МВ до контр.Нормативне забезпечення для спец. О..

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра обліку, аудиту і фінансового аналізу
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання контрольної роботи


з дисципліни “Нормативне забезпечення обліку і аудиту”


для студентів спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”
для усіх форм навчанняЗатверджено
на засіданні кафедри ОАФА
Протокол № 1 від 31.08.10


Кривий Ріг
2010

Передмова

Навчальне завдання складене згідно з програмою курсу “Нормативне забезпечення обліку і аудиту”.
Завдання виконується на папері формату А4. Усі записи повинні бути зроблені акуратно, допущені помилки треба виправляти належним чином.
Завдання виконується протягом семестру і повинно бути здано на перевірку за 20 днів до початку екзаменаційної сесії. Якщо контрольна робота не здана своєчасно, або повернута на доробку і не перероблена, на екзамен з дисципліни студент не допускається.
Потрібний варіант вибирається згідно порядкового номеру прізвища студента у журналі групи.

ВСТУП

Курс “Нормативне забезпечення обліку і аудиту” вивчається студентами ІІІ курсу спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”, у відповідності з учбовим планом.
Даний курс відноситься до економічних дисциплін. Він має велике значення в формуванні знань, які необхідні працівникам бухгалтерії, аудиторських, фінансових служб. Особлива увага при цьому приділяється індивідуальній роботі студентів, яка допомагає студентам краще вивчити та засвоїти основи аудиту, методичні та організаційні прийоми аудиту фінансово-господарської діяльності підприємств.
Мета виконання контрольної роботи :
забезпечити вивчення та опанування навиків практичного застосування нормативних та інструктивних документів з обліку та аудиту;
навчити аналітичній роботі із законодавчими та нормативними актами.
Обсяг знань, які визначені даними Методичними вказівками, регламентується робочою програмою по курсу “Нормативне забезпечення обліку і аудиту”. Для виконання завдання використовуються основні законодавчі акти та нормативні документи, що стосуються основ бухгалтерського обліку і аудиту і економічних питань.
Варіант № 1

Теоретичні питання
1. Види регулювання бухгалтерського обліку.
2. Нормативне забезпечення обліку готівкових розрахунків.

Тести:
4. За допомогою яких прийомів контролю аудитор може визначити реальний стан виробничих запасів на підприємстві ?
а) фактичного контролю;
б) інвентаризації, контрольного обмірювання, експертної оцінки, обстеження на місці, перевірки якості сировини і матеріалів;
в) на підставі інвентаризаційних матеріалів на дату складання річної звітності;
г) шляхом складання техніко-економічних розрахунків.

5. З якою метою аудитор при перевірках проводить тестування ?
а) для перевірки господарських операцій і залишків на рахунках бухгалтерського обліку, також відповідності процедур внутрішнього контролю встановленим нормам;
б) для одержання інформації про правильність і законність операцій, відображених в бухгалтерських записах і звітності;
в) з метою, вказано в п. а, б;
г) з метою аналізу фінансової звітності.

6. Визначити, які з перелічених нижче господарських структур підлягають обов'язковій аудиторській перевірці та які її умови:
державне підприємство;
закрите акціонерне товариство;
відкрите акціонерне товариство;
товариство з обмеженою відповідальністю;
приватне підприємство;
комерційний банк;
інвестиційний фонд;
спільне підприємство;
іноземна фірма;
страхова компанія;
довірче товариство.

Варіант № 2

Теоретичні питання
1. Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку.
2. Нормативне забезпечення обліку безготівкових розрахунків. Розрахунки за допомогою системи дистанційного обслуговування.

Тести:
4. Які показники аналізує аудитор при проведенні експрес-аудиту балансу і фінансової звітності для оцінки прибутковості підприємства ?
а) темпи зростання валового доходу від реалізації, темп зростання прибутку;
б) прибуток, рентабельність продукції, рентабельність основної діяльності та динаміку цих показників;
в) рентабельність активів, власного капіталу;
г) сума власних коштів, співвідношення залучених і власних коштів.

5. Що є джерелом нормативної інформації при аудиті касових операцій ?
а) Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”;
б) Порядок ведення касових операцій в національній валюті України;
в) Інструкція Національного Банку України № 3 “Про відкриття рахунків в національній валюті”;
г) П. б,в.

6. Скласти перелік питань, особливо важливих з погляду аудитора на дослідницькій стадії проведення аудиту для анкети, для опитування керівника та головного бухгалтера підприємства, що перевіряється.

Варіант № 3
Теоретичні питання
1. Облікова політика підприємства: суб’єкт і елемент.
2. Нормативне забезпечення незавершеного будівництва та основних засобів.

Тести:
4.Чи є відмінності між термінами “аудиторський висновок” і “аудиторський звіт”?
а) немає;
б) аудиторський висновок призначається для широкого кола користувачів, а звіт – включно замовнику;
в) аудиторський висновок - це короткий, стислий за змістом документ, який публікується; звіт - широкий за обсягом документ, призначений для замовника, і публікується тільки з його дозволу;
г) аудиторський висновок і звіт - це змістовні цілеспрямовані документи незалежних спеціалістів по обліку і звітності підприємства.

5. В яких випадках порушується принцип конфіденційності аудиту ?
а) при згоді клієнта;
б) при передачі інформації новому аудитору; за вимогою слідчих органів; при наявності значних зловживань;
в) П. а,б;
г) за вимогою установи банку, де обслуговується клієнт.

6. Розробити аудиторський тест для оцінки системи бухгалтерського обліку підприємства, що перевіряється. Оцінити надійність, ефективність і відповідність законодавству системи бухгалтерського обліку підприємства, що перевіряється, по кожній із позицій тесту. Узагальнити отриману інформацію.

Варіант № 4
Теоретичні питання
1. Нормативне забезпечення організації бухгалтерської праці. Працевлаштування і звільнення.
2. Нормативне забезпечення обліку ремонтів та поліпшення основних засобів.

Тести:
4. Що є джерелом аудиторських доказів ?
а) джерела інформації, які дають повну характеристику досліджуваного об’єкта;
б) нормативно - правова інформація, система обліку і звітності, інформація працівників і підприємства;
в) первинні документи, регістри синтетичного і аналітичного обліку, звітність, планові та розпорядчі документи, матеріали перевірок внутрішнього аудиту;
г) національні нормативи аудиту.

5. Що входить в поняття “аудиторський ризик” ?
а) власний ризик, ризик контролю та ризик виявлення;
б) це - всі помилки, неточності, які можуть допускатись в результаті діяльності підприємства;
в) це означає, що суттєві помилки, які не були виявленні в системі обліку і внутрішнього контролю, можуть залишатися невиявленими і в процесі аудиторської перевірки;
г) це - ризик впливу зовнішніх і внутрішніх чинників, ризик невиявлення суттєвих помилок аудиторів.

6. Скласти методику проведення аудиту основних засобів.
Для цього:
визначити обсяг необхідної інформації для проведення аудиторської перевірки, джерела та способи її отримання;
визначити та обґрунтувати обраний метод перевірки;
визначити зони ризику та можливі помилки;
скласти перелік основних законодавчих актів і нормативних документів, дотримання яких перевіряється аудитором;
описати дії, які виконує аудитор.

Варіант № 5
Теоретичні питання
1. Нормативні документи регулюючі права та обов’язки головного бухгалтера.
2. Нормативне забезпечення обліку переоцінки та зменшення корисності основних засобів.

Тести:
4. Робочі документи аудитора - це:
а) записи, які робить аудитор під час планування, підготовки проведення перевірки і узагальнення даних;
б) документальна інформація, одержана під час аудиту від клієнта;
в) П. а, б;
г) аудиторські висновки.
5. Як здійснюється контроль за якістю аудиту ?
а) існує внутрішній і зовнішній контроль якості аудиту;
б) контроль з боку керівників аудиторської фірми, іншого аудитора - партнера, непов’язаного з клієнтом по цій перевірці, Спілкою аудиторів України або іншою аудиторською фірмою;
в) директором або заступником директора аудиторської фірми;
г) представниками держадміністрації.

6. Скласти методику проведення аудиту матеріальних цінностей.
Для цього:
визначити обсяг необхідної інформації для проведення аудиторської перевірки, джерела та способи її отримання;
визначити та обґрунтувати обраний метод перевірки;
визначити зони ризику та можливі помилки;
скласти перелік основних законодавчих актів і нормативних документів, дотримання яких перевіряється аудитором;
описати дії, які виконує аудитор.

Варіант № 6
Теоретичні питання
1. Нормативне забезпечення форм ведення бухгалтерського обліку.
2. Нормативне забезпечення обліку запасів. Нормативне забезпечення обліку придбання і списання паливо-мастильних матеріалів.

Тести:
4. Які показники аналізує аудитор при проведенні експрес – аудиту балансу з метою оцінки майнового стану підприємства ?
а) суму господарських засобів, що знаходяться в розпорядженні підприємства, вартість основних засобів, коефіцієнт зносу основних засобів, оборотні засоби;
б) прибуток, рентабельність продукції, рентабельність основної діяльності ;
в) показники стану і динаміки економічного потенціалу підприємства;
г) основні засоби, позаоборотні активи, запаси, грошові кошти, розрахунки.

5. Результати аудиторської перевірки страхової компанії незалежним аудитором оформлюють складанням:
а) акта перевірки або довідки про перевірку з рекомендаціями про порядок усунення недоліків;
б) доповідної записки;
в) аудиторського висновку;
г) аудиторського висновку і звіту.

6. Скласти методику проведення аудиту грошових коштів.
Для цього:
визначити обсяг необхідної інформації для проведення аудиторської перевірки, джерела та способи її отримання;
визначити та обґрунтувати обраний метод перевірки;
визначити зони ризику та можливі помилки;
скласти перелік основних законодавчих актів і нормативних документів, дотримання яких перевіряється аудитором;
описати дії, які виконує аудитор.

Варіант № 7
Теоретичні питання
1. Нормативна база що забезпечує порядок складання документів.
2. Нормативне забезпечення обліку виробничої собівартості.

Тести:
4. Які з перелічених робіт не відносяться до аудиторських ?
а) надання консультаційних послуг щодо оподаткування;
б) прогнозування діяльності підприємства;
в) визначення і стягнення штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податків;
г) організація і комп’ютеризація обліку на підприємстві.

5. У чому полягає метод аналітичного огляду ?
а) аналіз показників фінансової звітності підприємства;
б) аналіз фактичних даних з даними звітного періоду або плановими показниками;
в) визначення тенденцій перспективи діяльності підприємства за даними фінансової діяльності та за результатами роботи споріднених підприємств даної галузі;
г) визначення тенденцій діяльності підприємства на підставі його показників.

6. Скласти методику проведення аудиту дебіторської заборгованості покупців.
Для цього:
визначити обсяг необхідної інформації для проведення аудиторської перевірки, джерела та способи її отримання;
визначити та обґрунтувати обраний метод перевірки;
визначити зони ризику та можливі помилки;
скласти перелік основних законодавчих актів і нормативних документів, дотримання яких перевіряється аудитором;
описати дії, які виконує аудитор.

Варіант № 8
Теоретичні питання
1. Нормативна база що регулює порядок виправлення помилок в первинних документах та регістрах синтетичного обліку.
2. Нормативне забезпечення обліку дебіторської заборгованості.

Тести:
4. Як перевіряється реальність і вірогідність розрахунків з постачальниками і покупцями ?
а) шляхом інвентаризації розрахунків;
б) шляхом вивчення стану записів в регістрах синтетичного і аналітичного обліку розрахунків з постачальниками;
в) звірянням записів в Головній книзі з книгами і журналами аналітичного обліку і актами звірення з постачальниками і покупцями;
г) шляхом визначення простроченої дебіторської заборгованості.

5. Які функції виконують аудиторські фірми ?
а) контролюють за своєчасністю та повнотою надходження коштів до бюджету;
б) здійснюють контроль за діяльністю підприємства;
в)проводять незалежну перевірку та підтвердження публічної фінансової звітності, бухгалтерського обліку та іншої інформації з метою визначення її вірогідності та відповідності встановленим законам і надають консультативні послуги;
г) перевіряють стан обліку та розробляють рекомендації з поліпшення фінансового стану підприємства.

6. Перелічити всі можливі процедури, які застосовує аудитор у процесі аудиторської перевірки: розрахунків із заробітної плати, кредиторської заборгованості постачальників.

Варіант № 9
Теоретичні питання
1. Нормативні документи, що регулюють порядок складання первинного документу.
2. Нормативне забезпечення обліку зобов’язань та кредиторської заборгованості.

Тести:
4. Яка функція та значення Міжнародних стандартів аудиту ?
а) документи які регламентують аудиторську діяльність;
б) основні правила або засади аудиторських процедур, які допомагають аудитору визначити обсяги перевірки, її методику та оцінити результати аудиту;
в) документи, що містять рекомендації стосовно виконання аудиторських процедур;
г) це – обов’язкові директиви для виконання їх аудиторами.

5. Чи всі підприємства підлягають обов’язковому аудиту ?
а) вирішує керівник підприємства;
б)аудит – обов’язковий тільки для банків і не банківських фінансових установ;
в) перевірка є обов’язковою для підприємств з недержавною формою власності;
г) передбачається Законом України “Про аудиторську діяльність”, зі змінами і доповненнями

6. Укладено договір між аудиторською фірмою та акціонерним товариством на проведення аудиту з метою підтвердження даних бухгалтерської звітності. Підприємство займається наданням автотранспортних послуг. Згідно з договором аудиторська перевірка має бути проведена з 15.01 по 30.02.
1. Визначити можливі обставини, за яких строк проведення аудиторської перевірки може бути змінено (продовжено, перенесено).
2. Скласти план роботи аудитора, обов'язково відобразивши в ньому етап отримання попередньої інформації про клієнта, всі етапи аудиторської перевірки, етап складання звіту та висновку аудитора.

Варіант № 10
Теоретичні питання
1. Обов'язкові реквізити первинного документу. Невідповідність у нормативних документах щодо обов’язкових реквізитів первинного документу.
2. Нормативне забезпечення і правові основи аудиторської діяльності.

Тести:
4. Які функції виконує внутрішній аудит ?
а) проведення попереднього і наступного контролю з метою допомоги керівництву і колективу підприємства ефективно виконувати свої функції;
б) проведення експрес – аудиту на підприємстві;
в) аналіз системи обліку, вивчення ефективності управлінських рішень, розробка фінансових прогнозів і рекомендацій;
г) складання аудиторських висновків за вимогами податкової інспекції.

5. Який показник характеризує фінансову сталість підприємства і використовується в аудиторській оцінці фінансового стану партнерів ?
а) прибуток;
б) наявність оборотних коштів;
в) коефіцієнт незалежності;
г) коефіцієнт абсолютної ліквідності.

6. Скласти програму аудиторської перевірки фінансової звітності торгівельного підприємства, визначивши при цьому:
етапи перевірки;
необхідні аудиторські процедури;
строки виконання;
виконавців.
Програму подати у вигляді таблиці довільної форми.

Варіант № 11
Теоретичні питання
1. Нормативні документи які регулюють порядок складання облікових регістрів.
2. Алгоритм процесу управління аудиторською діяльністю.

Тести:
4. Як перевіряється реальність і вірогідність розрахунків з постачальниками і покупцями ?
а) шляхом інвентаризації розрахунків;
б) шляхом вивчення стану записів в регістрах синтетичного і аналітичного обліку розрахунків з постачальниками;
в) звірянням записів в Головній книзі з книгами і журналами аналітичного обліку і актами звірення з постачальниками і покупцями;
г) шляхом визначення простроченої дебіторської заборгованості.

5. Які функції виконують аудиторські фірми ?
а) контролюють за своєчасністю та повнотою надходження коштів до бюджету;
б) здійснюють контроль за діяльністю підприємства;
в)проводять незалежну перевірку та підтвердження публічної фінансової звітності, бухгалтерського обліку та іншої інформації з метою визначення її вірогідності та відповідності встановленим законам і надають консультативні послуги;
г) перевіряють стан обліку та розробляють рекомендації з поліпшення фінансового стану підприємства.

6. Розробити аудиторський тест для оцінки надійності й ефективності системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю підприємства-клієнта щодо попередження помилок і порушень.

Варіант № 12

Теоретичні питання
1. Поняття електронного документа. Основні вимоги Закону України «Про електронні документи і електронний документообіг».
2. Аудиторська палата України як регулятор аудиторської діяльності. Повноваження, створення та діяльність.

Тести:
4. Який вид аудиторських робіт відносять до обов’язкового аудиту ?
а) аналіз системи обліку і внутрішнього контролю
б) аудиторські послуги по приватизації майна
в) підтвердження достовірності бухгалтерської звітності
г) П. б, в

5. Як розподіляється аудит залежно від обов’язковості?
а) незалежно, залежно
б) добровільний, на замовлення
в) обов’язковий, відповідно до закону
г) добровільний, обов’язковий

6. Скласти загальну модель системи облікової політики та функціонування системи бухгалтерського обліку, яка б заслуговувала на позитивну оцінку аудитора.

Варіант № 13
Теоретичні питання
1. Нормативне забезпечення та облік держреєстрації юридичної особи.
2. Спілка аудиторів України її функції і повноваження. Стандарти аудиту – загальні керівні матеріали.

Тести:
4. Хто на підприємстві, в першу чергу, несе відповідальність за організацію внутрішнього аудиту ?
а) керівник;
б) головній бухгалтер;
в) податкова адміністрація;
г) аудиторська фірма.

5. Що таке аудит ?
а) незалежна перевірка бухгалтерського обліку і звітності з метою підтвердження її достовірності і відповідності діючим нормативним актам;
б) проведення ревізії фінансово-господарської діяльності;
в) оцінка фінансового стану підприємства і визначення його стратегії в ринковій економіці;
г) перевірка діяльності підприємств і розробка рекомендацій з метою розвитку їх діяльності у ринкових умовах господарювання.

6. Вибрати найдоцільніші джерела аудиторських доказів, що використовуються під час перевірки:
стану реальної дебіторської та кредиторської заборгованості;
формування собівартості.

Варіант № 14

Теоретичні питання
1. Нормативне забезпечення порядку отримання дозволу на виготовлення печатки та штампу підприємства. Облік печатки та штампу підприємства.
2. Рішення Аудиторської палати України щодо програми підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудитора.

Тести:
4. Чи всі підприємства підлягають аудиторським перевіркам ?
а) вирішує керівник підприємства;
б) питання про перевірку вирішується податковою інспекцією;
в) передбачено Законом про аудиторську діяльність;
г) перевірка є обов’язковою для всіх підприємств.

5. Які функції виконують аудиторські фірми ?
а) за завданнями податкових інспекцій контролюють своєчасність сплатити податків до бюджету;
б) здійснюють незалежну перевірку публічної бухгалтерської звітності, обліку та іншої інформації з метою визначення її достовірності і відповідності встановленим нормам;
в) виходячи з правила “мінімізації суми оподаткування” допомагають підприємствам уникнути платежів до бюджету.
г) контролюють оцінки майна підприємств, що приватизуються.

6. Вибрати найдоцільніші джерела аудиторських доказів, що використовуються під час перевірки:
визначення фінансового результату;
обліку основних засобів і ТМЦ.

Варіант № 15
Теоретичні питання
1. Нормативне забезпечення порядку нарахування та виплати дивідендів.
2. Рішення Аудиторської палати України щодо переліку послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми).

Тести:
4. Яка інформація є комерційною таємницею підприємства ?
а) баланс і звіт про фінансові результати та їх використання;
б) аудиторський висновок;
в) інформація про витрати виробництва ( обігу ) і доходи підприємства;
г) показники про обсяги господарської діяльності.

5. Кому підпорядковуються аудитори і аудиторські фірми ?
а) фінансовим фірмам;
б) контрольно-ревізійній службі;
в) місцевий адміністратор;
г) засновникам аудиторської фірми.

6. Вибрати найдоцільніші джерела аудиторських доказів, що використовуються під час перевірки:
обліку статутного фонду та розрахунків із засновниками;
обліку основних засобів і ТМЦ.

Варіант № 16
Теоретичні питання
1. Нормативне забезпечення ліквідації підприємства за рішенням засновників. Облік операцій та порядок складання ліквідаційного балансу.
2. Рішення Аудиторської палати України щодо порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів.

Тести:
4. Як повинен діяти аудитор, якщо керівництво підприємства, в якому проводиться перевірка, відмовляється надати інформацію, посилаючись на комерційну таємницю ?
а) скласти відмову від видачі аудиторського висновку;
б) повідомити фінансові органи;
в) звернутись до слідчих органів;
г) припинити договірні відносини з замовником.

5. Чи може працювати в аудиторській фірмі особа, яка не має сертифіката аудитора ?
а) не може;
б) може, якщо має відповідний стаж практичної роботи;
в) може, якщо має економічну або юридичну освіту і стаж роботи не менше 3-х років;
г) може працювати на посаді консультанта, помічника (асистента ) аудитора, але не може бути керівником аудиторської фірми.

6. Назвати всі існуючі методи визначення аудиторських доказів, які використовуються під час перевірки:
обліку основних засобів та ТМЦ;
обліку статутного фонду та розрахунків із засновниками.
Визначити, за якими статтями активу та пасиву балансу існує найбільша ймовірність виникнення помилок і порушень. Обґрунтувати відповідь і навести приклади.

Варіант № 17
Теоретичні питання
1. Нормативне забезпечення обліку зі статистики заробітної плати.
2. Загальна інформація про Міжнародну федерацію бухгалтерів.

Тести:
4. Які функції виконує внутрішній аудит ?
а) проведення попереднього контролю;
б) проведення аналізу показників фінансово-господарської діяльності підприємства;
в) аналіз системи обліку, вивчення економічної ефективності управлінських рішень, розробка фінансових прогнозів;
г) складає аудиторські висновки за вимогами податкової інспекції.

5. Ким здійснюється сертифікація аудиторів ?
а) вищими учбовими закладами України;
б) фінансовими органами;
в) Аудиторською палатою України;
г) Спілкою аудиторів України.

6. Назвати найтиповіші види помилок і порушень, яких, на ваш погляд, можуть припускатися бухгалтери при обліку: основних засобів; ТМЦ; грошових коштів;

Варіант № 18

Теоретичні питання
1. Поняття обліку фонду оплати праці та інших виплат, що не належать до фонду оплати праці.
2. Характеристика МСА 200 “Мета та загальні принципи аудиту фінансових звітів” та МСА 800 “Висновок незалежного аудитора при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення”.

Тести:
4. Що являють собою Міжнародні стандарти аудиту ?
а) документи, які регламентують аудиторську діяльність;
б) обов’язкові предписання для ревізійних органів;
в) основні правила або принципи аудиторських процедур;
г) документи, що містять провідні рекомендації з процедур, які можуть використовуватись при перевірках.

5. До якого виду контролю слід віднести зовнішній аудит ?
а) державний фінансовий контроль;
б) відомчий контроль;
в) незалежний фінансовий контроль;
г) податкове відомство.

6. Назвати найтиповіші види помилок і порушень, яких, на ваш погляд, можуть припускатися бухгалтери при обліку:
статутного фонду;
собівартості;
розрахунків.

Варіант № 19
Теоретичні питання
1. Нормативне забезпечення нарахування, утримання і сплати податку з доходів фізичних осіб.
2. Характеристика МСА 300 “Планування аудиту фінансових звітів” та МСА 700 “Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення”.

Тести:
4. Які об’єкти становлять найбільші аудиторські ризики на виробничому підприємстві ?
а) операції з готівковими грошовими коштами;
б) облік витрат виробництва і калькуляційні розрахунки по визначенню собівартості продукції;
в) організація виробництва, трудова і технологічна дисципліна на підприємстві;
г) стан організації економічного аналізу.

5. Яку відповідальність несуть аудиторські фірми (аудитори ) за неналежне виконання своїх обов’язків ?
а) майнову;
б) кримінальну;
в) професійну;
г) види відповідальності, вказані в п. а, в, залежно від наслідків неналежного виконання обов’язків аудиторської фірми ( аудитора).

6. Визначити джерела та способи отримання аудиторських доказів, необхідних для оцінки аудитором стратегії функціонування підприємства, передбачивши такі напрями перевірки:
статутна діяльність;
конкурентоспроможність;
взаємовідносини з покупцями та постачальниками.

Варіант № 20
Теоретичні питання
1. Нормативне забезпечення порядку надання документів і їх склад при застосуванні податкової соціальної пільги.
2. Характеристика МСА 320 “Суттєвість в аудиті” та МСА 330 “Аудиторські процедури відповідно до оцінених ризиків”.

Тести:
4. В яких випадках порушується принцип конфіденційності аудиту ?
а) при згоді клієнта;
б) при передачі інформації новому аудитору; за вимогою слідчих органів; при наявності значних зловживань;
в) П. а,б;
г) за вимогою установи банку, де обслуговується клієнт.

5. Які з перелічених робіт не відносяться до аудиторських ?
а) надання консультаційних послуг щодо оподаткування;
б) прогнозування діяльності підприємства;
в) визначення і стягнення штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податків;
г) організація і комп’ютеризація обліку на підприємстві.

6. Визначити джерела та способи отримання аудиторських доказів, необхідних для оцінки аудитором стратегії функціонування підприємства, передбачивши такі напрями перевірки:
оцінка окремих економічних показників;
оновлюваність продукції;
перспективи функціонування підприємства.
Заголовок 1 Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 25367849
    Размер файла: 120 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий