ЗАВДАННЯ до ТЕОРЕТИЧНОЇ роботи

Харківська державна академія культури


Факультет - «Кіно,телемистецтва»
Кафедра - «Телерепортерської майстерності»
Освітньо-кваліфікаційний рівень – «спеціаліст»
Напрям підготовки – мистецтво 0202
(шифр і назва)
Спеціальність телерепортерство 7.02020301
(шифр і назва)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри _____________(Т.О.Логінова)

“__25__” _вересня 2012рокуЗ А В Д А Н Н Я
НА ДИПЛОМНИЙ РОБОТУ СТУДЕНТЦІ
Турчин Олені Вікторівні
(прізвище, ім’я, по батькові)
1. Тема роботи – «Розвиток регіонального радіомовлення в Україні та США на прикладі компаній ООО «АРТА ПЛЮС» та Wheeler Broadcasting»._
керівник роботи - Курінна Ганна Вікторівна, кандидат мистецтвознавства, доцент -------------------------------------------------------------------------------------
( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання )

2. Строк подання студентом роботи – «30» травня 2013 року__________

3. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


6. Консультанти розділів роботи
Розділ
Прізвище, ініціали та посада
консультанта
Підпис, датазавдання видав
завдання
прийняв

Розділ 1
Розділ 2
Розділ 3
Розділ 4
додатки7. Дата видачі завдання – 25 вересня 2012 року


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


з/п
Назва етапів дипломної роботи
Строк виконання етапів роботи
Примітка


Студент –. _________ Турчин О.В
( підпис )
Керівник роботи _____________ ______________________
( підпис ) (прізвище та ініціали)

Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 415

Приложенные файлы

  • doc 25367614
    Размер файла: 59 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий