матеріали до уроку


Ринкова система: попит і пропозиція.
Попит та закон попиту.
Ринковий механізм визначають чотири параметри: попит пропозиція, ринкова ціна і конкуренція.
Попит - та кількість продукції, яку покупці бажають і можуть купити за визначеною ціною протягом певного періоду часу. Попит характеризує платоспроможну потребу в товарі. Попит – це функція, яка показує залежність між ціною товару (P) та кількістю товару (Q), яку бажають купити покупці за цією ціною. Формально функцію попиту можна виразити так:
.
Попит підлягає дії закону попиту. Закон попиту визначає обернену залежність між ціною та величиною попиту: підвищення ціни товару зменшує величину попиту на нього і навпаки.
205740032766000Цю залежність демонструє крива попиту.
Р
D1 D2
Q
Крива попиту
На попит впливають цінові та нецінові фактори.
Цінові фактори. До них відноситься поперед усім ціна товару. Цінові фактори викликають рух по кривій попиту.
Нецінові фактори. Ці фактори викликають зміщення кривої попиту вверх-вправо при збільшенні попиту і вниз-вліво при зменшенні. До нецінових факторів належать: зміна доходів споживачів; зміна цін на інші товари; зміна смаків і уподобань споживачів; зміна очікувань споживачів; сезонні коливання попиту; зміна кількості споживачів і т.п.
Наприклад, збільшення грошових доходів споживачів зумовить підвищення попиту і зрушення кривої з позиції D1 до D2, і навпаки. Така ситуація характерна для всіх товарів, за винятком неякісних - їх споживання із збільшенням доходу зменшується.
Якщо два товари є взаємозамінними (субститутами), то зростання цін на один із них підвищує попит на інший (масло, маргарин; білі і червоні троянди). Якщо два товари є взаємодоповнюваними (комплементарними), то між ціною на один із них і попитом на інший існує обернений зв'язок (бензин і автомобілі).
Ринковий попит формується як сумарний попит усіх споживачів. Залежно від споживчих переваг, доходів, бажання можливості споживачів придбати товар при певних цінах будуть відрізнятися.
З урахуванням усіх факторів, функція попиту набуває такого вигляду:
,
де Р – ціна продукції;
І – дохід споживача;
Z - смаки;
W - цінові очікування;
Psub - ціни на товари-замінники;
Pcom - ціни на комплементарні товари;
N - кількість споживачів;
B - інші.
Ринковий попит - сума індивідуальних попитів, які відповідають певному рівню цін. Крива ринкового попиту - показує загальний обсяг попиту усіх споживачів при будь-якій ціні. Ринковий попит, як і індивідуальний, залежить від ціни конкретного товару, ціни на альтернативні і доповнювальні товари, рівня доходів і купівельної спроможності окремих споживачів, характеру особистих потреб залежно від соціальних, національних умов і суспільних цінностей.

Пропозиція та функція пропозиції. Закон пропозиції.
Пропозиція - та кількість продукції, яку продавці можуть і готові поставити на ринок за визначеною ціною протягом певного періоду часу. Пропозиція – це функція, яка показує залежність між ціною товару та кількістю товару, яка пропонується на ринку за цією ціною. Формально функцію пропозиції можна виразити так:
.
Пропозиція підлягає дії закону пропозиції. Закон пропозиції визначає пряму залежність між ціною та величиною пропозиції: підвищення ціни товару збільшує його пропозицію на ринку і навпаки.
205740032766000Цю залежність демонструє крива пропозиції.
Р
S1 S2
Q
Крива пропозиції
На пропозицію також впливають цінові та нецінові фактори.
Цінові фактори.. Зміна ціни викликає зміну обсягу пропозиції. Графічно це відповідає руху уздовж кривої пропозиції.
Нецінові фактори. Вони викликають зміщення кривої пропозиції вниз-вправо при збільшенні пропозиції і вверх-вліво при зменшенні. До нецінових факторів належать: ціни на ресурси і величина витрат виробництва; податки та дотації держави; науково-технічний прогрес і технології; очікування продавців; сезонні фактори, кількість продавців на ринку і т.п. Наприклад, підвищення ціни на ресурси означає скорочення пропозиції, тобто зрушення кривої S2 в положення S1. Збільшення кількості виробників збільшить обсяг пропозиції.
З урахуванням усіх факторів, функція пропозиції набуває такого вигляду:
,
де Р – ціна продукції;
Pr – ціни ресурсів виробництва;
K – технологія виробництва;
T – податки і субсидії;
N – кількість виробників;
B - інші.
Пропозиція певного товару окремого виробника є індивідуальною пропозицією.
Ринкова пропозиція - сукупність товарів, які виробляються і пропонуються до продажу всіма виробниками (продавцями) товару за відповідною ціною. Крива ринкової пропозиції складається із кривих індивідуальних пропозицій і може бути побудована аналогічно кривій ринкового попиту.
Ринковий механізм збалансування попиту та пропозиції. Ринкова рівновага.
1485900192532000В результаті взаємодії попиту та пропозиції утворюється ринкова ціна. Вона відповідає точці перетину кривих попиту та пропозиції. В точці перетину кривих попиту і пропозиції ринок досягає рівноваги. Кількість товару, яку бажають купити за цієї ціни покупці співпадає з кількістю товару, яку за цією ціною бажають продати продавці. Отже немає ніяких спонукальних мотивів для того, щоб покупці і продавці змінили свою поведінку. Ситуація коли попит і пропозиція на ринку співпадають називається станом ринкової рівноваги. Ціна, при якій величини попиту та пропозиції співпадають називається ціною рівноваги. При рівноважній ціні немає ні дефіциту, ні надлишку товару на ринку.
P
D S
надлишок
P1
PE
P2
дефіцит
Q
Досягнення ринкової рівноваги
В ринковому механізмі діють сили, які повертають у разі відхилення ринкову ціну до рівноважного значення, відновлюючи відповідність між попитом і пропозицією.
Якщо ціна стане вище рівноважної, наприклад, підніметься до рівня Р1, то на ринку утворюється надлишок товару. Надлишкові запаси примусять продавців знижувати ціну. Це буде відбуватися до тих пір, поки надлишок не ліквідується, тобто ринок не досягне стану рівноваги.
Якщо ціна встановиться нижче рівноважної (Р2 < РЕ), покупці захочуть купити більшу кількість дешевого товару. Проте продавці захочуть продати меншу кількість товару за низькою ціною. Утвориться дефіцит товару. конкуренція між покупцями змусить їх пропонувати вищу ціну. Вслід за підвищенням ціни буде збільшуватись і кількість запропонованого на ринку товару. Так буде тривати доти, поки ринок не досягне рівноваги.
Аналогічно буде діяти механізм відновлення рівноваги і в разі зміщення кривих попиту чи пропозиції. Ринкова рівновага буде встановлюватись в новій точці перетину кривих попиту і пропозиції.
Якщо при виникненні незначних змін зовнішнього середовища ситуація докорінно змінюється, така рівновага називається нестійкою, але якщо рівновага відновлюється, то вона називається стійкою.
У результаті встановлення ціни рівноваги виграш отримують як виробники, так і споживачі, тому що рівноважна ціна менша, ніж максимально пропонована ціна споживачами, та вища, ніж мінімальна ціна, яку могли б запропонувати найбільш передові фірми. Виграш споживача називають надлишком споживача, а виграш виробника – надлишком виробника.
Надлишок споживача – додаткова економія, яку отримують ті споживачі, які могли б купувати товар дорожче, але купують за ринковою ціною.
Надлишок виробника – додатковий дохід, який отримують ті виробники, що готові були продавати товар дешевше, але продають його за ринковою ціною.
194310085090Надлишок споживача
Надлишок виробника
00Надлишок споживача
Надлишок виробника

P
S
D

Q
Еластичність попиту.
Міра реакції величини попиту чи пропозиції на зміну ціни характеризує їх еластичність. Для різних товарів вона може бути різною.
Еластичність попиту - процентна зміна величини попиту, яка викликана процентною зміною ціни. Еластичність попиту характеризується коефіцієнтом еластичності. Коефіцієнт еластичності попиту (ЕD) - це відношення відсоткової зміни величини попиту до відсоткової зміни ціни. Коефіцієнт еластичності попиту розраховується за формулою:
.
Розраховану за такою формулою еластичність називають точковою еластичністю. Точкову еластичність розраховують при незначних змінах величини попиту і ціни (∆Q і ∆Р). При значних змінах (понад 5%) розраховують дугову еластичність. Її розраховують за формулою:

Коефіцієнт цінової еластичності ED завжди величина від’ємна, що відображає обернену залежність величини попиту від ціни, проте часто в теорії його беруть по модулю.
Оскільки на попит впливають як цінові так і нецінові чинники, розраховують також еластичність попиту за цими чинниками: цінову еластичність попиту; перехресну еластичність попиту; еластичність попиту за доходом.
Цінова еластичність попиту характеризує зміну величини попиту, яка викликана зміною ціни товару. Коефіцієнт цінової еластичності розраховується за вище приведеними формулами.
Якщо одинична зміна ціни викликає більшу ніж одинична зміну величини попиту, то попит називають еластичним. Коефіцієнт цінової еластичності |ED | > 1.
Якщо одинична зміна ціни викликає меншу ніж одинична зміну величини попиту, то попит називають нееластичним. Коефіцієнт цінової еластичності 0 < |ED | < 1.
Якщо одинична зміна ціни викликає таку ж одиничну зміну величини попиту, то попит називають одинично еластичним. Коефіцієнт цінової еластичності |ED | = 1.
Головним критерієм для оцінки цінової еластичності попиту є залежність виручки продавця від зміни ціни.
Попит називають еластичним якщо зменшення ціни викликає збільшення виручки продавця.
18288009080500
P
Q
Попит називають нееластичним якщо зменшення ціни викликає зменшення виручки продавця.
18288004826000
P
Q
Попит називають одинично еластичним якщо зміна ціни не викликає зміни виручки продавця.
18288004826000
P
Q
У теорії розглядають також випадки абсолютно еластичного та абсолютно нееластичного попиту. Абсолютно еластичним вважають попит, якщо мінімальне зниження ціни викличе збільшення продаж до безконечності. Коефіцієнт еластичності у такому разі |ЕD |= ∞.
19431004826000
P
Q
Абсолютно нееластичним вважають попит, якщо за будь-якої ціни обсяги продаж залишаються незмінними. Коефіцієнт еластичності у такому разі |ЕD |= 0.
19431004826000
P
Q
Крива попиту має неоднакову еластичність на своїх ділянках. У верхніх ділянках вона еластична. Це означає, що при високих цінах попит є еластичним і продавцям вигідно зменшувати ціну. В нижніх ділянках вона нееластична. Це означає, що при низьких цінах попит є нееластичним і продавцям вигідно піднімати ціну. В середніх ділянках вона одинично еластична. Це означає, що для продавця вигідна будь-яка ціна.
19431009080500
P |ED | > 1
|ED | = 1
|ED | < 1

Q
Перехресна еластичність попиту характеризує зміну величини попиту на товар X, яка викликана зміною ціни товару Y (товару замінника чи комплементу). Коефіцієнт перехресної еластичності розраховується за формулою:

де QX - величина попиту на товар Х, PY - ціна на товар Y.
Попит на товар також може змінюватись у результаті зміни цін на інші товари. Таку залежність демонструє перехресна еластичність попиту.
Перехресна еластичність попиту характеризує зміну величини попиту на товар X, яка викликана зміною ціни товару Y (товару замінника чи комплементу). Коефіцієнт перехресної еластичності розраховується за формулою:

де QX - величина попиту на товар Х, PY - ціна на товар Y.
Перехресна еластичність відображає характер зв’язку між товарами у споживанні, тобто ступінь їх замінюваності або доповнюваності. Якщо товари Х і Y є взаємозамінними, тобто субститутами, то коефіцієнт перехресної еластичності ЕХY > 0, тобто величина додатна. Це означає, що підвищення ціни на товар Y викличе заміну його у споживанні товаром Х, а отже збільшить величину попиту на нього.
Якщо товари Х і Y є взаємодоповнюючими, тобто комплементами, то коефіцієнт перехресної еластичності ЕХY < 0, тобто величина від’ємна. Це означає, що підвищення ціни на товар Y викличе зменшення споживання доповнюю чого його товару Х, а отже зменшить величину попиту на нього.
Якщо коефіцієнт перехресної еластичності ЕХY = 0, це означає, що товари Х і Y є незалежними у споживанні. Тобто підвищення ціни на товар Y ніяк не вплине на споживання товару Х.
Еластичність попиту за доходом характеризує зміну величини попиту на товар, яка викликана зміною величини доходу покупця І. Еластичність попиту за доходом - показник відсоткової зміни обсягу попиту при зміні доходу споживача на 1 %. Коефіцієнт еластичності за доходом розраховується за формулою:

Еластичність попиту за доходом, подібно еластичності попиту за ціною, залежить також від оцінки товару споживачем.
Нормальні товари — товари, попит на які збільшується при зростанні доходів. До них належать насамперед ті, що забезпечують основні потреби людини: продукти харчування, стандартні промислові товари. При початковому збільшенні доходів попит на них досить швидко підвищується, але потім швидкість зростання попиту зменшується. Прискореними темпами зростає попит на послуги, пов'язані з мандрівками, розвагами та отриманням освіти. Високу еластичність попиту за доходом мають високоякісні товари тривалого користування. Для цієї групи товарів ЕІ > 0.
Нормальні товари поділяють на три категорії:
Товари першої необхідності. Для них 0< ЕІ < 1. Це означає, що попит на ці товари зростає повільніше, ніж дохід споживача.
„Товари другої необхідності” Для них ЕІ = 1. Попит на ці товари зростає пропорційно зростанню доходу споживача.
Предмети розкоші. Для них ЕІ > 1. Зростання попит на ці товари перевищує зростання доходів, що характерно для предметів розкоші.
Нейтральні товари - обсяги споживання цих товарів не залежать від доходу споживача, це в основному дешеві товари, які не мають ефективних субститутів.
Неякісні товари — їх споживання зменшується за умови зростання доходу споживача. Для цієї групи товарів ЕІ < 0.
Але нормальні, неякісні і нейтральні товари - це не властивості речей, а оцінка споживачів. Причому в одних країнах це благо є нормальним, в інших - неякісним або предметом розкоші. Це залежить від життєвих стандартів, які визначаються загальним економічним розвитком країни.
Еластичність попиту за доходом має широке застосування. По-перше, для визначення значення і ролі товару у споживанні й провадженні відповідної державної політики: в політиці оподаткування (наприклад, введення акцизів на споживання предметів розкошу); у соціальній політиці (виділення товарів першої необхідності). По-друге, у прогнозуванні фірмами змін обсягів продаж в умовах зростання або зменшення доходів населення.
Еластичність пропозиції. Фактори впливу на еластичність пропозиції.
Еластичність пропозиції – це процентна зміна величини пропозиції, яка викликана процентною зміною ціни. Еластичність пропозиції характеризується коефіцієнтом еластичності. Коефіцієнт еластичності пропозиції (ЕS) - це відношення відсоткової зміни величини пропозиції до відсоткової зміни ціни. Коефіцієнт еластичності пропозиції розраховується за формулою:
.
Розраховану за такою формулою еластичність називають точковою еластичністю. Точкову еластичність розраховують при незначних змінах величини пропозиції і ціни (∆Q і ∆Р). При значних змінах (понад 5%) розраховують дугову еластичність. Її розраховують за формулою:

Коефіцієнт еластичності пропозиції ES завжди величина додатна, що відображає пряму залежність величини пропозиції від ціни.
Якщо одинична зміна ціни викликає більшу ніж одинична зміну величини пропозиції, то пропозицію називають еластичною. Коефіцієнт цінової еластичності ES > 1.
Якщо одинична зміна ціни викликає меншу ніж одинична зміну величини пропозиції, то пропозицію називають нееластичною. Коефіцієнт цінової еластичності 0 < ES < 1.
Якщо одинична зміна ціни викликає таку ж одиничну зміну величини пропозиції, то пропозицію називають одинично еластичною. Коефіцієнт цінової еластичності ES = 1.
У теорії розглядають також випадки абсолютно еластичної та абсолютно нееластичної пропозиції. Абсолютно еластичною вважають пропозицію, якщо мінімальне підвищення ціни викликає збільшення пропозиції до безконечності. Коефіцієнт еластичності у такому разі ES = ∞.
Абсолютно нееластичною вважають пропозицію, якщо за будь-якої ціни обсяги пропозиції залишаються незмінними. Коефіцієнт еластичності у такому разі ES = 0.
На еластичність пропозиції товару впливають такі фактори:
можливість переходу від виробництва інших товарів до виробництва даного виду товару. Якщо цей процес переходу буде легким, то пропозиція товару буде високоеластичною;
мобільність факторів виробництва: легкість, з якою потрібні ресурси можуть бути залучені до виробництва;
витрати виробництва: якщо збільшення обсягу виробництва товару пов'язане з різким подорожчанням виробництва, то еластичність пропозиції цього товару буде невисокою;
фактор часу: в умовах досить короткого періоду часу пропозиція є абсолютно нееластична. Тому зміна попиту (підвищення або зниження) зумовлює зміну цін (підвищення або зниження), але не відображається на величині пропозиції. Із зростанням ринкового періоду пропозиція стає більш еластичною. Це зумовлено тим, що підвищення попиту спричиняє не тільки зростання цін, а й збільшення обсягів виробництва. В умовах тривалого періоду часу пропозиція майже абсолютно еластична.

Приложенные файлы

  • docx 25368036
    Размер файла: 118 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий