Алгоритм дій учителя при підготовці до уроку


Алгоритм дій учителя при підготовці до уроку
1. Врахування особливостей учнів класу:
- успішність (сильний, слабкий, неоднорідний, пасивний, активний тощо);
- ставлення учнів до предмета; темп роботи;
- сформованість навчальних умінь; загальна підготовленість учнів; ставлення до різних видів навчальної діяльності;
- ставлення до різних форм навчальної роботи, в тому числі нестандартних;
- загальна дисципліна учнів.
2. Облік індивідуальних особливостей:
- тип нервової системи;
- комунікативність;
- емоційність при організації навчальної діяльності учнів;
- управління сприйняттям нового навчального матеріалу учнями;
- вміння подолати поганий настрій;
- впевненість в своїх знаннях, уміннях;
- наявність умінь імпровізації;
- уміння користуватися різними засобами навчання, у тому числі ТЗН і ЕОТ.
3. Дотримання правил, що забезпечують успішне проведення уроку.
В екскурсії можна виділити 3 етапи:
1) підготовка до екскурсії;
2) її проведення на місці;
3) підведення підсумків екскурсії;
4) її оформлення;
5) використання зібраного під час екскурсії матеріалу на наступних уроках.
Під час підготовки до екскурсії учитель чітко визначає її мету (навчальну, розвивальну, виховну), об’єм і зміст матеріалу, який потрібно опрацювати, знайомиться з місцем її проведення. У процесі знайомства з місцевістю слід визначити маршрут, місця зупинок, об’єкти для спостережень та практичної роботи. Слід звернути увагу і на те з якого місця і на якій відстані краще розглядати визначений об’єкт.
Підсумки екскурсій можна оформити у вигляді творчих звітів, альбомів, зошитів спостережень та досліджень, колекцій, малюнків, творів, оповідань тощо.
До проведення екскурсій ставляться такі вимоги:
1) чітко визначити навчальну, виховну і розвиваючу мету;
2) при виборі місця проведення екскурсії врахувати естетичну значимість об’єктів, з якими будуть знайомитися учні;
3) психологічно налаштувати школярів до навчальної, дослідницької діяльності в природі;
4) продумати групові та індивідуальні завдання, що включатимуть елементи спостережень, досліджень та практичної роботи;
5) проводити дидактичні ігри;
6) використовувати можливості знайомства учнів з відповідними професіями ;
7) звертати уваги на проблеми екології та шукати шляхи вирішення природоохоронних проблем;
8) зібрати екскурсійний матеріал; зробити схеми, ескізи; сфотографувати об’єкти; оформити звіт у вигляді творчих письмових робіт, гербарію, малюнків, альбомів тощо.
Поради щодо організації домашньої самостійної роботи учня
1. Обсяг домашніх навчальних завдань не повинен перевищувати 1/4 того, що виконано на уроці.
Доцільно систематично озброювати учнів раціональними методами і прийомами домашньої роботи.
У розмові з батьками чітко визначайте їх роль у наданні допомоги дітям під час приготування ними домашніх завдань (не виконувати за них жодного завдання, забезпечувати належні санітарно-гігієнічні умови для навчальної роботи вдома, привчати дітей дотримуватися режиму дня, заохочувати їх працю, рекомендувати раціональні методи й прийоми виконання навчальних завдань).
Домашні завдання мають бути чітко сплановані педагогом. У кінці уроку педагог звертається до учнів із проханням записати завдання, подає в скороченому вигляді домашнє завдання на дошці, стежить, щоб усі зробили необхідні записи. Можна пропонувати учням взаємно перевірити правильність таких записів.
Після цього варто відвести кілька хвилин для ознайомлення учнів з особливостями виконання домашньої роботи.
По можливості забезпечувати диференційований підхід до визначення змісту й обсягу домашніх завдань з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, їхніх запитів та інтересів.
Використовувати завдання творчого характеру, які приваблювали б учнів своєю новизною і цікавістю.
Нестандартний урок — це імпровізоване навчальне заняття, що має нетрадиційну структуру. Назви уроків дають деяке уявлення про цілі, завдання і методику проведення таких занять.
Найпоширеніші серед них — уроки-прес-конференції, уроки-аукціони, уроки—ділові ігри, уроки-занурення, уроки-змагання, уроки типу КВК, уроки-консультації, комп'ютерні уроки, уроки-консиліуми, уроки-твори, уроки-винаходи, уроки-заліки, театралізовані уроки, уроки взаємного навчання учнів, уроки творчості, уроки-сумніви, уроки-конкурси, уроки-фантазії, уроки-концерти, уроки-екскурсії, інтегральні урокитощо.
Нестандартні уроки спрямовані на активізацію навчально-пізнавальної діяльності учнів, бо вони глибоко зачіпають емоційно-мотиваційну сферу, формують дух змагальності, збуджують творчі сили, розвивають творче мислення, формують мотивацію навчально-пізнавальної та майбутньої професійної діяльності. Тому такі уроки найбільше подобаються учням і викликають у них творчий інтерес.
Отже, форма організації навчання є важливою дидактичною проблемою, яка безпосередньо впливає на результатна ний компонент навчального процесу. Вона тісно пов'язана з методами і засобами навчання, бо кінцевий результат визначається комплексом дидактичних умов, серед яких важливе місце посідають організаційні форми навчання.

Приложенные файлы

  • docx 25368060
    Размер файла: 16 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий