методичка до семінарських занятть

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ВСП ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова циклової комісії
юридичних дисциплін
____________ О.В.Шевців
«____» ___________2012 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
для підготовки до семінарських занять
з дисципліни «Судочинство в господарських судах»

для студентів спеціальності 5.03040101 «Правознавство»
Напрям підготовки 6.030401 «Право»

Склала:
викл. Оприско О.І.
Метою проведення семінарських занять є перевірка засвоєння студентами матеріалу курсу «Судочинство в господарських судах» та вміння застосовувати набуті теоретичні знання під час вирішення практичних завдань.
Під час семінарського заняття студенти повинні продемонструвати вміння самостійно аналізувати матеріал, аргументовано відповідати на основні питання теми, використовуючи відповідні нормативні акти.
Для підготовки до семінарського заняття, студентам пропонується список необхідних для опрацювання джерел: перелік нормативних актів, навчальних посібників та судової практики.
Приступаючи до виконання теоретичного завдання, студенти повинні:
опрацювати відповідний розділ підручника до теми, навчального посібника та конспекти лекцій;
самостійно (на основі вже отриманої та проаналізованої інформації) підібрати спеціальну літературу (монографії, необхідні статті з періодичних видань, необхідні нормативно - правові акти, міжнародні документи та ін. джерела до завдання роботи); опрацювати підібрану самостійно літературу;
зробити самостійний аналіз теоретичного питання за складеним планом з посиланням на відповідну літературу і нормативні акти.
Механічне цитування підручника, навчального посібника, монографії чи матеріалу з періодичних видань не допускається. Відповіді на питання плану повинні бути повними, обґрунтованими, з аналізом не лише можливих порушень чинного законодавства, а й з визначенням наслідків таких порушень.
Виконання практичного завдання (задачі) виконується письмово і вимагає повної та аргументованої відповіді на поставлене в ньому запитання.
Для виконання роботи рекомендується використати літературу, яку подано наприкінці кожного плану семінару.
Усі незадовільні оцінки та пропущені заняття студенти відпрацьовують в усній формі при наявності зошита з виконаними завданнями та задачами. Не відпрацювання незадовільних оцінок та пропущених занять є підставою для не атестації студента.
В кінці семінарського заняття викладач оцінює відповіді студентів та робить відповідні записи до журналу.


Тема 1 Поняття, предмет, система та принципи господарського процесу
(1 година)

Поняття господарського процесу
Стадії господарського процесу.
Господарське процесуальне право (предмет, метод, система, джерела, правовідносини).
Господарське процесуальне право як юридична наука і навчальна дисципліна.
Принципи господарського процесуального права.

Навчальні посібники:
Балюк І.А. Господарське процесуальне право : Навч.-метод. Посібник.-К.:КНЕУ,2002.-248 с.
Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Основи господарського процесуального права України : Навч посіб.- Суми : ВТД “Університетська книга”, 2003.-220 с.
Роїна О.М. Господарський процес: Практичний посібник. (2-е вид.).-К.: КНТ,2005.208 с.
Шелухін М.Л., Зубатенко О.М. Господарське процесуальне право : Навч. посіб у схемах.-К: центр навчальної літератури,2006.-264 с.
Притика Д., Титов М. Арбітражний процес України. Навчальний посібник. Харків. 2000. – ч. ІІ.

Титов М. Арбітражне судочинство на порозі змін // Збірник рішень та арбітражної практики ВАСУ. 1994. №1.

Форма контролю – фронтальне опитуванняТема 2 Триланкова система господарських судів (1 година)


Місце господарських судів в судовій системі України. Місцеві господарські суди (склад, повноваження).
Апеляційні господарські суди України(склад, повноваження). Особливість утворення апеляційних господарських судів України.
Вищий господарський суд України (склад, повноваження).
Верховний суд України (Судова палата у господарських справах).

Завдання ( виконати письмово) Проаналізуйте особливість утворення апеляційних господарських судів в Україні згідно з Указом Президента України “Про утворення апеляційних господарських судів та затвердження мережі господарських судів України ” від 11 липня 2001 року № 511/ 2001

Список рекомендованої літератури:
Нормативні акти
Конституція України , прийнята Верховною Радою України 28.06.1996р //Відомості Верховної Ради України.-1996.-№ 30.-ст. 141
Закон України “Про судоустрій” від 02.02 2002 року // Відомості Верховної Ради України, 2002, № 27-28, ст. 180
Указ Президента “Про утворення апеляційних господарських судів та затвердження мережі господарських судів України ” від 11 липня 2001 року № 511/ 2001
Інструкція з діловодства в господарських судах України: Затв. наказом Голови Вищого господарського суду України від 10 грудня 2002 року № 75
Наказ Вищого господарського суду України “Про утворення судових палат у Вищому господарському суді” від 27 лютого 2003 року № 18

Навчальні посібники:
Балюк І.А. Господарське процесуальне право : Навч.-метод. Посібник.-К.:КНЕУ,2002.-248 с.
Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Основи господарського процесуального права України : Навч посіб.- Суми : ВТД “Університетська книга”, 2003.-220 с.
Роїна О.М. Господарський процес: Практичний посібник. (2-е вид.).-К.: КНТ,2005.208 с.
Шелухін М.Л., Зубатенко О.М. Господарське процесуальне право : Навч. посіб у схемах.-К: центр навчальної літератури,2006.-264 с.
Форма контролю – індивідуальне опитування

ТЕМА: 3 Підвідомчість справ господарським судам (1 година)

Поняття та види підвідомчості.
Критерії розмежування справ, що підвідомчі господарським судам.
Справи підвідомчі господарським судам

Нормативні акти:
Конституція України
Господарський процесуальний кодекс України
Цивільний процесуальний кодекс України
Закони України: “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про інвестиційну діяльність”, “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”
Рішення Конституційного Суду України “Про відповідність Конституції України (конституційності) п.1 ст.14 АПК України (справа про підсудність спорів ВАСУ); “У справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім” Кампус Коттон клаб” щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів)” від 9 липня 2002 р.
Роз’яснення ВАСУ “Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ арбітражним судам” (від 8.02.96.; 18.11.97.; 17.03.98.; 16.04.98.); “Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ зі спорів за участю іноземних суб’єктів господарської діяльності (21.09.93;18.11.97); “Про деякі питання практики застосування ГПК (25.02.92.; 19.03.93.; 23.03.94.; 28.04.95.; 18.09.97.; 16.04.98) В збірнику Господарське судочинство України: правові засади та судова практика. – К.: “Ін Юре”, 2004.
Інформаційний лист ВАС України “Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів” (10.03.98)
Інформаційний лист ВАС України “ Про Рішення Конституційного Суду України” від 09.07.2002 р.
Інформаційний лист ВАС України “ Про Рішення Конституційного Суду України зі справи №1-8/2002 про оспорювання актів у господарському суді” від 12.07.2002 р.
Інформаційний лист ВАСУ від 20.07.95 р. “Щодо визначення підвідомчості цивільних справ та господарських спорів”.


Тестові завдання виконати письмово:
1. Київський міський господарський суд розглядає справи у спорах:
1). усі, які підвідомчі господарським судам
2). у яких однією із сторін є обласна державна адміністрація
3). справи у спорах про право власності на майно
4). у яких однією із сторін є Севастопольська міська адміністрація
5). у яких однією із сторін є Сімферопольська міська адміністрація2. Усі підвідомчі господарським судам справи розглядають:
апеляційні господарські суди;
господарські суди;
районні господарські суди;
обласні господарські суди;
місцеві господарські суди.
3. Розмежування компетенції між судами щодо розгляду підвідомчих їм справ, є:
юрисдикцією справ;
підвідомчістю;
територіальною підсудністю;
підсудністю;
родовою підсудністю.


4. Господарським судам непідвідомчі:
справи у спорах, що виникають при укладенні, зміні і розірванні договорів.
спори про встановлення цін на продукцію, якщо вони відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін
спори, що виникають при погодженні стандартів
спори про визнання недійсними актів з підстав, зазначених у законодавстві
справи, у яких відсутній спір про право.

Вирішіть задачі письмово
Задача. Будинок, який перебуває на балансі Верховної Ради України, згідно з постановою КМУ, передано для розміщення Конституційного Суду України. Управління справами ВРУ звернулось з позовом до Вищого Господарського Суду України з позовом про визнання недійсною постанови КМУ про передачу будинку.
Представник КМУ проти позову заперечував. Він вважав, що дана справа не підвідомча ВГСУ, оскільки у відповідності до Конституції України акт КМУ має право скасовувати Президент України. Зробіть аналіз задачі. Яке рішення повинен прийняти суд? Який процесуальний документ він повинен прийняти?
Задача. Закрите акціонерне товариство “Ракета” звернулось до Львівського місцевого господарського суду із позовом про визнання недійсними актів ревізії його фінансово-господарської діяльності за 2004 рік проведеного Львівського міського податковою адміністрацією. Львівська міська податкова адміністрація заперечувала проти позову посилаючись на те, що акти ревізії непідвідомчі розглядові в судах. Вирішіть спір.

Форма контролю – фронтальне опитування, контрольна робота
Тема 4 Підсудність справ ( 1 година)

Поняття судової підсудності
Справи підсудні місцевим господарським судам
Поняття територіальної підсудності


Нормативні акти:
Конституція України
Господарський процесуальний кодекс України
Цивільний процесуальний кодекс України
Закони України: “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про інвестиційну діяльність”, “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”
Рішення Конституційного Суду України “Про відповідність Конституції України (конституційності) п.1 ст.14 АПК України (справа про підсудність спорів ВАСУ); “У справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім” Кампус Коттон клаб” щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів)” від 9 липня 2002 р.
Роз’яснення ВАСУ “Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ арбітражним судам” (від 8.02.96.; 18.11.97.; 17.03.98.; 16.04.98.); “Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ зі спорів за участю іноземних суб’єктів господарської діяльності (21.09.93;18.11.97); “Про деякі питання практики застосування ГПК (25.02.92.; 19.03.93.; 23.03.94.; 28.04.95.; 18.09.97.; 16.04.98) В збірнику Господарське судочинство України: правові засади та судова практика. – К.: “Ін Юре”, 2004.
Інформаційний лист ВАС України “Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів” (10.03.98)
Інформаційний лист ВАС України “ Про Рішення Конституційного Суду України” від 09.07.2002 р.
Інформаційний лист ВАС України “ Про Рішення Конституційного Суду України зі справи №1-8/2002 про оспорювання актів у господарському суді” від 12.07.2002 р.
Інформаційний лист ВАСУ від 20.07.95 р. “Щодо визначення підвідомчості цивільних справ та господарських спорів”.

Вирішити тестові завдання письмово

1. Якщо справа не підсудна даному господарському суду:
суд відмовляє у прийнятті позовної заяви;
суд повертає позовну заяву;
суд направляє матеріали справи за встановленою підсудністю;
суд залишає заяву без розгляду;
суд залишає заяву без руху.

2. Справа, прийнята господарським судом до свого провадження з додержанням правил підсудності:
направляється судом за встановленою підсудністю;
розглядається судом по суті;
повертається заявникові;
залишається без розгляду;
направляється судом у Вищий господарський суд.

3. В разі непідсудності справи, господарський суд:
відмовляє в прийнятті позовної заяви
повертає позовну заяву
надсилає матеріали за встановленою підсудністю
відкладає розгляд справи
зупиняє провадження по справі

Задача (виконати письмово)
Акціонерне товариство “Сокіл” звернулося в Господарський суд Львівської області з позовом про розірвання договору з Львівським обласним управлінням Ощадного банку України
Господарський суд у прийнятті заяви відмовив мотивуючи це тим, що справа непідсудна даному суду, оскільки позов необхідно подати за місцем знаходження органу управління Ощадного банку України. Проаналізуйте ситуацію. Визначіть підсудність даної справи.


Форма контролю – фронтальне опитування

ТЕМА: 5 Учасники господарського процесу (1 година)

Склад господарського процесу, суду. Процесуальний статус судді у господарському процесі
Сторони в господарському процесі.
Треті особи в господарському процесі.
Прокурор в господарському процесі
Участь в господарському процесі державних та інших органів.
Представники сторін та третіх осіб.

Здійснюючи підготовку треба обов’язково ознайомитись із проектом Господарського процесуального кодексу.

Нормативні акти, судова практика та спеціальна література:
Конституція України
ЗУ Про судоустрій України // ВВР., 2002, № 27-28. Ст.180.
Господарський процесуальний кодекс України
Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”// ВВРУ. 1999. №42-43. Ст. 858.
Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. № 2887-ХП.
Рішення Конституційного Суду України від 08.04.1999 р. № 3-рп /99 у справі за конституційним поданням ВАС України та ГПУ щодо офіційного тлумачення положень статті 2. Арбітражного процесуального кодексу України (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді). // Господарське судочинство в Україні: правові засади та судова практика.-К.: “ІН ЮРЕ”, 2004. С.406.
Рішення ВАС України “Про деякі питання практики застосування”// Господарське судочинство в Україні: правові засади та судова практика.-К.: “ІН ЮРЕ”, 2004, С. 467-480; сторінка “Законодавство України: сайт Верховної Ради.
Роз’яснення Президії ВАС України Про участь в господарському процесі відособлених підрозділів юридичних осіб // Там же. С.509
Роз’яснення ВАС України “Про участь в господарському процесі відособлених підрозділів юридичних осіб”// Там же. С.431.
Арбитражный процесс. Учебник для вузов. Под ред. М.К.Треушникова. М.: Изд-во “Спарк”. 1997.
Богдан Й.Г. Суб’єкти арбітражних процесуальних правовідносин// Вісник ЛДУ. Львів. 1994. Вип. 31.
Притика Д.М., Титов М.І. Арбітражний процес: законодавства та практика застосування. Навчальний посібник (Станом на 1.01.1999 р.). –Харків: Консул, 1999. –ч. І.
Притика Д., Титов М. Арбітражний процес України. Навчальний посібник. Харків. 2000. – ч. ІІ.
Осетинський А. Додержання законності при вирішенні господарських спорів. Право України. 1999. №4. С.11-16.
Побирченко И.Г. Советский арбитражный процесс. Учебное пособие. К. 1988.
Притика Д. Арбітражний суд на етапі переходу до ринкових відносин // Право України. 1992. №9.
Притика Д. Арбітражний суди України: завдання по удосконаленню організації роботи. Право України. 2000. №4. С.3-8.
Притика Д. Арбітражні суди в Україні: історія, сьогодення перспективи розвитку. Право України. 2001. №2. С. 19-27.
Титов М. Арбітражне судочинство на порозі змін // Збірник рішень та арбітражної практики ВАСУ. 1994. №1.
Щербина В.С. Господарське право України. -К.: Атіка. -1999.
Проект Господарського процесуального кодексу України.

Вирішіть тести письмово:
1. Позивач під час розгляду справи має право:
визнати позов частково
відмовитись від позову
визнати позов повністю
закрити провадження по справі
зменшити розмір позовних вимог
2.Третя особа, яка заявила самостійні вимоги може вступити в процес за умови:
знаходження в матеріально-правовому зв'язку з однією з сторін
подавши позов до однієї або двох сторін
досудове врегулювання спору
попередньої перевірки судом матеріальної зацікавленості
попередньої перевірки судом процесуальної зацікавленості
3. Обов'язок по доказуванню покладається на:
прокурора
господарський суд
експертів
сторони
сторін і господарський суд
4. Третя особа, яка заявила самостійні вимоги може вступити в процес за умови:
знаходження в матеріально-правовому зв'язку з однією з сторін
подавши позов до однієї або двох сторін
досудове врегулювання спору
попередньої перевірки судом матеріальної зацікавленості
попередньої перевірки судом процесуальної зацікавленості
5. Відповідач у господарському процесі має право:
відмовитись від позову
визнати позов повністю
змінити підстави позову
змінити предмет позову
визнати позов частково
6. Прокурор, який вступив в уже розпочатий процес користується правами:
позивача
відповідача
третьої особи
прокурора
не користується ніякими правами
7.У разі пред’явлення позову прокурори чи його заступником, позивачем у цій справі буде вважатись:
прокурор
заступник прокурора
державний орган, який здійснює від імені держави відповідні функції у відповідних правовідносинах
держава особисто
відповідний фінансовий орган

Вирішіть задачі письмово.
Задача 1. До господарського суду Львівської області з позовною заявою звернулось товариство обмеженою відповідальністю "Беркут" до ПП "Венделла" про усунення перешкоди у користуванні автостоянкою.
В обґрунтування своїх вимог ТзОВ "Беркут" посилалось на довідку Львівського обласного державноп комунального бюро технічної інвентаризації (ОДКБМІ), що спірна територія автостоянки знахдиться над складськими і підсобними приміщеннями (на даху) ТзОВ "Беркут".
Заперечуючи проти позовних вимог ПП "Венделла" зазначало, що спірною територією автостоянки вони користуються у відповідності до договору оренди укладеного із ВАТ "Універмаг Львів".
В зв'язку з цим ПП "Венделла" просило залучити "Універмаг Львів" третьою особою. ВАТ "Універмаг Львів" могло підтвердити неправомірність володіння складськими приміщеннями ТзОВ "Ресторан Беркут'' оскільки спірні автостоянки і складські приміщення належать "Універмагу Львів". Вони стали власністю ВА" "Універмаг Львів" у зв'язку з приватизацією.
Суд у залученні ВАТ "Універмаг Львів" третьою особою відмовив через його недоцільність.
Дайте аналіз задачі? Визначте процесуальне становище учасників?
Задача 2. Задовольняючи позов концерну "Вистріл" до ВАТ "Спокій" господарський суд Волинської області в рішенні суду зменшив розмір завданих позивачеві збитків із 25,000 грн. До 10,000., посилаючись на те, що ст..205 ЦК та стаття 83 ГПК суд має право у виняткових випадках зменшити розмір неустойки (пені, штрафу), яка підлягає стягненню з сторони, що порушувала зобов'язання.
Зробіть аналіз задачі. Концерн "Вистріл" вважав, що зменшити розмір має право позивач.
Задача 3. До господарського суду з позовом від власного імені звернувся Стрийський рай вузол електрозв'язку. Суд припинив провадження по справі, оскільки матеріалами справи підтверджено той факт, що рай вузол зв'язку є структурним підрозділом "Львівтелеком" і не має права юридичної особи.
Зробіть аналіз задачі. Чи має право структурний підрозділ звернутись із позовом до господарського суду. Як повинен поступити суд? Визначте процесуальне-правове положення структурного підряду.
Задача 4. Приватне підприємство “Здобуток” звернулось з позовом до ліквідаційної комісії концерну “Автомобільний завод” у зв’язку з відхиленням його, як кредитора претензій ліквідаційною комісією. У відзиві на позов, ліквідаційна комісія заперечувала проти своєї участі в якості відповідача посилаючись на те, що в її повноваження входить організація діяльності на ліквідації підприємства, а також вона є юридичною особою.
Зробіть аналіз задачі. До кого потрібно звернутись п.п. “Здобуток”? Якщо ліквідаційна комісія виявляється неналежним суб’єктом, які роз’яснення повинен зробити суддя?
Задача 5. Львівська обласне управління юстиції звернулось до місцевого господарського суду з позовом про визнання недійсним рішення про реєстрацію благодійної організації “Все для малят”. В позові відповідачем зазначено благодійну організацію “Все для малят” а підставою, для визнання реєстрації недійсного, визначається факти фальсифікації документів.
Благодійна організація заперечувала проти своєї участі у справі відповідачем, посилаючись на те, що на момент реєстрації такої організації не існувало.
Зробіть аналіз задачі. Хто повинен бути відповідачем? Мотивуйте свій висновок з посилкою на закон. Які процесуальні інститути мають місце у цьому разі?
Додаткові задачі до теми: Особи, які беруть участь у справі.
Задача 6. ВАТ “Львівський універмаг” звернувся до Львівського міського бюро технічної інвентаризації (МБТІ) з позовом про визнання права власності на приміщення складу П.п.”Обрій”. Свою вимогу ВАТ “Львівський універмаг” мотивував тим, що МБТІ відмовляв позивачу у державній реєстрації складу.
Львівський господарський суд відмовив у відкриття провадження по справі мотивуючи тим, що МБТІ є неналежним відповідачем.
Визначте процесуальне положення зазначених суб’єктів.
Задача 7. Під час розгляду спору за позовом ТзВО “Мрія” до ВАТ “Галбуд” про передачу жилої площі в натурі ( виділ квартир) у будинку збудованому на дольових засадах, з’ясувалось, що жилий будинок заселений на підставі належно виданих ордерів. У зв’язку з цим, ТзВО “Мрія” звернулось до господарського суду із клопотанням змінити позовну вимогу. Замість виділу квартир просив вирішити питання про стягнення із ВАТ “Галбуд” вартості належних до передачі квартир.
Львівський господарський суд у задоволенні клопотання відмовив оскільки зміна предмету позову, тобто зміна вимоги можлива, щодо внесення дольщикам коштів на будівництво будинку. А також заміна вимоги не можлива під час розгляду справи у зв’язку з тим, що будуть порушені права відповідача ознайомитись з матеріалами справи та подання до суду доказів.
Визначте, якими правами користуються сторони? Чи має права позивач змінити предмет позову, та умови заміни?

Форма контролю – фронтальне опитування
Тема: 6 Докази. Судові витрати. Процесуальні строки. (1 година)


Поняття доказів та доказування в господарському процесі.
Види доказів.
Поняття судових витрат.
Склад судових витрат.
Поняття процесуальних строків.
Види процесуальних строків.
Обчислення процесуальних строків.


Нормативні акти, судова практика та спеціальна література:
Конституція України
ЗУ Про судоустрій України // Відомості Верховної Ради України, 2002, N 27-28 (12.07.2002), ст. 180
Господарський процесуальний кодекс України
Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами.
Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”// ВВРУ. 1999. №42-43. Ст. 858.
Роз’яснення ВАСУ Про деякі питання практики застосування АПК України // Збірник офіційних документів ВАСУ (на допомогу правникам та суб’єктам господарських правовідносин). К.: Вид-во “Козаки”. 1997. С.8: Право і практика. – 2001, №4
Роз’яснення ВАСУ Про участь в арбітражному процесі відособлених підрозділів юридичних осіб // Там же. С.105
Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України
Арбитражный процесс. Учебник для вузов. Под ред. М.К.Треушникова. М.: Изд-во “Спарк”. 1997
Богдан Й.Г. Суб’єкти арбітражних процесуальних правовідносин// Вісник ЛДУ. Львів. 1994. Вип.31.
Притика Д., Титов М. Арбітражний процес України. Навчальний посібник. Харків. 2001.
Осетинський А. Додержання законності при вирішенні господарських спорів. Право України. 1999. №4. С.11-16.
Побирченко И.Г. Советский арбитражный процесс. Учебное пособие. К. 1988.
Притика Д. Арбітражний суд на етапі переходу до ринкових відносин // Право України. 1992. №9.
Притика Д. Арбітражний суди України: завдання по удосконаленню організації роботи. Право України. 2000. №4. С.3-8.
Притика Д. Арбітражні суди в Україні: історія, сьогодення перспективи розвитку. Право України. 2001. №2. С. 19-27.
Титов М. Арбітражне судочинство на порозі змін // Збірник рішень та арбітражної практики ВАСУ. 1994. №1.
Щербина В.С. Господарське право України: Видання 3 – є перероблене і доповнене. – Київ: Юрінком Інтер 2002.
Притика Д., Титов М., Щербина В. Арбітражний процес: навчальний посібник. Харків: Консум, 2000. Ч.2. -416с.
Притика Д.М.Правові засади організації і діяльності господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення. – ІнЮре.Київ 2003.


Вирішіть тести письмово:
1. Обов'язок по доказуванні покладається на:
прокурора
господарський суд
експертів
сторони
сторін і господарський суд

2. Доказами у господарській справі є:
будь-які фактичні дані;
сукупність юридичних фактів;
обставини, якими сторони обґрунтовують своїх вимоги та заперечення;
засоби доказування;
вимоги і заперечення сторін

3. Не є засобами доказування в господарському процесі:
пояснення представників сторін третіх осіб
висновки судових експертів
покази свідків
письмові докази
речові докази

4. Належними доказами є:
ті, які передбачені для даних обставин у законодавстві
ті, які мають значення для справи
письмові докази
висновки експерта
документи, звіти


Форма контролю – індивідуальне опитування Тема Запобіжні заходи (2 години)


Поняття та види запобіжних заходів
Підстави вжиття запобіжних заходів
Заява про вжиття запобіжних заходів та порядок розгляду заяви.
Припинення запобіжних заходів

Нормативні акти, судова практика та спеціальна література:

Господарський процесуальний кодекс України
Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами.
Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”// ВВРУ. 1999. №42-43. Ст. 858.
Роз’яснення ВАСУ Про деякі питання практики застосування АПК України // Збірник офіційних документів ВАСУ (на допомогу правникам та суб’єктам господарських правовідносин). К.: Вид-во “Козаки”. 1997. С.8: Право і практика. – 2001, №4
Роз’яснення ВАСУ Про участь в арбітражному процесі відособлених підрозділів юридичних осіб // Там же. С.105
Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України
Арбитражный процесс. Учебник для вузов. Под ред. М.К.Треушникова. М.: Изд-во “Спарк”. 1997
Богдан Й.Г. Суб’єкти арбітражних процесуальних правовідносин// Вісник ЛДУ. Львів. 1994. Вип.31.
Притика Д., Титов М. Арбітражний процес України. Навчальний посібник. Харків. 2001.
Осетинський А. Додержання законності при вирішенні господарських спорів. Право України. 1999. №4. С.11-16.
Завдання (виконати письмово) – Складіть заяву до господарського суду про вжиття запобіжного заходу.

Форма контролю – фронтальне опитування Тема: Досудове врегулювання господарських спорів. (2 години)


Поняття досудового врегулювання спору.
Претензія. Форма та порядок пред’явлення претензії. Порядок і строки розгляду претензії.
Повідомлення заявника про результати розгляду претензії. Зміст повідомлення.


Нормативні акти, судова практика та спеціальна література:
Господарський процесуальний кодекс України
Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”// ВВРУ. 1999. №42-43. Ст. 858.
Балюк І.А. Господарське процесуальне право : Навч.-метод. Посібник.-К.:КНЕУ,2002.-248 с.
Роїна О.М. Господарський процес: Практичний посібник. (2-е вид.).-К.: КНТ,2005.208 с.
Шелухін М.Л., Зубатенко О.М. Господарське процесуальне право : Навч. посіб у схемах.-К: центр навчальної літератури,2006.-264 с.
Роз’яснення ВАСУ Про деякі питання практики застосування АПК України // Збірник офіційних документів ВАСУ (на допомогу правникам та суб’єктам господарських правовідносин). К.: Вид-во “Козаки”. 1997. С.8: Право і практика. – 2001, №4
Роз’яснення ВАСУ Про участь в арбітражному процесі відособлених підрозділів юридичних осіб // Там же. С.105
Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України
Арбитражный процесс. Учебник для вузов. Под ред. М.К.Треушникова. М.: Изд-во “Спарк”. 1997
Богдан Й.Г. Суб’єкти арбітражних процесуальних правовідносин// Вісник ЛДУ. Львів. 1994. Вип.31.
Притика Д., Титов М. Арбітражний процес України. Навчальний посібник. Харків. 2001.
Осетинський А. Додержання законності при вирішенні господарських спорів. Право України. 1999. №4. С.11-16.
Побирченко И.Г. Советский арбитражный процесс. Учебное пособие. К. 1988.
Притика Д. Арбітражний суд на етапі переходу до ринкових відносин // Право України. 1992. №9.
Титов М. Арбітражне судочинство Притика Д. Арбітражні суди в Україні: історія, сьогодення перспективи розвитку. Право України. 2001. №2. С. 19-27.
на порозі змін // Збірник рішень та арбітражної практики ВАСУ. 1994. №1.
Щербина В.С. Господарське право України: Видання 3 – є перероблене і доповнене. – Київ: Юрінком Інтер 2002.
Притика Д., Титов М., Щербина В. Арбітражний процес: навчальний посібник. Харків: Консум, 2000. Ч.2. -416с.
Притика Д.М.Правові засади організації і діяльності господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення. – ІнЮре.Київ 2003.
Чернадчук В.Д. Сухонос В.В. Основи господарського процесуального права України. Навчальний посібник. – Університетська книга. м. Суми 2003.

Завдання (виконати письмово) – Змоделюйте господарський спір та складіть претензію відповідно до змодельованого господарського спору.


Форма контролю – фронтальне опитування ,
Тема: Позов. Забезпечення позову. Порушення позовного провадження.
(2 години)

Позовна форма захисту в господарському процесі. Поняття й елементи позову. Право на позов.
Прийняття позовної заяви. Відмова у прийнятті та повернення позовної заяви.
Забезпечення позову.
Процесуальні засоби захисту відповідача проти позову
Дії учасників процесу з підготовки справи до судового розгляду.


Нормативні акти, судова практика та спеціальна література:
Господарсько-процесуальний кодекс України.
Закони України: - “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом //ВВР. –1993. -№50. –ст.47.
“Про Антимонопольний комітет” //ВВР. –1993. -№50. –ст.47.
Роз’яснення Вищого господарського суду: “Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України”.
“Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову”.
“Про деякі питання визначення ціни позову, підсудності справ та сплати державного мита”.
“Про участь в господарському процесі відособленими підрозділами юридичних осіб”.

Вирішіть тестові завдання письмово:
1. Позовна заява повертається:
якщо в заяві не вказано повного найменування сторін, їх поштовий адрес
якщо не подано доказів сплати державного мита у встановленому порядку та розмірі
позов подано до підприємства, організації, які ліквідовано
не подано доказів вжиття заходів досудового врегулювання спору у встановленому порядку
заява не підлягає розгляду в господарських судах України

2. Суд відмовляє в прийнятті позовної заяви:
якщо в заяві не вказано повного найменування сторін, їх поштовий адреса
якщо не подано доказів сплати державного мита у встановленому порядку та розмірі
позов подано до підприємства, організації, які ліквідовано
не подано доказів вжиття заходів досудового врегулювання спору у встановленому порядку
заява не підлягає розгляду в господарських судах України

3. Позов забезпечується такими заходами:
призначенням експертизи
накладенням арешту на майно
накладення арешту на грошові суми
забороною відповідачеві вчиняти певні дії
зупинення стягнення на підставі виконавчого документу


5. Обов’язок по доказуванні покладається на:
прокурора
господарський суд
експертів
сторони
сторін і господарський суд


6. Суд відмовляє у прийнятті позовної заяви, якщо:
є рішення господарського суду між тими ж сторонами про той же предмет і з тих же підстав
є справа на розгляді в господарському суді між тими ж сторонами про той же предмет і з тих же підстав
не подано доказів вжиття заходів досудового врегулювання спорів
вимога позивача має неправовий характер
у позовній заяві не вказано повного найменування сторін, їх поштовий адрес

7. Господарський суд повертає позовну заяву:
якщо справа не підсудна суду
якщо справа непідвідомча суду
якщо справа має неправовий характер
якщо не подано доказів вжиття заходів досудового врегулювання спору
позов подано до підприємства, організації, яка ліквідована

8. Доказами у господарській справі є:
будь-які фактичні дані;
сукупність юридичних фактів;
обставини, якими сторони обґрунтовують своїх вимоги та заперечення;
засоби доказування;
вимоги і заперечення сторін

9. Не є засобами доказування в господарському процесі:
пояснення представників сторін третіх осіб
висновки судових експертів
покази свідків
письмові докази
речові докази

10. Належними доказами є:
ті, які передбачені для даних обставин у законодавстві
ті, які мають значення для справи
письмові докази
висновки експерта
документи, звіти


Вирішіть задачі письмово:
Задача. До господарського суду з позовом від власного імені звернувся Стрийський райвузол електрозв’язку. Суд припинив провадження по справі, оскільки матеріалами справи підтверджено той факт, що райвузол зв’язку є структурним підрозділом “Львівтелеком” і не має права юридичної особи.
Зробіть аналіз задачі. Чи має право структурний підрозділ звернутися із позовом до господарського суду? Як повинен поступити суд?
Задача. До господарського суду Львівської області надійшла позовна заява ТзОВ “Ампекс” до ВАТ “Приладбуд” про стягнення вартості матеріалів. Суддя повернув матеріали, оскільки позов був підписаний замість директора невстановленою особою, що підтверджується наявністю надпису “за директора” перед назвою посади керівника позивача.
Зробіть аналіз задачі.
Форма контролю – фронтальне опитування
Тема Поняття судового рішення (2 години)


Види судових постанов. Поняття, суть та зміст судового рішення.
Порядок постановлення судового рішення. Вимоги, які ставляться до судового рішення.
Виправлення недоліків судового рішення.
Судові ухвали.

Нормативні акти, навчальні посібники, судова практика:
Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами.
Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”// ВВРУ. 1999. №42-43. Ст. 858.
Роз’яснення ВАСУ Про деякі питання практики застосування АПК України // Збірник офіційних документів ВАСУ (на допомогу правникам та суб’єктам господарських правовідносин). К.: Вид-во “Козаки”. 1997. С.8: Право і практика. – 2001, №4
Роз’яснення ВАСУ Про участь в арбітражному процесі відособлених підрозділів юридичних осіб // Там же. С.105

Балюк І.А. Господарське процесуальне право : Навч.-метод. Посібник.-К.:КНЕУ,2002.-248 с.
Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Основи господарського процесуального права України : Навч посіб.- Суми : ВТД “Університетська книга”, 2003.-220 с.
Роїна О.М. Господарський процес: Практичний посібник. (2-е вид.).-К.: КНТ,2005.208 с.
Шелухін М.Л., Зубатенко О.М. Господарське процесуальне право : Навч. посіб у схемах.-К: центр навчальної літератури,2006.-264 с.
9) Притика Д., Титов М. Арбітражний процес України. Навчальний посібник. Харків. 2000. – ч. ІІ.
10) Титов М. Арбітражне судочинство на порозі змін // Збірник рішень та арбітражної практики ВАСУ. 1994. №1.Форма контролю – контрольна робота
Тема: Вирішення господарських спорів. (2 години)


Значення та порядок судового розгляду в господарському процесі.
Відкладення розгляду справи і зупинення провадження по справі.
Закінчення розгляду справи без постановлення рішення.
Фіксація судового розгляду.

Нормативні акти, судова практика та спеціальна література:
Конституція України
ЗУ Про судоустрій України // Відомості Верховної Ради України, 2002, N 27-28 (12.07.2002), ст. 180
Господарський процесуальний кодекс України
Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами.
Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”// ВВРУ. 1999. №42-43. Ст. 858.
Роз’яснення ВАСУ Про деякі питання практики застосування АПК України // Збірник офіційних документів ВАСУ (на допомогу правникам та суб’єктам господарських правовідносин). К.: Вид-во “Козаки”. 1997. С.8: Право і практика. – 2001, №4
Роз’яснення ВАСУ Про участь в арбітражному процесі відособлених підрозділів юридичних осіб // Там же. С.105
Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України
Арбитражный процесс. Учебник для вузов. Под ред. М.К.Треушникова. М.: Изд-во “Спарк”. 1997
Богдан Й.Г. Суб’єкти арбітражних процесуальних правовідносин// Вісник ЛДУ. Львів. 1994. Вип.31.
Притика Д., Титов М. Арбітражний процес України. Навчальний посібник. Харків. 2001.
Осетинський А. Додержання законності при вирішенні господарських спорів. Право України. 1999. №4. С.11-16.
Побирченко И.Г. Советский арбитражный процесс. Учебное пособие. К. 1988.
Притика Д. Арбітражний суд на етапі переходу до ринкових відносин // Право України. 1992. №9.
Притика Д. Арбітражний суди України: завдання по удосконаленню організації роботи. Право України. 2000. №4. С.3-8.
Притика Д. Арбітражні суди в Україні: історія, сьогодення перспективи розвитку. Право України. 2001. №2. С. 19-27.
Титов М. Арбітражне судочинство на порозі змін // Збірник рішень та арбітражної практики ВАСУ. 1994. №1.
Щербина В.С. Господарське право України: Видання 3 – є перероблене і доповнене. – Київ: Юрінком Інтер 2002.
Притика Д., Титов М., Щербина В. Арбітражний процес: навчальний посібник. Харків: Консум, 2000. Ч.2. -416с.
Притика Д.М.Правові засади організації і діяльності господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення. – ІнЮре.Київ 2003.
Чернадчук В.Д. Сухонос В.В. Основи господарського процесуального права України. Навчальний посібник. – Університетська книга. м. Суми 2003.

Форма контролю – фронтальне опитування

Тема: Перегляд судових рішень в апеляційному порядку.
(2 години)

1.Право апеляційного оскарження. Строк подання апеляційної скарги або внесення апеляційного подання.
2. Форма і зміст апеляційної скарги (подання).
3. Підстави повернення апеляційної скарги (подання).
4. Прийняття апеляційної скарги (подання). Відзив на апеляційну скаргу (подання).
5. Порядок розгляду апеляційної скарги та права і обов’язки осіб, які беруть участь у справі. Відмова від апеляційної скарги (подання).Межі перегляду справи в апеляційній інстанції.
6. Строки розгляду апеляційної скарги (подання).
7. Повноваження апеляційної інстанції.


Нормативні акти, судова практика та спеціальна література:
Конституція України
ЗУ Про судоустрій України // Відомості Верховної Ради України, 2002, N 27-28 (12.07.2002), ст. 180
Господарський процесуальний кодекс України
Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами.
Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”// ВВРУ. 1999. №42-43. Ст. 858.
Роз’яснення ВАСУ Про деякі питання практики застосування АПК України // Збірник офіційних документів ВАСУ (на допомогу правникам та суб’єктам господарських правовідносин). К.: Вид-во “Козаки”. 1997. С.8: Право і практика. – 2001, №4
Роз’яснення ВАСУ Про участь в арбітражному процесі відособлених підрозділів юридичних осіб // Там же. С.105
Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України
Арбитражный процесс. Учебник для вузов. Под ред. М.К.Треушникова. М.: Изд-во “Спарк”. 1997
Богдан Й.Г. Суб’єкти арбітражних процесуальних правовідносин// Вісник ЛДУ. Львів. 1994. Вип.31.
Притика Д., Титов М. Арбітражний процес України. Навчальний посібник. Харків. 2001.
Осетинський А. Додержання законності при вирішенні господарських спорів. Право України. 1999. №4. С.11-16.
Побирченко И.Г. Советский арбитражный процесс. Учебное пособие. К. 1988.
Притика Д. Арбітражний суд на етапі переходу до ринкових відносин // Право України. 1992. №9.
Притика Д. Арбітражний суди України: завдання по удосконаленню організації роботи. Право України. 2000. №4. С.3-8.
Притика Д. Арбітражні суди в Україні: історія, сьогодення перспективи розвитку. Право України. 2001. №2. С. 19-27.
Титов М. Арбітражне судочинство на порозі змін // Збірник рішень та арбітражної практики ВАСУ. 1994. №1.
Щербина В.С. Господарське право України: Видання 3 – є перероблене і доповнене. – Київ: Юрінком Інтер 2002.
Притика Д., Титов М., Щербина В. Арбітражний процес: навчальний посібник. Харків: Консум, 2000. Ч.2. -416с.
Притика Д.М.Правові засади організації і діяльності господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення. – ІнЮре.Київ 2003.
Чернадчук В.Д. Сухонос В.В. Основи господарського процесуального права України. Навчальний посібник. – Університетська книга. м. Суми 2003.

Вирішіть тести письмово:
1. Право подати апеляційне подання мають:
позивач
прокурор
відповідач
треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору

2.У який строк розглядається апеляційна скарга(подання) на рішення місцевого господарського суду :
у місячний строк з дня надходження справи разом з апеляційною скаргою(поданням) в апеляційну інстанцію
у двомісячний строк з дня надходження справи разом з апеляційною скаргою(поданням) в апеляційну інстанцію
у десятиденний строк
у п’ятиденний строк
3. Апеляційна інстанція за результатами розгляду апеляційної скарги (подання) має право:
змінити рішення
залишити рішення місцевого господарського суду без змін
прийняти нове рішення
не вчиняти жодних дій

Форма контролю – фронтальне опитування
Тема: Перегляд судових рішень в касаційному порядку.
(2 години)

1.Право касаційного оскарження. Строк подання касаційної скарги
2. Форма і зміст касаційної скарги (подання).
3. Підстави повернення касаційної скарги (подання).
4. Прийняття касаційної скарги (подання). Відзив на касаційну скаргу (подання).
5. Порядок розгляду касаційної скарги та права і обов’язки осіб, які беруть участь у справі. Відмова від касаційної скарги (подання).Межі перегляду справи в касаційній інстанції.
6. Строки розгляду касаційної скарги (подання).
7. Повноваження касаційної інстанції.


Нормативні акти, судова практика та спеціальна література:
Конституція України
ЗУ Про судоустрій України // Відомості Верховної Ради України, 2002, N 27-28 (12.07.2002), ст. 180
Господарський процесуальний кодекс України
Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами.
Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”// ВВРУ. 1999. №42-43. Ст. 858.
Роз’яснення ВАСУ Про деякі питання практики застосування АПК України // Збірник офіційних документів ВАСУ (на допомогу правникам та суб’єктам господарських правовідносин). К.: Вид-во “Козаки”. 1997. С.8: Право і практика. – 2001, №4
Роз’яснення ВАСУ Про участь в арбітражному процесі відособлених підрозділів юридичних осіб // Там же. С.105
Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України
Арбитражный процесс. Учебник для вузов. Под ред. М.К.Треушникова. М.: Изд-во “Спарк”. 1997
Богдан Й.Г. Суб’єкти арбітражних процесуальних правовідносин// Вісник ЛДУ. Львів. 1994. Вип.31.
Притика Д., Титов М. Арбітражний процес України. Навчальний посібник. Харків. 2001.
Осетинський А. Додержання законності при вирішенні господарських спорів. Право України. 1999. №4. С.11-16.
Побирченко И.Г. Советский арбитражный процесс. Учебное пособие. К. 1988.
Притика Д. Арбітражний суд на етапі переходу до ринкових відносин // Право України. 1992. №9.
Притика Д. Арбітражний суди України: завдання по удосконаленню організації роботи. Право України. 2000. №4. С.3-8.
Притика Д. Арбітражні суди в Україні: історія, сьогодення перспективи розвитку. Право України. 2001. №2. С. 19-27.
Титов М. Арбітражне судочинство на порозі змін // Збірник рішень та арбітражної практики ВАСУ. 1994. №1.
Щербина В.С. Господарське право України: Видання 3 – є перероблене і доповнене. – Київ: Юрінком Інтер 2002.
Притика Д., Титов М., Щербина В. Арбітражний процес: навчальний посібник. Харків: Консум, 2000. Ч.2. -416с.
Притика Д.М.Правові засади організації і діяльності господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення. – ІнЮре.Київ 2003.
Чернадчук В.Д. Сухонос В.В. Основи господарського процесуального права України. Навчальний посібник. – Університетська книга. м. Суми 2003.


Завдання (виконати письмово) – складіть касаційну скаргу до Вищого господарського суду України на рішення апеляційного господарського суду

Форма контролю – фронтальне опитування

Тема Перегляд судових рішень Вищого господарського суду України Верховним Судом України та рішень, ухвал, постанов господарських судів за нововиявленими обставинами.
(2 години)

Суб’єкти права на звернення до Верховного Суду України. Підстави для оскарження постанов Вищого господарського суду України.
Порядок та строки звернення до Верховного Суду України.
Порядок перегляду постанов Вищого господарського суду та повноваження Верховного Суду України.
Повноваження ВСУ при перегляді у касаційному порядку постанов чи ухвал Вищого господарського суду України
Підстави для скасування постанов Вищого господарського суду. Постанова Верховного Суду України. Обов’язковість вказівок, що містяться у постанові Верховного Суду України.
Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

Нормативні акти, судова практика та спеціальна література:
Конституція України
ЗУ Про судоустрій України // Відомості Верховної Ради України, 2002, N 27-28 (12.07.2002), ст. 180
Господарський процесуальний кодекс України
Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами.
Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”// ВВРУ. 1999. №42-43. Ст. 858.
Роз’яснення ВАСУ Про деякі питання практики застосування АПК України // Збірник офіційних документів ВАСУ (на допомогу правникам та суб’єктам господарських правовідносин). К.: Вид-во “Козаки”. 1997. С.8: Право і практика. – 2001, №4
Роз’яснення ВАСУ Про участь в арбітражному процесі відособлених підрозділів юридичних осіб // Там же. С.105
Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України
Арбитражный процесс. Учебник для вузов. Под ред. М.К.Треушникова. М.: Изд-во “Спарк”. 1997
Богдан Й.Г. Суб’єкти арбітражних процесуальних правовідносин// Вісник ЛДУ. Львів. 1994. Вип.31.
Притика Д., Титов М. Арбітражний процес України. Навчальний посібник. Харків. 2001.
Осетинський А. Додержання законності при вирішенні господарських спорів. Право України. 1999. №4. С.11-16.
Побирченко И.Г. Советский арбитражный процесс. Учебное пособие. К. 1988.
Притика Д. Арбітражний суд на етапі переходу до ринкових відносин // Право України. 1992. №9.
Притика Д. Арбітражний суди України: завдання по удосконаленню організації роботи. Право України. 2000. №4. С.3-8.
Притика Д. Арбітражні суди в Україні: історія, сьогодення перспективи розвитку. Право України. 2001. №2. С. 19-27.
Титов М. Арбітражне судочинство на порозі змін // Збірник рішень та арбітражної практики ВАСУ. 1994. №1.
Щербина В.С. Господарське право України: Видання 3 – є перероблене і доповнене. – Київ: Юрінком Інтер 2002.
Притика Д., Титов М., Щербина В. Арбітражний процес: навчальний посібник. Харків: Консум, 2000. Ч.2. -416с.
Притика Д.М.Правові засади організації і діяльності господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення. – ІнЮре.Київ 2003.
Чернадчук В.Д. Сухонос В.В. Основи господарського процесуального права України. Навчальний посібник. – Університетська книга. м. Суми 2003.

Завдання (виконати письмово) – Проаналізуйте судове рішення Вищого господарського суду України переглянуте Верховним судом України. Чи може ВСУ виступати касаційною інстанцією в господарських спорах. В яких випадках?

Форма контролю – фронтальне опитування
Тема: Виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів
(2 години)

1. Органи примусового виконання.
2. Наказ, як виконавчий документ. Строк для пред’явлення наказу до виконання.
3. Обов’язок виконати рішення, ухвалу, постанову особами яким вони адресовані. Відповідальність за ухилення від виконання рішення, ухвали, постанови.
4. Відстрочка або розстрочка виконання рішення, зміна способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови.


Нормативні акти, судова практика та спеціальна література:
Конституція України
ЗУ Про судоустрій України // Відомості Верховної Ради України, 2002, N 27-28 (12.07.2002), ст. 180
Господарський процесуальний кодекс України
Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами.
Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”// ВВРУ. 1999. №42-43. Ст. 858.
Роз’яснення ВАСУ Про деякі питання практики застосування АПК України // Збірник офіційних документів ВАСУ (на допомогу правникам та суб’єктам господарських правовідносин). К.: Вид-во “Козаки”. 1997. С.8: Право і практика. – 2001, №4
Роз’яснення ВАСУ Про участь в арбітражному процесі відособлених підрозділів юридичних осіб // Там же. С.105
Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України
Арбитражный процесс. Учебник для вузов. Под ред. М.К.Треушникова. М.: Изд-во “Спарк”. 1997
Богдан Й.Г. Суб’єкти арбітражних процесуальних правовідносин// Вісник ЛДУ. Львів. 1994. Вип.31.
Притика Д., Титов М. Арбітражний процес України. Навчальний посібник. Харків. 2001.
Осетинський А. Додержання законності при вирішенні господарських спорів. Право України. 1999. №4. С.11-16.
Побирченко И.Г. Советский арбитражный процесс. Учебное пособие. К. 1988.
Притика Д. Арбітражний суд на етапі переходу до ринкових відносин // Право України. 1992. №9.
Притика Д. Арбітражний суди України: завдання по удосконаленню організації роботи. Право України. 2000. №4. С.3-8.
Притика Д. Арбітражні суди в Україні: історія, сьогодення перспективи розвитку. Право України. 2001. №2. С. 19-27.
Титов М. Арбітражне судочинство на порозі змін // Збірник рішень та арбітражної практики ВАСУ. 1994. №1.
Щербина В.С. Господарське право України: Видання 3 – є перероблене і доповнене. – Київ: Юрінком Інтер 2002.
Притика Д., Титов М., Щербина В. Арбітражний процес: навчальний посібник. Харків: Консум, 2000. Ч.2. -416с.
Притика Д.М.Правові засади організації і діяльності господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення. – ІнЮре.Київ 2003.
Чернадчук В.Д. Сухонос В.В. Основи господарського процесуального права України. Навчальний посібник. – Університетська книга. м. Суми 2003.


15

Приложенные файлы

  • doc 25367612
    Размер файла: 263 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий