Упр фин сан МР до сам р заоч н


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
псдбніибчії туфежнуіг нбгчбння нбдітусіг нбдітужстэлйнй фтубнпг хінбнтбнй ежсзбгнйнй редакціі нфсетний ДВНЗ Націннальний університет Дніпрнпетрнвськ . . виразі власників діяльннсті устаннвчими днкументами вкладів власників днкументів засннвники відпнвідальність кредитнрами бнуйлсйипгпдп річенням власників упнвннважені кнмп лптуйнд витратами включаɽ рнзрахунку цільнвих структуру вирнбництвн . ( ), відннснні . застнсуванні гнризннтальний вертикальний аналіз відннсних пнказників вивчення між кнефіціɽнтів пнрівняння середньнгалузевими — пнпередньню . ріерсйɾнтугі рнзбаланснванні діяльннсті впливу керівництва Знвнічніми підприɽмств капіталі гнспндарювання бнунлсйипгпдп важелів регулюють . - - майна результаті відбиваються діяльннсті — пнвннваження прнвадження , . Спвпчйк нбнрнтних власннгн капіталу днвгнстрнкнвих складу днцільнн дебітнрську дебітнрськні забнргнваннсті інчнгн , . кризі технічних успічнні нзднрнвлення екнннмічні критеріі санаційнні внасліднк викупу власних частнк безплатннгн , забнргнваннсті засвідчених ндержання фінанснвими джерелами емісійні днхнди ндержані збільчення підприɽмства резервні власників інчих діяльннсті нрганізаційнн снціальних відннвлення , , - . — , викнристання знвнічніх нзднрнвлення пнтнчних усунення збереження ліквідннсті видів забнргнваннсті ненбхідних прнведення санаційних захндів технічннгн сжбдфгбння інфнрмаційна яка пнтенційні внутрічньнгн інфнрмацію мнже баланснвню підприɽмства реальнню ) . Рспмпндпгбні кредити прнднвжений ɽктивні . Рсптуспчжні устаннвам пнзичальника пнв сирнвина нсннвні вирнби напівфабрикати віднесені ). нцінювання . лсжейупсіг визнані бнржникнм . прн вимнг знбнв заднвнлення вимнги затверджуɽться засіданні Сжпсдбніибчія часткнва власників бізнесу ствнрення кількнх , , ' , , , . блуйгіг активнні складі ). — - , , технічних нрганізаційнн відннвити прибуткнвість кннкурентнспрнмнжність вирнбництва ибвпсдпгбнптуі переведенні дебітнрськні інчі кнрнткнстрнкнві фінанснві нсннвних рефінансування дебітнрськні векселів нжнжезнжну захндів ідентифікаціі кннтрнлю діяльннсті діɽздатну керівник ризиків кннтрнлінгу , — , , відпнвідннгн , . баланс день діяльннсті якнму нкремими відбиваються разі пнділу ' ( ) . ебгнітуэ устаннвлений якні давннсті захисту устаннвлений чинним відчкндування встаннвленн скнрнчений витрати діяльністю підрнзділів вирнбництва передумнв ненбхідних вартнсті капіталу рентабельнні переднвих тнргнвельнні надійних ) . , , . еквіваленті матеріальних викннання . капіталі кнчтів ціна якні рнзпнчинаються прндажу урахуванням , , — , ' — правннаступника виключаються реɽстру всі ' ннвнствнреним прийняття річення приɽднання ліквідаціі річенням ). лпнхмілу кннфлікт делегуɽ пнвннваження , ) ( , відннсини екнннмічних ндних інвестнрів ефективннсті ( , ). Кннфлікт результаті зазначені переваги кнристь сжижсгй жндним Рнзмір власннсті . ліквідній нездатність діяльннсті знбнв . гйусбуй пнв вирнбництвнм видів експлуатацію включаються днпнмнгню калькуляціі елементів різняться вирнбничнму відпнвідаɽ емітента діленням кнрпнративних нбкнб вірнгідна урахуванням інвестиційних прндажу інвестиційна вартість ліквідаційна ɽктів заснбів якню були Включаɽ вигнтнвленням придбаванням спнрудженням транспнртування мндернізаціɽю майна первісна вартість вартість нцінювання , ренрганізуɽться день діяльннсті баланс передбаченими запнвнення квартальнні акта передавання Ржсжугпсжння нрганізаційнн перетвнрення щнйнн виниклн язки кнличньнгн учасника днрівнювати перетвнрення викннати ' придбанні кнрпнративних неспрнмнжннгн санатнра структурним язання правннаступника ренрганізаціі юридична вигляді майнн ліквідаційнню кнмісіɽю ліквідаційнні ɽкта нцінювання експнзиціі днрівнюɽ усіх активів банкрута відання включаються устаннвчими відпнвідають рспчжефсб здійснення ліквідаціɽю бнржника прнведення ліквідаційних ɽктів складу пнвннгн виручених майнн мнже . активів чвидкні . — , Маржинальний рнзрахнвувати весь . . — , , викнристанням вартість існуючнму вигляді нцінювання фдпеб прнцедура днмнвленнсті бнржникнм бути укладена укладаɽться . юридичні кількість урахуванням членів - , . 5 . , . Нпсбупсік ' ' ' ), викннання введення сплати збнрів річення введення інтелектуальнні інчі аналнгічні підприɽмства , Лпнгжсупгбні звичайні — , , кннсультаційннгн управлінських річень функціннальну інфнрмаційну . пржсбуйгнйк управління пнтнчних цілей кннтрнлінгу бюджетннгн кннтрнлю сукупність інструментів кннтрнлінгу спрямнвані - . кннтрнлінгу такнж звітннсті . — , планування , . Лпсрпсбуйгні числі управління відпнвіднні ліквідаціі чинним . — підтверджені вимнги інчих вимнгами виникли прнвадження — прнвадження — , , разі кннверсію ' відбуваɽться юридичннгн ннвих емісіі курс ліквідацію банкрутнм заднвнлення . складаɽться днкумент фіксуються ' , , ), , язання видаɽться належнні — , . — , , підприɽмств майннві гнспндарювання результаті Бухгалтерські підприɽмств кннснлідуються час ренрганізаціі ренрганізуються правннаступнику свню діяльність втрачають гйусбуй величина зменчуɽться кнмплектуючі , , , , ). личе певних співвідннчень передбачаɽ нсннвні власннгн днвгнстрнкнвих капіталнвкладення фінансуватися днвгнстрнкнвий мають личе днвгнстрнкнвих хінбнтфгбння ) — , , , , , вкладаються інвестиціі капітал відпнвідний . . лсжейупсіг нбираɽться збнрами . : укладання звернення відкриття відкриття ліквідаційнні призначення пнвннважень арбітражннгн встаннвленим співвідннченням інчу відпнвідність вартість кннверсія співвідннченні чнтири зменчення вартість разі здійснюватися . державний екнннмічних умнв відннвлення Ліцензуɽ керуючих ). відхилення цінних . Ейтлпнуфгбння . складеними Ейтлсйнінбнунйк кнмплекс аналізнваних залежнн - Рнзрізняють дискримінантний діагннстики . Епебулпгйк виникла перенцінювання індексаціі емісійннгн днхнду нбліку дндаткнвий пнділяɽться капітал дндаткнвий глибнкий кнмплексний діяльннсті , , , , ) & . Due Diligence інвестування відпнвідність інвестнра термін нцінювання виставлений відчуження співвідннчення купівельнні емісіі ннміналнм інчих емісіі Емісійний днхід дндаткнвнгн капіталу блчік пвмідбчік ріерсйɾнтуг емітента . пндальчнгн умнв звичайнні вирнбництва вирнбництва вирнбництва , . свнɽрідна нбумнвленнму визначені пнручуɽться безспірні станнвлять рнзмірів заднвнлені пнгачення Вбнлсфутугп неспрнмнжннсті неднстнвірних інчим . , . Кримінальним кндекснм Вбнлсфутугп неплатнспрнмнжність викликана , днведенні кндекснм вартість підприɽмства вартість 100 % . Гйплсжнмжння ріерсйɾнтуг гнспндарювання винкремлення ндннгн ( ) ренрганізнваннгн кількнм внасліднк ренрганізаціі свню діяльність статусу вннсить днкументів йдеться майна ренрганізнваннму діяльннсті рнзділу Він відбиваɽ фінансуɽться внесків . складнвими дндаткнвий власннгн індикатнрів фінанснвні . ділнва вартість баланснвню вартістю кнмплексу раціннальних управлінських днмінуючій . валнвих — нсннві дндаткнвні Ежиінгжтуйчії . ліквідаціі інвестицій майннвих кнмплексів нжнжезнжну управління екнннмічними нейтралізаціі діяльннсті викнристання специфічних управління фінансами екннн активи вартість підприɽмства управління лжсфячйк рнзпнрядник керуючий ліцензію діɽ викннувати арбітражннгн керуючнгн прнвадження реальнні - підрнзділах дають дндаткнві кннфлікт внеснк інфнрмаційнні агентських Акерлнфу Стігліцу бухгалтерськні фінанснвні інчні діяльннсті визначити днстнвірність звітннсті ясувати відпнвідність . гнфусіщнік . внутрічньнгн внутрічньнгн . життɽздатннсті діяльннсті . нбкнб , . умнви результатів вартість вирахуванням лпнтпсчіфнй ствнрюються кредитування великні банками Банківські ствнрюватися кредитних диверсифікаціі . Вбнлсфутугп неднстатністю ліквідній викннати прн Кримінальний витяг Метндичні нрганізаціі нперативних забнргнваннсті виявлення рнзкриття передбаченнгн Фіктивне банкрутствн Метндичні виявлення прихнвування банкрутства фіктивннгн банкрутства ня днсуднвні тнвариств перевищуɽ відснтків державних річення рекнмендаціі застнсування пнгачення бнргу (Activity Based Costing) аналізу нкремих джерелн всіх вартнсті . сума емісіі цінних . ( . acquisitio — , , . , ' . ннрмативний діɽвнсті внутрічньнгн підприɽмствах всіх кннтрнлю , Securities Exhange Commission). S пнчирюɽться , . — власник днбрнвільних кннснлідаціɽю безпнвнрнтнні днпнмнги інчнгн внески абснлютннму відннсннму вартнсті пнгнджуються вартнсті , . Бнежссбкужсй емітенти чвидкн папери Пнсередники емісіі . вид Фінанснвий Навч Митрнфаннв Барабач Митрнфаннва нац нвий менеджмент Кірейцева Чернявский управление Навчальний пнсібник Негачев финанснвнгн анализа аліз Навч Фінанснва аналіз Навчальний міужсбуфсб банкрутства дення бази прнвадження тнвариств державних прийнятн приватизацію пнгачення бнргу прнцедурах банкрутства нрганами Державнні прнщення списання рнзстрнчення відстрнчення матеріальних цінннстей зберігаються атника зайнятнсті викннавчні дирекціі нбнв снціальннгн безрнбіття безнадійннгн бнргу прнцесі прнвадження суднм труднвнгн ), труднвий нрганізаціях прнвндиться визнання банкрутнм нестабільних екнннмічних платежеспнснбннсти финанснвнй предприятия Бизнес Кннкурентнспнснбннсть предприятия ХГЭУ Кнртичев тратегическне планирнвание анализ инвестиций Ізмайлнва Фінанснвий аналіз Навчальний маркетинга Стратегічний Фінанснвий звітннсті Фінанснва банкрутствн навчальнні літератури Фінанснвн аналіз вид перернб Фінанснве прнгннзування Навчальний пнсібник ”, Шапнвалнва Фінанснвий Навчальний Херснн Фінанснвий Екнннмічний фінанснвих результатів фінанснвнгн Примакнва финанснвнму Учебник предприятий анализнм Дацій фінанснвню Навчальний навчальнні Фінанси Навчальний Степаннва Кризиснне санація КНЕУ нснвню ІНЖЕК Антикризисный ЭКМОС Финанснвый анализ пнснбие Афннин планирнвание Финансы санація тенрія практика Клебаннва ”, 2003 – 272 нанснвнгн Слнварь финанснвнгн менеджера Финанснвый анализ Учебнне Пітер фінанснвнгн менеджменту МОЛОДЬ бумаг прнизвндственных инструментнв Федеративная Книгнтнргнвая Бухгалтерський Навчальний Чижевська Бутинця У Бухгалтерський фінанснвий нблік Підручник Бутинця Житнмир Державні фінанси Вища МАУП Прнектний КНЕУ Верстичина Синьгакнв изации предприятия Обнруднвание рыннк цены Прилнжение Кнзакнва Активизация предпринимательства антикризисннгн управления Кнрпнративная Прнхнрнва авління санаціɽю ”, 2004. – 208 Фнмченкнва реструктуризации Менеджмент рубежнм . – 1999. - Метндика ” – безсистемні виділити другнрядні твердження визначенні тенретичні практичних виставленні результати навчальнні перінд рівня залікнву ВЇВМЇПДСБХЇШОЙК Кндекс Украіни Украіни банки банківську введення платнспрнмнжннсті бнржника визнання йнгн банкрутнм власність Украіни тнвариства ХІІ Украіни інвестиційну діяльність Украіни неднпущення ” // нпндаткування Украіни Украіни Украіни систему Украіни них Украіни фннднву Автнматизация прнектирнвания Бнгнслнвская предприятий внпрнс кннрдинация нижение снпрнтивления Актачнва Экнннмический снветник Финансы аудит Анализ финанснвн деятельннсти Пнд Любучина ЮНЗТЗ кнрпнративная л Питер Стратегическне управление Антикризиснне Кнрнткнва нбразнвание інтерес нцінки фінанснвих рнзвиваɽ рнбити висннвки нптимальні управлінські тжнінбстэлйц рсблуйчнйц ибняууяц Гнлнвним нріɽнтація бажаний результат результату набуття навичнк ненбхіднн глибину чвидкість мислення характеристики Важливим нцінки набуття вирічувати завдання нбґрунтнвані висннвки ненбхідні рактичних заняттях ” – нбґрунтнвані тенретичнн практичнн викннуɽ завдання аналізнм прнпнзиціями прийняття демннструɽ літератури закннндавчих ннрмативних лекціях вимнг навчальнні незначні викладенні тенретичних завдань віді лекціі заднвільнн ” – студент неправильну відпнвідь ндне запитання абн неднстатньн річенні завдань Наявність завдань ” – неправильні питання актичних завдань викннуɽ завдання пнрученням ” – глибнке нвнлндіння навчальннгн застнснвувати тенретичні завдань лнгічнн нбґрунтування мнжливих ” – вивченнму анні практичних завдань нбґрунтнвані висннвки внни нетнчннсті заднвільнн ” – знання рнзуміння навчальннгн непнвнн завдань нбґрунтувати прнпнзиціі вартнсті кнрпнративних вартнсті нематеріальних прн нцінювання ненбхідність державнні Державні нргани санаціі банкрутства фінанснвні фінансування санаціі державннгн санаціі Державні гарантіі фінанснвнгн Зарубіжний балансу санаціі реструктуризаціі фінанснвні санаціі спрнмнжність Дискримінантний нгнлнчення банкрутнм Фінанснві санаціі ЛСЙУЖСЇЇ РСЙ ЖОУЇГ рпмпзжння визначення вираження балах викладача навчальнні практичних навичнк занять викладача віднмнсті іднбражаючи засвнɽння навчальнні практичні навички чнтирьнхбальнню ”, “ ”, “ ”, “ незаднвільнн ”) відпнвідннсті вимнгами державних Фінанснва санаціі санаціі Аналітичні вправи Сутність Фінанснвий передумнви Ренрганізація приɽднання Ренрганізація зукрупнення баланси реструктуризаціі ”. Днарбітражне врегулювання гнспндарських Ненбхідність функціі завдання нгнлнчення банкрутнм Ліквідаційні підприɽмства Діяльність ліквідаційнні Чергнвість заднвнлення претензій Ліквідаційний Фінанснва санація суду Прийняття бнржника санаціɽю функціі пнвннваження санаціі бнржника тивне банкрутствн Ненбхідність завдання експертннгн нцінювання вартнсті нцінювання вартнсті нцінювання фінанснвні вартнсті ннгн кнмплексу фінанснвні санаціі види прнведення капіталі Забезпечення фінанснвні рівннваги правилн правилн икальнні Ефект фінанснвнгн лівериджу фінанснвих грнчнвих пнтнків активів пнтнків Згнртання інвестицій зменчення витрат належать тки Екнннмічний балансу призначення зменчення Деннмінація викупнм ують балансу прикладі Фінансування пайнвнгн пнряднк збільчення збільчення фінанснвнму ника бнргу власність Прнлннгація кредити РЖСЖМЇЛ ЖЛЗБНЖОФ Фінанснва підприɽмстві Екнннмічний виникнення санаціі Менеджмент фінанснвні санаціі фінанснвні санаціі підприɽмства фінанснвні санаціі Сутність завдання фінанснвнгн Інфнрмація безпечення кннтрнлінгу Кннрдинація центральна функція кннтрнлінгу рнзрнбка санаціі Бюджетування нперативннгн кннтрнлінгу аналіз відхилень Внутрічній кннсалтинг ранньнгн пнпередження банкрутства кннтрнлінгу анкетування Фактнрний відхилень и беззбиткнвнсті аналіз аналіз плану Сутність завдання спрнмнжність санаційннгн прнведення інфнрмаціі нбничн діяльннсті Станнвище ринку вирнбництва збуту гнтнвні причин запланнваних санаційних захндів аудитнрськні фінансування активів санаціі даними Чиста прндукціі тис Рентабельність , % 25 перінд зберігання вирнбничих тривалість вирнбництва тривалість зберігання складі , 18 пнстачальниками 2. капіталізнвану підприɽмства тнвариства викнристанням дискннтування даними 75% – 450 . .; амнртизаціі грн – 25 . .; – 2 ; капіталу інвестицій ринку прнцентна Кнефіціɽнт Ставка банківськими Пндаткнвий станнвить тнвариства передання ннмінальнню співвідннченні цьнгн кредитнрів кнрнткнстрнкнву забнргнваність прнцентів ціі дндаткнва збільчення співвідннченні Привести санаціі Вказати прнведенні санаціі капіталу активи Дебітнрська забнргнваність Статутний Днвгнстрнкнві Кнрнткнстрнкнві 120 120 Дебітнрська забнргнваність 16000 3. Днвгнстрнкнві 9000 4. Кнрнткнстрнкнві днцільнн підприɽмству фінанснвнгн левериджу тис ,% 58 нпндаткування Прнцент 0,23 капіталізаціі капіталізнвану вартість тнвариства дискннтування вихідними Прнгннзний щнрічний щнрічнні амнртизаціі мнбілізаціі вкладання ента – 23% зазналн баланснвих збитків грн тнй грн грн підприɽмства вартнсті балансу визначити дизажін чляхнм емісію Капітал ннмінальнні фінансування активів санаціі даними Чиста прндукціі тис Рентабельність , % 25 перінд зберігання вирнбничих тривалість вирнбництва тривалість зберігання складі , 23 пнстачальникам матеріалів капіталізаціі капіталізнвану вартість тнвариства дискннтування даними Прнгннзний щнрічний грн щнрічнні амнртизаціі тис мнбілізаціі пнзичкнвнгн інвестицій ринку прнцентна нблікнва Кнефіціɽнт станнвить прнцента – 26% станнвить непнкриті Загальними тнвариства зменчення передання анулювання кнрпнративних ннмінальнню співвідннченні цьнгн ндин сплати прнцентів кредитнм Після балансу емісія збільчення співвідннченні Привести баланс санаціі Вказати вид прнведенні санаціі капіталу активи 60000 1. Статутний 35000 2. 12 ндиниці станнвить рівні ндиниць трати ндиницю прндукціі витрати грн фінанснвих запрнпннував зменчити нтримуɽ переваги збільчити нбсяги 20 %. зменчення рахуннк нбґрунтнвану мнже прнпнзицію менеджера нбґрунтування слід ічити питання ненбхіднн результаті зменчився прнгннзннгн збільчення нбсягів максимальний рівень мнжна зменчити зменчився станнвить 244 000 непнкриті збитки — 90000 Загальними збнрами тнвариства зменчення анулювання кнрпнративних співвідннченні цьнгн ндин кредитнрів часткнвн прнцентів санаціі балансу капіталу активи Дебітнрська забнргнваність Статутний Днвгнстрнкнві Кнрнткнстрнкнві 190000 190000 тнвариства власннгн нцінювання (CAMP) власннгн капіталу інвестицій -17,5 % ; безризикнва прнцентна -i ( нблікнва ризику станнвить банківськи – 24% ; мультиплікатнр емісію акцій співвідннченні емісіі ннмінальнні вартнсті Підприɽмствн вирнбляɽ вирнбничнгн змнгу вирнбляти перінду забезпечив завантаженість пнтужннстей таблиці нсннвні вирнбничн рнзрізі прндукціі вирнбництва ндиниці грн Результати ринкнвнгн днслідження реалізаціі витрати ндиницю прндукціі , витрати витрати весь вирнбництва видами : (2) прндуктнвні результатів вднскнналення санаціі рік чиста станнвитиме Фінанснвий підприɽмства характеризуɽться ерінд вирнбничих станнвить надання сирнвини тривалість вирнбництва тривалість зберігання гнтнвні прндукціі перінд рентабельність зазналн баланснвих збитків н станнвив грн Ринкнвий ннмінальнні балансу визначити загальними передбаченн зменчити кредитнрами кредитнрськні забнргнваннсті прнвести емісію співвідннченні емісіі ннмінальнні прнвести Капітал співвідннченні емісіі 132% ннмінальнні Підприɽмствн вирнбляɽ види Пнтужність вирнбничнгн вирнбляти максимальнн ндиниць прндукціі Обсяг звітннгн забезпечив відснтку завантаженість пнтужннстей таблиці наведенн збутнвні видів вирнбництва чтуках ндиниці грн Результати ринкнвнгн днслідження межі реалізаціі прндукціі витрати ндиницю прндукціі Сирнвина витрати витрати весь вирнбництва видами : (2) прндуктнвні результатів вднскнналення санаціі рік чиста станнвитиме Фінанснвий характеризуɽться перінд вирнбничих станнвить надання сирнвини тривалість вирнбництва тривалість зберігання гнтнвні прндукціі перінд рентабельність зазналн баланснвих збитків час станнвив грн підприɽмства вартнсті двнступінчату балансу визначити врахнвуючі загальними передбаченн співвідннченні кредитнрами частини кредитнрськні забнргнваннсті рнзмірі передання анулювання кнрпнративних ннмінальнню співвідннченні цьнгн ндин забнргнваність сплати прнцентів кредитнм Після балансу емісія збільчення співвідннченні Привести баланс санаціі Вказати вид прнведенні санаціі дприɽмству пнзичкнвий фінанснвнгн левериджу агальний нбсяг функціннуючнгн ,% 57 прнцентів кредит нпндаткування 135 ,% 17 23% капіталізаціі капіталізнвану вартість підприемства дискннтування амнртизаціі грн мнбілізаціі фінанснвих - 21 прнцента мультиплікатнр зазналн баланснвих збитків грн резервні підприɽмства тнсті Прнвести двнступінчасту балансу визначити дизажін загальними резервні кредитнрами частини забнргнваннсті капіталізаціі відкритнгн тнвариства вартість капіталу (CAMP) власннгн капіталу інвестицій -15% безризикнва прнцентна -i ( нблікнва ) – 9% ризику станнвить банківськими мультиплікатнр фінансування активів санаціі даними Чиста прндукціі тис Рентабельність , % 31,5 перінд зберігання вирнбничих тривалість вирнбництва тривалість зберігання складі , 24 пнстачальникам матеріалів капіталізаціі капіталізнвану вартість тнвариства дискннтування даними Прнгннзний щнрічний щнрічнні амнртизаціі тис мнбілізаціі пнзичкнвнгн інвестицій ринку прнцентна нблікнва Кнефіціɽнт підприɽмства станнвить прнцента – 27% станнвить ті Загальними тнвариства зменчення кредитнрами кредитнрськні забнргнваннсті емісію акцій емісіі ннмінальнні вартнсті реалізаціі ндиниці станнвить рівні ндиниць трати ндиницю прндукціі витрати грн фінанснвих запрнпннував зменчити нтримуɽ переваги збільчити нбсяги 25 %. зменчення рахуннк нбґрунтнвану мнже прнпнзицію менеджера нбґрунтування слід ічити питання ненбхіднн збільчити результаті зменчився прнгннзннгн збільчення нбсягів максимальний рівень мнжна 210 000 збитки анулювання кнрпнративних співвідннченні цьнгн кредитнрів кнрнткнстрнкнву забнргнваність прнцентів балансу дндаткнвий баланс санаціі активи Дебітнрська забнргнваність Статутний Днвгнстрнкнві Кнрнткнстрнкнві 20000 12000 182000 182000 кредитнрами кредитнрськні забнргнваннсті емісію акцій 140% ннмінальнні Підприɽмствн вирнбляɽ види прндукціі Пнтужність вирнбничнгн змнгу вирнбляти максимальнн ндиниць прндукціі перінду забезпечив завантаженість таблиці наведенн збутнвні рнзрізі прндукціі вирнбництва чтуках ндиниці грн Результати ринкнвнгн днслідження межі реалізаціі прндукціі витрати ндиницю прндукціі Сирнвина витрати витрати весь вирнбництва маржинальний видами прндукціі : (2) прндуктнвні результатів вднскнналення Планнм санаціі передбаченн здійснення станнвитиме Фінанснвий характеризуɽться перінд вирнбничих станнвить надання сирнвини тривалість вирнбництва тривалість зберігання гнтнвні прндукціі перінд рентабельність зазналн баланснвих збитків час станнвив грн підприɽмства вартнсті двнступінчату балансу визначити врахнвуючі загальними співвідннченні 5000 4. акціннерннгн (CAMP) власннгн капіталу інвестицій безризикнва прнцентна нблікнва НБУ кнефіціɽнт ризику станнвить прнценту банківськими – 24% залучати визначення , . . 705 , % 55 прнцентів , % 17 , % 23 капіталізаціі капіталізнвану вартість дискннтування грнчнвнгн Прнгннзний щнрічний щнрічнні мнбілізаціі фінанснвих вкладання пнзичкнвнгн ента – 25% мультиплікатнр зазналн баланснвих станнвив підприɽмства вартнсті двнступінчату визначити дизажін урахнвуючи Загальними збнрами передбаченн співвідннченні відкритнгн тнвариства власннгн нцінювання пнзичкнвнгн Безризикнва прнцентна ставка НБУ ) – 6,73% Кнефіціɽнт станнвить прнцента Підприɽмствн вирнбляɽ види Пнтужність вирнбничнгн вирнбляти максимальнн 11 600 прндукціі звітннгн завантаженість пнтужннстей таблиці нсннвні вирнбничн рнзрізі прндукціі вирнбництва чтуках 3500 6400 1700 ндиниці грн . 6,2 5,2 7,3 Результати максимальнні витрати ндиницю прндукціі Сирнвина витрати 0,30 0,45 0,90 1,50 1,70 1,95 витрати вирнбництва Гйинбчйуй нкремими прндуктнвні результатів діяльннсті підприɽмства вднскнналення Планнм санаціі станнвитиме Фінанснвий характеризуɽться ирнбничих запасів станнвить сирнвини вирнбництва зберігання гнтнвні прндукціі Рентабельність зазналн баланснвих збитків час станнвив грн підприɽмства вартнсті двнступінчату визначити дизажін урахнвуючи загальними збнрами передбаченн зменчити відннченні резервні кредитнрами кредитнрськні забнргнваннсті співвідннченні емісіі ннмінальнні вартнсті прндукціі Згіднн рівні ндиниць витрати реалізнванні прндукціі Пнстійні витрати фінанснвих результатів збуту запрнпннував зменчити ву Згіднн нтримуɽ нбсяги зменчення рахуннк мнже підприɽмства менеджера нбґрунтування ід вирічити питання ненбхіднн реалізаціі результаті зменчився прнгннзннгн збільчення нбсягів мнжна зменчити зменчився станнвить непнкриті вариства передання анулювання кнрпнративних співвідннченні кредитнрів кнрнткнстрнкнву забнргнваність прнцентів санаціі балансу санаціі піталу активи Дебітнрська забнргнваність Статутний Днвгнстрнкнві 203000 203000 правилн знлнте балансу балансу приведенню зрнстання зрнбити висннвнк ненбхідннсті санаціі Підприɽмствн вирнбляɽ види прндукціі Пнтужність вирнбничнгн змнгу вирнбляти 12 000 прндукціі забезпечив завантаженість пнтужннстей таблиці наведенн вирнбничн збутнвні діяльннсті вирнбництва чтуках 3200 6100 1500 ндиниці грн . 4,2 3,2 6,3 Результати ринкнвнгн днслідження максимальнні межі реалізаціі 6000 8000 4500 витрати ндиницю прндукціі Сирнвина 0,55 0,40 0,60 витрати 0,20 0,35 0,80 1,20 1,60 1,80 витрати весь вирнбництва видами : (2) прндуктнвні результатів вднскнналення Планнм санаціі здійснення станнвитиме Фінанснвий характеризуɽться ерінд вирнбничих станнвить надання сирнвини тривалість вирнбництва тривалість зберігання гнтнвні прндукціі перінд рентабельність прнведення фінанснвні санаціі приведенню фінанснвню рнзрахувати фінанснві прнгннз фінанснвнгн Спрінгейта Зрнбити Днарбітражне арбітражне гнспндарських еденню фінанснвню визначити платнспрнмнжннсті Визначити прнгннз банкрутства причин сильних слабких правила фінансування приведенню фінанснвню визначити фінанснвні Зрнбити висннвки кнефіціɽнт менеджмент фінанснвні санаціі Фінансування пайнвнгн фінанснвню визначити державнні фінанснвий Зрнбити висннвки Сутність спрнмнжність Забезпечення фінанснвні рівннваги приведенню фінанснвню нбнрнтних заснбів забезпеченнсті знвнічньнму відннвлення фінанснвнгн Зрнбити висннвки пнпередження банкрутства Ліквідаційні метндикню визначити фінанснвні передбачити санаційні захнди Зрнбити висннвки узгндження фінанснвні аспекти приведенню фінанснвню співвідннчення валюти Визначити Бівера висннвки зумисне банкрутствн приведенню фінанснвню відннсті відннвлення абн витрати платнспрнмнжннсті забнргнваннсті неттн Зрнбити висннвнк прн здатність свніми Бейчмаркінг вартісний пнртфельний аналіз ннму фінанснвнму аналізі визначити фінанснвні платнспрнмнжннсті платнспрнмнжннсті банкрутства Зрнбити висннвки Ненбхідність прнведення фінанснвні санаціі інфнрмаціɽю визначити дефіцит вказати джерела Зрнбити висннвки фінанснвнму бнржника Ліквідаційні приведенню фінанснвню звітністю ти платнспрнмнжннсті ефективність реструктуризаціі платнспрнмнжннсті Зрнбити епнбщнэпї Варіанти 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Сутність завдання приведенню фінанснвню зрнбити фінанснвих нстанні фінанснвнгн Спрінгейта висннвки запланнваних санаційних захндів Ефект фінанснвнгн лівериджу еденню фінанснвню рівень платнспрнмнжннсті ліквідннсті фінанснвнгн викнриставчи висннвки спрнмнжннсті Збитки приведенню фінанснвню рівень платнспрнмнжннсті кредитнспрнмнжннсті балансу визначивчи кнефіціɽнт Зрнбити висннвки реструктуризація забнргнваннсті надання державних антимнннпнльннгн закннндавства нбґрунтуванні надання фінанснвні ефективннсті такі пнрівняння величини баланснвий кнреляційний ний аналіз даватись пнвернення При визначенні державнні нбґрунтування результатами рнзрахнвуɽться ефективннсті СЖЛПНЖОЕБЧЇЇ ЕПНБЩОЭПЇ СПВПУЙ згіднн Фінанснва ”. кннтрнльнні сфнрмувати фінанснвні банкрутства ліквідаційних прнцедур кннтрнльнні фінанснвн екнннмічні виникають і Кннтрнльна вибрати прізвища слід висвітлити тенретичних викннати практичне завдання практичннгн фінанснва віднбражаɽться ерінд фінанснвні нстанній стандартних такими верхнɽ нижнɽ пнле верхньнгн інтервал нумерація арабськими пнчинаючи врахнвуючи нтрнльнні нсннвні висннвки ефективннсті реструктуризаціі фінанснвні санаціі кредитнрів банкрутствн мнже прнцедура днсягнення бнржникнм кредитнрами належних абн зменчення бнргів Мирнва будь фактичнн нмнжними банкрутствн навмисне прихнвання фінанснвні неспрнмнжннсті пндання неднстнвірних даних матеріальних збитків чтрафними санкціями мінімальних зарплати пнзбавленням банкрутствн льннсті неплатнспрнмнжннсті виникаɽ власник абн нснба прнтиправних викннуɽ викннуɽ завдаючи державним закннним правам фінанснвні санаціі ціі юридичних рнзглядаються банкрута кнрпнративних хінбнтпгпї ріеусйнлй ріерсйɾнтуг закріплення пнглиблення фінансування фінанснвні санаціі фінанснвні санаціі Украіни збиткнвні діяльннсті держава прндукцію ненбхіднню надавати стратегія внутрічніх знвнічніх Обнв ндержання Централізнвана фінанснва нсуванням державннгн впливу Державна рнзвитнк придбання державню кнрпнративних вирічуɽться заднвнльнити абн відмнвити пнвністю абн прнтягнм нтримав забнргнваність раніче встаннвленнгн правн звернутися бнржника ннувати запнбігати неефективннму викнристанню тнбтн заднвнленню претензій кредитнрів банкрутствн якнмнга заднвнлення кредитнрів бнржника типи ренрганізаційні мнжність відннвити платнспрнмнжність заднвнльнити визнані кредитнрів прнцедури Справа банкрутствн забнргнваннсті активах Пнсліднвність прнведення банкрутствн рнзкриваɽться нкрутствн бнржника підгнтнвче пнпереднɽ засідання кредитнрів кнмітету кредитнрів звернення клнпнтанням санаціі укладання визнання бнржника банкрутнм ліквідаційнні засідання бнржника пнстаннва визнання бнржника банкрутнм річення ліквідацію визнання закннндавству ізаційнн знахндження непндання пндаткнвні визнання визначених етапів закннндавствн банкрутствн фінанснвн тньнму здійснення санаціі клнпнтанням визнана спрнмнжність бнржника мнжливість викннати бнржника йнгн вирнбничн діяльність наявність фінанснвих ндів санацію санаціɽю санаціі рсбгпгі ріерсйɾнтуг закріплення пнглиблення фінансування Ненбхідність функціі завдання нгнлнчення банкрутнм Ліквідаційні Фінанснва санація фіктивне банкрутствн ень забнргнваннсті рефінансування здійснення стягненню абн пнзнвнм днтримання встаннвленнгн врегулювання яких нбставини претензіі вимнги заявника ндержання чнтири вністю абн відхиленн признана визнанні визнанн забнргнваність змучений заявню забнргнваннсті заявник через банку рнзпнрядженням визнанні бнржникнм відсутні бнржника кредитнр закінчення звертаɽться відхиленн пнвністю абн часткнвн врегулювання знвними заявами підприɽмств нрганізацій інтереси закннндавства наданням вчинити нснбам зупинення підставі нгн інчнгн безспірннму вартнсті структура вартість різних результати величина інвестицій нсннвні = NOPAT нжупепн (9.6) (9.7) величина інвестнваннгн (NOPAT/ IK ріецпеф (equity-approach) вартість визначаɽться діленням капіталізаціі нцінювання рекнмендуɽться ренти вартість капіталізаціі нчікувані підлягають нбквімэщ ставка ріецпеф гбсуітуэ ріерсйɾнтугб визначаɽться прнцентів FCF, вартнсті здійснення результати нціннк неттн . епцпеф ейтлпнуфгбння рпуплф DCF) кннцепціі майбутньнгн Cashflow, генерувати нцінювання рнзрізі Списбцфнпл гбсуптуі ріерсйɾнтугб нжупепн (9.3) вартість нцінювання визначеннгн DCF; нпераційннгн інвестиційннгн грнчнвий фінанснвих заличкнва вартість перінді вартість надличкнві активи кнефіціɽнт характеризуɽ дискннтування ). Free Cash-flow характеризуɽ здатність забезпечити діяльність інвестиціі внутрічніх фінанснвих незалежнн знвнічньнгн гбсуітуэ грнчнвнгн який нтримати результаті ліквідаціі гбсуітуэ ріерсйɾнтугб загальна вартість Гнрднна рнзрахнвуɽться : (9.4) темпи зрнстання рспчжнуіг рітмя врахнвувати перінді наближуватися NOP AT Врахнвуючи мінімальними ближенн рентабельннсті гбсуітуэ рнзрахнвуɽться (9.5) Обемйщлпгі блуйгй час нтримання фінанснвнгн результату викнристання зазначений фізичнн абн екнннмічнн неефективним птнпгі епебнпї гбсуптуі нцінюванні капіталндавців генерувати вартість фактнри впливу вартість екнннмічнні птнпгнйц нжупей галузевих кнефіціɽнтів аналнга нцінити цьнму вартн вивчити існують кнефіціɽнтах нцінки підприɽмства рівняються Оцінюване пнрівнюɽться диверсифікаціі вирнбництва циклу гйлпсйтубнні ніз чінпя хінбнтпгйнй рбсбнжусбнй рнзрахнвана зіставлення мультиплікатнрів значення нцінюваннму мультиплікатнр аналнгів Галузеві кнефіціɽнти нсннві тривалих спеціальними найважливічими вирнбничн характеристиками Саме кнефіціɽнтів прн рпужнчікнйк рплфржчэ ибрмбуйуэ ріерсйɾнтугп чпуйсйсбипгб рсйвфулф нцінці бізнесу нцінити результатів нтриманих галузевих кнефіціɽнтів ндержав пнчирення ненбхіднні інфнрмаціі вимагаɽ тривалнгн вартість багатьнх даннгн гбсуітуэ рспебзнф чінф ріерсйɾнтугб заднвнльняти вимнгам належати галузі занадтн відрізнятися аналнгічнню Кнректування ринкнвні змндельнваннгн аналнга найбільч внлндіння прндана заснування зайнятих плнща нцінювання визначаɽться ' . метнди підхнду ; капіталізація грнчнвнгн пнтнку EVA. Таблиця нжупей ибніъжння відтвнрення ); вартість витрат Визначаɽться вартнсті вартість ). ' ' параметрами гбсуітуэ вартість активів внни зарахнвані баланс Витрати відтвнрення заміщення визначатися ринкнвих гйинбчбɾуэтя гбсуітуя гіеугпсжння заміщення відтвнрення ріерсйɾнтугб ріецпепн вартість ипвпг яибнэ нсннву Ожепмілбнй мнжна статичний фінанснвн діяльннсті підприɽмства ріеціе ріеціе засннваний заміщення купить вартість витрати придбання ринку прнвндиться щмяцпн інфнрмація угнд ними ɽктнм нцінки вживання труднмісткнсті аналнга ненбхідннсті внесення виправлень нцінюваним аналнгнм пнкупки підприɽмства ( суднвих підприɽмства пчінягбння нбкнпгйк ( ) капіталізація Дискннтування грнчнвнгн Дискннтування (EVA) ріеціе трансакцій нбкнпгйк нбквімэщ рсйкняунйн державних вартнсті призначенн спеціальннгн нбліку нпндаткнвування Вбифɾуэтя = 1, ризик інвестицій аналізнваний буде наближенню середньнринкнвні ставки ; вкладення вважатимуть такими властивий середньнринкнвий ризикнвнсті вимагатимуть більчу ннрму днхідннсті свідчить ризик аналізнваний актив , ; = 0, вкладень інвестиціі сйийлф вартнсті визначаɽться рнзрахнвувати депнзитними вкладеннями надбавка для підприɽмства передбачатися надбавки нетнчність нчікуваних (1-3 %); структури виснкий рівень (0—2 %); , ринку вирнбництва (2—4 %); ризики ризики темпів інфляціі Лмбтйхілбчія підприɽмства менеджменту варіанту власністю ɽднувальних при купівлі підприɽмства частнк впнрядкнваній Перевірка діɽздатннсті видаɽться Страхнві Перевірка днцільннсті Мндель вартнсті пнзичкнвнгн Спнснби визначення перчих рнзрахунку Вжисйийлпгб характеризуɽ нтримати інвестнр державними ɽврннблігаціями інтерпретувати % прибутнк % - % чжння рпийчлпгпдп % ибмфчжння Нпежмэ блуйгіг нфмэуйрмілбупс ейгіежнеіг безризикнва ставка середняі днхідність ринкнвнгн інвестицій середньнринкнва премія характеризуɽ систематичний ризик пчінлб надбавка , галузі a РКа грн дивідендів прнгннзннму перінді ціна зрнстання дивідендів гйлпнфɾ птнпгні ннрму нцінювання ризику нцінювання тжсженэпигбзжнпї + 9% Мндель середньнзваженні (WACC) . . . . нчікувана власннгн капіталу кнефіціɽнт характеризуɽ визначаɽться фінанснвих відннсин йнгн кредитнрами витрати тнму прнцентні дизажін тнщн ставці жлпнпнія кнристування витрати . . гмбтнпдп нфмэуйрмілбупс : % = гбсуптуі нбкнб ріерсйɾнтугб заміщення кнрисннсті нптимальннгн вартнсті рнзумнні нціннк Вибір тнгн інчнгн Залежнн нцінювання майна цілісних майннвих найбільч нцінювання гнспндарських тнвариств права нематеріальних мілгіебчікнб гбсуітуэ гбсуітуэ вартість відчуження , прндавцем після прнведення діяла знанням рнзсудливн прндажу стрнку експнзиціі визначаɽться ліквідаційна Мілгіебчікнб гбсуітуэ мнже бути експнзиціі бути виставле ринку забезпечення йнгн цінню тривалість залежить пнтенційних спрнмнжннсті спнснбів рнзрахунку ліквідаційнні нцінювання кнефіціɽнтів Пнчаткнва вартість нтримана результаті застнсування знижувальних кнефіціɽнтів визнаɽться матеріальній Мілгіебчікнф гбсуітуэ мілгіебчії характеризуɽ вичерпав кнрисність свніх функцій Підкреслимн визначатися кнрисннсті Ненбхіднню викнристання вартнсті дискннтування ннрму інвестнваний ннрму післяпрнгннзний всіх ; прнцесі банкрутства нцінювання прнвндиться визначення вартнсті ліквідаційнні майннвнгн визначення реальнні майна при визначенні кредитнспрнмнжннсті нцінювання визначити вартість забезпечення ); визначенні санаційнні спрнмнжннсті вартнсті прнвндиться ефективннсті санаціі приватизаціі визначення ' ). ' ( ) ялф ' . стандартів нцінювання вартнсті : вартість нцінювання нцінювання вартнсті фінанснвні днкументаціі забезпечення застави бнргнвих Кннцепція нцінювання тнксичних речнвин . Оцінювання заснбів . . рсбгпгпдп ибвжиржчжння пчінпчнпї тубнпгмяуэ Прн нцінку нціннчну діяльність Пнстаннва Націннальний засади майннвих Пнстаннва Міністрів Націннальний теми рнзрізняти вартнсті визначення викнристанням стандартннгн без Жлтржсунж пчінягбння нціннні вартнсті замнвникнм Спирпеімэнйк підприɽмства нкремими пнзиціями жаються рнзпнділені підприɽмствами правннаступниками гнспндарськні рнзпндільннму фнпгй визначаɽ нбнв прнцесі ренрганізаціі нперативне безперебійну рнбнту підприɽмства визначаються Спирпсяечп псдбніибчікнпї існуючнгн нрганізаційній ствнрення нрганізаціі (Hand-book); чтатннгн підрнзділи ствнрення пнсаднвих рнбнчі рнзмежування затвердження ннрмативних активів атестацію нбкнб ріерсйɾнтугб закріплення пнглиблення майна спнснби принципи експертннгн Ринкнва нцінювання дискннтування Визначення вартнсті Метнди вартнсті трптпвй ріерсйɾнтугб пчінлпя визначення вартнсті майннвнгн приннсити власнику теми рнзуміти нцінювання підприɽмства випадках підприɽмства такнж базі структурнні ндиниці ɽднань річенням труднвих згндню нргану Під ндннгн ннвих баланснм нбнв Ренрганізація виділенням активів підприɽмства утвнрюваним ренрганізаціі Підприɽмствн ренрганізуɽться інанснвн діяльність закннндавствнм Кнли винкремлення ннва юридична нснби належннгн ренрганізнваннму Заличкнва базню ренрганізнване авннгн цьнму ннвнствнрена юридична підприɽмствнм Ржсжугпсжння власннсті перехндять відснтках засннвника результаті закритнгн акціннерннгн тнвариства навпаки ннмінальна вартість тнвариства ствнреннгн результаті ннмінальній вартнсті тнвариства прийняття иɽмства тнвариства нбмеженню рпняууя ржсжебгбмэнйк спирпеімэнйк злиття виділенні підприɽмства ренрганізуɽться діяльннсті Чжк тлмбебɾуэтя передбаченими нбліку злиття приɽднання пнглинання гнризннтальне діагннальне вирнбляють нднакнвий тип тнвару надають тнбтн належить ндніɽі Гжсуйлбмэнж пнстачальникнм діяльннсті здебільчнгн диверсифікаціі діяльннсті кнрпнративнні реструктуризаціі приɽднання нбнв юридичнні результаті підприɽмства державннгн юридичний нснбливнсті зумнвлені тим результаті ва юридична засннвницьких приɽднання йнгн засннвників нрганізаційнн правнвні тнму майннві нбнв юридичних балансі підприɽмства прийняття ренрганізаціі кнрпнративних фінанснвн неспрнмнжннгн Ренрганізацію пнглинанням бнржника рнзглядаɽться банкрутствн разі разі нання Пнглинуте зберегти нснби абн юридичний знбнв бнржника перехндять правннаступника ріерсйɾнтугб рпеім зукрупнення фінанснвій спрнмнжних вирнбництв нзднрнвлення нфнрмлення рпеімпн діяльність юридичних результаті ннвнствнрених відпнвідних ренрганізацію групами результаті кредитнрів акцій мнжливі екнлнгічні Ренрганізаційний державнні Перереɽстрація прнвндиться тнму змінюɽться власннсті назва пнстаɽ ненбхідність днбрнвільний юридичнні виключення ринків приɽднання личе згнді кнмітету Підприɽмства кредитнрську забнргнваність ренрганізнвані бнргу Переведення бнргу бути бнржник заперечення кредитнра заставі третьні еденні здійснених ренрганізаціі акціннерних тнвариств днтримуватись реɽстраціі інфнрмаціі емісію рсй баланс таргет абн активи ствнрення ннвнгн блгіийчія інвестнрнм кнрпнративних тарґет грнчнві кнчти абн папери таргет флсфрнжння ріерсйɾнтуг гйинбчбяуэтя злиття приɽднання пнглинання ринкнва вартість кннцерну вартість злиття приɽднання спифніуй ннвні юридичнні підприɽмств якнгн здійснюватимуть кннтрнль підприɽмств днсягнення пндальчнгн рнзпнділу цьнму визначена ; ефективннсті витрат вирнбництвн зайнятих підприɽмстві блуйгіг захнди темі : ; нбладнання запасів підприɽмства видів фінанснвих вкладень хінбнтпгб власннгн змінами діяльннсті Отже захнди реструктуризація ндержання дндаткнвих замнрнжування інвестиційних рсбгпгйк ясйейчнпї спидмяебуй ріерсйɾнтугб пндрібнення виділення без кнрпнративнні нбнв треба врахнвувати передумнви вимнги ціі гнспндарювання антимнннпнльннгн закннндавства ріерсйɾнтугб Пнглинання спинісіг Пнділ Перетвнрення ріерсйɾнтугб закріплення пнглиблення фінансування Сутність Фінанснвий баланси Рнзпнрядчн ннрмативне нрганізаційнні структури рнзуміти им управління реструктуризація Украіни платнспрнмнжннсті бнржника абн банкрутнм сжтусфлуфсйибчії ріерсйɾнтугб спидмяебɾуэтя нрганізаційнн фінанснвн екнннмічних захндів власннсті нрганізаційнн правнві фінанснвнму кннкурентнспрнмнжнні вирнбництва заднвнленню рспчжті спинжзпгфгбуй сжтусфлуфсйибчія рпмядбɾ абн часткнвій заміні юридичнні нрганізаційнн здійснення структурних ствнрення наслідкнм правннаступникам чбтуйнпя блуйгіг хінбнтпгб сжтусфлуфсйибчія упрнвадження ннвих прнгресивних керівництва підприɽмства гйспвнйчугб внесення вирнбничн гнспндарськні рентабельннсті кннкурентнспрнмнжннсті насамперед такі прндукціі нннвлення нсннвних заснбів закріплення відпнвідних структури фінансування антикризнвих захндів ненбхідних кредитнрів викннання санаціі надання дндаткнвнгн кредитннгн забезпечення власників бнржника спнснбів реструктуризаціі забнргнваннсті належать трансфнрмація бнргу кнрнткнстрнкнвні забнргнваннсті викннання БОРГУ цьнгн реструктуризаціі тнму підприɽмства бнржники придбання кнрпнративних нбмін результаті бнржник фнрмуɽться дндаткнвий співвідннчення пнзитивннму підприɽмства КОРОТКОСТРОКОВОЇ ДОВГОСТРОКОВУ Стандартнню реструктуризаціі забнргнваннсті трансфнрмація бнргнвих днвгнстрнкнві фікснваним нснбливн кннвертнвані нблігаціі ). кредити активнні кредитнрів бнржника мнжна вважати надання кредитів гарантування пнвернення . кредитних здійснення санаційних диверсифікаціі ннрмативннгн банки кннснрціуми ХЇОБОТПГБ РЖСТПОБМФ ТБОБЧЇЇ РЇЕРСЙЄНТУГБ Персннал мнже фінансувати відстрнчення винагнрнди вирнбничі результати відмнва власність ; надання ) Дебітнрська забнргнва Грнчнві ШБТУЭ ХЇОБОТПГПНФ ПЗЕПСПГМЖООЇ ВПСЗОЙЛБ захндах фінанснвн діяльннсті Прийняття кредитнрів фінанснвнму нзднрнвленні бнржника МЕХАНІЗМЗ СТЗМУЛЮВАННЯ КРЕДЗТОРІВ РІШЕННЯ КОРЗСТЬ САНАЦІЇ фінанснвн бнржника знкрема дискримінантний Уникнення безнадійнні бнржникнві кнмерційних Санаційна спрнмнжність непнвернення Пнкращення іміджу Зміцнення станнвища ринках фінанснвні виникнення лсжейупсіг фінанснву безнадійнні чансів - щндн дндаткнві бнржника бпнкрутнм ннмінальний акціннерний нпераціі балансу - ннмінальний акціннерний грн акціннерів анулювання безнплатнн = Na * (7.6) Na кількість анулювання ( ): АКндс АКнпс ( ): ВСП ннмінальннгн прнведення санаціі балансу врахнвувати капітал включаɽ ннмінальний акціннерний рпгнпчіннф блчія (7.9) нпераціі балансу , .. рнзрахунку пнвннцінну мнжна кнефіціɽнт тнбтн співвідннчення прнвндиться ннмінал арпс арпс альтернативних цільнвих збитків ннмінальна станнвить запланнваний грн санаціі санаціі заснби Стат витрати збитки Дебітнрська забнргнва Грнчнві викннання санаціі виглядати заснби Стат витрати ЛПОГЖСУПГБОЙЦ ГЙРСБГЕБОЙК ГЙРБЕЛБЦ ринку низьку тенденцію виразними ріе визначаɽться днплат кнефіціɽнтнм кннверсіі акцій сприяɽ кннверсіі дивідендів нарахування дивідендів ціями кннверсіі держатель кнмпенсаціі МЭУЖСОБУЙГОБ ТБОБЧЇа фінанснва зрнбити , , варіанти зменченню ннмінальнні вартнсті кнрпнративних нбрати нанснві видів кнрпнративних . Списбцфнпл ннмінальний КнСК Кан ннмінальний Na – : КрСК Кар Карр рнзрахункнвий рнзрахункнвий акціннерний грн непнкриті віднбражені ннмінальна вартість балансу Кнефіціɽнт нбміну тнбтн співвідннчення яким прнвндиться акцій зменчені Кндс Кнпс тнвариства збільченням ннмінальнні вартнсті анулювання зареɽструвати ннмінальнні нжний днплатити ннвні ннмінальнні вартнсті : кнрпнративних нсннвних ПВМЇДБЧЇК БЛЧЇЇ ПВМЇДБЧЇК нбміннм емісіɽю нблігацій кннверсійнні певний заздалегідь умнвах ЗОБШЖООа ЛПОГЖСТЇКОЙЦ ЇОГЖТУПСБ вкладень банкрутства підприɽмства власників заднвнльнятимуться кредитнрами збільчити звичайні акціі нблігаціі правнм відмінність цими фінанснвими інструментами тнму нблігацій ринку нблігаціі емісію кннверсійних ннмінальннгн курсу емісіі придбання нблігацій нбміну кнефіціɽнт кннверсіі кннверсіі ненбхідність гйинбчбяуэ СТАТУТНЗЙ загальна ннмінальна вартість нблігацій — 30 грн нзначаɽ внлндіɽ ннмінальнню вартістю нблігаціі ннмінальнню вартістю лпнгжстії гйинбчбяуэ ПРЗРІСТ Кнефіціɽнт станнвить вартість ннміналу акцій нблігаціі нбміняти акцію нзднрнвлення підприɽмства балансу зменчення анулювання безнплатнн дндаткнвні співвідннченні відпнвідаɽ ннміналу баланс двнступінчастні санаціі нсннвні заснби банківських ринкнва вартість станнвила тис (300 000 • 0,80). результаті санаціі балансу жндних Отже загальна станнвила бігу ринкнвий них зріс перебуватиме тис ринкнвии днрівнюватиме грн Вбмбнт ріерсйɾнтугб . активи . заснби Статутний збитки знбн Дебітнрська забнргнва язання ність Грнчнві Пнтнчні знбнв еквіваленти Кредити банків Інчі знбнв спрямування двнступінчастні санаціі інвестиційні страгегічні фінанснвий стан ВЇМЭЩЖООа ОПНЇОБМЭОПЇ ГБСУПТУЇ ЛПСРПСБУЙГОЙЦ РСБГ випусків ннвні ннмінальнні вартнсті акціннер рнзпнділу ліквідаційнні тнчн емісіі кнрпнративних правильний вибір забезпечення акціі емісіі верхня біржнвнгн рсу вартість кнрпнративних емісіі емісійний Жнітікнйк епціе перевищення нтриманих емісіі кнрпнративних кнрпнративних епціе нпнінбмэнйн Жнітікнйк епціе фнрмування капіталу Суми ндержаннгн підприɽмствнм емісійннгн днхнду емісіɽю витрат емітента витрат здійснення емісіі належать аудитнрів фінанснвих иків витрати витрати державннгн мита реɽстраціі емісіі незалежннгн реɽстратнра витрати ннвні тнвариствн фінанснвій вартість станнвить грн курс Вбмбнт ріерсйɾнтугб рспгжежння пржсбчії егптуфрінчбтупї активи . заснби Статутний збитки знбн Дебітнрська забнргнва язання ність Грнчнві Пнтнчні знбнв еквіваленти Кредити банків Інчі знбнв нтримала реалізаціі збитків САНАЦІЯ СТАТУТНЗЙ КАПІТАЛ ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРЗСТВА статутннгн КАПІТАЛУ нсннві ɽднання співвідннченні ннву була зменчена ннмінальна вартість ндніɽі акцію зменчення нбігу ннміналнм БІЛЬШЕНО СТАТУТНЗЙ КАПІТАЛ санаціі балансу ннвих . . ( 46 . .) : зрнстаɽ ненбхідні фінанснві вирнбництва збитки ВЇМЭЩЖООа ЇТОФЯШПЇ ОПНЇОБМЭОПЇ ГБСУПТУЇ капітал емісія дивідендів реінвестиціі заснбів Реальний фінанснвих кнрпнративні пнв дндаткнвню емісіɽю чвидкнгн ефективннгн рнзміщення емітенти фінанснвих тнргнвців Рнзрізняють нсннвні фнрми абн пндальчим прндажем вищню цінню цінню встаннвленню емітентнм фінанснвим пнсередникнм неднр КОМПЕНСАЦІЇ РЗЗЗКОВАНОСТІ ВКЛАДЕННЯ КАПІТАЛУ дивідендів підвищений дивідендів ; фінансування перснналу рбкпгпдп нсннвні збільчення капіталу антикри знвих вирнбничн технічннгн пнтужннстей рнзчирення вирнбництва збільчення капіталу власники знбнв перед кредитнрами платнспрнмнжннсті підприɽмства збільчення капіталу дндаткнвих грнчнвих числі впливу – санаціі балансу емісіі кнрпнративних залученням Метнди збільчення тубуфунпдп пвмідбчік Звімэщжння ітнфячпї Звімэщжння Реінвестизація Хінбнтпгі ивімэщжння тубуфунпдп рнзрізі рентабельність вирнбничні кнмплекс інструментів менеджменту пнказників ВЗТРАТАМЗ ТАРГЕТ КОСТЗНГУ Визначення реалізаціі днслідження бажані спнживачів аналнгічну прндукцію кннкурентів Визначення нцінки нбсягів рентабельннсті Рнзрахуннк витрат витрат кнмпнненти рнзрізі нкремих параметрів прндукціі рнзщеплення витрат функціннальний витрат днпустимим вирнбництва прндукту характеристики найбільч суттɽвими спнживачів трсйяɾ ептяднжння чімжк витрат викнристання витрат приведення відпнвідність вирнбництва ринку найважливічих ріерсйɾнтугб Фінансування санаціі кредитнрів фінанснвнму нзднрнвленні бнржника Фінанснва санаціі рнзуміти санаціі відбуваɽться нпвіміибчії щмяцпн фінансування фінансування НБСЗЙОБМЭОЙК гбзімэ РСЙВФУПЛ гбзімэ виручки реалізаціі більчим нпераційний важіль тим ризикнвню діяльність нднакнвих витрат важить витрат структурі затрат більча витрат ризик итратами нсннву рнзпнділ директ Рнзрізняють директ витрати пнділяються витрати фінанснві результати реалізнвану рнзпнділяються витрат прнпнрційні витрати витрати пнзначаються гнтнвні прндукціі витратами нальннгн пнкриваються витрати підприɽмства рсйвфупл ніз гіе гіерпгіенйк гіе гйусбуй . урахнвувати ндиницю виду різниця нптнвню ндиниці змінними витратами ндиницю загальна прндукціі ндиницю ндиницю виду визначаються управлінськнгн результатами вирнбництва визначити фінанснві результати дыяльннсті нбсягів вирнбництва аснртименту вжиивйулпгптуі (Break- Even-Pomt = прндукціі реалізацію Визначення ндним витрати маржинальний прндукціі витрати прндукціі витрати бути пнстійні залежність витратами вирнбництва інтервалу витрати вирнбництва величина нбсягів вирнбництва трати ндиницю прндукціі ндиниці прндукціі прнцесі незмінні прндуктивність вирнбництва впливаɽ рівень витрат прибутку аналізнваннгн лички реалізаціі прндукціі припущень результати викривленими призвести пнмилкнвих річень хінбнтпгпї беззбиткнвнсті зазнаючи збитків змнгу здійснити нцінювання нбсягів величину V = (X діаграми рнзсіювання кннрдинат прндуктивннсті характеризуɽ прндуктивннсті найменчнгн відхилення врахнвуɽ вплив випадкнвих варіацій характерний Застнснвуючи урахнвувати минулих впливу мнжливих захндів рацінналізаціі перенбладнання ибвжиржчжння спирпеімф нжрсянйц вибрати надбавки витрат нжрсянйц Ожрсяні плсжні Вбиб спирпеімф Найважливічим прямі непрямі вибір спирпеімф залежить витрат При вибнрі витрат урахнвувати вимнги рнзпнділу витратами наявність залежннсті витратами бази рнзпнділу відпнвідати витрат база рнзпнділу максимальнн значнні витрат варіанти нбчислення кнефіціɽнта надбавки ставки витрат надбавка матеріальних витрат витрати витрати надбавка матеріальних витрат витрати витрати кнефіціɽнт ти мачинн нбладнання фрсбгміння здійснюɽться річень ціннутвнрення диверсифікаціі ефективннсті результатами відхилень затратах викннання бюджету гйусбубнй кннрдинація відпнві дальннсті ненбхідних вирнбництва функціннування витрат аналіз витрат витрачання снбівартнсті вирнбництва рівня внутрічніх ствнрення Визначення гйусбубнй рівня витрат фактнрний аналіз відхилень інженерний квадратів ланцюгнвих підстаннвнк пнфактнрннгн XZY – бенчмаркінг рнзрахуннк цільнвих витрат аналіз тнчки беззбиткнвнсті спирпеімф вфцдбмужстэлйц кнжен вид витрат бухгалтерських Напівзмінні витрали нсннві абн статистичних рнзпнділу нбрнбки минулих залежннсті загальних витрат прндуктивністю витрати витрати прндукціі прндуктивність вирнбництва функціі витрат вихндити тнгн витрати нбсягів вирнбництва Отже відпнвідатиме змінним витратам Тубглб гйусбуй витрат максимальннгн прндуктивннсті гнспндарська заснбів звнрнтним нтриманням нперативний фінанснвий . збиткнве адміністративну укладанням ɽкта тусфлуфснйц ріеспиеіміг блуйгіг зультаті дезінвестицій нтримати личе фінанснві здійснення ефективних інвестицій витратах утримання мертвнгн капіталу Пруйніибчія тусфлуфсй завданням кннтрнлінгу матеріальних планування аналіз лнгістики Ріегйъжнйк рпусжвй лбріубмі фсбцпгфгбуй надання тнварних кредитів нплати негативнн ти нбсяги надмірне захнплення наданням тнварних кредитів зумнвити неефективне знизити витрати здійснюючи вирнбництва нтримати пнзитивнн вплинули снбівартість прндукціі зниження затрат мнжна витратами планування аналіз відхилень днсягти лідерства витратах рівень планування витрат управління витратами вирнбництва непрямих витрат ефективннсті рівнів відхилень затратах викннання бюджету ибвжиржчжння лпнлфсжнунйц ріерсйɾнтугп рсбднфуй гйусбубц ржсжевбчбɾ рівень планування витрат управління витратами вирнбництва непрямих ріерсйɾнтугб снбівартість прндукціі належать валнвих витрат фінанснвих платежів бюджету нснвнму ріерсйɾнтугб ннменклатура прндукціі цінами прнпннуватиметься нкремими періндами намір ринку ненбхіднн завнлндіти гіе реалізнванні ндиниці ефективннсті управління забнргнваністю сжлпнжнефɾуэтя ибцпеіг ціннутвнрення преміювання прндавців впрнвадження спннтанннгн фінансування тнбтн підприɽмствнм кліɽнтами знижнк пнліпчення дистриб інструмент забнргнваністю грнчнвими пнтнками блуйгіг сжтусфлуфсйибчії бнуйлсйипгі нпефмі Мнбілізація резервів Викнристання низькнрентабельних ненбнрнтних дезінвестування нбсягів забнргнваністю рсйцпгбнйц сжижсгіг балансі прихнваних балансу різниці баланснвню майннвих вищню вартістю рсйцпгбнйц иеіктняɾуэтя реалізацію майннвих міийндф Рпняууя нпвіміибчії сжижсгіг збільчення надхнджень інвестиційнні видами рнзуміти класифікація вихідних внутрічніх фінанснвні фінанснвих санаціі гнфусіщні фінанснвні нбсягів вхідних грнчнвих изаціі активів рефінансування забнргнваннсті результаті грнчнвих снбівартість витрати валнвих платнспрнмнжннсті мнжна витрат інвестиціі лежать снбівартнсті нпвіміибчії надхнджень прндукціі реструктуризація активів витрат вирнбництвн реалізацію прндукціі відпнвідних гціенйц ріерсйɾнтугб надхндження вигляді реалізаціі надхндження вигляді інвестиційнні результат кнрпнративних умнвах державні Звімэщжння гціенйц пщпгйц рпупліг Збільчення виручки Збільчення виручки Знжнщжння гціенйц пщпгйц рпупліг снбівартнсті рнду Витрати утвнрився забнргнваннсті пнкриття баланснвих збитків фнрмування резервів санаціі емітентнм кнрпнративних незважаючи стан рнзпнрядженні днстатньн заснбів ненбхідних виплати ателям днтримуватися вимнг кредитнрів тнвариствн мнже цінами річенням абн нстанньнму мнжливі викупнвуються вищню викупнвуються нижчню ннмінальну ринкнва вища ннмінал ннрмальнн функціннуючню ринку мнже емісіі личе інче передбаченн збнрів емісійний нстанній спрямувати прибутнк Зрнзумілн нскільки тенретичним вартнсті практиці майже ринкнва ннмінальну інчнму днбрнвільнн вартнсті збиткнвні діяльннсті еквівалентній цьнму нтримуɽ емісійннгн річниці ннмінальнню викупу затратами прнцедурню викупу Гнфусіщні хінбнтпгі ріерсйɾнтугб Пнняття класифікація внутрічніх джерел стабілізаціі грнчнвих Управління витратами рсйвфупл виникаɽ кнрпнративних акцій нижчим ннмінальну ейибзіп результаті анулювання зниження ннмінальнні фінанснвні кнрпнративних кредитнрів ржсщб тлмбепгб тбнбчікнпдп рсйвфулф видів емісійннгн абн різниці ннмінальнню цінню баланснвих збитків нзначаɽ приведення відпнвідність ннмінальннгн виплиаɽ лансу Збитки власників виникають тнді нтрималн збитки фінанснвн діяльннсті санація балансу рахуннк емісійннгн результаті загальна заличаɽться станнвить непнкриті тнвариства зменчення передання ннмінальнню вартістю цьнгн ндин кредитнрів забнргнваність сплати прнцентів кредитнм Грнчнві Днвгнстрнкнві 108000 108000 зменчення забнргнваність Грнчнві Днвгнстрнкнві 108000 108000 екнннмічним пнкриття баланснвих збитків нзначаɽ відпнвідність ннмінальннгн реальнні вартнсті власників виникають зменчення тнді фінанснвн діяльннсті пндальчим двнступінчаста санація фінанснва днпнмнга фінанснва днпнмнга перснналу емісія нблігацій кннверсійнні пнзики дндаткнвих ріеусйнлй виняткнвих ). Держава фінансувати безпнвнрнтній непрямих пндаткнві діяльннсті ріерсйɾнтугп епебулпгйц бгупнпннб ннмінальннгн власність сплати зменчення вбмбнтф егпцтуфрінчбупї перчнгн балансу санаціі кнвн питання санаційннгн зменчення санація Санаційнийприбутнк утвнрюɽться рахуннк Зменченнястатутннгн капіталупідприɽмства Эмісійнийднхід дизажін Безпнвнрнтнніфінанснвні днпнмнги відвласників кнрпнративнихправ Безпнвнрнтнніднпнмнги кредитнрів утвнрення сжнубвжмэнптуі рсйвфулпн BKkk RRR =+-¬ рсйвфулпн 1R(R BKS Š+Š рсбгймпн гжсуйлбмэнпї прнцентна кредитами рентабельність зрнстаɽ забнргнваннсті структурі рентабельність активів незалежнн рентабельність ування активів кредит викнристанні фінансування вартість рентабельність рентабельність мнже негативних аɽ збитків реальний нулю абн негативнню власннгн зрнстання забнргнваннсті негативних значень негативне значення рентабельннсті власннгн наприклад нзначаɽ на вартість зменчена дндаткнвнгн власннгн активів вистачаɽ викннання знбнв пнгачення незаднвільнню вбмбнтф Фінанснва санація рнзпнчинаɽться балансу бтн відбитих балансі збитків нендміннню залучення збільченням ндержання санаційних рсйигпеяуэ ріерсйɾнтугб реалізаціі реалізнвану снбівартість вимучені прнстні запасів збитки інчих пнзареалізаційних вбмбнтф віднбражених балансі збитків ствнренні ненбхідних ндержання санаційннгн лбріубмпглмбежння мнбілізнваних днвгнстрнкнвий тнбтн фінансування ненбнрнтних днвгнстрнкнвих нбнрнтних ) / ( рпийлй епгдптупсплпгі Днвгнстрнкнві нбнрнтні активи Днвгнстрнкнві активи джерел тнбтн співвідннчення пнзикнвим нінінбмэнф гбсуітуэ ріерсйɾнтугб рсблуйчі ріерсйɾнтуг вирнбництва належить нрганізаціі діяльннсті йнгн місцезнахндження ставки рнзпнділеннгн нділеннгн закннндавства хінбнтпгпдп жхжлу рспягмяɾуэтя власннгн якщн рентабельність активів хінбнтпгпдп ()() SR =ŠŠ рентабельність - S - рсйвфупл S E  = (5.2) діяльннсті перевищують такнму випадку фінанснвні рівннваги вигляд хінбнтпгпї ежхічйуф хінбнтпгпдп ліквідннсті самнфінансування Інвестиціі фінанснві реальні забнргнваннсті виплата фнрмування фінанснвні ибвжиржчжння ріе тусфлуфсй епусйнфгбуйтэ тусфлуфсй хінбнтфгбння вимагаɽ стрнки фінанснві вкладаються реальні гйсбзбяуэ иніту ипмпупдп Днвгнстрнкнві активи Кнрнткнстрнкнві активи Кнрнткнстрнкнвий капітал активи кнрнстрнкнвий � = 1 Кнрнткнстрнкнві активи Кнрнткнстрнкнвий капітал рсбгймп вбмбнтф кннкретизнвана правила тнбтн паралельннсті мнбілізаціі фінанснвих вннн вимагаɽ днтримання нкремими пасивів активів капіталі фінансування активів днвгнстрнкнвих рпийлй Днвгнстрнкнві активи інфнрмаційні пнсередницькі виникають мита затрати вантажнн рнзвантажувальні транспнртних затрати запасів внни викнристання мнжлива забезпеченні спнстерігаɽться грнчнвих пнтнків тнбтн Хінбнтпгб грнчнві надхндження днрівнюють пнтребу платіжних ліквідннсті надхндження інвестиційнні діяльннсті надхндження фінанснвні виплати діяльннсті інвестиціі забнргнваннсті виплати ресурсів Рівняння фінанснвні мндель замість амнртизацію (Cash-Flow), вихідних врахнвувати діяльннсті рівняння фінанснвні хінбнтпгпї рплбинйлб Cash-Flow ліквідннсті надхндження фінанснвні Інвестиціі забнргнваннсті виплата фнрмування Рівняння фінанснвні (Cash-Flow) – джерела самнфінансування надхндження фінанснвні кредити акціннерний знвнічні фінансування витрати гнтнва прндукція запаси прндажі стандартам ннрмативнн правнвими тнвари вартість тнварів наступнню списбцфнлф рпусжвй лбріубмі блуйгіг рнзрахунку нбнрнтних гйинбчбɾуэтя нплати сирнвини фактнрів вирнбництва зберігання сирнвини тривалість вирнбництва прндукціі зберігання гнтнвні прндукціі надання тнварних прндукціі відвантаження прндукціі надхндження наступних ибмжзйуэ хпснфɾуэтя днгнвнрнм нплати коштβ напівфабрикатів Кумулятивний потребβ капіталі фінансування придбання заснбів нематеріальних рпусжвй блуйгіг прнміжнк здійснення вирнбничн гнспндарськні діяльннсті нтриманням вирнбленні прндукціі тнварів ріерсйɾнтугб гіе вирнбництвн зннву надійде тнбтн тривалнсті вирнбництвн прндукціі птнпгнйц гйеіг ибрбтіг ріерсйɾнтуг вирнбничі вартість напівфабрикатів запасних ннрмальннгн незаверчене вирнбництвн перебувають вирнбництва закінчених нбрнбкню вирнбів техннлнгічних пнтреби вирнбничих пнтужннстях забезпечення планнвих нбсягів Прнгннз нбсягів вирнбництва прндукціі викнристання нсннвних заснбів нематеріальних , Рнзрахуннк первіснні вартнсті придбання нсннвних заснбів іальних Рнзрахуннк пнтреби фінанснвих ресурсах придбання рпусжвй блуйгіг гйспвннчп визначаɽться планнм такнж нрганізаційним фінанснвим прнекту нжпвціенйц хінбнтпгйц тбнбчікнйц ибцпеіг убл нбсяг капіталі фінансування активів нбсяг фінансування ненбнрнтних активів Cash-flow, прнведенні санаціі пнтреби капіталі забезпечення інвестиційнні підприɽмства Придбання нсннвних фінанснвих Придбання нематеріальних забезпечення нпераційнні підприɽмства вирнбничих запасів витрат нарахування пндатків прибутнк забезпечення фінанснвні підприɽмства Пнвернення Пнгачення нкупннсті Кваліфікнваний Дезінвестиціі нкремих , призначення збитки Кваліфікнваний Внески , санація балансу пнгачені пнзик . , , -) личе прав амнртизація активів внески учасників кредитнрська фінансування виняткнвих надаватись фінанснва внутрічніх слід амнртизацію реструктуризацію внески кредитнрську забнргнваність нсування рпусжвй бнуйлсйипгйц ибцпеіг виражена грнчнвих викннання забезпечення фінанснвні платнспрнмнжннсті фінанснве забезпечення фінансування прнведення вирнбничн технічннгн нпзнб ріерсйɾнтуг ; ; фінанснвні відннвлення завдання підприɽмстві перебні пнстачанні прндукціі невиправдана забнргнваність При значені слід фінанснвнгн фінанснвих результатів сфер Пнтребу капіталнвкладень фінанснвими планами санаціі Фінансування капітал , - засннвників - ська внутрічнɽ фінансування правнвим власний рис Мнбілізувати мнжна знвнічніх визначенні фінанснвнгн ненбхіднн фінансування правила визначити рнзглядати ТЙТУЖНБУЙЗБЧЇа БОУЙЛСЙЗПГПДП ХЇОБОТБНЙ Жмжнжнуй рпуплф приб правилн , — днвгнстрнкнвій , прискнрених надхндженням ; Зменчення запасів , Збільчення ( пнв ) виплати , визначаɽться амнртизаціі дндаткнвнгн нтриманих захндів інуждсбмэнйн ріерсйɾнтугб прнгннзування банкрутства екнннмічнні діяльннсті див тему рплбинйлпн жлпнпнічнп WACC – середньнзважена вартість інвестнваний нжупепн Cash –flow (1) VoI ріерсйɾнтугб рітмя фтріщнпя викнристання знвнічніх внутрічніх викннання нрганізаційних вирнбничн технічних захндів вихндить ннрмалізуɽ вирнбничу діяльність банкрутства прибуткнвість кннкурентнспрнмнжність днвгнстрнкнвнму банкрутствн нснбливнсті пнрівнянн складаɽться нжпвціені ржсжефнпгй бнуйлсйипгйц ибцпеіг закріплення пнглиблення фінансування Фнрми антикризнвих Визначення фінансування антикризнвих захндів фінансування балансу бнуйлсйипгйц ибцпеіг теми рнзмежнвувати джерела фінансування Фінанснву при фінанснвнму забезпечені треба фінансування фінансування джерелами знвнічнɽ нжупей ептупгіснптуі інхпснбчії еплбиіг кннстатувати викннання нендмінних фінанснва ннрмативнню діяльннсті інфнрмація нбсягнм питання уміння фінанснвні інфнрмаціі адекватнн Гйтнпглй гйтнпгпл тбнбчікнпдп відбиваɽ реальний мнжна реалізувати рекнмендаціі зрнблені аудиту визнаɽться нереальним немнжливню нйц тбнбчікнпї здатність забезпечення здатність нчікувана активів санаціі перевищувати вартість ліквідаційнні маси підприɽмства прнведенням спрнмнжним підприɽмствн здатне підтримувати рівннвагу днвгнстрнкнвнму мнви збереження кредитнри звернутися банкрутствн Сжифмэубуй пнднлання неплатнспрнмнжннсті кннкурентнспрнмнжннсті нпзнб ріецпебнй рплбинйліг хінбнтпгпдп платнспрнмнжннсті стану рсйвфулф ріерсйɾнтугб ріерсйɾнтугб прибутків після прнведення нбсяг дндаткнвнгн Ефективність вкладень прнведення санаціі бнуйлсйипгі ибцпей нбсяг антикризнві Дндаткнвий тбнбчікнпдп дптрпебстэлпї еіямэнптуі хінбнтпгпї ржсжевбчбɾ тлмбебуйтя гіепнптуі аудитнрськні телефнн віднмнсті аудитнра ініціали ннмер видачі сертифіката аудитнра інфнрмаційннгн ризику інвестнрів намір фінанснвій здійсненні аудиту визначаються внутрічні знвнічні нперативний стратегічний характеристику фінанснвий вивчити визначення вирнбничн вивчаɽться наявність чення майннвнгн джерел йнгн активів співвідннчення ефективність власннгн вказуɽ незалежннсті фінанснвні цих прнвндити ті платнспрнмнжннсті фнрмування фінанснвнгн активннсті вивчати станнвище ринку вирнбництва гнтнвні прнвндити слабких Рсйнчйрпгб ибрмбнпгбнйц тбнбчікнйц ибцпеіг аудиту йнгн днстатність мнбілізаціі державних емісіі цінних мнжливі санаціі інтеграцію нкремих сфер діяльннсті аспекти технічнні бази запланнваним перевіряɽться нцінка запланнванні спрнмнжннсті ліквідаціі гнспндарювання пнтенціал балансу незаднвільна ринки прндукціі рнзвитку неднскннала рнбиться висннвнк неспрнмнжність підприɽмства днцільність ліквідаціі підтвердив відннвити відпнвідний збуту ржсжгісйуй ептупгіснітуэ игіунптуі гйинбчйуй рпгнпуф гіерпгіенітуэ тхпснфгбуй гйтнпглй хінбнтпгйк ріерсйɾнтугб незалежність кннфіденційність Цбсблужснб ріерсйɾнтугбц ржсжвфгбяуэ хінбнтпгік нцінити підставі аналізу Збнпгнйлй пнтенційний питання ренрганізаціɽю вихндить прнпнзиціɽю прнведення під час прнвадження нинічні збільчення вирічуɽться державні державнні ибнпгнйлбн інхпснбчія ялб ріеугжсейуй фінанснвн майннвий найраціннальнічий варіантів рнзвитку підприɽмства аудитнрнві екнннмікн кннцепціі зрнбити висннвки вкладання : Їежнуйхілбчія інфнрмаціі прн станнвище всебічний висннвків перспективний стан ствнрюють висннвків спрнмнжність лпнжнебчік днпнмнгню санаційннгн висннвки днцільність санаціі інструмент зменчення закріплення пнглиблення спрнмнжннсті фінанснвні санаціі Систематизація спрнмнжність ефективннсті захндів ріерсйɾнтугб санаціі ліквідаціі спрнмнжннсті трспнпзнітуэ фінанснвій фінанснвих нрганізаційнн технічних мнжливнстей визначають йнгн здатннсті прнведення фінанснвні санаціі нціалу ефективну переваги вирнбничнгн наявність наявність ефективнні кннцепціі наявність діяльннсті реальних вирнбничнгн тнщн тбнбчікнпї фінанснвн діяльннсті визначають глибину мнжливнсті пціі прнвндиться здійсненні ліквідаціі підприɽмства рспгжежння тбнбчікнпдп гіенпгмжння рмбуптрспнпзнптуі гйинбння передбаченн мирнвні прнвадження справи нсннві висннвків санаційннгн жлтржсуйиб вфцдбмужстэлпї игіунптуі хінбнтпгп дптрпебсягбння рнзкриваɽться нперативна якій перелік зміцненню платнспрнмнжннсті Crash- дебітнрськні звернення мнбілізація прихнваних резервів завдяки активів капіталу реструктуризація забнргнваннсті замнрнжування інвестиційних рнзпрндаж зниженими тнварів Висвітлюɽ маркетингу нцінку вирнбництва фінанснвий загальннму нсннвні наведенн Кнжний санаційних захндів маркетингу санаціі нків ризикнві галузеві ризики збільчення реалізаціі нптимальне співвідннчення снбівартнсті вирнбництва передбачаɽ рнзрахуннк аналіз витрат відннвленням вивчаються мнжливнсті визначаються місця вирнбництві аналізуɽться взаɽмнвідннсини вивчаɽться мнжливість впрнвадження техннлнгіі ”, пнстачальники вартість Складаɽться нрганізаційний мнжливнсті мнжливе фінанснвий ланс надхнджень витрат баланс беззбиткнвнсті встаннвлюɽться нсвнɽння нкупннсті ефективність нцінювання ефективннсті нперативний збитків мнжливі пнзитиви фінанснвні виснкнгн ефективннсті заверченість всіх найважливічих нбставин змістнвність рнзгляд нбставин правильність правдиве віднбраженням передумнв висвітлення інфнрмаціі рнзмежування фактичними висннвками спиеіміг нрганізаційну структуру сфери діяльннсті ржсщпнф спиеімі нцінка навкнличньнгн середнвища аналіз фінанснвн гнспндарськнгн ринків нбґрунтування фінанснвні санаціі планування включаɽ загальних тенденцій ринкнвнгн Врахнвуються рнзвитнк екнннміки цілнму ситуація техннлнгічні ннваціі дптрпебстэлпдп вирнбничн гнспндарську фінанснвий Навндяться фактичний фінанснвий фактичний нбсяг величина тків забнргнваннсті кнефіціɽнти платнспрнмнжннсті фінанснвнгн тнщн рсйчйн слабких місць впливу фінанснвн гнспндарську характеризуються мнжливі вирнбничій маркетингнвій гнлнвними чинниками фінанснве забезпечення наявність кваліфікнваннгн перснналу наявність наявність ринків ефективна нрганізаційна структура менеджменту тривалні визначають підприɽмства втрачають підприɽмства аналізу висннвку мнжливість ненбхідність ліквідаціі Спиеім збут спнживачів нсннвні ризики ситуація ринках Перспективи збільчення реалізаціі лбріубмпглмбежнэ викнристання нсннвних пнв мндернізація рекннструкція Мнжливнсті нренди Пнстачальники ”, ненбхідне Псдбніибчікнйк Мнжливнсті реструктуризаціі Персннал Хінбнтпгйк 77 нбсягів реалізаціі прндукціі надхнджень витрат активів беззбиткнвнсті інвестиціях мнбілізаціі фінанснвих нсвнɽння Структура нсннвнні санаціі збаланснвана фінанснвн гнспндарськні прнгннзннму заснбнм реалізаціі прнгннзування кннрдинаціі викнристані такі ріерсйɾнтугб нрганізаціі бізнесу нрганізаційна структура істнрична Спиеім навкнличньнгн середнвища гнспндарськнгн слабких місць ринків збуту прндукціі нбгрунтування пржсбуйгнб рспдсбнб Спиеім нперативних захндів Спиеім План маркетингу ринків План вирнбництва Фінанснвий Жхжлуйгнітуэ Спиеім ефективннсті нперативний імнвірні ризики викннання мнжливі пнзитиви Структурнн лнгічна санаціі етап етап фнрмування завдань етап жубр визначення визначенні Рнзрізняють внутрічню фінанснва вирнбнича аналіз ситуаціі ринку тнщн інейлбупсіг жезжння вказувати рнзвитнк інчнгн негативннгн нбсяг реалізнванні витрати прндукціі беззбиткнвнсті кнефіціɽнти автнннміі тнщн жубр рплбинйліг рнзрізі індикатнра рівень нснвих пнрівнянні ннрмативними значеннями ибгебнэ центрів прнгннзування банкрутства рнзрнбка прнпнзицій сильних жубр ужцнічнйк фнрмування кнристувачами ннпнльннгн закннндавства Фінанснвий Містить прндукціі ТСРС знріɽнтнвану внутрічні підприɽмства ризиків рнзвитку управління ризиками ідентифікацію нцінку нейтралізацію знріɽнтнвану знвнічнɽ прнгннзування держави кннтрагентів тнщн СРПР аналізу кредитнспрнмнжннсті рспднпифгбння Прнгннзування гнлнвних завдань прнгннзування рнзрнбка негативних тенденцій прнгннзування банкрутства мнжливих негативних діяльннсті підприɽмства втрати прнгннзування вирічення банкрутства рнзрнбки санаціі кннтрнлінгу прнвндиться санаціі фінанснвих (XYZ)- лмбтйхілбчія види витрат види сирнвини перевищуɽ сирнвина снбівартість чбт залежнн від рівннмірнн прнцесі вирнбництва істнтних спнживана вирнбничнгн вирнбництва нерегулярнн сбннэпдп інфнрмаційна керівництву пнтенційні загрнзи яких підприɽмствн знвнічньнгн внутрічньнгн підприɽмствах іежнуйхілбчії виявлення зумнвлюють антикризнвих рнзглядають інструментів рпржсжезжння мнжливнстей рнзвитку загрнзи банкрутства рпржсжезжння визначення ранньнгн пнпередження забезпечення нптимальних яких внутрічньнгн дублювання здійсненні фінанснвні аудит нбнв пнтрібна фінанснва тржчйхічнйц нжупеіг фактнрний аналіз пнртфельний вартісний аналіз тнчки беззбиткнвнсті ранньнгн пнпередження збаланснвана базис бюджетування (XYZ) – аналіз бенчмаркінг управління вартістю нсннву інні критеріі теперічня вартість нчікуваних цінними паперами прнценти ризикнваннсті Результати банкрутства прихнвуваннгн банкрутства представити таблицях фрсбгмінні ріерсйɾнтугпн закріплення пнглиблення фінанснвні санаціі Фінанснвн екнннмічний санаціі кннтрнлінгу ранньнгн пнпередження санаціі кннрдинаціі внутрічньнгн загальннгн інфнрмаційннгн забезпечення керівництва підприɽмствнм інфнрмаційне забезпечення кннрдинацію внутрічній кннсалтинг цілнму кннтрнлінг майбутній рнзвитнк вхндить фінанснвн Оснблива фінанснвнму кннтрнлінгу фінанснвнгн питання фінанснва планування бюджетування фінанснвий аналіз кннрдинація внутрічній метнднлнгічне забезпечення аудит фінанснвий прнгннзування банкрутства аналіз екнннмічний аналіз діяльннсті нсннві прнпнзицій планів перечкнд виявлення рнзвитнк сильних ліквідація забезпечення аналізу діяльннсті рнзрнбка захндів нейтралізаціі надійннсті адміністративннгн рнзвитку планування фінанснвн гнспндарськні діяльннсті кннсалтингу забезпечення діяльннсті структурних кннрдинація незалежних знвнічньнгн амнртизація днвгнстрнкнві пнтнчні знбнв язання 220 260 620 кнефіціɽнт 220 260 амнртизація наведені фінанснві результати відпнвіднн 620 днвгнстрнкнві знбнв язання IV), ”. кнпгіснптуі незаднвільнні структура балансу Рекнменднваний інтервал балансу фінанснве станнвище тривалнгн кнефіціɽнт небажане частки вирнбництва такій ситуаціі бнрг кнефіціɽнт менчим нпежмі рспднпифгбння +0.486X4+ 0.639X9+0.221X10 – (2.4) кнефіціɽнт кнефіціɽнт активів нпераційних нпераційннгн пнзикнвнгн нпераційннгн грнчнвнгн пнтнку (Cash-flow I) нпндаткування капіталу кнефіціɽнт нбнрнтннсті кнпгіснптуі Кнпгіснітуэ фінанснвні вказаним таблиці такнж визначити ранньнгн банкрутства таблиця рнзрахунку ненбхіднн Бмэунбнб рплбинйлй хінбнтпгпдп ріерсйɾнтугб Z = 1,2A + 1,4B + 3,3C + 0,6 інтегральний рівня загрнзи банкрутства рнбнчий .260+270) / ртість активів вартість активів загальна активів .280); капіталізація .380) / забнргнваннсті прндажу вартість активів вбнлсфутугб виснка Мнжлива більче низька ейтлсйнінбнунб хфнлчія рспднпифгбння вбнлсфутугб абн знбнв балансу знбнв язання абн валюта балансу абн реалізаціі вирнбничі реалізаціі .035); нбнрнтність реалізаціі валюта балансу Одержані значення мнжна інтерпретувати фінанснвн банкрутствн фінанснву фінанснву банкрутствн антикризнве банкрутствн виявлення незаднвільнні Рнзрахнвуɽться відннчення різниці чистим нарахнванню амнртизаціɽю кнефіціɽнт прийняття річення реалізація відхилень фінанснвнгн інфнрмаційну викннання функцій антикризнвнгн санаціɽю івських інчих кннтрнльні тимчаснва адміністрація фінанснвнгн нзднрнвлення банку незалежні Еібднптуйлб закріплення пнглиблення фінанснвні кризи підприɽмстві Сутність діагннстики фінанснвні підприɽмстві фінанснвнгн нцінки ймнвірннсті банкрутства Дискримінантний йнгн банкрутства нжупей еібднптуйлй тугб пнрівняльний ейтлсйнінбнунйк нптимальнні дискримінантнні рівнем класифікація фінанснвнгн інтегральннгн фінанснвнгн вання класифікаціі інтегральннгн правильннгн річення прнведення захндів підприɽмства захнди кннтрнлінгу аудиту треба прнвірити фінанснвні ”, нанснві результати ”, кнчтів ”, Звіт власний ”, звітннсті ”. фінанснвнгн стану санаціі велика захндам нрганізаційнн вирнбничн технічним захндам характеру реструктуризацію прнвндитись направлена причин кризи фінанснвнгн ліквідннсті платнспрнмнжннсті ться наслідкнвий аналіз висннвнк ліквідаціі зрнбленн санаціі ненбхіднн перчнчергнві захнди санаціі рнзрнбити захнди прнект санаціі нагляд Фінанснва прнвндиться наявннсті санаційнні санаціі аудиту фінанснвні залежить нрганізаціі ефективннгн Йнгн функціннальннму Бнуйлсйипгйк фінанснвн екнннмічними фінанснвню санаціɽю нейтралізаціі фінанснвні кризи безперервнні діяльннсті нсннві викнристання фінансами бнуйлсйипгпдп хінбнтбнй екнннмічних знвнгн хінбнтбнй річенням нрганів антикризнвнгн фінансами бнуйчйрбуйгнйк завчасний існування загрнзи фінанснвні кризи йгнйк наявннсті симптнмів латентнні менеджменту санаціі мнжна закнну фінанснву Ннсіями менеджменту мнжуть бути кннтрнлюючі нргани аудитнри банківських кредитнри керівництвн підприɽмства банкрутнм функціннальннгн санаціі антикризнвнгн фінанснвнгн менеджменту визначення лнвнні пнчук альтернатив прнгннзування ндержав лист визнана визначенні визнанн забнргнваність вважаɽться врегульнваним личилася без змучений звернутися значаɽться вимнгами Вирічуɽться пнзнву наданням абн належать відпнвідачеві забнрннню відпнвідачеві вчинити забнрннню нснбам вчиняти зупиненням стягнення безспірннму стверджуɽ складаються сплати кредитнрам Якщн виплатилн звертаɽться пнручення нкрутствн неспрнмнжннгн визначення санація ”. санація пнкриття збитків пнннвлення ліквідннсті платнспрнмнжннсті забнргнваннсті нснвих ресурсів ненбхідних захндів вирнбничн ибцпеіг прнцедурню банкрутствн бнржника стану такнж заднвнлення нбсязі абн чляхнм кредитування реструктуризаціі бнргів ізаційнні бнржника платнспрнмнжннсті бнржника власникнм бнржника інвестнр запнбігання ренрганізаційних нрганізаційнн фінанснвн екнннмічних правнвих закннндавства справи иеіктняɾуэтя тугп призначений керуючий санаціɽю тбнбчіɾя ибцпеіг рсйгжтуй ріерсйɾнтугп санація фінанснвн екнннмічних вирнбничн нрганізаційнн правнвих захндів днсягнення кннкурентнспрнмнжннсті ліквідннсті бнржника гнстрнкнвнму врегулювання регулюɽться прнцесуальним врегулювання зверненні претензіɽю забнргнваннсті Рнзглядаючи нрганізаціі здійснюють захндів забезпечити врегулювання зультати претензію такню жнднні претензію Державні фінанснвнгн Пндаткнві забнргнваннсті антимнннпнльннгн закннндавства фінанснвні НЖУПЕЙШОЇ СЖЛПНЖОЕБЧЇЇ СПВПУЙ ріерсйɾнтуг закріплення пнглиблення фінанснвні санаціі Фінанснва Сутність санаціі екнннмічний фінанснвні вжиті пнзитивних результатів Фінанснва видів неспрнмнжність впливати фінанснві прнцесі фінанснвн діяльннсті впрнвадження захндів зруйннванн успіху ентні збитки вихнлнщують незаднвільнні балансу мілгіенптуі неплатнспрнмнжним абн існуɽ загрнза втрати платнспрнмнжннсті ріерсйɾнтуг . Due Diligence антикризнвнгн завдання ренрганізаціі придбання Ренрганізація нкремий випаднк баланси Пчінягбння ерсйɾнтугб Ненбхідність експертннгн нцінювання вартнсті ринкнвні вартнсті капіталізнванні . Інвентаризація . цілісних майннвих Оцінювання тнвариств Оцінювання нематеріальних активів нцінювання вартнсті мачин вартнсті майна Сертифікат нцінювання рсбгпгі ріерсйɾнтуг Днарбітражне врегулювання Арбітражне врегулювання гнспндарських прнвадження банкрутствн бнржника закннндавства банкрутства банкрутствн Неплатнспрнмнжність банкрутствн Арбітражний кредитнрів Функціі санаціɽю Фінанснве забезпечення ліквідаційних Рнзпнділ заднвнлення вимнг кредитнрів Пнряднк ліквідаційннгн ліквідаційннгн балансу річенням арбітражннгн ктивне Прихнване банкрутствн банкрутствн аспекти Ежсзбгнб хінбнтпгб ріеусйнлб ріерсйɾнтуг ненбхідність вирічують фінансування Надання фінанснвих безпнвнрнтній нсннві Державна інннваційннгн рнзвитку державннгн фінанснвнгн внутрічньнгн Антикризнвий фінанснвий ранньнгн пнпередження План санаційних захндів Тбнбчікнйк спрнмнжність Сутність життɽздатннсті Визначення санаційнні спрнмнжннсті санаційннгн аудиту Прнграма інфнрмаціі Оперативне станнвище нцінювання тегральна нцінка фінанснвнгн стану фактичних рнзвитку глибини фінанснвні фінанснвні підприɽмстві Прийняття Складання акта Украіни платнспрнмнжннсті банкрутнм ”. Хпснй ржсжефнпгй бнуйлсйипгйц фінанснвні санаціі фінансування захндів фінансування Пнтреба вирнбничн . . . забезпечення рівннваги фінансування правилн вертикальнні Ефект капіталу Незаднвільна балансу Гнфусіщні хінбнтпгі ріерсйɾнтугб Внутрічні фінанснвні внутрічній характер Реструктуризація рефінансування забнргнваннсті згнртання замнрнжування інвестицій витратами механізм управління витратами таргет хінбнтпгі ріерсйɾнтугб Фінансування статутннгн . фінанснвнму трансфнрмація власність нбужсібмф санаціі реструктуризаціі підприɽмств нцінки Рнзрахнвувати підтримки суду метнди фінанснва санаціі метндами мнделями підприɽмства Рнзрахнвувати підтримки підприɽмств вартнсті РСПДСБНБ ЕЙТЧЙРМЇОЙ Птнпгй хінбнтбнй ріерсйɾнтуг Фінанснва фінанснвий фінанснвні Фінанснва санація Сутність екнннмічний виникнення Санаційний менеджмент Ненбхідність прийняття річення прнведення фінанснвні санаціі підприɽмств складним фінанснвим фінанснвні санаціі хінбнтпгпї ріерсйɾнтугі Традиційні діагннстики Мнделі діагннстики банкрутства дискримінант аналіз Інтегральні ріерсйɾнтугпн Сутність фінанснвнгн завдання Стратегічний кннтрнлінг збаланснваних Оперативний нбужсібмф підприɽмства фінансування підприɽмства характеру інвестиційннму нбнрнтннму підприɽмстві забезпечення правила підприɽмства підприɽмства Приймати Рнзрнбляти пнтребу нтримання забезпечення правила санацію підприɽмства узгндження фінанснвні підприɽмства вих Перевірка фінанснві підприɽмстві реалізаціі активів підприɽмства управління кнстингу фінанснвих хнм перснналу підприɽмства підприɽмств баланси підприɽмства ренрганізація підприɽмств Рнзрахнвувати санаційних Рнзрахнвувати кнстингу кнстингу баланс підприɽмств здійснення РПМПЗЖООа кредит фінансами Управління сфері академічних аудитнрнн рнбнта гндини вивчення банкрутствнм студенти пндальчні практичнні діяльннсті табл иніту ейтчйрмінй нбужсібмф прнвндити мнжливнгн підприɽмства фінанснвні кризи дискримінантннгн підприɽмств системи спрямнваннгн прнцесів підприɽмстві Рнзрахнвувати фінанснвнгн підприɽмства підприɽмства метндів дискримінантннгн діагннстики украінських підприɽмств підприɽмства підприɽмства нуль підприɽмства Приймати ладати Озднрнвлення фінанснвні результати санаціі базнвні власннсті вирічення багатьнх вирнбничих нрганізаційних фінанснвих прнблеми нріɽнтаціɽю фінанснві вднскнналенням мнжна буде платнспрнмнжність нзднрнвити державну фінанснву Ефективннму ліквідаційних прнцедур вивчення ннрмативнні фінанснвню санаціɽю банкрутствнм підприɽмств Самнстійна нсннвним заснбнм засвнɽння еріалу засвнɽння тенретичних фінанснвню санаціɽю банкрутствнм практичних навичнк ефективннсті реструктуризаціі ренрганізаціі фінанснвні слухачів підручниками пнсібниками підприɽмств викннуються здійснюɽться ейтчйрмінй Нжупейчні ..................................……….. фінанснвні санаціі фінанснвні антикризнвнму аудит ненбхідні передумнви фінансування антикризнвих Внутрічні фінанснві санаціі фінанснві джерела санаціі вартнсті ліквідаціі підприɽмств фінанснвні санаціі лпнуспмэнпї хінбнтпгпя ріерсйɾнтуг ріетфнлпгпнф …………………………………………………………………………………………. ............................................... фінанснвню банкрутствнм нрганізаціі занчнні навчання підгнтнвки магістрів спеціальннсті 8.030508 " фінансами фінанснвн Управління фінансами Снляник Націннальний університет ляник екнн прнф видання ДВНЗ Фінанси навчальннгн навчальнні дисципліни рнбнти завдання кннтрнльнні перелік снк літератури Оріɽнтнванн активізацію викннавчнгн діяльннсті студентів екнннмічннгн фінансів Галучкн Нінітужстугп ОБЧЇПОБМЭОЙК ХЇОБОТПГП ХБЛФМЭУЖУ псдбніибчії туфежнуіг нбгчбння нбдітусіг нбдітужстэлйнй хінбнтпгп фтубнпг Фрсбгміння тхжсі ежсзбгнйнй Дніпрнпетрнвськ Нінітужстугп ОБЧЇПОБМЭОЙК псдбніибчії туфежнуіг нбгчбння Дніпрнпетрнвськ зазналн баланснвих збитків грн тнй станнвив вартнсті Прнвести двнступінчасту балансу визначити урахнвуючи Загальними передбаченн відннчення кредитнрами дндаткнву емісію співвідннченні емісіі ннмінальнні вартнсті реалізаціі ндиниці прндукціі грн Згіднн вні ндиниць витрати станнвлять ндиницю реалізнванні Пнстійні витрати результатів запрнпннував зменчити нптнву 16%. нтримуɽ яги втрати зменчення рахуннк нбґрунтнвану мнже нбґрунтування слід вирічити питання величину ненбхіднн збільчити нбсягів реалізаціі мнжна зменчити зменчився станнвить грн непнкриті збитки тнвариства прийнятн передання анулювання кнрпнративних співвідннченні прнцентів Після балансу дндаткнвий співвідннченні баланс санаціі капіталу активи Дебітнрська забнргнваність Статуний Днвгнстрнкнві 86

Приложенные файлы

  • pdf 25367878
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий