Лекція до теми 4

Тема 4. Етична та соціальна відповідальність бізнесу

План
Сутність та розвиток етичної та соціальної відповідальності бізнесу.
Філософські основи соціальної відповідальності бізнесу.
Соціальні групи, перед якими підприємець несе відповідальність.

Міні-лексикон: етика; етичні норми підприємця; соціальна відповідальність; юридична відповідальність; соціальна відповідальність перед споживачами, робітниками, партнерами, інвесторами.

Рекомендована література:
Основна: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29
Додаткова: 38, 43, 45Основні етичні пріоритети для підприємця:
впевненість у корисності своєї праці не тільки для себе, але й для суспільства;
належність до людей, які бажають та вміють добре працювати та реалізовувати свої здібності;
віра у бізнес, ставлення до нього як до мистецтва;
визначення необхідності конкуренції та одночасне прагнення до співпраці;
повага до особистості;
повага до будь-якої власності, державної влади, соціального устрою, законодавства;
довіра до інших, повага до професійної майстерності людей;
визнання цінності освіти, науки, культури;
усвідомлення необхідності дотримання екологічних норм;
прагнення до нововведень;
гуманізм;
допомога мало захищеним людям;
підняття рівня релігійних, етичних, культурних цінностей у суспільстві.

Якщо поєднати основні філософські принципи поведінки підприємця, то можна зазначити, що вони містять в собі дотримання:
загальнолюдських цінностей “не вкради”, “не обмани” та інших;
прав людини;
принципу справедливості, за яким усім людям надаються рівні права у розподілі відповідальності та благ;
принципу утилітаризму, згідно якого необхідно діяти у напрямку максимального блага для більшості людей.

Підприємець в своїй діяльності повинен враховувати такі аспекти:
дотримуватись правил безпеки на робочому місці;
піклуватись та забезпечувати можливості робітникам щодо охорони здоров’я;
запобігати дискримінації стосовно представників соціальних меншин, людей з фізичними вадами, людей похилого віку, жінок;
відкривати нові робочі місця;
враховувати інтереси робітників;
піклуватись про робітників з обмеженою дієздатністю.–,Питання для самоконтролю:

Основні етичні пріоритети для підприємця.
В чому полягає соціальна відповідальність організації?
Філософські основи соціальної відповідальності бізнесу.
Соціальні групи, перед якими підприємець несе відповідальність.
Відповідальність підприємця перед суспільством.
В чому полягає відповідальність підприємця перед споживачами та інвесторами?
Відповідальність підприємця перед робітниками.
Відповідальність підприємця перед партнерами по бізнесу.
13PAGE 15


13PAGE 14615Сутність та розвиток етичної та соціальної відповідальності бізнесу


Підприємець - перш за все, - людина, яка має право вибору: “Зробити певну справу так чи інакше?”.

Етика – це принципи, що відрізняють вірну поведінку від невірної.
Етичні норми – система загальних цінностей і правил етики, що вимагає організація від своїх співробітників.
Соціальна відповідальність – дії організації щодо благополуччя суспільства на добровільних засадах, а не за вимогами закону.
Юридична відповідальність – дотримання конкретних законів і норм державного регулювання, які визначають, що може, а чого не може робити організація.

Відміна соціальної відповідальності від юридичної в тому, що вона визначається ступенем добровільності реагування організації на ті чи інші події, та встановленими в організації етичними нормами.

Навколишнє середовище
контроль за забрудненням;
відтворення та захист середовища;
зберігання природних надр;
завершений цикл переробки;
програми енергозберігання


Розвиток особистості
підтримка освіти, підвищення кваліфікації; розвиток кар’єри;
турбота про “якість” життя;
фінансування соціальних програм фірми, компанії, держави;
розвиток культури, мистецтва у відповідності з традиційними етичними нормами

Участь у житті суспільства
висока якість продукції, послуг;
фінансування соціальних проектів;
високий рівень управління;
підтримка релігійних традицій;
свобода особистості та її захист;
спонсорство, добродійність

Охорона здоров’я
розвиток знань про людину;
турбота про здоров’я та безпеку людей;
фінансування програм лікування раку, СНІДу тощо;
раціональне харчування

Розвиток освіти, науки

Розвиток культури, мистецтваСОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ


2. Філософські основи соціальної відповідальності бізнесу


Етична поведінка підприємця на ринку товарів, послуг є складовою внутрішнього середовища організації, яка підпорядкована його власному впливу і формує його імідж (гудвіл) у зовнішньому середовищі.


В економічно розвинутих країнах вже давно визначено, що увага до етичних норм поведінки у суспільстві прямо пропорційно залежить від рівня життя людей.


Навчання етичній поведінці у бізнесі важливе для його успіху, особливо, коли об’єктом підприємництва є торгівля, послуги, медицина.


У бізнесі розвинутих країн виділились різні філософські підходи, що базуються на сукупності відповідних принципів


– це філософський принцип прийняття етичних рішень, в основі якого лежить прагнення до максимального блага для більшості людей.

Уталітаризм

Дотримання прав людини

– філософський принцип прийняття етичних рішень, що спрямований на захист честі та гідності кожної, без винятку, людини

Справедливість

– філософський принцип, що базується на прийнятті етичних рішень щодо забезпечення рівних прав при розподіленні відповідальності і благ.

Ці три підходи не вичерпують один одного. Навпаки, багато керівників керуються ними всіма одночасно, намагаючись знайти таке рішення, яке б задовольнило найбільшу кількість людей, не порушувало би прав жодної людини і було б справедливим по відношенню до всіх.


3. Соціальні групи, перед якими підприємець несе відповідальність
Суспільство

Споживачі

Робітники

Партнери по бізнесу

Інвестори

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМЦЯ


Перед суспільством бізнес відповідає шляхом збереження навколишнього середовища від забруднення (повітря, води, землі).


Забруднення навколишнього середовища

– шкода, яку наносить зовнішньому середовищу діяльність людини в індустріальному суспільстві, а саме: забруднення повітря; смог; дощі з високою кількістю кислот; виснаження озонового шару; забруднення води; забруднення землі.


Екологія – наука, предметом якої є взаємозв’язок між живими організмами, що мешкають у воді, повітрі і ґрунті, та їх живильним середовищем.

Перед споживачами підприємець несе відповідальність за погану конструкцію виробів, що небезпечні та наносять шкоду здоров’ю людей.


До переліку прав споживачів у 60-х роках ХХ століття в Америці було віднесено такі права:


право на безпеку

право на отримання інформації

право вибору

право висувати вимоги

Перед робітниками підприємець несе відповідальність при їх найманні на роботу, професійному навчанні, просуванні по роботі. До основних проблем слід віднести також забезпечення належних умов та оплати праці.Дискримінація (в соціальному та економічному значенні) – це обмеження можливостей особистості, від якого не залежить її здатність до певної діяльності.


Соціальні меншини (в соціальному та економічному значенні) – це соціальні групи людей, які підпадають під дискримінацію і негативне відношення з боку суспільства.


Перед інвесторами підприємець відповідає результатами своєї фінансової діяльності, хоча кількість інвесторів, яких хвилює не лише прибуток, а і етичні принципи (куди саме вкладаються гроші), сьогодні зростає.

Зловживання, які мають місце в діяльності підприємців при розміщенні інвестиційних коштів


маніпуляція інвестиціями

нечесне використання прибутків та активів

- гроші, що отримуються від інвесторів, які почали вкладати їх пізніше, використовуються для повернення боргів тим, хто вклав гроші раніше

видозмінюються статті витрат або підвищується кошторис, і потім різниця розподіляється між підвищеною та реальною сумою кошторису з підприємцем та постачальником 
·

Приложенные файлы

  • doc 25367944
    Размер файла: 94 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий