завдання до контрольної роботи ІК

Варіант 1
1. Тести
Право кредитора пред’являти фінансові вимоги до позичальника це:
прогрес;
регрес;
пеня;
штраф.
Форма кредиту, яка дозволяє фірмі-боржнику запозичити кошти в межах визначеного ліміту, погашати всю суму запозичень або її частку та проводити у разі необхідності повторне запозичення в межах строку дії кредитної лінії, це:
кредитування без регресу на позичальника;
кредитування з повним регресом на позичальника;
револьверне кредитування;
консорціумне кредитування.
Інвестиційний проект є економічно ефективним, якщо індекс дохідності інвестицій (PI):
дорівнює 0;
більше 0, але менше 1;
дорівнює 1;
більше 1.
Основними формами інвестиційного кредиту є
лізинг;
факторинг;
державний кредит;
банківський кредит;
іноземний кредит;
податковий кредит

2. Задача
Підприємство звернулося до банку про надання кредиту для реалізації проекту на суму 800 тис. у. о. строком на 3 роки. Визначити, який варіант є найкращим для підприємства (за сумою сплати відсотків) при умові:
а) кредит видається однією сумою, погашається без пільгового періоду щоквартально рівними частинами, відсоток 27 % річних.
б) кредит видається однією сумою, погашається без пільгового періоду щомісячно рівними частками, відсоток - 25 % річних.

Варіант 2

1. Тести
За яких умов установи банку України приймають на розгляд заявки на кредитування інноваційних (пов’язаних з підвищеним господарським і фінансовим ризиком) заходів:
впровадження у виробництво новітніх високоефективних наукових розробок;
ефективності використання вкладених коштів;
окупності капітальних вкладень у межах п’яти років;
дотримання нормативних термінів будівництва;
сприяння вирішенню економічних і соціальних проблем;
придбання науково-технічної продукції, що призначена для інтенсифікації і технологічного оновлення виробництва;
реалізації винаходів і високоефективних раціоналізаторських пропозицій;
прискорення впровадження у виробництво досягнень науки і техніки, які сприяють виробництву товарів світового рівня?
Як визначається вплив основних статей витрат та змін обсягів продажів на потік грошових коштів та прибутковість проекту:
аналізом сценаріїв;
аналізом чутливості реагування;
методом імітаційного моделювання (метод Монте-Карло);

·-аналізом?
Форма кредитування капітальних вкладень, що запроваджується в комерційних банках, шляхом надання коштів клієнтам для реалізації ними довгострокових широкомасштабних проектів через повний викуп випуску промислових облігацій, які емітуються цими клієнтами, це:
револьверна кредитна лінія;
андеррайтинг;
паралельний кредит;
консорціумне кредитування.
Величина грошового потоку за реальними інвестиціями визначається як:
сума валового прибутку та амортизаційних відрахувань від вартості матеріальних активів фірми;
різниця між теперішньою вартістю грошових потоків і розміром прибутку, який виплачується інвестору;
розмір доходу, який планує одержати інвестор;
сума чистого прибутку та амортизаційних відрахувань.

2. Задача
Підприємство планує реалізувати інвестиційний кредит вартістю 135 тис. грн. Вартість позичкового капіталу після виплати відсотків за кредит становить 9%, а ставка доходності інвестованого капіталу (власний капітал + довгострокова заборгованість) - 13%. Визначити ефект фінансового важеля, якщо частка боргу у структурі капіталу збільшиться з 40% до 60%.
Варіант 3

1. Тести
На основі яких компонентів банки встановлюють ставку за кредит за методом „цінового лідерства”:
вартість залучення відповідних ресурсів для банку;
ставка „прайм-рейт”;
банківські операційні витрати;
компенсація банку за рівень ризику невиконання зобов’язань позичальника;
бажана маржа прибутку за кожним кредитом для здійснення достатніх виплат на користь акціонерів банку;
премія за ризик, пов’язаний зі строковістю кредиту?
Чистий приведений дохід визначається як:
сума інвестованих коштів і приведеного до майбутньої вартості грошового потоку;
різниця між приведеним до теперішньої вартості грошовим потоком і сумою інвестованих коштів;
різниця між сумою інвестованих коштів та приведеним до теперішньої вартості грошовим потоком;
різниця між отриманим доходом і сумою інвестованих коштів.
Схема кредитування, яка припускає згоду між учасниками проекту щодо утворення (будівництва) підприємства, його акціонування або корпоратизації та експлуатації власником на пайових умовах, цe:
кредитування без регресу на позичальника;
кредитування з повним регресом на позичальника;
кредитування з частковим регресом на позичальника;
консорціумне кредитування.
Відсотки за довгострокові позички в грошовому потоці відносяться до:
грошового відпливу за операційною діяльністю;
грошового відпливу за фінансовою діяльністю;
грошового припливу за фінансовою діяльністю;
грошового відпливу за інвестиційною діяльністю.

2. Задача
На продаж виставлено об’єкт нерухомості валовий дохід якого становить 250000 грн. З раніше укладених угод маємо такі дані:
Об’єкти
Ціна продажу
Дійсний валовий дохід
Валова ставка доходу

1
2000000
270000


2
2200000
300000


3
1800000
210000


Необхідно визначити:
Валову ставку доходу по об’єктах.
Вартість об’єкта, що продається. Варіант 4

1. Тести
Форма кредиту, яка зумовлює паритетний розподіл ризиків між учасниками проекту, які беруть на себе відповідальності за ризики, що виникають у результаті їх діяльності, це:
кредитування без регресу на позичальника;
кредитування з повним регресом на позичальника;
кредитування з частковим регресом на позичальника;
консорціумне кредитування.
Період окупності інвестицій характеризує:
ступінь покриття поточних зобов’язань за рахунок поточних активів;
рівень дохідності інвестицій;
термін, за який інвестиції повністю окупаються;
правильні відповіді а, в;
усі відповіді неправильні.
Різновид копсорціумного кредиту, в якому беруть участь два або більше банків, що самостійно ведуть переговори з позичальником, це:
кредитування без регресу на позичальника;
кредитування з повним регресом на позичальника;
паралельний кредит;
консорціумне кредитування.
Реальна вартість проекту капітальних вкладень з урахуванням результатів від продажу діючого устаткування та податків називається:
початковими інвестиціями;
грошовим потоком;
зведеними витратами;
питомими капітальними витратами.

2. Задача

Визначте величину лізингових платежів, якщо вартість орендного обладнання – 450 тис. у. о.; строк лізингового договору – 4 роки; лізинговий відсоток – 16 %; внесок платежів здійснюється 3 рази в рік, а залишкова вартість обладнання складає 8 %.Варіант 5


1. Тести
Форма кредиту, що зумовлює покладання всієї відповідальності за реалізацію проекту на фінансово-кредитну організацію, яка бере па себе всі інвестиційні ризики та відмовляється від будь-яких зворотних вимог (регресу) з приводу розподілу відповідальності, це:
кредитування без регресу на позичальника;
кредитування з повним регресом на позичальника;
кредитування з частковим регресом на позичальника;
консорціумне кредитування.
Дисконтна ставка, за якою майбутня вартість грошового потоку має бути приведена до теперішньої вартості інвестованих коштів, називається:
внутрішньою нормою дохідності;
дисконтною ставкою проекту;
рівнем дохідності інвестицій;
середньою депозитною ставкою;
нормою дохідності інвестицій з урахуванням рівня інфляції, ризику та ліквідності.
На основі яких компонентів банки встановлюють ставку за кредит за принципом „вартість плюс”:
вартість залучення відповідних ресурсів для банку;
ставка „прайм-рейт”;
банківські операційні витрати;
компенсація банку за рівень ризику невиконання зобов’язань позичальника;
бажана маржа прибутку за кожним кредитом для здійснення достатніх виплат на користь акціонерів банку;
премія за ризик, пов’язаний зі строковістю кредиту?
Як називається дисконтна ставка, за якою майбутня вартість грошового потоку має бути приведена до теперішньої вартості інвестованих коштів:
внутрішньою нормою дохідності;
дисконтною ставкою проекту;
середньою депозитною ставкою;
нормою дохідності інвестицій з урахуванням рівня інфляції, ризику та ліквідності?

2. Задача

Інвестор планує одержати 14% доходу на свої інвестиції в об’єкт нерухомості. Для фінансування угоди є можливість отримати кредит у розмірі 40 % від вартості цього об’єкта нерухомості під 12 % річних. Визначити ставку капіталізації та вартість об’єкту нерухомості при умові, якщо чистий операційний доход від нього становить 500000 грн.


Варіант 6

1. Тести
Аналіз сценаріїв розвитку проекту це:
аналіз впливу різних факторів інвестиційного проекту на ключові показники ефективності проекту, наприклад: IRR, NPV;
концепція, за допомогою якої визначається максимальна сума грошей, виплачених за інформацію, використання якої знизить ступінь невизначеності щодо проекту;
метод оцінки ризику, за якого використовується послідовність збирання даних для побудови дерева рішень інвестиційного проекту;
аналіз, який дозволяє оцінити вплив на проект можливої одночасної зміни декількох змінних через вірогідність кожного сценарію;
процедура, за допомогою якої математична модель визначення будь-якого фінансового показника (найчастіше NPV) піддається ряду імітаційних аналізів на комп’ютері.
Позитивний «геп»:
пасиви зі змінною ставкою перевищують активи зі змінною ставкою;
активи зі змінною ставкою перевищують пасиви зі змінною ставкою.
Метод імітаційного моделювання (Монте-Карло) це:
аналіз впливу різних факторів інвестиційного проекту на ключові показники ефективності проекту, наприклад: IRR, NPV;
концепція, за допомогою якої визначається максимальна сума грошей, виплачених за інформацію, використання якої знизить ступінь невизначеності щодо проекту;
метод оцінки ризику, за якого використовується послідовність збирання даних для побудови дерева рішень інвестиційного проекту;
аналіз, який дозволяє оцінити вплив на проект можливої одночасної зміни декількох змінних через вірогідність кожного сценарію;
процедура, за допомогою якої математична модель визначення будь-якого фінансового показника (найчастіше NPV) піддається ряду імітаційних аналізів на комп’ютері.
Негативний «геп»:
пасиви зі змінною ставкою перевищують активи зі змінною ставкою;
активи зі змінною ставкою перевищують пасиви зі змінною ставкою.

2. Задача
Підприємство бажає отримати податковий інвестиційний кредит строком на 5 років. Сума прибутку до реалізації інвестиційного проекту становила 345 тис. грн. У процесі реалізації проекту прибутки підприємства мають зрости на 2,3 %. Визначити, яку суму податкового інвестиційного кредиту він може одержати від Державної податкової інспекції.


Варіант 7


1. Тести
Метод дерева рішень це:
аналіз впливу різних факторів інвестиційного проекту на ключові показники ефективності проекту, наприклад: IRR, NPV;
концепція, за допомогою якої визначається максимальна сума грошей, виплачених за інформацію, використання якої знизить ступінь невизначеності щодо проекту;
метод оцінки ризику, за якого використовується послідовність збирання даних для побудови дерева рішень інвестиційного проекту;
аналіз, який дозволяє оцінити вплив на проект можливої одночасної’ зміни декількох змінних через вірогідність кожного сценарію;
процедура, за допомогою якої математична модель визначення будь-якого фінансового показника (найчастіше NPV) піддається ряду Імітаційних аналізів на комп’ютері.
Аналіз чутливості це:
аналіз впливу різних факторів інвестиційного проекту на ключові показники ефективності проекту, наприклад: IRR, NPV
концепція, за допомогою якої визначається максимальна сума грошей, виплачених за інформацію, використання якої знизить ступінь невизначеності щодо проекту;
метод оцінки ризику, за якого використовується послідовність збирання даних для побудови дерева рішень інвестиційного проекту;
аналіз, який дозволяє оцінити вплив на проект можливої одночасної зміни декількох змінних через вірогідність кожного сценарію;
процедура, за допомогою якої математична модель визначення будь-якого фінансового показника (найчастіше NPV) піддається ряду імітаційних аналізів на комп’ютері.
Кредитний ризик, або ризик неповернення боргу, це:
невпевненість кредитора в спроможності боржника у процесі інвестиційного кредитування виконати свої зобов’язання за умовами кредитної угоди;
сукупність ризиків, які передбачають загрозу економічній ефективності проекту, що виражається в негативному впливі факторів на потоки грошових коштів;
ризик, який зумовлений тим, що середня вартість залучених коштів банку (депозитів та взятих у борг грошей) може протягом дії строку кредиту перевищити середню відсоткову ставку за кредит.
Відсотковий ризик це:
невпевненість кредитора в спроможності боржника у процесі інвестиційного кредитування виконати свої зобов’язання за умовами кредитної угоди;
сукупність ризиків, які передбачають загрозу економічній ефективності проекту, що виражається в негативному впливі факторів на потоки грошових коштів;
ризик, який зумовлений тим, що середня вартість залучених коштів банку (депозитів та взятих у борг грошей) може протягом дії строку кредиту перевищити середню відсоткову ставку за кредит.

2. Задача
Визначте величину лізингових платежів, якщо вартість орендного обладнання – 25 тис. у. о.; строк лізингового договору – 3 роки; лізинговий відсоток – 15 %; внесок платежів здійснюється 2 рази в рік, а залишкова вартість обладнання складає 5 тис. у.о.Варіант 8

1. Тести
Аналіз сценаріїв розвитку проекту це:
аналіз впливу різних факторів інвестиційного проекту на ключові показники ефективності проекту, наприклад: IRR, NPV;
концепція, за допомогою якої визначається максимальна сума грошей, виплачених за інформацію, використання якої знизить ступінь невизначеності щодо проекту;
метод оцінки ризику, за якого використовується послідовність збирання даних для побудови дерева рішень інвестиційного проекту;
аналіз, який дозволяє оцінити вплив на проект можливої одночасної зміни декількох змінних через вірогідність кожного сценарію;
процедура, за допомогою якої математична модель визначення будь-якого фінансового показника (найчастіше NPV) піддається ряду імітаційних аналізів на комп’ютері.
Проектний ризик це:
невпевненість кредитора в спроможності боржника у процесі інвестиційного кредитування виконати свої зобов’язання за умовами кредитної угоди;
сукупність ризиків, які передбачають загрозу економічній ефективності проекту, що виражається в негативному впливі факторів на потоки грошових коштів;
ризик, який зумовлений тим, що середня вартість залучених коштів банку (депозитів та взятих у борг грошей) може протягом дії строку кредиту перевищити середню відсоткову ставку за кредит.
Державне інвестиційне кредитування це:
кредитування, в якому кредиторами виступають будь-які суб’єкти інвестиційної діяльності, а об’єктом є інвестиційні заходи держави;
кредитування, в якому кредитором виступає держава, а об’єктом - інвестиційні заходи державних підприємств;
кредитування, в якому кредитором виступає держава, а об’єктом - інвестиційні заходи будь-яких суб’єктів інвестиційної діяльності.
Суб’єкт підприємницької діяльності, що одержує в користування об’єкти лізингу за договором лізингу, - це:
лізингоотримувач;
лізингодавець.

2. Задача
Фермер бажає придбати частку землі, на яких середня урожайність зернових з гектара становить 80 центнера. Виробничі затрати на гектар землі становитимуть 250 грн. Визначити диференціальний рентний доход з орних земель, який одержить фермер за економічною оцінкою по виробництву зернових культур, якщо середня ринкова ціна реалізації центнера зерна становить 1200 грн., а коефіцієнт норми рентабельності – 18 %.Варіант 9


1. Тести
Суб’єкт підприємницької діяльності, у тому числі банківська або небанківська фінансова установа, який передає в користування об’єкти лізингу за договором лізингу, - це:
лізингоотримувач;
лізингодавець.
Як визначається здійснення лізингу на основі укладення багатостороннього договору та залучення одного або кількох кредиторів, які беруть участь у здійсненні лізингу, інвестуючи свої кошти:
зворотний лізинг;
міжнародний лізинг;
пайовий лізинг?
За використання бюджетних кредитів для фінансування будов та об’єктів підприємствам недержавної форми власності встановлюється річна відсоткова ставка на рівні:
діючої облікової ставки НБУ;
діючої облікової ставки НБУ із застосуванням коефіцієнта 1,2;
50 % діючої облікової ставки НБУ;
30 % діючої облікової ставки НБУ.
Обов’язковій державній експертизі в повному обсязі підлягають інвестиційні програми та проекти будівництва, що здійснюються:
із залученням коштів Державного бюджету України;
із залученням коштів місцевих бюджетів;
із залученням коштів Державного, місцевого бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ, організацій;
із залученням коштів Державного бюджету і коштів державних підприємств.

2. Задача
Металообробний завод звернувся в лізингову компанію з проханням надати в оренду станок вартістю 453,0 тис. грн. на строк 5 років. Згідно ТЕО строк корисної експлуатації даного обладнання становить – 8 років. При нормі амортизації обладнання даного типу – 16 % у рік – період амортизації становитиме 5 років. При розрахунку орендної плати лізингова компанія виходить з лізингового проценту, який становить 25 % річних, який включає в себе процентну ставку за кредит - 10 % та поточні витрати лізингової компанії – 15 %. Орендні платежі будуть сплачуватися щоквартально. За умовами лізингової угоди перший платіж буде сплачено авансом. По закінченні строку лізингу передбачено продаж обладнання лізингоодержувачу за залишковою вартістю – 91 тис. грн. Визначити вид лізингу; доход, який одержить лізингова компанія від даної операції та скласти графік лізингових платежів за весь строк користування об’єктом лізингу.

Варіант 10

1. Тести
Як визначається договір лізингу, у результаті укладення якого лізингоотримувач на своє замовлення отримує у платне користування від лізингодавця об’єкт лізингу па строк, менший строку, за який амортизується 90 % вартості об’єкта лізингу, визначеної в день укладення договору:
фінансовий лізинг;
оперативний лізинг;
пайовий лізинг;
зворотний лізинг?
Як визначається договір лізингу, який передбачає купівлю лізингодавцям майна у власника і передачу цього майна йому у лізинг:
пайовий лізинг;
зворотний лізинг;
міжнародний лізинг?
Довгостроковий державний кредит молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам надається на:
придбання автомобіля;
придбання товарів широкого вжитку;
будівництво житла;
придбання житла.
Інвестиції, що спрямовані на створення і відновлення основних фондів і фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та бюджетних позик, визначаються як:
державні капітальні вкладення;
державні централізовані капітальні вкладення;
змішані капітальні вкладення.

2. Задача
Визначити повний строк кредиту, якщо відомо, що він йде на фінансування інвестиційного проекту вартістю 12 млн грн, термін будівництва за проектом 12 місяців, середньорічний чистий дохід за проектом 4 млн грн. Сума кредиту становить 10 млн грн. Річна сума амортизаційних відрахувань, яка направлятиметься на погашення кредиту, становитиме 1,48 млн грн, а річна сума чистого прибутку відповідно 1,62 млн грн. Плата за інвестиційний кредит становить 23 %. Кредит погашатиметься щорічно рівними частками після виведення об'єкта на проектну потужність.
Варіант 11


1. Тести
Інвестиції, що спрямовані на створення і відновлення основних фондів і фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та бюджетних позик, визначаються як:
державні капітальні вкладення;
державні централізовані капітальні вкладення;
змішані капітальні вкладення.
Податковий інвестиційний кредит - це:
відстрочка сплати податку на період реалізації будь-якого інвестиційного проекту;
відстрочка сплати податку на період реалізації лише інноваційного проекту.
Довгостроковий державний кредит молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам надається на строк до:
40 років;
20 років;
30 років;
15 років.
Метод повернення капіталу по фонду відшкодування за безризикової ставки відсотка це.
метод Інвуда;
метод Ринга;
метод Хоскольда.

2. Задача

Визначте величину лізингових платежів, якщо вартість орендного обладнання 250 тис.грн.; строк лізингового договору 3 роки; лізинговий відсоток 15 %; внесок платежів здійснюється 4 рази на рік, а залишкова вартість обладнання становить 10 %.


Варіант 12


1. Тести
Довгостроковий державний кредит молодим сімям та одиноким молодим громадянам надасться, якщо:
вік чоловіка та дружини не перевищує 30 років;
неповна сім’я, в якій мати (батько) віком до 28 років включно, має неповнолітніх дітей;
вік одиноких молодих громадян не перевищує 28 років;
вік чоловіка та дружини не перевищує 28 років;
вік одиноких молодих громадян не перевищує 30 років;
неповна сім’я, в якій мати (батько) віком до 30 років включно, має неповнолітніх дітей.
Ціна, за якою власність може переходити з рук продавця, який бажає її продати, до рук покупця, який бажає її купити, це:
обґрунтована ринкова вартість;
внутрішня, або фундаментальна, вартість;
ліквідаційна вартість;
балансова (бухгалтерська) вартість;
відновлена поточна вартість;
інвестиційна вартість.
Метод повернення капіталу по фонду відшкодування за ставкою доходу на інвестиції це:
метод Інвуда;
метод Ринга;
метод Хоскольда.
Метод прямолінійного повернення капіталу по фонду відшкодування - це:
метод Інвуда;
метод Ринга;
метод Хоскольда.

2. Задача
По виставленому на продаж об’єкту нерухомості очікується одержання щорічного чистого операційного доходу в розмірі 25,0 грн. Для придбання об’єкту інвестор планує одержати іпотечний кредит у розмірі 75% вартості об’єкту під 20 % річних. Інші 25% відсотків будуть представлені власним капіталом, на який інвестор бажає одержати 30 % доходу. Відшкодування усіх інвестиції має здійснитися при перепродажу об’єкту. Визначити вартість об’єкта:
а) скориставшись методом інвестиційної групи;
б)скориставшись методом інвестиційної групи з амортизацією, якщо строк кредиту становить 5 років з щоквартальним погашенням боргу.
Варіант 13


1. Тести
1. Конкретна вартість об’єкта, що оцінюється, для конкретного інвестора, виходячи з його особистих інвестиційних цілей, це:
а) обґрунтована ринкова вартість;
б) внутрішня, або фундаментальна, вартість;
в) ліквідаційна вартість;
г) балансова (бухгалтерська) вартість;
д) відновлена поточна вартість;
е) інвестиційна вартість.
2. Аналітична оцінка об’єкта нерухомості, яка базується на знаннях та обліку його фінансового стану, а також: перспектив одержання прибутку та чистого доходу, це:
а) обґрунтована ринкова вартість;
б) внутрішня, або фундаментальна, вартість;
в) ліквідаційна вартість;
г) балансова (бухгалтерська) вартість;
д) відновлена поточна вартість;
е) інвестиційна вартість.
3. Визначення величини поточної вартості майбутнього потоку доходів та вигід, одержаних у результаті володіння обєктами нерухомості, - це
а) капіталізація;
б) іпотечна постійна;
в) мультиплікатор валових рентних платежів;
г) коефіцієнт капіталізації;
д) ставка капіталізації на власний капітал.
4. Відношення щорічних платежів з обслуговування боргу дo основної суми іпотечного кредиту це:
а) капіталізація;
б) іпотечна постійна;
в) мультиплікатор валових рентних платежів;
г) коефіцієнт капіталізації;
д) ставка капіталізації на власний капітал.

2. Задача
Інвестор планує одержати 15 % доходу на свої інвестиції в об’єкт нерухомості. Для фінансування угоди є можливість отримати кредит у розмірі 70 % від вартості цього об’єкта нерухомості під 20 % річних. Визначити ставку капіталізації та вартість об’єкту нерухомості при умові, якщо чистий операційний доход від нього становить 54000 грн.
Варіант 14

1. Тести
Чиста сума вартості, яка може бути виручена у разі ліквідації фірми, - це:
обґрунтована ринкова вартість;
внутрішня, або фундаментальна, вартість;
ліквідаційна вартість;
балансова (бухгалтерська) вартість;
відновлена поточна вартість;
інвестиційна вартість.
Вид вартості, що визначається балансовим рахунком як сума його активів за мінусом зносу, а також - сум короткострокових та довгострокових зобов’язань, це:
обґрунтована ринкова вартість;
внутрішня, або фундаментальна, вартість;
ліквідаційна вартість;
балансова (бухгалтерська) вартість;
відновлена поточна вартість;
інвестиційна вартість.
Відношення щорічних грошових надходжень (до виплати податків) до суми вкладених власних коштів інвестора це:
капіталізація;
іпотечна постійна;
мультиплікатор валових рентних платежів;
коефіцієнт капіталізації;
ставка капіталізації на власний капітал.
Показник, який визначається як відношення ціни покупки (продажу) об’єктів нерухомості до рентного доходу, це:
капіталізація;
іпотечна постійна;
мультиплікатор валових рентних платежів;
коефіцієнт капіталізації;
ставка капіталізації на власний капітал.

2. Задача
Інвестиційний проект вартістю 23 000 тис. грн планується профінансувати за рахунок власних коштів та інвестиційного кредиту. Річна величина прибутку до оподаткування та виплати відсотків становить 12 000 тис. грн. Визначити найоптимальніший варіант структури дже
·рел фінансування інвестиційного проекту, якщо ставка податку на прибуток становить 30 %, середня річна ставка за кредит на ринку позичкових капіталів 18 %, а безризикова ставка рентабельності на фінансовому ринку 15 %.
Варіант 15

1. Тести
Балансова вартість з урахуванням переоцінки активів на дату оцінки вартості, це:
обґрунтована ринкова вартість;
внутрішня, або фундаментальна, вартість;
ліквідаційна вартість;
балансова (бухгалтерська) вартість;
відновлена поточна вартість;
інвестиційна вартість.
Показник, що характеризує відшкодування інвестованого капіталу, яке можливе або шляхом перепродажу об’єкта нерухомості, або шляхом одержання доходу, величина якого забезпечує одержання не тільки відсоткового доходу на капітал, а й поступове його відшкодування за певний період часу, це:
капіталізація;
іпотечна постійна;
мультиплікатор валових рентних платежів;
коефіцієнт капіталізації;
ставка капіталізації на власний капітал.
Державний інвестиційний кредит це:
кредитування. в якому кредитор держава, а об’єкт інвестиційних заходів будь яких суб’єктів;
кредитування, у якому кредитор – держава, а об’єкт інвестиційні заходи державних підприємств.
Ціна за якою власність може переходити з рук покупця це:
обґрунтована ринкова вартість;
ліквідаційна вартість;
Інвестиційна вартість;
балансова вартість;
фундаментальна вартість.

2. Задача
Оцінити інвестиційний проект, який має такі параметри: стартові інвестиції – 9000 тис. грн.; період реалізації - 3 роки; грошовий потік по роках (тис. грн.): 6000; 5000; 4000; необхідна ставка дохідності (без урахування інфляції) – 18 %; середньорічний індекс інфляції – 10 %.
Варіант 16

1. Тести
Чиста сума вартості, яка може бути виручена у разі ліквідації фірми, - це:
обґрунтована ринкова вартість;
внутрішня, або фундаментальна, вартість;
ліквідаційна вартість;
балансова (бухгалтерська) вартість;
відновлена поточна вартість;
інвестиційна вартість.
Показник, що характеризує відшкодування інвестованого капіталу, яке можливе або шляхом перепродажу об’єкта нерухомості, або шляхом одержання доходу, величина якого забезпечує одержання не тільки відсоткового доходу на капітал, а й поступове його відшкодування за певний період часу, це:
капіталізація;
іпотечна постійна;
мультиплікатор валових рентних платежів;
коефіцієнт капіталізації;
ставка капіталізації на власний капітал.
Відношення щорічних грошових надходжень (до виплати податків) до суми вкладених власних коштів інвестора це:
капіталізація;
іпотечна постійна;
мультиплікатор валових рентних платежів;
коефіцієнт капіталізації;
ставка капіталізації на власний капітал.
Метод прямолінійного повернення капіталу по фонду відшкодування - це:
метод Інвуда;
метод Ринга;
метод Хоскольда.

2. Задача
Клієнт І.І.Петров звернувся до банку з проханням видати кредит на фінансування приватного бізнесу у сумі 340 тис. грн. строком на 5 роки. Клієнт працює керуючим фірми 3 роки, вже користувався банківським кредитом без порушень кредитного договору, має двох дітей, проживає у власному будинку з батьками. Забезпеченням кредиту буде власний автомобіль, середня ринкова вартість якого становить 20 тис. грн. Використавши систему кредитного скорингу, визначити чи надасть банк клієнту кредит.Варіант 17


1. Тести
За використання бюджетних кредитів для фінансування будов та об’єктів підприємствам недержавної форми власності встановлюється річна відсоткова ставка на рівні:
діючої облікової ставки НБУ;
діючої облікової ставки НБУ із застосуванням коефіцієнта 1,2;
50 % діючої облікової ставки НБУ;
30 % діючої облікової ставки НБУ.
Обов’язковій державній експертизі в повному обсязі підлягають інвестиційні програми та проекти будівництва, що здійснюються:
із залученням коштів Державного бюджету України;
із залученням коштів місцевих бюджетів;
із залученням коштів Державного, місцевого бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ, організацій;
із залученням коштів Державного бюджету і коштів державних підприємств.
Інвестиції, що спрямовані на створення і відновлення основних фондів і фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та бюджетних позик, визначаються як:
державні капітальні вкладення;
державні централізовані капітальні вкладення;
змішані капітальні вкладення.
Визначення величини поточної вартості майбутнього потоку доходів та вигід, одержаних у результаті володіння обєктами нерухомості, - це
капіталізація;
іпотечна постійна;
мультиплікатор валових рентних платежів;
коефіцієнт капіталізації;
ставка капіталізації на власний капітал.

2. Задача
Компанія вирахувала, що протягом наступних п’яти років щорічно матиме відповідно такі грошові потоки: $20, $30, $45, $35, $50. Фактори еквівалента певності за ті ж самі періоди відповідно будуть такі: 15%, 20%, 25%, 20%, 40%. Початкові інвестиції в проект $65. Безпечна ставка – 15 %. Визначити, чи проект прийнятний, застосувавши метод еквівалента певності.

Варіант 18


1. Тести
Обов’язковій державній експертизі в повному обсязі підлягають інвестиційні програми та проекти будівництва, що здійснюються:
із залученням коштів Державного бюджету України;
із залученням коштів місцевих бюджетів;
із залученням коштів Державного, місцевого бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ, організацій;
із залученням коштів Державного бюджету і коштів державних підприємств.
Інвестиції, що спрямовані на створення і відновлення основних фондів і фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та бюджетних позик, визначаються як:
державні капітальні вкладення;
державні централізовані капітальні вкладення;
змішані капітальні вкладення.
Як визначається здійснення лізингу на основі укладення багатостороннього договору та залучення одного або кількох кредиторів, які беруть участь у здійсненні лізингу, інвестуючи свої кошти:
зворотний лізинг;
міжнародний лізинг;
пайовий лізинг?
Суб’єкт підприємницької діяльності, що одержує в користування об’єкти лізингу за договором лізингу, - це:
лізингоотримувач;
лізингодавець.

2. Задача
Інвестиційний проект характеризується таким потоком платежів, які відносяться до кінця року: стартові інвестиції – 25 тис. грн.; грошовий потік по рокам (тис. грн.): 10; 15; 20; Ставка відсотку прийнята для дисконтування і = 15 %. Визначити дисконтований та не дисконтований строк окупності інвестиційного проекту.

Варіант 19


1. Тести
Як визначається здійснення лізингу на основі укладення багатостороннього договору та залучення одного або кількох кредиторів, які беруть участь у здійсненні лізингу, інвестуючи свої кошти:
зворотний лізинг;
міжнародний лізинг;
пайовий лізинг?
Суб’єкт підприємницької діяльності, у тому числі банківська або небанківська фінансова установа, який передає в користування об’єкти лізингу за договором лізингу, - це:
лізингоотримувач;
лізингодавець.
Довгостроковий державний кредит молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам надається на строк до:
40 років;
20 років;
30 років;
15 років.
Податковий інвестиційний кредит - це:
відстрочка сплати податку на період реалізації будь-якого інвестиційного проекту;
відстрочка сплати податку на період реалізації лише інноваційного проекту.

2. Задача
Для участі в кредитуванні фірми на придбання технологічної лінії комерційний банк залучає два інших банки. Сума заявки на кредит становить 45 млн. грн. У консорційній угоді беруть участь своїми ресурсами банк-організатор консорціуму у розмірі 20 млн. грн. , банк А – 15 млн. грн. , банк Б – 10 млн. грн. Банк організатор консорціуму одержує 25% фактичного доходу з угоди. За надання кредиту стягується 10% річних та 2 % комісійних. Кредит надається строком на 24 місяців. Визначити: якими документами оформляється консорційна угода та яку суму одержить кожний банк у вигляді винагороди за цю операцію.


Варіант 20


1. Тести
Довгостроковий державний кредит молодим сімям та одиноким молодим громадянам надасться, якщо:
вік чоловіка та дружини не перевищує 30 років;
неповна сім’я, в якій мати (батько) віком до 28 років включно, має неповнолітніх дітей;
вік одиноких молодих громадян не перевищує 28 років;
вік чоловіка та дружини не перевищує 28 років;
вік одиноких молодих громадян не перевищує 30 років;
неповна сім’я, в якій мати (батько) віком до 30 років включно, має неповнолітніх дітей.
Довгостроковий державний кредит молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам надається на строк до:
40 років;
20 років;
30 років;
15 років.
Довгостроковий державний кредит молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам надається на:
придбання автомобіля;
придбання товарів широкого вжитку;
будівництво житла;
придбання житла.
Суб’єкт підприємницької діяльності, у тому числі банківська або небанківська фінансова установа, який передає в користування об’єкти лізингу за договором лізингу, - це:
лізингоотримувач;
лізингодавець.

2. Задача
Відповідно до Положення “Про державне кредитування будов і об’єктів виробничого призначення”, затвердженим Наказом Міністерства фінансів і Міністерства економіки України з урахуванням змін і доповнень від 26 червня 1996р. № 128/ 79 та Наказу Міністерства фінансів і Міністерства економіки України “Про внесення змін і доповнень до Положення про державне кредитування будов і об’єктів виробничого призначення” від 14 травня 1998 року за № 315/ 2755, комерційний банк надав державний інвестиційний кредит приватному підприємству на суму 160 млн. грн. строком на 4 роки. Визначити: відсоткову ставку за кредит; суму кошів, які надійдуть у бюджет та у комерційний банк протягом усього строку кредитування, якщо кредит погашатиметься щоквартально рівними частками.
Варіант 21


1. Тести
Визначення величини поточної вартості майбутнього потоку доходів та вигід, одержаних у результаті володіння обєктами нерухомості, - це
капіталізація;
іпотечна постійна;
мультиплікатор валових рентних платежів;
коефіцієнт капіталізації;
ставка капіталізації на власний капітал.
Відношення щорічних платежів з обслуговування боргу дo основної суми іпотечного кредиту це:
капіталізація;
іпотечна постійна;
мультиплікатор валових рентних платежів;
коефіцієнт капіталізації;
ставка капіталізації на власний капітал.
Метод прямолінійного повернення капіталу по фонду відшкодування - це:
метод Інвуда;
метод Ринга;
метод Хоскольда.
Суб’єкт підприємницької діяльності, що одержує в користування об’єкти лізингу за договором лізингу, - це:
лізингоотримувач;
лізингодавець.

2 Задача
Визначити ціну інвестиційного капіталу за даними таблиці.
Джерела коштів
Частка (d), %
Необхідна прибутковість (ціна джерела), %

Нерозподілений прибуток
2,8
13,2

Привілейовані акції
8,9
15,1

Звичайні акції
42,1
14,5

Позичкові кошти:банківські кредити
40,3
17,5

облігаційна позика
5,9
13,6

Усього
100,0
Варіант 22

1. Тести
Ціна, за якою власність може переходити з рук продавця, який бажає її продати, до рук покупця, який бажає її купити, це:
обґрунтована ринкова вартість;
внутрішня, або фундаментальна, вартість;
ліквідаційна вартість;
балансова (бухгалтерська) вартість;
відновлена поточна вартість;
інвестиційна вартість.
Аналітична оцінка об’єкта нерухомості, яка базується на знаннях та обліку його фінансового стану, а також: перспектив одержання прибутку та чистого доходу, це:
обґрунтована ринкова вартість;
внутрішня, або фундаментальна, вартість;
ліквідаційна вартість;
балансова (бухгалтерська) вартість;
відновлена поточна вартість;
інвестиційна вартість.
Вид вартості, що визначається балансовим рахунком як сума його активів за мінусом зносу, а також - сум короткострокових та довгострокових зобов’язань, це:
обґрунтована ринкова вартість;
внутрішня, або фундаментальна, вартість;
ліквідаційна вартість;
балансова (бухгалтерська) вартість;
відновлена поточна вартість;
інвестиційна вартість.
Відношення щорічних грошових надходжень (до виплати податків) до суми вкладених власних коштів інвестора це:
капіталізація;
іпотечна постійна;
мультиплікатор валових рентних платежів;
коефіцієнт капіталізації;
ставка капіталізації на власний капітал.

2. Задача
На продаж виставлено об’єкт нерухомості вартістю 70 тис. грн. Інвестор планує отримати дохід на вкладений капітал у розмірі 7 % річних, вважаючи, що щорічний грошовий потік становитиме приблизно 18 тис. грн. Одночасно інвестор планує відшкодувати свої інвестиції за 4 роки. Необхідно визначити коефіцієнт капіталізації, а також можливість відшкодування інвестицій за вказаний строк.
Варіант 23

1. Тест
Ціна, за якою власність може переходити з рук продавця, який бажає її продати, до рук покупця, який бажає її купити, це:
обґрунтована ринкова вартість;
внутрішня, або фундаментальна, вартість;
ліквідаційна вартість;
балансова (бухгалтерська) вартість;
відновлена поточна вартість;
інвестиційна вартість.
Конкретна вартість об’єкта, що оцінюється, для конкретного інвестора, виходячи з його особистих інвестиційних цілей, це:
обґрунтована ринкова вартість;
внутрішня, або фундаментальна, вартість;
ліквідаційна вартість;
балансова (бухгалтерська) вартість;
відновлена поточна вартість;
інвестиційна вартість.
Балансова вартість з урахуванням переоцінки активів на дату оцінки вартості, це:
обґрунтована ринкова вартість;
внутрішня, або фундаментальна, вартість;
ліквідаційна вартість;
балансова (бухгалтерська) вартість;
відновлена поточна вартість;
інвестиційна вартість.
Показник, що характеризує відшкодування інвестованого капіталу, яке можливе або шляхом перепродажу об’єкта нерухомості, або шляхом одержання доходу, величина якого забезпечує одержання не тільки відсоткового доходу на капітал, а й поступове його відшкодування за певний період часу, це:
капіталізація;
іпотечна постійна;
мультиплікатор валових рентних платежів;
коефіцієнт капіталізації;
ставка капіталізації на власний капітал.
2. Задача
Інвестор планує придбати нерухомість вартістю 35 тис. грн. За його розрахунками володіння об’єктом нерухомості має принести щорічний дохід у розмірі 25 %. Для реалізації проекту інвестор під заставу майна одержав кредит у сумі 250 тис. грн. під 20 % річних строком на 5 років. За умовами кредитного контракту погашення суми основного боргу має проводитися рівними платежами, а нарахування відсотків – у кінці року. Скласти графік погашення одержаного іпотечного кредиту.
Варіант 24

1. Тести
Довгостроковий державний кредит молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам надається на строк до:
40 років;
20 років;
30 років;
15 років.
Довгостроковий державний кредит молодим сімям та одиноким молодим громадянам надасться, якщо:
вік чоловіка та дружини не перевищує 30 років;
неповна сім’я, в якій мати (батько) віком до 28 років включно, має неповнолітніх дітей;
вік одиноких молодих громадян не перевищує 28 років;
вік чоловіка та дружини не перевищує 28 років;
вік одиноких молодих громадян не перевищує 30 років;
неповна сім’я, в якій мати (батько) віком до 30 років включно, має неповнолітніх дітей.
Вид вартості, що визначається балансовим рахунком як сума його активів за мінусом зносу, а також - сум короткострокових та довгострокових зобов’язань, це:
обґрунтована ринкова вартість;
внутрішня, або фундаментальна, вартість;
ліквідаційна вартість;
балансова (бухгалтерська) вартість;
відновлена поточна вартість;
інвестиційна вартість.
Метод повернення капіталу по фонду відшкодування за ставкою доходу на інвестиції це:
метод Інвуда;
метод Ринга;
метод Хоскольда.

2. Задача
Власник будинку, початкова вартість якого 600 тис. грн., здає його в оренду на 5 років. Після закінчення терміну оренди будинок втрачає свою початкову вартість на 10 %. Визначити: величину щорічного орендного платежу, який вноситься в кінці кожного року, що забезпечив би відшкодування частини втраченого капіталу, та дохід на вкладений капітал у розмірі 8 % річних, коефіцієнт капіталізації.
Варіант 25

1. Тести
Податковий інвестиційний кредит - це:
відстрочка сплати податку на період реалізації будь-якого інвестиційного проекту;
відстрочка сплати податку на період реалізації лише інноваційного проекту.
Довгостроковий державний кредит молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам надається на:
придбання автомобіля;
придбання товарів широкого вжитку;
будівництво житла;
придбання житла.
Як визначається договір лізингу, у результаті укладання якого лізингоотримувач на своє замовлення отримує в платне користування від лізингодавця обєкт лізингу на строк, не менший строку, за який амортизується 60 % вартості обєкта лізингу, визначеної в день укладання договору:
оперативний лізинг;
пайовий лізинг;
фінансовий лізинг;
зворотний лізинг?
Метод прямолінійного повернення капіталу по фонду відшкодування - це:
метод Інвуда;
метод Ринга;
метод Хоскольда.

2. Задача
Земельна ділянка здається в оренду на 8 років за відсотковою ставкою у розмірі 13 % річних. Поточний дохід залишається постійним і становить 12 тис. грн. Передбачається, що до закінчення строку оренди вартість земельної ділянки зросте на 16 %. Визначити коефіцієнт капіталізації та поточну вартість ділянки.


Варіант 26

1. Тести
Обов’язковій державній експертизі в повному обсязі підлягають інвестиційні програми та проекти будівництва, що здійснюються:
із залученням коштів Державного бюджету України;
із залученням коштів місцевих бюджетів;
із залученням коштів Державного, місцевого бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ, організацій;
із залученням коштів Державного бюджету і коштів державних підприємств.
Інвестиції, що спрямовані на створення і відновлення основних фондів і фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та бюджетних позик, визначаються як:
державні капітальні вкладення;
державні централізовані капітальні вкладення;
змішані капітальні вкладення.
Ціна, за якою власність може переходити з рук продавця, який бажає її продати, до рук покупця, який бажає її купити, це:
обґрунтована ринкова вартість;
внутрішня, або фундаментальна, вартість;
ліквідаційна вартість;
балансова (бухгалтерська) вартість;
відновлена поточна вартість;
інвестиційна вартість.
Як визначається договір лізингу, у результаті укладення якого лізингоотримувач на своє замовлення отримує у платне користування від лізингодавця об’єкт лізингу па строк, менший строку, за який амортизується 90 % вартості об’єкта лізингу, визначеної в день укладення договору:
фінансовий лізинг;
оперативний лізинг;
пайовий лізинг;
зворотний лізинг?

2. Задача
За інвестиційним проектом вартістю 20 млн. грн. передбачаються грошові надходження р1=6 млн. грн., р2=8 млн. грн., р3=12 млн. грн.
Необхідно:
Визначити середній щорічний дохід за проектом.
Визначити строк окупності інвестицій.
Визначити строк окупності інвестицій з визначенням року, на якому грошові надходження покриватимуть вкладені кошти та зробити висновок.

Варіант 27

1. Тести
Державне інвестиційне кредитування це:
кредитування, в якому кредиторами виступають будь-які суб’єкти інвестиційної діяльності, а об’єктом є інвестиційні заходи держави;
кредитування, в якому кредитором виступає держава, а об’єктом - інвестиційні заходи державних підприємств;
кредитування, в якому кредитором виступає держава, а об’єктом - інвестиційні заходи будь-яких суб’єктів інвестиційної діяльності.
За використання бюджетних кредитів для фінансування будов та об’єктів підприємствам недержавної форми власності встановлюється річна відсоткова ставка на рівні:
діючої облікової ставки НБУ;
діючої облікової ставки НБУ із застосуванням коефіцієнта 1,2;
50 % діючої облікової ставки НБУ;
30 % діючої облікової ставки НБУ.
Метод повернення капіталу по фонду відшкодування за безризикової ставки відсотка це.
метод Інвуда;
метод Ринга;
метод Хоскольда.
Суб’єкт підприємницької діяльності, що одержує в користування об’єкти лізингу за договором лізингу, - це:
лізингоотримувач;
лізингодавець.

2. Задача
Молода сім’я бажає отримати довготерміновий державний кредит на будівництво житла. Визначити за яких умов вона його може одержати.
Варіант 28

1. Тести
Державне інвестиційне кредитування це:
кредитування, в якому кредиторами виступають будь-які суб’єкти інвестиційної діяльності, а об’єктом є інвестиційні заходи держави;
кредитування, в якому кредитором виступає держава, а об’єктом - інвестиційні заходи державних підприємств;
кредитування, в якому кредитором виступає держава, а об’єктом - інвестиційні заходи будь-яких суб’єктів інвестиційної діяльності.
Обов’язковій державній експертизі в повному обсязі підлягають інвестиційні програми та проекти будівництва, що здійснюються:
із залученням коштів Державного бюджету України;
із залученням коштів місцевих бюджетів;
із залученням коштів Державного, місцевого бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ, організацій;
із залученням коштів Державного бюджету і коштів державних підприємств.
Інвестиції, що спрямовані на створення і відновлення основних фондів і фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та бюджетних позик, визначаються як:
державні капітальні вкладення;
державні централізовані капітальні вкладення;
змішані капітальні вкладення.
Податковий інвестиційний кредит - це:
відстрочка сплати податку на період реалізації будь-якого інвестиційного проекту;
відстрочка сплати податку на період реалізації лише інноваційного проекту.

2. Задача
Підприємство бажає отримати податковий інвестиційний кредит строком на 5 років. Сума прибутку до реалізації інвестиційного проекту становила 345 тис. грн. У процесі реалізації проекту прибутку підприємства мають зрости на 2,3 %. Визначити, яку суму податкового кредиту він може отримати від Державної податкової служби.Варіант 29


1. Тести
Величина грошового потоку за реальними інвестиціями визначається як:
сума валового прибутку та амортизаційних відрахувань від вартості матеріальних активів фірми;
різниця між теперішньою вартістю грошових потоків і розміром прибутку, який виплачується інвестору;
розмір доходу, який планує одержати інвестор;
сума чистого прибутку та амортизаційних відрахувань.
Відсотки за довгострокові позички в грошовому потоці відносяться до:
грошового відпливу за операційною діяльністю;
грошового відпливу за фінансовою діяльністю;
грошового припливу за фінансовою діяльністю;
грошового відпливу за інвестиційною діяльністю.
Період окупності інвестицій характеризує:
ступінь покриття поточних зобов'язань за рахунок поточних активів;
рівень дохідності інвестицій;
термін, за який інвестиції повністю окупаються;
правильні відповіді а, в;
усі відповіді неправильні.
Дисконтна ставка, за якою майбутня вартість грошового потоку має бути приведена до теперішньої вартості інвестованих коштів, називається:
внутрішньою нормою дохідності;
дисконтною ставкою проекту;
рівнем дохідності інвестицій;
середньою депозитною ставкою;
нормою дохідності інвестицій з урахуванням рівня інфляції, ризику та ліквідності.

2. Задача

Молода сім(я (чоловік, дружина, двоє дітей) бажає отримати довгостроковий державний кредит на будівництво житла. Визначити, за яких умов вона може його отримати, якщо вартість 1 кв. м. становить 5500 грн.


Варіант 30


1. Тести
Як називається дисконтна ставка, за якою майбутня вартість грошового потоку має бути приведена до теперішньої вартості інвестованих коштів:
внутрішньою нормою дохідності;
дисконтною ставкою проекту;
середньою депозитною ставкою;
нормою дохідності інвестицій з урахуванням рівня інфляції, ризику та ліквідності?
Як визначається вплив основних статей витрат та змін обсягів продажів на потік грошових, коштів та прибутковість проекту:
аналізом сценаріїв;
аналізом чутливості реагування;
методом імітаційного моделювання (метод Монте-Карло);
р-аналізом?
Реальна вартість проекту капітальних вкладень з урахуванням результатів від продажу діючого устаткування та податків називається:
початковими інвестиціями;
грошовим потоком;
зведеними витратами;
питомими капітальними витратами.
Чистий приведений дохід визначається як:
сума інвестованих коштів і приведеного до майбутньої вартості грошового потоку;
різниця між приведеним до теперішньої вартості грошовим потоком і сумою інвестованих коштів;
різниця між сумою інвестованих коштів та приведеним до теперішньої вартості грошовим по потоком;
різниця між отриманим доходом і сумою інвестованих коштів.

2. Задача
Компанія вирахувала, що протягом наступних п’яти років щорічно матиме відповідно такі грошові потоки (тис. грн.): 6000, 5000, 4000, 4000, 3000. Фактори еквівалента певності за ті самі періоди відповідно будуть такими: 90 %, 85 %, 75 %, 60 %, 40 %. Початкові інвестиції в проект – 12000 тис. грн.. Безпечна ставка – 11 %. Визначити, чи проект прийнятний, застосувавши метод еквівалента певності.


Контрольна робота з навчальної дисципліни "Інвестиційне кредитування"
для студентів 5 курсу спеціальності «Банківська справа»


Затверджено на засіданні кафедри банківської справи
Протокол №__ від _____2004 р. Перезатверджено Протокол №___ від _______200_ р.,
Протокол №___ від _______200_ р.
Зав. кафедрою_________________________ Екзаменатор___________________________

15

Приложенные файлы

  • doc 25367452
    Размер файла: 242 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий