метод рекомендації до курсових робіт (економіка..

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ
І ПРАВА

Факультет МІЖНАРОДНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
І МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ,
ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ
ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до написання курсових робіт з блоку дисциплін
«Економіка і ціноутворення» , «Економіка туризму та готельного господарства» та «Аналіз діяльності підприємств туризму і готельного господарства»
для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки
6.050201 «Менеджмент організацій»Київ 2010

Методичні рекомендації до написання курсових робіт з блоку дисциплін “Економіка і ціноутворення”, «Економіка туризму та готельного господарства та “Аналіз діяльності підприємств туризму і готельного господарства” для студент(в денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050201 «Менеджмент організацій» . – К., КУТЕП, 2010. – 43 с.Укладач(: Агафонова Л.Г., кандидат економічних наук, професор кафедри економіки та фінансів туристичної індустрії КУТЕП;

Конєва М.І., кандидат економічних наук, професор кафедри економіки та фінансів туристичної індустрії КУТЕП;

Коляда К.П., старший викладач КУТЕП

Рецензент: Беда Ф.П. зав. кафедри фінансів державного інституту підготовки кадрів.Методичні рекомендації обговорено ( схвалено на засіданні кафедри ”Економіки і маркетингу туризму та готельного господарства“ КУТЕП протокол. від 6 жовтня 2010р. № 2

Рекомендовано до друку науково-методичною комісією факультету економіки і менеджменту КУТЕП

ЗМІСТ


Загальні положення
4


Вибір теми курсової роботи
5


Вивчення спеціальної літератури та інших джерел інформації з обраної теми
6


Збір інформації на підприємстві
7


Аналіз одержаних матеріалів, обґрунтування, висновків та пропозиції
9


Оформлення курсової роботи
10


Подання роботи на рецензію та її захист
15


Список рекомендованої літератури з дисципліни „Економіка і ціноутворення”
17


8.1. Нормативна література з дисципліни „Економіка і ціноутворення”
17


8.2. Спеціальна література з дисципліни „Економіка і ціноутворення”
18

9.
Список рекомендованої літератури з дисципліни „Аналіз діяльності підприємств туризму і готельного господарства”
23


9.1 Нормативна література з дисципліни „Аналіз діяльності підприємств туризму і готельного господарства”
23


9.2 Спеціальна література з дисципліни „Аналіз діяльності підприємств туризму і готельного господарства”
25


Додатки
34

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета курсової роботи – сприяти закріпленню одержаних знань з блоку дисциплін “Економіка і ціноутворення”, “Аналіз діяльності підприємств туризму та готельного господарства”, практичному застосуванню цих знань для вирішення конкретних завдань управління фінансово-господарською діяльністю підприємств туристичної галузі.
Курсова робота виконується на основі дослідження умов роботи на регіональному ринку послуг і економічних показників конкретних підприємств, а також вивчення спеціальної економічної літератури.
Отже, курсова робота має носити теоретичний, аналітичний і практичний характер.
У процесі написання курсової роботи студенти самостійно здійснюють збір необхідної інформації, її обробку, обґрунтування пропозицій щодо розглянутих питань, що є одним із видів науково-дослідної роботи. Виконання курсової роботи на високому теоретичному і практичному рівні, її положення стають основою для написання дипломної роботи, можуть бути базою для підготовки доповіді на науковій конференції, публікації у збірнику студентських наукових праць.
Для керівництва виконанням курсової роботи за кожним студентом закріплюється викладач-консультант.
Процес виконання курсової роботи містить низку послідовних етапів, основними з яких є:
Вибір теми курсової роботи
Вивчення спеціальної літератури з обраної теми
Збір вихідної інформації на підприємстві
Аналіз одержаних матеріалів, обґрунтування висновків та пропозицій
Оформлення курсової роботи
Подання роботи на рецензію та її захист
Студенти повинні враховувати необхідність виконати всі перераховані етапи, плануючи їх у наведеній послідовності; обов’язковим є виконання курсової роботи у встановлений кафедрою термін у відповідності з навчальним планом.
Студенти, які не виконали курсову роботу в строк або мають незадовільну оцінку за неї, до екзаменаційної сесії не допускаються.


2. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Вибір теми є першим етапом курсової роботи і має важливе значення для її успішного виконання. У виборі теми необхідно враховувати її наукову та практичну актуальність, перспективність, відповідність профілю навчання студента наявність необхідних матеріалів для написання роботи, можливість самостійної розробки обраної теми силами студента, а також тему майбутньої дипломної роботи.
Обираючи тему курсової роботи, студенти погоджують з викладачем перелік питань, які вони розглядатимуть у роботі, актуальність та перспективність вибраної теми.
Кафедрою розроблено і рекомендовано тематику курсових робіт (додаток 1). Тематика курсових робіт з економіки і ціноутворення та аналізу діяльності підприємств туризму і готельного господарства містить широкий комплекс питань, які охоплюють усі сфери господарської діяльності підприємства. Можуть затверджуватися також теми курсових робіт, запропоновані студентами, якщо вони відповідають програмі курсу і розглядають актуальні галузеві проблеми.
Студенти, які беруть участь у науково-дослідній роботі кафедри, можуть пропонувати для курсової роботи теми, які їх цікавлять і є продовженням наукової роботи.
Слід мати на увазі, що виконання кількома студентами однакових тем за матеріалами одного підприємства не дозволяється.
Після того, як тему курсової роботи вибрано і за студентом закріплено викладача-консультанта, необхідно приступити до її конкретизації, тобто чітко визначити коло питань, які повинні бути досліджені. При цьому студент має бачити перед собою і більш віддалену, кінцеву ціль дослідження – розробку теми дипломної роботи, в процесі виконання якої використовуються результати курсової роботи з економіки і ціноутворення та аналізу діяльності підприємств туризму і готельного господарства.


3. ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ З ОБРАНОЇ ТЕМИ

Після закріплення теми курсової роботи студент використовує перелік рекомендованої викладачем-консультантом нормативної і спеціальної літератури, а також самостійно підбирає літературні джерела: законодавчі акти України, офіційні інструктивні документи, книги, брошури, статті, накопичує відомчі матеріали з теми, вивчає їх.
Написання курсової роботи передбачає обов’язкове вивчення чинного законодавства, постанов Верховної Ради і Кабінету міністрів України, Державної служби туризму і курортів України, наказів, листів та інструкцій відповідних міністерств та інших органів управління з питань, пов’язаних з темою курсової роботи.
Особливу увагу необхідно звернути на вивчення матеріалів з теми, опублікованих у періодичній пресі: “Урядовий кур’єр”, “Голос України”, “Ділова Україна”, “Бізнес”, “Галицькі контракти”, “Діло” “Україна туристична”, „Міжнародний туризм” “Готельний та ресторанний бізнес”, Туристичні новини”, та ін.
Під час вивчення літературних джерел бажано ознайомитися із зарубіжною економічною літературою з досліджуваної проблеми, з трактуванням понять, термінів, показників обліку, аналізу, планування і прогнозування господарської діяльності туристичних підприємств, ознайомитися з поглядами і пропозиціями відомих економістів світу.
Для написання курсової роботи слід використовувати такі джерела інформації, як статистичні матеріали ЦСУ України та інших організацій, зокрема статистичні збірники “Народне господарство України”, “Україна в цифрах”, “Туризм в Україні”, “Регіони України”, статистичні дані, які публікуються у періодичній пресі, на Інтернет-сайтах, статистичну і фінансову звітність конкретних підприємств і організацій.
Вивчення літератури та інших джерел інформації дає змогу студенту визначити теоретичні основи дослідження питань теми і виявити ступінь їх розробки на практиці.
До теоретичних основ досліджень належать:
основні категорії і поняття економіки та механізму ціноутворення на туристичних фірм, підприємств готельного та ресторанного господарства;
закономірності розвитку досліджуваного явища, процесу;
система наукових термінів
Дослідження теоретичних основ теми курсової роботи дає можливість усвідомити її зв’язок із загальними тенденціями розвитку даної проблеми.
Поглиблене вивчення літературних та офіційних джерел інформації дає змогу з’ясувати сучасний стан питань щодо теми, правильно скласти план курсової роботи, чіткіше з’ясувати спрямування і методику власних досліджень, обсяг і характер практичних матеріалів, необхідних для виконання курсової роботи.
Під час вивчення літературних джерел рекомендується вести робочі записи у вигляді тезисів і конспектів, щоб полегшити систематизацію, узагальнення матеріалів відповідно до плану курсової роботи.


4. ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Після вивчення літератури та інших джерел інформації з теми курсової роботи, студент приступає до збору практичних матеріалів на тому підприємстві, за матеріалами якого виконується робота. Організація збору інформації передбачає:
визначення показників, які необхідно зібрати;
розробку методики одержання окремих показників;
правильне документальне оформлення даних досліджень.
Робота з визначення переліку показників, які підлягають збору, проводиться у декілька етапів.
На першому етапі розробляється перелік усіх вихідних показників з кожного досліджуваного питання. При цьому важливо розмежувати показники інформації і аналітичні показники.
На другому етапі складається зведений перелік усіх вихідних показників з теми. При цьому вихідні показники, необхідні для вивчення окремих питань, підлягають логічному аналізу з точки зору виключення їх повторення, взаємозв’язку і можливості одержання подальших аналітичних показників.
На третьому етапі визначаються джерела інформації щодо кожного вихідного показника. При цьому виявляється, які показники можуть бути одержані із статистичних даних, матеріалів дослідження економічної літератури, а які належить одержати у процесі дослідження на конкретному підприємстві.
При зборі показників, які відображаються бухгалтерським обліком та статистичною звітністю, необхідно визначити джерела одержання даних (форму звітності або книгу обліку), за який період здійснюється збір показників (він повинен бути порівняльним), одиниці виміру.
Звітні дані повинні охоплювати, як правило, період у 2-3 роки, включаючи рік виконання курсової роботи. Для порівняння важливо вивчити досвід передових туристичних підприємств, які працюють приблизно в однакових умовах.
Копії документів, облікових реєстрів, форм звітності з представленими в них відповідними числовими показниками використовуються як додатки до курсової роботи.
Для одержання спеціальних матеріалів і даних, яких немає в бухгалтерській і статистичній звітності, студент повинен самостійно виконати необхідні розрахунки (наприклад, виробничі можливості, пропускна спроможність підрозділів, наявність окремих видів устаткування, меблів і т.д.).
Збір матеріалів способом “натурного” обстеження передбачає чітке визначення кола показників, та методів дослідження з метою виключення можливості невірних тлумачень; наприклад, при дослідженні ефективності використання робочого часу працівниками готелю, вивчають фактичний режим роботи підприємства, визначають такі показники: час відкриття та закриття структурних підрозділів, початок і закінчення обідньої перерви, змінність роботи підприємства, тривалість робочої зміни окремих категорій працівників, кількість вихідних днів на рік та ін.
Періодом відображення показників “натурного” обстеження повинен бути аналогічний періоду, за який зібрані дані статистичної чи бухгалтерської звітності. Якщо показники “натурного” обстеження мають одномоментний характер (тобто на певну дату), то дата повинна входити до звітного періоду. У тому випадку, коли показники “натурного” обстеження доповнюють чи деталізують показники статистичної чи бухгалтерської звітності, необхідно забезпечити також ідентичність одиниць виміру.
В основу розробки методики одержання показників способом спеціальних обстежень слід покласти: одержання способом збору відповідних показників (хронометражні виміри, фотографії робочого дня, анкетне опитування і т.д.), чітка класифікація досліджуваних процесів, визначення кількості спостережень, що забезпечують достовірне уявлення про кожен процес чи досліджуване питання і тощо.
Основною формою документального оформлення матеріалів є табличні інформаційні документи. Вони можуть бути у вигляді зведених чи окремих таблиць.
Якщо перелік є порівняно великий, то таблиці доцільно заповнювати за єдиною формою. В інших випадках можливою є розробка кількох форм збору і обробки показників – при цьому, показники групуються за окремими питаннями (розділами) курсової роботи чи за характеристиками окремих напрямків діяльності підприємства.
При побудові форм збору і обробки інформації першою чергою, викладаються показники, одержані за даними бухгалтерської та статистичної звітності, потім – показники “натурного” і спеціального обстеження. Необхідно перевірити взаємозв’язок показників в окремих формах (ідентичність одиниць виміру, період звітності тощо).
5. АНАЛІЗ ОДЕРЖАНИХ МАТЕРІАЛІВ, ОБҐРУНТУВАННЯ ВИСНОВКІВ ТА ПРОПОЗИЦІЙ

Зібраний матеріал підлягає ретельній обробці, у процесі якої здійснюється його упорядкування, тобто студент повинен розподілити матеріал у відповідності з планом курсової роботи. Потім проводиться відбір матеріалу з точки зору можливості і доцільності його використання в обґрунтуванні пропозицій.
У процесі обробки матеріалів складаються таблиці, графіки, діаграми, розраховуються відносні і середні величини, проводиться групування показників, тобто здійснюється аналітична обробка інформації з метою її подальшого узагальнення і обґрунтування рекомендацій, складання планів та прогнозів на майбутній період.
Уся одержана інформація потребує перевірки з точки зору її достовірності, логічної відповідності кінцевим результатом роботи.
У процесі аналізу зібраного матеріалу необхідно забезпечити порівняння усіх показників за критеріями часу (періодів), цін, структури мережі філій, структурних підрозділів підприємств тощо. Необхідно провести ретельне дослідження факторів, які вплинули на розміри показників господарської діяльності та їх динаміку.
Перед тим, як зробити висновки по роботі, що являють собою коротке викладення одержаних результатів, необхідно перевірити завершеність кожної окремої частини роботи і слушність аргументації всієї роботи в цілому. Лише після цього слід сформулювати висновки щодо суті поставленої проблеми, з побічних питань, з питань практичного значення і можливостей використання одержаних результатів в процесі розробки стратегічних, тактичних і оперативних планів господарської діяльності.
Формулюючи ту чи іншу пропозицію, студент повинен визначити її ефективність. Наприклад, якщо йдеться про ефективність впровадження нової технології в туризмі чи готельному господарстві, більш досконалих форм організації виробництва, цінової політики, цінових стратегій, методів ціноутворення, комплексу маркетингу і т.п., необхідно врахувати не лише їх позитивний ефект, але й розрахувати і порівняти з цим ефектом обсяги пов’язаних з впровадженням витрат – трудових, матеріальних, фінансових. Без такої оцінки неможливо визначити ступінь реальності проведення і термін окупності пропонованих заходів.
Якщо в курсовій роботі рекомендується до виконання одна з кількох пропозицій, проводиться порівняльний розрахунок ефекту і витрат по кожному варіанту, і вибирається той, який забезпечує найкращі показники. В заключному розділі курсової роботи може бути представлений альтернативний варіант плану та його порівняльний аналіз з показниками звітного року.


6. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Зібрані і оброблені у процесі дослідження матеріали потребують чіткого і послідовного викладення. На цьому етапі виконання курсової роботи остаточно відпрацьовується трактування всієї теми, її теоретичне і практичне спрямування, перелік використаної відповідної літератури, інших джерел інформації, статистичної і фінансової звітності конкретних підприємств і організацій, відпрацьовується стилістична форма викладення матеріалу, яка уточнює раніше сформовані наукові дослідження, висновки і рекомендації.
Слід звернути увагу на загальні вимоги до викладення матеріалу курсової роботи: чіткість побудови; логічна послідовність викладення матеріалу; переконливість аргументації; точність формулювань; виключення можливості суб’єктивного і неоднозначного тлумачення висновків; конкретність викладення результатів дослідження; обґрунтованість пропозицій.
Курсова робота містить:
титульну сторінку;
зміст;
вступ;
перший розділ курсової роботи, її теоретичну частину, яка розкриває економічну сутність показників і явищ з обраної теми;
другий, дослідницький розділ курсової роботи, що включає:
економічну характеристику підприємства, за матеріалами якого виконується курсова робота
аналіз стану питань, які досліджуються
третій, заключний розділ курсової роботи, що містить економічне обґрунтування пропозицій і розрахунок ефективності їх практичного використання на обраному підприємстві чи альтернативний варіант показників відповідного розділу плану, прогнозу та їх порівняльний аналіз з показниками звітного року;
короткі висновки по роботі;
список використаної літератури та інших джерел інформації;
додатки.
Орієнтовний план курсової роботи наведено у додатку 3.
Зміст курсової роботи включає перелік назв розділів і підрозділів курсової роботи з нумерацією сторінок. Розділи повинні бути пронумеровані арабськими цифрами у межах всієї роботи. “Вступ” і “Висновки і пропозиції” нумеруються як розділи. Після номера розділу ставиться крапка. Підрозділи (параграфи) слід нумерувати арабськими цифрами в межах кожного розділу. Номер підрозділу (параграфу) має складатися з номера розділу і номера підрозділу, розділених крапкою. Після номера підрозділу (параграфу) і перед його назвою також ставиться крапка; наприклад: 2.1. (перший параграф другого розділу).
Нумерація сторінок роботи повинна бути наскрізною: першою сторінкою є титульна сторінка, другою – “зміст”. Номер сторінки проставляється арабськими цифрами у правому верхньому кутку. На титульній сторінці її номер не ставиться. Якщо у роботі є малюнки і таблиці, які розміщені на окремих сторінках, їх слід включати у загальну нумерацію. Додатки і список літератури та інших джерел інформації належить включати у наскрізну нумерацію і виносити у кінець роботи.
У вступі мають коротко характеризуватися сучасний стан наукової проблеми (питання), якій присвячено курсову роботу, а також висвітлюватися актуальність роботи, зазначатися матеріали, на основі яких вона виконується.
Теоретична частина роботи складається з аналізу літературних джерел і включає не менше ніж два питання, які розкривають найважливіші теоретичні аспекти проблеми. Цей розділ має теоретичний характер, повинен бути тісно пов’язаний зі змістом теми і за обсягом не повинен перевищувати четвертої частини всієї роботи.
Економічна характеристика підприємства (організації) повинна відображати функціональні особливості і основні економічні показники, які характеризують його роботу.
Аналіз стану досліджуваних питань, планові розрахунки, їх обґрунтування є спеціальною частиною курсової роботи. Ці розділи, які відображають методику і результати виконаної роботи, повинні бути викладеними найбільш докладно і послідовно. У них описуються всі попередні і кінцеві результати, у тому числі позитивні і негативні аспекти. Методи дослідження повинні бути викладені докладно, з обґрунтуванням її вибору. У розділах, які присвячені аналізу і плановим розрахункам, повинна бути розкрита мета і програма відповідних конкретних розрахунків, викладена їх сутність, оцінена точність і достовірність одержаних даних і порівнянь із теоретичними даними. Ці розділи роботи завершуються трактуванням одержаних результатів і висновками щодо їх можливого застосування. Одержані в роботі статестичні залежності рекомендується ілюструвати прикладом конкретних розрахунків.
Висновки і пропозиції повинні містити оцінку результатів роботи, зокрема з точки зору їх відповідності меті курсової роботи.
Список літератури та інших джерел інформації містить усі використані джерела, які розміщуються за алфавітним порядком. Відомості про книги (монографії, підручники, довідники і т.п.) повинні включати: прізвище та ініціали автора, назву підручника, навчального посібника, монографії, найменування видавництва книги, журналу, назву серії (якщо така є), рік випуску, номер видання (журналу), сторінки, на яких розміщена стаття.
Літературні джерела слід наводити у такій послідовності:
закони України;
постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України;
накази, листи, інструкції Державної служби туризму і курортів України, інших міністерств, відомств, органів держадміністрації;
книги і брошури, журнальні та газетні статті;
інші джерела інформації
Додаток оформлюється, як продовження курсової роботи на наступних сторінках. Кожен додаток починається з нової сторінки. У правому верхньому кутку розміщується слово “Додаток”. Кожен додаток повинен мати заголовок. Якщо в роботі є два додатки чи більше, їх нумерують послідовно арабськими цифрами; наприклад: Додаток 1, Додаток 2.
У підготовці курсової роботи необхідно додержуватися вимог до її правильного оформлення. Це стосується також ілюстрацій, таблиць, формул, посилань на літературні джерела інформації.
Кількість ілюстрацій, розміщених у роботі, визначається її змістом і повинна бути достатньою для того, щоб надати викладеному тексту конкретності. Всі ілюстрації (схеми, діаграми, графіки і т.п.) іменуються малюнками. Малюнки нумеруються послідовно в межах розділу арабськими цифрами; наприклад: Мал. 1.2. (другий малюнок першого розділу). Малюнки повинні розміщуватися зразу після посилання на них у тексті роботи.
Цифровий матеріал, розміщений у курсовій роботі, рекомендується оформляти у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, яка розміщена під словом “Таблиця №” над відповідною таблицею. Підкреслювати назву таблиці не слід. Таблицю розміщують після першої згадки про неї у тексті. При переносі таблиці на наступну сторінку нумерують графи і повторюють їх нумерацію на наступній сторінці. Таблиці нумеруються у межах розділу арабськими цифрами, як малюнки; наприклад: Таблиця 3.2 (друга таблиця третього розділу). При посиланні на таблицю зазначають її повний номер і слово “Таблиця” пишуть у скороченому вигляді; наприклад: табл. 3.2.
Формули необхідно писати чітко, креслярським шрифтом. В експлікації (поясненні) значення символів і числових коефіцієнтів повинні наводитися безпосередньо під формулою у тій же послідовності, в якій вони наведені у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта слід писати з нового рядка. Перший ряд експлікації починають зі слова “де”, при посиланні у тексті на джерела інформації потрібно наводити у квадратних дужках їх порядковий номер за списком літератури. У разі необхідності можна робити посилання на технічні умови, інструкції та інші документи. При цьому посилаються на документ у цілому, або на його розділ і ставлять позначку і назву документу, номер і назву розділу.
При виконанні курсової роботи забороняється списування тексту з літературних джерел, інструктивних і відомчих матеріалів, а також вживання довільного скорочення слів, термінів, назв, окрім загальноприйнятих.
Студент повинен приділяти увагу літературному викладанню тексту курсової роботи. У роботі необхідно забезпечити послідовність, чіткість викладення матеріалу за кожним пунктом плану. Для розкриття змісту передбачених питань належить відібрати з усього наявного матеріалу лише характерне і важливе.
Курсова робота виконується на папері стандартного формату у рукописному або друкованому вигляді через 1,5 інтервали між рядками. Текст має розміщуватись тільки з одного боку сторінки аркуша. Поля залишаються з усіх чотирьох боків сторінки аркуша. Розмір лівого поля –25 мм; правого, верхнього і нижнього – 20 мм.
Обсяг курсової роботи не обмежується, але повинен становити не менш як 40 сторінок друкованого або 50 сторінок рукописного тексту. Текст має бути написаний розбірливим почерком, без помарок і виправлень. Назви розділів і підрозділів (параграфів) плану зазначаються у відповідних місцях курсової роботи.
Приклад оформлення титульної сторінки курсової роботи наведено у додатку 2.


7. ПОДАННЯ РОБОТИ НА РЕЦЕНЗІЮ ТА
ЇЇ ОЦІНКА І ЗАХИСТ

Виконана курсова робота для рецензування подається на відповідну кафедру.
Рецензію на курсову роботу складає викладач після її перевірки. У ній повинні знайти висвітлення таких питань: позитивні боки курсової роботи, її недоліки, попередня оцінка роботи.
Попередні результати рецензування роботи студент одержує на кафедрі. Якщо курсова робота виконана невірно, має суттєві недоліки, то вона повертається для повного або часткового доопрацювання відповідно до вказівок рецензента. До курсової роботи, повернутої для повторної перевірки, додаються результати її доопрацювання та обов’язково вкладається перша рецензія з попередньою оцінкою роботи.
Під час підготовки курсової роботи до захисту студент повинен ознайомитися зі змістом рецензії та зауваженнями по роботі і підготувати на них відповіді.
Захист курсової роботи відбувається на відкритому засіданні комісії викладачів кафедри до початку або у період заліково-екзаменаційної сесії.
У процесі захисту курсової роботи студент коротко доповідає основні положення і результати роботи, дає пояснення по суті зауважень, відповідає на запитання комісії.
У визначенні оцінки курсової роботи після її захисту береться до уваги загальний рівень виконання роботи, вміння студента проводити наукові дослідження, пов’язувати теоретичні знання з практикою роботи підприємства, а також змістовність відповідей на поставлені запитання у процесі захисту курсової роботи.
При оцінці курсової роботи береться до уваги:
зміст роботи;
якість роботи;
відповідність оформлення роботи вимогам Вищої школи;
навички студента пов’язувати теоретичні знання з практикою господарювання;
повнота і точність відповідей на запитання при захисті.
Оцінку за курсову роботу виставляє комісія у заліковій книжці студента та у спеціальній відомості, яка передається до деканату.


Список рекомендованої літератури
З дисципліни „Економіка і ціноутворення ”

8.1 Нормативна література
Про внесення змін до Закону України “Про туризм”: Закон України від 18.11.03. (№ 324/95-ВР)
Про систему оподаткування: Закон України // Нові закони України. – К, 1991
Про стандартизацію та сертифікацію: Закон України // Стандартизація, сертифікація i якість. – 1997.– №6.
Про банкрутство: Закон України// Нові закони України.-К,1993
Про інвестиційну діяльність: Закон України// Голос України – 1991, 18 березня.
Про оплату праці: Закон України // Підприємництво і ринок України.-1995- №3
Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2002 р. № 583
Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2002 р. № 583
Про переліки санаторно-курортних закладів і закладів відпочинку, операції з продажу путівок до яких на санаторно-курортне лікування та відпочинок дітей не підлягають обкладенню податком на додану вартість: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1997 р. №835.
Методичні рекомендації по плануванню, обліку та калькулюванню собівартості туристичного продукту та порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку суб’єктів туристичної діяльності. Затверджені наказом №23 Державного комітету України по туризму 4 червня 1999 року.
Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті (Наказ Міністерства транспорту України від 5 лютого 2002р. №65)
Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства (Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 6 березня 2002р. №47)
Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності (Наказ Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України від 22 травня 2002р. №145)
Методичні рекомендації з формування собівартості проектних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку (Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 29 березня 2002р. №64)
ДСТУ 2462-94 «Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення».
ДСТУ 3230-95 «Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення».
ДСТУ ISO 9004-2-96 «Управління якістю та елементи системи якості. Частина 2. Настанови щодо послуг».
ДСТУ 3279-95 «Стандартизація послуг. Основні положення».
ДСТУ 4268: 2003. Послуги туристичні. Класифікація готелів. – К., „Гостиничный и ресторанный бизнес» - 2003, № 4, с. 84-98
ДСТУ 4268: Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги. – К., „Гостиничный и ресторанный бизнес» - 2003, № 4, с. 84-98
Господарський кодекс України. – К.: „Велес”, 2006. – 162 с.8.2.Спеціальна література

Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання. – К.: Знання України, 2002.
Агафонова Л.Г. Підготовка бізнес-плану / Практикум. – К.: Знання, 2001.
Агафонова Л.Г., Коляда К.П., Агафонова О.Є. Вдосконалення механізму формування вартості туристського обслуговування в Україні // Збірник статей професорсько-викладацького складу Академії праці і соціальних відносин. – К., 2002. – С.50-55.
Агафонова Л.Г., Каролоп О.О. Показники і критерії конкурентоспроможності окремих видів туристичних послуг // Вісник КДТЕУ. – 2000. – №1. – С..34-37.
Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Резерви розвитку туризму в Україні та можливості їх реалізації.// Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 190: в 4т. Том 2. – Дніпропетровськ, ДНУ, 2004, с.343 – 350.
Агафонова Л.Г. Науково-правові основи розвитку туризму і туристичної інфраструктури в Україні. // Матеріали УП Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2004”. Том 14. Маркетинг і менеджмент. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004., с. 3 – 4.
Агафонова Л.Г., Ковешніков В.С. Економіка туризму // Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму./ Збірник наукових праць. - К.: Київський університет туризму, економіки і права., Академія туризму України ,2008. – с. 176 - 224.
Аветисова А.О., Сорока С.В. Підприємства харчування в системі туризму. – Д.: Донецький державний університет економіки і торгівлі., 2002. – 165 с. 6.
27. Аветисова А.О. Економіка ресторанного господарства.- Д.: Донецький державний університет еконорміки і торгівлі., 2007. – 185 с
Азар В., Туманов С. Экономика туристического рынка. – М., 1998.
Александрова А.Ю. Международный туризм / Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 464с.
Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма / Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 176с.
Балченко З.А. Практикум. Бухгалтерський облік на підприємствах сфери послуг. Частина І. "Туристичні фірми та готельне господарство". - К.: КУТЕП. 2002. -124с.
Балченко З.А. "Бухгалтерський облік на підприємствах сфери послуг"II частина "Торговельні підприємства". - К.: КУТЕП. 2002. – с
Балченко З.А., Балченко С.О., Балченко І.В. Бухгалтерський облік на підприємствах сфери послуг. Туристичні фірми та готельне господарство". - К.: Видавництво Семенко Сергія. 2004. -176с.
Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс.-К.: Ника –Центр, 1999. - 528с.
Бланк И.А. Управление активами и капиталом предприятия.-К.: Ника –Центр, «Эльга», 2003. – 448с. – («Энциклопедия финансового менеджера»; Вып. 2)
Бланк И.А. Управление денежными потоками. К.: Ника-Центр: Эльга, 2002.
Богданов Е.И., Кострюкова О.Н., Орловская В.П., Фенин П.М. Планирование на предприятии туризма. – СПБ : Изд. Дом “Бизнес-Пресса”, 2003. – 288 с.
Боголюбов В.С., Орловская В.П. Экономика туризма / Учебное пособие. – М.: АКАДЕМИЯ, 2005. – 192 с. (Высшее профессиональное образование).
Внутрішній туризм в Україні: окремі аспекти / Головне управління комунального і готельного господарства та туризму Київської міської державної адміністрації. Інститут туризму федерації профспілок України, 2002. – 160с.
Вітлінський В. В., Верченко П. І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ,2000. – 292с.
Волков Ю.Ф. Экономика гостиничного бизнеса. / Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов на Дону: «Феникс», 2003. – 380 с.
Герасименко В.Г. Основы туристического бизнеса / Учебное пособие. – Одесса: 1997. – 180 с.
Гобылева З.М. Экономика туризма. Практикум: Учебное пособие / Мн., БГЭУ, 2002, 144 с.
Гузь Н.Г. Экономический риск в туристическом бизнесе / Учебное пособие. – Донецк: ДИТБ, 2001. – 118 с.
Гуляев В.Г. Туризм: экономика и социальное развитие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 304 с.
Демьяненко С.Р. Основы бизнес-планирования туристической фирмы: Учебно-методическое пособие. / М.: Советский спорт, 2002. – 304 с.
Длігач А.О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика.// Навчальний посібник. – К.: ВД ”Професіонал”, 2006. – 304 с.
Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика.- К.: КНЕУ, 2005р. – 380с.
Дурович А., Анастасова Л. Маркетинговые исследования в туризме: Учеб. - практ. пособие. - М.: Новое знание, 2002. -348 с.
Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. - Донецький державний університет економіки і торгівлі ім.. М. Туган-Барановського.- К.: Центр учбової літератури. 2007.- 280 с.
Дядечко Л.П. Экономика предприятий туристического бизнеса: Конспект лекций. – Донецк: ДИТБ, 2003. – 173 с.
Енциклопедичний словник-довідник з туризму // Навчальний посібник./ В.А.Смолій, В.К. Федлрченко, В.І. Цибух/. – К., “Слово”, 2006. – 367 с.
Ефимова О.П. Экономика общественного питания. / Учебное пособие. – Минск.: ООО «Новое знание», 2000. – 303 с.
Ефимова О.П., Ефимова Н.А. Экономика гостиниц и ресторанов. / Учебное пособие. – М. : ООО «Новое знание», 2004. – 391 с.
Здоров А.Б. Экономика туризма. – М.: Финансы и статистика, 2004 – 270 с.
Идрисов А.М., Буров В.П., Галь В.В. и др. Бизнес-план инвестиционного проекта. Методика составления: Методическое пособие. – М.: ЦИПХКАП, 1997.
Кабиш С.В. Туризм в Угорщині: досвід, який варто вивчати // Зовнішня торгівля. – 2000. – №21. – С.76-79. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов.- Мн.: Новое знание., 2003. - 368с.
Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма.- Мн.: Новое знание, 2004. - 2004.- 409с.
Калина А. В., Конева М. И., Ященко В. А. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровни): Учеб. пособие. К.: МАУП, 2004. – 416 с.
Карпова Г.А. Экономика современного туризма. – СПб.: Издательский Торговый Дом «Герда», 1998. – 412 с.
Квартальнов В.А. Туризм / Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 316с.
Керимов В.Э. Производственный учет в туристических организациях. - М.: Издательский Дом «Дашкове и К», 2000. - 100с.
Кобяк М.В. Международный туризм в экономике Западной Европы. – М.: БИКИ, 1998. – 260с.
Коган Т.Я., Бабуцкий П.Я. Экономика, организация и планирование гостиничного хозяйства. – К.: Вища школа, 1980.
Коган Т. Л., Бабуцкий П. Я. Экономика общественного питания / Под ред. Н.И. Кабушкина: Учеб. пособие. 2-е изд., испр. Мн.: Новое знание, 2000.
Козырева Т.В. Учет издержек в туризме. Учеб.пособие. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 224с.
Коробов м.я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. / Навчальний посібник. – К.: Знання, 2000. – 378 с.
Котлер Ф., Боуэн Д., Мейкеюз Д. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм / Пер. с англ. под ред. проф. Р.Б. Ноздревой / Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 787с.
Кузнецова Н.М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства. – К.: Інститут туризму ФПУ, 1997.
Куроченко І.О. Туризм. Організаційні засади. Інформація. – К. Європейський університет, 2005.- 199 с.
Левицкая Е.В. Организация предпринимательства в туризме.: Учебное пособие. // Донецк : ДИТБ, 2000. – 312 с.
Литвиненко В.Я. Сучасна політика ціноутворення – К.: МАУП, 2004. – 238 с.
Лук'янова Л.Г., Дорошенко Т.Т., Мініч І.М. Уніфіковані технології готельних послуг. За ред. Федорченко В.К. -К.: Вища школа, 2001.-237с.
Лукьянова Л.Г, Цыбух В.И. Рекрационные комплексы. Под ред. Федорченко В.К. - К.: Вища школа, 2004. - 346с.
Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) – К.: Альтерпрес, 2002. – 409 с.
Любіцева О.О. Методика розробки турів. – К.: Альтерпрес, 2003. – 102 с.
Мазаракі А. А. та інші Економіка торговельного підприємства: Підручник для вузів. (Під. ред. проф. Н. М. Ушакової) – К.: “Хрещатик”, 2008. – 800 с.;
Мальська М.П., Бордун О.Ю. Планування діяльності туристичних підприємств / Навчальний посібник. – К.: Знання, 2005. – 241 с.
Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу. - К., ЦНЛ, 2004 – 252 с.
Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: навчальний посібник. – К., Знання, 2004 – 580с.
Машина Н.І. Економічний ризик та методи його вимірювання: Навч. посібник: К: Центр навчальної літератури, 2003 -188с.
Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: навчальний посібник. – К., Вища школа, 2003. – 278с.
Морозов М.А. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме. – М.,: Академия, 2004 – 268 с.
Морозов М.А., Володоманова Н.Ю. Экономика гостиничного предприятия. – М.: «Талер», 2001, 198 с.
Никифоров О.М. Туризм: проблемы статистического изучения. – М.: Вопросы статистики, 2000. – 310с.
Папирян Г.А. Международные экономические отношения. Экономика туризма. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 290с.
Правове регулювання туристичної діяльності в Україні : Збірник нормативно-правових актів // Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка., Київський Університет туризму, економіки і права. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – с. 576-578.
Прейгер Д., Малярчук І. Розвиток іноземного туризму в Україні в контексті розбудови міжнародних транспортних коридорів // Економіка України. – 2001. – № 6. – С.20-29.
Соболев В.Л., Соболева О.Е. Финансово-экономический анализ деятельности турфирмы. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 212 с.
Соболева Е.А. Статистика туризма: статистическое наблюдение / Навчальний посібник. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 160 с.
Туризм в Польше: опыт реформ // Гостиничный бизнес. – 2000. – №8. – С.66.
Туризм в Україні / Статистичний бюлетень. – К.: Державна туристична адміністрація України, 1999-2008.
Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму.: Науково-навчальне видання. (Наукові редактори: Пазенок В.С., Федорченко В.К. Редактор та коректор Соляник С.Ф.) - К. : Київський університет туризму, економіки і права; Академія туризму України, 2008. – 825 с.
Туристична діяльність. Нормативна база. – К.: КНТ, 2006 – 448 с.
Уніфіковані технології готельних послуг / Під ред. проф. В.К. Федорченка. – К.: Вища школа, 2001.
Федорченко В.К., Мініч І.М. Готельне господарство : основні показники. Оцінка якості послуг. // навчальний посібник. К.: Київський інститут туризму, економіки і права., 1999. – 78 с.
Филипповский Е.Е., Шмарова Л.В. Экономика и организация гостиничного хозяйства. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 176 с.
Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації. – К.: УФІМБ, 2000. – 220 с.
Шарапова А. О. Фінанси туристичного підприємства: Навч. посібник / Федерація профспілок України; Інститут туризму. К., 2005. 238, 5с.
Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів ви н. З. –К., Каравела, 2004. – 568 с.
Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення. – К.: Кондор, 2004. – 200 с.
Юрьев А.П. Планирование туризма. / Учебное пособие. / Донецкий институт туристического бизнеса. – Донецк : ДИТБ, 2004. – 194 с.
Юр’єв А.П., Єрмілова К.В. Формування ціни та цінової політики на підприємствах туристичного бізнесу / Монографія. – Донецьк: ДІТБ, 2004. – 200 с.
Яковлев Г.А. Экономика гостиничного хазяйства / Учебное пособие. – М.: Изд-во РДЛ, 2005. – 224 с.
Яновский А.А. Въездной туризм: нереализованные возможности // К: Бизнес-информ, 2000. – №7. – С.36-42.
Яновский А.А. Морской въездной иностранный туризм в Украине: неиспользуемые возможности // Предпринимательство. Хозяйство и право. – 2000. – №12. – С.12-24.
Яновский Д.К. Иностранный (въездной) туризм: преимущества и перспективы // Укр. деловые новости. – 2000. – №32. – С.2-8.
Экономика туризма. // Учебник./ В.М. Козырев, И.В. Зорин, А.И. Сурин и др. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 320 с.
Яковлев Г.А. Экономика и статистика туризма. / Учебное пособие. – М.,: РДЛ, 2002. – 240 с.
Burton R. «Travel geography», London, 1995.
Holloway J.C.Ch., Robinson Ch. «Marketing for tourism», Longman, 1995.
Tourism in Europe. European commission: Eurostat – L6 – XXIII, 1995.
WTO «Compendium of tourist statistics», Madrid, 1996.


9. Список рекомендованої літератури з дисципліни „Аналіз діяльності підприємств туризму і готельного господарства
9.1. Нормативна література
1. Господарський кодекс від 16.01.03 № 436 – IV зі змінами
Закон України „Про туризм” від 15 вересня 1995 року № 324/95-ВР.
2. Про внесення змін до Закону України “Про туризм”: Закон України від 18.11.03. (№ 324/95-ВР)
Закон України „Про заходи щодо забезпечення реалізації державної політики у галузі туризму” затверджено Указом президента України від 14 грудня 2001 року №1213/2001.
Про власність: Закон України// Голос України – 1991-7 лют.
Про захист прав споживачів: Закон України// Голос України-1991-12 черв.
Про підприємництво: Закон України від 26 лютого 1991 р. // Верховна Рада України. – К.: Парламентське видавництво, 1998.
Про підприємства в Україні: Закон України від 27 березня 1991р. // Верховна Рада України. – К.: Парламентське видавництво, 1998.
Про господарські товариства: Закон України// Нові закони України. - К, 1993
Про стандартизацію та сертифікацію: Закон України // Стандартизація, сертифікація i якість. – 1997.– №6.
Про банкрутство: Закон України// Нові закони України.-К,1993
Про інвестиційну діяльність: Закон України// Голос України – 1991, 18 березня.
Про оплату праці: Закон України // Підприємництво і ринок України.-1995- №3
Про заходи щодо забезпечення реалізації державної політики в галузі туризму: Указ Президента України від 14.12.2001р. № 1213/2001
Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2002 р. № 583
Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2002 р. № 583
Питання Державної туристичної адміністрації України. Указ Президента України від 11.04.2002р. № 331/2002
Методичні рекомендації по плануванню, обліку та калькулюванню собівартості туристичного продукту та порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку суб’єктів туристичної діяльності. Затверджені наказом №23 Державного комітету України по туризму 4 червня 1999 року.
Про переліки санаторно-курортних закладів і закладів відпочинку, операції з продажу путівок до яких на санаторно-курортне лікування та відпочинок дітей не підлягають обкладенню податком на додану вартість: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1997 р. №835.
ДСТУ 2296-93 «Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування».
ДСТУ 2462-94 «Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення».
ДСТУ 3230-95 «Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення».
ДСТУ ISO 9004-2-96 «Управління якістю та елементи системи якості. Частина 2. Настанови щодо послуг».
ДСТУ 3279-95 «Стандартизація послуг. Основні положення».
Правове регулювання туристичної діяльності в Україні : Збірник нормативно-правових актів / Під заг. ред. проф.. В.К.Федорченка; Київ. ун-т туризму, економіки і права. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 640 с.


9.2 Спеціальна література

Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання. – К.: Знання України, 2002.
Агафонова Л.Г. Підготовка бізнес-плану / Практикум. – К.: Знання, 2001.
Агафонова Л.Г., Коляда К.П., Агафонова О.Є. Вдосконалення механізму формування вартості туристського обслуговування в Україні // Збірник статей професорсько-викладацького складу Академії праці і соціальних відносин. – К., 2002. – С.50-55.
Агафонова Л.Г., Каролоп О.О. Показники і критерії конкурентоспроможності окремих видів туристичних послуг // Вісник КДТЕУ. – 2000. – №1. – С.34-37.
Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Резерви розвитку туризму в Україні та можливості їх реалізації.// Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 190: в 4т. Том 2. – Дніпропетровськ, ДНУ, 2004, с.343 – 350.
Агафонова Л.Г. Науково-правові основи розвитку туризму і туристичної інфраструктури в Україні. // Матеріали УП Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2004”. Том 14. Маркетинг і менеджмент. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004., с. 3 – 4.
Агеева О.А. Туристические фирмы и гостиницы: бухучет и налогообложение. - М.: Современная экономика и право, 2000.- 184с.
Багров В.П. Економічний аналіз: Навч. посібник./ В.П. Багров, І.В. Багрова: Дніпропетровськ. Держ. екон. Акад.. – К: ЦНЛ, 2006 – 160с.
Економічний аналіз: Практикум / Ред. Є.В. Мних. – К: Центр навчальної літератури, 2005 – 432с.
Балченко З.А. Практикум. Бухгалтерський облік на підприємствах сфери послуг. Частина І. "Туристичні фірми та готельне господарство". - К.: КУТЕП. 2002. -124с.
Балченко З.А. "Бухгалтерський облік на підприємствах сфери послуг"II частина "Торговельні підприємства". - К.: КУТЕП. 2002. – с
Балченко З.А., Балченко С.О., Балченко І.В. Бухгалтерський облік на підприємствах сфери послуг. Туристичні фірми та готельне господарство". - К.: Видавництво Семенко Сергія. 2004. -176с.
Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс.-К.: Ника –Центр, 1999. - 528с.
Бланк И.А. Управление активами и капиталом предприятия.-К.: Ника –Центр, «Эльга», 2003. – 448с. – («Энциклопедия финансового менеджера»; Вып. 2)
Бланк И.А. Управление денежными потоками. К.: Ника-Центр: Эльга, 2002.
Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности. Теория, практика и интерпретация: Пер. с англ. / Науч. ред. перевода чл.-кор. РАН И.И. Елисеева; Гл. ред. серии проф. Я. В. Соколов. М.: Финансы и статистика, 1996. 624 с. (Сер. по бухучету и аудиту).
Вітлінський В. В., Верченко П. І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ,2000. – 292с.
Горицкая Н. Г. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: Практ. пособие. К.: Ред. газеты «Бухгалтерия. Налоги. Бізнес», 2001. 288 с.
Головко Т. Методика аналізу фінансової звітності підприємста. – К.: Компас, 2000. (Бух. облік - 2000).
Гаврилюк СП. Конкурентоспроможність підприємств на ринку туристичних послуг: Дис. на здобуття наук. ступ. к.е.н. - К.: КНТЕУ, - 2001.
Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: Практичний посібник. - К.: Лібра, 2004. - 880с.
Горицкая Н.Г. Учет и налогообложение операций во внешнеэкономической деятельности и с иностранной валютой. -К.:Техника, 2000.-72с.
Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 402с.
Дурович А., Анастасова Л. Маркетинговые исследования в туризме: Учеб. - практ. пособие. - М.: Новое знание, 2002. -348 с.
Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 264 с.;
Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. К.: МАУП, 2000. 148 с
Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов.- Мн.: Новое знание., 2003. - 368с.
Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма.- Мн.: Новое знание, 2004. - 2004.- 409с.
Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. - Мн.: Новое знание, 2001.-432 с.
Керимов В.Э. Производственный учет в туристических организациях. - М.: Издательский Дом «Дашкове и К», 2000. - 100с.
Козырева Т.В. Учет издержек в туризме. Учеб.пособие. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 224с.
Конєва М.І., Поважна Н.Я. Економічний аналіз: питання та відповіді з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.050100 „Маркетинг”, 6.050106 „Облік і аудит”, 6.050206 „Менеджмент організацій” (освітньо-професійного рівня „Бакалавр”): Навч. посібник. К: КУТЕП, 2005 - 97с.
Калина А. В., Конева М. И., Ященко В. А. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровни): Учеб. пособие. К.: МАУП, 2004. – 416 с.
Калина А. В., Конєва М. І., Ященко В. О. Сучасний економічний аналіз і прогнозування (мікро- та макро рівень) Навч. посібник. – К.: МАУП, 1998. – 328 с.
Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. М.: Финансы и статистика, 1996. 432 с.
КовалевА.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.
Ковалев АЛ. Диагностика банкротства. М.: Финстатин-форм,1995.
Ковалев В.В., Волкова ОЛ. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.: Проспект, 2002.
Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. М.: Финансы и статистика, 2001.
Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности. М.: Финансы и статистика, 2000.
Коган Т. Л., Бабуцкий П. Я. Экономика общественного питания / Под ред. Н.И. Кабушкина: Учеб. пособие. 2-е изд., испр. Мн.: Новое знание, 2000.
Конєва М.І., Поважна Н.Я. Економічний аналіз діяльності підприємств. – К.: КІТЕП, 2001. 84 с.
Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле. Минск: Высш. шк., 2003.
Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник. – 2-е вид. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. 378 с.
Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент – СПб: Питер Ком, 1999. – 896с.: іл. (серія “Теорія і практика менеджменту”).
Кузнецова Н.М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства. Навч. посіб. Інститут туризму. – К.: Федерація профспілок України, 1997.
Культура і освіта фахівців туристської сфери: сучасні тенденції та прогнози: Науково-тематичний бібліографічний покажчик, КУТЕП. – К., 2004. – 29 с.
Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: Монографія. К.: КНЕУ, 2001. 387 с.
Левицкая Е.В. Организация предпринимательства в туризме: Учебное пособие. // Донецк: ДИТБ, 2000. – 312 с.
Лесник А.Л., Чернышев А.В. Корпоративное бизнес-планирование в гостиничной индустрии. – М.: Интел. универсал, 2000.
Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) – К.: Альтерпрес, 2002. – 409.
Любушин Н.П., Лещева В.В., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятий: Учебное пособие для вузов/ под ред. проф. Н.П. Любушина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.-527с.
Лукьянова Л.Г, Цыбух В.И. Рекрационные комплексы. Под ред. Федорченко В.К. - К.: Вища школа, 2004. - 346с.
Лук'янова Л.Г., Дорошенко Т.Т., Мініч І.М. Уніфіковані технології готельних послуг. За ред. Федорченко В.К. -К.: Вища школа, 2001.-237с.
Мазаракі А. А. та інші Економіка торговельного підприємства: Підручник для вузів. (Під. ред. проф. Н. М. Ушакової) – К.: “Хрещатик”, 1999. – 800 с.;
Машина Н.І. Економічний ризик та методи його вимірювання: Навч. посібник: К: Центр навчальної літератури, 2003 -188с.
Мельник В.М. Основи економічного аналізу: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 128 с.
Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб. – К.: Вища школа. 2003. – 278 с.
Мних Э.В. Економічний аналіз: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 412с.
Нестеренко Ж. К., Череп А.В. Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. посібник , К.: Центр навч. літератури, 2005 – 122с.
Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия: Учебник – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 408 с.
Пономаренко О.І., Сучасний економічний аналіз: Навч. посібник: Макроекономіка, К.:. Вища шк., 2004. – 262с.
Рогальский Ф.Б., Кирилович Я.Е., Цокуренко А.А. Математические методы анализа экономических систем. Кн.1: Теоретические основы. – К.: Наукова думка. 2001. – 436с.
Рогальский Ф.Б., Кирилович Я.Е., Цокуренко А.А. Математические методы анализа экономических систем. Кн.2: Методы и алгоритмы решения трудноформализуемых задач. – К.: Наукова думка. 2001. – 424с.
Рудницький В. С., Лазаришина І. Д., Бачинський В. І., Поліщук В. Л. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 480с.
Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия:Учеб. Пособие / Г.В.Савицкая, 6-е изд., перераб. и доп.- Минск.: ООО «Новое знание», 2001. – 704 с. (Экономическое образование).
Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 256 с. – (Серия «Вопрос – ответ»).
Савицкая Г. В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности краткий курс. – 2-е изд., испр. – М.: “ИНФРА-М”, 2003. – 303с.
Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. К.: КНЕУ, 2000. 258 с.
Соболева Е.А., Соболев И.И. Финансово-экономический анализ деятельности турфирмы: Учебно-методическое пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 128 с.
Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 412 с.
Тим Джей К., Сигел Джоэл Г. Методы управления стоимостью и анализ затрат. М., 1996.
„Туризм в Україні” 2003 : Статистичний бюлетень. – К.: Державна Туристична Адміністрація України, 2004. – 41 с.
Туризм и гостиничное хозяйство: Учебник / Под ред. А.Д. Чудновского. – М.: ЭКМОС, 2000.
Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство. – М.: Юнити, 1999.
Цибух В. І., Федорченко В.К., Ковешніков В.С. та інші Туризм на порозі 21 століття: освіта, культура, екологія: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 – 20 жовтня 1999 р., м. Київ). – К.: Вид-во “КІТЕП”, 1999. – 268 с.
Цигилик І.І., Кропельницька С. О., Мозіль О. І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства: Навч.посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004 – 116
Экономика предприятия: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О.И. Волкова. М.: ИНФРА-М, 2001.
Экономика предприятия / Под ред. Н.А. Сафронова. – М.: Юристь, 2002.
Додаток 1

Рекомендована тематика курсових робіт

Вдосконалення організації економічного аналізу в управлінні готельним комплексом
Вдосконалення організації і методики економічного аналізу
Аналіз ефективності використання власних основних засобів на підприємстві готельного бізнесу в умовах нової облікової політики
Аналіз ефективності використання матеріальних активів
Аналіз ефективності використання товарних запасів на підприємстві готельного господарства (турфірмах)
Аналіз ефективності використання нематеріальних активів на підприємстві готельного бізнесу (турфірмах)
Аналіз платоспроможності грошових коштів підприємства готельного господарства в умовах формування ринкових
Аналіз валютних операцій з цінними паперами в умовах
Аналіз довгострокових фінансових вкладень підприємства готельного бізнесу відповідно до нової облікової політики
Аналіз ефективності використання оборотних активів туристської фірми в сучасних умовах господарювання
Аналіз фінансових інвестицій підприємства готельного господарства (турфірми)
Оцінка ефективності використання активів підприємства готельного господарства в умовах інфляції
Напрями розвитку виробництва і реалізації послуг (продукції, товарів)
Аналіз витрат підприємства готельного господарства
Аналіз формування доходів від надання послуг у готелі (тур. фірмі) та розрахунок його збільшення
Оцінка довгострокових та поточних зобов’язань підприємства готельного бізнесу
Аналіз поточних фінансових інвестицій підприємства готельного бізнесу в сучасних умовах господарювання
Оптимізація напрямків використання фінансових ресурсів підприємства готельного господарства в умовах трансформації економічних відносин в Україні
Оцінка ефективності управління персоналом підприємства готельного господарства
Напрями оптимізації капітальних вкладень на підприємстві готельного бізнесу в умовах формування ринкових відносин в Україні
Оцінка ефективності інновацій в ринкових умовах
Оцінка фінансових результатів підприємства готельного господарства в умовах ринкових відносин
Оцінка формування, розподілу та використання прибутку на підприємствах готельного господарства в умовах трансформації економічних відносин в Україні
Економічна оцінка кредиторської та дебіторської заборгованості в сучасних умовах господарювання
Аналіз фінансового стану підприємства готельного бізнесу і виявлення резервів підвищення ефективності господарювання
Аналіз в системі управління спільним підприємством туристського бізнесу
Аналіз доходів підприємства в сучасних умовах господарювання
Аналіз розрахунків підприємства готельного бізнесу з постачальниками в сучасних умовах господарювання
Аналіз створення і використання резервів та цільового фінансування на підприємстві готельного господарства в сучасних умовах господарювання
Аналіз використання валютних коштів на підприємстві готельного господарства в умовах ринкових відносин
Економічний моніторинг (оперативний аналіз) господарювання підприємства готельного бізнесу в умовах ринкових відносин
Аналіз грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень в умовах ринкових відносин
Аналіз діяльності малих підприємств в умовах ринкових відносин
Аналіз фінансового стану підприємства-банкрута готельного господарства та процесу його ліквідації в умовах ринкових відносин
Аналіз розрахунків з бюджетом в сучасних умовах господарювання
Аналіз ефективності ремонту і модернізації основних засобів на підприємстві готельного господарства
Аналіз грошових потоків підприємства готельного господарства в умовах ринкових відносин
Аналіз кредитних операцій в умовах ринкових відносин
Аналіз формування собівартості, витрат на виробництво та реалізацію туристського продукту
Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств сфери послуг в сучасних умовах господарювання
Аналіз використання робочого часу і продуктивності праці
Аналіз резервів зростання продуктивності праці
Аналіз трудомісткості продукції та визначення резервів її зниження
Оцінка інвестиційної політики підприємства за результатами роботи центру інвестицій
Аналіз витрат на підприємстві за елементами витрат і статтями калькуляції
Аналіз формування чистого прибутку підприємства
Аналіз бухгалтерського балансу як основного джерела для оцінки фінансового стану підприємства
Аналіз ділової активності підприємства
Аналіз витрат підприємства в системі “директ – костинг”
Розробка системи стратегічних і тактичних планів господарської діяльності туристичного підприємства (на прикладі готелю, ресторану, туристичної фірми, санаторно-курортного закладу)
Розробка плану виробництва і реалізації туристичних продуктів та окремих видів послуг
Удосконалення методів планування обсягів реалізації послуг туристичних підприємств
Обґрунтування ринкової стратегії розвитку послуг туристичного підприємства
Резерви розвитку внутрішнього туризму в Україні
Напрямки підвищення доходів від іноземного туризму в Україні
Обґрунтування обсягів пропозиції туристичних (готельних) послуг на міжнародному ринку
Напрямки економічного стимулювання розвитку малого бізнесу в сфері готельного господарства і туризму України (на прикладі міста, області, регіону)
Оцінка резервів підвищення доходів підприємства сфери послуг гостинності
Удосконалення механізму формування і розподілу маржинального доходу туристичного підприємства
Удосконалення механізму управління комерційним доходом закладу ресторанного господарства
Напрямки оптимізації плану товарообігу підрозділів ресторанного господарства готельного (туристичного) комплексу
Напрямки оптимізації виробничої програми підрозділів ресторанного господарства готельного (туристичного) комплексу
Напрямки оптимізації плану товарного забезпечення закладу ресторанного господарства
Оптимізація програми експлуатації номерного фонду підприємств готельного типу
Оцінка конкурентних позицій туристичного підприємства на регіональному ринку послуг (на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Умови забезпечення конкурентоспроможності послуг гостинності в Україні
Удосконалення механізму ціноутворення та застосування маркетингових методів формування цін на послуги туристичного підприємства (на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Вибір цінових стратегій і тактичних методів регулювання цін на послуги туристичного підприємства (на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Планування матеріально-технічного забезпечення основної діяльності туристичного підприємства (на прикладі санаторно-курортного закладу, готелю, закладу ресторанного господарства)
Напрямки оптимізації запасів матеріальних ресурсів туристичного підприємства (на прикладі санаторно-курортного закладу, готелю чи закладу ресторанного господарства)
Оптимізація показників плану з праці і заробітної плати на туристичному підприємстві (на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Умови підвищення ефективності праці працівників туристичного підприємства (на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Оцінка ефективності форм і систем оплати праці працівників туристичного підприємства (на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Оцінка джерел формування та ефективності використання фонду оплати праці туристичного підприємства(на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін.. підприємства туристичної сфери)
Удосконалення методів планування чисельності та складу персоналу працівників туристичного підприємства(на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Оптимізація структури поточних витрат туристичного підприємства (на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Вибір цінових стратегій в умовах формування активної позиції туристичного підприємства на ринку(на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Формування цінової політики туристичного підприємства з урахуванням потреб і вимог споживачів (на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Оперативне управління цінами та його роль і місце в ціновій тактиці туристичного підприємства (на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Удосконалення управління собівартістю послуг туристичного підприємства (на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Оптимізація поточних витрат структурних підрозділів готелю
Удосконалення управління вартістю послуг і цінами за методами “директ-костінгу” та “стандарт-костінгу” на туристичному підприємстві (на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Вибір методів ціноутворення на туристичному підприємстві (на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Визначення конкурентних позицій туристичного підприємства на регіональному ринку послуг за обсягом реалізації послуг, рівнем цін та якісними характеристиками послуг (на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Аналіз якості туристичних послуг та її впливу на рівень ринкової ціни (на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Аналіз обмежень ринкового і неринкового характеру в процесі формування цінової політики туристичного підприємства (на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Особливості формування цінової політики з урахуванням життєвого циклу туристичних послуг (на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Визначення прийнятної асортиментної структури послуг туристичної фірми в процесі формування цін на регіональному ринку послуг
Оптимізація валового прибутку від надання послуг туристичного підприємства (на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Удосконалення механізму формування та підвищення ефективності використання чистого прибутку туристичного підприємства (на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Резерви підвищення рентабельності господарської діяльності туристичного підприємства (на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Напрямки удосконалення системи оподаткування туристичних підприємств України
Оцінка ефективності податкової політики туристичного підприємства (на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Оцінка ефективності використання виробничого потенціалу туристичного підприємства (на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Оцінка ефективності експлуатації матеріально-технічної бази туристичного підприємства (на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Оцінка ефективності використання основних фондів туристичного підприємства (на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Напрямки оптимізації складу та структури оборотних активів туристичного підприємства (на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Оцінка ефективності використання основних фондів закладу ресторанного господарства
Оцінка ефективності використання кредитних ресурсів туристичного підприємства (на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Напрямки оптимізації джерел формування фінансових ресурсів на туристичному підприємстві (на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Оцінка фінансового стану туристичного підприємства (на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Оптимізація фінансового плану туристичного підприємства (на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Напрямки підвищення ефективності господарської діяльності структурних підрозділів готельного комплексу
Оцінка ефективності функціонування туристичних підприємств з іноземними інвестиціями в Україні (на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Підвищення ефективності інвестиційної діяльності туристичного підприємства (на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Оцінка ризику інвестиційної діяльності туристичного підприємства (на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Удосконалення управління господарським ризиком туристичного підприємства
Методика планування нового туристичного бізнесу (на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Бізнес-планування розвитку послуг туристичного підприємства (на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)
Розробка бізнес-плану реального інвестиційного проекту туристичного підприємства (на прикладі туристичної фірми, санаторно-курортного закладу, готелю чи ін. підприємства туристичної сфери)

Додаток 2

Київський університет туризму, економіки і права

Факультет міжнародних економічних відносин і менеджменту

Кафедра маркетингу, економік та фінансів туристичної індустрії

Вдосконалення організації економічного аналізу в управлінні готельним комплексом

(на прикладі ГК «ТУРИСТ»)Курсова робота з блоку дисциплін «Економіка і ціноутворення» , «Економіка туризму та готельного господарства» та «Аналіз діяльності підприємств туризму і готельного господарства» освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
зі спеціальності 6.050201 «Менеджмент організацій»Виконавець:Іванов Іван Іванович, студент 41 МОз групи

Науковий керівник:
к.е.н., Агафонова Л. Г.
Київ – 2010
Додаток 3

Зразок оформлення змісту курсової роботи

ВСТУП

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Економічна сутність основних засобів та їх класифікація
Законодавче регулювання управління основними засобами
АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ, РУХУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЮ

Організаційно-економічна характеристика готелю
Аналіз технічного стану та руху основних засобів
Аналіз ефективності використання основних засобів

ПРОПОЗИЦІЇ ПО ПІДВИЩЕННЮ РІВНЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ГОТЕЛЮ


ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Додаток 413PAGE 15


13PAGE 14815

Зав. кафедри
( прізвище,

______________________________________
ім(я, по батькові)
Студент (а, тки)____курсу________________

спеціальність___________________________

_______________________________________
(прізвище,

_______________________________________
ім(я, по батькові)

З А Я В А

Прошу закріпити за мною наступну тему курсової роботи №_______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
по кафедрі __________________________________________________________
___________________________________________________________________

Робота буде виконуватись на базі матеріалів_____________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________
(назва організації, підприємства)


“_____” ________________ 20___р. ___________________________
(підпис студента)


Зав. кафедрою_______________________

“_____” ___________________ 20_____ р.Заголовок 1 Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 25367791
    Размер файла: 253 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий