Відповідно до Положення про спеціальну загально..


Відповідно до Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 вересня 2008 року № 852, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2008 року за № 1219/15910 (далі - Положення про спеціальну загальноосвітню школу), відповідно до особливостей психофізичного розвитку функціонують такі основні види спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів):
для глухих дітей;
для дітей зі зниженим слухом;
для сліпих дітей;
для дітей зі зниженим зором;
для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату;
для дітей з тяжкими порушеннями мовлення;
для дітей із затримкою психічного розвитку;
для розумово відсталих дітей.
Відповідно до Положення про навчально-реабілітаційний центр, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16 серпня 2012 року № 920, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 року за № 1502/21814, структурні підрозділи Центру функціонують на підставі положень про структурний підрозділ, які розробляються з урахуванням вимог Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.
1.9. Гранична наповнюваність підготовчого, 1-12 класів та виховних груп у спеціальних школах (школах-інтернатах) та Центрах не повинна перевищувати для дітей:
глухих, сліпих - 8 осіб;
зі зниженим слухом, порушеннями опорно-рухового апарату - 10 осіб;
зі зниженим зором, тяжкими порушеннями мовлення, розумово відсталих, затримкою психічного розвитку - 12 осіб.
Режим наповнюваності класів у загальноосвітній школі для дітей без порушень здоров’я чітко не визначений, може перевищувати норму в 25 чоловік, якщо при цьому забезпечені нормальні умови для отримання знань.
Режим роботи загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів на 2013 - 2014 навчальний рік
Структура навчального року
Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" 2013 - 2014 навчальний рік починається 1 вересня святом - День Знань і закінчується проведенням підсумкового оцінювання учнів і державної підсумкової атестації випускників початкової, основної та старшої школи.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
І семестр - з 2 вересня 2013 року по 27 грудня 2013 року
ІІ семестр - з 13 січня 2014 року по 30 травня 2014 року
Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули орієнтовно:
осінні - з 26 жовтня 2013 року по 3 листопада 2013 року
зимові - з 30 грудня 2013 року по 12 січня 2014 року
весняні - з 24 березня 2014 року по 30 березня 2014 року
літні - з дня закінчення навчального року до 31 серпня 2014 року
Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4 класах - з 2 по 5 червня 2014 року.
Структура навчального року, терміни проведення канікул, державної підсумкової атестації та навчальної практики можуть бути змінені відповідно до рекомендацій МОНмолодьспорту України.
Структура робочого тижняШкола працює за 5 - денним навчальним тижнем з однозмінним навчанням.
Робочий день школи розпочинається о 8:00, закінчується о 17:00.
Тривалість уроків встановлюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту":
2 - 4 класи - 40 хвилинРозклад дзвінків для учнів 2 - 4 класівІ урок 8:30 - 9:10
ІІ урок 9:25 - 10:05
ІІІ урок 10:20 - 11:00
IV урок 11:25 - 12:05
V урок 12:30 - 13:10
Навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовоюУКРАЇНСЬКА МОВА. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів для 1-4 класівЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів для 2-4 класівМАТЕМАТИКА. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів для 1-4 класівСХОДИНКИ ДО ІНФОРМАТИКИ. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів для 2-4 класівПРИРОДОЗНАВСТВО. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів для 1-4 класівЯ У СВІТІ. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів для 3-4 класівМУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів для 1-4 класівОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів для 1-4 класівМИСТЕЦТВО. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів для 1-4 класівТРУДОВЕ НАВЧАННЯ. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів для 1-4 класівОСНОВИ ЗДОРОВ'Я. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів для 1-4 класівФІЗИЧНА КУЛЬТУРА. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів для 1-4 класівНавчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей глухих; для дітей зі зниженим слухом роблені у відповідності до вимог Державного стандарту початкової освіти дітей з особливими навчальними потребами.
Вони мають оригінальну структуру, містять вимоги до змісту навчання з кожного предмету, навчальних досягнень учнів та основні напрями корекційно-розвивальної роботи.
В основу програми покладено наступні принципи:
•оптимальної організації та змістового наповнення навчального процесу,
• універсальності концептуальних підходів (незалежно від форми навчання, ланки освіти, навчального закладу тощо) та варіативності методик навчання,
•особистісної зорієнтованості навчального процесу,
•компетентнісного підходу,
•пріоритету екології особистості,
•пріоритету засвоєння способів отримання знань та їх гнучкого застосування над максимальним накопиченням знань,
•інтеграції змістових напрямів.
Передбачене право педагога вносити корективи, продиктовані принципом оптимальності за конкретних навчальних умов. Вчитель, з огляду на рівень підготовки та індивідуальні особливості учнів класу може розподіляти навчальний час за власним баченням, а також змінювати послідовність вивчення тем, якщо це не порушує логіки засвоєння навчального матеріалу.
В основі програм лежать традиційні принципи навчання дітей цієї категорії, а також сучасні наукові підходи щодо природи порушення слуху, його наслідків та можливостей їх попередження і подолання. Програми націлюють не лише на опанування дітьми певного обсягу знань, а передусім на різнобічний розвиток, особистісне зростання дітей, забезпечення їхньої соціалізації.
Розв’язання специфічних завдань навчання дітей з порушеннями слуху: формування комунікативних навичок, розвиток полісенсорного сприймання і розуміння зверненого мовлення (усного та писемного), попередження і подолання вторинних наслідків порушення слуху у пізнавальній сфері, згідно програмних вимог, здійснюється на міжпредметному рівні. У програмах знайшли своє втілення компетентнісний, індивідуальний підходи та принцип особистісної зорієнтованості навчання.
Відомо, що учнівські колективи спеціальних шкіл, в яких навчаються діти з порушеннями слуху, є дуже розмаїтими за
•станом слуху дітей,
•попередньою підготовкою,
•мовними традиціями родин,
•запитами батьків та іншими ознаками.
Ці чинники суттєво впливають на процес засвоєння навчального матеріалу й зумовлюють необхідність запровадження варіативності у програмах. Залежно від поєднання різних чинників можливості дитини в опануванні знань та темпах розвитку можуть бути меншими або більшими. Певного результату різні діти досягають у різному віці. Діти з порушеннями слуху різняться також і тим, який спосіб сприймання навчального матеріалу та репрезентації знань є для них найбільш сприйнятним. Уніфіковані, єдині для всіх вимоги, розраховані на умовну норму, не враховують особливостей конкретної дитини, тому можуть гальмувати розвиток одних або знижувати самооцінку інших.
В останні роки освітня практика була стихійно перебудована таким чином, що поділ на два типа шкіл (для глухих дітей та для дітей зі зниженим слухом) значною мірою втратив свою актуальність, у більшості класів навчаються разом глухі діти і діти зі зниженим слухом. Розвиток медичних технологій, удосконалення технічних засобів корекції слуху, впровадження сучасних методик навчання зумовило те, що стан слуху до певної міри втратив своє провідне значення серед чинників, які визначають навчальні можливості дитини. Натомість, на перший план вийшли інші чинники: час, коли діагностовано порушення слуху, здійснено слухопротезування (слуховими апаратами або імплантами), розпочато спеціальне навчання, доцільність обраного «навчального шляху» та методичних підходів тощо.
З огляду на різницю у можливостях засвоєння матеріалу та відхід від медичного підходу, в основі якої лежить поділ за ознакою стану слухової функції, творчий колектив авторів розробив 2 варіанта програм для дітей з порушеннями слуху.
Перший варіант (для дітей зі зниженим слухом) розрахований на дітей, попередній розвиток яких відбувався за більш сприятливих умов, що передбачає:
•своєчасну діагностику порушення слуху,
•своєчасне якісне слухопротезування слуховими апаратами або імплантами,
•своєчасно розпочату систематичну спеціальну педагогічну допомогу,
•активну участь батьків у навчанні дитини,
•високий рівень домовленнєвого та мовленнєвого розвитку завдяки продуктивному спілкуванню з батьками та близьким оточенням (жестовою або словесною мовою),
•доцільно індивідуально підібрані методичні підходи тощо.
Другий варіант (для глухих дітей) рекомендовано дітям, попередній розвиток яких відбувався за дещо менш сприятливих умов.
Педагоги можуть обирати той варіант програм, який більше підходить дітям того чи іншого класу або ділити клас на підгрупи, кожна з яких навчатиметься за своїм варіантом програм.
Обидва варіанти передбачають цензовий освітній рівень.
Водночас, варто зазначити, що цензовість освіти дітей з порушеннями слуху диктує авторам програм необхідність взяти за основу програми загальноосвітньої школи, дотримуватися їх вимог та не дозволяє повною мірою врахувати особливості засвоєння навчального матеріалу дітьми зазначеної категорії, що й пояснює складність програм.
Для реалізації програмних вимог можуть бути використані різні методичні підходи. Необхідність реагувати на неоднорідність учнівських можливостей та потреб вимагає від педагога знань різних підходів та практичних навичок їх чергування та паралельного використання у динамічних умовах уроку. Нова освітня парадигма вимагає вміння добирати, варіювати, модифікувати, адаптувати навчальні, виховні, корекційно-розвивальні технології у відповідності до конкретних завдань та умов. На зміну навчального процесу, спрямованого одразу на всіх учнів приходить максимально індивідуалізований процес, зорієнтований на кожну конкретну дитину (обсяг матеріалу, спосіб його подачі та презентації знань, темп засвоєння, проміжні здобутки та кінцевий результат тощо). У цьому контексті нового значення та місця у навчальному процесі набувають і програми. Сучасна програма – документ, який не має декларативного характеру, не орієнтує педагога на кількісні показник суми знань, вмінь та навичок, які мають опанувати всі діти за один проміжок часу. Натомість вона містить обов’язкові напрями роботи з дітьми, що націлюють на формування у дітей життєвих компетентностей, пізнання ними світу та визначення свого місця у ньому, засвоєння способів отримання знань та навичок їх практичного використання.
Програми призначені для використання у спеціальних загальноосвітніх школах для дітей з порушеннями слуху, для глухих дітей, для дітей зі зниженим слухом, реабілітаційних центрах та загальноосвітніх школах з інклюзивним та інтегрованим навчанням (для дітей зазначених категорій).

Приложенные файлы

  • docx 25396558
    Размер файла: 20 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий