Філософія. Питання до іспиту


ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
З КУРСУ «ФІЛОСОФІЯ»
Визначте завдання, предмет та функції філософії.
Проаналізуйте сутність і структуру світогляду.
З’ясуйте роль і значення міфології як історично першого типу світогляду.
Дайте характеристику особливостей релігійного світогляду.
Розкрийте роль і значення філософії як історичного типу світогляду.
Визначте основні методи філософії.
Виділіть функції філософії та з’ясуйте її роль у житті людини та суспільства.
Розкрийте структуру філософського знання.
Зробіть порівняльний аналіз науки та філософії.
Проаналізуйте соціокультурні передумови виникнення і функціонування філософії.
Проаналізуйте історію філософії та виділіть основні етапи її розвитку.
Визначте основні ідеї і поняття давньосхідної філософії.
Проаналізуйте натурфілософію, космоцентризм і антропоцентризм грецької філософії.
Виділіть основні риси середньовічної філософії. Поясність значення апологетики і патристики.
З’ясуйте особливості філософії Відродження.
Дайте характеристику Реформації та її впливу на філософію, релігію, науку.
З’ясуйте значення раціоналізму та емпіризму у філософії Нового часу.
Розкрийте роль і значення філософії епохи Просвітництва.
Визначте особливості німецької класичної філософії: І.Кант, Г.Гегель.
Окресліть основні напрямки та ідеї сучасної філософії.
Охарактеризуйте вчення «філософії життя», розгляньте основних представників та їхні ідеї.
Проаналізуйте основи класичного психоаналізу.
Окресліть проблему людського існування у філософії екзистенціалізму.
Дайте характеристику позитивістського напряму у філософії ХХ століття.
Охарактеризуйте кордоцентризм та окресліть проблему національної ідеї в українській філософії.
Розкрийте роль і значення онтології у структурі філософського знання.
Дайте характеристику категорії буття. Окресліть проблему субстанції в онтологічній думці.
Визначте основні моделі єдності світу.
Проаналізуйте філософське розуміння категорії матерія. З’ясуйте основні її атрибути.
Охарактеризуйте рух і розвиток, простір і час. Виділіть основні концепції.
Окресліть сутність і грані свободи. Поясність принцип детермінізму.
Розкрийте роль і значення теорії пізнання у філософії та людській думці.
Дайте характеристику суб’єкта і об’єкта у процесі пізнання.
Зробіть порівняльний аналіз чуттєвого і раціонального у пізнанні.
Визначте поняття істини в теорії пізнання. Розгляньте основні критерії істини.
Дайте філософський аналіз свідомості як об’єктові гносеологічних досліджень.
Охарактеризуйте структуру свідомості.
Розкрийте поняття самосвідомість. Розгляньте розвиток уявлень про власне «Я».
Зробіть порівняльний аналіз феноменів свідомого і надсвідомого.
Проаналізуйте основні форми суспільної свідомості
Розкрийте роль і значення свідомості і мови. Окресліть основні функції мови.
Проаналізуйте проблему цінностей й ціннісного ставлення як фундаменту культури.
Проаналізуйте сутність і структуру аксіології в системі філософського знання.
Проаналізуйте постмодерністську ситуацію в культурі XX-ХХІ століття.
З’ясуйте основні етапи розвитку культури в Україні.
Охарактеризуйте проблему естетичного освоєння людиною світу. Що таке мистецтво?
Розкрийте роль і значення філософія для майбутнього людства.
Дайте філософський аналіз та класифікацію глобальних проблем сучасності. Визначте значення діяльності Римського клубу.
Охарактеризуйте співвідношення «людина-природа» як глобальну проблему.
Дайте характеристику науки і глобальних проблем сучасності.

Приложенные файлы

  • docx 22943665
    Размер файла: 14 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий