вимог при транспортуванні трупів до місця розтину і знешкодження;
набути практичних навичок пов’язаних з знешкодженням місця розтину і методами знешкодження і утилізації трупного матеріалу: закопування, спалювання, біотермічна обробка в чеських ямах, утилізація в господарствах і в умовах санітарного заводу (в утиль-устаткуванні);
ознайомитися з будовою або прийняти участь у спорудженні чеської ями або скотомогильника, провести ветеринарно-санітарну оцінку стану скотомогильника (ями біотермічної) та скласти відповідну картку ( форма додається)-зразок №12;
практично засвоїти технічну сторону особистого захисту при роботі з трупами (спецодяг, обробка рук, тощо) ;
засвоїти методи охорони довкілля від забруднення трупним матеріалом;
відпрацювати методи дезінфекції місць розтину трупів і об’єктів, які можуть бути інфіковані трупним матеріалом;
під керівництвом головного лікаря ветеринарної медицини скласти акт (протокол) патологоанатомічного розтину (не менше одного) або акт судово-ветеринарного розтину трупа;
ознайомитися з основами патогістологічної техніки (відділ патоморфології обласної лабораторії ветеринарної медицини) і з’ясувати спектр хвороб на які проводяться патогістологічні дослідження;
з’ясувати, чи були в господарстві (районі) за останні три роки випадки судових справ, що стосуються роботи працівників ветеринарної медицини та з інших приводів або порушення чинного законодавства;

Звіт по розділу «Патанатомія, розтин і судова ветеринарія»

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Аналіз рівня організації патологоанатомічної роботи в господарстві і шляхи його покращення:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Висновок: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Фото документація розділу Патанатомія, розтин і судова ветеринарія ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА КАРТКА
НА СКОТОМОГИЛЬНИК (БІОТЕРМІЧНУ ЯМУ)

1.Назва власника, адреса ____________________________________________
(населений пункт, сільська рада, район, область)
2.Місце знаходження скотомогильника, біотермічної ями (додається википіровка з карти землекористування).
3.Віддаленість об’єкта від найближчого: населеного пункту на __________км
пасовища на ___________км
водоймища на ___________км
дороги на ___________км
4.Опис місцевості:1) тип грунту _______________; 2)глибина розміщення підземних вод ______м.; 3)напрямок стоку талих та дощових вод __________
5.Населенні пункти, селищні ради які користуються об’єктом_____________
__________________________________________________________________
6.Площа скотомогильника ________________________________________м2.
7.Огорожа скотомогильника (біотермичної ями):
1)глибина рова____________м.; 2)ширина рова_______________м.
3)вид огорожі (паркану) _______________________________________.
8.Санітарна характеристика
1)перше захоронення трупів розпочалось з ____________________ року;
2)тварини, що загинули від сибірки були зариті в ________________році;
3)тварини, що загинули від емкару зариті в _____________________році.
9.Перевірка стану скотомогильника (біотермічної ями):
Дата
перевірки
Виявлені
недоліки
Що треба зробити, термін та відповідальний
Що зроблено і коли
Хто проводив перевіркуВетеринарно-санітарна карточка складена в 3-х примірниках:1-знаходиться у власника; ІІ -в дільничній лікарні ветеринарної медицини; ІІІ- в управлінні ветеринарної медицини району.

Головний державний Начальник управління
санітарний лікар району ветеринарної медицини району
_________________( ) ______________( )

Ветеринарно-санітарну карточку отримав:___________________________
(П.І.Б., підпис власника або відповідальної особи)

“______”______________________200___року
Протокол (акт) патологоанатомічного розтину трупа тварини№____
Вид тварини __________, №____паспорт
Належність________________________________________________________________
Стать, кличка________________________ ___________________________________
Вік ________________________________ Дата смерті _________________________
Масть(колір пір’я, окрас) _____________ Місце і дата розтину _________________
Порода ____________________________ Розтин провів________________________
під керівництвом_______________________
в присутності _________________________
__________________________
Короткі дані анамнезу, історії хвороби і клінічний діагноз.
Стать ____________________________________________________________________
Вік ______________________________________________________________________
Масть (окрас, колір опіріння)________________________________________________
Положення трупа __________________________________________________________
Конфігурація _____________________________________________________________
Тілобудова _______________________________________________________________
Вгодованість______________________________________________________________
Шкіра __________________________________,шерстний покрив _________________
Кінцівки ________________________________,суглоби _________________________
Копита __________________________________________________________________
Природні отвори __________________________________________________________
Трупні ознаки:
Трупне охолодження _______________________,заклякання_____________________,
Трупні плями _____________________________,розкладання ____________________.
Дані розтину
Підшкірна клітковина (жирові відкладення) ___________________________________
Кровонаповнення судин _____________________, стан крові ____________________,
Поверхневі лімфатичні вузли ________________________________________________
М’язи _________________________, сухожилкові піхви, слизові сумки ____________,
Ротова порожнина ________________________________________________________
Ясна __________________, зуби (стан, зубна формула)__________________________,
Мигдалики _____________________________, піднебіння _______________________,
Глотка ________________________________,стравохід (воло) ___________________,
Гортань_________________________________,трахея___________________________,
Щитовидні залози _______________________, слинні залози _____________________,
Тимус ___________________________________________________________________
Грудна порожнина:
(Положення органів при розтині порожнини)__________________________________
Плевра _________________________________, середостіння ____________________,
Лімфатичні вузли _________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
Діафрагма ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Серце:
Конфігурація ___________________________, величина ________________________,
Маса _____________, колір _____________________, консистенція _______________,
Перикард ________________________________________________________________,
Епікард _________________________________________________________________,
Міокард _________________________________________________________________,
Ендокард ________________________________________________________________,
Клапани ______________________________, струни ____________________________,
Великі судини ____________________________________________________________.
Легені:
Величина _____________________________, колір _____________________________,
Консистенція _________________________, кровонаповнення ___________________,
Бронхи _______________________________, бронхіальні лімфовузли______________
Проба Галена_____________________________________________________________.
Черевна порожнина:
Положення органів при розтині порожнини____________________________________
_________________________________________________________________________,
Очеревина _____________________________, сальник __________________________,
Брижа ________________________________, черевна аорта _____________________,
Брижові артерії і вени ______________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Селезінка:
_________________________________________________________________________
Величина ______________________________, маса _____________________________,
Колір _________________________________, консистенція ______________________,
Капсула _______________________________, на розрізі _________________________,
Кровонаповнення _________________________________________________________,
Лімфовузли ______________________________________________________________.
Шлунок:
Конфігурація ________________________, величина ___________________________,
Вміст ____________________________________________________________________
Стан слизової оболонки ____________________________________________________
__________________________________________________________________________
Кишечник тонкий і товстий .
Положення ___________________________, об’єм _____________________________,
Вміст ___________________________________________________________________,
Стан слизової оболонки ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Брижові лімфовузли:
Розмір ________________, колір _________________, консистенція _______________,
вологість на розрізі ________________________________________________________
Печінка:
Величина ________________________________, колір __________________________,
Вага ____________________________________, капсула ________________________,
Рисунок на розрізі ________________________________________________________,
Кровонаповнення _________________________, лімфовузли _____________________
Жовчний міхур ___________________________________________________________.
Підшлункова залоза:
Маса __________________________________, колір ____________________________,
Малюнок на розрізі ________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Нирки:
Величина _____________________________, вага ______________________________,
Колір ________________________________, консистенція _______________________,
Рисунок на розрізі ________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Наявність конкрементів ____________________________________________________.
Наднирники:
Величина ____________________________, консистенція _______________________,
Рисунок на розрізі ________________________________________________________
Сечоводи:
Слизова оболонка _________________________________________________________,
Наявність уратів __________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Сечовий міхур:
Величина ____________________________, стан наповнення ____________________,
Колір сечі ________________________________________________________________,
Наявність конкрементів ____________________________________________________
Слизова оболонка _________________________________________________________.
Сечівник:
Слизова оболонка _________________________________________________________
Статеві органи:
Яєчники ____________________________,яйцепроводи _________________________,
Матка ______________________________, Піхва _______________________________,
Молочні залози ___________________________________________________________.
Препуцій ___________________________, Пеніс _______________________________,
Мошонка ___________________________, Тестікули ___________________________,
Придаткові залози ________________________________________________________.
Череп і хребет:
Черепна порожнина _______________________________________________________,
Синуси ______________________________, мозкові оболонки ___________________
________________________________________________________________________,
Головний мозок (сіра і біла речовина, порожнини, судинні сплетіння)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
Спинний мозок ___________________________________________________________
________________________________________________________________________,
Нервові вузли і нерви ______________________________________________________
________________________________________________________________________.
________________________________________________________________________.
Примітка: у птиці також досліджують сумку фабриція, залозистий шлунок та клоаку.
Патологоанатомічний діагноз:
(перерахувати усі встановлені патолого-анатомічні діагнози)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Результати спеціальних досліджень:
(вказати дату та № експертизи лабораторії ветеринарної медицини, яка проводила дослідження патологічного матеріалу та її зміст)
- бактеріологічні - __________________________________________________________
- вірусологічні - ____________________________________________________________
- токсикологічні - ___________________________________________________________
- паразитологічні - __________________________________________________________
- біохімічні - _______________________________________________________________
- радіологічні або інші _______________________________________________________
Патолого-анатомічний висновок:
Основне захворювання або його ускладнення, що призвело організм до загибелі:
__________________________________________________________________________
конкуруюче захворювання (якщо таке було)_____________________________________
фонові (ускладнюючі) захворювання __________________________________________
__________________________________________________________________________
Заходи, що рекомендовані виробництву:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Підписи_________________________________________________________________.
__________________________________________________________________________
Примітка: до акта також додається копія експертизи лабораторного дослідження патологічного матеріалу від трупа тварин.
Супровідна

Кутовий штамп район __________________________
Підприємства господарство____________________
населений пункт________________
До ___________________________________ державної лабораторії ветеринарної медицини
Адреса: _______________________________________________________________________
При цьому направляється для _________________________________________________________
(вид досліджень)
патологічний матеріал (зазначити який)___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
від _____________________, що належить ______________________________________________________
(вид і вік твар.)
______________________________________________________________________________________________________
(господарство, ферма, відділок, прізвище власника тварини)
Дата захворювання (тварини, птиці, бджіл, риб, звірів)_______________________________________
Дата падежу ________________________________________________________________________
Клінічна картина хвороби ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Дані патологоанатомічного розтину____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Передбачуваний діагноз ______________________________________________________________
Дата направлення матеріалу __________________________________________________________

За проведені дослідження оплату гарантуємо. Наш рахунок ____________________________
____________________________________________________________________________________________

Директор (голова) підприємства
____________________________ _____________
(посада) (підпис)
Головний лікар ветеринарної медицини _____________
(підпис)
Відгук і оцінка роботи студента на практиці
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)


Керівник практики від підприємства, організації, установи

______________ _____________________
(підпис) (прізвище та ініціали)


Печатка
«______» __________________ 20 __ року

Відгук осіб, які перевіряли проходження практикиВисновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практикиДата складання заліку „____”_______________20____року

Оцінка:
за національною шкалою____________________
(літерами)
кількість балів _________________________________
(цифрами і літерами)
Керівник практики від вищого навчального закладу
____________ ______________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Укладачі:
Байдевлятов Юрій Анварович
Бондаренко Ірина Вікторівна
Зон Григорій Анатолійович
Івановська Людмила Борисівна
Камбур Марія Дмитрівна
Кассіч Володимир Юрійович
Касяненко Оксана Іванівна
Коваленко Лідія Михайлівна
Краєвський Апполінарій Йосипович
Лазоренко Андрій Борисович
Мусієнко Володимир Миколайович
Мусієнко Юрій Володимирович,
Нечипоренко Олександр Леонідович
Петров Роман Вікторович
Ребенко Галина Іванівна
Улько Лариса Григорівна
Фотіна Тетяна Іванівна
Чекан Олександр Миколайович
Робочий щоденник-звіт з виробничої практики студента факультету ветеринарної медицини.
Суми, 2014. – 106 с.
Суми, РВВ Сумського національного аграрного університету
вул. Герасима Кондратьєва, 160.


Зав. редакцією __________________
Коректор __________________
Тех. редактор __________________


Підписано до друку «______»______________________ р.
Умовно друк. арк 4,4 Тираж 100 екз. Замовлення №____
Щоденник-звіт з виробничої практики

13 PAGE \* MERGEFORMAT 1410615


13 PAGE \* MERGEFORMAT 1410515
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 25579392
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий