МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ РОБІТ..


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ РОБІТ


На першій сторінці повинно бути переписано завдання, зберігаючи порядок запитань. Далі записується повна відповідь на завдання до курсової роботи з необхідними поясненнями. В кінці роботи наводять список використаних підручників, посібників та довідкових видань.
ЗАВДАННЯ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ
З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
Виконайте літературний огляд щодо методів добування, будови молекул, фізичних та хімічних властивостей (можливої шкідливої дії на довкілля) та практичного застосування запропонованого класу органічних сполук
Приведіть методи отримання (2-3) та опишіть будову молекул та хімічні властивості (не менше 10 реакцій) трьох органічних сполук
Виконайте порівняльний опис будови молекул та хімічних властивостей пари органічних сполук
Здійсніть синтетичні перетворення
Методичні рекомендації та вимоги до
курсової роботи з органічної хімії
Органічна хімія є одною з фундаментальних дисциплін в системі вищої хіміко-технологічної освіти. Вона призначена сформувати у студентів знання, що абсолютно необхідні для наступного вивчення спеціальних технологічних предметів.
За час вивчення дисципліни студенти повинні вивчити теоретичні основи будови та реакційної здатності органічних сполук, принципи хімічної номенклатури, фізичні та хімічні властивості сполук найважливіших класів органічних сполук. Окрім цього студенти повинні ознайомитися з методами очищення органічних сполук і набути навичок практичної роботи по синтезу органічних речовин..

1 Питання.
Літературний огляд повинен займати від 3 до 10 сторінок тексту на аркуші формату А4. На 5-7 прикладах сполук слід описати класифікацію, загальні та специфічні методи добування (природні джерела, промислові та лабораторні методи синтезу), будову (вуглецевий скелет, орбітальний опис зв’язків, електронні ефекти і т.д.), фізичні властивості (до огляду фізичних властивостей треба включити вплив будови молекул на зміну фізичних властивостей в гомологічному ряду та серед ізомерів) хімічні властивості та практичне застосування певного заданого класу органічних сполук. Хімічні властивості слід описувати на прикладах всіх можливих загальних та специфічних хімічних реакцій 3-5 сполук, що належать до цього класу, а для головних характеристичних реакцій привести загальний механізм реакції та конкретні приклади. До опису практичного застосування певних органічних сполук слід включати описання впливу цих сполук на людину та довкілля.
2 Питання.
Опис будови молекул та хімічних властивостей заданих сполук. Для повної відповіді слід зробити орбітальний опис зв΄язків в молекулі, позначити гібридизацію всіх вуглецевих атомів, показати розподіл електронної густини в молекулі та електронні ефекти замісників, показати взаємний вплив функційної групи та вуглецевого радикалу
Приклад:
а) Параметри, орбітальний опис зв’язків та електронні ефекти карбонільної групи.
189547513335 Відповідь:

І-ефект
40005001024890 В карбонільній групі бутаналю вуглець сполучений з киснем подвійним зв’язком, який є поєднанням - та -зв’язків, зв΄язок С=О поляризований, -електронна густина зміщена до більш електронегативного кисню, а на вуглеці утворюється частковий позитивний заряд. Карбонільна група виявляє негативній індуктивний ефект, унаслідок якого водневі атоми -вуглецевого атому набувають рухливості та підвищеної здатності до заміщення
І так далі...
Після детального опису будови молекул сполуки, треба переходити до опису її реакційної здатності, хімічних властивостей головної функційної групи, її основних реакцій та механізмів цих реакцій. Повна відповідь обов΄язково повинна включати всі характерні реакції по функційним групам з позначенням їх механізмів та умов проведення, кислотно-основні властивості сполуки та відношення до окиснення.
Приклад:
Приєднання гідросульфіту натрію до карбонільної групи:
342900-7620

натрієва сіль -гідроксибутансульфонової кислоти
1028700-228600Галогенування:
-2857561595 Альдольна конденсація:
800100373380Кротонова конденсація. При конденсації в кислому середовищі важко зупинити реакцію на стадії утворення альдолю, відщеплюється вода і утворюється ненасичена карбонільна сполука:
3. Питання.

Порівняльна характеристика будови молекул та хімічних властивостей органічних сполук. Спочатку треба зробити порівняльний опис будови двох сполук (вуглецевий скелет, тип і полярність зв΄язків, розподіл електронної густини, порявняння величин часткових зарядів), впливу замісників на вуглецевий скелет молекули і впливу замісника на реакційну здатність функційної групи. Далі треба порівняти кислотно-основні властивості сполук, хімічні властивості, реакційну здатність до однакових реагентів, відношення до окиснення. Привести специфічні реакції. Відповідь за формою може бути послідовною або паралельною.
Приклад:

Утворення функційних похідних групи –СООН
а) перетворення на ангідриди
228600113030 лінійної будови циклічної будови

Питання.
Розв’язування синтетичних задач (з обов’язковим позначенням умов реакції) може виглядати як перелік послідовних схем реакцій з позначенням умов реакції або у вигляді загальної схеми : А B C D з позначенням структурних формул вихідних сполук та основних продуктів реакції замість букв. Назви або брутто-формули реагентів та умов реакції позначаються над стрілкою, а бічні продукти реакції – під стрілкою.
Приклади:
Перетворіть етиламін на оцтову кислоту:

Рішення:

Перетворіть 1-хлорпроран на 2,3-диметилбутан
381000149860Рішення:
Перетворіть нітробензен на фенілнітрометан:
Рішення:


4. Заповніть схему реакцій і дайте назви продуктам реакцій:

Відповідь:

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна:
1. Петров А.А., Бальян Х.В., Трощенко А.Т. Органическая химия: Учебник для вузов / Под ред. А.А.Петрова. - 4-е изд.. перераб. и доп. - М.: Высш. школа, 1981. - 592 с.
2. Домбровський А.В., Найдан В.М. Органічна хімія: Навч. noci6-ник. - К.: Вища шк., 1992. - 503 с.
3. Міхедькіна О.Й., Бикова А.С., Мельник І.І., Преждо В.В. Основи органічної хімії. Навчальний посібник. Харків, 2000 – 343 с.
4. Ластухін Ю.О., Воронін С.А. Органічна хімія, Львів, 2000
Додаткова:
1. Нейланд О.Я. Органическая химия: Учеб. для хим. спец. вузов. -М.: Высш. шк., 1990. – 751 с.
2. П. Карер. Курс органической химии, 1962, Ленинград
3. Дж. Робертс, М. Кассерио. Основы органической химии. Москва: «Мир», 1978,
1 и 2 т.
4. З. Гауптман, Ю.Грефе, Х.Ремане. Органическая химия, 1979, Москва
5. Химическая энциклопедия в 5 томах, 1988-1998, Москва

Приложенные файлы

  • docx 25367794
    Размер файла: 110 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий