Методичні вказівки до виконання курсового проек..

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання курсового проекту з курсу

«ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА»

(для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом
підготовки 6.092100 «Міське будівництво і господарство»)

Харків – ХНАМГ – 2008
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Технологія будівельного виробництва» (для студентів 3 курсу за напрямом підготовки 6.092100 - «Міське будівництво і господарство») / Укл.: М.Г.Костюк, Г.Г. Осташевська, І.І. Кобзар. – Харків: ХНАМГ, 2008. – с. 28.
Укладачі: М.І. Костюк,
Г.Г. Осташевська,
І.І. Кобзар.Рецензент: канд. техн. наук, доц. Панченко В.О.

Рекомендовано кафедрою технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів. Протокол № 5 від 27.12.2007р.З М І С Т
Загальні положення..4

1. Методика виконання розділів проекту.......5
1.1. Характеристика об’єкту ................5
1.2. Вибір стропуючих пристроїв.................7
1.3. Вибір методів монтажу конструкцій [2, 3, 4, 5, 9]...7
1.4. Вибір монтажного крана.....8
1.5. Вибір оптимального варіанта монтажу збірних конструкцій...12
1.6. Розрахунок калькуляції трудових витрат і розробка
календарного графіка виконання робіт ...15
1.7. Вибір транспортних засобів......17

Список літератури.....21
Додатки...22

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

У цих методичних вказівках подані рекомендації з розробки технології зведення одноповерхових промислових будівель.
Мета курсового проекту: закріпити і поглибити знання студентів з теоретичного матеріалу, а також набути навички самостійно приймати технологічні й організаційні рішення у питаннях монтажу збірних залізобетонних конструкцій, проектуванні технології та комплексної механізації монтажних процесів.
Проект включає: розрахунково-пояснювальну записку на 25-35 стор. і технологічну карту на аркуші формату А-1.
Основою виконання курсового проекту є завдання, яке містить:
розміри будівлі у плані;
характеристики збірних конструкцій;
умови доставки збірних елементів на об’єкт.
Розрахунково-пояснювальна записка включає наступні розділи:
Вступ.
Характеристика об’єкта, що будується.
Визначення обсягів монтажних робіт.
Вибір методів монтажу.
Вибір монтажних кранів.
Складання калькуляції трудових затрат і заробітної плати.
Складання календарного плану виконання монтажних робіт.
Вибір транспортних засобів.
Визначення техніко-економічних показників проекту.
Розробка заходів техніки безпеки.
Графічна частина містить:
Схему технологічних маршрутів монтажних комплектів з вказівкою стоянок кранів (М 1:100; 1:200; 1:400) (рис. 1).
Схеми монтажу основних збірних елементів з вказівкою послідовності монтажу, вильоту стріли, висоти підйому, розмірів, прив’язки монтажного крану (М 1:50; 1:100)
Календарний графік проведення монтажних робіт.
Схеми основних захватних пристроїв і пристроїв для тимчасового кріплення елементів.
Техніко-економічні показники проекту.
Вказівки щодо виконання робіт з вимогами до їхньої якості.
Заходи техніки безпеки.
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Рис. 1 - Схема технологічних маршрутів монтажних комплектів
, – технологічні маршрути кранів;
, – технологічні маршрути ланок робітників;
– напрям руху автотранспорту.

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РОЗДІЛІВ ПРОЕКТУ
Характеристика об’єкта
Стисло викладають призначення об’єкта, будівельну характеристику, розробляють компоновочну схему об’єкта (рис. 2).
До таблиці 1 вносять основні характеристики збірних елементів. Кількість елементів визначають за компоновочною схемою. Вагові характеристики збірних елементів обчислюють за довідковими даними (додаток 4) [14].
Таблиця 1
№ п/п
Елемент
Марка елементу
Ескіз
Кількість
Маса, т


одного
усіх


Об’єм робіт з урахуванням допоміжних процесів, пов’язаних з зведенням конструкцій, заносять до табл. 2.
Таблиця 2
№ п/п
Процес
Одиниця виміру ЄНіР
Формула розрахунку
Об’єм робіт
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Рис. 2 - Компоновочна схема об’єкта
КН, КВ – колони наружні та внутрішні;
ПБН, ПБВ – підкранові балки наружного та внутрішнього прогонів;
ПФ, СФ – підкрокв’яні і крокв’яні ферми;
ПП. – плити покриття.
Виконуючи монтаж збірних залізобетонних конструкцій, згідно з ЄНіР [11] до складу робіт включають:
монтаж елементів, шт.;
зварювання стиків, метрів погонної довжини. Приймати стик однієї ферми з колонами 1,2 – 1,3 м шва; стик однієї підкранової балки з колонами – 1,0 – 1,2 м шву; стики плити покриття з фермами – 0,6 – 1,0 м шву;
стики колон з фундаментами (шт);
стики підкранових балок з колонами.
Вибір стропуючих пристроїв
Відповідно до довідкових даних обирають стропуючі пристрої з урахуванням їхнього призначення та вантажопід’ємності.
Ескізи пристосувань заносять до табл. 3.
Таблиця 3
Наймену-вання
Призна-чення
Ескіз
Вантажо-під’ємність
Маса, т
Висота, т

Вибір методів монтажу конструкцій [2, 3, 4, 5, 9]
Залежно від конструктивних та об’ємнопланувальних рішень технологія спорудження промислових будинків має свої особливості.
Розрізняють зведення одноповерхових будинків легкого, середнього і важкого типів.
Монтаж конструкцій одноповерхових промислових будинків можливо виконувати різними методами (роздільним, комплексним, комбінованим).
За роздільним методом конструкції певного типу монтують окремим потоком. Наприклад, спочатку – колони, потім – підкранові балки і т. п. Для виконання робіт ланки робітників працюють з оптимально підібраним краном.
Комплексний метод монтажу передбачає установку, вивірку і закріплення всіх конструкцій одного осередку будинку.
Комбінований метод – це поєднання роздільного і комплексного методів. Наприклад, під час монтажу конструкцій одноповерхового будинку, спочатку встановлюють колони (як при роздільному методі), а потім усі інші конструкції (як при комплексному методі). Метод ефективний за наявності на будівельному майданчику кількох типів монтажних механізмів.
Будинки в плані поділяють на кілька дільниць для можливого суміщення робочих будівельних процесів і організації будівельного потоку.
Дільниці визначають залежно від майбутньої технології виробництва, кількості прогонів. Дільниці можуть розміщуватися в прогонах уздовж будинку, впоперек, або формуватися з типових секцій. Залежно від розмірів та маси конструкцій використовують різноманітні схеми руху монтажних кранів. Слід зазначити, що використання кранів з великою вантажопід’ємністю дозволяє з однієї стоянки крана монтувати більше конструкцій, але в цьому випадку збільшується вартість експлуатації кранів. Легкий кран під’їжджає на кожну наступну стоянку для монтажу чергових конструкцій, що ускладнює процес, проте витрати на його експлуатацію будуть мінімальними.
Під час монтажу колон рух крану посередині вважають раціональним у прогонах 12,18 м; у прогонах 24,30 м кран рухається вздовж боків. Під час монтажу покриття, коли ферми розміщують кроком 6 м, кран рухається посередині вздовж прогону. Якщо ферми розміщують з кроком 12 м, то для монтажу покриття застосовують схему, за якою кран може рухатись впоперек прогону.
У цьому розділі записки наводять аналіз існуючих методів монтажу одноповерхових промислових будинків (послідовність установки конструкцій та схеми руху кранів). Для кожного комплекту додають накреслені схеми установки конструкцій у одному прогоні, на схеми наносять місця стоянок, а також напрями руху автотранспорту.
Як правило, монтаж конструкцій проводять без проміжного їхнього розвантаження, а з транспорту, який під’їжджає до монтажного крану з того боку, з якого конструкції ще не змонтовані.
Вибір монтажного крана
Монтаж конструкцій одноповерхових промислових будинків виконують, як правило, мобільними кранами. Монтаж конструкцій – це комплексний процес, який включає підготовчі роботи (доставку елементів, складування) і основні (установку та закріплення). Проектування комплексного процесу складається з вибору механізмів для кожного монтажного комплекту. Крани обирають у відповідній послідовності.
На першій стадії виконують розрахунки відповідно до прийнятої схеми роботи крана (рис. 3, 4). Крани обирають за технічними характеристиками.

Рис. 3 - Схеми визначення монтажних характеристик збірних елементів
13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415 - монтажні виліти гака крану для колон, підкранових балок, підкрокв'яних ферм, крокв'яних ферм, плит покриття;
13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415 - висота підйому гака для колон, крокв'яних ферм, плит покриття.
Висота підйому монтажного гака
13 EMBED Equation.3 1415, (1)
де 13 EMBED Equation.3 1415 – рівень монтажної відмітки, на яку монтується елемент, м;
13 EMBED Equation.3 1415 – висота монтажного елементу, м;
13 EMBED Equation.3 1415 – запас за висотою, що вимагається за умовами безпеки монтажу, м;
13 EMBED Equation.3 1415 = 0,5
·
·
·1м;
13 EMBED Equation.3 1415 – висота стропування, тобто відстань від верха монтованого елемента до гака крана [5, 2];
13 EMBED Equation.3 1415 – висота поліспаста (мінімальна відстань від гака крана до стріли крана),
13 EMBED Equation.3 1415
· 1,5
· 2м;
Необхідний виліт гака крана 13 EMBED Equation.3 1415 визначають відповідно до прийнятої схеми руху крана графічним методом, як відстань від осі обертання крана до центру ваги елемента. (рис. 3).
Виліт гака крана 13 EMBED Equation.3 1415 при монтажі ферм та плит покриття визначають або графічним методом (рис. 4), або за формулою. Визначаючи виліт гака крана треба пам’ятати, що відстань між будівлею і стрілою крана не повинна бути меншою ніж 1м.
13 EMBED Equation.3 1415, (2)
де 13 EMBED Equation.3 1415 – виліт гака, м;
а – половина монтуємого елемента, м;
d – відстань між будівлею і стрілою крана, 1м;
13 EMBED Equation.3 1415 – висота підйому гака, м;
13 EMBED Equation.3 1415 – висота стропування, м;
13 EMBED Equation.3 1415 – висота поліспаста, м.


Рис. 4 - Схеми визначення монтажних характеристик збірних елементів:
а – стріла, б – стріла
13 EMBED Equation.3 1415 – виліт гака крана при монтажі плит покриття;
13 EMBED Equation.3 1415 – довжина стріли крана;
13 EMBED Equation.3 1415 – довжина гуська;
13 EMBED Equation.3 1415 – монтажна висота плити покриття.
Монтажну масу визначають як суму маси елемента та монтажних пристроїв, які підіймають разом з елементом під час монтажу: стропуючі пристрої, траверси, підкоси, елементи риштувань і пр. (т).
13 EMBED Equation.3 1415, (3)
де 13 EMBED Equation.3 1415 – маса елемента, т;
13 EMBED Equation.3 1415 – маса стропуючих пристроїв і пристосувань, встановлених на монтуємому елементі до підйому, т. [5, 12]
Отримані значення монтажних характеристик збірних елементів зводять у табл. 4.
Таблиця 4
№ п/п
Найменування елемента
Маса елемента, Ре , т
Маса стропуючих пристроїв,
·Рстр
Монтажна маса,
Рм , т
Висота підйому гака,
Hг , м
Варіант 1
Варіант 2Виліт гака,
Lкр , м
Вантажопідйомність крана ддя даного виліта стріли
Марка крана
Виліт гака,
Lкр , м
Вантажопідйомність крана ддя даного виліта гака
Марка крана1.5. Вибір оптимального варіанта монтажу збірних конструкцій

Вибір виконують порівнянням техніко-економічних показників [6].
тривалість установки конструкцій, зм.;
трудомісткість монтажу 1т конструкцій, люд.зм.
За умови спільної роботи кранів, які включаються послідовно, тривалість установки конструкцій Tj визначається залежно від кількості кранів, послідовності й сполучення їхньої роботи. (рис. 5, 6).


Рис. 5 - Тривалість монтажу Рис. 6 - Тривалість монтажу
при Ткр1 < Ткр2 при Ткр1 < Ткр2
Послідовність розрахунку наступна:
Визначають тривалість монтажу конструкцій для кожного комплекту (зм), кожним краном.
Визначають розміри дільниць для можливого суміщення робочих будівельних процесів.
Розраховують тривалість монтажу по варіанту.
Тривалість установки конструкцій кожним краном визначають за формулою
13 EMBED Equation.3 1415 (4)
де 13 EMBED Equation.3 1415 – тривалість монтажу і-го комплекту, зм.;
і – номер комплекту у варіанті;
k – кількість різновидів конструкцій в і-м комплекті;
13 EMBED Equation.3 1415 – тривалість циклу робіт крана при установці конструкцій певного виду, хв.;
13 EMBED Equation.3 1415 – обсяг робіт, які монтуються краном конструкцій, шт.;
1,2 – коефіцієнт перевиконання норм;
13 EMBED Equation.3 1415 – тривалість зміни, год., за умови п’ятиденного робочого тижня – 8,2;
13 EMBED Equation.3 1415 – коефіцієнт використання робочого часу крана в зміну (приймається для самохідних кранів – 0,85);
Тривалість циклу роботи крана при установці одного елементу, хв.:
13 EMBED Equation.3 1415, (5)
де 13 EMBED Equation.3 1415 – висота підйому гака при монтажі кожного з видів конструкцій, м;
V1, V2, V3 – відповідно швидкість підйому, опускання гака, пересування крана, м/хв;
13 EMBED Equation.3 1415 – середній кут повороту стріли крана при монтажі кожного типу конструкцій, град.;
13 EMBED Equation.3 1415 – швидкість повороту стріли, об/хв.;
13 EMBED Equation.3 1415 – час на зміну вильоту гака крана, хв.;
13 EMBED Equation.3 1415 – середня відстань переміщення крана, що припадає на 1 елемент, м;
13 EMBED Equation.3 1415 – коефіцієнт, що враховує сполучення робочих рухів крана (приймають 0,8);
13 EMBED Equation.3 1415 – тривалість виконання ручних операцій, хв;
Значення V1, V2, V3, 13 EMBED Equation.3 1415 знаходять у додатку 3. Значення ручних операцій у додатку 2.
Розміри дільниць у одноповерхових промислових будинках визначають, пам’ятаючи, що дільниця – це частина будинку, на котрій у даний час виконують роботи тільки одного виду. За розмір дільниці можливо прийняти половину прогону.
Для визначення тривалості монтажу будинку у кожному варіанті необхідно побудувати графік виконання робіт (рис. 5, 6).
Тут можуть бути два випадки:
1. тривалість роботи другого крана більше або дорівнює тривалості першого. Тобто Ткр1
· Ткр2 . У цьому випадку тривалість монтажу конструкцій за варіантом
13 EMBED Equation.3 1415, (6)
де 13 EMBED Equation.3 1415тривалість установки конструкцій 1м краном на першій ділянці, зм;
j – номер варіанту.
2. у випадку, коли перший кран зайнятий на монтажі конструкцій більше ніж другий, тривалість монтажу конструкцій у цьому випадку визичається за формулою
13 EMBED Equation.3 1415, (7)
де 13 EMBED Equation.3 1415 – тривалість установки конструкцій другого комплекту на останній дільниці, зм;
2. трудомісткість монтажу 1т конструкцій у люд.зм. згідно з варіантом визначають за формулою:
13 EMBED Equation.3 1415 (8)
де IF – кількість монтажних комплектів у варіанті;
M – маса конструкцій, які монтують, у варіанті, т;
13 EMBED Equation.3 1415 – трудомісткість монтажу конструкцій і-го комплекту, люд.зм.;
13 EMBED Equation.3 1415, (9)
де 13 EMBED Equation.3 1415 – трудомісткість установки конструкцій, люд.зм.;
13 EMBED Equation.3 1415 – трудомісткість монтажу крана, демонтажу, люд.зм.;
Значення 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415 знаходять у додатку 3.
13 EMBED Equation.3 1415 – трудомісткість технічного обслуговування крана, пробного пуску, люд.зм.;
13 EMBED Equation.3 1415, (10)
де IRM – кількість монтажників (по ЄНіР)
Показники ТОП зводять у табл. 5.
Таблиця 5
Варіант
Тривалість монтажу, зм.
Трудомісткість монтажу 1т конструкції, люд.зм./т


1.6. Розрахунок калькуляції трудових витрат і розробка календарного графіка виконання робіт
Калькуляції складають у відповідності до встановленого переліку робіт їхніх об’ємів та ЄНіР. Форма калькуляції наведена у табл. 6, у

Приложенные файлы

  • doc 25367763
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий