Методичні вказівки до виконання оцінки фін. ста..


Методичні вказівки до виконання практичної роботи
з оцінки фінансового стану підприємства
Виконання практичної роботи з оцінки фінансового стану підприємства полягає у оцінці фінансового стану на прикладі конкретного підприємства у відповідності до завдання. Для виконання практичної роботи студенту знадобляться: форма № 1 «Баланс», форма №2 «Звіт про фінансові результати», форма № 5 "Примітки до річної фінансової звітності".
Відображена інформація у формі № 1 «Баланс» стосовно наявності економічних і фінансових ресурсів, які контролюються підприємством, використовується для оцінки структури активів підприємства, ліквідності та платоспроможності підприємства, прогнозування потреби у залучених ресурсах.
У формі № 2 «Звіт про фінансові результати» міститься інформація про доходи, витрати та фінансові результати від звичайної та надзвичайної діяльності, за якою оцінюють і прогнозують прибутковість підприємства, прогнозують структуру доходів і витрат.
У формі № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» відображається інформація про нематеріальні активи, основні засоби, капітальні та фінансові інвестиції, доходи і видатки,грошові кошти.
Оцінка фінансового стану включає:
1.оцінка майнового стану підприємства;
2.оцінка платоспроможності (фінансової стійкості);
3.оцінка ліквідності;
4.оцінка ділової активності:
5.оцінка рентабельності.
1.Оцінка майнового стану підприємства дає змогу визначити абсолютні й відносні зміни статей балансу за визначений період, відслідкувати тенденції їхньої зміни та визначити структуру фінансових ресурсів підприємства.
1.1Коефіцієнт зносу (Кз) основних засобів характеризує стан та ступінь зносу основних засобів і розраховується як відношення суми зносу основних засобів до їхньої первісної вартості.
Коефіцієнт зносу(Кз):
Кз=ЗозПВ↓ (1.1)
де Зоз –сума зносу основних засобів (Ф №1, р.032), грн.
ПВ- первісна вартість основних засобів(Ф №1, р.031) грн.
1.2Коефіцієнт пригодності (Кг) основних засобів характеризує їх стан па визначену дату. Він розраховується, як відношення основних засобів після зносу до первісної їх вартості.
Кг=1-Кз, ↑(1.2.)
1.3Коефіцієнт оновлення основних засобів показує, яку частину від наявних на кінець звітного періоду становлять нові основні засоби, і розраховується як відношення первісної вартості основних засобів, то надійшли за звітний період, до первісної вартості основних засобів, наявних на балансі підприємства на кінець звітного періоду.
Коефіцієнт оновлення основних засобів (Кон):
Кон=ОЗ вПВк ↑(1.3.)
де ОЗв - первісна вартість основних засобів,що надійшли у звітному періоді (Ф № 5, р. 260. ст. 5) грн.;
ПВк - первісна вартість основних засобів, наявних на балансі на кінець періоду (Ф № 1,р. 031) грн.
1.4 Коефіцієнт вибуття основних засобів показує, яка частина основних засобів вибула за звітний період, та розраховується як відношення первісної вартості основних засобів, що вибули за звітний період, до первісної вартості основних засобів, наявних на балансі підприємства на початок звітного періоду.
Коефіцієнт вибуття основних засобів (Квиб.), грн.
Квиб=ОЗ вибПВп↓ (1.4.)
де ОЗвиб - основні засоби, що вибули за звітний період, (Ф № 5, р. 260, ст.8), грн.;
ПВп - первісна вартість основних засобів, наявних на балансі на початок періоду (Ф №1,р. 031). грн.
1.5 Доли оборотних виробничих фондів в оборотних коштах (Довф)характеризує питому вагу оборотних коштів в виробничій сфері.
Довф=ОВФОК↑ (1.5.)
ОВФ - оборотні виробничі фонди, (Ф № 1. р. 100, 120, 270), грн.;
ОК - оборотні кошти. (Ф№ 1, р. 260, 270). грн.
1.6 Доля довгострокових фінансових інвестицій в активах (Дінв) характеризує їх питому вагу в валюті балансу.
Дінв=ІфБ↑ (1.6.)
де Іф - довгострокові фінансові інвестиції (Ф№ 1, р. 040, 045), грн.
Б - підсумок балансу (Ф№ 1, р. 280)
1.7 Доли основних коштів в активах (Досн) показує частину коштів, інвестованих в основні фонди в валюті баланс
Досн=ПВ-ЗозБ↓ (1.7.)
де (ІІВ- Зоз) - залишкові вартість основних засобів (Ф № 1, р. 030), грн.
За результатами оцінки робиться висновок щодо абсолютної величини та структури балансу, динаміки зміни вартості активів підприємства, окремих статей балансу підприємства порівняно з попередніми періодами, зазначивши позитивні та негативні тенденції таких змін. Особливу увагу треба приділити наявності та структурі простроченої заборгованості підприємства.
2. Оцінка платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється за даними балансу підприємства, характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості га незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності.
2.1Коефіцієнт платоспроможності (автономії) розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність, та його незалежність від залучених коштів.
Коефіцієнт платоспроможності (Кпл)
Кпл=ВК1Б>0,5; ↑ (2.1)
де ВК1 - власний капітал та прирівняні до власних кошти ( Ф № 1. р. 380.
430. 630);
Б- підсумок балансу ( Ф № 1. р. 640).
2.2Коефіцієнт фінансової залежності (концентрації позикового капіталу) показує долю позикового капіталу у пасивах підприємства та характеризує його розмір на одиницю сукупних джерел
Кзал=ЗКБ<0,5; ↓ (2.2.)
де ЗК- залучені кошти (Ф №, р.480,620)
2.3Коефіцієнт фінансування (фінансової сталості) розраховується як співвідношення власних та залучених коштів і характеризує залежність підприємства від залучених коштів. Він показує скільки власних коштів припадає на одиницю залучених, тобто наскільки підприємство забезпечує свою заборгованість власними пасивами.
Коефіцієнт фінансування (Кф):
Кф=ВК1ЗК>1 (2.3)
де ЗК - залучені кошти (Ф № 1. р. 480. 620 ):
ВК1 - власній капітал та прирівняні до власних кошти ( Ф №1. р. 380. 430. 630).
2.4Чистий обіговий капітал (власні обігові кошти) розраховується як різниця між обіговими коштами підприємства та його поточними зобов'язаннями. Його наявність та величина свідчать про спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язаній, фінансувати оборотні активи за рахунок власного капіталу і прирівняного до нього,тобто довгострокових зобов'язань, та розширювати подальшу діяльність.
Чистий обіговий капітал (К):
К=ОА+ВМП-ПЗ-ДМП (2.4.1)
де ОА - обігові активи(Ф №1. р. 260), грн.;
ВМП- витрати майбутніх періодів, (Ф № 1. р.270). грн.
ПЗ- поточні зобов'язання (Ф №1, р. 620), грн.;
ДМП - доходи майбутніх періодів (Ф №1, р. 630), грн.;
або
К=ВК+НВП+ЗД-НА(2.4.2)
де ВК- власний капітал ( Ф № 1, р. 380 ), грн.;
НВП - забезпечення наступних витрат і платежів (Ф № 1, р. 430), грн.;
ЗД - довгострокові зобов'язання (Ф № 1, р. 480), грн.;
НА- необоротні активи (Ф № 1, р. 080), грн.
2.5Коефіцієнт забезпеченості обігових активів власними коштами розраховується як відношення величини чистого обігового капіталу (власних оборотних коштів) до величини обігових активів підприємства і показує забезпеченість підприємства власними обіговими коштами та їх можливість перетворюватися у ліквідні кошти.
Коефіцієнт забезпеченості власними обіговими коштами(Кзоа)
Кзоа=КОА>0,1 (2.5)
де К - чистий обіговий капітал, грн.:
ОА - розмір обігових активів підприємства ( Ф №1, р. 260 ). грн.
2.6Коефіцієнт забезпеченості запасів власними обіговими коштами (Кззап) показує наскільки запаси, які мають найменшу ліквідність у складі обігових активів, забезпечені довгостроковими сталими джерелами фінансування та розраховується як відношення власних оборотних коштів до величини запасів підприємства:
Кззап=КЗ↑ (2.6)
де З - запаси (Ф 1.р. 100, 120, 130, 140)
2.7Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в обігові кошти, а яка — капіталізована. Коефіцієнт маневреності власного капіталу розраховується як відношення власних обігових коштів до власного капіталу. Коефіцієнт маневреності і власного капіталу (Км):
Км=КВК>0,3 (2.7)
3.Оцінка ліквідності підприємства здійснюється за даними балансу і дозволяє визначити спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання.
Оцінка ліквідності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких
показників (коефіцієнтів): коефіцієнта покриття; коефіцієнта швидкої ліквідності; коефіцієнта абсолютної ліквідності; чистого обігового капіталу.
3.1. Коефіцієнт покриття розраховується як відношення обігових активів до поточних зобов'язань підприємства та показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Коефіцієнт покриття (Кп):
Кп=ОАПЗ>1(3.1)
де ОА - обігові активи (Ф №1, р. 260), грн.
ПЗ - поточні зобов'язання підприємства (Ф №1. р. 620 ), грн.
(Кп>1. Критичне значення Кп = 1. При Кп < 1 підприємство має неліквідний баланс. Значення Кп у межах 1-1,5 свідчить про те, що підприємство своєчасно ліквідує борги).
3.2Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується як відношення найбільш ліквідних обігових активів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань підприємства. Він відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Кл):
Кл=ОА-ЗПЗ>0,7 (3.2.)
де 3 - запаси (Ф № 1, зр. 100 по р. 140 ). грн..;
ПЗ - поточні зобов'язання підприємства (Ф№ 1. р.620). грн..
3.3Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових коштів та їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Ка):
Ка=ГКПЗ>0,2 (3.3)
де ГК - грошові кошти та їх еквіваленти ( Ф №1, р. 230. 240). грн.
(Ка є достатнім у межах 0,2 -0.35, а менше 0,2 - це зовнішня ознака неплатоспроможності).
4 Оцінка рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність їх використання.
4.1 Рентабельність активів (РА) розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до вартості активів і характеризує ефективність використання активів підприємства.
Ра=ЧПА↑(4.1)
де ЧП – чистий прибуток (Ф№2,р220). грн.:
А - середня вартість активів, тобто валюта балансу, (Ф № 1. р 280). грн.
4.2 Рентабельність власного капіталу (Рвк) розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості власного капіталу характеризує ефективність вкладення власних коштів у діяльність даного підприємства.
Рвк=ЧПВК↑ (4.2.)
де ЧП - чистий прибуток. (Ф№2 р. 220), грн.;
ВК середня вартість власного капіталу (Ф №1 р 380), грн.
4.3Рентабельність виробничих фондів (Рф) показує скільки підприємство отримує чистого прибутку з одиниці виробничих фондів та характеризує ефективність їх використання:
Рф=ЧПОФ+Ноа (4.3)
де ОФ – середньорічна вартість основних фондів (Ф №1,р.100, 120, 130, 270) грн.
Ноа - середня сума нормованих оборотних активів (Ф № 1, р. 100, 120. 130. 270). грн..
4.4Рентабельність діяльності (Ра) розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) і характеризує ефективність господарської діяльності підприємства.
Ра=ЧПДч↑ (4.4.)
де ЧП - чистий прибуток. (Ф№ 2, р. 220):
Д - чистий дохід. (Ф№2. р. 035 )
4.5Рентабельність продукції (Рп) розраховується як відношення чистого прибутку до витрат на виробництво продукції і характеризує розмір отриманого прибутку на одиницю витрат па виробництво продукції.
Рп=ЧПС↑ (4.5.)
де С - собівартість реалізованої продукції (Ф № 2, р. 040). гри..
4.6 Коефіцієнт покриття відсотків (Квід) показує скільки відсотків за кредитами покриває прибуток від звичайної діяльності:
Квід=ПзвВ↑ (5.1.)
де Пзв - прибуток від звичайної діяльності (Ф № 2, р. 170). грн.;
В - відсотки за о триманими кредитами (Ф№ 2, р. 140), грн.
5. Оцінка ділової активності дозволяє проаналізувати ефективність основної діяльності підприємства, що характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів підприємства.
5.1 Коефіцієнт обіговості активів (Ко) обчислюється як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) до валют и балансу підприємства і характеризує ефективність використання підприємством усіх наявних ресурсів, незалежно від джерел їх залучення.
Ко ак=ДчБ↑ (5.1.)
де Дч- чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (Ф №2. р 035), грн.
Б- середня сума актинів ( Ф № 1. р. 280), грн.
5.2. Коефіцієнт оборотності обігових коштів (Ка) визначається як відношення доход від реалізації продукції до розміру обігових коштів та показує скільки оборотів здійснюють оборотні кошти при обслуговуванні процесу виробництва та реалізації:
Ко=ДчОА+ВМП↑(5.2.)
де Дч - чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (Ф №2. р 035). грн.: ОА - середня сума оборотних активів (Ф №1. р. 260), грн.:
ВМП - середні витрати майбутніх періодів. (Ф № ]. р.270), грн..
5.3 Тривалість одного обороту обігових коштів (То) показує період часу (в днях), за який використовуються оборотні кошти на виробництво та реалізацію продукції:
То=ТКо↓ (5.3.)
де Т- період часу, за який проводиться оцінка (360. 90. 30 днів).
5.4 Коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості розраховується як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції робіт, послуг до величини дебіторської заборгованості та характеризує швидкість обертання дебіторської заборгованості підприємства за період, що аналізується, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємством. Він показує скільки разів дебіторська заборгованість перетворюється на грошові кошти.
Кдз=ДчДЗ↑ (5.4.)
де Дч - чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (Ф №2, р 035), грн.: Км - коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості, оборотів
ДЗ - середньорічна сума дебіторської заборгованості, (Ф № 1,р. 161 -210)
5.5 Тривалість обороту дебіторської заборгованості (Тдз) показує, за який час погашається дебіторська заборгованість,тобто вона перетворюється на грошові кошти.
Тдз=ТКдз↓ (5.5.)
5.6 Коефіцієнт обіговості основних засобів (фондовіддача) розраховується як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної вартості основних засобів. Він показує ефективність використання основних засобів підприємства, тобто скільки виручки від реалізації продукції припадає на гривню, витрачену на основні засоби.
Кобоз=ДчОФ↑(5.6)
де Дч чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (Ф №2, р 035), грн.;
ОФ - середньорічна вартіст ь основних фондів (Ф № 1, р. 030), грн..
5.7 Коефіцієнт обіговості власного капіталу розраховується як відношення чистого доходу (виручки) під реалізації продуції (робіт, послуг) до середньорічної величини власного капіталу підприємства і показує ефективність використання власного капіталу підприємства.
Коб вк=ДчВК↑(5.7)
Де Дч - чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, (Ф№2,р. 035);
ВК- середньорічна величина власного капіталу ( Ф № 1, р. 380 ).
6. Визначення ймовірності банкрутства
Для визначення незадовільної структури балансу неплатоспроможних підприємств існує система критеріїв. Для вітчизняних економічних умов найбільш прийнятою є система показників У. Бівера.
Коефіцієнт Бівера = Чистий прибуток – Амортизація________________
(Довгострокові зобов’язання)+(Короткострокові зобов’язання)
Рентабельність активів = ___Чистий прибуток
Активих 100
Фінансовий = (Довгострокові зобов’язання)+(Короткострокові зобов’язання)
лівередж Активи
Коефіцієнт покриття
активів чистим = (Власний капітал)+(Поза оборотні активи)
оборотним капіталом Активи
Коефіцієнт покриття = _______Обігові активи_______
зобов’язаньКороткострокові зобов’язання х 100
Показники Компанія із задовільним фінансовим станом За 5 років
до банкрутства За 1 рік до банкрутства
Коефіцієнт Бівера0,4-0,45 0.17 -0,15
Рентабельність активів 6-8 4 -22
Фінансовий лівередж≤37 ≤ 50 ≤ 80
Коефіцієнт покриття активів чистим оборотним капіталом 0,4 ≤ 0,3 ≈ 0,06
Коефіцієнт покриття зобов'язань ≥ 3,2 ≤ 2 ≤ 1
Для визначення фінансового стану підприємства доречно визначити економічну вартість підприємства.
Економічна вартість підприємства (ЕВ) визначається діленням вартості середньорічного чистого грошового потоку у підприємства (ЧГП) на середньозважену вартість капіталу (Кс).
Цей показник дає можливість вибору підприємству подальшої діяльності, що знаходиться на межі банкрутства:
якщо ЕВ > ЛВ (ліквідаційна вартість) > реорганізація
якщо ЕВ < ЛВ > ліквідація.
Прогнозування ймовірності банкрутства може здійснюватися за допомогою двофакторної моделі Альтмана. Ця модель вимагає розрахунку коефіцієнта Z. Якщо цей коефіцієнт буде більше нуля — ймовірність банкрутства велика. Від'ємне значення коефіцієнта Z вказує на малу ймовірність.
Модель Альтмана:
Z = -0,3877 - 1,0736К1 + 0,0579К2,
де К1 — коефіцієнт покриття;
К2 — питома вага залучених засобів в пасивах.
Оцінку можливості відновлення платоспроможності в найближчі півроку проводять за допомогою спеціального коефіцієнта:
Кв = Кп.л.п. + 6міс./12міс. х (Кп.л.к. – Кп.л.п.)
НКпл.
де Кв—коефіцієнт відновлення платоспроможності,
Кп.л. п. — коефіцієнт поточної ліквідності на початок періоду,
Кп.л. к. — коефіцієнт поточної ліквідності на кінець періоду,
НКп.л. — нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності.
Прогнозування ймовірності банкрутства може також здійснюватися за допомогою п'ятифакторної моделі Альтмана:
Z=1,2Х1 + 1,АХ2 + 3,ЗХ3 + 0,6Х4 + Х5,
де Х1 — частка оборотного капіталу в активах підприємства;
Х2 — частка нерозподіленого прибутку від реалізації продукції до активів підприємства;
Х3 — відношення прибутку від реалізації продукції до активів підприємства;
Х4, — відношення ринкової вартості звичайних і привілейованих акцій до пасивів підприємства;
Х5 — відношення обсягу продаж до активів.
Значення показника Z Ймовірність банкрутства
До 1,8 Дуже висока
1,8-2,70 Висока
2,71-2,99 Можлива
3,00 і більше Низька
7. Висновки
Студент повинен узагальнити отримані результати у зведену таблицю (см. таблиця 6.1).
№ Назва показника Фактичне значення Абсолютне відхилення Нормативні значення та позитивні тенденції
За попередній період За звітній період
На підставі узагальненій результатів оцінки фінансового стану підприємства за вищенаведеними значенням фінансових коефіцієнтів треба зробити висновки та скласти рекомендації щодо подальшого покращення фінансової діяльності.
Наприклад, майновий етап підприємства вважається добрим, якщо зношеність основних засобів зменшується, придатність їх зростає, а коефіцієнт оновлення основних фондів більший, ніж показник вибуття. Доля оборотних виробничих фондів в оборотних коштах повинна збільшуватися, а доля коштів, інвестованих в основні засоби в активах, повинні зменшуватися. якщо спостерігається зростання обсягів реалізованої продукції. Частина портфельних інвестицій повинна зростати, якщо вони приносять доходи, тобто сума доходів від інвестицій збільшується.
Так, якщо підприємство є прибутковим (коефіцієнт рентабельності діяльності перевищує 0.01), або показники його майнового стану, ліквідності, платоспроможності, ділової активності відповідають нормативним вимогам, то фінансовий стан підприємства визнається задовільним і робиться позитивний висновок про діяльність підприємства.
Якщо коефіцієнт рентабельності діяльності підприємства має низькі значення (дорівнює або є меншим ніж 0.01), або за останній звітний період підприємство отримало чистий збиток, але показники (коефіцієнти) фінансового стану підприємства відповідають нормативним вимогам, то фінансовий стан підприємства визнається задовільним. Однак при ньому доцільно звернути особливу увагу на майновий стан підприємства, проаналізувати фінансові результати діяльності підприємства.
Якщо підприємство є збитковим протягом періоду, що аналізується, більшість показників фінансового стану підприємства не відповідають нормативним вимогам, існує тенденція до їх погіршення, та фінансовий стан підприємства визнається незадовільним.
За рівнем покриття різних видів джерел суми запасів і затрат розрізняють декілька видів фінансової стійкості підприємства:
? абсолютна стійкість фінансовано стану, коли власні джерела формування оборотних активів покривають запаси і затрати. При цьому наявність власних джерел формування оборотних активів визначається по балансу підприємства як різниця між сумою джерел власних та прирівняних до них коштів і вартістю основних фондів та інших необоротних активів;
? нормальний стійкий фінансовий стан, коли запаси і втрати покриваються сумою власних джерел формувати оборотних активів і довгостроковими позиченими джерелами;
? нестійкий фінансовий стан, коли запаси і затрати покриваються сумою власних джерел формування оборотних активів, довгострокових позикових джерел, короткострокових кредитів і позик;
? кризовий фінансовий стан, колі запаси і витрати не покриваються всіма видами можливих джерел їх забезпечення (власних, позикових та і ін.) підприємство знаходиться на межі банкрутства.

Приложенные файлы

  • docx 25368075
    Размер файла: 45 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий