Мет. рек. до курсових з ПЕДАГОГІКИ 2013р.


ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ОДЕСЬКЕ ПЕДАГОГІЧНЕ УЧИЛИЩЕ»

Методичні рекомендації
щодо написання курсових робіт
з педагогіки


для студентів спеціальності 5.01010201 Початкова освіта
рівень підготовки – «молодший спеціаліст»
м. Одеса, 2013 рік

Укладач: Власова Ганна Володимирівна – «спеціаліст І категорії», викладач психолого-педагогічних дисциплін, голова циклової комісії психолого-педагогічних та фахових дисциплін (спеціальність 5.01010201 Початкова освіта)Рецензенти:
Листопад Олексій Анатолійович - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної педагогіки Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Сирицька Галина Аркадіївна – «спеціаліст вищої категорії», викладач психолого-педагогічних дисциплін ВНКЗ «Одеське педагогічне училище».Розглянуто на засіданні циклової комісії психолого-педагогічних та фахових дисциплін (спеціальність 5.01010201 Початкова освіта)
Протокол № 7 від 22. 02. 2013 р.
Голова комісії ___________________ Власова Г. В.


Розглянуто на засіданні методичної ради ВНКЗ «Одеське педагогічне училище»
Протокол № ____ від 14. 03. 2013 р.
Голова методичної ради _______________________


ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ОДЕСЬКЕ ПЕДАГОГІЧНЕ УЧИЛИЩЕ»

Методичні рекомендації
щодо написання курсових робіт
з педагогіки

для студентів спеціальності 5.01010201 Початкова освіта
рівень підготовки – «молодший спеціаліст»


м. Одеса, 2013 рікЗМІСТ

Загальні положення..... 5
Структура курсової роботи..... 7
Вимоги до оформлення курсових робіт..... 8
Мова та стиль написанная курсової роботи.. 13
Додаток А «Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи».
Додаток Б «Зразок оформлення змісту курсової роботи».
Додаток Б «Рекомендована тематика курсових робіт з педагогіки».
Додаток Г «Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у курсовій роботі».ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Курсова робота є одним з перших наукових досліджень, яке виконують студенти педагогічного училища. У процесі її виконання значно розширюється науково-теоретичний кругозір з обраної проблеми, вдосконалюються навички самостійного вивчення літератури, вміння аналізувати й узагальнювати педагогічний досвід, засвоюється методика наукового дослідження.

Курсова робота – це форма самостійної роботи, одна із форм науково-дослідницької діяльності студента, яка передбачена нормативними документами, навчальними планами підготовки молодшого спеціаліста, як обов’язкова форма навчально-виховного процесу.

Виконання курсової роботи сприяє більш глибокому і міцному засвоєнню психолого-педагогічних та методичних знань; формуванню творчого ставлення до професійної діяльності вчителя початкової школи. Досвід науково-дослідницької діяльності, набутий студентом у процесі написання курсової роботи та опанування знань з педагогіки, психології і фахових дисциплін дає можливість майбутньому вчителю виконувати самостійне дослідження, що за своїм змістом повною мірою відповідає науково-методичному пошуку. Курсова робота не повинна обмежуватись реферуванням літературних джерел, а має включати вивчення передового педагогічного досвіду та елементи науково-педагогічного дослідження.
Тематика курсових робіт з педагогіки відповідає сучасним напрямам досліджень, науковому спрямуванню циклової комісії психолого-педагогічних та фахових дисциплін, розширює межі навчальної програми з педагогіки. Тему курсового дослідження студент обирає із запропонованого переліку або пропонує свою. При виборі теми дослідження варто уникати надзвичайно довгої назви чи надто складних термінів. Перш ніж визначитись з темою дослідження студенту необхідно ознайомитись з наявністю літератури, ступенем розроблення цієї теми. Після вибору теми курсової роботи, студент опрацьовує літературу (першоджерела, монографії, посібники тощо), складає зміст роботи та план дослідження і узгоджує їх з керівником.

Отже, виконання курсової роботи з педагогіки передбачає таку послідовність дій:
вибір теми та розкриття її актуальності;
складання списку джерел інформації;
складання плану (змісту) роботи;
опрацювання (аналіз) джерел інформації;
визначення теоретичного підходу до розв’язання визначеної проблеми, мети, завдань і методики дослідження;
проведення педагогічного експерименту та збір фактичного матеріалу;
обробка отриманих результатів, їх описовий або якісний та кількісний аналіз;
формулювання висновків проведеного дослідження;
оформлення курсової роботи відповідно до вимог;
захист курсової роботи.
Курсова робота повинна засвідчувати, що студент уміє вести самостійний науковий пошук, зіставляти та аналізувати певні проблемні ситуації, проводити науково-педагогічне дослідження.


СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Рекомендується наступна структура курсових робіт з педагогіки:
1. Титульна сторінка (додаток А).
2. Зміст курсової роботи (додаток Б).
3. Вступ в якому розкриваються: актуальність теми, ступінь її вивчення науковцями (обов’язково вказуються прізвища вчених, які розглядали проблему); мета і завдання роботи, її теоретичне й практичне значення; предмет та об’єкт дослідження; визначаються методи дослідження, які будуть використовуватись, а також база проведення дослідження.
4. Теоретична частина складається з двох глав, що за змістом мають відповідати спрямованості теми роботи, підпорядковуватись її меті й завданням, бути органічно взаємопов’язаними та мати приблизно однаковий обсяг.
5. Практична частина, що розкриває сутність дослідження, яке проводилось.
6. Висновки до яких прийшов студент, розкриваючи тему курсової роботи.
7. Додатки є необов’язковими, вони включають допоміжні матеріали (таблиці, схеми, ілюстрації, тощо).
8. Список використаних джерел інформації (літератури) розміщують в алфавітному порядку, він має складатись із: законів та нормативних актів, монографій, підручників, довідкової літератури, статей з періодичних видань та інтернет сайтів або електронних ресурсів.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

Робота виконується українською мовою, може бути написана власноручно чи набрана на комп'ютері.
Встановлені наступні формати:
аркуш формату А4 (210х297 мм);
поля: зліва не менше як 25 мм, справа – не менше як 10 мм, зверху та знизу – не менше як 20 мм;
міжрядковий інтервал 1,5;
шрифт Times New Roman;
кегль шрифту 14;
назви розділів/підрозділів роботи – напівжирний шрифт кегль 14, крапка в кінці назви не ставиться;
цифри розділів/підрозділів – арабські.
У друкованому варіанті на одній сторінці тексту міститься 38-40 рядків по 68-70 знаків у кожному. Робота, подана в рукописному варіанті, має бути написана розбірливим почерком.
Текст повинен бути надрукований чисто і грамотно.
Окрім оформлення робота повинна бути виконана якісно по змісту та наповненню.
Нумерація сторінок: сторінки обов'язково нумеруються у верхньому правому куті. Відлік сторінок слід починати з титульного аркуша. Сторінка, яка є наступною після титульної, де знаходиться зміст роботи – друга (у верхньому правому куті «2»).
Зміст роботи виконує також і роль плану. Текст роботи повинен бути розбитим на частини, що відповідають пунктам плану (змісту роботи). Напроти кожного пункту обов’язково вказується номер сторінки, на якій він починається.
Зміст повинен уміщатися на одну сторінку. Найчастіше для змісту використовують текст з інтервалом 1,5. Не заборонено для покращення вигляду змісту використовувати інтервал 2. Якщо план (зміст роботи) не вміщується на одну сторінку, то рекомендується використовувати інтервал 1.
Вступ, кожний розділ, висновки, список використаних джерел інформації слід починати з нової сторінки. Робота, в якій такого поділу не зроблено, тобто, якщо вона буде написана суцільним текстом, повертається на доопрацювання.
Посилання для всіх робіт є обов’язковими. Вони мають наступний вигляд: [2, 5, 14] наведені числа відповідають номерам джерел інформації , які були використані при написанні даної частини роботи або [12, c 14] перше число – номер джерела інформації яке було використано, друге число – номера сторінки.
Цитати беруться в лапки і обов'язково супроводжуються посиланням на джерело інформації.
Використання абревіатури допускається за умови якщо у тексті роботи необхідно вживання традиційних (загальноприйнятих) для педагогічної науки абревіатурних скорочень. Наприклад: ЗУН – знання, вміння, навички; НВК – навчально-виховний комплекс; ЗОШ – загальноосвітня школа, тощо.
Якщо тема роботи передбачає використання специфічних скорочень та абревіатур, то необхідно на третій сторінці, після «Змісту» і перед «Вступом», подати «Список умовних скорочень».
Малюнки, таблиці і графіки нумерують в порядку появи їх в тексті подвійною нумерацією в межах розділу арабськими цифрами. Першим числом в нумерації ставиться номер розділу, за ним через крапку ставиться порядковий номер малюнка, таблиці або графіка в розділі.

Наприклад:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
Малюнок 2.1. Дерево і обличчя

Види пам’яті
Таблиці 1.2.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
Таблиця у разі переносу на іншу сторінку повинна містити нумерацію колонок, а спочатку на новій сторінці справа пишеться (наприклад): Продовження таблиці 1.2.
Наприклад:
Види пам’яті
Таблиці 1.2.
За провідним аналізатором
За предметом діяльності
За тривалістю зберігання
За формою психічної активності

1
2
3
4
Продовження таблиці 1.2.
1
2
3
4
Графік 2.2. Динаміка розвитку логічного виду мислення


Література. Список використаних джерел інформації складається в алфавітному порядку. Кількість використаних в роботі примірників не менше 30 джерел (зразок див. додаток Г).

МОВА ТА СТИЛЬ НАПИСАННАЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Курсова робота в педагогічному училищі – кваліфікаційна робота, тому значну увагу слід звернути на її мовностилістичний аспект.
Для наукового тексту характерним є змістовна лаконічність, завершеність логічних зв’язків, цілісність та послідовність розвитку думки. На рівні цілого тексту визначальними характеристиками наукового тексту: цілеспрямованість; відсутність емоційно забарвлених елементів мови; наявність точних висловлювань; наявність спеціальної педагогічної термінології, яка в лаконічній формі дає розгорнуті визначення процесів та понять.
Науковий стиль характеризується певними мовними рисами. Головною з яких є те, що виклад матеріалу ведеться від третьої особи множини ( ми, на нашу думку, товщ).
Пропонуємо мовні конструкції, які слід вживати в тексті курсової роботи:
причини і наслідку, умови і наслідку (проте; однак, тому що, и, в (у) наслідок цього, в (у) результаті, в (у) залежності від, у зв’язку з цим, згідно з, відповідно до, за таких умов, за такої умови, через, якщо (ж), то це свідчить про, вказує на, засвідчує на, дає можливість, дозволяє, сприяє, має значення тощо);
часова співвіднесеність і порядок викладення інформації (спочатку / насамперед / у першу; передусім зазначимо, наступним кроком у дослідженні, одночасно, у той же час, поряд із цим, у подальшому, у наступному, останнім часом, насамкінець тощо);
всебічний розгляд об’єкта (з точки зору типовості, конкретності, сутності тощо) (з точки зору, в цьому розумінні, взагалі, зокрема, як правило, у тому числі, в основному, з одного боку, з іншого боку, крім того, окрім, у контексті, за концепцією тощо);
зіставлення і протиставлення інформації (однак, проте, також, так само; порівняно, у протилежність, на противагу, навпаки, аналогічно, таким же чином, разом із тим тощо);
виокремлення частин висловлювання (головне, зупинимося на головному, необхідно зазначити, маємо підкреслити (зазначити), слід мати на увазі, треба врахувати, характерно, що тощо);
доповнення, уточнення інформації (крім того, більше того, до речі, між іншим, головним чином, особливо, точніше, у тому числі, а саме тощо);
зв'язок з попередньою інформацією (як було сказано/ показано/ зазначено / встановлено / одержано/ виявлено / з’ясовано; як свідчать дані; на підставі даних з таблиці/ графіків виходить / можна встановити; як видно із таблиці; як зазначено у таблиці / схемі; як (уже) вказувалося вище / зазначалося раніше / підкреслювалося, вище(нижче); вище йшлося про; у зв’язку з цим; у зв’язку з вище викладеним; названий, останній, попередній, відповідний, вищеописаний, вищевказаний, вищенаведений, виведений, доведений, класифікований, завершений, описаний, перерахований, розглянутий, сформульований, установлений, аналогійний, схожий, подібного типу, розглядуваний; той, що аналізується тощо);
об’єктивна оцінка інформації (природно, само собою зрозуміло, безперечно, безсумнівно, очевидно, навряд чи, начебто, у дійсності, насправді, дійсно, правда, точніше, зрозуміло, швидше за все, на перший погляд, зрештою, дослідження показало, аналіз підтвердив тощо);
ілюстрація зазначеного (наприклад, так, як приклад, прикладом може слугувати, проілюструємо яскравими прикладами, розглянемо приклад, про що можна судити за, продовжимо ілюструвати, проаналізуємо типові приклади, унаочнимо тощо).

Використання вищенаведених лексичних одиниць сприяє логічному представленню думки, запобігає хибним повторам, допомагає уникати висловів, що не стосуються наукового дослідження, скеровує хід думки, дотримуючись правил ведення наукового пошуку відповідно до розділів дослідження.

Додаток А
Форма № Н-6.01


Вищий навчальний комунальний заклад
«Одеське педагогічне училище»

Циклова комісія психолого-педагогічних та фахових дисциплін
(спеціальність 5.01010201 Початкова освіта)
КУРСОВА РОБОТА
з педагогіки


на тему: «_____________________________________________________»


Студента (ки) ІV курсу, групи Ш – 4 ___
напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта
спеціальності 5. 01010201 Початкова освіта

_______________________________________
(прізвище та ініціали)

Керівник _______________________________
________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)

Оцінка: _________________________________

Члени комісії:
________________ ___________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
м. Одеса – 2013 рік

Додаток Б
ЗМІСТ
Вступ 3
Розділ 1 Характеристика стану проблеми в науковій літературі. 6
1.1. 6
1.2. 15
1.3. 20
Розділ 2 22
2.1. 22
2.2. 24
Висновки 27
Література
· 28
Додатки 29
Додаток В

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА
КУРСОВИХ РОБІТ З ПЕДАГОГІКИ

Закон України «Про освіту», його значення, практичне застосування.
Правові засади сучасної освіти в Україні.
Формування особистості школяра засобами української народної педагогіки.
Українські народні традиції, звичаї та обряди як основа формування в учнів духовних цінностей моральності.
Соціальне середовище та його виховні функції.
Формування духовних цінностей і моральності у молодших школярів.
Виховання в учнів розумових потреб і гуманного ставлення до батьків, інших людей.
Виховання учнів початкової школи на трудових традиціях українського народу.
Система трудового виховання, його зміст у початковій школі.
Формування у молодших школярів трудової культури засобами народознавства.
Трудова культура, її зміст, методи і засоби формування.
Народна педагогіка про особливості трудового виховання дітей.
Активізація пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання.
Спільна робота сім’ї та школи в педагогічному процесі.
Загальнолюдські цінності у вихованні учнів.
Виховання громадянської культури учнів.
Підготовка учнів до життєтворчості як умова розвитку особистості.
Національні духовні цінності у виховній системі школи.
Педагогічні умови проведення дидактичних ігор на уроках (предмет – за вибором).
Особливості роботи класного керівника у початковій школі.
Педагогічні основи налагодження взаємодії сім’ї та школи.
Педагогічні основи роботи з обдарованими дітьми.
Застосування вчителем різних організаційних форм навчання.
Формування творчої особистості учня.
Використання елементів акторської та режисерської майстерності в педагогічній діяльності вчителя.
Дидактичні умови диференціації навчання на уроках.
Виховання дітей в неповних сім’ях.
Проблеми взаємовідносин вчителів і учнів та шляхи їх розв’язання.
Проблеми взаємовідносин батьків і дітей в сучасній сім’ї та шляхи їх розв’язання.
Естетичне виховання школярів засобами художньої літератури.
Виховання гуманізму у школярів.
Українознавство як засіб патріотичного виховання учнів.
Морально-естетичне виховання школярів засобами фольклору.
Система екологічної освіти та природоохоронного виховання учнів у початковій школі.
Створення виховуючи ситуацій у педагогічному процесі.
Організація позакласної роботи у початковій школі.
Форми позашкільної роботи з учнями.
Роль родинного виховання в формуванні особистості.
Сім’я та школа – головні соціальні інститути виховання дітей.
Виховна робота в групах продовженого дня.
Розумове виховання учнів початкових класів.
Моральне виховання учнів початкових класів.
Трудове виховання учнів початкових класів.
Патріотичне виховання учнів початкових класів.
Статеве виховання учнів початкових класів.
Економічне виховання учнів початкових класів.
Екологічне виховання учнів початкових класів.
Правове виховання учнів початкових класів.
Естетичне виховання учнів початкових класів.
Фізичне виховання учнів початкових класів.
Позакласна і позашкільна виховна робота з учнями початкових класів.
Система роботи класного керівника.
Організаційні форми роботи в школі.
Різні підходи до класифікації методів навчання.
Використання методу проектів у навчальному процесі.
Види контролю за якістю знань, умінь і навичок.
Теоретичні засади управління навчально-виховним процесом.
Використання педагогічної діагностики в навчально-виховному процесі.
Педагогічний аналіз уроку в системі внутрішкільного управління.
Роль методичної служби у розвитку педагогічної творчості вчителя.
Демократизація управління загальноосвітньою школою.
Використання Інтернету як засобу прилучення молоді до світової культури.
Учителі-новатори (нагороджені урядовими нагородами України (області, району, міста, школи) та їхній досвід роботи.

Додаток Г

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У КУРСОВІЙ РОБОТІ


Характеристика джерела
Приклад оформлення

Книги: 

Один автор
Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. - Львів: Свічадо, 2006. - 307 с. - (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV-V ст.; № 14).
Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. - К.: ін-т математики, 2006. - 111 с. - (Математика та її застосування) (Праці / ін-т математики НАН України; т. 59).
Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. - К. : Асамблея діл. кіл: ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. - 311 с. - (Ювеліри України; т. 1).
Шкляр В. Елементал: [роман] / Василь Шкляр. - Львів: Кальварія, 2005. - 196, [1] с. - (Першотвір).

Два автори
Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх. док. / і. Матяш, Ю. Мушка. - К.: Києво-Могилян. акад., 2005. - 397, [1] с. - (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична"; вип. 1).
Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. - К.: Прецедент, 2006. - 93 с. - (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; вип. 11).
Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. і. Баштанник. - Львів: Растр-7, 2007. - 375 с.

Три автори
Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д.; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. - Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. - XLIII, 265 с.


Чотири автори
Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов і. В., Нечипорук А. А.]. - К.: НДі "Украгропромпродуктивність", 2006. - 106 с. - (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).
Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. - К.: Вища освіта, 2006. - 478, [1] с. - (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П'ять і більше авторів
Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.]; под ред. Г. С. Никифорова. - [3-е изд.]. - Х. : Гуманитар. центр, 2007. - 510 с.
Формування здорового способу життя молоді: навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. - К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. - 115 с. - (Серія "Формування здорового способу життя молоді": у 14 кн., кн. 13).

Без автора
Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. - К.: Грані-Т, 2007. - 119 с. - (Грані світу).
Воскресіння мертвих : українська барокова драма: антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. - К.: Грамота, 2007. - 638, [1] с.
Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХіХ - початку ХХ століття: [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. - К.: Грані-Т, 2007. - 190, [1] с.
Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. - Чернівці: Рута, 2007. - 310 с.

Словники
Географія: словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. - Х.: Халімон, 2006. - 175, [1] с.
Тимошенко З. і. Болонський процес в дії: словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. і. Тимошенко, О. і. Тимошенко. - К.: Європ. ун-т, 2007. - 57 с.
Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. - К.: Карпенко, 2007. - 219 с.
Європейський Союз: словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. - 2-ге вид., оновл. - К.: К.і.С., 2006. - 138 с.
Законодавчі та нормативні документи
Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К.: Парлам. вид-во, 2006. - 207 с. - (Бібліотека офіційних видань).
Медична статистика статистика: зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. - К.: МНіАЦ мед. статистики: Медінформ, 2006. - 459 с. - (Нормативні директивні правові документи).
Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій: СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. - Офіц. вид. - К.: ГРіФРЕ: М-во палива та енергетики України, 2007. - Vі, 74 с. - (Нормативний документ Мінпаливенерго України. інструкція).

Електронні ресурси
Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III-IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. - 80 Min / 700 MB. - Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. - (Бібліотека студента-медика) - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. - Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.- Назва з контейнера.
Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. - К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. - (Всеукр. перепис населення, 2001). - Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. - Назва з титул. екрану.
Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. "Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, і. А. Павлуша // Бібліотечний вісник - 2003. - № 4. - С. 43. - Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm

НОТАТКИ
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обличчя і дерево Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 25367783
    Размер файла: 169 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий