ТРЕНУВАЛЬНІ_ТЕСТИ_ДО_МКР_ВЧИТЕЛІ


Дисципліна: Теорія мовної комунікації, Тренувальний клоуз-тест до МКР
Тема: КОМУНІКАНТИ
№ Поняття
1 Термін “мовна особистісь” був уведений у науковий обіг російським мовознавцем________________________, однак перше звернення до цього поняття пов’язують з іменем вченого________________________.
2 Сучасна _______________________парадигма ставить у центр дослідницької уваги основний суб’єкт комунікації – homo loquens3 ______________________________, перш за все, характеризує функцію комуніканта по відношенню до продукції або рецепції мовленнєвого продукту
4 При спілкуванні у межах інституційних дискурсів, де комуніканти грають роль ________________та_____________________, комунікативний статус визначається імпліцитними _______________________________________
5 Комунікант з вищим КС демонструє більш широкий________________________, має менш обтяжливі комунікативні _________________ та більшою мірою керує _________________________партнера
6 _________________________________визначає відношення мовця до мовленнєвого продукту, який транслюється під час вербальної взаємодії
7 Почепцов Г.Г. додає до класифікації Гоффмана ще дві функціональні позиції, з яких може виступати мовець –_________________________та ____________________________
8 У випадку фатичного спілкування, яке має на меті лише________________________, а не передачу інформації
9 У випадку іронії, лестощів та брехні, коли мовець говорить не те, що насправді думає, він є ____________________________
10 _________________________________– легке започаткування контакту, перехід з теми на тему, швидке “освоєння” незнайомої комунікативної ситуації, значний обсяг мовленнєвого продукту тощо
11 Одиницями стратифікаційного та ситуативного вимірів мови вважають ______________________
12 _____________________________– це фіксовані стандарти поведінки у певних комунікативних ситуаціях
13 ______________________________– це стандарти поведінки, що визначаються антропологічними характеристиками, котрі комунікант отримує від народження
14 Поняття ____________________________у комунікативній лінгвістиці виражає вказування як значення або функцію мовної одиниці, виражені лексичними та граматичними засобами
15 граматикалізовані форми вираження поваги до співрозмовника на рівні суфіксальних морфем, які додаються до іменників-назв осіб, дієслів, чи займенників – ____________________________
16 Усі схеми поведінки під час міжособистісної взаємодії можна описати двома ціннісними орієнтаціями: 1) _________________________та 2) ___________________________________
17 ________________________: міжособистісна взаємодія, коли А1 відкрито декларує сам факт впливу, але приховує мету впливу.
18 ______________________: А1 ставиться до партнера по комунікації як до рівного собі, з ким треба рахуватися, але одночасно намагається не допустити нанесення шкоди собі при розкритті цілей своєї комунікативної діяльності
19 Інтеграційна концепція мовної особистості Ю.М. Караулова [1987] представляє її структуру як єдність_________________, ____________________та ___________________
20 Бондаренко Я.О у своєму дисертаційному дослідженні пропонує типи ___________________особистостей, тобто таких, що відрізняються яскравими ідіосинкратичними рисами, завдяки яким вони балансують на грані норми та патології
ТЕМА: Лінгвокультурний підхід до вивчення мовного коду:
Об’єктивна дійсність, мова, свідомість та культура
№ Поняття
1 Найбільш поширена метафора, що пояснює взаємовідносини мови та дійсності:
________________________________________________________.
2 Все суще/існуюче, матеріальне та ідеальне, реально існуюче та уявне, котре належить свідомості та лежить поза її межами, – це _______________________
3 Елементами/фрагментами дійсності є ____________в широкому розумінні: від ___________до _________________
4 Активний процес сприйняття інформації при одночасній її когнітивній обробці (яка не завжди усвідомлюється) – це ____________
5 Люди володіють властивістю відбивати своїми станами навколишню дійсність, тобто____________________ (О.М Леонтьєв).
6 Вищий тип психіки, специфічна людська форма відображення дійсності є__________________.
7 Свідомість існує у вигляді________________________, які доступні спостереженню в інтроспекції для суб’єктів свідомості, та у вигляді предметного втілення цих образів в діяльності суб’єктів свідомості – _____________________
8 Елементи “змісту” свідомості, ментальні одиниці, на які можна розчленити ідеальну сторону дійсності, відбиту в свідомості є___________________________.
9 Система ментефактів охоплює_______________, _________та _____________
10 Інформаційні, “змістові” одиниці, сукупність яких – це певним чином структурована та ієрархізована система – це ________________
11 Найбільш загальна, максимально абстрагована ідея «предмета», що пройшла когнітивну обробку і представлена у свідомості у сукупності всіх своїх зв’язків – це ____________
12 Внутрішній образ предмета, що виникає з чуттєвих вражень, які людина переживала раніше – це _______________
13 Пропускаючи знання, концепти, уявлення через свою свідомість, осмисливши результати такого сприйняття, людина передає їх іншим членам колективу за допомогою ________
14 Свідомість «маніфестує» себе в ____________
15 Людина - соціальна істота за свою природою: людське ній породжується життям в умовах суспільства, в умовах створеної людиною ____________
16 Система знань, символів, правил, норм, традицій та цінностей, які поділяють усі члени певної спільноти людей, - це _________________
17 Відображення дійсності через призму суспільно виробленої культури є ___________________
18 Отже,______________– це відображення дійсності у процесі мислення, а_____________– це ідеальна сторона дійсності, одиниці змісту свідомості –____________(_________, _______________,________________).
19 Продукт людської свідомості, сума ментальних значень, найбільш загальних уявлень про світ – це ___________________/ККС
20 ККС об’єктивується, вербалізується у вигляді ______________/МКС, тобто _________________
ВЕРБАЛЬНИЙ КОНТАКТ
№ Поняття
1 Контакт охоплює _____________та ___________________мовців під час комунікативного акту
2 Комунікативний кодекс (КК) – це певна система_______________ (стандартів за якими робляться судження, оцінки)та ___________________(правил), котрі регулюють мовну поведінку мовців в процесі комунікативного акту
3 ________________________означає, що “картини дійсності”, котрі репрезентуються мовцем, як мінімум не спотворені, тобто у мовця вірне або властиве багатьом уявлення про навколишній світ (дійсність).
4 Критерій щирості означає , що “картини дійсності”, котрі репрезентуються мовцем,______________________________________.
5 Провідні принципи КК = принцип ________________та принцип __________________
6 Принцип ввічливості визначається як принцип _______________________під час вербального контакту
7 Принцип кооперації визначається як________________________, або принцип циркуляції інформації під час вербального контакту
8 Увічливість - це сукупність_____________________, головна мета котрих є створення умов, за яких комуніканти в межах контакту відчувають_______________________) своїх мовленнєвих дій
9 Найбільш визнаною спробою розкрити принципи універсальної _________________________є монографія Пенелопи Браун та Стівена Левінсона “Politeness: some universals in language usage”
10 Увічливість в англомовній культурі пов’язується, головним чином, з поняттям _____________________________– культурно зумовленого позитивного суспільного іміджа ( public self-image) мовця, котрий не зазнає перешкод у своїх мовленнєвих діях
11 За Ервіном Гофманом, мета комунікантів у вербальному інтеракті – захист________________________, який комуніканти прагнуть створити в спілкуванні.
12 Згідно з П.Браун та С.Левінсоном, концепт «обличчя» охоплює ________________________(face wants), які властиві всім мовцям, і котрі усвідомлюються ними
13 __________________ тобто мовець прагне бути позитивно оціненим, бажаним співрозмовником, якому висловлюються повага та зацікавленість під час спілкування
14 Прагнення “негативного обличчя” (negative face-wants), коли мовець прагне _________________та _________________________в його наміри з боку співрозмовників
15 Комунікативна взаємодія розглядається як_____________________________, в якій мовці прикладають зусилля для підтримання обличчя одне одного
16 Мовленнєві акти, що загрожують суспільному іміджу комуніканта, називаються _________________________
17 Лінгвістична ввічливість, як вважає Фоулі [Foley 1997:271], є ________________________________співрозмовника, вміщених у мовленнєвих актах.
18 Дослідники Рон та Сьюзен Вонг Сколлон пропонують позначати позитивну ввічливість терміном “______________________________ ” ( involvement) та негативну ввічливість – терміном “______________________________ ” (independence).
19 С.Сколлон та Р.Сколлон вважають, що найбільш важлива ознака “обличчя” – це його___________________________, а саме: у будь-якій ситуації спілкування зацікавленість та незалежність слід актуалізувати одночасно,
20 Принцип кооперації (the cooperative principle. СР) Герберта Пола Ґрайса :” ________________________________________________________________________________

Приложенные файлы

  • docx 25367879
    Размер файла: 26 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий