Пит. до МКР з іст. Укр.


ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО модульної контрольної роботи
з дисципліни “Історія України”

для професійного спрямування
6.030500 “Мова та література”
6.030500 “Переклад”
6.050200 “Менеджмент організацій
6.060100 “Правознавство”

курс І семестр І /ІІ

факультету/інституту
англійської, німецької, французької, іспанської мов, Інституту східних мов та Економіко правового інституту

Модуль Україна у стародавню добу, період зародження і розвитку феодальних відносин, новий та новітній час.

Поясніть що є предметом, метою курсу “Історія України”, дайте періодизацію та проаналізуйте джерела та історіографію курсу.
Охарактеризуйте що являло первісне громадянство на теренах сучасної України та покажіть основні здобутки трипільської культури і її роль у подальшому розвитку цивілізації на теренах сучасної України.
Які державні утворення існували до Київської Русі на території сучасної України. Проаналізуйте передумови утворення Київської Русі.
Розкрийте основні ознаки суспільного ладу, характерні для східнослов’янських племен і поясніть чому східні слов’яни перейшли від первіснообщинного ладу до феодального, минаючи рабовласницький устрій?
Визначте кордони первинного розселення слов’ян і охарактеризуйте суспільний устрій, господарство, побут східнослов’янських племен напередодні утворення Київської держави.
Порівняйте і дайте оцінку діяльності князів Володимира Великого і Ярослава Мудрого.
Поясніть чому з різних світових релігій було обрано саме християнство в його візантійсько-православному варіанті?
Проаналізуйте становище основних соціальних груп населення Київської Русі і покажіть як їх права були відображені у “Руській правді”.
Проаналізуйте основні напрями розвитку культури Київської Русі.
Охарактеризуйте суспільно-політичний та адміністративний устрій Київської Русі і з’ясуйте, які характерні ознаки відрізняли давньоруську феодальну державу у порівнянні з іншими європейськими державами.
Поясніть чому ще недавно така сильна держава як Київська Русь підпала під вплив і протягом ХІV ст. була розчленована сусідніми феодальними державами?
З’ясуйте основні причини занепаду й розпаду Київської Русі. Які нові державні утворення виникли на її території та їх місце і роль у подальшому історичному розвитку?
Поясніть які фактори, на вашу думку, вплинули на формування і розвиток української народності.
Визначте, яку роль у боротьбі з монголо-татарськими та іншими іноземними загарбниками відіграли Київська Русь і Галицько-Волинське князівство.
Співставте внутрішню та зовнішню політику українського королівства часів правління Лева І, Юрія І, Юрія ІІ.
Поясніть які позитивні зрушення у соціально-економічному та культурному житті мали місце в період феодальної роздробленості?
Покажіть як змінювалося становище українського селянства в литовсько-польську добу.
Литовські князі не раз пропагували тезу: “Ми старини не рухаємо і новини не вводимо”. Чому ж українські магнати, особливо з кінця ХІV ст. посилили спротив політиці Литви?
Проаналізуйте які зміни відбулися у внутрішній та зовнішній політиці великих князів литовських протягом другої половини ХІV-ХVІ ст.ст.
Розкрийте причини переходу українських земель під владу Польщі у другій половині ХVІ ст. і особливості їх розвитку у складі Речі Посполитої до середини ХVІІ ст.
Діяльність гетьмана П.Сагайдачного уособлювала лінію поміркованої течії в українському козацтві, що не бажала йти на відкриту політичну конфронтацію з Річчю Посполитою. Чи приносила ця течія користь справі визволення українського народу? В чому це виявилося?
Проаналізуйте причини, характер, рушійні сили та періодизацію Української національної революції середини ХVІІ ст.
Проаналізуйте їх суспільно-політичний устрій, економіку, побут, звичаї, культуру.
Співставте основні напрямки зовнішньої політики Б.Хмельницького у 1648-49 рр., 1650-54 рр., 1654-57 рр. та поясніть причини змін зовнішньополітичного курсу Гетьманщини.
Порівняйте Зборівський (1649 р.), Білоцерківський (1651 р.), Переяславський (1654 р.) та Гадяцький (1658 р.) міждержавні договори, якими визначалися правовий статус, соціально-економічні, політичні права Гетьманщини.
Поясніть як еволюціонував державний устрій Гетьманщини за Хмельниччини.
Розкрийте основний зміст внутрішньої та зовнішньої політики української козацької держави у 1648-1657 роках.
Проаналізуйте основні етапи закріпачення українського селянства у ХVІ-ХVІІІ ст.
Поясніть які риси були притаманні культурному розвитку України в середині ХІV – середина ХVІІ ст. та в яких умовах відбувалося становлення гуманістичної культури в умовах литовсько-польського панування.
Проаналізуйте зміни в соціальній структурі українського суспільства в ХІV-ХVІІІ ст.
Проаналізуйте культурні надбання українського народу в ХVІ-ХVІІІ ст.Покажіть поступове знищення української автономії російським самодержавством.
Проаналізуйте антифеодальний та національно-визвольний рух в Україні в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.
Охарактеризуйте боротьбу за збереження незалежності України в другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст.
Проаналізуйте внутрішню і зовнішню політику І.Мазепи та його роль у культурному житті України.
Дайте оцінку суспільно-політичним відносинам в Україні у складі Російської імперії у другій половині ХVІІІ ст.
Покажіть взаємозв’язок процесів становлення української державності й розвитку національної культури у другій половині ХVІІ і ХVІІІ ст.
Поясніть походження та зміст назв “Русь”, Руська земля, “Україна”, Гетьманщина, Малоросія, Новоросія.
Розкрийте особливості адміністративно-політичного устрою Лівобережжя (Гетьманщини), Слобожанщини, Запоріжжя, Правобережжя, Північної Буковини, Закарпаття.
Поясніть що спричинило культурно-національне піднесення України наприкінці ХVІ – першій половині ХVІІ ст. і визначте основні напрямки розвитку української культури напередодні визвольної війни в середині ХVІІ ст.
Проаналізуйте як змінювалися устрій та функції Запорізької Січі протягом ХVІ-ХVІІ ст.ст.
Проаналізуйте позиції і конкретні прояви діяльності представників радикальної та поміркованої течій в українському козацтві. Чому в 20-30 рр. ХVІІ ст. посилився козацький радикалізм.
Поясніть які причини зумовили посилення військово-політичної ролі козацтва наприкінці ХVІ – першій чверті ХVІІ ст., перетворення козацтва на лідера національно-визвольних змагань.
Дайте оцінку релігійній ситуації, що склалась в Україні в другій половині ХVІ – на початку ХVІІ ст. Дайте оцінку здобуткам української культури ХVІІІ ст.
Поясніть як ліквідація політичної автономії Гетьманщини вилинула на подальший культурний розвиток України.
Друга половина ХVІ – перша половина ХVІІ ст. характеризується різним посиленням тиску на українство з боку Польщі. Чому саме цей період пов’язаний з національно-культурним відродженням українського народу? Які його характерні ознаки?
Розкрийте зміст таких історичних явищ як “Велике князівство Руське”, “Руїна” і “Гетьманщина”.
Проаналізуйте яких змін зазнали соціально-економічне, політичне, правове становище Гетьманщини у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.
Розкрийте причини втрати суверенітету Гетьманщини і ліквідації української автономії.
Розкрийте причини, характер, наслідки Гайдамацького Руху та поясніть яке значення він мав для подальшого розвитку національно-визвольної боротьби українського народу проти іноземного гніту.
Проаналізуйте суспільно-політичний рух в Україні наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. зародження революційно-демократичної та ліберальної течії.
Порівняйте суспільно-політичний статус та адміністративно-територіальний устрій українських земель в Російській та Австрійській імперіях.
Порівняйте становище українських земель у складі Австро-Угорської імперії з розвитком українських земель у складі Російської імперії в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.
Поясніть як відбувалося перетворення України в імперську провінцію.
Проаналізуйте соціально-економічний розвиток України в останній чверті ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.
Проаналізуйте стан економіки України в першій половині ХІХ ст. і назвіть чинники, які б свідчили про посилення розкладу кріпосницької системи і розвиток капіталістичних відносин.
Поясніть який вплив мали суспільно-політичні рухи в Європі на політичну ситуацію в першій половині ХІХ ст. в Європі.
Порівняйте рівні соціально-економічного і політичного розвитку на українських землях у складі Російської та Австро-Угорській імперій у ХІХ ст.
Проаналізуйте як змінювалося політичне та соціально-економічне становище України у складі Російської імперії у ХІХ ст.
Визначте основні напрямки національно-визвольного руху в Україні в період першої буржуазної демократичної революції в Росії.
Розкрийте суть української проблеми напередодні і під час І світової війни.
На основі аналізу історичних подій зазначеного періоду охарактеризуйте основні напрямки розвитку української держави за часів Центральної Ради, дайте характеристику найбільш визначним діячам національно-визвольних змагань в Україні 1917-1920 рр.
Проаналізуйте зміст І, ІІ, ІІІ Універсалів. Поясніть, яке історичне значення мало проголошення Української Народної Республіки.
В чому, на Вашу думку, полягало історичне значення дисидентського руху для майбутньої долі українського народу.
Визначте основні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики, зміст соціально-економічних реформ Гетьманського уряду, Директорії, більшовиків в Україні в роки громадянської війни.
Який вплив мав жовтневий переворот в Україні.
Як лідери Центральної Ради поставились до жовтневого перевороту.
Розкрити наслідки індустріалізації в Україні в 20 – 30-х роках.
До яких наслідків призвела політика “воєнного комунізму”.
Проаналізуйте передумови утвердження тоталітарної системи в СРСР та в Україні, охарактеризуйте її прояви в усіх сферах суспільного життя.
Поясніть за яких обставин відбулося включення західноукраїнських земель до складу СРСР”. Розкрити деструктивну роль радянської тоталітарної системи на теренах Західної України.
Поясніть яка роль належала українцям в боротьбі з німецько-фашистською агресією.
Поясніть завдяки чому німецьким військам у перший місяць війни вдалося захопити значну частину території України. Розкрийте суть політики щодо українців, що запровадили фашистські загарбники в Україні. Поясніть, як Перша світова війна вплинула на розв’язання галицької проблеми.
Порівняйте програми українсь
·ких політичних партій, що існували у 1900 – 1917рр. Проаналізуйте діяльність двох найвпливовіших політичних партій наддніпрянської України – УСДРП та УПСР, визначте їх місце у національному русі та соціально-політичній боротьбі Охарактеризуйте національний і суспільно-політичний рух в України на початку ХХ ст.
Проаналізуйте як реалізувалася державницька модель українського консерватизму за часів гетьманату П.Скоропадського. Поясніть, як реалізувалася концепція українського соціалізму в діяльності Директорії. Охарактеризуйте політику білогвардійців та більшовиків в Україні. Визначте основні напрямки соціально-економічних реформ Гетьманського уряду, Директорії, більшовиків в Україні в роки громадянської війни.
Аргументовано розкрийте суперечливу сутність перших “експериментів” більшовицького режиму в Україні.
Проаналізуйте причини селянських повстання проти Гетьманщини та австро-німецької окупації. Поясніть причини розгортання масового селянсько-повстанського руху проти радянської влади на Україні у 1919 р. (Зелений. Григор’єв).
Яке місце, на вашу думку, належало махновському руху у подіях громадянської війни? Чим він відрізнявся від інших селянсько-повстанських виступів 1919 –1920 рр.?
Поясніть, чим був зумовлений поворот більшовицького уряду до нової економічної політики.
Розкрийте особливості впровадження непу в Україні (зміна віх і лібералізація національної політики; проблема українізації).
Розкажіть, що спричинило до нової хвилі української політичної еміграції у 20-х рр. ХХ ст. Охарактеризуйте політику керівництва СРСР та радянської України щодо української інтелігенції.
Поясніть, як змінювалася радянська політика щодо українського селянства протягом 20 – 30-х рр.ХХ ст. (репресії проти селянства, політика геноциду українського народу; голодомор 1932-33 рр.).
Проаналізуйте основні напрямки сталінської політику в Україні у зазначений час Охарактеризуйте прояви сталінської тоталітарної системи на Україні в 20 30-х рр.
Зазначте, які літературні угруповання в Україні були ліквідовані протягом кінця 20-х-поч. 30-х рр. Поясніть, чим відрізнялося становище українських земель у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини у міжвоєнний час.
Проаналізуйте політичну ситуацію у Західній Україні, розкрийте зміст, форми, наслідки боротьби українських політичних партій та громадських організацій на цих теренах ( легальні та нелегальні форми методи боротьби УВО, ОУН, УНДО,КПЗУ, УГКЦ; націократичні концепції ;Д.Донцов, М.Сціборський).
Охарактеризуйте культурно-просвітницький рух на західноукраїнських землях у міжвоєнний період
Порівняйте діяльність українських політичних партій, громадських організацій в Польщі, Румунії, Чехословаччині в міжвоєнний період.
Проаналізуйте перші кроки діяльності уряду ЗУНР. Чим викликана війна ЗУНР з Польщею.
Поясніть, яку роль відіграли ОУН-УПА у боротьбі з фашизмом та радянським тоталітаризмом під час Другої світової війни.
Порівняйте рух шестидесятників з правозахисним рухом 70 – поч. 80-х рр. їх місце у національно-визвольній боротьбі.
Проаналізуйте політику радянського уряду щодо дисидентів в Україні та поясніть до яких наслідків вона привела.
Визначити зміст діяльності українських дисидентських організацій в 60-х – на поч. 80-х рр.
Розкрийте причини розпаду СРСР, покажіть закономірність проголошення незалежності України, пошуки моделі соціально-економічного й політичного розвитку у 90-х рр. ХХ ст., уроки пострадянської доби.
Розкрийте причини Лютневої революції в Росії та утворення Центральної Ради.
Поясніть, якими були причини поглиблення кризи радянської системи у 70-90-х рр. ХХ ст. і яке значення вона мала в історії України.
Визначте основні напрямки соціально-економічної політики радянського уряду в Україні у 70-80-ті роки.
Охарактеризуйте прояви тоталітарної системи в Україні у 70-80-ті роки. Якими шляхами йшла перебудова в Україні.
Поясніть, якими були передумови здобуття Україною незалежності.
В чому на Вашу думку полягають труднощі у розбудові незалежності України.
Проаналізуйте зовнішньополітичний курс України у 90-х рр. ХХ ст. – на початку ХХ ст.
Порівняйте соціально-економічну політику українських урядів після здобуття Україною незалежності.
Проаналізуйте зміст внутрішньої та зовнішньої політики Радянського Союзу за часів правління М. Хрущова та визначте її вплив на Україну.
Дайте оцінку політичній діяльності таких керівників радянської України як П.Шелест та В.Щербицький, поясніть, який вплив вона мала для подальшого розвитку українського суспільства.
Дайте оцінку сталінській політиці радянізації на теренах Західної України у повоєнний час.
Проаналізуйте основні напрямки та результати діяльності представників української еміграції у повоєнний час.
Дайте оцінку ідеологічні процесам в Україні у 40 – 50-ті роки ХХ ст.
Поясніть, які риси були притаманні післявоєнній економіці України в умовах посилення тоталітарно-бюрократичної системи.
Розкрийте причини та наслідки голоду 1946-1947 рр. в Україні.
Поясніть, які причини призвели до посилення репресивого характеру повоєнної національної політики КПРС в Україні.
Хрущовська "відлига" в Україні (1953-1964).
Поясніть, як Жовтневий переворот 1964 р. у Москві вплинув на ситуацію в Україні.
Порівняйте становище сільського господарства України у 50-х, 60-х, 70-х –на початку 80-х рр. та поясніть у чому полягав негативний вплив адміністративно-командних методів управління цією галуззю виробництва.
Проаналізуйте основні здобутки української культури 60-х –90-х рр. ХХ ст.
Проаналізуйте політичну та соціально-економічну ситуацію в Україні у часи перебудови.
Розкрийте причини розпаду СРСР, покажіть закономірність проголошення незалежності України, пошуки моделі соціально-економічного й політичного розвитку у 90-х рр. ХХ ст., уроки пострадянської доби.
Проаналізуйте передумови та основні етапи розвитку конституційного процесу прийняття нової конституції України, її основні положення.
Проаналізуйте шляхи трансфорамації політичної системи України протягом 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХ ст.
Поясніть, яким чином реформувалася українська система освіти після проголошення суверенітету України.
Дайте оцінку політичному та соціально-економічному курсу сучасної України та поясніть як відбувалися пошуки оптимальної моделі соціально-економічного і політичного розвитку. в умовах незалежності.


Критерії оцінювання модульної контрольної роботи:

До кожного варіанта завдань до модульної контрольної роботи виходить по два питання, що відповідають творчому рівню складності й оцінюються у 10 балів кожне (“відмінно” – 10 балів, “добре” – 8 бали, “задовільно” – 6 балів, “незадовільно” – 4 бали). Таким чином максимальна кількість балів, яку може отримати студент за написання такої роботи дорівнює 20 балам (“відмінно” – 20 балів, “добре” – 16 балів, “задовільно” – 12 балів, “незадовільно” – 8 балів).
Відповідь на питання творчого рівня оцінюється на “відмінно”, коли студент досконало орієнтується в учбовому матеріалі, вміє аналізувати різні концепції, робить аргументовані висновки,, розглядає історію України в контексті світової історії, творчо застосовує теоретичний апарат дисципліни. На оцінку “добре” студент повинен чітко відповісти на запропоновані питання, вміти робити аналіз і висновки, але при висвітленні питання можуть траплятися деякі погрішності. Оцінка “задовільно” ставиться тоді, коли студент частково знає відповідь на запропоновані питання і демонструє наявність окремих елементів самостійного мислення. “Незадовільно” - це повне незнання програмного матеріалу.
За модульну контрольну роботу ставиться “відмінно” при отриманні оцінок “5”, “5”;“добре” – “5”, “4”; “4”, “4”;“задовільно” – “3”, “4”; “3”, “3”; “незадовільно” – “3”, “2”; “2”, “2”.


Зразок оформлення модульного контрольного завдання
Модульна контрольна робота
з історії України)

(назва дисципліни)
для студентів І курсу
факультетів англійської, німецької, французької, іспанської мов,
Інституту східних мов та Економіко правового інституту
(факультет/ інститут)

Варіант 4
Охарактеризуйте суспільно-політичний та адміністративний устрій Київської Русі і з’ясуйте, які характерні ознаки відрізняли давньоруську феодальну державу у порівнянні з іншими європейськими державами.
Порівняйте становище українських земель у складі Австро-Угорської імперії з розвитком українських земель у складі Російської імперії в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи:
До кожного варіанта завдань до модульної контрольної роботи виходить по два питання, що відповідають творчому рівню складності й оцінюються у 10 балів кожне (“відмінно” – 10 балів, “добре” – 8 бали, “задовільно” – 6 балів, “незадовільно” – 4 бали). Таким чином максимальна кількість балів, яку може отримати студент за написання такої роботи дорівнює 20 балам (“відмінно” – 20 балів, “добре” – 16 балів, “задовільно” – 12 балів, “незадовільно” – 8 балів).
Відповідь на питання творчого рівня оцінюється на “відмінно”, коли студент досконало орієнтується в учбовому матеріалі, вміє аналізувати різні концепції, робить аргументовані висновки,, розглядає історію України в контексті світової історії, творчо застосовує теоретичний апарат дисципліни. На оцінку “добре” студент повинен чітко відповісти на запропоновані питання, вміти робити аналіз і висновки, але при висвітленні питання можуть траплятися деякі погрішності. Оцінка “задовільно” ставиться тоді, коли студент частково знає відповідь на запропоновані питання і демонструє наявність окремих елементів самостійного мислення. “Незадовільно” - це повне незнання програмного матеріалу.

Шкала виставлення підсумкової оцінки за модульну контрольну роботу.
За модульну контрольну роботу ставиться “відмінно” при отриманні оцінок “5”, “5”;“добре” – “5”, “4”; “4”, “4”;“задовільно” – “3”, “4”; “3”, “3”; “незадовільно” – “3”, “2”; “2”, “2”.Укладачі МКР: проф. Терещенко Ю.І., ст. викл. Комова О.С.. Підписи:____________
(посада, прізвище, ініціали) ___________

Затверджено на засіданні кафедри
Протокол № 1 від 29 серпня 2005 р.

Зав. кафедрою ________ Терещенко Ю.І., д.і.н., проф.
(підпис) (прізвище, ініціали, вчене звання)
Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 25367867
    Размер файла: 69 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий