Підготовка до с.з.Т.1

МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ
Методи наукових досліджень – це ті прийоми і засоби, за допомогою яких вчені одержують достовірні зведення, використовувані далі для побудови наукових теорій і вироблення практичних рекомендацій.
Основними методами одержання фактів у психології є спостереження, бесіда й експеримент. Кожен із цих загальних методів має ряд модифікацій, що уточнюють, але не змінюють їхню сутність.
Спостереження – найдавніший метод пізнання. Його примітивною формою – життєвими спостереженнями - користується кожна людина у своїй повсякденній практиці.
Спостереження полягає в навмисному, систематичному, цілеспрямованому і фіксованому сприйнятті зовнішніх проявів психіки. Розрізняють наступні види спостереження: зріз (короткочасне спостереження); лонгітюдинальне (довге, іноді протягом ряду років), вибіркове, стороннє, включене (коли спостерігач стає членом досліджуваної групи), зовнішнє спостереження (спостереження з боку), вільне, стандартизоване.
Один з різновидів спостереження – самоспостереження, безпосереднє або відстрочене (у спогадах, щоденниках, мемуарах людина аналізує, що вона думала, почувала, переживала).
Загальна процедура спостереження складається з таких процесів:
- визначення задачі і мети (для чого, з якою метою?);
- вибір об'єкта, предмета і ситуації (що спостерігати?);
- вибір способу спостереження, який найменш впливає на досліджуваний об'єкт і найбільш забезпечує збір необхідної інформації (як спостерігати?);
- вибір способів реєстрації того, що спостерігається (як вести записи?);
- обробка й інтерпретація отриманої інформації (який результат?).
Спостереження є складовою частиною бесіди та експерименту.
Бесіда як психологічний метод передбачає пряме чи непряме, усне чи письмове одержання від досліджуваного зведень про його діяльність, у яких об'єктивуються властиві йому психологічні явища.
Види бесіди: невимушена бесіда, інтерв'ю, опитувальники.
Інтерв'ю – вид бесіди, під час якої ставиться задача одержати відповіді опитуваного на визначені (звичайно заздалегідь приготовлені) питання. У цьому випадку, коли питання і відповіді надаються в писемній формі, має місце анкетування.
Існує ряд вимог до бесіди як методу. Перше – невимушеність. Не можна перетворювати бесіду в опитування. Найбільший результат приносить бесіда у випадку встановлення особистісного контакту дослідника з обстежуваною людиною. Важливо при цьому ретельно продумати бесіду, представити її у формі конкретного плану, задач, проблем, що підлягають з'ясуванню. Метод бесіди припускає поряд із відповідями і постановку питань обстежуваними. Така двостороння бесіда дає більше інформації з досліджуваної проблемі, ніж тільки відповіді випробуваних на ухвалені питання.
У рамках медичної психології може застосовуватися такий вид бесіди, як збір анамнезу. Анамнез (від лат. «по пам'яті») – відомості про минуле досліджуваного, одержувані від нього самого чи – при об'єктивному аналізі – від добре знаючих його людей.
Однак головним методом психологічного дослідження є експеримент – активне втручання дослідника в діяльність випробуваного з метою створення умов, за яких виявляється психологічний факт.
Буває лабораторний експеримент, він протікає в спеціальних умовах, використовується спеціальна апаратура, дії випробуваного визначаються інструкцією, випробуваний знає, що проводиться експеримент, хоча до кінця істинного змісту експерименту може не знати. Експеримент багаторазово проводиться з великою кількістю випробуваних, що дозволяє встановлювати загальні статистично достовірні закономірності розвитку психічних явищ.
Природний експеримент проводять у природних умовах життя, навчання, праці людей, причому люди не підозрюють, що над ними проводиться експеримент (але його результати повинні бути зафіксовані, наприклад, схованою фотокамерою). Природні експерименти дозволяють виявляти більш достовірну інформацію, але не можуть проводитися багаторазово, оскільки втрачають свою природність і прихованість від випробуваних. В даний час проблема етичності проведення психологічних експериментів широко обговорюється. Так, використання схованої апаратури (фотокамер, відеокамер, диктофонів) вважається неетичним і неприпустимим, оскільки записуюча техніка може бути використана тільки за згодою випробуваного. Широту дослідження це, звичайно, обмежує, зате знижується ризик нанесення безсумнівної травми випробуваним.
Метод тестів представляє собою систему стандартизованих завдань, що дозволяють вимірювати рівень розвитку пізнавальних, інтелектуальних, типологічних і особистісних особливостей людини Тести можуть бути прогностичні і діагностуючі. Тести повинні бути науково обґрунтовані, надійні, і виявляти стійкі психологічні характеристики.
Моделювання як метод застосовується в тому випадку, коли дослідження цікавлячого явища шляхом простого спостереження, опитування, тестом чи експериментом ускладнене чи неможливе в силу складності або важкоприступності. Тоді прибігають до створення штучної моделі досліджуваного феномена, що повторює його основні параметри і передбачувані властивості. На цій моделі детально досліджують дане явище і роблять висновки про його природу.
Моделі можуть бути технічними, логічними, математичними, кібернетичними. Математична модель є вираженням чи формулою, що включає перемінні і відносини між ними, що відтворюють елементи і відносини в досліджуваному явищі. Технічне моделювання припускає створення приладу чи пристрою, за своєю дією нагадує про те, що підлягає вивченню. Кібернетичне моделювання засноване на використанні елемента як моделі понять з галузі інформатики і кібернетики. Логічне моделювання засноване на ідеях і символіці, що застосовуються в математичній логіці.
Логічне моделювання широко використовується при вивченні мислення людини та її порівняння з рішенням задач обчислювальною машиною. З безліччю різноманітних прикладів технічного моделювання ми зустрічаємося в наукових дослідженнях, присвячених вивченню сприйняття і пам'яті людини. Це – спроби побудови машин, здатних на зразок людини сприймати і переробляти сенсорну інформацію, запам'ятовувати і відтворювати її.
Крім перерахованих методів, призначених для збору первинної інформації, в психології широко застосовуються різні способи і прийоми обробки цих даних, їх логічного і математичного аналізу для одержання вторинних результатів, тобто фактів і висновків, що випливають з інтерпретації переробленої первинної інформації. З цією метою застосовуються, зокрема, різноманітні методи математичної статистики, без яких найчастіше неможливо одержати достовірну інформацію про досліджувані явища, також методи якісного аналізу.
В психології існує особлива група методів, в основі яких лежіть феномен проекції. Проективні методики спрямовані на експериментальне дослідження тих особливостей особистості, які найменш за все доступні безпосередньому спостереженню або опитуванню. Вони ґрунтуються на єдиному психологічному механізмі «проекції».
Висновки. Таким чином, методи наукових досліджень – це ті прийоми і засоби, за допомогою яких вчені одержують достовірні зведення, використовувані далі для побудови наукових теорій і вироблення практичних рекомендацій. Основними методами психології є спостереження, бесіда, експеримент, моделювання, метод тестів. В психології існують проективні методики, які ґрунтуються на єдиному психологічному механізмі «проекції».

ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЇ
Сучасна психологія становить широко розгорнуту систему знань, яка включає ряд окремих дисциплін. Виділяють три великі групи галузей - теоретичну, науково-прикладну та практичну психологію.
Теоретична психологія.
Загальна психологія. Систематизує експериментальні дані, здобуті у різних галузях психологічної науки, розробляє фундаментальні теоретичні проблеми психології. Займається вивченням пізнавальних процесів, емоційно-вольової сфери, властивостей особистості.
Історія психології Розглядає формування психологічних категорій і понять упродовж усього часу існування наукової психології, історію психологічних досліджень у різні часи в різних школах та перспективи розвитку психології як науки.
Експериментальна психологія Займається розробкою нових методів психологічного дослідження для більш глибокого вивчення психічної реальності.
Генетична психологія. Вивчає закономірності розвитку психіки тварин і людини у філогенезі (протягом біологічної еволюції усього живого та історичного розвитку психіки) і в онтогенезі (у продовж життя окремої особи).
Порівняльна психологія. Має предметом свого дослідження особливості психіки тварин (зоопсихологія) у порівнянні з психікою людини.
Соціальна психологія. Досліджує психічні явища у процесі взаємодії у великих та малих суспільних групах .Вивчає як люди спілкуються і взаємодіють один з одним. Виявляє, як соціальні умови впливають на поведінку людей).
Диференційована психологія. Психологія індивідуальних розбіжностей. Досліджує індивідуально-психологічні особливості психіки з урахуванням вікового рівня розвитку та механізмів функціонування психіки, ролі задатків і здібностей тощо.
Психофізіологія. Вивчає фізіологічні механізми діяльності мозку, нервової системи, які лежать в основі функціонування психіки.
Психологія особистості. Займається вивченням психічних властивостей людини як цілісного утворення, як певної системи психічних якостей.
Науково-прикладна психологія.
Науково - прикладна психологія поділяється на ряд галузей.
1. За видами діяльності та поведінки людини:
- психологія праці. Досліджує психологічні закономірності трудової діяльності людини, психологічні основи наукової організації праці;
- інженерна психологія вивчає особливості діяльності. Вивчає особливості діяльності оператора автоматизованих систем управління;
- психологія творчості. Досліджує закономірності творчої діяльності, фактори стимуляції творчого пошуку;
- військова психологія. Має предметом фактори ефективної поведінки людини в умовах бойових дій, питання підвищення боєздатності військо службовців;
- психологія управління та менеджменту. Здійснює дослідження процесів управління з метою досягнення позитивних результатів у суспільному житті;
- екологічна психологія. Досліджує психологічні фактори виникнення і й розв’язання проблем взаємозв’язку між людиною і природою, оптимізації цього зв’язку;
- психологія спорту. Вивчає закономірності поведінки людей в умовах спортивних змагань, проблеми психологічної реабілітації після участі в змаганнях та ін.
2. Науково-прикладна психологія за психологічними питаннями розвитку людини:
- вікова психологія. Досліджує онтогенез психічних властивостей особистості на різних вікових етапах;
- педагогічна психологія. Має своїм предметом закономірності навчання й виховання особистості;
- психологія аномального розвитку, або спеціальна психологія. Патопсихологія (розглядає відхилення у процесі розвитку психіки при різних формах мозкової патології);
Олігофренопсихологія (займається патологічним відхиленням психологічного розвитку, які визначаються природженим дефектами мозку).
Сурдопсихологія ( вивчає особливості розвитку дітей з вадами слуху).
Тіфлопсихологія (допомагає розвиватись особистостям дітей із слабким зором або незрячим).
3. Науково-прикладна психологія за відношенням до нормальної або хворої психіки:
- психологія здоров’я. Наука про психологічні основи здорового способу життя, збереження та поліпшення здоров’я людини;
- медична психологія. Вивчає психологічні аспекти діяльності лікаря та особливості хворого.
4. Науково-прикладна психологія за відношенням до права.
За відношенням до права виділяється юридична психологія, що пов’язана з дослідженням проблем реалізації системи правової поведінки психологічними засобами. У центрі уваги цієї науки знаходяться психологічні проблеми узгодження людини і права як елементів однієї системи. Вона розробляє рекомендації на підвищення ефективності системи «людина – право».
Предметом юридичної психології є вивчення закономірності поведінки людей в системі правових відносин, а також структури і видів юридичної діяльності.
Практична психологія функціонує і розвивається як система психологічних служб, спрямованих на надання безпосередньої допомоги людям у вирішенні їхніх психологічних проблем.
Структура практичної психології:
- психологічна служба сім’ї та соціального захисту населення. Займається забезпеченням, збереженням та розвитком національних традицій і культури сімейного життя, корекції та профілактики сімейних конфліктів;
- психологічна служба системи освіти. Психологічно забезпечує навчально-виховний процес, роботу з обдарованими та несумлінними учнями, професійну підготовку молоді, працюючи з дітьми, школярами, учнями, студентами, вчителями та викладачами;
- психологічна служба системи охорони здоров’я. Займається психологічним забезпеченням лікувального процесу і реабілітації хворих, інвалідів, психотерапією і психопрофілактикою;
- практична юридична психологія і педагогіка. Займається психологічним і соціологічним забезпеченням діяльності органів Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, суду, прокуратури, пенітенціарної системи, працюючи із співробітниками органів внутрішніх справ, судами, ув’язненими, правопорушниками, потерпілими;
- практична психологія і соціологія економіки та бізнесу. Має справу з вивченням психологічних умов економічної діяльності, впливу на неї різних форм власності.
- практична психологія праці та профорієнтації. Здійснює заходи щодо профорієнтації, профконсультації, професійного відбору, профадаптації;
- соціально-психологічна служба армії. Веде роботу з військової профорієнтації та профвідбору, психологічної підготовки військовослужбовців;
- практична психологія і педагогіка спорту. Здійснює заходи щодо відбору, психологічної підготовки, підтримки спортсменів, спортивних команд, тренерів в умовах спортивних змагань та ін.


Приложенные файлы

  • doc 25367860
    Размер файла: 57 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий