Перелік завдань до контролю

Методичні рекомендації до
самостійної роботи


Теорія і технології роботи з різними соціальними групами
(Технології роботи за місцем проживання)


Для студентів 5 курсуСпеціальність 7.01010601 Соціальна педагогіка

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів
з дисципліни Теорія і технології роботи з різними соціальними групами
(Технології роботи за місцем проживання)

Закон України „Про вищу освіту" від 17 січня 2002 року та державні стандарти вищої освіти передбачають виділення в навчальних планах у вищих навчальних закладах часу для самостійної (поза аудиторної) роботи студентів. Навчальний час, відведений для цієї форми роботи згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993 р. №161 повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної навчальної дисципліни.
Саме самостійна робота набуває все більшого значення й актуальності сьогодні, оскільки обсяг навчального матеріалу з правознавства досить значний, і не все можна встигнути розглянути під час аудиторних занять. Отже, правильна організація власної самостійної роботи з боку студента є важливою запорукою успішного навчання і ефективного засвоєння ним знань.
Метою самостійної роботи є вироблення навичок опрацювання нормативно-правових актів, спеціальної літератури та інших матеріалів, необхідних для належного засвоєння предмета навчальної дисципліни, а також для розвитку сталих умінь до самостійного вивчення і викладання одержаної інформації.
Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять, без участі викладача. Лише у ході самостійної роботи студент має можливість розвинути пізнавальні та виконавчі здібності, пам'ять, самостійне мислення, наполегливість і, головне, виробити вміння самостійного здобуття знань.
Під час самостійної роботи краще за все проявляються індивідуальні особливості студента, його здібності та нахили.
Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, необхідних для вивчення навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій викладача тощо. Серед них значне місце посідає саме методичні матеріали, завдання та вказівки викладача, а також рекомендована спеціальна література та нормативно-правові акти.
Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці, навчальному кабінеті або комп'ютерному класі університету, а також у домашніх умовах.
Головне в правильній організації самостійної роботи - її планування, яке, в принципі, вже задане робочою програмою навчальної дисципліни. Приступаючи до самостійного вивчення матеріалу, перш за все треба уважно ознайомитись з джерелами, що стосуються певної теми, розподілити питання на більш та менш складні. Виконуючи самостійну роботу студент повинен законспектувати основний зміст теми, при цьому уникаючи механічного переписування джерел. Окрім слід виділяти основні теоретичні положення, ключові слова, спеціальні терміни і поняття.
Самостійна робота студента повинна розпочинатися ще до початку лекційних занять, тобто слід активно використовувати систему упереджувального читання підручників та навчальних посібників. Це дозволяє закласти теоретичну базу для більш глибокого сприйняття інформації під час лекції.
Під час самостійної роботи студенту пропонуються наступні види завдань для опанування матеріалу з конкретної теми курсу:
- вивчити матеріали теми;
- скласти термінологічний словник;
- продумати відповіді на питання для самоконтролю;
- підготувати тези виступу під час аудиторного заняття і   підготовити реферат з рекомендованих тем;
- виконати   завдання,   передбачені   робочою   програмою   навчальної дисципліни.
Самостійна робота носить індивідуальний характер, однак можливе й колективне осмислення та вивчення навчального матеріалу. Однією з таких форм є проведення самостійної роботи студентів під керівництвом викладача, яке проводиться відповідно до розкладу навчальних занять, з метою підвищення рівня підготовки студентів, ознайомлення їх з нормативно-правовими актами та отримання необхідної допомоги з боку викладача щодо теоретичних положень окремих галузей законодавства чи аспектів їх практичного застосування.
Перевірка виконання самостійної роботи проводиться викладачем на семінарських заняттях, а також виноситься на підсумковий модульний контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних навчальних занять.
При підготовці до письмової комплексної контрольної роботи кожному студенту необхідно в першу чергу ознайомитись з переліком запитань, що виносяться на модульний контроль. Потім переглянути конспект лекцій, звертаючись при цьому до Конституції та чинного законодавства України, повторити поняття та терміни, їх ознаки, функції, види, структуру тощо.
Зміст самостійної роботи

Зміст завдань
К-сть год.

Модуль І

1
Тема 1. Соціальна робота на мікрорівні
Мета соціальної роботи на мікрорівні, індивідуальна робота з клієнтами. Професійні завдання.
Оволодіння етикою соціальної роботи як основи професійної діяльності.
Зміст соціалізуючого процесу у відкритій соціально-педагогічній системі Перехід від педагогіки заходів у школах, клубах до створення соціалізуючих центрів у соціумі, до соціалізуючого середовища.
Принципи, на яких базується методика соціалізації особистості у відкритій соціально-педагогічній системі.
Механізм взаємодії, єдності і наступності виховного впливу у всіх мікросоціумах, членом якого є дитина.
Особливість мікросоціуму у соціально-педагогічній системі.
Значення соціально-педагогічної системи як відкритої системи.
Рівні позитивного прояву «відкритої» соціально-педагогічної системи у макро- і мікросередовищах.
8/10*

2
Тема 2. Соціальне мікросередовище як фактор формування особистості
Вплив факторів соціально-педагогічної системи на процес соціального становлення особистості. Зовнішні та внутрішні фактори формування особистості і її розвитку у соціумі.
Педагогічні умови соціалізації особистості. Основне завдання соціально-педагогічних інститутів – соціалізація особистості з урахуванням особливостей її життєдіяльності в середовищі, в діяльності, в ситуації. Структура процесу розвитку (види діяльності).
Умови ефективної діяльності соціально-педагогічних інститутів. Особливість впливу конкретного соціуму на молоду людину чи дитину, позитивні і негативні тенденції.
Функції соціально-педагогічної системи (за В.Г. Литвиновичем).
Основні напрямки, зміст діяльності і завдання виховних інфраструктур у системі соціалізації.
Характеристика суб’єктів діяльності (три групи).
Узагальнений критерій оцінки діяльності соціальних служб для молоді.
8/10*

3
Тема 3. Місцепроживання як місце виховання.
Єдність і спадкоємність виховних дій в різних сферах життєдіяльності людини – найважливіший принцип педагогіки.
Поняття «виховання» і соціалізація.
Школа – один з провідних інститутів виховання. Позашкільне середовище: стихійність впливу.
Місце проживання як найбільш стабільна сфера життєдіяльності учнів, частина виховного середовища і як сфера ідейно-морального формування особистості. Проблема посилення виховної значущості сфери дозвілля.
Позашкільне середовище як сфера реалізації процесу взаємодії школи з іншими інститутами.
8/10*

Модуль ІІ

4
Тема 4. Історія розвитку позашкільних установ
Тенденції розвитку школи і пов'язаних з нею позашкільних установ. Спеціалізовані дитячі бібліотеки, дитячі клуби, гуртки, дитячі музеї, театри, різні форми фізичного і лікувально-профілактичного напряму; поява дитячих колоній і комун (20-і рр.). Кінець 30-х – початок 40-х рр. - оборонно-масовий і військово-патріотичний напрям у позашкільній роботі з учнями.
Вплив розвитку школи як базового державного інституту на розвиток системи позашкільних установ, її структури і змісту, форм і методів у 70-80-і роки.
Нові напрями в роботі позашкільних установ. Розвиток муніципальних центрів позашкільної роботи, центрів розвитку дітей, будинків науково-технічної творчості, шкіл-театрів, дитячо-юнацьких центрів дозвілля.
Створення системи соціально-психологічного захисту і реабілітації підлітків і молоді (підліткові і сімейні клуби, різновікові загони, клуби спілкування, соціально-педагогічно-виробничі комплекси (СПВК), правові клуби.
8/10*

5
Тема 5. Роль позашкільних установ у вихованні дітей
Провідний принцип організації роботи позашкільних установ - добровільність об'єднання дітей по інтересах.
Ідея комплексності і багатопрофільності діяльності дітей в позашкільних установах. Формування гуманістичного відношення до дитини. Демократизація взаємин в установах додаткової освіти.
Особливості роботи позашкільних установ, індивідуалізація темпу і обсягу освоєння дітьми знань і умінь. Психологічно комфортні умови, сприяючі особистісному зростанню дитини.
Роль позашкільних установ в професійному самовизначенні дітей і підлітків. Комплексний характер впливу позашкільної роботи на становлення особистості підростаючої людини.
Урахування індивідуальних і вікових особливостей дітей в роботі за місцем проживання. Домінуюча роль педагогів-вихователів в роботі з учнями початкових класів; заняття художньо-естетичного напряму, в гуртках юнатсько-біологичного напряму; колективно-групові форми занять.
Психолого-педагогічна характеристика підліткового віку. Роль педагога-організатора позашкільної установи при роботі з підлітковою аудиторією.
8/10*

6
Тема 6. Специфіка позашкільної соціально-педагогічної роботи за місцем проживання
Інститути соціалізації особистості сім`я, школа і позашкільні установи, їх особливості. Проблема взаємодії соціальних інститутів, об`єднання і координація зусиль для управління впливом засобів масової комунікації, колективів, суспільних організацій, установ народної освіти.
Цілі і завдання соціальних інститутів з виховної роботи за місцем проживання; функції, специфічні виховні можливості.
Забезпечення впливу на сім`ю, допомога сім`ї з метою її зміцнення і найбільш повного використання її виховних можливостей.
Система управління цих інститутів, основні складові.
8/10*

Модуль ІІІ

7
Тема 7. Мікрорайон як територіально обмежена спільнота людей в сімейно-побутовому середовищі.
Залежність від конкретних регіональних умов, природних і національних особливостей, своєрідності структури і типу побудови житлового масиву, його культурно-виробничого оточення, місця розташування (місто, село).
Структура адміністративних мікрорайонів. Напрямки діяльності центру виховної роботи.
Характеристики («паспорти») на сім`ї, групи неформального спілкування школярів. Узагальнені характеристики.
Визначення завдань, відбору змісту, форм, методів виховної роботи у мікрорайоні. Комплексний підхід до розв’язання соціально-виховних і господарських завдань. Секції Центру виховної роботи.
8/12*

8
Тема 8. Типологія позашкільних освітньо-виховних закладів та специфіка їх діяльності
Загальна характеристика стану виховної діяльності позашкільних закладів, їх ролі у ланці безперервної освіти і виховання учнівської молоді.
Комплексні позашкільні заклади: Будинки творчості дітей та юнацтва, Палаци учнівської молоді, Центри дитячої творчості, клуби при районних соціальних службах та клуби за місцем проживання тощо. Спеціалізовані однопрофільні позашкільні виховні заклади: станції юних техніків, дитячі флотилії, дитячі туристичні станції, станції юних натуралістів тощо.
Тенденція залучення школярів до гуртків та позашкільних закладів порівняно з підвищенням кількості населення. Дитячі оздоровчі заклади.
Закономірності щодо комплексності позашкільних установ залежно від міст, де вони розташовані.
Ступенева система позаурочної виховної роботи. Проблема професійного забезпечення позашкільних закладів працівниками всіх рівнів.
Основні умови ефективної діяльності цих виховних інститутів.
Проблема розвитку системи управління в сучасних умовах. Формуванням нормативно-правової бази для всіх ланок освіти. Перспективи вдосконалення соціально-виховної діяльності. Сучасні загальні тенденції розвитку позашкільних виховних закладів.
8/12*

9
Тема 9. Центри соціального обслуговування сім'ї і дітей
Соціальна політика щодо сім'ї і дітей, створення установ соціального обслуговування.
Центри: дозвілля, патронату сімейного типу, допомоги сім'ї під час кризи.
Центри змішаного типу.
Соціальна служба у справах сім'ї, дітей і молоді. Центри реабілітації дітей-інвалідів.
Центри дозвілля.
Медико-соціальний центр.
Тимчасові притулки надання тимчасової допомоги сім'ї, що потрапила, в біду, притулки для дітей.
Соціальні готелі для дорослих, для підлітків і молоді.
Центр психолого-педагогічної допомоги сім'ї і дітям.
Центри соціальної реабілітації дітей і підлітків.
Центри соціального захисту.
Дошкільні центри соціально-педагогічної підтримки.
Робота з батьками.
Організація центрів сімейного дозвілля.
8/12*


Всього
72/96*Перелік навчально-дослідних завдань
1. Написати анотації до публікацій щодо соціально-педагогічної роботи за місцем проживання.
2. Скласти соціально-педагогічну характеристику (паспорт) мікрорайону.
3. Розробити схему (презентацію) за темою: «Вплив місця проживання на формування особистості дитини».
4. Скласти схему «Завдання, об’єкти, структура соціально-педагогічних служб»
4. Підготувати сценарій ділової гри «Підліток у мікрорайоні: поведінка, спілкування, діяльність».
5. Підготувати міні-лекцію на тему «Соціальний захист дітей і підлітків».
6. Розробити план виховного заходу у мікрорайоні
7. Скласти план благодійної роботи за місцем проживання
8. Скласти план з організації вільного часу дітей і підлітків за місцем проживання.
9. Зібрати матеріали про роботу дитячо-підліткових клубів за місцем проживання (у мікрорайоні).
10. Написати реферат: «Права дитини і дитяче самоврядування за місцем проживання»
11. Описати соціальний портрет дитини у сучасному суспільстві.
12. Зібрати фото матеріали за темою «Національна культура, традиції та звичаї у формування особистості за місцем проживання»
13. Реферат: «Соціально-педагогічна робота з сім`єю у мікрорайоні (селі)».
14. Презентація: «Організація спортивно-оздоровчої роботи з дітьми і підлітками за місцем проживання».

Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 25367638
    Размер файла: 83 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий