Метод. рекоменд. до курсових робит


Івано-Франківський технікум ресторанного сервісу і туризму
Національного університету харчових технологій
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до виконання курсових робіт із дисципліни
«Організація та технологія обслуговування в готелях» підготовки фахівців зі спеціальності
5.14010101 «Готельне обслуговування»
м.Івано-Франківськ - 2015
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Згідно з навчальним планом підготовки фахівців зі спеціальності «Готельне обслуговування» студенти виконують курсові роботи з дисципліни " Організація та технологія обслуговування в готелях".
Виконання курсової роботи є формою контролю засвоєних студентами знань, яка дозволяє систематизувати та поглибити здобуті знання, творчо застосувати їх у вирішенні конкретних завдань, розвинути навички самостійної роботи.
Методичні рекомендації мають на меті надання допомоги студентам у виконанні самостійної роботи і містять основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення курсової роботи, організації виконання, порядку захисту та критеріїв оцінювання.
Курсова робота виконується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань підприємницької діяльності в сфері туризму, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, загальнодоступних джерел інформації (Internet, Intranet та ін.), передового досвіду з проблем, які вивчаються, а також результатів проведених студентом власних досліджень у діяльності реальних підприємств туристичної індустрії.
Темою курсової роботи (предметом вивчення) є одна з актуальних проблем щодо організації діяльності суб’єктів туристичної індустрії та обслуговування споживачів готельних і туристичних послуг.
Основні етапи виконання курсової роботи:
Вибір теми і об’єкта дослідження.
Опрацювання літературних джерел і складання плану.
Узгодження плану з керівником роботи й оформлення завдання.
Збір і обробка фактичного матеріалу на базі реально діючого підприємства туристичної індустрії.
Написання тексту, оформлення курсової роботи.
Подання і захист курсової роботи.
Керівництво курсовими роботами здійснюється викладачами спецдисциплін готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, які проводять індивідуальне консультування студентів, допомагають скласти план і контролюють процес виконання робіт.
Виконана робота повинна відповідати таким вимогам:
містити поглиблений аналіз досліджуваної проблеми, її теоретичного змісту, аналізу досвіду вирішення проблемних питань із теми дослідження, відбивати дійсний стан згаданої проблеми на підприємстві туристичної індустрії;
містити пропозиції щодо вдосконалення організації виробництва та обслуговування на базовому підприємстві туристичної індустрії;
мати належне оформлення, тобто написана українською мовою та надрукована на ЕОМ;
бути поданою в термін, передбачений графіком навчального процесу.
Слід мати на увазі, що курсова робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, а також не містить матеріалів конкретного дослідження проблеми у реальному підприємстві, до захисту не допускається і повертається на доопрацювання.
1. Вибір теми та об’єкта дослідження
Тему курсової роботи студент обирає самостійно, відповідно до рекомендованої тематики, наведеної у розділі ІІ.
Студент за погодженням з керівником може запропонувати власну тему з інших проблем діяльності підприємств туристичної індустрії при належному обґрунтуванні доцільності її дослідження (відповідно до власної науково-дослідної роботи, можливостей отримання необхідної інформації на базовому підприємстві, зібраного нового та досить цікавого матеріалу).
Разом із вибором теми визначається об’єкт, за матеріалами якого буде виконуватися робота. Основними вимогами до об’єктів дослідження є: підприємство (чи група підприємств) є юридичною особою; функціонує не менше за два роки; має самостійну звітність; діяльність підприємства повинна створювати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної проблеми.
2. Опрацювання літературних джерел і складання плану
Відповідно до передбачуваної теми студент самостійно або за рекомендацією керівника добирає літературні джерела (книги, брошури, статті та ін.) й відповідні нормативні документи і складає проект плану, який обговорює з керівником. План має передбачувати питання, які розкривають зміст теми. Структура курсової роботи має бути такою:
Вступ.
Розділ І. Дослідження теоретичних питань, методологічних засад, визначення та дослідження класифікаційних ознак та видів предмету дослідження, особливості його вивчення у сфері готельного, ресторанного господарств, туристичної індустрії.
Розділ ІІ. Стисла характеристика об’єкта дослідження, дослідження технологічних процесів обслуговування на підприємствах туристичної індустрії; аналіз дійсного стану предмету дослідження тощо.
Висновки та пропозиції. Пропозиції та рекомендації щодо удосконалення (оптимізації) предмету дослідження.
Список використаних джерел.
Додатки.
3. Узгодження плану з керівником роботи від кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й оформлення завдання
Після складання плану курсової роботи оформлюється спеціальний бланк-завдання, в якому зазначаються реквізити автора, фіксуються тема і план, а також термін подання готової роботи на кафедру готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Підписане науковим керівником та студентом завдання при оформленні курсової роботи слід розмістити після титульної сторінки (додатку 1).
Змінювати пункти плану можна в разі погодження з керівником та обґрунтування їх доцільності.
4. Збирання і обробка фактичного матеріалу
Курсову роботу з блоку організаційних дисциплін належить виконувати на фактичному матеріалі, що відбиває діяльність реальної організації, яка є об’єктом вивчення.
Джерелом інформації є планові і фактичні показники господарської діяльності підприємств туристичної індустрії; статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження; результати спостереження за операціями, які здійснюються в процесі виробництва та обслуговування туристів; опитування і обстежень та ін. Перелік форм звітності, які слід додати до курсової роботи, наведено як першоджерела в додатку 2.
Інформаційними джерелами можуть слугувати вітчизняні та закордонні видання, матеріали преси, спеціальних тематичних журналів тощо.
Під час обробки та аналізу інформації, отриманої в результаті дослідження окремих процесів, слід використовувати наявне стандартне (чи спеціальне) програмне забезпечення на ПЕОМ. Рекомендується також розробка власної програми (алгоритму) для спрощення трудомістких розрахунків у аналітичному чи рекомендаційному розділі.
5. Написання тексту, оформлення курсової роботи
Зібраний, опрацьований та систематизований матеріал студент розподіляє по окремих питаннях, послідовність викладення яких встановлено планом курсової роботи. Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 35–40 сторінок друкованого тексту на папері стандартного формату, включаючи бібліографію. До загального обсягу не входять додатки.
Матеріали курсової роботи розміщують у такій послідовності:
Титульна сторінка.
Бланк завдання (заповнений та підписаний).
Зміст (план та сторінки).
Вступ (обсягом 2–3 сторінки), в якому обґрунтовується актуальність і практичне значення теми, особливості вирішення проблемних питань у діяльності підприємств туристичної індустрії на сучасному етапі; зазначається мета й завдання роботи (спираючись на план); наводиться коротка характеристика об’єкта дослідження; зазначаються використовувані методи та інформаційні джерела дослідження.
У розділі 1 (теоретичному) розглядаються загальні теоретичні підходи до проблеми.Теоретичне обґрунтування, суть, значення, кваліфікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмету дослідження, методичні підходи викладаються якомога просто і стисло. Бажано ілюструвати текст графічними матеріалами – схемами, графіками, діаграмами тощо. Розділ обсягом не більше за 10-15 сторінок розбивається на окремі параграфи, які відповідно нумеруються 1.1., 1.2. і т.д.
У розділі 2 (аналітичному – 18–20 сторінок) надається опис, характеристика сучасного стану досліджуваної проблеми на об’єкті дослідження, ґрунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного матеріалу та із залученням усіх теоретичних знань та певного методологічного інструментарію.
Текст слід ілюструвати документами, копії яких подаються в додатках, та обов’язково супроводжувати стислим описом.
Усі аналітичні розрахунки, моделі, матеріали таблиць, графічні ілюстрації повинні супроводжуватися висновками, котрі дають змогу з’ясувати сутність управлінських процесів, що спостерігаються в організації, їхні особливості й тенденції розвитку, поглиблений аналіз яких допомагає виявити невикористані резерви.
Висновки та пропозиції (обсягом 2–3 сторінки) містять стислі висновки з роботи.
Список використаних джерел наводиться наприкінці роботи і містить в абетковому порядку перелік літературних джерел, які були використані у курсовій роботі. Послідовність наведених матеріалів – наступна: законодавчі акти; нормативні відомчі документи; монографії, підручники, навчальні посібники; журнали і газети; іноземні (іншомовні) джерела (книги, рукописи тощо); сайти Internet.
Додатки не входять до нумерації сторінок, містять нумерацію арабськими цифрами у правому верхньому куту; на кожен додаток має бути посилання в тексті.
Курсова робота подається у встановлений термін (не пізніше як за три дні до терміну, зазначеного у плані навчання) керівнику від навчального закладу для перевірки, рецензування і допуску до захисту. Письмова рецензія керівника курсової роботи від кафедри заноситься до спеціального бланка, який прикріплюється до роботи.
Розділи і окремі питання курсової роботи повинні бути чітко визначені, викладені в логічній послідовності і конкретизовані. Таблиці, ілюстративний матеріал, додатки повинні бути змістовні і оформлені відповідно до стандартів виконання письмових робіт у вищій школі.
Курсова роботи друкується на ПЕОМ на одному боці аркуша білого паперу формату А4 через півтори міжрядкові інтервали, шрифт – Times New Roman, розмір – 14. За необхідності окремі таблиці та рисунки можна подавати на аркушах формату А3. Границі аркуша мають бути наступних розмірів: ліве поле – не менше як 20 мм, праве – не менше як 10 мм, верхнє –10 мм, нижнє – не менше як 20 мм.
Нумерацію сторінок проставляється у правій частині нижнього поля. Розділи, підрозділи, пункти, рисунки, таблиці, формули і т.п. подають арабськими цифрами без знака №. Таблиці та ілюстративний матеріал, які розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше. Ілюстрації (графіки, діаграми тощо) позначають словом "Рис. " і нумерують послідовно у межах розділу. Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації (наприклад, "Рис. 2.1").
Кожна таблиця повинна мати назву, яка пишеться над таблицею симетрично до тексту. Слово "Таблиця" та її назва починаються з великої літери. У кожній таблиці заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких (якщо останні становлять єдине ціле).
Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті. Таблицю з великою кількістю рядків можна перенести на іншу сторінку, при цьому не повторюючи назву, а вказуючи "Продовження табл."
На всі таблиці мають бути посилання в тексті, при цьому слово "Таблиця" пишуть скорочено (наприклад, "Табл. 2.3"). У повторних посиланнях на таблиці у тексті треба зазначити "див. табл. 2.3".
6. Подання і захист курсової роботи
Виконана студентом курсова робота, оформлена за всіма вимогами та зброшурована, реєструється на кафедрі на момент подання і передається на перевірку.
Виконана курсова робота у встановлений термін здається до навчальної частини й після реєстрації передається керівнику для перевірки та рецензування.
У рецензії викладач має зазначити позитивні сторони курсової роботи, оцінити ступінь самостійності формулювання основних положень та висновків, визначити недоліки або дискусійні питання, дати оцінку запропонованих студентом заходів і пропозицій та їх практичної цінності, а також зробити висновок щодо допуску до захисту (додаток 4.).Якщо за результатами першої перевірки керівником робота оцінена незадовільно, вона не допускається до захисту і повертається студенту на доопрацювання.
Студент до початку екзаменаційної сесії повинен виправити вказані недоліки і подати роботу на перевірку вдруге, повторно зареєструвавши її.За результатами повторної перевірки керівник пише відповідну рецензію (позитивну чи негативну) і виносить роботу на розгляд комісії по захисту курсових робіт.
Захист курсових робіт здійснюється за встановленим графіком перед комісією у складі,затвердженому наказом директора коледжу.Процедура захисту передбачає стислий виклад студентом основних проблем дослідження та їх вирішення, відповіді на запитання членів комісії. До захисту студент отримує свою роботу, знайомиться з рецензією й готується аргументовано відповісти на зауваження й запитання.
У процесі захисту членами комісії оцінюється:
− оформлення та презентація курсової роботи;
− глибина оволодіння студентом досліджуваної теми;
− вміння вести дискусію, обґрунтовувати й відстоювати свою точку зору;
− чітко відповідати на поставлені запитання.
Оцінка за курсову роботу вноситься до «Рецензії» та залікової книжки студента.
У випадку незадовільної оцінки курсової роботи комісією по захисту оцінка виставляється у відомість захисту курсових робіт, а робота повертається студенту:
Студент повторно виконує роботу за раніше затвердженою темою або новою з виправленням визначених недоліків.Захист курсової роботи після виправлення недоліків або за новою темою здійснюється в період ліквідації академічної заборгованості у визначені терміни перед комісією, після чого:
− у разі одержання студентом позитивної оцінки він допускається до складання екзамену з дисципліни, відповідно до розкладу екзаменів у період ліквідації академічної заборгованості у визначені терміни;
− у разі одержання незадовільної оцінки студент відраховується з коледжу.
Студент, який без поважної причини вчасно не подав (не зареєстрував) курсову роботу або не з’явився на захист у встановлений термін, не допускається до складання екзамену з відповідної дисципліни. При цьому у відомості захисту курсових робіт робиться запис – «не з’явився» і студент має академічну заборгованість з дисципліни.
Питання щодо можливості захисту курсової роботи та складання екзамену з дисципліни в додаткову сесію вирішує директор (заступник директора з навчальної роботи) технікуму залежно від кількості академічних заборгованостей студента.
Після захисту курсові роботи зберігаються у завідувача відділення протягом навчального року, потім списуються у встановленому порядку.
Підсумки курсових робіт обговорюються на засіданнях циклових комісій з метою подальшого вдосконалення роботи в плані організаційно-методичного керівництва підготовки студентами курсових робіт.
Якість виконання курсових робіт встановлюється щорічно проведенням директорського контролю, шляхом аналізу їх вибіркової сукупності.
Оцінювання якості написання курсових робіт
Оцінка за національною шкалою Критерії Зміст критеріїв
1 2 3
Відмінно Зміст −         повне розкриття теоретичних аспектів проблеми, обраної для дослідження;
−         наявність практичного висвітлення досліджуваної проблематики;
−         логічний взаємозв’язок теоретичного матеріалу;
−         наочність та якість ілюстративного матеріалу;
−         дослідження вітчизняних та зарубіжних інформаційних джерел (літератури);
−         рівень обґрунтування запропонованих рішень;
−         ступінь самостійності проведеного дослідження;
−         відповідність побудови роботи поставленим цілям і завданням.
Оформлення −         відповідність обсягу та оформлення роботи встановленим вимогам;
−         наявність у додатках до роботи самостійно складених документів;
−         посилання на використані літературні джерела та нормативні документи.
Захист −         вміння чітко, зрозуміло та стисло викладати основні засади проведеного дослідження;
−         повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на питання членів комісії за змістом роботи;
−         ґрунтовність висновків та рекомендацій щодо практичного використання результатів дослідження.
Добре Зміст −         робота виконана на достатньо високому теоретичному рівні;
−         повно і всебічно висвітлені питання теми, розкриті практичні питання;
−         зроблені висновки та пропозиції.
НЕДОЛІКИ
−         недостатнє використання додаткових літературних джерел;
−         відсутність творчого підходу до виконання розділів роботи.
Оформлення −         відповідність обсягу та оформлення роботи встановленим вимогам;
−         наявність у додатках до роботи самостійно складених документів;
−         посилання на використані літературні джерела та нормативні документи.
Захист НЕДОЛІКИ
−         не досить повний і аргументований виклад матеріалу при усних відповідях під час захисту курсової роботи.
Задовільно Зміст −         робота виконана у відповідності зі затвердженим планом;
−         має теоретичні положення і фактичний матеріал, що розкрито у відповідності до теми курсової роботи і методичних рекомендацій;
−         сформульовано висновки.
НЕДОЛІКИ
−         фактичні та стилістичні помилки;
−          неповне виконання завдань, запропонованих у роботі.
Оформлення НЕДОЛІКИ
−         оформлення не відповідає методичним рекомендаціям.
Захист НЕДОЛІКИ
−    неточності при усних відповідях під час захисту роботи.
Незадовільно Зміст −         робота не відповідає затвердженому плану;
−         нездана вчасно до навчальної частини для перевірки;
−         студент не з`явився на захист роботи;
−         не відповідає методичним рекомендаціям.
ПРИБЛИЗНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
Виникнення та розвиток готельного господарства.
Готельне господарство як сфера обслуговування.
Поняття «послуга», види готельних послуг та їх особливості.
Класифікація засобів розміщення та їх типізація.
Система управління готельним господарством.
Психологія обслуговування в індустрії гостинності.
Санітарно-гігєнічні вимоги для утримання приміщень готелів.
Проблеми розвитку готельного господарства в Україні та шляхи їх вирішення.
Інтер’єр у готельному господарстві.
Основні умови і порядок атестації готельних господарств в Україні.
Основні вимоги до організації номерного фонду готельних господарств різної категорійності.
Контроль якості й утримання номерного фонду готельного господарства.
Закордонний досвід бронювання і резервування місць у готелях (на прикладах готелів).
Стандартизація та система управління якістю в готельному господарстві.
Персонал як ключовий фактор управління готельним бізнесом.
Система мотивації персоналу в готельному бізнесі.
Організація бронювання послуг розміщення та його інформаційно-технічне забезпечення.
Роль професійних стандартів та стандартів компетентності у створенні атмосфери гостинності.
Організація надання основних послуг у підприємствах готельного господарства.
Організація культурно-масового обслуговування в підприємствах готельного господарства.
Особливості організації спортивно-оздоровчих заходів підприємствами готельного господарства.
Організація дозвілля туристів у готельних комплексах.
Організація безпеки туристів у засобах розміщення.
Організація гостинності при наданні бізнес-послуг в засобах розміщення.
Організація обслуговування по типу «All inclusive».
Організація обслуговування туристів у готельних підприємствах типу хостел.
Особливості організації обслуговування туристів з обмеженими можливостями.
Організація експлуатації матеріально-технічної бази сільського зеленого туризму.
Використання сучасних інформаційних технологій в організації сервісного процесу в засобах розміщення.
Сутність та роль професійної етики і культури спілкування в діяльності підприємств готельного господарства.
Особливості організації роботи служби прийому та розміщення готельного підприємства в сучасних умовах.
Особливості організації роботи служби експлуатації номерного фонду готельного підприємства в сучасних умовах.
Особливості організації роботи служби безпеки готельного підприємства в сучасних умовах.
Особливості організації роботи служби харчування готельного підприємства в сучасних умовах.
Особливості організації обслуговування в готелях міжнародної мережі “Редіссон”.
Автоматизація технологічних процесів підприємств готельного господарства.
Шляхи впровадження інноваційних дизайнерських рішень в інтер’єрі готельних підприємств.
Додаток 1.
Зразки змісту курсових робіт
Тема: ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЛУЖБИ ПРИЙОМУ І РОЗМІЩЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА)
ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ
1.1. Характеристика послуги готельного господарства та її особливості…………………………………………………….........
1.2.
Процес обслуговування в готелі та характеристика видів послуг, що надаються…………………………………………....................
РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОБЛУГОВУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СЛУЖБИ ПРИЙОМУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛІ "Б".........................................
2.1. Структура та завдання служби прийому та обслуговування готелю "Б"……………………………………………………………
2.2. Організація роботи служби прийому та обслуговування………………………………………………………
2.3. Організація обслуговування на житлових поверхах……………..
2.4. Організація надання додаткових послуг в готелі ………………..
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ……………………………………………
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .............................................
Додаток 2.
Титульна сторінка курсової роботи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Івано-Франківський технікум ресторанного сервісу і туризму
Національного університету харчових технологій
Спеціальність: 5.14010101 «Готельне обслуговування»
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни "Організація та технологія обслуговування в готелях»
на тему:
"ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЛУЖБИ ПРИЙОМУ І РОЗМІЩЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА)
Виконав (ла) студент (ка) групи _____
___________________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові)
Керівник курсової роботи
________________________________
(посада, науковий ступінь, звання)
__________________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові)
м.Івано-Франківськ - _____
(рік)
Додаток 3.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Івано-Франківський технікум ресторанного сервісу і туризму
Національного університету харчових технологій
Циклова комісія туристично-ресторанного напряму
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Напрям підготовки: 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»
(шифр і назва)
Спеціальність: 5.14010101 «Готельне обслуговування»
(шифр і назва)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора з НР
______________ О.Г.Стахів «____» ____________ 2015 р.
З А В Д А Н Н Я
на курсову роботу студента
______________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові)
Дисципліна "Організація та технологія обслуговування в готелях»
Тема роботи _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Керівник роботи_______________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по-батькові)
Затверджено на засіданні циклової комісії туристично-ресторанного напряму протокол №__від «___» ______201__ р.,
Строк подання студентом роботи до «___» ___________ 201__ р.
Перелік питань, які потрібно розкрити
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата видачі завдання «___» _________ 201__ р.
Керівник курсової роботи __________ _______________
(підпис) (ПІП)
Із завданням та графіком виконання курсової роботи ознайомлений
____________ _________________________
(підпис)(ініціали, прізвище)
Додаток 4.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Івано-Франківський технікум ресторанного сервісу і туризму
Національного університету харчових технологій
РЕЦЕНЗІЯ
на курсову роботу

Студента______________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
Курсу___________ групи _____________ форми навчання __________________
Курсова робота з____________________________________________________
(назва навчальної дисципліни)
Тема ______________________________________________________________
Реєстраційний № ____, дата одержання « ___ » ____________ 201___ р.
Керівник __________________________________________________________
(вчене звання, прізвище, ініціали)
Зміст рецензії
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Допущено до захисту «___»_________201___ р.__________________________
(підпис рецензента)
Курсову роботу захищено «___» __________ 201__ р.
З оцінкою____________________________________

Приложенные файлы

  • docx 25367788
    Размер файла: 49 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий