Соціологія до теми 8


Сім'я
Сім'я - це мала соціальна група, члени якої пов'язані шлюбними і родиннимивідносинами. Сім'я організований і, як правило, солідарний колектив виступаєнайважливішою первинною складовою частиною соціуму. Значною мірою самеособливості сім'ї визначають обличчя суспільства, динаміку його розвитку чидеградації, а тому саме з цієї первинної групи розпочинається процес твореннямайбутнього соціуму, до складу якого входять відповідні сім'ї. З сім''розпочинається процес соціалізації людей, через це залежно від того, якою вонсбуде вирішальним чином залежитиме те, яким стане нове покоління. З одногсбоку, під впливом умов життя, особливості сім'ї на різних історичних етапахзмінювались, а з іншого, саме тут шліфувались нові форми взаємовідносин(чоловік-жінка, батьки-діти), які згодом позначались на великих суспільнихпроцесах.
На первісному етапі розвитку суспільства панував груповий шлюб(полігамія).для якого характерні безладні статеві стосунки. Дуже часто саме на цьому етапіспостерігається панівне становище жінок - матріархат.
Патріархальний тип сім'ї, для якого характерне домінування чоловіка,моногамія з'являється на наступному етапі, з яким пов'язане виробленнянадлишкового продукту і поява приватної власності. Патріархальні сім'їхарактерні для суспільств, що перебувають на доіндустріальному(аграрному"етапі розвитку. У цих сім'ях підростаюче покоління привчається покладатись нена власні сили, а на силу общини, роду, а особиста ініціатива обмежується. Зтаких сімей виходять неенергійні, малоініціативні люди, що не здатні власнимисилами боротись за життя.
Псевдоіидивідуалістичний тип сім'ї, схожий на патріархальний, але замістьобщини-роду молоде покоління привчають покладатись на державу. Така сім'яформує людей нестійких, невпевнених у собі, малокомпетентних, які неповажають людську гідність, не шанують істину, проте запопадливі перед силогсвлади. Освіту такі люди здобувають не заради знань, а за для диплома, який масзабезпечити відповідне місце чиновника в ієрархічній державній структуріДаний тип сім'ї найбільш характерний для маргінальних прошарків суспільствана різних етапах його розвитку, як доіндустріального, так і індустріального.
Індивідуалістична сім'я характеризується тим, що у молодого поколіннявиховується звичка покладатись лише на власні сили. У таких сім'ях з дитинокповодяться як із дорослим, привчають її до своїх обов'язків, але також і до правПри цьому все виховання спрямоване на формування особистості, яка здатнгсамостійно боротись за власне життя, не покладаючись на общину чи державу. Зтаких сімей виходять люди енергійні, знаючі, ініціативні, вольові, здатнісамостійно творити власне життя, поважати людську гідність, шанувати чеснотиінших людей. З іншого боку, це часто породжує егоїстичний тип людини. Увзаєминах між подружжям формується партнерство, в якому глава сім'їздійснює функцію не влади, а лідерства і більшої відповідальності. Даний гигсім'ї утверджується на індустріальному етапі розвитку.
Влада
На думку Елвіна Тоффлера існує три джерела влади: сила, багатство, ізнання. За рівнем своєї ефективності вони не є рівноцінні. Зокрема, сила длявстановлення влади застосовується, або у формі безпосереднього насильства,або ж загрози його застосування. На різних рівнях соціального життя і на різнихісторичних етапах дана влада утверджується у різних формах: батьківськийпасок для дитини, ніж у руках грабіжника, поліція і суд у розпорядженнідержави, ядерні ракети на озброєнні в країн постійних членів ради безпекиООН, які володіють правом «вето». Яскравою особливістю грубої сили є їїнегнучкість, оскільки насилля можна застосовувати лише для покарання. Силгхоч і перемагає все, проте ненадовго. Тому в цілому це низькоякісна влада.
Багатство - більш лабільне джерело влади. Його, по-перше можневикористовувати, як для покарання, так і для винагороди. І, по-друге, на відмін)від сили, дає можливість застосовувати градацію нагород для стимулюваннядосягнення бажаних результатів. Дані особливості дозволяють характеризуватибагатство, як владу середньої якості.
Нарешті, знання забезпечують найбільш якісну владу, оскільки даютьможливість зробити по-своєму, заохотити інших робити щось, дозволяє 2мінімальними зусиллями досягати максимальних результатів, уникатинебажаних ситуацій і т.д. Знання можна застосовувати для покарання,винагороди, перетворення ворогів у союзників, збільшення багатства і силитощо.
У той же час, максимальної влади досягають ті хто оволодіває мистецтвомефективного застосування всіх трьох засобів, чергуючи загрозу покарання тгобіцянку винагороди з переконанням і добрим знанням ситуації, а також тих зким маєш справу.
—■і
Статі
Людське суспільство складається з двох рівновеликих груп: чоловіків і жінок.Ці дві частини людства володіють певними відмінними особливостями, щенакладає відбиток на специфіку їх впливу на соціальні процеси. Зокрема, автортеорії виникнення і розвитку статей В.Геодакян обґрунтовує, що у живійприроді закріпилась спеціалізація чоловічих і жіночих організмів на вирішенніпротилежних задач. З одного боку, будь-який біологічний вид, у тому числілюдини розумної, потребує стаиості, стабільності і, як наслідок, функціюзбереження, консервації взяла на себе жіноча стать, проте з іншого боку -реальне життя переповнене непередбачуваними обставинами, що вимагають ві^людей кожного разу все нових форм ефективної та адекватної реакції на них, гтому функцію перетворюючу, динамізуючу, зорієнтовану на зміни взяла на себечоловіча стать.
Дані особливості знайшли своє відображення у тому, що діапазон відхиленьвід певної норми у чоловіків значно більший ніж у жінок. Тому різноманітнівідхилення, як позитивні(геніальність, героїзм тощо) так і негативні(злочинність, алкоголізм, наркоманія і т.п.) у чоловіків спостерігається значнечастіше. Очевидно, роль чоловіків полягає у пропонуванні суспільству якомоггбільш широкого спектру відхилень від норми, а завдання жінок - "відбирати" і"закріплювати"(зберігати), передаючи наступним поколінням, корисніальтернативи запропоновані чоловіками.
Соціальний філософ Отто Вейнінгер для пояснення соціальної специфікгдвох статей запропонував порівняння їх особливостей з певними стихіямижіночої з матерією та чоловічої з духом. Виходячи з даного протиставленняжінкам у більшій мірі притаманні пасивність, консерватизм, матеріалізм і езалежності від рівня розвитку представниці прекрасної статі її світоглядвизначає або гедонізм(задоволення для матеріального тіла), абсматеринство("матеріалізація" нового життя). Відповідно, чоловікамактивність, революційно-реформістські прагнення, націленість на позгматеріальне(азарт, творчість, пізнання, монашество), агресивність і нехтуваннябіологічним життям та здоров'ям, як чужим(різні форми насилля аж дезнищення собі подібних), так і своїм(більша схильність до алкоголізму,наркоманії, суїциду), а у розвинутих представників сильної статі самопожертва еім'я певних ідеалів(героїзм, святість).
Роль, значимість і впливовість чоловіків і жінок постійно змінюється.Зокрема, з підвищенням статусу жінок суспільство входить у матеріалістичні тггедоністичні періоди свого існування, а зі зростанням впливу чоловікіенаступають героїчні та релігійні епохи.

Приложенные файлы

  • docx 25367929
    Размер файла: 23 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий