методичні рекомендації до уроку Херсонщині-70

З АТВЕРДЖЕНО навчально-методичною радою КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» (Протокол №5 від 19.12.2013р.) Методичні рекомендації щодо проведення в загальноосвітніх н авчальних закладах Херсонської області Єдиного уроку на тему « Херсонщині вЂ“ 70 років » На виконання Плану організа ційних заходів з підготовки до відзначення 70-ї річниці утворення Херсон ської області, затвердженого рішенням обласної ради від 13 листоп ада 2013 року № 882, наказу Департаменту освіти і науки, молоді т а спорту Херсонської обласної державної адміністрації від 10 грудня 2013 ро ку № 584 «Про відзначення 70-річчя створення Херсонськ ої області», наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації від 31 грудня 2013 року № 625 «Пр о організацію та проведення Єдино го уроку «Херсонщині вЂ“ 70 років » рекомендуємо провести 20 бе резня 2014 ро ку у вс іх навчальних закладах області Єдиний урок « Херсонщині вЂ“ 70 років » за уча стю видатних людей краю . Відзнач ення 70-річчя Херсон щини – один із головних пріоритет ів виховної діяльності загальноосвітніх навчальни х зак ладів області протягом 2014 року. У цей період лейтмотивом шкільного життя мають стати поняття: родина, рідний край, Херсон щи на, Украї на, патріот, громадянин , творча особ истість, людина праці . Херсонська облас ть – н аймолодша область південної України, утворена в 1944 році. На території області ( площа 28,5 тис. км 2 , це 4,7% тер иторії країни) 18 районів , 259 сільських рад, 698 населених пунктів . Насе лення області станов ить 1078 ,2 тис. осіб ( на 01.01.2013 р. ) . Херсонщина – це єдина област ь Ук раїни, що омивається трь ома морями – Чорним, А зовським і рукотворним К аховським . В обл асті 19 великих і малих річок, і найбільш розгалужена зрошувальна система в Європі площею понад 400 га. Херсонські землі скла дают ь половину зрошувальних земель держави . Херсонська область характеризується екологічно чистим вир обництвом зернових, зернобобових, технічних культур, овочівництвом, баш танництвом, виноградарством, садівництвом і тварин н ицтвом м ’ ясо-молочного напряму. У 2011 році був зібраний рекордний урожай зернових – 2 ,5 млн. т . Уперше за роки незале жності аграрії Херсонщини досягли рекордної в рожайності рису – в середньому 78,8 центнера «білого золота» з гек тара (2013 рік ). Херсонщина є найбільшим виробником овочів в Україні. Внесок області у виробництво о вочів і баштанних культур в Україні становить 13% . На Херсонщин і збирається рекордний урожай помідорів – 1 10 т з одного гектара (це в 6 разів перевищує врожайність томатів по Україні і в 1,5 рази врожайність томатів у Каліфорнії, кліматичні умови в якій вважаються ідеальними для їх вирощування). Н ов ий рекорд України у ста но вив найбільший кавун вагою 25 кілогр ам 100 грам, крім того вага найбільшої дині склала 9 кг 200 гр ам та гарбуза – більше 40 кг (фестиваль « Укра їнський кавун – с олодке диво», м. Гола Прист ань, 2013 рік). Промисловий комплекс області нараховує 220 підприє мств харчової та переробної промисловості, машинобудування, електроен ергетики, хімічної, легкої та інших галузей. Область має потужну транспортну систему. У транспортний комплекс регіону входить 900 км залізничних кол ій, 3 морських і 2 річкових пор ти, аеропорт , два міжнарод них транспортних коридори і 4 дороги державного значення. Загаль на протяжність у сіх автодоріг по області становить понад 5000 к м. П іщані морські пляжі, мальовничі річкові пейзажі, ці люща суміш південного сонця та степового повітря сприяють розвитку рек р е аційно-туристичного комплексу області. У рейтингу десяти основних регіонів внутрішнього туризму в Україні Херсонська об ласть посідає четверте місце. Особливої своєрідності Херсонській області надають запові дні куточки, відомі на весь світ, зокрема два з трьох в Україні біосферних заповідник и – Асканія-Но ва та Чорноморський та три націон альних парк и – А зово-Сиваський, Олешківські піски та Джарилгач. Мета проведення уроку: · на прикладах основни х поді й та біографій видатних людей показати становлення та здобутки Херсон ської області , духовне багат ство культурної спадщини краю ; окреслити роль о бласті в соціально-економічному, політичному та кул ьтурному житті країни ; · поглибити знання учн ів про Херсонщи ну, її культурні традиції, стор і нки історії та видатних людей краю , архі тектурні та історичні пам’ ятники , природну скарбницю ; · сприяти формуванню історичної п ам’ яті, вихов анню патріотизму , розумінню цінностей прав людини та громадянських свобод ; · формув ати ос обисту відповідальність за д олю дер жави та рідного краю, активну життєву позицію ; · розвивати мовлення учнів, творчу уяву, критичне мислення, вміння працювати з іст о ричними та географічними джерелами . Оформлення уроку: · сим воли Херсонської облас ті, свого району (міста); · карти Херсонс ької області, свого району (міста); · проекти, присвячені житт ю та творчості видатних людей краю; · виставка художньої, історичної та географічної літератури . Загальні рекомендації щодо проведення уроку У процесі підготовки до провед ення Єдиного уроку «Херсонщині вЂ“ 70 років» доцільно розробити конкретну програму дій – загальношкільний програмно-цільовий проект «Херсонщи на на карті України». У кожному регіоні області, у кожному навчальному за кладі необхідно конкретизувати особливості утворення рідного району, міста, села. До палітри інформації про ут воре ння Херсонщини бажано включа ти узагальнені статист ичні дані, хронологію подій та істор ичних фактів. Усім педагогічним колективам навчальних закладів області важливо тако ж передбачити участь видатних людей Херсонщини в пр оведенні Єдиного уроку. У зв’ язку з цим потрібно активізувати роботу шк ільних музеїв, кімнат бойової і трудової слави, поновити експозиції крає знавчих музеїв, провести зустрічі з громадськими ор ганізаціями, клубами ветеранів, заздалегідь запросити їх до участі в уро чистому проведенні Єдиного уроку. За можливості організувати екскурсії до Хер с о нського краєзнавчого та художнього музеїв, районн их (міських) краєзнавчих музеїв, музеїв бойової слави; краєзнавчі експед иції визначним и місцям и області з метою вивчення та збору матеріалів, їх под альшого використання в навчально-виховн ому процесі. У шкільній бібліотеці доціль но організувати розгор нуту тематичну книжкову виставку під назвою « Херсонщині вЂ“ 70 років » . На виставці бажано предс тавити твори письменників про Херсонщину . Ва рто скористатися та кож публікаціями обласних газет про історію створення Херсонської області, її минуле та сучасне життя . При виборі місця, форм, методів проведення уроку слід врахов увати вікові та індивідуальні особливості школярів, традиції навчальн ого за кладу , громади тощо . Змістовно провести урок допоможуть запрошені гості : учасники історичних подій, політичні діячі, письмен ники, знавці та шанувальники історії рідного краю, у чені. Доціль но передбачити участь батькі вс ької громадськості в проведенні за ходів. Обов’ язковими складовими Єдиного уроку є використання державної симв оліки та символіки Херсонської області, належний інформаційний та худо жньо-естетичний рівень оформлення. Рекомендуємо кер івникам загальн оосвітніх навчальних закладів орга нізувати тематичні виставки художніх творів і творів мистецтва , присвячені видатним сторінкам історії Херсонщини : «Рідн а земля – земля світла, любові й добра», «Мій край у всьому неповторний», «Херсонська область : шлях з минулого в сьогодення». Знання історії рідного краю – це вияв любові до Батьківщин и, запорука формування регіонального патріотизму, усвідом лення причетності до подій загальнодержавного значення. Дослідж ення сторінок історії своєї області переконує в міцному зв’ язк у поколінь, визначній ролі земляків у становленні українськ ої нації, розкриває значення Херс онщини у житті держави . Доби раючи матеріал до уроку, педагоги повинні врахувати регіональні особливості : використати іст орію свого міста або району , біографії відомих земляків минулого та сучасності, звернутися до джерел народної пам’ яті. Доцільно залучити до участі в проведенні уроку представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських і ветеранських організацій, нау ки та культури, державних установ, батьківської громадськост і; в идатних людей краю . Рекомендуємо ознайомитись із загальним краєзнавчим Інтернет -проектом «Херсонщина : ч ас , події , люди …» , я кий стартував на сайті віртуального проекту « Краєзнавст во Таврії » Херсонської обласної універсальної наукової бібліо теки ім . Олеся Гончара 17 березня 2009 року . С айт в ірт уального проекту «Краєзнавство Таврії» http://www.krai.lib.kherson.ua/kherson.htm є частиною бібліотечного порталу www . lib.kherson.ua . Складовою частиною Інте рнет -проекту «Херсонщина : час , події , люди…» є підрозділ « Видатні постаті Херсо нщини » , який на сьогодні нараховує вже біль ше 150 особистостей та містить понад 700 фотоматері алів . Біобібліографічна база даних під розділу дає можливіст ь для створення тематичних міні -проектів . До ювілею області презентовано перший з н их «Вони керували Х ерсонщиною» , що м істить матеріали про перших осіб Херсонщини починаючи з кінця XVIII століття і до сьо годення . Інтернет -проект «Херсонщина : час , події , люди…» також містить підрозділи : «Літературна сторінка» , « Листи з ві йни» , «Пам’ ятні місця Херсон а та об ласті» , «Вулицями Херсона » , «Краєвиди Херсонщ ини» , «Зупинені миттєвості життя» , «Такою Херсонщину бач ив світ (поштові листівки , конверти , марки та значки )» , «Херсонщина в мемуара х та спогадах її мешканців» , «Просвітницький рух на Херсонщині» , «Символіка Хе рсон щини» , «Літопис населенних пунктів Херсонщини» . З метою підвищення емоційного сприйняття у процесі проведе ння уроку рекомендується використовувати музичні твори, відеоролики, м ультимедійні презентації, фрагменти документальних фільмів, які висві тлюють минуле та с ьогодення області , її творчий та ду ховний потенціал. У підсумку Єдин ого уроку варто на голосити, що кожен учень може зробити свій вне сок у стан овлення нашої держави та рідної Х ерсонщини . У процесі організації роботи з учнями початков ої школи рекомендуємо надати перевагу ігровим формам робот и, діалогічному способу спілкування, виконанню практичних дій. Ф орма проведення Єди ного уроку, методи, засоби та прийоми роб оти мають відповідати віковим особливостям учнів (урок-свято, конкурсно- ігрова програма, вікторина, турнір знавців, колективна творча справа, св ято-презентація, інтелектуальна гра, урок-подорож тощо). Зміст уроку повинен відповідати дидактичним принципам нау ковості й доступності. Враховуючи вікові та індивідуальні особливості дітей молод шого шкільного віку, форми проведення заняття та організаці ї діяльності учнів учител ь може обирати на свій розсуд. Використання наочно сті на уроці в початковій школі є обов'язковим. Такими матеріалами можуть стати репродукці ї краєвидів області, національне вбрання жителів різних районів област і, портрети відомих діячів історії, політики, культури, фотокартки самих дітей, їхніх родин. Доц ільно використовувати літер атурну спадщину письме нників Херсон щини, український фольк лор, посібники для учні в 1-3 класів «Херсон – мій рідний дім» тощо. Орієнтовни ми творчими формами, у рамках проведення уроку в 1-4 класах, можуть бути: · шкільний конкурс «Кращий учнівськ ий проект «Сторінками історії нашого міста»; · фотоконкурс «Світ очима дітей»; · літературний віночок «Я люблю с вій рідний край», «Рідний край – Херсон щина моя»; · пізнавальна гра- подорож «Пам’ ятні місця рідного міста (села)» ; · історична гра-вікто рина «Що я знаю про рідне місто (село)?»; · пішохідна екскурсія «Вулиця, на якій живу»; · виставка малюнків «Рідний край , де ми живемо», «Улюблені куточки мого міста (села)»; · вікторина «Що я знаю про природ у рідного краю»; · зустріч у сімейному колі «Сторі нками сімейного альбому»; · віртуальні екскурсії «Т рудові колективи міста (села)» · заочні мандрівки, п одорожі «Люби і знай свій рідний край» , «Я люблю рідне місто (с ело)»; · презентація творчого проект у « Я люблю рідне місто (село) » , « Мої мрії пр о майбутнє рідного міста (села)» , « Погляд у майбутнє рідного міста »; · екскурсії до місцевих художн іх та краєзнавчих музеїв; · краєзнавча гра – лото «Барви рідного краю» ; · колективна р обота з розфарбовування малюнків «Мій рідний край» . Зміст, структура і план проведення уроку має стати творчим доробком ко жного вчителя спільно з батьківським та учнівським активом, громадою. Ур ізноманітнити види робіт на уроці допоможуть презентації, аудіо, відео , звіти учнів про участь в роботі творчих дитячих колективів , кросворди, дидактичні ігри, робота з прис лів’ ями, художніми творами тощо. Основний зміст уроку можуть складати дібрані вч ителем матеріали про утворення області, її обласний центр , символи – герб та прапор , народні символи; рідне село (місто); земляк ів , які прославили рідний край . Єдиний урок у 5– 9 класах повинен сп рияти гармонійному поєднанню, осмисленню ідей патріотизму, розширенню кругозору, розвитку пізнавальних інтересів учнів до духовного та культ урного життя рідного краю, мови, формуванню національної гі дності, духовного розвитку, інтересу і прагнення до пізна ння гер оїчних сторінок минулого . Завданням учителя є максимальне використання потенціалу з нань учнів, їхніх творчих здібностей та обдарувань. Педагог повинен звер нути увагу на культуру спілкування, стимулювати розвиток гуманних якос тей учнів. Дітям треба чітко засвоїти, що кожен має право висловити свою д умку і бути почутим. Форма проведення уроку, методи, засоби та прийоми роботи маю ть відповідати віковим особливостям учнів (година спілкування, зустріч, конкурсно-ігрова програма, колективна творча справа , усний журнал , урок-турнір, урок-м андрівка, урок- вікторина , урок- дослідження з елементами розповіді тощо ). У 6- 8 класах рекомендуємо здійснити уявну подорож «Герої на карті Херсонщини». Учні заздалегідь готують карту рідного міста чи села, району чи обл асті із зазначенням тих місць , які пов’ язані з ушануванням пам’ яті відомих людей краю. Аналогічним може бути завдання – підготувати карту Херсонської області «ТОП вЂ“ 10: Херсонщина», на якій позначаються місця, пов’ язан і з подіями, що здійснили вагомий вплив на розвиток регіону. О дночасно школярі готують короткі повідомлення про зазначених г ероїв або події . « Історія жива – знаймо її та шануймо героїв!» , – таким має бути лейтмотив цих заходів. Орієнтовними творчими формами, у рамках пр оведення уроку , для учнів на званої вікової групи можуть бути: · вікторина «Знаю та розумію історі ю рідного краю»; · конкурс історичних га зе т або малюнків; · заочна пошукова експедиція «Ко зацькому роду нема переводу»; · літературно- гео графічний пошук «Панорама десятиліть рідного краю»; · історичні п ортрети «Ви датні особистості Херсон щини»; · творче інтерв’ ю з видатними людьми краю; · презентація проекту «Моя земля – земля моїх батьків»; · книжково- ілюстрован і виставки «М іста -побратими міста, в якому я живу » ; · літературно- художні читання «Херсон очима відомих людей Х V ІІІ-ХІХ ст оліття »; · діалоги про традиції, звичаї, культ уру «Доля моєї сім’ ї в долі рідного краю»; · зуст річі з видатними зе мляками «Херсон щину люди прикрашають»; · гра-подорож «Чарівн ий мій край, Херсон щина» ; · віртуальна подорож « Моя сім’ я, моя родина – це наша об ласть, Україно!» . Підготовка т а проведення Є диного уроку у 10 – 11 класах має сприяти формуванню у школярів особистісних рис патріота рідної землі; розвивати духовну, моральну, правову, трудову, еко логічну культуру; прищеплювати бажання стати свідомим громадянином свого краю, держави, соціально - ак тивною особистістю. Прагнення учнів до самостійності, роздуми про власн ий життєвий шлях бажано спроектувати на формування почуття господаря, я кий оцінює свою життєву позицію через при зму пізнання ми нулого й сучасного рідної області, інтересів і потре б рідного краю та шляхів його розвитку. Ефективн им для застосування у с таршій школі є метод проектів. Він розвиває в учнів уміння сам остійно здобувати знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, фор мує критичне мислення. Робота над проектом передбачає детальне опрацювання структури спільної діяльності учасників проекту, які заздалегідь планують результати і фо рму їх подання (рукописний журнал, колаж, відеофільм, вечір тощо ). Доцільно гот увати творчі проекти з різноманітної краєзнавчої тематики, оскільки вони можуть дати не т ільки пе вні знання, але й сприяти муть форм уванню громадянської позиції, патріотизму та розуміння особистої відп овідальності за жит тя громади та регіону. Наприклад, про ект «Інтерв’ ю з очевидцем» дозволить учням поставити запитання людям , які стал и свідками визначних подій історії Х ерсонської області, підсуму вати зібрані факти та відомості, презентувати підготовлений матеріал. Орієнтовним и творчими формами, у рамках проведення уроку в старшій школі , можуть бути: · ділова гра «Херсон щина: думаю, мрію, пропоную» · перехрестя думок « Мій край: мин уле, сучасне, майбутнє»; · літературно- муз ичний калейдоскоп «Пісні нашого краю»; · засідання «круглих столів»; · тематичні диспути; · усний журнал «І сторія г еральдичних символів Херсон щини»; · презентації істор ичних досліджень «Видатні особистості краю» ; · історични й екскурс у минуле рідного краю; · віртуальна подоро ж « Знайомтесь, Херсонщина!» ; · лист до сучасників «Моя рідна земля – Херсонщина» ; · фотовиставка «Краєвиди рідн ого міста (села)» . У цілому 2 0 бер езня 201 4 року – це де нь Херсон щини у школі (проведення Є диного уроку та інших заходів до відз начення 7 0-річчя області) і він має стати визначною подією в житті шкільного колективу, важливим засобом громадя нського, патріотичного виховання. Розпо чата на Єдиному уроці розмова повинна знайти своє лог ічне продовження в навчально-виховному процесі освітнього закладу . Зміст усіх заходів повинен сприяти духо вному піднесенню учнів, утвердженню їхньої громадянської позиції. Список рекомендованої літерат ури Навчальні посібники 1. Водотика С.Г., С інкевич Є.Г. Іс торія Херсонщини : Навчальний посібник. – Херсон: Айлант, 2003. – 202 с. 2. Географія Херсонщини : Навчальний посібник / Пилипенко І.О. (керівник), Мальчикова Д.С., Єрмакова С. Л., Руденко М.М., Грачова О.М., Козловець А.В., Саркісов А.Ю. – Херсон: ПП Вишемир ський В.С., 2007. – 221 с. 3. Етнічна карта п івдня України (Соціокультурний та етнополітичний аспекти). Випуск 2. Херс онська область: посібник / за заг. ред. П.І. Надолішнього. – Одеса : Одеський філіал УАДУ; Астр опринт, 1 9 98. – 48 с. 4. Кваша С.В., Бойко В.М. Херс онська область, Природа, населення, господарство: Посібник. – Херсон: Айл ант, 2004. – 82 с. 5. Коротецкий А.А. Ле топис ь Херсона. – Херсон , 2003. – 283 с. Довідкові видання 1. Кто есть кто в Херсонской области. 2004-2005 гг. 1700 биографий. Библиографический справочник / за ред. С.М. Сухопарова. – Херсон: Издательский Дом «СЛАЖ», 200 5 . – 524 с. 2. Нації і народності Херсонщини: м инуле і сьогодення. Анотований науково-допоміжний архівно-бібліографі чний покажчик. – Херсон: Айлант, 2013. – 242 с. 3. Орлова З.С., Ратнер И.Д. Из истории заселения Херсонщины: Краткий справ. – Херсон, 1993. – 128 с. 4. Путешествие по Хе рсонщине: Энциклопедия-путеводитель. – Херсон: Наддніпряночка, 2008. – 300 с. 5. Статистичний щорічник Херсонської області за 2012 рік / Голов. упр. статистики у Херсонській обл. – Херсон, 2013. – 499 с. 6. Тростянецкий А.С. История энергетики Херсонщины. – Херсон: «Надд ніпряночка», 200 5 . – 11 2 с. 7. Херсонщина аграрна: Галуз еве презентаційне видання / Автори-упорядники: Юрій Пащенко, Ольга Алєфе рко. – Херсон: Наддніпряночка, 2010. – 260 с. 8. Херсонщина. – Херсон: Вид авництво «Наддніпрянська правда», 2004. – 201 с. 9. Херсон ська област ь: Географічний атлас: М оя мала Батьківщина / Гол. ред. кол. С.Г. Чорний . – К.: ТОВ «Видавництво «Мапа» , 2005. – 20 с. 10. Хто є хто на Херсон щ ині. Видат ні земляки. Вип. 1 / упоряд. В.В. Болгов. – К., 2005. – 288 с. Інші книги 1. Авдальян М.М. Збірка статей із краєзнавства. – Херсон: РІПО, 2010. – 100 с. 2. Бойко Я.В. Заселение Южной Украины. Формирование этнического состава населения края: русские и укр аинцы (конец Х V ІІІ – нач. ХХ І в.). Этностатистический очерк. Выпуск 1. – Черкас сы: «Вертикаль», 2007. – 48 с. 3. Видатні постаті т аврійського краєзнавства: Матеріали обласних краєзнавчих читань (31 січн я 2012 р., м. Херсон) / за заг. ред. З.В.Філончук. – Херсон: ХАНО, 2012. – 65 с. 4. Горобець А.Я., Доро гань С.Б. Особливості топонімоутворення Новотроїцького району Херсонс ької області. – Херсон: ПАТ «Херсонська міська друкарня», 2013. – 234 с. 5. Каховка. Історія – суч асність. – Херсон: Видавництво «Наддніпряночка», 2007. – 116 с. 6. Край південний – Олешшя : краєзнавчий нарис / упоряд. Б. Прищепа, П. Прядка. – Київ: Видав ничий центр «Просвіта», 2009. – 146 с. 7. Лиховид О.М. Скадовськ та скадовчани. – Скадовськ, 2005. – 320 с. 8. Лиховид О.М. Джарилгацька затока. – Скадовськ, 2008. – 192 с. 9. Лиховид О.М. Південні ворота Україн и. – Скадовськ: АС, 2011. – 200 с. 10. М.М. Авдальян – географ, історик, краєзнавець: Матеріали обласни х краєзнавчих читань до 90-річчя від дня народження відомого краєзнавця М. М.Авдальяна (23 січня 2011 р., м.Херсон) / за заг. ред. З.В.Філончук. – Херсон: РІПО, 2011. – 79 с. 11. Оленковський М.П. Сім історичних чудес Херсонщи ни. – Херсон, 2010. – 48 с. 12. Оленковський М.П. Сім природних чудес Хе рсонщини. – Херсон, Айлант, 2009. – 48 с. 13. Пихуля В.М. Геническ и г еничане. – Геническ, 1995. – 84 с. 14. Роль топоніміки у досл ідженні рідного краю: матеріали ІІІ обласних краєзнавчих читань (31 січня 2013 р., м. Херсон) / за заг. ред. З.В.Філончук. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академі я неперервної освіти», 2013. – 132 с. 15. Харченко А.Г. Каланчак та його ок олиці. Історичний та географічний нарис / А.Г. Харченко – Херсон: О лді плюс, 2008. – 336 с. 16. Херсонщина запрошує: Художній ф отоальбом. – Херсон: Наддніпряночка, 2008. – 384 с. Періодичні видання 1. 20 років незалежності: Херсонщина // Урядовий кур’ єр. – 2011. – №147. – С .8-9. 2. Кожем ’ яка О. Л. Наш край наприкінці Х V ІІІ-ХІХ ст. Німецькі колон істи-переселенці на землях степової України та Північного Приазов ’ я. 9 клас. / О.Л. Кожем ’ яка // Історія та правознавство. – 2011. – № 2. – С.25-31. 3. Свиридова О.І. Край, де калина рубіном цв іте / О.І.Свиридова // Географія та економіка в сучасній школі. – 2012. – № 3. – С . 34-35. 4. Свиридова О.І. Позак ласний краєзнавчий захід «Чи знаєш ти Голопристанщину?» / О.І.Свиридова // Географія та економіка в сучасній школі. – 2012. – № 3. – С. 36-37. 5. Тригуб С.Є. Рекреаційна привабливість н ижньодніпровських плавнів. Туристсько-краєзнавча подорож / С.Є. Тригуб // Г еографія. – 2013. – № 7. – С.33-39. 6. Тучапська О. Визначні люди в історії Херсонщини / О. Тучапська // Дже рела. – 2011. – № 1. – С.10-12. 7. Філончук З.В. Кам ’ яний літопис нашого міста (тур нір краєзнавців) / З.В. Філончук // Джерела. – 2008 . – №11-12. – С.9-12. 8. Філончук З.В. Краєзнавчий брейн-ринг «Моя Херсонщина» / З.В. Філончук // К раєзнавство. Географія. Туризм . – 2009. – №4. – С .14-17 . 9. Філончук З.В. Наймолодша область в українському Причорномор ’ ї / З.В. Філончук // Географія та економіка в сучасній ш колі. – 2012. – № 3. – С. 32. 10. Херсонщина – славна таврійськ а земля // Позакласний час. – 2011. – № 4. – С.75-98. 11. Чернієнко Н. Таврійські самоцві ти. Краєзнавчий портрет Херсонщини / Н. Чернієнко, Ю. Чернієнко // Джерела. – 2009. – № 16. – С.11-13. м. Херсон Навчальні посібники 1. Херсон – мій рідний дім. 1 клас: Навч альний посібник для годин спілкування / Н.Ю. А стапова. І.А. Прохоренкова, В.Є. Ткаченко. – Херсон: Наддніпряночка, 2009. – 44 с. 2. Херсон – мій рідний дім. 2 к лас: Навчальний посібник для годин спілкування / Барнаш О.В. (керівник) – Х ерсон: Наддніпряночка, 2010. – 48 с. 3. Херсон – мій рідний дім. 3 клас: Навчальний посібник для годин спілкування / Костюкевич Л.А. – Херсон: Наддніпряночк а, 2010. – 56 с. 4. Херсон – мій рідний дім. 5 клас: Навчальний посібник для годин спілкування / Маренчук О.М. (керівник) – Херсон: Наддні пряночка, 2011. – 56 с. 5. Херсон – мій рідний дім. 6 клас: Навчальний посібник для годин спілкування / Корж С.С. (керівник) – Херсон: Наддніпрян очка, 2011. – 60 с. 6. Херсон – мій рідний дім. 7 клас: Навчальний посібник для годин спілкування / Колодяжна С.М. (керівник) – Херсон: Наддн іпряночка, 2011. – 68 с. 7. Херсон – мій рідний дім. 8 клас: Навчальний посібник для годин спілкування / Бунчук О.А. (керівник) – Херсон: Наддніпр яночка, 2011. – 68 с. Інші книги 1. Алеферко С., Алеферко О. Херсон. Из прошлого в настоящее. – Херсон: Издател ьство «Наддніпряночка», 20 10 . – 156 с. 2. Горностаев Е. Улица Суворо ва. Суворовская. Нетленная летопись края. – Херсон: Издательство «Наддн епряночка», 2007. – 224 с. 3. Сквозь годы и суд ьбы. Современный Херсон : Фотокнига-гид / Авторы-составители: Ольга Алеферко, Сергей Алеферко. – Херс он: Наддніпряночка, 200 8 . – 240 с. 4. Скороход А. Херсон: вчера и сегодня. Сборник очерков. – Хе рсон: Надднепряночка, 2008. – 252 с. 5. Сухопаров С.М. Улицы Херсона. Очерк и. – Херсон : Издательский Дом «СЛАЖ», 2002. – 160 с. 6. Сухопаров С.М. Старый Херсон Сергея Сильванского. – Херсон: Издательский Дом «СЛАЖ», 2002. – 264 с.

Приложенные файлы

  • rtf 25368062
    Размер файла: 239 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий