Рекомендації до курсового проекту

Міністерство освіти і науки України
Херсонський державний університет


С.В.Копилова , Т.А.Чернявська


ПРОЕКТУВАННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

Навчально-методичний посібник
для студентів ІУ курсу напрямів підготовки: 6.130102 Соціальна робота, 6.010105 Соціальна педагогіка

Затверджено
вченою радою ХДУ
Протокол № від
Херсон
2012

Назва навчально-методичного видання: навчально-методичний посібник «Соціальне проектування» для студентів ІУ курсу напрямів підготовки: 6.130102 Соціальна робота, 6.010105 Соціальна педагогіка

Укладачі: кандидат педагогічних наук, доцент Копилова С.В.
кандидат економічних наук. Доцент Чернявська Т.А.

Рецензенти: доктор педагогічних наук, професор Безпалько О.В.
кандидат філологічних наук, професор, декан факультету психології, історії і соціології Шапошникова І.В.Обговорено на засіданні кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки

Протокол № 4 від 3 грудня 2012р.

Розглянуто на засіданні навчально-методичної ради факультету, інституту
Протокол № від 2009р.

Схвалено науково-методичною радою ХДУ
Протокол № від 2009р.

Рекомендовано до друку Вченою радою ХДУ
Протокол № від 2009р.


3
Навчально-методичне видання
(українською мовою)Копилова Світлана Вікторівна
Чернявська Тетяна Анатоліївна


ПРОЕКТУВАННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ


Навчальний посібник
для студентів ІІ курсу природничого інститутуРецензенти: О.В.Безпалько, І.В.Шапошникова
Відповідальний
за випуск _____________________

Міністерство освіти і науки України
Херсонський державний університет
Факультет психології, історії та соціології
Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки


Затверджено

Вченою радою ХДУ
Протокол № __ від_______
Голова вченої ради, ректор університету
професор О.Є.Ходосовцев


Копилова Світлана Вікторівна
Чернявська Тетяна Анатоліївна

ПРОЕКТУВАННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ


Для студентів ІУ курсу
Напряму підготовки: 6.130102Соціальна робота


Погоджено

Голова НМР ХДУ
Перший проректор, професор
Н.Тюхтенко
Херсон
2010

Вступ
роль та значення дисципліни (виду занять) у підготовці фахівця,
місце даного курсу (його частин) серед інших дисциплін,
формулювання основних задач, що стоять перед студентом при вивченні навчальної дисципліни. Обсяг передмови – 0,1-0,2 авт.арк.
визначити роль і місце навчальної дисципліни в підготовці спеціалістів з урахуванням освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми, навчального плану і часу, який відводиться на її вивчення;
визначити об’єм знань і навичок, одержаних студентами при вивченні даної дисципліни формування структури НМВ;
встановити характер і об’єм знань, які повинні засвоїти студенти при вивченні дисципліни в цілому та її окремих розділів;
уникати невиправданого дублювання навчального матеріалу, який викладено раніше в інших виданнях


Модуль 1. Сутність соціального проектування

Проект (з англійської) - прообраз якого-небудь об’єкту, виду діяльності. Ознаки проектної діяльності:
є способом трансформації об’єкта, явища від існуючого стану до бажаного;
передбачає координоване виконання визначений період взаємопов'язаних дій, спрямованих на досягнення конкретних цілей.
Проект повинен бути:
доцільним, мати практичну користь. Наприклад, якщо в конкретному селі учні середніх класів не знають, що таке наркотики, не треба проводити з ними тренінгів з метою формування навичок відмови. Такий проект може мати зворотні наслідки. Серед професіоналів існує думка, що проекти з таких «гострих» тем, як сексуальне виховання, профілактика вживання наркотичних речовин, проблеми схуднення можуть реалізовувати лише кваліфіковані фахівці. Профілактика суїциду взагалі вимагає особливих підходів, зокрема така тематика не повинна виноситись на групове обговорення, а відповідна робота може проводитися лише індивідуально;
актуальним. Наприклад, заняття з тематики здоров’я дітей, яких планують народити молоді сім’ї, доцільно проводити для вагітних жінок, а не для наречених у той час, коли вони найбільш стурбовані питаннями організації весілля;
соціально значущим, містити посилання на нормативну базу, яка демонструватиме компліментарність проекту з сучасною законодавчою базою;
специфічним - таким, що пристосовано до конкретних місцевих особливостей та умов його реалізації;
оригінальним і своєрідним щодо використання доступних ресурсів, але при цьому бути таким, що його можливо реплікувати - повторити в інших місцях;
реальним - демонструвати можливість досягнення позитивних результатів за наявних умов; а також можливість підтримки місцевим або державним бюджетом. Наприклад, в межах проекту на базі однієї з київських молодіжних організацій (СПОК) було відкрито молодіжну телестудію «Око». Донори, які мали потужні фінансові можливості, закупили відеоапаратуру, потрібні матеріали, провели тренінги силами канадських фахівців. Студія випускала цікаву й актуальну відеопродукцію щодо формування здорового способу життя молоді, але для того, щоб повторити цей проект у іншому місці потрібні значні кошти, фахівці високої кваліфікації;
сталим, тобто таким, результати якого не зникнуть разом із припиненням проектної діяльності.
Проект не повинен: включати інформацію, яка не стосується проекту.
Час від появи задуму до його повної реалізації називається проектним циклом (життєвим циклом проекту). Процес проектування відбувається у кілька етапів: розробка проекту: збирання та обробка інформації, формулювання ідеї проекту, планування проекту; практичне впровадження проекту – виконання запланованих заходів та моніторингових дій (зіставлення досягнутих результатів з визначеними індикаторами); завершення та оцінювання проекту - передбачає підведення підсумків, ґрунтовний аналіз результатів, встановлення корегуючих завдань для періоду сталості вже за межами проекту.
Для того, щоб дати уявлення про проект в цілому пишеться анотація проекту. Вони є дуже стислим викладенням його змісту і викладається за таким планом:
назва проекту – має бути стислою, лаконічною, не повторювати мету, а відображати головну ідею. Наприклад, «Долаючи байдужість».
окреслення його актуальності (соціальна проблема певної категорії населення)
об’єкт проектування (проектований тип соціальних відношень, що дозволяє вирішити виявлену проблему): системи, процеси організації соціальних зв'язків, взаємодій (соціальні якості, соціальні процеси та відношення)
людина як суспільний індивід та суб’єкт історичного процесу та соціальних відношень (соціальні якості, потреби, інтереси, ціннісні орієнтації, установки, соціальний статус, ролі у системі відношень)
елементи соціальної структури (трудові колективи, соціальні групи),
суспільні відношення (політичні, сімейно-побутові, міжособистісні),
елементи способу життя (життєві позиції, способи життєдіяльності)
об’єкти, що піддаються організованому впливу: елементи, підсистеми та системи матеріального та духовного виробництва (засоби та предмети праці, соціальна технологія, техніка як сукупність знарядь праці, засоби життя, духовна культура, соціальна діяльність)
предмет проектування: тип інновації, що впроваджується в соціальну систему (новий об’єкт, нова властивість старого об’єкта, нова соціальна організація, нова система впливу, захід, законопроект)
типологічна характеристика створюваного проекту (за змістом діяльності: науково-дослідницький, навчально-освітній, культурний, оздоровчий тощо; за характером проектованих змін; за часом реалізації: короткотривалі – до 3 років; середньо тривалі – 3-5 років, довготривалі – більше 5 років; за джерелами фінансування: інвестиційні, спонсорські, бюджетні, благодійні
мета, на досягнення якої він спрямований;
спосіб досягнення мети;
чисельність, географія і вік цільової групи
місце реалізації.
терміни реалізації
Обсяг анотації не повинен перевищувати 2 сторінок тексту.

Модуль 2. Аналіз соціальної проблеми.
Робота над соціальним проектом починається з дослідження об’єкту проектування і визначення на цій основі ієрархії проблем, що може бути представлена у вигляді опису дерева проблем. Студент обирає тему проекту на основі орієнтовного переліку (додаток А), що дає можливість відразу визначитись з об’єктом і предметом проектування. У випадку необхідності він може обґрунтувати власний вибір.
Підготовчий етап передбачає дослідження проблеми на загальнотеоретичному і практичному рівні та обґрунтування актуальності її розв’язання. Підрозділ може мати назву: «Насильство в сім’ї як соціальна проблеми» або «Феномен дитячої безпритульності в сучасному суспільстві».
Здійснення теоретичного аналізу здійснюється шляхом вивчення відповідної літератури з проблеми і передбачає: визначення основних понять, встановлення причинно-наслідкових зв’язків; обґрунтування наявності соціального замовлення.
Визначення основних понять здійснюється шляхом аналізу словників, спеціальної літератури, вивчення нормативно-правової бази.
Наприклад: згідно закону «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», поняття «безпритульність» трактується як стан людини, пов'язаний з неможливістю фактично проживати/перебувати в жилому приміщенні, на яке вона має право.
Встановлення причинно-наслідкових зв’язків явищ необхідне для з’ясування всіх можливих варіантів цілеспрямованого впливу на нього.
Обґрунтування актуальності вимагає підбору доказів наявності даної соціальної проблеми, існування соціального замовлення на її розв’язання. При цьому використовуються наявні джерела інформації або проводиться власне дослідження. У першому випадку доцільно використати опубліковані статистичні дані. Їх можна отримати в обласних бібліотеках, на сайтах багатьох установ. В кожній області щорічно, а в межах року – щоквартально, готується та видається звіт про соціально-економічний розвиток області. Такі ж документи готує кожна адміністративно-територіальна одиниця. Основні звіти зберігаються на паперових носіях в обласних бібліотеках. Джерелами окремих видів інформації є обласні управління статистики, управління праці та соціального захисту, служба у справах дітей, ЦСССДМ. Можливе використання результатів досліджень, проведених іншими організаціями. У другому випадку до початку розробки проекту збирається інформація з використанням методів опитування, аналізу документів, фокус-груп тощо.
Докази представляються у кількісних показниках. За можливості необхідно представити докази актуальності розв’язання даної проблеми для місцевих умов. Зібрана інформація дає можливість оцінити стан та відстежити динаміку змін.
Обґрунтування наявності соціального замовлення на розв’язання даної проблеми здійснюється шляхом аналізу нормативно-правових документів, насамперед державних і регіональних програм, законів, постанов кабінету Міністрів. Такий аналіз дозволяє уточнити напрям соціальної політики, в межах якого реалізується проект, конкретизувати проблему.

Завдання № 1. Визначити тематику проекту.
Мета: навчитись визначати актуальну соціальну проблематику та грамотно формулювати проблему
Завдання:
Обґрунтувати соціальну проблему, на розв’язання якої буде спрямовано навчальний соціальний проект
Охарактеризувати стан проблеми (на основі статистичної інформації)
Оцінити динаміку розвитку проблеми
Описати типові технології розв’язання проблеми та вказати проблеми і труднощі, які існують на шляху традиційних підходів до розв’язання проблеми
Визначити, яку суперечність необхідно усунути
Визначити до якого типу можна віднести проблему: діяльнісна, інституційна, організаційна, ресурсна, кадрова, інформаційна
Придумати лаконічну і змістовну назву проекту.
Сформулювати основну ідею соціального проекту
Обґрунтувати власний вибір обраної теми проекту за поданими критеріями
актуальність
соціальна значущість
доцільність, практична користь проекту
специфічність
оригінальність
реальність
сталість результатів
сприяння підготовці і підвищенню кваліфікації спеціалістів, які беруть участь у проекті


Модуль 3. Аналіз традиційних підходів до вирішення існуючої проблеми
Аналіз традиційних підходів до вирішення існуючої проблеми передбачає виявлення суб’єктів соціальної роботи, які залучені до цього процесу (соціальні служби, громадські організації, органи державного управління і місцевого самоврядування), опис типових технологій розв’язання існуючої проблеми (вказати 3-4 традиційні способи розв’язання проблеми); здійснення висновків, чому вищезазначена діяльність є недостатньо ефективною
Розв’язання першого завдання здійснюється на основі знань і умінь, одержаних під час вивчення дисципліни «Соціальні служби в Україні», «Громадські об’єднання в Україні».
Соціальні служби можуть бути територіальні і відомчі. До числа перших відносяться Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Це спеціальний заклад, що забезпечує організацію та проведення у відповідній територіальній громаді соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
Мережа центрів складається з республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та севастопольського міських, районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів
У своєму складі ЦСССДМ може мати такі спеціалізовані формування:
Служба соціальної підтримки сімей – спеціалізоване формування ЦСССДМ, яке створюється з метою здійснення соціальної підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Служба соціально-профілактичної роботи – є спеціалізованим формуванням ЦСССДМ, яке утворюється для здійснення соціально-профілактичної роботи з вживачами психоактивних речовин, у тому числі споживачами ін’єкційних наркотиків. Її метою є здійснення соціально-профілактичної роботи з клієнтами, яка спрямована на профілактику ВІЛ-інфекції та інфекцій, що передаються статевим шляхом, інших хвороб, покращення соціального функціонування шляхом зменшення шкоди і негативних наслідків від уживання психоактивних речовин.
Школа волонтерів ЦСССДМ – це спеціалізоване формування ЦСССДМ, основним завданням якого є забезпечення теоретичної та практичної підготовки волонтерів до реалізації соціальних програм
Консультаційний пункт в пологових стаціонарах, жіночих консультаціях та будинках дитини – це спеціалізоване формування ЦСССДМ для здійснення соціальної роботи з вагітними жінками та жінками, які народили дитину; з неповнолітніми матерями; з молодим подружжям; з матерями, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини; з батьками (або особами, які їх замінюють), які тимчасово влаштували дитину в будинок дитини;з батьками, у яких народилися діти з вадами розвитку або померли новонароджені діти. Метою консультаційного пункту є сприяння зміцненню інституту сімї шляхом формування засад відповідального, усвідомленого батьківства.
Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи в сільській та гірській місцевості, віддалених районах міст - це спеціалізоване формування ЦСССДМ для здійснення соціальної роботи в сільській та гірській місцевостях, віддалених районах міст. Його метою є забезпечення доступу до соціальних послуг різних категорій дітей, молоді та сімей в сільській та гірській місцевостях, віддалених районах міст.
Служба «Телефон Довіри» - спеціалізоване формування, яке утворюється ЦСССДМ з метою надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних та інформаційних послуг особам, які опинилися у складних життєвих обставинах та звернулися до служби.
Студентська соціальна служба – спеціалізоване формування ЦССССДМ, яке створюється при вищих навчальних закладах України з метою розв’язання соціальних проблем та поліпшення становища студентської молоді, надання комплексу соціальних послуг студентам, створення сприятливих умов для їхньої самореалізації та самовдосконалення.
Інформаційно-ресурсні центри – спеціалізоване формування ЦСССДМ, яке утворюється з метою організації методичної роботи в Центрах, надання інформаційних (довідкових, просвітницьких, рекламно-пропагандистських) послуг дітям, молоді та різним категоріям сімей; ресурсного забезпечення соціальної роботи.
Тренінговий центр ЦСССДМ – спеціалізоване формування ЦСССДМ, для організації та проведення тренінгів і семінарів для працівників районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, спеціалістів ЦСССДМ, спеціалістів центрів соціально-психологічної допомоги, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, потенційних опікунів, піклувальників, батьків-вихователів, кандидатів у прийомні батьки.
ЦСССДМ також здійснює організаційно-методичне керівництво такими закладами соціального обслуговування сім’ї, дітей та молоді:
Соціальний центр матері та дитини – заклад тимчасового проживання жінок на сьомому-дев’ятому місяці вагітності та матерів з дітьми віком від народження до 18 місяців, які опинилися в складних життєвих обставинах, що перешкоджають виконанню материнського обов’язку
Соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – заклад для тимчасового проживання (терміном до 3 років) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років. Його метою є створення умов для соціальної адаптації осіб, що в цьому проживають та підготовка до самостійного життя. Крім тимчасового забезпечення житлом передбачається надання психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг зазначеним особам.
Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями – заклад денного перебування дітей та молоді з функціональними обмеженнями віком від 7 до 35 років, метою діяльності якого є відновлення та підтримка їх фізичного та психічного стану, адаптація та інтеграція у суспільство шляхом надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних та інформаційних послуг клієнтам та членам їх сімей.
Центр соціально-психологічної допомоги – заклад, що надає соціальні послуги особам, які опинилися в складних життєвих обставинах. Основним завданням центру є надання невідкладних психологічних, соціально-побутових, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, інформаційних і юридичних послуг, послуг з працевлаштування осіб у складних життєвих обставинах для сприяння їх якнайшвидшому поверненню до нормальних умов життєдіяльності.
Центр для від-інфікованих дітей та молоді – спеціалізований заклад, що проводить роботу із соціальної адаптації ВІЛ-інфікованих дітей та молоді (створює для цього відповідні умови), розробляє та здійснює заходи щодо соціальної підтримки і супроводу таких дітей та молоді, що спрямована на їх інтеграцію в суспільство
Центр ре соціалізації наркозалежної молоді – спеціалізований заклад, у якому на добровільних засадах перебувають на реабілітації особи, що вживали наркотики і пройшли курс лікування у медичних закладах. Його метою є ре соціалізація наркозалежної молоді шляхом надання комплексу соціально-реабілітаційних та інших послуг, а також профілактична робота з молоддю.
Діяльність всіх вищезазначених структур регламентується положеннями, створеними та основі Типового положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України або наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту).
Система відомчих соціальних служб представлена такими закладами і установами:
Міністерство соціальної політики:
будинок-інтернат загального профілю для громадян похилого віку та інвалідів - стаціонарна соціально-медична установа загального типу для постійного проживання громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування;
спеціальний будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів - стаціонарна соціально-медична установа, призначена для постійного проживання осіб похилого віку, переважно з числа особливо небезпечних рецидивістів та інших осіб, за якими відповідно до чинного законодавства встановлено адміністративний нагляд, інвалідів і громадян похилого віку з колишніх засуджених, які потребують побутового, медичного обслуговування і цілеспрямованого вихованого впливу, а також для громадян, яких за рішенням місцевих органів виконавчої влади переводять з іншим інтернат них установ загального типу за систематичне порушення громадського порядку, вживання алкоголю, токсичних препаратів, за бійки тощо;
геріатричний пансіонат - стаціонарна медико-соціальна установа для проживання осіб з вираженими віковими порушеннями психіки, підтвердженими висновком лікувально-консультативної комісії органів охорони здоров’я;
пансіонат для ветеранів війни та праці - установа інтернатного типу підвищеної комфортності)спеціальні житлові будинки для ветеранів та пенсіонерів. Функціонально вони є проміжною ланкою між стаціонарним доглядом і доглядом у громаді. Ці заклади працюють як закордонні будинки компактного проживання, але розраховані на значно більше мешканців і не орієнтовані на їх активну участь в управлінні будинком. Певною мірою розв’язуючи соціально-побутові та соціально-медичні проблеми людей похилого віку, вони не цілком враховують сучасне розуміння старості як активного етапу в житті людини та право людей похилого віку на інтеграцію в суспільство.
психоневрологічний інтернат – стаціонарна соціально-медична установа, призначена для постійного проживання громадян з психоневрологічними захворюваннями, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування. Основним завданням інтернату є забезпечення належних умов проживання психічно хворих громадян, які потребують стороннього догляду і допомоги.
Спеціалізований будинок для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів - це будівля, яка складається з окремих, з усіма комунальними зручностями однокімнатних житлових приміщень, розрахованих на одну особу або подружжя. На нижніх поверхах будівлі можуть бути розміщені служби соціально-побутового призначення і медичного обслуговування, а у штаті працівники служб соціально-побутового призначення і медичного обслуговування, які надають соціальні послуги.
Територіальний центр соціального обслуговування є бюджетною установою, яка утворюється для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування. На соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в територіальному центрі мають право: громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ; громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий
мінімум для сім'ї. У територіальному центрі можуть утворюватися такі структурні відділення (не менш як два різного спрямування): соціальної допомоги вдома; соціально-побутової адаптації; соціально-медичних послуг; стаціонарне для постійного або тимчасового проживання; організації надання адресної натуральної та грошової
допомоги.
Центр професійної реабілітації інвалідів є закладом системи органів праці та соціального захисту населення, метою діяльності якого є здійснення заходів, спрямованих на підготовку особи з інвалідністю до професійної діяльності, відновлення чи здобуття професійної працездатності шляхом адаптації, реадаптації, навчання, перенавчання для подальшого ефективного працевлаштування з урахуванням стану її здоров'я, особистих схильностей та побажань. Центр забезпечує професійну реабілітації інвалідів відповідно до висновків медико-соціальної експертної комісії з урахуванням конкурентоспроможності інваліда на ринку праці і його працевлаштування як у звичайних виробничих умовах, так і у спеціально створених умовах праці.
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів є закладом системи органів праці та соціального захисту населення, метою діяльності якого є здійснення заходів, спрямованих на розвиток та коригування порушень розвитку дитини-інваліда, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство. Центри раннього втручання. Його метою є забезпечення права дітей-інвалідів на соціальну реабілітацію та адаптацію з метою їх наступної інтеграції в дитячі колективи дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл.
Відповідно до закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей, закладами соціального захисту для бездомних громадян є: будинок нічного перебування, центр реінтеграції, соціальний готель
Будинок нічного перебування – заклад соціального захисту для ночівлі (розміщення на ніч) бездомних громадян, прийом до якого не потребує попереднього медичного обстеження
Центр реінтеграції – заклад соціального захисту для бездомних громадян, діяльність якого спрямована на поступове повернення особи до самостійного повноцінного життя шляхом надання їй комплексу послуг (соціальних, психологічних, юридичних, медичних тощо) з урахуванням індивідуальних потреб
Соціальний готель – заклад соціального захисту для перебування бездомних громадян, який має у своєму складі окремі номери (кімнати), розміщення та проживання бездомних громадян у соціальному готелі є платним.
Центр соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі – соціальна установа для надання соціальних послуг особам, звільненим з місць позбавлення волі, та їх тимчасового перебування. Основною метою Центру є ре соціалізація, реінтеграція та соціальна адаптація клієнтів.
Відповідно до закону України «Про житловий фонд соціального призначення від 12.01.2006 № 3334-ІУ) в Україні передбачені такі заклади для бездомних громадян:
Соціальний гуртожиток – соціальне житло, яке надається громадянам України на час їх перебування на соціальному квартирному обліку за умови, що таке житло є єдиним місцем їх проживання
Спеціалізований будинок для бідних та безпритульних – установа соціального обслуговування, яка створюється з метою повного забезпечення бідних та безпритульних громадян приміщеннями для проживання, їжею, передбаченою законодавством медичною, правовою, соціальною, психологічною та побутовою допомогою, допомогою щодо працевлаштування
Тимчасовий притулок для дорослих – установа соціального обслуговування, яка створюється з метою безоплатного забезпечення громадян без визначеного місця проживання тимчасовим житлом, їжею, передбаченою законодавством медичною, правовою, соціальною, психологічною та побутовою допомогою, а також сприяння таким громадянам у встановленні особи, відновленні документів, паспортизації та працевлаштуванні

Міністерство охорони здоров’я. Діяльність соціальних служб в системі охорони здоров’я спрямована на реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я, координацію медичного обслуговування, охорону громадського здоров’я та підготовку кадрів в галузі. Система закладів складають:
заклади охорони здоров’я (лікарняні, амбулаторно-поліклінічні заклади, станції швидкої допомоги, санаторно-курортні, аптечні, санітарно-профілактичні заклади);
будинок дитини загального типу для медико-соціального захисту дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, віком від народження до трьох років. Тут також можуть перебувати діти, які мають сім'ю, проте утримання та виховання їх у сім'ї з поважних причин (хвороба годувальника, тривале відрядження, навчання тощо) неможливе, а також діти із затримкою розумового та фізичного розвитку внаслідок несприятливих умов виховання;
спеціалізований будинок дитини для медико-соціального захисту дітей-сиріт, дітей, які залишились без піклування батьків, з вадами фізичного та розумового розвитку (IIIV груп здоров'я) віком від народження до чотирьох років, а також: 1) з органічним ураженням нервової системи та порушенням психіки; 2) з органічним ураженням центральної нервової системи, в тому числі з дитячим церебральним паралічем без порушення психіки; 3) з порушенням функції опорно-рухового апарату та іншими вадами фізичного розвитку без порушення психіки; 4) з порушенням слуху та мови; 5) з порушенням мови; 6) з порушенням зору (сліпі, слабозорі); 8) тубінфікованих, хворих з малими та згасаючими формами туберкульозу, ВІЛ-інфікованих
Центр медико-соціальної реабілітації неповнолітніх - це лікувально-реабілітаційний заклад для неповнолітніх, які вживають алкоголь, наркотичні засоби і психотропні речовини, а також для неповнолітніх, які за станом здоров'я не можуть бути направлені до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації. Основними завданнями центру є створення умов і забезпечення лікування неповнолітніх, які вживають алкоголь, наркотичні засоби і психотропні речовини, проведення психологічної корекції та заходів соціальної реабілітації, а також реабілітації неповнолітніх з девіантними формами поведінки, що призводить до їхньої соціальної дезадаптації, надання психологічної допомоги їхнім сім'ям, робота з батьками.
Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК)
Хоспіси – медичний заклад, у якому хворі з прогнозованим несприятливим перебігом хвороби отримують гідний догляд та обслуговування. Медичний персонал надає паліативну медичну допомогу: хворі можуть отримувати кисень, знеболювальне, зондове харчування. Основна мета перебування у хоспісі – покращити останні дні життя, полегшити страждання.
Психолого-медико-педагогічні консультації - є державними діагностико-корекційними структурами, що функціонують в системі освіти і науки України та Академії педагогічних наук.
Психологічна служба системи освіти України – є складовою державної системи охорони фізичного та психічного здоровя молодих громадян і діє з метою виявлення та створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості. Забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчальних закладів шляхом забезпечення індивідуального підходу, створення умов для формування мотивації до самовиховання та саморозвитку, профілактики й корекції відхилень в індивідуальному й особистісному розвитку.
Дошкільний навчальний заклад – навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту
дитячий будинок – навчальний заклад інтернатного типу, що забезпечує розвиток, виховання, навчання та соціальну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування дошкільного та шкільного віку, а також тих, які перебувають у родинних стосунках
загальноосвітня школа-інтернат – загальноосвітній навчальних заклад, що забезпечує виховання, навчання та соціальну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
спеціалізована школа-інтернат – загальноосвітній навчальний заклад з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, що забезпечує виховання, навчання та соціальну адаптацію обдарованих дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат – загальноосвітній навчальний заклад, що забезпечує виховання, навчання, соціальну адаптацію та корекцію дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку.
загальноосвітня санаторна школа-інтернат – загальноосвітній навчальний заклад з відповідним профілем, що забезпечує виховання, навчання та лікування дітей, які потребують тривалого лікування. Має на меті відновлення і зміцнення здоровя у поєднанні із загальноосвітньою підготовкою, надання кваліфікованої медико-психолого-педагогічної допомоги, сприяння самовизначенню. Типи: для дітей з психоневрологічними захворюваннями; хворих на сколіоз; із захворюваннями серцево-судинної системи; із хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання; із хронічними неспецифічними захворюваннями органів травлення; хворих на цукровий діабет; з малими і неактивними формами туберкульозу
Загальноосвітні школи і професійні училища соціальної реабілітації - спеціальні навчально-виховні заклади для неповнолітніх, які потребують особливих умов виховання. Направляються особи, які вчинили злочин до 18 років або правопорушення до досягнення віку кримінальної відповідальності. Основними завданнями є: створення належних умов для життя, навчання і виховання учнів, підвищення їх загальноосвітнього і культурного рівня, професійної підготовки, розвитку індивідуальних здібностей і нахилів, забезпечення необхідної медичної допомоги; забезпечення соціальної реабілітації учнів, їх правового виховання та соціального захисту в умовах постійного педагогічного режиму
Молодіжний центр праці це спеціалізована державна установа, яка діє на госпрозрахунковій основі і має на меті вирішення питань працевлаштування молоді, забезпечення її зайнятості у вільний від навчання час, сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудовій сфері, перепідготовку та підвищення кваліфікації молоді.
Міністерство внутрішніх справ
Кримінальна міліція у справах неповнолітніх є складовою частиною кримінальної міліції органів внутрішніх справ. Вона зобов’язана проводити роботу щодо запобігання правопорушенням неповнолітніх, виявляти, припиняти та розкривати злочини. Вчинені неповнолітніми, виявляти причини та умови, що сприяють вчиненню правопорушень неповнолітніми, брати участь у правовому вихованні неповнолітніх, розшукувати неповнолітніх, які залишили сім’ї, навчально-виховні заклади та спеціальні установи для неповнолітніх та повертати їх до місця постійного проживання тощо
Приймальники-розподільники Це спеціальні установи для неповнолітніх органів внутрішніх справ, що призначені для тимчасового тримання окремих категорій неповнолітніх, яких необхідно ізолювати. В них можуть бути доставлені неповнолітні віком від 11 до 18 років на термін до 30 діб, які вчинили правопорушення до досягнення віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, якщо є потреба - негайно ізолювати їх (за постановою органу дізнання, слідчого, санкціонованою прокурором або за постановою суду); згідно з рішенням суду направляються у спеціальні установи для неповнолітніх; самовільно залишили спеціальний навчально-виховний заклад, де вони перебували.

Служба у справах дітей районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації (обласної держадміністрації) є структурним підрозділом районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, який утворюється головою районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, підзвітний та підконтрольний голові районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації та службі у справах дітей відповідно обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації. Діяльність служби зорієнтована на реалізацію державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
До закладів соціального захисту дітей відносяться: притулок для дітей служби у справах дітей; центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей, соціально-реабілітаційні центри – дитячі містечка
Притулок для дітей служби у справах дітей – заклад соціального захисту, створений для тимчасового перебування у ньому неповнолітніх віком від 3 до 18 років, які потребують соціального захисту держави: заблукали, покинуті, залишилися без батьківської опіки, залишили сім(ю чи навчально-виховні заклади, вилучені судами із сім(ї, самі звернулися за допомогою до адміністрації притулку. Не підлягають розміщенню неповнолітні, які перебували у стані алкогольного/ наркотичного сп(яніння, психічно хворі з вираженими симптомами хвороби, які вчинили правопорушення і щодо яких є відомості про винесене компетентними органами чи посадовими особами рішення про затримання, арешт або поміщення в приймальник-розподільник для неповнолітніх. Притулки приймають дитину незалежно від наявності у неї документів. Мета – надання соціально-педагогічної, психологічної, медичної, правової допомоги неповнолітнім, що опинилися у складній життєвій ситуації, що вимагає допомоги спеціалістів
Центр соціально-психологічної реабілітації дітей - заклад соціального захисту, що створюється для тривалого (стаціонарного) або денного перебування дітей віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги. Основними завданнями центру є: надання дітям комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги; проведення психолого-педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини; створення умов для здобуття дітьми освіти з урахуванням рівня їх підготовки; сприяння формуванню у дітей власної життєвої позиції для подолання звичок асоціальної поведінки; здійснення трудової адаптації дітей з урахуванням їх інтересів та можливостей; розроблення рекомендацій з питань соціально-психологічної адаптації дітей для педагогічних та соціальних працівників і батьків.
Соціально-реабілітаційний центр – дитяче містечко – заклад соціального захисту для проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, що опинились у складних життєвих обставинах, безпритульних дітей віком від 3 до 18 років, надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової, інших видів допомоги та подальшого влаштування дітей (для тривалого (стаціонарного) або денного перебування)

Розв’язання другого завдання здійснюється на основі знань і умінь, одержаних під час вивчення дисципліни «Технології соціальної роботи». Технології соціальної роботи можна розділити на три великі групи:
загальні та приватні технології, що відповідають функціям, напрямам соціальної роботи: соціальна діагностика, соціальна терапія, соціальна реабілітація, соціальна профілактика, соціальний контроль, соціальне страхування, соціальне обслуговування, соціальне посередництво, соціальна опіка та піклування
технології соціальної роботи з різними групами, прошарками, спільнотами, а також з окремою особистістю (їх зміст зводиться до виявлення особливостей застосування технологій першої групи з урахуванням знання специфіки даної групи об’єктів соціальної роботи);
технології соціальної роботи у різних сферах життєдіяльності, які представляють собою систему знань застосування загальних та приватних технологій з урахуванням особливостей кожної сфери життєдіяльності (освіти, охорони здоров’я тощо).
Здійснений аналіз дає можливість визначити мету та завдання вашого проекту. Мета – це усвідомлений образ майбутніх результатів або станів, що задаються будь-якій системі. Мета формулюється в абстрактній формі з урахуванням об’єкта проектування та наявних обмежень (умов). Вона має бути конкретною, направленою на розв’язання вищезазначеної проблеми, досяжною для реалізації в межах запланованого часу і ресурсів, визначати кінцевий результат (піддаватись контролю, вимірюванню). Досягнення мети може здійснюватися у різний спосіб, з використанням різних ресурсів. Наприклад, забезпечити пільговий проїзд громадянам ми можемо через надання адресної допомоги відповідним категоріям громадян; а можемо відшкодовувати видатки перевізникові на оплату пільгового проїзду. Отже, формулюючи цілі та завдання проекту, автор має враховувати ціну ресурсів, їх доступність а також пам’ятати про сучасні вимоги управління якістю.
Завдання визначають послідовність досягнення мети. Кожний наступний крок повинен сприяти досягненню кінцевого результату. Вимоги до формулювання: конкретизувати очікуваний результат (1), об’єкт (2), термін досягнення цілі (3), зусилля, що плануються (4), кількісні характеристики результату, що очікується (5), що і коли має бути зроблено. Наприклад, навчити протягом тримісячного (3) тренінг-курсу «Основи здоров'я» (4) учнів школи, які мають досвід куріння (2), навичкам відмови від нього (1))
Виконана робота складає зміст другого підрозділу, який може мати орієнтовну назву: Сучасні підходи до розв’язання проблеми.» або «Технологія соціальної реабілітації у вирішенні проблем безпритульних дітей»

Завдання № 2. Сформулювати мету та завдання проекту
Мета: навчитись здійснювати ціле покладання в технологіях соціальної роботи з урахуванням досягнення бажаного стану об’єкта та наявних ресурсів
Завдання:
Встановити кінцевий результат дій
Визначити об’єкт впливу
Встановити термін досягнення мети
Вказати зусилля, що плануються
Визначити кількісні характеристики результату, що очікується
Сформулювати мету проекту
Конкретизувати мету у 3-5 завданнях


Модуль 4. Модель впроваджуваної інновації
Оскільки об’єктами соціального проектування є соціальні процеси, безпосередніми учасниками яких є люди, слід визначити учасників проекту: цільову групу, виконавців, партнерів проекту, бенефіціаріїв.
1. Цільова група проекту – група осіб, на покращення соціального становища якої направлено проект. За сучасними правилами соціальна група, яка потребує змін, може бути і учасником проекту. Наприклад, дуже часто у проектах, пов’язаних із допомогою дітям, що потерпіли від домашнього насильства, цільовою групою визначають лише дітей. В таких проектах насамперед, цільовою групою є батьки і проект в першу чергу, має бути спрямований на роботу з ними.
2. Виконавцями проекту можуть бути різні інституції: громадські організації, органи самоорганізації населення, державні установи. Партнерами проекту можуть бути різні установи або організації: соціальні служби, громадські організації, благодійні фонди, підприємства, установи, організації різних форм власності. Наприклад, коаліція громадських організацій є виконавцем проекту «Прозора та зрозуміла влада», партнерами проекту Обласна спілка журналістів або конкретні засоби масової інформації
3. Можливі бенефіціарії (отримувачі вигод від реалізації проекту) - групи (суспільні страти), які не обов’язково беруть безпосередню участь у проекті, але отримують вигоду від його реалізації. Наприклад, проект «Доступні соціальні послуги для людей з особливими потребами» реалізовується Відділами архітектури та містобудування. Партнерами є громадські організації, які об’єднують людей з особливими потребами. Вони ж є отримувачами вигод. Крім них вигоду отримують підрядні організації, які проектують та будують пандуси, системи зв’язку для забезпечення доступності соціальних послуг. Вони можуть бути джерелом додаткових ресурсів для виконання проекту.
Проект завжди має конкретну географію, тому обов’язковим є точне визначення місця реалізації: мікрорайон, місто, село, Україна – базу реалізації проекту, його територіальний статус.
Відповідно до мети визначаються очікувані результати та індикатори виконання проекту Результат – це створення чогось нового за структурою, підходами, концепцією. Це можуть бути нові технології, методики впливу на соціальні процеси, які мають позитивний результат впровадження, а також соціальні зміни, що носять позитивний характер. Залежно від тематики проекту, результати можуть бути конкретними . – наприклад, забезпечено доступність 30 установ у 5 містах, де проживає 1000 осіб з особливими потребами, або більш загальними, коли для їх підтвердження необхідно в межах проекту провести дослідження, яке виявить результат. У випадку, коли результат не є кількісним, а має якісні прояви, в проекті прийнято планувати базове соціологічне дослідження стану цільової групи, частіше всього проміжні – для корекції проекту - та фінальні дослідження. Разом ці дослідження мають підтвердити запланований очікуваний результат та підтвердити ефективність проекту. Наприклад, у проекті «Підвищення конкурентноспроможності молоді на ринку праці» кількість проведених тренінгів результатом не може бути, ним може стати працевлаштування молодих людей, які брали участь у проекті: всієї групи, або певної частини (наприклад, 90%). Але кількість проведених тренінгів є індикатором виконання проекту.
Якщо проект дослідницький, то його результатами є моделі, програми, плани, колекції, нові способи дій, методи дослідження. Оформлення результатів проекту може бути різним: рукописні та друковані матеріали, відеофільми, фотографії, альбоми, настінні газети, альманахи, моделі, таблиці. Їх доцільно представити у табличній формі.
Соціальні технології, що використовуються у проекті, форми і методи діяльності втілюються у плані дій. На цьому етапі відбувається уточнення меж етапів проекту, визначення переліку процесів, їх формалізація, розробка шаблонів та матриць заходів та елементів проекту, розробка діаграми Ганна, планування окремих видів проектної діяльності відповідно до завдань, визначення й обґрунтування необхідних ресурсів, здійснення базової оцінки, складання бюджету проекту. Суть формування плану дій полягає у підпорядкованості змісту, методів та організації процесу, його управління логіці функціонування даної моделі: скласти план у межах проекту – це створити таку систему заходів на всіх рівнях, яка забезпечить реалізацію даної моделі. Планування проекту передбачає:
формування програми діяльності з реалізації проекту: включає систему завдань, алгоритм їх розв’язання, методи та засоби, що використовуються;
розробку плану: конкретизація завдань до рівня безпосередніх дій, визначення строків виконання та конкретних виконавців. До кожного із завдань необхідно брати один або кілька окремих видів діяльності, які можуть: якомога повніше й ефективніше ніж інші можливі види діяльності вирішувати поставлене конкретне завдання, а не якесь інше; не суперечитимуть за своєю формою, змістом та методами цілям проекту та напрямам діяльності; впливатимуть переважно на об’єкти даного проекту; основними результатами матимуть прогнозовані результати або проміжні, які є необхідними на шляху просування до очікуваних результатів проекту.
Пошук методик і засобів виконання завдань. Вони є унікальними скоріше не за формою, а за змістом. Набір проектних інструментів має відповідати завданням проекту. Якщо ми поширюємо досвід, то слід використати конференції або видання; якщо забезпечуємо навчання, то це можуть бути тренінги, які можуть тривати від декількох годин до декількох днів, набувати різних форм - майстерні, формуючі, проектні групи тощо. Вибір методів та форм здійснюється з урахуванням стадії, на якій знаходиться об’єкт впливу; вікових особливостей сприйняття інформації, авторитету впливу групи тощо.
Види діяльності та заходи, що можуть бути використані:
підбір та підготовка фахівців (підготовка лідерів серед молоді);
вивчення ситуації (проведення досліджень, опитування);
навчання (відео лекторії, міні-лекції, бесіди, тренінги, практичні заняття, семінари);
диспути, брифінги, круглі столи, прес-конференції; конференції (прямі , відео, « відкриті простори», Інтернет)
вулична робота, ігротеки; вуличні акції, акції громадянського звучання, пряме інформування;
розробка та підтримка сайтів, інших інформаційних ресурсів;
організація, підтримка груп взаємодопомоги, клубів, гуртків, центрів тощо;
рекламно-видавнича діяльність;
створення громадських приймалень, «гарячих ліній», ресурсних центрів;
розробка нормативних актів, їх обговорення та лобіювання;
літні школи та табори творчого або іншого спрямування;
виставки (рекламно-інформаційних, методичних матеріалів), конкурси ;
А також: індивідуальне та групове консультування, профілактичні заходи в оздоровчих таборах, публікації й виступи у ЗМІ, інтерактивні психологічні театри, залучення до волонтерського руху тощо. Визначення етапів та завдань реалізації проекту зручно здійснювати у табличній формі. На допомогу розробникам проектів пропонується матриця, яка допоможе перевірити, усвідомити, який саме продукт та який саме результат планується на кожному етапі проекту.
Досягнення запланованих результатів можливе за умови ефективного управління проектом (див. Менеджмент соціальної роботи). Одним з інструментів управління є оцінювання та моніторинг.
Оцінювання проекту здійснюється як впродовж реалізації проекту (для корекції діяльності) так і за результатами діяльності. Це має знайти відображення в плані дій. Необхідно визначити критерії оцінювання (індикатори), забезпечити взаємозв’язок планування та оцінки роботи. Кожен етап діяльності потребує оцінки, що коригує план за принципом зворотного зв’язку. Моніторинг передбачає періодичну діагностику, тому в проекті достатньо визначити критерії оцінювання очікуваних результатів. Наприклад, метою проекту «Працюй і подорожуй безпечно» є створення умов безпечного перебування за кордоном. для студентів ,що беруть участь у Work travel. Критерієм оцінювання результативності проекту на різних етапах будуть: якість та кількість промоційної продукції; кількість осіб, що взяли участь у тренінгах проекту; ефективність інформування – наприклад, - 0% осіб, що зазнали різних форм насильства; наголошення більшою частиною опитаних учасників проекту на користі отриманої інформації (більше 50%)

Завдання № 3. Сформулювати модель впроваджуваної інновації
Мета: навчитись визначати суб’єктів діяльності, їх функції, форми взаємодії з іншими суб’єктами соціальної роботи
Завдання:
Визначити учасників проекту: виконавці, цільові групи, бенефіціарії
Визначити базу реалізації проекту.

Модуль 5. Нормативно-правове, фінансове, організаційне обґрунтування проекту
нормативно-правовий статус об’єкта, перелік нормативних документів, що регулює дану сферу діяльності. Необхідно встановити правовий статус і визначити правову основу, на основі якої стане можливим функціонування об’єкта.
опис приміщень (території), перелік матеріально-технічного обладнання, кадри: штатні працівники, працівники на договірних засадах, позаштатні працівники, що залучаються, волонтери та їх роль у виконанні проекту
характеристика соціальних партнерів – тих організацій, органів, служб, які будуть залучені до реалізації заходів проекту, визначити їх функції та способи взаємодії
Фінансове обґрунтування проекту. Після складання плану заходів можна перейти до визначення обсягу потрібних ресурсів: людських, матеріально-технологічних, фінансових, інформаційних (тобто наявних умов). Точне визначення обсягу необхідних ресурсів є запорукою успішності проекту. Фінансові ресурси необхідні для:
заробітної плати спеціалістів
стимулювання добровільної праці волонтерів
закупівлі обладнання
закупівлі витратних матеріалів
оплати комунальних платежів, Інтернету та зв’язку
оплати транспортних витрат
оплати оренди приміщень
Наступним кроком є визначення джерел, які можуть забезпечити надходження необхідної суми коштів. В залежності від типу проекту існують різні джерела фінансових надходжень:
Інвестиції
Благодійні внески
Меценатство
Бюджетні кошти
грант
Якщо перевага віддається отриманню гранту, необхідно виявити міжнародні і вітчизняні громадські організації, які можуть виступити донорами для вирішення заявленої вами проблеми. Нижче подається перелік сайтів, відвідування яких допоможе виконати це завдання.
Джерела ресурсів можуть бути диференційовані, і проект передбачати залучення ресурсів з різних джерел. Так, наприклад, при реалізації проектів розвитку територіальних громад для будівництва дитячого садка використовуються ресурси з трьох джерел: донора, органу місцевого самоврядування., членів самої територіальної громади.
Бюджет проекту подається в додатку А

Завдання № 5. Планування заходів реалізації проекту. Складання бюджету
Мета: навчити підбирати ресурси та координувати зусилля різних суб’єктів соціальної роботи
Завдання:
Уточнити межі етапів проекту
Визначити перелік процесів, формалізувати їх,
Спланувати конкретні форми проектної діяльності відповідно до завдань,
Визначити і обґрунтувати необхідні ресурси
Здійснити базову оцінку та скласти бюджет проекту
Етапи, завдання та форми реалізації проекту представити у таблиці
Етап
Види робіт (ЗАХОДИ)
Термін
Хто виконує
Результат


Модуль 6. Моніторинг та оцінка результатів проекту
Опишіть очікувані наслідки проекту
Визначте види оцінювання, які можуть бути застосовані
Вкажіть методи оцінки

Як висновок, необхідно описати можливі напрями розвитку проекту у випадку його успішної реалізації.

Завдання 6. Визначення результатів проектної діяльності
Мета: навчити прогнозувати результати професійної діяльності
Завдання:
Сформулювати очікувані результати проекту:
зміни у стані об’єкта: на рівні особистості, групи, спільноти
характеристика виконаної роботи: кількість наданих послуг, проведених навчальних заходів тощо
матеріальні результати: кількість надрукованих примірників, кількість виготовленої продукції тощо
Визначити індикатори виконання проекту: на рівні особистості, групи, спільноти
Вказати інструменти визначення ефективності проекту (не менше 3): підібрати психологічні опитувальники, розробити соціологічну анкету, розробити матрицю аналізу документів, протокол спостереження тощо (повинні бути представлені в повному обсязі)
Заповнити таблицю: Прогнозований результат (індикатори виконання, інструменти вимірювання
Зміст результату проекту
Форма представлення
Оцінка якості


Модуль 7. Оформлення проектНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Мета: сформувати початкові навички оформлення проектної документації в соціальній роботі
Завдання:
Написати анотацію проекту
На основі попередньо виконаних завдань докладний опис проекту за поданою схемою
1. Анотація проекту – 1-2 сторінки.
Анотація проекту пишеться після завершення розробки загального опису проекту. Вона є дуже стислим викладенням змісту всього проекту, має дати уявлення про проект в цілому і викладається за таким планом:
назва проекту
окреслення його актуальності
об’єкт проектування
предмет проектування
типологічна характеристика створюваного проекту
мета, на досягнення якої він спрямований;
спосіб досягнення мети;
чисельність, географія і вік цільової групи
місце реалізації.
терміни реалізації
2. Докладний опис проекту – 10-22 сторінки
Опис проекту здійснюється у відповідності до рекомендацій поданих у модулях даного навчально-методичного посібника. При здійсненні опису проекту слід враховувати його логіку і в кожному окремому випадку, залежно від змісту, можна обрати опис проекту за етапами, часовими блоками, інше. Наприклад, етап підготовки, етап впровадження, етап контролю результативності Або поділити проект на хронологічні відрізки. Чи запропонувати поділ за етапи реалізації – розробка навчальних матеріалів, навчання технології, застосування технології, моніторинг застосування. У випадку, коли реалізація проекту передбачає більше одного учасника, мають бути передбачені інструменти координації та контролю за діяльністю і відображені в плані дій (наради, конференції, конференції, інше). В описі необхідно подати таку інформацію:
Аналіз соціальної проблеми
Аналіз традиційних підходів до вирішення існуючої проблеми
Модель впроваджуваної інновації
Нормативно-правове, фінансове, організаційне обґрунтування проекту
Моніторинг та оцінка результатів проекту
Після оформлення основного тексту необхідно оформити додатки до проекту:
додаток А. Бюджет проекту
додаток Б. Календарний план реалізації проекту
У додатках також можуть бути представлені:
Анкети, інтерв’ю, бланки спостережень
Соціальні карти
Статут, трудовий договір
Статистичні дані
Графіки, діаграми, таблиці
Креслення , рисунки,
Сценарії
Пам’ятки-інструкції
Зразки рекламної продукції
Інша інформація, що використовується у проекті
Оформити список використаних джерел
Підручники та навчальні посібники з теорії та методів соціального управління; з соціального прогнозування, проектування та моделювання
Спеціалізована література з теми проекту
Матеріали засобів масової інформації
Інтернет-ресурси
Критерії оцінювання проекту:
Актуальність проекту
Використання сучасних наукових знань з теорії і технологій соціальної роботи
конкретність і реалістичність заявлених цілей та завдань
Інноваційність проекту
Обґрунтованість проекту: нормативно-правова, фінансова, організаційна
Технологічний рівень проекту: використання технологій соціальної діагностики, соціального прогнозування, соціального моделювання, інформаційних технологій, приватних та функціональних технологій соціальної роботи

Додаток А
Бюджет проекту

Назва статті
Розрахунки витрат
Сума, яка очікується від грантодавця
Сума засобів, залучених з інших джерел
Власний внесок організації
Загальна сума

Заробітна плата, гонорари


Нарахування на заробітну плату


відрядження


Проживання та харчування учасників


Оренда місць проведення заходів


Оренда транспорту


Оренда обладнання та оргтехніки


Прокат костюмів. Одягу


Послуги зв’язку


Поліграфічні послуги


Канцелярські витрати


Набуття призів, сувенірів


Інші витрати (вказати, які саме)Додаток В

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУ
Аспекти оцінювання
5
4
3
2
1

1. Теоретична підготовка студента:

Знання теми проектування
вільно визначає
визначає з утрудненням
знає, але допускає помилки
визначає за допомогою викладача
не знає

Знання змісту наукових робіт, що задіяно під час встановлення актуальності
вільно володіє матеріалом
має незначні утруднення
називає, але зміст не розкриває
називає за допомогою викладача
джерела перелічено в бібліографічному списку, але назвати їх не може

Знання понятійно-термінологічного апарату
дає визначення не менше 10 основних понять
дає визначення не менше 5 понять
називає, але визначення не дає
називає за допомогою викладачі
не може назвати та дати визначення

Знання різноманітних ресурсів, які може бути задіяно під час розробки проекту
Знає різноманітні джерела та здатен їх застосувати
Має незначні утруднення
Ресурси знає, але застосувати не може
Називає за допомогою викладача
Не знає

Знання основних нормативно-правових документів, що відповідають змісту проекту
Знає не менше 5 документів,
та вільно володіє змістом
Знає не менше 5 документів у визначенні змісту допускає помилки
Знає назви не менше 5 документів, уявлення про зміст фрагментарні
Називає за допомогою викладача
У проекті відображені, але назвати і охарактеризувати не може

ІІ. Зміст проекту

Актуальність, концептуальність, обгрунтованість проблеми, відповідність завданням науки
чітко простежується
у цілому наявна
суперечлива
потребує доопрацювання
не розкрито

Відповідність мети, завдань, плану, результатів обраній темі
чітко простежу-ється
у цілому відповідає
є зауваження
потребує доопрацювання
не відповідає

Практична чи теоретична значущість
чітко простежу-ється
у цілому простежуєть-ся
Суперечли-ва
потребує доопрацювання
не простежуєть-ся

Новизна, оригінальність
чітко простежу-ється
у цілому простежуєть-ся
Суперечли-ва
потребує доопрацювання
не простежуєть-ся

Обсяг та повнота розробки
Відповіда-ють вимогам
у цілому відповідають вимогам
є зауваження
потребує доопрацю-вання
недостатні

Залучення ресурсів, розподіл обовязків
чітко простежу-ється
у цілому простежуєть-ся
є зауваження
потребує доопрацю-вання
не простежу-ється

ІІІ. Оцінка результатів проекту

Реальність та можливості застосування (витратність прибутковість з позицій менеджменту)
абсолютно реальний
в цілому реальний
Супереч-лива
потребує доопрацювання
не реальний

Універсальність (можливість його реалізації в різних умовах, різними категоріями)
абсолютно універсальний
в цілому універсальний
Супереч-лива
потребує доопрацювання
не універсальний

Завершеність, готовність для подальшого застосування
абсолютно завершений
в цілому завершений
Є зауваження
потребує доопрацювання
не завершений

Якість оформлення результатів
повністю відповідає вимогам
в цілому відповідає вимогам
Є зауваження
потребує доопрацювання
не відповідає вимогам

ІУ. Захист проекту

Якість доповіді (композиція, логіка, послідовність, аргументованість, чіткість, оригінальність
чітко простежу-ється
в цілому простежу-ється
є зауваження

майже не простежуєть-ся
не простежуєть-ся


Педагогічна техніка (культура мовлення, почуття часу, утримання уваги аудиторії, артистизм )
чітко простежу-ється
в цілому простежу-ється
є зауваження
майже не простежуєть-ся
не простежуєть-ся

Відповіді на питання
на всі питання вільно відповідає
допускає незначні помилки у відповіді
на деякі відповідає
за допомогою викладача
не відповідає


Методика використання наочних та технічних засобів
Використовує презента-цію
має наочну інформацію
наочна інформація представлена, але не прокоментована
виникли труднощі у застосуванні
не використовує

Уміння оцінити власну діяльність та її результати
вільно і правильно оцінює
відчуває утруднення, правильно оцінює
відчуває утруднення, допускає помилки
за допомогою викладача
оцінити не може

Разом
100
80
60
40
20
Література
Безпалько О.В. Соціальне проектування. – К, 2010. – 127 с.
Інновації у соціальних службах: Навч.-метод.посіб. /Семигіна Т.В., Покладова В.В, Грига І.М. та ін. – К.: Університетське видавництво «Пульсари», 2002. – 168 с.
Луков В.А. Социальное проектирование: учебное пособие. – М.: Флинта, 2003. – 239 с.
Основы социальной работы: Учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений /под ред Н.Ф.Басова. – М.: Академия, 2004. – 288 с. – С.255-269
Социальная работа /Под общ.ред В.И.Курбатова. – Учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 480 с. – С.257-290
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. (Міжнародна Організація Міграції (МОМ))
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (Центри Консультування Мігрантів МОМ)
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (ОБСЄ)
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда – Україна»)
[email protected] («Гаряча» електронна адреса з протидії торгівлі людьми)
http: //www.sms.gov.ua (сайт молоді та сім’ї)
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – КОЖНІЙ ДИТИНІ В УКРАЇНІ
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – Дитячий фонд ООН Юнісеф
E-mail:[email protected] (Громадська організація. Херсонський обласний центр «Успішна жінка»)
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ([email protected]) (Херсонський міський центр молодіжних ініціатив «Тотем»)
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (Херсонський обласний громадський центр «Чоловіки проти насильства»)
ngo [email protected] mail.ru (Херсонський обласний благодійний фонд «Мангуст»)
[email protected] (Херсонський Центр профілактики та боротьби зі СНІДОМ)
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (Херсонський обласний фонд милосердя та здоров’я)
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (Херсонський комітет захисту прав і свобод людини ім.Джона Говарда)
[email protected] (Херсонське обласне відділення Української студентської спілки)
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (Молодіжна організація «Нова генерація»)
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (Херсонський обласний осередок «Ліга соціальних працівників України»)
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Проект «Покращення якості соціальних послуг дітям і сімям в громаді»
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - зразки проектів Росія
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – проекти Росія
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. (Міжнародна Організація Міграції (МОМ))
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (Центри Консультування Мігрантів МОМ)
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (ОБСЄ)
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда – Україна»)
[email protected] («Гаряча» електронна адреса з протидії торгівлі людьми)
http: //www.sms.gov.ua (сайт молоді та сім’ї)
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – КОЖНІЙ ДИТИНІ В УКРАЇНІ
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – Дитячий фонд ООН Юнісеф
E-mail:[email protected] (Громадська організація. Херсонський обласний центр «Успішна жінка»)
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ([email protected]) (Херсонський міський центр молодіжних ініціатив «Тотем»)
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (Херсонський обласний громадський центр «Чоловіки проти насильства»)
ngo [email protected] mail.ru (Херсонський обласний благодійний фонд «Мангуст»)
[email protected] (Херсонський Центр профілактики та боротьби зі СНІДОМ)
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (Херсонський обласний фонд милосердя та здоров’я)
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (Херсонський комітет захисту прав і свобод людини ім.Джона Говарда)
[email protected] (Херсонське обласне відділення Української студентської спілки)
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (Молодіжна організація «Нова генерація»)
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (Херсонський обласний осередок «Ліга соціальних працівників України»)
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Проект «Покращення якості соціальних послуг дітям і сімям в громаді»
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - зразки проектів Росія
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – проекти РосіяСтруктура підручників та навчальних посібників:
зміст (перелік розділів);
вступ (або передмова);
основний текст;
питання, тести для самоконтролю;
обов’язкові та додаткові задачі, приклади;
довідково-інформаційні дані для розв’язання задач (таблиці, схеми тощо);
апарат для орієнтації в матеріалах книги (предметний, іменний покажчики).

15

Приложенные файлы

  • doc 25367802
    Размер файла: 324 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий