Полит.каз.500


##### Саясаттану пјн ретінде нені зерттейді?:
????? Ќоєамныѕ саяси ортасын, саяси ойлар жјне т.б. проблемалардыѕ туу жјне даму тарихын
????? Жалпы ќоєамды, ќоєамныѕ јлеуметтік жаєдайын.
????? Ќоєам жјне табиєаттаєы даму процесін
????? Ќоршаєан орта мен адамныѕ ќарым- ќатынасын
????? дўрыс жауап берілмеген
##### Саясаттану єылымыныѕ объектісі – бўл:
????? ќоєамныѕ саяси жїйесі мен ґмірі
????? саяси орта
????? јлеуметтік саясат
????? ќоєамныѕ экономикалыќ жїйесі
????? партиялыќ жїйе
##### Жеке адамныѕ саяси жјне экономикалыќ ќўќыќтарын маќўлдап, мемлекеттіѕ экономикаєа араласуын шектеуге тырысатын ілім, саяси баєыт:
????? Либерализм
????? Анархизм
????? Консерватизм
????? Марксизм
????? Фашизм
##### Террорлыќ диктатураны ќўруєа тырысатын, ґте антидемократиялыќ, радикалді экстремистік жјне саяси аєын:
????? фашизм
????? либерализм
????? консерватизм
????? анархизм
????? марксизм
##### Тарихи ќалыптасќан саяси жјне ќоєамдыќ ґмірді ґзгеріссіз саќтауєа тырысќан јлеуметтік-саяси кґзќарастар, теориялар жїйесі:
????? Консерватизм
????? Анархизм
????? Марксизм
????? Либерализм
????? Фашизм
##### Жеке адамды мемлекеттік биліктен ќўтќаруєа баєытталєан јлеуметтік-саяси аєын.
????? анархизм
????? фашизм
????? консерватизм
????? либерализм
????? марксизм
##### Ўлттыќ кґзќарастыѕ жїзеге асырылуын, іс жїзінде ќолданылуын баќылауєа баєытталєан, мемлекетпен жїргізілетін шаралар жїйесі:
????? Ўлттыќ саясат
????? Геополитика (Геосаясат)
????? демографиялыќ саясат
????? саяси орта
????? јлеуметтік саясат
##### Мемлекеттіѕ демографиялыќ саясаты калай ќарастырылады:
????? Тўрєындар санын кґбейтуге, ўстап тўруєа немесе тїсіруге баєытталєан саяси жјне јлеуметтік- экономикалыќ шаралар комплексі ретінде
????? Ўлттыќ ќґзќарастыѕ жїзеге асырылуын, іс жїзінде ќолданылуын байќауєа баєытталєан, мемлекетпен жїргізілетін шаралар жїйесі
????? Јлеуметтік ќатынастар жјне јлеуметтік ортаны басќару бойынша жїргізілетін мемлекет пен ќоєамдыќ ўйымдар жўмысы ретінде;
????? Саяси жўмыстардыѕ кґптїрлілігі арќылы дамып жатќан, ќоєамныѕ спецификалыќ ортасы ретінде.
????? Жалпы ќоєам мен оныѕ ќўрылымдарына ќатысуындаєы белсенді рґлі ретінде.
##### Саяси географиялыќ білімдерге сїйене отырып мемлекеттіѕ сыртќы саясатын жјне глобальді мїдделерін негіздейтін саяси концепция
????? Геосаясат
????? Јлеуметтік саясат
????? саяси орта
????? Ўлттыќ саясат
????? демографиялыќ саясат
##### Мемлекет бір халыќтардыѕ екінші халыќтарды жаулап алу арќылы ќўрылады дейтін теория
????? зорлыќ-зомбылыќ теориясы
????? келісімдік теориясы
????? теологиялыќ теория
????? кризистік теория
????? ирригациялыќ теория
##### Ќандай мемлекетті біртўтас мемлекет деп атаймыз
????? Унитарлыќ мемлекет
????? Јлеуметтік мемлекет
????? Монархия
????? Федерация
????? Конфедерация
##### Мына формулировка (тїрлендіру) кімдікі "Мемлекет- ол бір топты екінші бір топпен ќанауєа арналєан машинаѕ?
????? Ленин
????? Г.Моска
????? Платон
????? К.Маркс
????? И.Поппер

##### Атаќты ойшылдардыѕ ќайсысы "элитаризм" теориясын ќўрушы болып табылады?
????? В.Парето жјне Г.Моска
????? Ленин жјне К.Маркс
????? М.Вебер жјне Э.Дюргкейм
????? Платон жјне Сократ
????? Т.Парсонс жјне К.Поппер

##### Діни конондарєа баєындырылєан мемлекеттік ќўрылыс
????? Теократиялыќ тјртіп
????? Фашистік тјртіп
????? Ўлттыќ-јлеуметтік тјртіп
????? Јскери-бюрократиялыќ тјртіп
????? авторитарлыќ тјртіп

##### Халыќтыќ жјне халыќаралыќ достастыќтыѕ їстемдік етіп отырєан саяси билікті мойындауы, оныѕ заѕдылыєы мен шешімдерін растауы
????? Биліктіѕ легитимділігі
????? Биліктіѕ јсері
????? биліктерді бґлу
????? саяси плюрализм
????? Билік диктатурасы

##### Халыќаралыќ коммунистік ќозєалыстыѕ ќол басшысы жјне Кеѕес ґкіметініѕ негізін ќалаушы, теоретик
????? В.И.Ленин
????? Н.С.Хрущев
????? Л.И.Брежнев
????? И.В.Сталин
????? М.С.Горбачев

##### Платонныѕ айтуы бойынша: "Јскери топ билейтін мемлекет тїрі.ѕ
????? Тимократия
????? Тирания
????? Олигархия
????? Монархия
????? Аристократия

##### Биліктіѕ дифференциалдыќ принципі
????? Билікті заѕ шыєарушы, атќарушы жјне сот деп бґлу
????? Шешімдер мен іс ќимылдарда, шектен тыс жаєдайларды болдырмау
????? Билік ґзіне баєындыруєа міндетті
????? Биліктіѕ бўйрыќтары мен заѕдылыќтарына азаматтардыѕ міндетті тїрде баєынуы
????? Биліктіѕ ґмір сїруге тўраќтылыєы

##### Аристотельдіѕ пікірі бойынша басќарудыѕ аса жетілген тїрі
????? полития
????? тирания
????? аристократия
????? олигархия
????? демократия


##### Саяси партиялардіѕ жўмыстарыныѕ маќсаттары мен негізгі міндеттерініѕ ќысќаша аныќтамасы
????? саяси баєдарлама
????? саяси идея
????? дауыс беру жїйесі
????? партиялыќ жїйе
????? демократиялыќ принциптер

##### Мемлекеттік билікті мўраєа ќалдыру арќылы ќолдану ќўќыєы бар серкелік
????? Дјстїрлі серкелік
????? Формальді серкелік
????? харизматикалыќ серкелік
????? авторитарлыќ серкелік
????? формальсіз серкелік

##### Либерализм идеологиясыныѕ негізін салушы:
????? Д, Локк
????? Ж, Баден
????? К. Маркс
????? М. Шоќаев
????? Э. Берк

##### Мемлекеттік биліктіѕ барлыќ жоєары органдары белгілі бір уаќытќа сайланатын немесе ґкілдік мекемелер арќылы ќалыптасатын мемлекеттік басќарудыѕ тїрі:
????? Республика
????? Унитарлыќ мемлекет
????? Автономия
????? Монархия
????? Конфедерация

##### Бір мемлекеттіѕ шеѕберінде ґзін-ґзі басќаруєа ќўќыќ берілген саяси-ўлттыќ ќўрылым.
????? Автономия
????? Монархия
????? Федерация
????? Республика
????? Конфедерация

##### Халыќтыѕ саяси ґмірге немќўрайды, селќос ќарауы, сайлаушылардыѕ сайлаудан бас тартып, азаматтыќ міндеттерін орындамауы
????? Абсентизм
????? Аполитизм
????? Лоббизм
????? саботаж
????? бойкот

##### Партияныѕ не оныѕ бір бґлігініѕ билік етуші элитаєа, кґпшілік немесе їстемдік етуші пікірге ќарсы тўруы.
????? оппозиция
????? мїдделі топтар
????? ќысымшы топ
????? саяси элита
????? лоббизм

##### "Саясаткер тїлкі мен арыстан мінезін ўстануы керек. Тїлкі мінез ќойылєан ќаќпандарєа тїспеу їшін, арыстан мінез ґз жауларын жою їшін керекѕ- деген пікір ќай ойшылдыкі?
????? Никколо Макиавелли
????? Макс Вебер
????? Уолт Ростоу
????? Вильфредо Парето
????? Талкотт Парсонс

##### Кім кадрлыќ жјне бўќаралыќ деп партиялардыѕ классикалыќ типологиясын ойлап шыєарды.
????? М.Дюверже
????? У.Ростоу
????? К.Топпер
????? Э.Дюркгейм
????? М.Вебер

##### Жоєары органдардыѕ тґменгі басшыларєа берген ўйєарымы,жарлыєы
????? директива
????? заѕ
????? ќаулы
????? шешім
????? нўсќау

##### Дауыс беруге ќўќылы адамдар тобы
????? Электорат
????? Кандидат
????? Депутат
????? Элита
????? Бюрократ

##### Серкеніѕ (лидер) бойында жекелеген ќасиеттердіѕ бар екендігін кґрсетуші термин
????? Харизма
????? Расизм
????? Плюрализм
????? Популизм
????? Либерализм

##### Ќандай да бір этникалыќ топтыѕ артыќшылыќтары мен гегемониясын уаєыздайтыѕ саяси идеология
????? расизм
????? консерватизм
????? анархия
????? монархия
????? либерализм

##### Ќоєам ґмірініѕ барлыќ саласы мемлекет тарапынан толыќ баќылауєа алынєан мемлекеттік саяси ќўрылымныѕ тїрі.
????? Тоталитаризм
????? Демократизм
????? Авторитаризм
????? Консерватизм
????? Коммунизм

##### Европадаєы теократиялыќ мемлекет
????? Ватикан
????? Испания
????? Италия
????? Греция
????? Франция
##### Алєа ќарай їдеп, дамуды білдіретін баєыт.
????? прогресс
????? саяси радикализм
????? легитимділік
????? абсентизм
????? реформизм

##### Казаќстанныѕ 20 ғасырдың басында пайда болған партиясын атаныз
????? Алаш
????? Отан
????? Аќжол
????? Ауыл
????? Яблоко
##### Мемлекет - ол:
????? Саяси жїйеніѕ басты институты
????? Ќоєам дамуыныѕ бірінші сатысы
????? Ўйымдыќ саяси доктрина
????? Ќоєамды функциялаудыѕ спецификалыќ облысы
????? Маѕызды шешімдерді ќабылдаумен байланысты адам ќызметі

##### Ешбір мемлекеттіѕ азаматы болып саналмайтын адамдар.
????? апатридтер
????? кґшпенділер
????? эмигранттар
????? ќара нјсілділер
????? босќындар
##### Бихевиористік аныќтаманыѕ мјні неде?
????? Белгілі бір топтыѕ жјне индивидтіѕ саяси жїріс- тўрысын жан-жаќты тїрде наќтылы зерттеулер арќылы саясатты зерттеу јдісі
????? Саяси институттарды зерттеу;
????? Саясаттыѕ динамикалыќ суретін кґрсетеді жјне оны адам ќызметініѕ спецификалыќ кґптїрлілігі ретінде ќарастырады
????? Бір типтегі саяси жаєдайларды зерттеу
????? Саяси жаєдайларєа болжау жасау јдісі

##### "Раќымды ќала тўрєындарыныѕ кґзќарастары туралыѕ атты саяси трактаттыѕ авторы кім?
????? Јл-Фараби
????? Абай
????? Ф.Аквинский
????? Ж.Баласаєўни
????? Гоббс

##### "Охлократияѕ термині ќандай маєына береді?
????? тобыр билігі
????? Саяси билік шіркеу басшысыныѕ ќолында болатын мемлекет басќару тїрі
????? Барлыќ билік бір єана адам, монархтыѕ ќолында болатын, мемлекет басќару тїрі
????? Мемлекеттік билікті жїзеге асыру јдісі
????? Халыќтыѕ билеуі

##### Утопиялыќ социализм теориясыныѕ негізін салушы
????? Т. Мор
????? Т. Кампанелла
????? Ж. Руссо
????? А. Радищев
????? О. Конт
##### Мемлекет басыныѕ тыйм салу ќуќыєы
????? вето
????? визит
????? бойкот
????? монархия
????? брифинг

##### Ўлыбританияда 400 жыл бойы билікті бґлісіп келе жатќан екі партияны кґрсетіѕіз.
????? либералдыќ жјне консервативтік
????? либералдыќ жјне коммунистік
????? консервативтік жјне демократиялыќ
????? республикалыќ жјне демократиялыќ
????? федералдыќ жјне радикалдыќ
##### Мемлекеттіѕ жоєарєы ґкімет билігі жеке-дара бір билеушініѕ ќолында болатын мемлекеттік басќару формасы
????? монархия
????? демократия
????? анархия
????? бюрократия
????? охлократия
##### Жоєарєы билік басында отырєан индивидтіѕ жеке басына табыну негізіндегі биліктік ќатынастар типі:
????? вождизм
????? волюнтаризм
????? бонапартизм
????? геноцид
????? анархизм
##### Аќсаќалдардыѕ билік жїргізї саясаты:
????? геронтократия
????? гуманизм
????? волюнтаризм
????? геноцид
????? моноцентристік
##### Адамдардыѕ шыєу тегіне, бір ўлттыѕ, дінніѕ ґкілі болуына байланысты јдейі ќыру жјне ќудалау:
????? геноцид
????? гуманизм
????? расизм
????? лоббизм
????? волюнтаризм
##### Екі елдіѕ жерін аныќ бґліп тўратын шекара.
????? деморкация
????? муниципалитет
????? дислокация
????? идентификация
????? дўрыс жауабы жоќ
##### Саяси жїйе теориясын бірінші рет єылыми айналымєа енгізген кім?
????? Д.Истон
????? Г.Алмонд
????? Т.Гоббс
????? К,Маркс
????? Т. Парсонс

##### Саясатта болжаумен айналысатын єылым
????? футурология
????? бихевиоризм
????? социология
????? саясаттану
????? философия
##### Ќандай тјсіл саяси ќўбылыстарды мерзімі жаєынан дјйекті, заманына ќарай бўрынєы, ќазіргі жјне болашаќтыќ байланысын аныќтай отырып ќарастырады:
????? тарихи тјсіл
????? институтционалды тјсіл
????? саяси тјсіл
????? динамикалыќ тјсіл
????? жетілдіру тјсілі
##### Ќандай сґз латынныѕ "бґлу, бґлшек" деген сґзінен шыќќан
????? Партия
????? серке (лидер)
????? легитимдік
????? кофликт
????? тјртіп (режим)
##### Біреудіѕ екіншілерге јмірін жїргізіп, олардыѕ іс-јрекеті мен ќызметіне ыќпал етуін ќалай деп атаймыз?
????? билік
????? партия
????? жїйе
????? конфликт
????? процесс
##### Јлеуметтік ґмірді ўйымдастыру мемлекеттіѕ ќандай ќызметіне жатады?
????? ішкі
????? тўраќты
????? ќауіпсіздік
????? сыртќы
????? дўрыс жауап жоќ
##### " Ќазаќ даласындаєы жўт жґніндегі» еѕбегініѕ авторы кім?
????? Ы.Алтынсарин
????? А.Ќўнанбаев
????? Ш.Уалиханов
????? М.Шоќай
????? М,Дулатов
##### Абсентеизм дегеніміз
????? халыќтыѕ саяси ґмірге немќўрайлы ќарауы
????? аќсаќалдар билігі
????? нјсілдік жаєынан бґлї
????? мўралыќ
????? демократиялыќ тјртіп
##### Мемлекеттіѕ егемендігі дегеніміз:
????? Мемлекеттіѕ,халыќтыѕ, ўлттыѕ,адамныѕ саяси тјуелсіздігі
????? Халыќаралыќ ќорєаныс ўйымдарында таныстырылуєа мїмкіндік
????? Шет мемлекеттер мен дипломатиялыќ байланыстарды орныќтыру
????? Халыќаралыќ экономикалыќ ўйымдарєа таныстырылуєа мїмкіндік
????? билік институттарыныѕ тїрлендірілу
##### Саясаттыѕ алєашќы субъектісі - бўл.
????? тўлєа
????? тап
????? халыќ
????? жік
????? топ
##### Пакт
????? халыќаралыќ келісім
????? јлуметтік келісім
????? халыќаралыќ їйым
????? натуралистік шарт
????? психологиялыќ. јрекет
##### "Страта" ўєымы ќандай маєына береді?
????? жік, ќабат, саты
????? бґлшек
????? јлеуметтік-демографиялыќ ќўрылым
????? таптар
????? топтар
##### Мемлекеттік билікті ќолєа алуєа немесе билік жїргізуге ќатынасуєа баєытталєан, ортаќ мїдде негізінде ќўрылєан адамдардыѕ ерікті одаєы
????? саяси партия
????? саяси процесс
????? саяси жїйе
????? саяси тјртіп
????? саяси серкелік
##### Саяси жјне экономикалыќ билік азєантай ауќатты топтыѕ ќолында тўрєан билік тїрі:
????? олигархия
????? охлократия
????? аристократия
????? бюрократия
????? тґбедегі жауаптардыѕ бјрі дўрыс
##### Белгілі бір этносќа егемендік беруін талап ететін саяси идеологияныѕ тїрі
????? национализм
????? либерализм
????? фашизм
????? коммунизм
????? социализм
##### Адамныѕ, топтыѕ, таптыѕ, халыќтыѕ ґздеріне єана тјн дїние танымы :
????? менталитет
????? легитимдік
????? национализм
????? охлократия
????? саяси процесс
##### "Саяси мјдениет" тїсінігін єылыми айналымєа кім енгізді?
????? И.Гердер
????? Н.Макиовелли
????? М.Вебер
????? Т.Гоббс
????? К.Бердяев
##### Биліктіѕ тўраќсыздыєына јкеп соќтыратын саяси конфликтер себебі.
????? биліктіѕ саяси ќарама-ќайшылыќтарды уаќытында жґнге сала алмауынан
????? зан кїшін мойындамау
????? саяси ґмірге немќўрайлы ќарауы
????? халыќаралыќ келісім
????? ўлттыѕ саяси тјїелсіздігі
##### Ќазіргі АҚШ тағы саяси тјртіптіѕ тїрі.
????? демократияыќ
????? тоталитарлыќ
????? авторитарлыќ
????? пост тоталитарлыќ
????? теократиялыќ авторитарлыќ
##### Ќоєамдаєы пікірдіѕ кґп тїрлілігі
????? плюрализм
????? популизм
????? олигархия
????? либерализм
????? консерватизм
##### БЎЎ Бас Ассамблеясы адам ќўќыќтарыныѕ халыќаралыќ Декларациясын ќашан ќабылдады?
????? 1948ж.10 желтоќсанда
????? 1945ж.9 мамырда
????? 1952ж. 10желтоќсанда
????? 1965ж. 12наурызда
????? 1950ж. 1ќыркїйекте
##### Можаритарлыќ сайлау жїйесі нені білдіреді?
????? сайлау нјтижесінде їміткердіѕ округ бойынша кґпшілік дауыс алуы
????? мандаттар ќатал жиналєан дауыстар арќылы беріледі.
????? сайлаушылардыѕ партиялыќ тізімге дауыс беруі.
????? їміткерлер бірдей дауыс санын жинауы
????? кґпшілік принципіне негізделмейді
##### Азаматтардыѕ ќўќыќтары мен мїдделерін ќадірлеуге негізделген мемлекеттің экономикаға араласуын шектеитін cаяси идеология тїрі
????? либерализм
????? демократизм
????? консерватизм
????? национализм
????? коммунизм
##### Мемлекеттер, топтар, таптар арасындаєы ќаќтыєыстар.
????? саяси конфликт (шиеленіс)
????? саяси процесс
????? саяси мјдениет
????? саяси идеология
????? саяси билік
##### Ќалыптасќан ќоєамныѕ дамуын жјне салт-дјстїрді саќтау негізінде ќўрылєан идеология
????? консерватизм
????? либерализм
????? социализм
????? коммунизм
????? пассизм
##### Заѕ шыєару, атќару жјне сот билігі жеке тўлєаныѕ, монархтыѕ ќолында болатын мемлекет тїрі:
????? абсолютизм
????? консерватизм
????? республика
????? федерация
????? анархизм
##### Конституцияда бекітілген мемлекеттіѕ ќандай да бір бґлігін ґзі еркі бойынша басќару ќўќы:
????? автономия
????? авторитаризм
????? анархизм
????? демократия
????? дўрыс жауабы жоќ
##### Ќаруланєан зорлыќ-зомбылыќќа сїйенетін жеке тўлєа, тап немесе топтыѕ шексіз билігі
????? диктатура
????? национализм
????? монархия
????? расизм
????? фашизм
##### Тґртінші билік деп ќандай ќўралды айтады
????? бўќаралыќ аќпарат ќўралдары
????? элита
????? эскери билік
????? партия
????? сайлаушылар билігі
##### Батыс Европа жјне Солтїстік Америка елдерініѕ басты саяси јскери блогі:
????? НАТО
????? ОБСЕ
????? ЕЭС
????? ЮНЕСКО
????? ООН
##### Адамдардыѕ саяси ґмірді тїсініп, сезінуі.
????? саяси сана
????? саяси элита
????? саяси партия
????? саяси билік
????? дўрыс жауабы жоќ
##### Саяси ґмірге немќўрайды, селќос ќарау, азаматтыќ міндетті атќарудан бас тарту.
????? абсентизм
????? регионализм
????? интеграция
????? мјдениет
????? дўрыс жауабы жоќ
##### "Саясатты тек кейбіреулер єана жасай алады, біраќ оны сынау бјрініѕ ќолынан келедіѕ. Бўл кімніѕ сґздері?
????? Перикл
????? Гераклит
????? Платон
????? Аристотель
????? Ф. Аквинский
##### Ќоєамдыќ процесстер нјтижесінде жеке адамныѕ белгілі бір саяси рґл атќарып, јлеуметтік саяси ќалыптасуы
????? саяси јлеуметтану
????? саяси серкелік
????? саяси мјдениет
????? саяси институт
????? саяси сана
##### "Идеологияѕ ўєымын єылыми айналымєа кім енгізді?
????? А.Дестют де Траси
????? Аристотель
????? Ш-Л Монтескье
????? Дж. Локк
????? Г.Гегель
##### Мына тўжырымдама кімдікі: "Саясат экономиканыѕ шоєырланєан белгісі?ѕ
????? В.Ленин
????? Ф.Энгельс
????? К.Маркс
????? М.Вебер
????? М.Дюверже
##### Саясаттанудыѕ негізін ќалаушы єалым
????? Аристотель
????? Сократ
????? Пифагор
????? Кант
????? Абай
##### Ќандай билік ресурсы јлеуметтік деѕгейдіѕ кґтерілуін немесе тґмендеуін баќылайды жјне тїзейді
????? јлеуметтік
????? кїштік (силовые)
????? экономикалыќ
????? демографиялыќ
????? мјдени-аќпараттыќ
##### "Маќсат јдіс,тјсілді аќтайдыѕ деген ќаєиданы ќандай ойшыл айтты?
????? Н.Макиавелли.
????? Ш.Монтескье
????? Дж.Локк
????? Т.Гоббс
????? Б.Спиноза
##### Іс-јрекет жасаушы жеке адам немесе јлеуметтік топ.
????? саясат субьектілері
????? саясат обьектілері
????? саяси процесс
????? саяси конфликт
????? саси билік
##### Мемлекеттік жјне діни билік бір адамныѕ ќолында болаты тјртіп
????? теократия
????? ранг
????? стагнация
????? рґл
????? деѕгей
##### Ќўрылымдыќ функционализм теориясын кім ойлап шыєарды?
????? Т.Парсонс
????? Р.Дарендорф
????? З.Фрейд
????? В.Парето
????? Г.Моска
##### 1945 жылы ќўрылєан дїниежїзілік халыќаралыќ саяси їйым
????? БЎЎ
????? НАТО
????? ЕЭС
????? МАГАТЭ
????? ЮНЕСКО
##### Адам саяси жануар деп кім пайымдады
????? Аристотель
????? Сократ
????? Перикл
????? Демокрит
????? Цицерон
##### Алєа ќойєан маќсаттары орындалєаннан кейін ыдырайтын мемлекеттік бірігулер
????? конфедерация
????? федерация
????? монархия
????? республика
????? унитарлыќ мемлекет
##### Ќоєамныѕ саяси еркіндігі деѕгейін кґрсететін, саяси билікті жїзеге асырудыѕ јдіс тјсілдері мен формасы
????? саяси тјртіп
????? саяси институт
????? саяси партия
????? саяси ќызмет
????? дўрыс жауабы жоќ
##### "Халыќтыѕ билеуі, халыќпен сайланєан жјне халыќ їшін"- деп демократияєа аныќтама берген кім?
????? Линкольн
????? Гегель
????? Руссо
????? Платон
????? Э. Кант
##### Маѕызды заѕ шыєарушы немесе ішкі жјне сыртќы мјселені тїпкілікті шешу маќсатында сайлаушылардыѕ кґѕілін білдіруі.
????? референдум
????? рейтинг
????? конференция
????? жиналыс
????? путч
##### Єылыми зерттеуге емес, ќиялєа негізделген, іске аспайтын идеялар мен теориялар.
????? саяси утопия
????? саяси идея
????? религия
????? концепция
????? лозунг
##### «Кїн ќаласы» еѕбегініѕ авторы
????? Т. Кампанелла
????? Т. Мор
????? В. Ленин
????? К. Маркс
????? Н. Макиавелли
##### Бюрократия теориясын енгізген ойшыл.
????? М. Вебер
????? Ф. Аквинский
????? Гумплович
????? А. Герцен
????? Ш. Монтескье
##### Тарихи ќалыптасќан саяси жјне ќоєамдыќ ґмірді ґзгеріссіз саќтауєа тырысќан јлеуметтік-саяси кґзќарастар, теориялар жїйесі.
????? Консерватизм
????? Марксизм
????? Либерализм
????? Коммунизм
????? анархизм
##### Ќоєамдыќ келісім шарт теориясыныѕ негізін ќалаушы ойшыл.
????? Гоббс
????? Гегель
????? Макиавелли
????? Монтескье
????? Платон
##### "Элита" терминін єылыми айналымєа енгізген жјне "элиталардыѕ айналуѕ теориясын жасаєан єалым.
????? В.Парето
????? Ф.Ницше
????? Р.Михельс
????? М.Вебер
????? Аристотель
##### Саяси серкеліктіѕ ќандай типі серкеніѕ ерекше ќасиеттеріне негізделеді
????? харизматикалыќ
????? дјстїрлік
????? рационалдыќ
????? авторитарлыќ
????? демократиялыќ
##### Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы ќашан ќабылданды?
????? 30 тамыз 1995ж..
????? 25 ќазан 1990 ж.
????? 16 желтоќсан 1991 ж.
????? 14 мамыр 1994 ж
????? 28 ќаѕтар 1993 ж.
##### Мемлекеттіѕ негізгі сыртќы саясаты
????? ўлттыќ ќауіпсіздікті ќамтамасыз ету
????? јлеуметтік
????? экономикалыќ
????? халыќ билігін ќамтамасыз ету
????? экологиялыќ
##### Ќазахстанда еѕ кґп бўќаралыќ партия
????? Нўр -Отан
????? Аќжол
????? Ауыл
????? элита
????? ќоєамдыќ ќозєалыстар
##### Лауазымды адамдардыѕ жеке басын байыту маќсатында ґз ќызметін ќылмыстыќ жолмен пайдалану, параќорлыєы, сатылєыштыєы
????? коррупция
????? космополитизм
????? конформизм
????? лоббизм
????? абсентизм
##### К.Маркстіѕ ілімін басшылыќќа алатын жјне жеке меншіксіз, тапсыз ќоєам ќўруєа тырысатын ќоєам.
????? коммунизм
????? анархизм
????? демократия
????? абсолютизм
????? теократия
##### Жаѕарєан либерализмніѕ ґкілін атаѕыз.
????? Дж.Гэлбрейт
????? Дж.Локк
????? А.Смит
????? Т.Пейн.
????? И.Кант
##### «Кемелденген мемлекет» «Заѕдар» еѕбегініѕ авторы
????? Платон
????? Аристотель
????? Сократ
????? Маркс
????? Ленин
##### Жоєарєы лауазымды адамдарды(президентке шейін) конституцияны бўзєаны їшін немесе басќа ќылмысы їшін жауапкершілікке тарту
????? импичмент
????? брифинг
????? инагурация
????? апелляция
????? вето
##### Адам адамєа ќасќыр деп кім пайымдады
????? Т Гоббс
????? Маркс
????? Т.Пейн.
????? А Смит
????? И.Канті
##### Репатриант деп кімді атаймыз
????? оралмандарды
????? ќашќындарды
????? јуќатты адамдарды
????? кедей топты
????? адамдарды
##### Дїниежїзілік ќазаќтардыѕ ќўрўлтайы ќай жылы болды?
????? 1992 жылы
????? 1994 жылы
????? 1998 жылы
????? 2000 жылы
????? 1995 жылы
##### Саяси элита теориясын жасаушылар
????? В.Парето, Г.Моска
????? Платон, Аристотель
????? Макиавелли, Монтескье
????? Гераклит, Парменид
????? К.Маркс, Ф.Энгельс.
##### Егемендік концепциясыныѕ негізін салушы
????? Жан Боден
????? Шарль Луи Монтескье
????? Томас Марк
????? Георг Гегель
????? Жан Жак Руссо
##### Популизм деген не?
????? демагогия, лозунгтар, негізделмеген ујде т.б. арќылы кґпшілік алдында јйгілі болу маќсатындаєы ќызмет.
????? адамныѕ саяси мјдениет пен нормаларды ќабылдау процессі.
????? этностар мен ўлттар ќўќыќтары
????? саяси јдістерді ќолданып, шешім ќабылдау.
????? оппозиция ќўру.
##### Соєыстыѕ ќандай тїріне болмасын (маќсатына,сипатына ќарамастан)ќарсы тўрып, бейбітшілікті жаќтайтын аєым,ќозєалыс.
????? пацифизм
????? феминизм
????? реформизм
????? популизм
????? радикализм
##### "Ќазаќстан- 2030" Ел президентініѕ Ќазаќстан халќына Жолдауыныѕ жарыќќа шыєуы.
????? 10 ќазан 1997 ж.
????? 30 мамыр 1992 ж.
????? 28 желтоќсан 1991 ж.
????? 15 ќаѕтар 1993 ж.
????? 14 желтоќсан 1998 ж.
##### 1991ж. Алматыда бас ќосќан тјуелсіз елдердіѕ басшыларыныѕ келісімі немен аяќталды?
????? ТМД ќалыптасуымен.
????? Ќазаќстанныѕ БЎЎ-на кіруімен.
????? экономикалыќ жаєдайдыѕ шиеленісуімен.
????? КСРО-даєы саяси жаєдайдыѕ тўраќталуымен
????? нарыќтыќ экономикаєа кґшумен.
##### Парадигма ўєымын єылыми јдебиетке алєаш енгізген єалым
????? Г. Кун
????? Ж.Боден.
????? Э.Дюркгейм
????? Р. Моор
????? Т.Парсонс
##### "Адам ґзініѕ табиєаты бойынша саяси тірі жјндік"-деп айтќан ќай ойшыл?
????? Аристотель
????? Кун Цзы
????? Платон
????? М.Т.Цицерон.
????? Ф.Аквинский.
##### Билік легитимдігініѕ тўрлерін жіктеген ойшыл
????? М.Вебер
????? К Маркс
????? В.Парето
????? Г.Моска
????? Ф.Ратцель
##### Буржуазиялыќ саяси єылымныѕ негізін салушы кім?
????? Н.Макиавелли
????? Т.Гоббс
????? В.Парето
????? Ш-Л Монтескье
????? Т.Джефферсон
##### "Саяси жїйеѕ термині ќай жылдардан бастап кеѕінен ќолданыла бастады?
????? 1953 жылдан
????? 1970 жылдан
????? 1963 жылдан
????? 1945 жылдан
????? 1973 жылдан
##### Саяси билік бір орталыќќа баєынєан, мемлекеттіѕ ішінде ґз алдына басќа бґлек ќўрылымєа жол берілмейтін мемлекеттіѕ тїрі.
????? унитарлыќ мемлекет
????? рулыќ ќоєам
????? федеративтік мемлекет
????? демократиялыќ мемлекет
????? конфедерация
##### Ќоєамдыќ келісім шарт теориясын тўжырымдаушы ойшылдарды атаѕыз.
????? Т.Гоббс, Д.Локк, Ж.Руссо.
????? Г.Клоссен, М.Фрид, М.Саллиз.
????? В.Парето, Э.Дюркгейм.
????? К.Маркс,Ф.Энгельс.
????? Л.Дюги, Д. Истон.
##### "Адамдарєа баєыну мен ќўлшылыќ ету мјѕгі баќи тјн болєанѕ деген пікірді жаќтайтын теория.
????? психологиялыќ теория
????? теологиялыќ теория
????? патриархтыќ теория
????? марксисттік теория
????? географиялыќ теория
##### Ќоєамда їстемдік ететін мјдени баєыттан айтарлыќтай ерекшеленетін саяси баєдар
????? субмјдениет
????? ўлттыќ мјдениет
????? толеранттыќ
????? узурпация
????? технократия.
##### Жеке тўлєаныѕ емін-еркін дамуын ќамтамасыз ететін ќоєамныѕ кїйін ќалай атайды?
????? азаматтыќ ќоєам
????? дјстїрлі ќоєам
????? тоталитарлыќ мемлекет
????? авторитарлыќ мемлекет
????? анархиялыќ мемлекет.
##### Мемлекеттіѕ ќўрылым тїрі оны басќарушыныѕ "мінезі мен еркінеѕ байланысты болады деп тїсіндірген ойшыл.
????? М.Т.Цицерон.
????? Аристотель
????? И.Кант.
????? А.Ратцель
????? Платон
##### "Афиналыќ полития" еѕбегініѕ авторы кім?
????? Аристотель
????? Платон
????? Демокрит
????? Сократ
????? Левкипп
##### В.Парето ќандай еѕбегінде элита деген атауды саяси ілімге бірінші боп енгізді?
????? "Жалпы социология жґніндегі трактатѕ
????? "Социологиялыќ теорияларды ќолдану туралыѕ
????? "Саяси экономия курсыѕ
????? "Социалистік жїйелерѕ
????? "Саяси экономия оќулыєыѕ
##### Дінді капитализмді тудыратын белсенді кїш ретінде санаєан ойшыл.
????? М.Вебер.
????? Г.Моска.
????? Л.Дюги
????? В.Парето.
????? Ф.Ратцель.
##### Елдіѕ экономикалыќ жјне саяси ґміріне, ќоєамныѕ барлыќ саласына мемлекеттіѕ белсенді араласуын ќалайтын тўжырымдама.
????? этатизм
????? концепция
????? догматизм
????? идеология
????? парадигма
##### Этносаяси жанжалдарєа ќандай оќиєалар жатады?
????? ўлттар арасындаєы даулар.
????? экстремизм
????? идеялыќ даулар
????? саяси шиеленіс
????? экономикалыќ даєдарыс
##### 1991ж. желтоќсанда ТМД-єа неше республика кірді?
????? он бір
????? он бес
????? он тоєыз
????? жиырма
????? он тґрт
##### ТМД елдеріне бўрынєы кеѕес республикаларыныѕ ќайсысы кірген жоќ?
????? Грузия мен Прибалтика республикалары.
????? Јзербайжан мен Армения.
????? Тїркменстан мен Тјжікстан.
????? Эстония мен Ґзбекстан
????? Закавказье елдері.
##### Ќазаќстан Республикасындаєы ўлтаралыќ ќарым-ќатынас тілі.
????? орыс тілі
????? ќазаќ тілі
????? орыс жјне ќазаќ тілдері.
????? јр ўлттар тілі
????? барлыќ жауап дўрыс
##### депортация дегеніміз не
????? халыќты еріксіз жер аудару
????? президент сайлау
????? ўлттаралыќ келісім
????? парламент жиіны
????? їкімет талабы
##### 1989-1991жж. Ќазаќстандаєы еѕ ќуатты ќоєамдыќ ўйым.
????? "Семей-Невадаѕ ќозєалысы.
????? "Азат азаматтыќ ќозєалысы
????? "Лад славяндардыѕ республикалыќ ќоєамдыќ ќозєалысы.
????? "Јділет тарихи-аєартушылыќ ќоєам.
????? "Атамекен јлеуметтік ўйым.
##### Геосаясат ілімін ќалыптастырушы
????? Ратцель
????? Вебер
????? Маркс
????? Аристотель
????? Платон
##### Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы бойынша халыќ пен мемлекеттік билік бірлігініѕ нышаны јрі кепілі болып кім табылады?
????? президент
????? парламент
????? їкімет
????? жоєарєы сот
????? депутаттар.
##### Зайырлы мемлекет дегеніміз
????? дін мен мемлекеттін арасы ажыратылєан
????? діни мемлекет
????? кґп партиялыќ
????? буржуазиялыќ
????? кґп ўлтты мемлекет
##### Тјуелсіз елдер достыєы заѕды тїрде ќашан ќўрылды?
????? 21 желтоќсанда Алматыда
????? 13 желтоќсанда Ашхабадта
????? 25 желтоќсанда Москвада
????? 5 желтоќсанда Минскіде
????? 30 желтоќсанда Беловеж тоєайында
##### Бір халыќтыѕ ґз тілін, мјдениетін, ўлттыќ сана-сезімін жоєалтып, екінші халыќќа сіѕіп кетуі
????? ассимиляция
????? дискриминация
????? диссимиляция
????? ассоциация
????? апартеид
##### Еврейлерге ќарсы баєытталєан, оларды ќудалауєа арналєан саясат пен идеологияныѕ тїрі
????? антисемитизм
????? дискриминация
????? апартеид
????? антагонизм
????? геноцид
##### Геосаясат теориясыныѕ негізін ќалаушылар.
????? Ф.Ратцель.Х.Маккин
????? В.Парето, Л.Козер
????? К.Маркс, Ф.Энгельс
????? Р.Дарендорф, К.Баулдинг
????? О.Конт, Э. Дюркгейм
##### Сыртќы саясатты географиялыќ факторларєа (аумаєына, ауа райына, ќазба байлыќтарынa) байланысты жїргізетін саясат
????? геосаясат
????? сыртќы саясат
????? блокада
????? аннексия
????? экологиялыќ саясат
##### "Индустриалдыќ ќоєамдаєы таптар мен таптыќ шиеленістер» деген еѕбекті кім жазды?
????? Р.Дарендорф.
????? Л.Козер.
????? К.Маркс.
????? Г.Райфф.
????? С.Липсет.
##### Саяси идеология ќай дјуірде дїниеге келді?
????? Аєартушылыќ дјуірде
????? Жаѕа заманда.
????? Антикалыќ дјуірде.
????? Орта єасырда.
????? ХХ єасырда.
##### Демократия дегеніміз
????? халыќ билігі
????? партия билігі
????? халыќаралыќ саясат.
????? экономикалыќ саясат
????? мјденисаясат.
##### Ќазаќстан Республикасыныѕ Елтаѕбасыныѕ авторларын атаѕыз.
????? Ж.Мјлібеков, Ш.Ујлиханов.
????? Ќ.Јлімбаев, Ж.Мјлібеков.
????? Ш.Ниязбеков, Х.Наурызбаев
????? Ш.Ујлиханов, Ш.Ниязбеков.
????? Ќ.Јлімбаев, Ш.Ниязбеков.
##### Ќазаќстан Республикасыныѕ Туыныѕ авторын атаѕыз.
????? Ш.Ниязбеков.
????? Ш.Ујлиханов.
????? Ж.Мјлібеков.
????? Х.Наурызбаев.
????? Ќ.Јлімбаев.
##### Конституцияєа сјйкес жергілікті атќару билік органын атаѕыз.
????? јкімшілік
????? мјслихат
????? мјжіліс
????? сенат.
????? департамент.
##### Аќсуйектер билік жўргізу саясаты
????? аристократия
????? охлократия.
????? тимократия
????? демократия
????? плутократия.
##### Ќ.Р. Конституциясына сјйкес Ќазаќстанныѕ мемлекеттік ќўрылым формасы ќандай?
????? унитарлы.
????? федеративті.
????? конфедерация
????? бір ўлтты.
????? аралас.
##### Республиканыѕ Негізгі заѕына сјйкес Ќазаќстанда меншіктіѕ ќандай тїрлеріне рўќсат берілген?
????? меншіктін барлыќ тїріне
????? кооперативтік жјне мемлекеттік
????? мемлекеттік жјне акционерлік
????? мемлекеттік жјне ќоєамдыќ ўйымдар.
????? арендалыќ жјне мемлекеттік.
##### Ќазаќстанныѕ жаѕа астанасы- Астананыѕ салтанатты тўсау кесер тойы ќашан болды?
????? маусым 1998ж.
????? маусым 1996ж.
????? маусым 1997ж.
????? маусым 1999ж.
????? желтоќсан 1999ж.
##### Шексіз жјне дара билеудіѕ тїрі
????? деспотия
????? дискриминация
????? депортация.
????? диссидент
????? демократия
##### Конституция кепілдік беретін тегін оќу тїрі:
????? орта
????? арнаулы орта
????? сырттай жоєары
????? жоєары
????? кјсіптік-техникалыќ
##### Отанына оралу - бўл:
????? репатриация
????? дискриминация
????? интеграция
????? депортация
????? эмиграция
##### Халыќты кїштеп жер аудару - бўл:
????? депортация
????? дискриминация
????? интеграция
????? репатриация
????? эмиграция
##### Семей ядролыќ полигонында еѕ алєашќы сынаќ ќай жылы ґткізілді?
????? 1949ж.
????? 1950ж.
????? 1945ж.
????? 1961ж.
????? 1964ж.
##### Кеѕес ќоєамыныѕ саяси жїйесіне тјн белгілер:
????? еѕбек адамын меншік пен билікке жаќындатпау
????? билікті атадан балаєа мўра ету
????? демократияны ќоєамєа енгізу
????? меншіктіѕ кґп тїрлілігін ќолдау
????? азаматтыќ ќоєам орнату.
##### "Сталинніѕ жеке басќа табынуын айыптау" баяндамасыныѕ авторы:
????? Н.С.Хрущев
????? Л.И.Берия
????? Д.А.Ќонаев
????? М.С.Горбачев
????? Л.И.Брежнев
##### "Утопия" термині єылыми айналымєа ќалай енген:
????? Т.Мордыѕ осы аттас кітабынан
????? Ж.Ж.Руссоныѕ "Ќоєамдыќ келісім жґнінде" кітабынан.
????? Т.Гоббстыѕ "Азамат туралы" кітабынан
????? Дж.Локктыѕ "Мемлекетті билеу туралы екі трактат" кітабынан
????? Н.Макиавеллидіѕ "Таќсыр" кітабынан
##### Саяси шиеленіс теориясын авторы
????? Дарендорф
????? Вебер
????? Моска
????? Ленин
????? Абай
##### Мемлекттердіѕ халыќаралыќ аренада басќа да субьектілермен ќатынасын реттеу -бўл:
????? сыртќы саясат
????? ўлттыќ саясат
????? ішкі саясат
????? экономикалыќ саясат
????? јлеуметтік саясат
##### Ќазаќстан, Ќырєызстан,Ресей,Тјжікстан,Ќытай мемлекеттері арасындаєы шекарадаєы јскер санын ќысќарту жґніндегі ґзара келісім шарт ќашан жасалды?
????? 1997ж. 24 сјуірде
????? 1991ж. 17 желтоќсанда
????? 1995ж. 25 ќазанда
????? 1990ж. 8 шілдеде
????? 1953ж. 30 тамызда
##### Ќазаќстан жер кґлемі жаєынан јлемде нешінші орын алады?
????? 9-орын
????? 5-орын
????? 7-орын
????? 10-орын
????? 6-орын
##### Ќазаќстан ќандай ќазба байлыєыныѕ молдыєы жаєынан јлемде 1-ші орын алады?
????? вольфрамнан
????? мўнайдан
????? темір рудасынан
????? кґмір ќорынан
????? ќарєасыннан
##### Саясат пен саяси жїйеніѕ, саяси партия мен ќозєалыстардыѕ пайда болу заѕдылыќтарын ашып,саясатќа адамдарды тартудыѕ формалары мен јдістерін кґрсетін саясаттанудыѕ функциясы:
????? методологиялыќ
????? сипаттамалыќ
????? болжаушылыќ
????? инструменталдыќ
????? танымдыќ
.##### Ќытай ойшылы Конфуцийдіѕ пікірінше биліктіѕ їш кїші:
????? ќуатты армия, байлыќ, халыќ сенімі.
????? заѕ, аќыл-парасат, кїш
????? сенімді јскер, адал ујзірлер, байлыќ
????? білім,раќым, ќулыќ
????? халыќ сенімі, байлыќ, кїш.
##### Даосизм ілімініѕ негізін салушы:
????? Лао-цзы
????? Мо-цзы
????? Конфуций
????? Ян-Шан
????? Шэнь Бухай
##### Ќытайдаєы легизм баєытыныѕ ґкілі:
????? Шэнь Бухай
????? Мо-цзы
????? Конфуций
????? Чжоу
????? Лао-цзы
##### Афина демократиясы кімнін басќаруымен жоєары жетістіктерге ие болды
????? Перикл
????? Аристотель
????? Платон
????? Демокрит
????? Сократ
##### «Патша » еѕбегініѕ авторы
????? Н Макиавелли
????? Аристотель
????? Платон
????? Пифагор
????? Сократ
##### "Ґзіѕді-ґзіѕ таны!"- деген ќанатты сґз кімдікі?
????? Сократ
????? Аристотель
????? Платон
????? Пифагор
????? Демокрит
##### Мемлекет басшысы философ болуы тиыс деп айтќан
????? Платон
????? Аристотель
????? Сократ
????? Пифагор
????? Демокрит
##### "Кїн ќала" еѕбегініѕ авторы:
????? Томмазо Кампанелла
????? Томас Мор
????? Боден Жан
????? Томас Мюнцер
????? Ибн Хальдун
##### Еѕ алєашќы болып мемлекеттіѕ суверенитеттігі, оныѕ басты белгісі деген тўжырым жасаєан француз саяси ойшылы:
????? Боден Жан
????? Томас Мор
????? Томмазо Кампанелла
????? Томас Мюнцер
????? Ибн Хальдун
##### "Адамныѕ жануардан айырмашылыєы сол ол билікті ќажет етеді"- деген пікірді кім айтќан?
????? Ибн Халдун
????? Томас Мор
????? Томмазо Кампанелла
????? Томас Мюнцер
????? Боден Жан
##### АЌШ-тыѕ Тјеулсіздік Декларациясыныѕ авторы:
????? Томас Джефферсон
????? Жан-Жак Руссо
????? Шарль Луи Монтескье
????? Джон Локк
????? Томас Гоббс.
##### Мемлекет пен саяси ґкіметтіѕ ґзара келісімі негізінде, заѕєа баєынєан ќоєамныѕ басќару теориясын ўсынєан саяси ойшыл:
????? Томас Гоббс
????? Карл Маркс
????? Шарль Луи Монтескье
????? Джон Локк
????? Томас Джефферсон.
##### "Азамат туралы", "Левиафан" еѕбектерініѕ авторы:
????? Томас Гоббс
????? Жан-Жак Руссо
????? Шарль Луи Монтескье
????? Джон Локк
????? Томас Джефферсон.
##### Мемлекеттегі заѕ шыєарушы жјне атќарушы биліктерді бґлуді ўсынєан жјне оныѕ бўл идеялары 1789 жјне 1793ж.-даєы Адам жјне азаматтар ќўќыларыныѕ Декларациясына енген саяси ойшыл:
????? Жан-Жак Руссо
????? Томас Гоббс
????? Шарль Луи Монтескье
????? Джон Локк
????? Томас Джефферсон
##### "Мемлекетті билеу туралы екі трактат" еѕбегініѕ авторы:
????? Джон Локк
????? Жан-Жак Руссо
????? Шарль Луи Монтескье
????? Томас Гоббс
????? Томас Джефферсон
##### Ресейде 1917ж. 7 ќарашада Ўлы ќазан тґѕкерісін ўйымдастырушы революционер:
????? В.И.Ленин
????? К.Маркс
????? Ф.Энгельс
????? М.Бакунин
????? М.Плеханов
##### Казахстан Республикасыніѕ алғашқы президент күні
????? 1 желтоқсан
????? 1 мамыр
????? 9 мамыр
????? 16 желтоќсан
????? 31 желтоќсан
##### ХХє-дыѕ 60-шы ж.-ныѕ аяєында американ социологы Д.Белл жасаєан саяси-јлеуметтік концепция:
????? постиндустриализм
????? неолиберализм
????? консерватизм
????? анархизм
????? социал-демократизм.
##### Европада ХІХє.-дыѕ 40-60ж.-да ќалыптасќан реакцияшыл буржазиялыќ саяси аєым,негізгі идеясы ќоєам, мемлекеттегі зорлыќ жасау билігінсіз ґмір сїруге тиіс деген пікір:
????? анархия
????? неолиберализм
????? консерватизм
????? постиндустриализм
????? социал-демократизм.
##### Жеке адамныѕ ќоєамныѕ толыќ ќўќылы мїшесі ретінде ґмір сїруіне ќажет белгілі бір ілімдер, ережелер мен ќўндылыќтар жїйесін меѕгеру процесі:
????? социализациалау
????? бейімделу
????? ассимиляция
????? интенция
????? верификация
##### И Гердер алєаш рет єылымєа еѕгізген тїсінік
????? саяси мјдениет
????? саяси процесс
????? саяси кґзќарас
????? саяси баєыт
????? саяси жаєдай
##### "Семей-Невада" ќозєалысыныѕ ўйымдастырушысы:
????? О.Сїлейменов
????? М.Шаханов
????? Ф.Оѕєарсынова
????? Т.Молдаєалиев
????? Ш.Айтматов.
##### 16 желтоќсанда мемлекеттік ќандай мейрам тойланады
????? тјуелсіздік кїні
????? сайлау
????? жаѕа жыл
????? жастар кїні
????? студенттер кїні
##### Мемлекеттер арасында жасалєан шартты жоєарєы ґкімет органдарыныѕ бекітуі:
????? ратификация
????? директива
????? ќаулы
????? баєдарлама
????? декларация
##### Бір топ адамдардыѕ мемлекеттік тґѕкеріс жасау маќсатымен жасаєан іс-јрекеті:
????? путч
????? реванш
????? митинг
????? ереуіл
????? жиналыс
##### БЎЎ-ныѕ білім, єылым, мјдениет мјселелері жґніндегі халыќаралыќ, їкіметаралыќ ўйымы, оныѕ жарєысы 1945ж. ќабылданды:
????? ЮНЕСКО
????? НАТО
????? ВТО
????? ОББ
????? ШЫЎ
##### 1834ж. "социализм" терминін алєаш єылыми айналымєа енгізген француз ойшылы:
????? Пьер Леру
????? Огюст Конт
????? Карл Поппер
????? Жозефа де Местр
????? Луи Бональд
##### Заѕмен санаспай, кїштеу мен ќудалауєа сїйенетін шексіз билеп тґстеуші:
????? диктатор
????? монарх
????? анархист
????? король
????? президент
##### Мемлекет Конституциясы кепілдік беретін демократиялыќ саяси процестерге ќатысу ќўќыќтары:
????? саяси бостандыќтар
????? саяси кепілдіктер
????? саяси міндеттер
????? саяси процестер
????? саяси їкімдер.
##### Д Истон ќлыптастырєан теория
????? саяси жїйе
????? саяси партия
????? саяси ўйым
????? саяси ќоєам
????? саяси мемлекет
##### Соєысты бастап, біраќ жеѕіліп ќалєан мемлекеттіѕ жеѕген мемлекетке толыќ немесе жарым-жартылай соєыс шыєынын тґлеуі:
????? репарация
????? реванш
????? прерогатива
????? позиция
????? шантаж.
##### Мемлекеттік билік байлардыѕ ќолында болєан саяси ќўрылыс:
????? плутократия
????? полития
????? монархия
????? аристократия
????? тимократия.
##### Алєа ќойєан маќсатќа іс-жїзінде жету їшін ўстанатын , кґбіне адамгершілік ќаєидалармен санаспай, наќтылы нјтижеге жетуге жјне пайда тїсіруге тырысатын баєыт:
????? прагматизм
????? терроризм
????? тирания
????? абсолютизм
????? анархизм
##### Біраз халыќтыѕ ќайыршылануы, жаппай жарлы-жаќыбайлыќ:
????? пауперизм
????? терроризм
????? тирания
????? абсолютизм
????? анархизм
##### Саясатта, билік жїргізуде жјне т.с.с. белгілі бір маќсат, мїддеге жету їшін кїдікті, шїбјлі жолмен оѕай олжа іздеушілік:
????? авантюризм
????? терроризм
????? пауперизм
????? абсолютизм
????? анархизм
##### Саяси себептермен жеке адамдарды, кґпшілікті ќорќыту, жазалау маќсаттарындаєы ќылымыстыќ јрекет:
????? терроризм
????? авантюризм
????? пауперизм
????? абсолютизм
????? анархизм
##### Инженерлерге, менеджерлерге, техника єылымдарына иек артатын саяси тјртіп:
????? технократия
????? полития
????? монархия
????? аристократия
????? тимократия
##### Адамзаттыѕ, јлеуметтік процестердіѕ болашаєын болжайтын білімдер мен јдіс-тјсілдер жиынтыєы:
????? футурология
????? аксиология
????? телеология
????? бихевиоризм
????? инструментализм
##### Жалпы ќабылданєан заѕдыќ ережелер, ќоєамдыќ саяси ґмірдіѕ тјртіптерін жјне т.с.с. жоќќа шыєару:
????? нигилизм
????? анархизм
????? охлократия
????? плутократия
????? обструкция
##### Отаныѕ, ўлтын мойындамайтын ґзін јлем адамы деп атайтындар
????? космополитер
????? анархистер
????? охлократар
????? плутократар
????? нигилизм
##### Саясаттаєы рўларєа јїлеттерге бґлінушілік
????? трайбализм
????? субьект
????? толерантыќ
????? нигилизм
????? эмперизм
##### Саясаттанудыѕ негізін ќалаушы данышпан єалым:
????? Аристотель
????? Абай
????? Гераклит
????? Пифагор
????? Демокрит
##### Орта єасырда саясаттыѕ ќандай тїрі ќалыптасты?
????? діни-этикалыќ
????? философиялыќ-этикалыќ
????? діни-мифологиялыќ
????? эмпирикалыќ.
????? демократиялыќ
##### Саясатты теологиялыќ тїсіндіруден арылтып,саяси ойды ќоєамдаєы табиєи ґмірмен байланыстырєан єалым:
????? Никколо Макиавелли
????? Фома Аквинский
????? Аврелий Августин
????? Дж. Локк
????? Сократ
##### 1857ж. АЌШ-тыѕ Колумбия колледжінде алєаш рет "Тарих жјне саяси єылым" кафедрасын ашќан єалым кім?
????? Ф.Либер
????? Ж.Ж.Руссо.
????? Т.Пейн
????? Г.Гегель.
????? В.Парето.
?????
##### Саясатты ќоєам ґмірініѕ экономикалыќ, јлеуметтік ќўрылым,мјдениет жјне т.б. жаєдайына байланысты аныќтау јдісі:
????? социологиялыќ
????? тарихи
????? бихевиористік
????? аксиологиялыќ
????? салыстырмалы
##### Саясатты јлеуметтік сипаты жоќ табиєи себептермен, атап айтќанда географиялыќ ортамен, биологиялыќ жјне психологиялыќ ерекшеліктерімен тїсіндіретін парадигма:
????? натуралистік
????? јлеуметтік
????? тиімді
????? аспаптыќ
????? ќўрылымдыќ
##### Мјмлеге келу(консенсуc) парадигмасыныѕ ґкілдері:
????? К.Маркс, А.Бентли, Козер.
????? М.Вебер, Э.Дюркгейм, Т.Парсонс
????? Р.Моор, Дж.Гудмен, Г.Макдональд
????? Г.Тард, Г.Лебон, Б.Рассель
????? В.Парето, О.Конт.
##### Саясаттыѕ ќоєамдаєы оќиєаларды танып,білуге олардыѕ саяси мјнін тїсінуге мїмкіндік беретін ќызметі:
????? танымдыќ
????? баєалау
????? реттеушілік
????? болжау
????? тјрбиелік
##### Мемлекеттіѕ белгілеріне не жатпайды?
????? сайлау жїйесі
????? аумаќтыќ бґліну
????? ерекше ґкімет аппараты
????? мемлекеттіѕ егемендігі
????? салыќ салу.
##### Жеке адамныѕ басына тјн ерекше ќасиеті арќылы билікке келуы
????? харизма
????? легетимдік
????? вотум
????? коммуниэм
????? прагматизм
##### Їстемдік етіп отырєан билікті халыќтыѕ мойындауы
????? легетимдік
????? митинг
????? лоббизм
????? манифест
????? ќоєамдыќ ќозєалыстар
##### К.Маркстіѕ ілімін басшылыќќа алып, жеке меншіксіз, тапсыз ќоєам ќўруєа тырысатын партия:
????? коммунистік партия
????? социал-демократиялыќ партия
????? буржуазиялыќ-демократиялыќ партия
????? консервативтік партия
????? фашистік партия.
##### Капитал еѕбегініѕ авторы
????? К. Маркс
????? В. Ленин
????? Т. Мор
????? Т. Кампанелло
????? Н.Макиавелли
##### Ірі буржуазияныѕ мїддесін ќорєайтын, јлеуметтік теѕсіздікті саќтаєысы келетін, дјстїрді жаќтайтын партия
????? консервативтік партия
????? социал-демократиялыќ партия
????? коммунистік партия
????? фашистік партия.
????? буржуазиялыќ-демократиялыќ партия
##### Жеке мїддеден мемлекеттік мїдденіѕ басым болєанын, басќаруда ќатаѕ орталыќтандыруды, адамныѕ ќўќыќтары мен бостандыќтарын шектеуді ќалайтын партия:
????? фашистік партия
????? социал-демократиялыќ партия
????? коммунистік партия
????? консервативтік партия.
????? буржуазиялыќ-демократиялыќ партия
##### "Желтоќсан" ќозєалысы ќай жылы дїниеге келді?
????? 1990ж. мамырда
????? 1991ж ќаѕтарда
????? 1986ж. желтоќсанда
????? 1995ж. тамызда
????? 1993ж. шілдеде.

##### "Желтоќсан" ќозєалысыныѕ ўйымдастырушысы:
????? М.Шаханов
????? О.Сїлейменов
????? Ф.Оѕєарсынова
????? Т.Молдаєалиев
????? Ш.Айтматов.
##### "1986ж. 17-18 желтоќсанда Ќазаќстандаєы оќиєаєа ќатысќаны їшін жауапќа тартылєан азаматтарды аќтау жґніндегі" президенттіѕ Жарлыєы ќашан шыќты?
????? 1991ж. 12желтоќсанда
????? 1991ж ќаѕтарда
????? 1986ж. желтоќсанда
????? 1995ж. тамызда
????? 1993ж. шілдеде.
##### Д.А.Ќонаев Ќазаќстанды ќай жылдары басќарды?
????? 1960 ќаѕтар-1986 желтоќсан
????? 1972 мамыр- 1985 ќаѕтар
????? 1969 аќпан- 1987 ќыркїйек
????? 1963 маусым-1981 ќазан
????? 1965 мамыр-1986 ќараша.

##### "Отбасы, жекеменшік жјне мемлекеттіѕ пайда болуы " деген єылыми еѕбектіѕ авторы кім?
????? Ф.Энгельс
????? К.Маркс
????? В.И.Ленин
????? Гуго Гроций
????? Ж.Ж. Руссо
##### Тарихи- материалистік ілім бойынша мемлекеттіѕ пайда болу себептері:
????? ґндіргіш кїштердіѕ дамуы, ќоєамда еѕбектіѕ бґлінуі, артыќ ґнімніѕ пайда болуы.
????? аќша, ќалалардыѕ жјне ќолґнер кјсібініѕ пайда болуы
????? жер бетінде климаттыѕ ґзгеруі
????? сауданыѕ дамуы, дінніѕ пайда болуы
????? матриархаттыѕ патриархатпен ауысуы
##### Кїштеу теориясы бойынша мемлекеттіѕ туындауына еѕ басты себептерді атаѕыз
????? тайпалардыѕ бірін-бірі жаулап алуы, жеѕгендерініѕ їстемдік ќўруы
????? мемлекет ќўру їшін келісімдердіѕ жасалуы
????? ґндіріс ќўралдарыныѕ дамуы
????? таптардыѕ пайда болуы, олардыѕ арасындаєы ымырасыз кїрестіѕ нјтижесі
????? ќалалардыѕ дамуы, аќшаныѕ, ќолґнер кјсібініѕ пайда болуы жјне ґркендеуі
##### Мемлекеттіѕ патриархалдыќ теория бойынша туындауыныѕ еѕ басты идеясы неде?
????? мемлекет отбасынан, оныѕ ґсіп- дамуынан пайда болды
????? тайпалардыѕ бір-бірін жаулап алуы нјтижесінде
????? мемлекеттік теѕсіздік, жеке меншіктіѕ пайда болуы
????? еѕбектіѕ ќоєамдыќ жолмен бґлінуі
????? ґндіргіш кїштердіѕ ґркендеуі
##### Мемлекеттіѕ негізгі белгі нышандары ќандай?
????? мемлекет егемендігі, биліктіѕ арнайы аппараты, салыќ жїйесі
????? ўлттыќ валюта, јскер, полиция;
????? аумаќ, халыќ, јдет -єўрып;
????? Астана, ту, елтаѕба, дјстїр
????? саяси партиялар, ќоєамдыќ ўйымдар
##### Мемлекет егемендігі дегеніміз...
????? мемлекеттік биліктіѕ ішкі жјне сыртќы саясатты дербес жїзеге асыруы
????? ќоєамда бўќаралыќ саяси ўйымныѕ болуы
????? аумаєы мен халќыныѕ болуы
????? салыќ жїйесініѕ болуы
????? елтаѕбасы, јнўраныныѕ болуы
##### Т.Гоббс, Д. Локк, Ж..Ж.. Руссо мемлекеттіѕ пайда болуын тїсіндіретін теорияныѕ ќайсысын дамытты?
????? ќоєамдыќ келісім - шарт
????? теологиялыќ
????? патриархалдыќ
????? кїштеу
????? психологиялыќ
##### Діни,ўлттыќ, жас ерекшеліктеріне байланысты адамдарды кемсіту
????? дискриминация
????? диспотия
????? космополитизм
????? коалиция
????? нигилизм
##### Саяси жїйеніѕ басты элементі
????? мемлекет
????? партия
????? діни ўйым
????? ќоєамдыќ ўйым
????? билік органдары

##### Егеменді биліктіѕ бірден- бір саќтаушысы
????? мемлекет
????? халыќаралыќ ўйым
????? ќоєамдыќ ўйым
????? ќоєам
????? діни бірлестік
##### Мемлекеттік ќўрылыстыѕ федеративтік тїрі дегеніміз....
????? кїрделі мемлекет, онда федералдыќ конституция, заѕ шыєаратын, басќаратын органдар бар.
????? мемлекетаралыќ бірлестік
????? біртўтас мемлекет
????? партиялардыѕ бірлескен одаєы
????? халыќаралыќ ўйым
##### Басќару тўрпатындаєы шектеулі монархиялыќ мемлекетті атаѕыз.
????? Швеция,Жапония
????? Италия, Тїркия
????? Ресей,Ґзбекстан
????? Греция, Канада
????? Їндістан, Германия
##### Мына белгілердіѕ ќайсысы тоталитарлыќ саяси режимді сипаттайды?
????? ќоєам ґмірініѕ барлыќ салалары мемлекет баќылауында болуы
????? биліктіѕ ќўќыќтыќ заѕдармен шектеулі болуы
????? билік органдарыныѕ халыќ арќылы сайлануы
????? демократия, жариялылыќ
????? кґппартиялыќ жїйеніѕ болуы
##### "Саяси дербестігі жоќ, јкімшілік - аумаќтыќ бґліністерге бґлшектелінген біртўтас мемлекет" деген аныќтамаєа дјл келетін ўєымды табыѕыз.
????? унитарлыќ мемлекет
????? конфедерация
????? федерация
????? монархия
????? республика
##### Ўлы Отан соєысыныѕ жеѕіс кїнін атаѕыз?
????? 9 мамыр
????? 1 мамыр
????? 5 шілде
????? 25 ќазан
????? 16 желтоќсан
##### Дїние жїзіндегі еѕ кґне јулет басќарып отырєан монархия
????? Жапония
????? Ќазаќстан
????? АЌШ
????? Испания
????? Швеция
##### Ґркениетті ќоєамда мемлекеттіѕ еѕ басты ќызмет баєыттары (функциясы) ќандай болуы тиіс ?
????? адам мїдделерін, ќўќыќтарын ќорєау
????? салыќ, алым жинау
????? саяси процесс
????? шаруашылыќ- ўйымдастыру
????? экономиканы дамыту.
##### ЌР мемлекеттік ќўрылыс тўрпаты:
????? унитарлыќ мемлекет
????? федерация
????? автономия
????? конфедерация
????? монархия
##### Басќару тўрпаты бойынша ЌР ќандай мемлекет?
????? президенттік республика
????? конституциялыќ монархия
????? парламенттік республика
????? абсолюттік монархия
????? аристократиялыќ республика
##### Зайырлы мемлекет дегеніміз....
????? алуан тїрлі діндердіѕ болуына жол беретін мемлекет
????? бір єана дінді мойындайтын мемлекет
????? діндерді терістейтін
????? діндердіѕ барлыќ тїріне тыйым салынєан
????? шаєын топтыѕ мїддесін ќорєайтын мемлекет
##### Унитарлыќ мемлекет дегеніміз....
????? јкімшілік - аумаќтыќ бґліністерге бґлінген біртўтас мемлекет
????? ішкі жјне сыртќы саясаттарын дербес жїргізетін мемлекет
????? ќўрамында автономиялыќ ќўрылымдары бар мемлекет
????? тјуелсіз мемлекеттердіѕ одаєы
????? дербес мемлекеттер бірлестігі
##### Федеративтік мемлекет дегеніміз...
????? ќўрамында дербес ўлттыќ- мемлекеттік ќўрылым болатын мемлекет
????? біртўтас мемлекет
????? халыќаралыќ ўйым
????? унитарлы мемлекет
????? тјуелсіз мемлекет
##### Мына мемлекеттердіѕ ќайсысы федеративтікке жатады?
????? Германия, Їндістан
????? Италия, Франция
????? Англия, Испания
????? Ќазаќстан, Тїркия
????? Ґзбекстан, Австрия
##### Алєашќы рулыќ ќауымдаєы ќоєамдыќ биліктіѕ ерекшеліктері ќандай?
????? билік беделге, жасы їлкенді ќўрмет тўтуєа, дјстїрлерге негізделді, мјжбїрлеу аппараты болмады.
????? билік басында ќаруланєан адамдар болды
????? іс жїзінде билік деген болмады, барлыєы да ґз-ґзінен, кездейсоќ жїріп жатады.
????? ўйымдасќан тјртіп болмады
????? ќоєам билігі табиєат жаратылысыныѕ заѕдарына негізделді.
##### Алєашќы ќауым ќоєамында адамдардыѕ мінез-ќўлыќ, жїріс-тўрыстарын ќандай јлеуметтік нормалар реттеп отырды?
????? ќауым јдет-єўрыптары
????? заѕ нормалары
????? саяси нормалар
????? техникалыќ нормалар
????? діни нормалар
##### Тарихи-материалистік ілім бойынша ќандай басты себептер мемлекеттіѕ пайда болуына ыќпал етті?
????? ґндіргіш кїштердіѕ дамуы, еѕбек бґлінісі, жеке меншіктіѕ, таптардыѕ пайда болуы
????? аќша, ќалалар, ќолґнердіѕ пайда болуы
????? дінніѕ пайда болуы
????? климаттыѕ ґзгеруі
????? сауданыѕ дамуы
##### Мемлекеттіѕ пайда болуы туралы келісім шарт теориясыныѕ басты идеясы неде?
????? мемлекет пен адамдардыѕ келісіп жасасќан мјмлелерініѕ нјтижесі
????? таптардыѕ пайда болуына байланысты туындаєан ќарама-ќайшылыќтар нјтижесі
????? мемлекет ќўдайдыѕ еркімен пайда болды
????? мемлекет јлемдік климаттыѕ ґзгеруі салдарынан пайда болды
????? мемлекет адамзатпен бірге пайда болды
##### Мемлекеттіѕ пайда болуыныѕ теологиялыќ теориясыныѕ негізгі ќаєидалары:
????? мемлекет ќўдайдыѕ еркімен пайда болды
????? мемлекет пен адамдардыѕ келісіп жасасќан мјмлелерініѕ нјтижесі
????? таптардыѕ пайда болуына байланысты туындаєан ќарама-ќайшылыќтар нјтижесі
????? мемлекет јлемдік климаттыѕ ґзгеруі салдарынан пайда болды
????? мемлекет адамзатпен бірге пайда болды
##### Мемлекеттіѕ рґлі мен маѕызы туралы осы заманєы тїсініктерге тґмендегі сипаттамалардыѕ ќайсысы жаќын?
????? мемлекет адамдарды ќўќыќтыќ заѕдар негізінде біріктірудіѕ ќўралы
????? мемлекет ќанаушы таптыѕ ќаналушы тапќа їстемдігі
????? мемлекет адамдардыѕ бір-бірімен ќатынасу ќўралы.
????? мемлекет ќўќыќ бўзушылыќты болдырмаудыѕ ќўралы
????? мемлекет ізгілік идеясыныѕ ќўќыќтыќ болмысы
##### Мемлекеттіѕ пайда болуын психологиялыќ теория тўрєысынан тїсіндірген авторлар:
????? Петражицкий, Фрезер,Тард
????? Гроций, Гоббс, Руссо
????? Аристотель, Фильмер, Михайловский
????? Маркс, Энгельс, Ленин
????? Гумплович, Каутский, Дюринг
##### Гумплович, Каутский, Дюринг.мемлекеттіѕ пайда болуы жґніндегі ќай теорияны зерттеді:
????? кїштеу теорисы
????? патриархалдыќ теория
????? психологиялыќ теория
????? органикалыќ теория
????? теологиялыќ теория
##### Аристотель, Фильмер,Михайловский.мемлекеттіѕ пайда болуы жґніндегі ќай теорияны зерттеді:
????? патриархалдыќ теорисы
????? кїштеу теория
????? психологиялыќ теория
????? органикалыќ теория
????? теологиялыќ теория
##### Ф.Аквинский, Маритэн мемлекеттіѕ пайда болуы жґніндегі ќай теорияны жаќтады?
????? теологиялыќ теория
????? кїштеу теориясы
????? психологиялыќ теория
????? органикалыќ теория
????? патриархалдыќ теория
##### Мемлекеттіѕ пайда болуыныѕ таптыќ теориясын ўсынєан єалымдар:
????? Маркс, Энгельс, Ленин
????? Гроций, Гоббс, Руссо
????? Аристотель, Фильмер,Михайловский
????? Макиавелли, Гамильтон
????? Гумплович, Каутский, Дюринг
##### Мемлекетті кез-келген саяси ўйымнан ќандай белгі-нышан ерекшелейді?
????? жалпыєа бірдей ґкілеттілігі
????? халыкаралыќ ўйымдармен бірлесуі
????? конституциялыќ актісініѕ болуы
????? ґндіріс ќўралдарына меншік иесі болуы
????? єарыш кеѕістігін пайдалануєа монополиясы
##### Халыќаралыќ ресми хат
????? нота
????? дериктива
????? хартия
????? ўсыныс
????? хунта
##### Елбасы ґз ќызметін мўрагерлік рјсімімен алып отыратын басќарудыѕ тўрпаты:
????? монархия
????? демократия
????? тирания
????? республика
????? аристократия
##### Елбасы сайланатын жјне алмастырылатын болып, оныѕ билігі сайлаушылардыѕ еркінен туындайтын басќару тўрпаты:
????? республика
????? демократия
????? тирания
????? монархия
????? аристократия
##### Ќандай органдар ґкілдік жјне заѕ шыєарушы билікке жатады?
????? парламент
????? ґкімет
????? министрліктер
????? комитеттер
????? соттар
##### Ќазаќстан Конституциясы бойынша заѕдылыќтыѕ ќўќыќ кепілі кім
????? президент
????? їкімет
????? жоєарєы сот
????? парламент
????? конституциялыќ кеѕес
##### Басќарылуы бойынша алќалыєа жататын мемлекеттік органды атаѕыз:
????? парламент
????? їкімет
????? жоєарєы сот
????? министрлік
????? президент
##### Федеративті мемлекеттіѕ конфедеративті мемлекеттен айырмашылыєы неде?
????? федерация мїшелерініѕ шектеулі егемендігі болады, ал конфедерация мїшелерініѕ егемендігі толыќ болады
????? федерация-кїрделі мемлекттік ќўрылым, ал федерация - халыќаралыќ ўйым
????? федерацияда одаќтыќ конституция болмайды, ал конфедерацияда одаќтыќ конституция болады
????? олардыѕ бір-бірінен айырмашылыєы шамалы єана
????? федерацияныѕ ќўрамында бірнеше тјелсіз мемлекет болады, ал конфедерацияныѕ ќўрамында ондай мемлекет біреу єана
##### Ќоєамныѕ саяси жїйесіндегі мемлекеттіѕ алатын орны ќандай?
????? мемлекет басты орын алады
????? мемлекет болмашы єана орын алады
????? ешќандай ыќпал жасамайды
????? партилар, кјсіпорындармен теѕ серіктес болады
????? мемлекет саяси жїйеніѕ ќызметтеріне аралаусєа ќўќыќты емес
##### Саяси жїйеніѕ бґлігі ретінде саяси партиялардыѕ еѕ басты маќсаты не болып табылады?
????? мемлекеттік билікке жету їшін кїрес
????? конституциялыќ ќўрылысты орнынан тїсіру
????? азаматтардыѕ мїдделеріне бола іс-ќимыл жасау
????? ґз партиясыныѕ мїшелерін кґбейту
????? ќоєамныѕ саяси ахуалына тікелей ыќпал жасау
##### Мемлекеттік билік бґлінісі дегеніміз нені білдіреді?
????? билік тармаќтары тек ґздерініѕ ќызметтерін атќарумен ќатар бір-бірінен тјуелсіз болып, тек заѕєа єана баєынады
????? билік тармаќтарыныѕ бір-біріне баєынышты болуы
????? биліктіѕ барлыќ тармаќтары тек президентке єана баєынады
????? биліктіѕ барлыќ тармаќтары халыќќа баєынады
????? биліктіѕ барлыќ тармаќтары тек Конституциялыќ сотќа єана баєынады
##### "Жеке адам мен ќоєам мїддесін ќорєайтын ,заѕ їстемдігі мен ќўќыќ принциптеріне негізделген мемлекет"-аныќтамасы ќай ўєымєа жатады?
????? ќўќыќтыќ мемлекет
????? діни мемлекет
????? зайырлы мемлекет
????? біртўтас мемлекет
????? президенттік республика
##### Ќўќыќтыќ мемлекеттіѕ белгісін атаѕыз
????? ќўќыќтыѕ заѕныѕ їстемдегі, тўлєаныѕ ќўќыќтары мен бостандыќтарыныѕ кепілдігі.
????? басќарудыѕ республикалыќ тїрі
????? президенттік институттыѕ бар болуы
????? мемлекеттіѕ шекарасыныѕ болуы
????? јр тїрлі ўлттардыѕ болуы
##### Ќўќыќтыќ мемлекеттіѕ негізгі маќсаты неде?
????? адамныѕ ќўќыєын ќамтамасыз ету
????? мемлекеттіѕ тјуелсіздігін ныєайту
????? экономиканы ныєайту
????? ќоєамдыќ тјртіпті, меншікті ќорєау
????? халыќтыѕ жалаќысын дер кезінде тґлеу

##### ЌР-сы - јлеуметтік мемлекет дегеніміз:
????? мемлекет халыќтардыѕ барлыќ топтарына ќамќорлыќ жасайды
????? мемлекет їстемдік ететін бір таптыѕ мїддесін ќорєайды
????? мемлекеттік билік тармаќтарєа бґлінеді
????? нарыќтар ќатынастары дамыєан мемлекет
????? бірде бір дін їстемдік ете алмайтын мемлекет
##### Билік бґлінісі принциптеріне сјйкес мемлекеттік органдар ќандай тїрлерге жіктелінеді?
????? заѕ шыєарушы, атќарушы, сот органдары
????? тўраќты жјне уаќытша органдар
????? жоєарєы жјне жергілікті органдар
????? Федералдыќ органдар
????? алќалы жјне дара басшылыќ органдар
##### "Ґзініѕ болмысында басты орынєа адам, азамат, тўлєаны ќоятын ашыќ демокртиялыќ ґздігінен дамитын ќоєам"- деген аныќтама ќандай ўєымды білдіреді?
????? азаматтыќ ќоєам
????? діни мемлекет
????? зайырлы мемлекет
????? біртўтас мемлекет
????? ќўќыќтыќ мемлекет
##### Дауыс беруге ќўќылы адамдар тобы
????? электорат
????? мемлекет
????? саяси партия
????? еѕбек ўжымы
????? суверенитет
##### Тўлєа жјне бїкіл ќоєам бостандыєыныѕ еѕ басты алєы шарты:
????? меншік
????? јдет-єўрыптар
????? ґнеге
????? дін
????? электорат
##### Соєысты терістейтін ќандай да болса ќаќтыєысты бейбіт жолымен шешуді уаєыздайтын баєыт
????? пацифизм
????? плюрализм
????? радикализм
????? популизм
????? этатизм
##### Нјсілдік, ўлттыќ, діни ерекшеліктеріне байланысты ќырып-жою
????? геноцид
????? негилизм
????? трайболизм
????? этатизм
????? формальды
##### "Заѕмен тыйым салынбаєаннан басќаныѕ барлыєына рўќсат етіледі"-деген принцип ќай саяси тјртіпке тјн
????? демократия
????? тоталитаризм
????? автократия
????? аристократия
????? коммунизм
##### Охлократия дегеніміз не?
????? тобыр билігі
????? аќсїйектер билігі
????? байлар билігі
????? халыќ билігі
????? лауазымды тўлєаларєа
##### Ќалыптасып жїйеге тїспеген, кїнделікті саяси ґмірден туєан јдет-єўрып, даєды, дјстїрлі нанымдар саяси сананыѕ ќандай деѕгейіне жатады?
????? ќарапайым
????? теориялыќ
????? психологиялыќ
????? саяси идеология
????? јлеуметтік кґзќарас
##### Тілінде, мјдениетінде, мінез-ќўлќында ортаќ ерекшеліктері бар, белгілі бір аумаќта тарихи ќалыптасќан, ґз ќауымдастыєыныѕ бірлігін сезінетін адамдар жиынтыєы:
????? этнос
????? партия
????? тайпа
????? ќауымдастыќ
????? билік
##### Мемлекет басшысы бір жаєынан арыстан, бір жаєынан тїлкі болуы тиіс
????? Н.Макиавелли
????? М.Вебер
????? К.Маркс
????? А.Ќўнанбаев
????? Платон
##### Белгілі бір ўлтќа тјн дїние танудаєы негізгі ерекшеліктер:
????? менталитет
????? ўлтжандылыќ
????? патриотизм
????? волюнтаризм
????? сана сезім
##### Ґз сеніміне шексіз берілгендік
????? фанатизм
????? агрессия
????? пацифизм
????? эгоизм
????? дуализм
##### Солидаризм ілімініѕ негізін салушы єалым.
????? Л.Дюги
????? М.Вебер
????? В.Парето
????? Г.Моска
????? Ф.Ратцель
##### Мўсылман елдеріндегі ќоєамдыќ ойдыѕ ислам негіздерін берік саќтау јрекеттері:
????? фундаментализм
????? агрессия
????? пацифизм
????? монизм
????? дуализм
##### Ертедегі Римдегі халыќ жиналыстары, базар, жјрмеѕкелер ґтетін, сот болатын алаѕ:
????? форум
????? сарай
????? полис
????? ќала
????? село
##### Ш.Уалихановтыѕ еѕбегін кґрсетіѕіз:
????? "Сот реформасы жайында хат"
????? "Ќазаќ даласындаєы жўт жґнінде"
????? "Жасымда єылым бар деп ескермедім"
????? "Жеті жарєы"
????? "Баќытќа жету жолдары"
##### Ж.Баласаєўнидіѕ еѕбегін кґрсетіѕіз:
????? "Баќытќа жеткізуші білік"
????? "Ќазаќ даласындаєы жўт жґнінде"
????? "Жасымда єылым бар деп ескермедім"
????? "Жеті жарєы"
????? "Сот реформасы жґнінде хат"
##### «Єасырлар тоєысында» еѕбектіѕ авторы?
????? Н.Ј. Назарбаев
????? Ш.Уалиханов
????? Ж.Жабаев
????? А.Ќўнанбаев
????? М.Јуезов
##### Ќожа Ахмет Йассауидіѕ еѕбегін кґрсетіѕіз:
????? "Даналыќ кітабы"
????? "Ќазаќ даласындаєы жўт жґнінде"
????? "Жасымда єылым бар деп ескермедім"
????? "Жеті жарєы"
????? "Сот реформасы жґнінде хат"
##### Ќазаќ јдет-єўрып заѕдарыныѕ жиынтыєы:
????? "Жеті жарєы"
????? "Ќазаќ даласындаєы жўт жґнінде"
????? "Жасымда єылым бар деп ескермедім"
????? "Даналыќ кітабы"
????? "Сот реформасы жґнінде хат"
##### Еуразиялыќ одаќ ќўру идеясын Ќ.Р. президенті Н.Назарбаев ќашан ўсынды?
????? 1994ж. 28 наурызда
????? 1991ж ќаѕтарда
????? 1986ж. желтоќсанда
????? 1995ж. тамызда
????? 1993ж. шілдеде
##### Беларусь, Ќазаќстан, Ќырєызстан, Ресей, Тјжікстан мемлекеттері ќўрєан саяси-экономикалыќ интеграциялыќ ўйым - Еуразия экономикалыќ ќауымдастыєы ќашан ќўрылды?
????? 2000ж. 10 ќазанда
????? 1991ж ќаѕтарда
????? 1986ж. желтоќсанда
????? 1995ж. тамызда
????? 1993ж. шілдеде
##### Элитаризм теориясын зерттеушілер:
????? В. Парето, Г.Моска
????? Г.Клоссен, М.Фрид, М.Саллиз
????? Т.Гоббс, Д.Локк, Ж.Руссо
????? К.Маркс,Ф.Энгельс
????? Л.Дюги, Д. Истон
##### Јл-Фарабидіѕ еѕбегін кґрсетіѕіз:
????? "Мейірімді ќала тўрєындары"
????? "Ќазаќ даласындаєы жўт жґнінде"
????? "Жасымда єылым бар деп ескермедім"
????? "Даналыќ кітабы"
????? "Сот реформасы жґнінде хат"
##### Јл-Фарабидіѕ дїние жїзі єалымдары жоєары баєалаєан, ХІ-ХІІє.-да кґне грек, латын т.б. тілдерге аударылып, јлемге аян болєан еѕбегі:
????? "Єылымды топтастыру жјне аныќтау туралы кітап"
????? "Ќазаќ даласындаєы жўт жґнінде"
????? "Жасымда єылым бар деп ескермедім"
????? "Даналыќ кітабы"
????? "Сот реформасы жґнінде хат"
##### Американыѕ саяси жјне јлеуметтік єылымдар академиясы ќашан ашылды?
????? 1889ж.
????? 1791ж.
????? 1986ж.
????? 1995ж.
????? 1993ж.
##### "Экономикалыќ ґсу сатысы" тўжырымдамасын ўсынєан єалым:
????? У.Ростоу
????? М.Вебер
????? В.Парето
????? Г.Моска
????? Ф.Ратцель
##### Демократиялыќ мемлекеттіѕ еѕ бірінші тїріне ќай елде?
????? Афина
????? Спарта
????? Рим
????? Коринф
????? Дельфа
##### Афиналыќ демократияныѕ ќўлап, ќаланыѕ Македонияєа тјуелді болєан кезі:
????? б.з.б. 322ж.
????? б.з.б.420ж.
????? б.з.б. 360ж.
????? б.з.б. 225ж.
????? б.з.б. 304ж.
##### Ґзініѕ атымен аталєан демократияныѕ теориясын жасаєан австриялыќ јлеуметтанушы:
????? И.Шумпетер
????? М.Вебер
????? В.Парето
????? Г.Моска
????? Ф.Ратцель
##### АЌШ. Конституциясыныѕ авторларыныѕ бірі:
????? Дж.Мэдисон
????? Ф.Либер
????? Ж.Ж.Руссо
????? Т.Пейн
????? В.Парето
##### Саясатта топтыѕ ќатынас тўжырымдамасын жасаєан єалым:
????? А.Бентли
????? М.Вебер
????? В.Парето
????? Г.Моска
????? Ф.Ратцель
##### Халыќ маѕызды саяси шешімдерді ќабылдауда, билік жїргізуде тікелей ќатысатын демократияныѕ тїрі:
????? тура демократия
????? плебисцитарлыќ демократия
????? ґкілдік демократия
????? топтыќ демократия
????? ўжымдыќ демократия
##### Халыќтыѕ еркі депутаттарєа жјне биліктіѕ ґкілетті органдарына берілетін демократияныѕ тїрі:
????? ґкілдік демократия
????? плебисцитарлыќ демократия
????? топтыќ демократия
????? ўжымдыќ демократия
????? тура демократия
##### Бірінші саяси кґпшілік партия ќашан жјне ќайда ќўрылды?
????? 1861ж. Англияда
????? 1863ж. Украйнада
????? 1905ж. Ресейде
????? 1917ж. Ќазаќстанда
????? 1895ж. Францияда
##### Бірінші кґпшілік жўмысшы партиясы болєан Жалпы Германияныѕ Жўмысшы Одаєыныѕ лидері кім?
????? Ф.Лассаль
????? Ла Паломбара
????? Ф.Либер
????? К.Маркс
????? Ф.Энгельс
##### Партиялардыѕ тґрт белгісін сипаттаєан Американыѕ саясаттанушысы:
????? Ла Паломбара
????? Ф.Лассаль
????? Ф.Либер
????? К.Маркс
????? Ф.Энгельс
##### ХХє.-дыѕ 50ж.-да сайлаушылар мен белсенділер санына байланысты партияларды кадрлыќ жјне бўќаралыќ деп екіге бґліп ќарастырєан француз єалымы:
????? М.Дюверже
????? Ла Паломбара
????? Ф.Лассаль
????? Ф.Либер
????? К.Маркс
##### М.Дюверже бойынша ќатарында мїше саны аз, біраќ ўйымдастырылуымен жјне тјртібімен кґзге тїсетін партияныѕ тїрі:
????? ќадрлыќ
????? бўќаралыќ
????? авангардтыќ
????? ќауымдастыќ
????? парламенттік
##### М.Дюверже бойынша їнемі жаќтап дауыс беретін сайлаушылары, мїшелері, белсенділері кґп партияныѕ тїрі:
????? бўќаралыќ
????? кадрлыќ
????? авангардтыќ
????? ќауымдастыќ
????? парламенттік
##### "Элиталардыѕ айналу" теориясыныѕ авторы:
????? В.Парето
????? М.Вебер
????? А.Бентли
????? Г.Моска
????? Ф.Ратцель
##### "Олигархияныѕ темірдей заѕы" теориясыныѕ авторы:
????? Р.Михельс
????? М.Вебер
????? А.Бентли
????? Г.Моска
????? Ф.Ратцель
##### Левиафан еѕбегініѕ авторы?
????? Т.Гоббс
????? Р.Михельс
????? А.Бентли
????? Г.Моска
????? Ф.Ратцель
##### Ќазына-байлыќты , ќаржы-ќаражатты бґлуге байланысты жјне т.б. саяси маѕызды шешімдер ќабылдауєа ќатысты жоєары мјртебесі мен ыќпалы бар ўйымдасќан топ:
????? саяси элита
????? саяси топ
????? саяси ќоєам
????? саяси лидер
????? саяси їкімет
##### Элиталардыѕ ќалыптасу жаєдайын, оныѕ ќоєамдаєы рґлін, јлеуметтік саяси процестерге ыќпал ету јдіс-тјсілдерін зерттейтін саясаттану єылымындаєы сала:
????? элитология
????? конфликтология
????? футурология
????? фракция
????? этатизм
##### 2030 стратегиясыныѕ авторы?
????? Н.Ј. Назарбаев
????? С. Сјдуаќасов
????? І. Ќўрамысов
????? Ф. Голощекин
????? Ж. Мыѕбаев
##### Саяси іс-ќимылдарда, саяси мјдениетте жјне саяси жїйеде ґзгерістерге јкелетін процесс:
????? саяси даму
????? саяси сана
????? саяси ќызмет
????? саяси кґзќарас
????? саяси мјдениет
##### Кіші Ќазан идеясын ўсынєан кім?
????? Ф. Голощекин
????? С. Сјдуаќасов
????? Ж. Мыѕбаев
????? С. Меѕдешов
????? І. Ќўрамысов
##### Басќа мемлекеттіѕ, халыќтыѕ жерін тўтас, немесе бір бґлігін кїшпен жаулап алу не басќаєа алып берушілік:
????? аннексия
????? оккупация
????? эмиграция
????? сегрегация
????? пацифизм
##### Мемлекеттегі заѕ шыєарушы орган:
????? парламент
????? ґкімет
????? сот
????? партия
????? маслихат
##### Мемлекеттегі атќарушы билік:
????? їкімет
????? партия
????? парламент
????? сот
????? маслихат
##### Жеке адамдар мен топтардыѕ іс-јрекетін талдауєа негізделген јдістемелік баєыт:
????? бихевиоризм
????? салыстырмалы
????? структуралисттік
????? тарихи
????? социологиялыќ
##### Дїниежїзілік жаћандану процесі
????? глобализация
????? альянс
????? интеграция
????? коалиция
????? конфедерация
##### Саяси салада саясатты жасап, оны жїзеге асырушылардыѕ алдына ќойєан жоєары саяси арман мўраты:
????? идеал
????? утопия
????? саяси сана
????? саяси бірлік
????? интеграция
##### Ќазаќстан Республикасында халыќ атынан сґз сґйлеуге ќўќыєы бар:
????? Президент пен Парламенттіѕ
????? Парламент пен їкіметтіѕ
????? Бас прокурордыѕ
????? Конституциялыќ кеѕестіѕ тґраєасы
????? Жоєарєы соттыѕ тґраєасы
##### ХVІI є. соѕы мен ХVIII є. соѕында Ќазаќ хандыєында тјртіп саќтау жјне мемлекеттік ќўрылыстыѕ негізгі принциптері:
????? Жеті жарєы
????? Яссы
????? Игельстром реформалары
????? Сперанскийдіѕ реформалары
????? Абылай енгізген ґзгерістер заѕ жобасы.
##### 1990ж. шілдеде ќўрылєан "Азат" ќозєалысыныѕ маќсаты:
????? мемлекеттік егемендікті алу їшін кїрес
????? заѕдылыќты саќтау їшін кїрес
????? адам ќўќыєы їшін кїрес
????? экологиялыќ мјселелерге кґѕіл аудару
????? экономикалыќ реформа їшін кїрес
##### Бюрократия теориясы кім жасады
????? М Вебер
????? В Ленин
????? К Маркс
????? Т Гоббс
????? И Сталин
##### БЎЎ ќўрамына Ќазахстан ќашан кірді
????? 1992
????? 1998
????? 1993
????? 1995
????? 2000
##### ХІХє.-дыѕ екінші жартысында ќазаќ аєартушыларыныѕ ішінде ќазаќ жеріне саяси жер аударылєандардыѕ ўсынысымен 1884ж. облыстыќ статистикалыќ комитеттіѕ мїшесі болєан кім?
????? А.Ќўнанбаев
????? Ы.Алтынсарин
????? Ш.Уалиханов
????? Ш.Ќўдайбердіўлы
????? А.Байтўрсынов
##### Саясатта јр тїрлі( кейде тіпті ќарама-ќарсы) кґзќарастарды, идеяларды, теорияларды араластыру:
????? эклектизм
????? центризм
????? плюрализм
????? демократия
????? анархизм
##### Халыќаралыќ ўйымдарєа, мемлекет басќару органдарына, жеке ќызметкерді сайлау кезінде дауыс беруге ќўќыєы бар адамдар тобы:
????? электорат
????? хартия
????? альянс
????? коалиция
????? ўйым
##### ХХє.-дыѕ 60-шы ж.-да АЌШ-та пайда болып, кейін батыс елдеріне тараєан жастар ќозєалысы, олар махаббатќа, сезімдік тјжірибеге табиєатќа жаќын болуєа шаќырады:
????? хиппи
????? жасылдар партиясы
????? фанаттар
????? металлисттер
????? ўлтшылдар
##### Мемлекет басшысыныѕ салтанатты тўрде ґз міндеттерін ќабылдауы
????? инагурация
????? импичмент
????? коалиция
????? кодекс
????? ќаєида
##### Басќалардыѕ пікіріне, сеніміне, тјртібіне шыдамдылыќ кґрсету
????? толеранттыќ
????? сезімділік
????? меркантильдік
????? субмјдениет
????? ресмилік
##### Саяси ґмірдіѕ демократияланып жатќан кезінде тґртінші билікке нені жатќызуєа болады?
????? бўќаралыќ аќпарат ќўралдарын
????? сот билігін
????? атќарушы орган билігін
????? заѕ шыєарушы билік
????? халыќ билігін.
##### Ќўќыќтар мен заѕдар ережелеріне сїйеніп јділеттілікті ќамтамасыз ететін мемлекеттік органныѕ билігі:
????? сот билігі
????? бўќаралыќ аќпарат ќўралдар билігі
????? атќарушы орган билігі
????? заѕ шыєарушы билік
????? халыќ билігі
##### Адамдардыѕ ґмір сїру жаєдайы жјне мјдениеттіѕ бірлігіне байланысты ќўрылєан јлеуметтік ќауымдастыќ:
????? социум
????? ўжым
????? отбасы
????? одаќ
????? ўйым
##### Бірќатар парламенттік мемлекеттердегі парламент басшысыныѕ немесе палата басшысыныѕ аты:
????? спикер
????? сенатор
????? лектор
????? оратор
????? министр
##### Екі палатадан тўратын Швеция парламентініѕ аты:
????? риксдаг
????? рейхстаг
????? бундестаг
????? дума
????? регент.

##### Монархиялыќ елдерде монархтыѕ жасы томаєандыєына байланысты мемлекетті уаќытша басќаруєа таєайындалєан адам:
????? регент
????? спикер
????? министр
????? сенатор
????? риксдаг.
##### Мемлекеттік байлыќты жеке меншікке беру:
????? приватизация
????? индивидуализация
????? идентификация
????? прерогатива
????? реабилитация
##### Жазыќсыз айыпталєан адамды аќтап, жаќсы атын ќалпына келтіру:
????? реабилитация
????? индивидуализация
????? идентификация
????? прерогатива
????? статус
##### Сауда-саттыќ жјне т.с.с тјсілдер арќылы тер тґкпей тез байыєан адам
????? нувориш
????? лидер
????? кґсем
????? харизм
????? автократ
##### Јлеуметтік-саяси жїйелердіѕ, јскери одаќтардыѕ, мемлекеттердіѕ арасындаєы немесе бір елдіѕ ішіндегі јр тїрлі саяси кїштердіѕ ќарама-ќарсылыєы:
????? конфронтация
????? конформизм
????? шиеленіс
????? кїрес
????? оппозиция
##### Еврей халќына ќарсы ќалыптасќан саяси идеологияныѕ тїрі
????? антисеметизм
????? партиялар
????? абсентеизм
????? агрессия
????? этатизм
##### Халыќтыѕ їстемдік етіп отырєан саяси билікті мойындауы, оныѕ заѕдылыєы мен шешімдерін растуы:
????? легитимдік
????? квота
????? реакция
????? идеология
????? демократия
##### Идеологияныѕ јсерінсіз, еркін, таза єылымды жасауєа, ќоєамдыќ прогресті идеологиядан аластатуєа тырысушылыќ Р.Арон, Д.Белл, Т.Парсонс сияќты батыстыѕ јлеуметтанушылары салды:
????? деидеологизация
????? инновация
????? делогирование
????? демагогия
????? деморкация
##### Ќоєамныѕ азєындалєан бґлігініѕ жалпылама аты, оєан ќаѕєыбастар, ќайыршылар, ќылмыскерлер т.с.с. жатады:
????? люмпен
????? пролетариат
????? маргинал
????? хиппи
????? мафия
##### Мемлекеттіѕ ќандай ґзіндік белгілері бар, оныѕ ќоєамдыќ ўйымдардан ерекшеліктері?
????? халыќ, билік, аумаќ
????? ќоєамдыќ меншік,ќорєаныс,мјдениет;
????? демократия органдарыныѕ сайланып ќойылуы, олардыѕ ќоєам еркі бойынша ауыстырылып отырылуы;
????? жариялыќ,биліктіѕ ерекше аппараты,биліктіѕ аумаќтыќ ќўрылымы,дјстїр
????? жалпы ережелер, адамдардыѕ мінез-ќўлыќ нормалары.
##### Мемлекеттік биліктіѕ жоєарылыєын жјне басќа мемлекеттермен ќарым-ќатынаста тјуелсіздігін кґрсететін ќасиеті?
????? егемендік
????? объективтік;
????? ќўќыќ ќабілеттілігі
????? бюрократтыќ;
????? тоталитарлыќ;
##### Ќўќыќтыќ мемлекетке негіз болып табылатын принциптер:
????? заѕ їстемдігі;
????? ќоєамдыќ пікір;
????? рулыќ мїдде;
????? тиым салу басымдылыєы;
????? моральдыќ принциптер.
##### Тґмендегі кґрсетілген белгілердіѕ ќайсысы шексіз монархияєа жатады?
????? мўрагерлік бойынша жоєары билікті иеленушіліктіѕ ќолданылуы
????? мемлекет башысысыныѕ заѕды жауаптылыєы;
????? елдіѕ барлыќ мемлекеттік жјне ќоєамдыќ істерін басќаруда жетекшілік рґль атќаратын саяси партиялардыѕ болуы;
????? жоєарєы мемлекеттіѕ алќалыќ сипаты
????? саяси партиялар
##### Диктаторлыќ режимніѕ белгісі не болып табылады?
????? Парламенттіѕ рґлін жоќќа шыєару, кїштеу мен зорлыќ-зомбылыќты кеѕ ќолдану, т.б.;
????? жалпыєа бірдей сайлау ќўќыєы
????? азаматтардыѕ ќўќыєыныѕ ќорєалуы
????? оппозицияныѕ болуы
????? јлеуметтік базасы бар саяси партиялардыѕ ресми жўмысы
##### Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ќўрылысыныѕ нысаны
????? біртўтас мемлекет
????? автономиялыќ республика;
????? федерация;
????? конфедерация;
????? ассосияция.
##### Ќазаќстан Республикасы территориялыќ ќўрамы
????? јкімшілік -аумаќтыќ бґліністерден;
????? одаќтас республикалардан;
????? автономиялардан;
????? штаттардан;
????? ўлттыќ аймаќтардан.
##### Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы бойынша мемлекеттік биліктіѕ бірден-бір бастауы кім ?
????? халыќ
????? парламент;
????? їкімет;
????? жоєары кеѕес;
????? президент
##### Ќазаќстан Республикасыныѕ Президентініѕ ґкілеттілік мерзімі :
????? 7 жыл;
????? 5 жыл;
????? 4 жыл;
????? 10 жыл;
????? мерзімсіз.
##### Ќазаќстан Республикасында ќос азаматтыќќа жол беріле ме?
????? берілмейді;
????? беріледі;
????? ерекше жаєдайда беріледі;
????? оны азаматтыѕ ґзі шешеді;
????? Президент шешімімен беріледі.
##### Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы бойынша білім алудыѕ ќандай тїрі тегін?
????? міндетті орта;
????? кјсіби;
????? арнаулы;
????? жоєары;
????? арнайы орта;
##### Жалпыєа бірдей адам ќўќыєы Декларациясы ќашан ќабылданды?
????? 1948;
????? 1949;
????? 1951;
????? 1945;
????? 1955;
##### Ќазаќстан Республикасында мемлекетті басќарудыѕ тїрі:
????? президенттік;
????? парламенттік;
????? аралас;
????? халыќтыќ-демократиялыќ;
????? дуалистік монахия.
##### Ќазаќстан Республикасындаєы мемлекеттік тіл:
????? Ќазаќ тілі;
????? орыс тілі;
????? ЌР тўратын барлыќ халыќтар тілі;
????? орыс жјне ќазаќ тілі;
????? аныќталмаєан.
##### Билікті їш тармаќќќа бґлудіѕ негізін салєан єалымдар:
????? Д.Локк, Ш.Л. Монтескье
????? Н.Макиавелли, Т.Гоббс
????? Аристотель,Платон
????? К.Маркс,Ф.Энгельс
????? Т.Джефферсон, Т.Пейн
##### Легитимдік дегеніміз....
????? халыќтыѕ саяси билікті мойындауы
????? билікке ќарсы шыєуы
????? оппозицияныѕ билікті ќолдауы
????? партиялардыѕ саяси ќызметі
????? халыќтыѕ саяси мјдениеті
##### 25 ќазан " Республика кїні " болып аталу себебі:
????? Ќазаќстанныѕ мемлекеттік егемендігі туралы декларация ќабылданды
????? ЌР тјуелсіздігі туралы заѕ ќабылданды
????? Президентті бїкілхалыќтыќ сайлау ґткізілді
????? Референдум ґткізілді
????? Тјуелсіз мемлекеттер достастыєы ќўрылды
##### "Элита" ўєымы француз тілінен аударєанда ќандай маєынаны білдіреді?
????? таѕдалєан, сўрыпталєан, іріктелген
????? атаќты адамдар
????? аристократтар
????? олигархтар
????? чиновниктер
##### 1993 жылы ЌР Президенті ќол ќойєан Лиссабон хаттамасыныѕ мазмўны:
????? Ќазаќстан ядролыќ ќарудан еркін аймаќ болатындыєын мјлімдеді
????? Ќазаќстанныѕ БЎЎ ќабылданатындыєы туралы мјселе ќаралды
????? ЌР Дїниежїзілік сауда ўйымына кіретіндігі туралы мјселе
????? АЌШ пен Ќазаќстанныѕ ынтымаќтастыќ туралы келісімі
????? Каспий теѕізі туралы келісім шарт
##### ЌР Конституциясы бойынша халыќ пен мемлекеттік билік бірлігініѕ нышаны јрі кепілі:
????? Президент
????? Парламент
????? Жоєары сот
????? Конституциялыќ Кеѕес
????? Јкімшілік
##### Саяси јлеуметтену дегеніміз....
????? Адамныѕ саяси ережелерді, ќўндылыќтарды бойына сіѕіруі
????? Саяси сана мен мјдениетін ќалыптастыруы
????? саяси іс-јрекетке дайындалу процесі
????? саяси ґмірге араласуы
????? саяси оќиєаларєа ќатысуы.
##### Ежелгі Грециядаєы саяси ўйым тїрі
????? полис
????? аристократиялыќ демократия
????? полития
????? тимократия
????? аристократия
##### Елбасыныѕ 2006 ж. наурыздаєы жолдауыныѕ маѕыздылыєы неде?
????? Бјсекеге ќабілетті 50 мемлекетттіѕ ќатарына ену
????? Дїниежїзілік сауда ўйымына ену
????? Еуразиялыќ экономикалыќ ќауымдастыќќа мїше болу
????? ЕЫЌЎ - на тґраєалыќ ету
????? Орта Азиялыќ елдер Одаєын ќўру
##### Демократия дегеніміз....
????? халыќ билігі
????? халыќ бостандыєы
????? халыќ еркіндігі
????? мемлекет егемендігі
????? ел тјуелсіздігі
##### Конституция бойынша мемлекетіміздіѕ еѕ ќымбат ќазынасы:
????? адам, оныѕ ґмірі, ќўќыќтары мен бостандыќтары
????? жер жјне ќазба байлыќтар
????? президент жјне парламент
????? ўлттыќ ќор
????? мјдени ќўндылыќтар
##### Конституциялыќ Кеѕестіѕ негізгі ќызметі:
????? Конституциялыќ ќўќыќтарды ќорєау
????? Конституцияныѕ оќыту
????? Азаматттардыѕ ќўќыќтарын ќорєамау
????? Заѕ шыєару
????? Ќорєаныс саласые басќару
##### Сенат депутаттарын кімдер сайлайды?
????? жергілікті мјслихат депутаттары
????? мјжіліс депутаттары
????? халыќ
????? їкімет мїшелері
????? президент
##### Ќазаќстан 2010 ж. ќандай ўйымєа тґраєалыќ етеді?
????? Еуропадаєы ќауіпсіздік жјне ынтымыќтастыќ ўйымына
????? Дїниежїзілік сауда ўйымына
????? Тјуелсіз мемлекеттер достастыєына
????? Еуразиялыќ экономикалыќ ќауымдастыќќа
????? Шанхай Ынтымыќтастыќ Ўйымына
##### Афины демократиясыныѕ негізін ќалаєан ќўжат?
????? Солонныѕ заѕдары
????? Аќсаќал кеѕесініѕ заѕдары
????? Периклдіѕ ойлары
????? Демокрит ілімі
????? Аристотель еѕбектері
##### 17 желтоќсан ќандай кїн?
????? демократиялыќ жаѕару кїні
????? тјуелсіздік кїні
????? республика кїні
????? саяси ќуєын сїргін ќўрбандарын еске алу кїні
????? мемлекеттік мереке кїні
##### Макиавеллизм ўєымыныѕ маєынасы нені білдіреді?
????? алєа ќойєан маќсатќа жету їшін амал - айланыѕ барлыќ тїрін ќолдану
????? алєа ќойєан маќсатќа жетуде кїш жўмсау ќўралдарын ќолдану
????? маќсатќа жету туралы єылым
????? маќсат -мїдделердіѕ ќайшы келуі
????? мемлекеттік билік їшін кїрес
##### Департация дегеніміз....
????? халыќтарды еріксіз, кїшпен жер аудару.
????? шексіз жјне дара билеудіѕ бір тїрі
????? жеке адамныѕ бостандыєын шектеу
????? ґз маќсатына жету їшін адамдарєа жалєан ујде беру
????? халыќаралыќ келісім
##### Ќазаќстанныѕ астанасы ќай жылы Аќмолаєа кґшірілді?
????? 1998
????? 1997
????? 1999
????? 1995
????? 2000
##### КСРО-єы партия?
????? СОКП
????? Нўр Отан
????? Аќжол
????? Алаш
????? ЛДПР
##### Авторитарлыќ басќару дегеніміз......
????? жеке адамныѕ билігіне негізделген басќару жїйесі
????? басќаруда кїшке сїйенетін мемлекеттік саяси -тјртіп
????? Бір партияныѕ їстемдік етуі
????? халыќты басќаруда кїш ќолдану
????? јкімшіл -јміршіл жїйеніѕ ќалыптасуы
##### Кґп ўлтты мемлекеттігі ґз ўлттыѕ ґкілдері ґзіне бґлек мемлекет болып бґлініп шыєуєа немесе автономия алуєа ўмтылуы
????? сепаратизм
????? шовинизм
????? фашизм
????? популизм
????? радикализм
##### Ўлы ойшыл бабамыз Јл-Фараби политологияєа байланысты ќандай еѕбек жазды?
????? "Раќымды ќала тўрєындарыныѕ кґзќарастары туралы";
????? "Капитал"
????? "Утопия"
????? "Кїн ќаласы"
????? "Патша"
##### Ќазаќстанныѕ бірінші Конституциясы ќашан ќабылданды?
????? 1993ж.
????? 1992ж.
????? 2000ж.
????? 1998ж.
????? 1999ж.
##### «Ќара сґз» авторын кґрсетіѕіз?
????? Абай
????? Шоќан
????? Ыбырай
????? Јлихан Бґкейхан
????? Мўстафа Шоќай
##### Солидаризм ілімініѕ негізін салушы єалымды атаѕыз?
????? Л.Дюги
????? Г.Моска
????? В.Парето
????? Макс Вебер
????? Бјрі де
##### Ќай саясатшы ґзініѕ еѕбегінде демократияєа ќарсы шыќты?
????? Г.Моска
????? Л.Дюги
????? В.Парето
????? Макс Вебер
????? Бјрі де
##### Плюрализм идеясын негіздеген єалымды атаѕыз?
????? Макс Вебер
????? Ф.Ратцель
????? Г.Моска
????? В.Парето
????? Л.Дюги
##### ХХ єасырда, јсіресе, біздіѕ елімізде кґп ќайєы-ќасірет јкелген теорияны атаѕыз?
????? тоталитаризм
????? марксизм
????? леницизм
????? либерализм
????? консерватизм
##### Шыєыстыѕ кґрнекті ойшылы Ибн-Халдун адамныѕ басќа жан-жануарлардан ерекшелігін ќалай айќындайды? Адам:
????? билік їшін кїреседі;
????? экономикалыќ жаєдайын жаќсарту їшін кїреседі;
????? саяси жаєдайы їшін кїреседі;
????? рухани жаєдайы їшін кїреседі;
????? јлеуметтік жаєдайы їшін кїреседі, - деген екен.
##### "Билік махаббат сияќты, кїнделікті тілімізде жиі пайдаланылады, іштей сезіледі, біраќ сирек аныќталады", - деп айтќан јлеуметтанушыны атаѕыз.
????? Р.Мартин
????? Г.Лассуэлл
????? А.Каплан
????? П.Моррис
????? А.Гидденс
##### Биліктіѕ толыќ маєынасы ќай салада єана айќындалады?
????? мемлекеттік-саяси салада
????? экономикалыќ салада
????? јлеуметтік салада
????? јскери салаларда
????? рухани билік саласында
##### Дегенмен, дїние жїзініѕі алдыѕєы ќатарлы елдерінде неше тармаќты билік ќалыптасќан?
????? їш тармаќты
????? тґрт тармаќты
????? бес тармаќты
????? алты тармаќты
????? жеті тармаќты
##### Демократия деп ќанша принциптерге негізделген мемлекеттік ќўрылысты айтады?
????? бес принциптерге
????? алты принциптерге
????? жеті принциптерге
????? сегіз принциптерге
????? тоєыз принциптерге
##### Ќўќыќтыќ мемлекеттіѕ негізгі принципі?
????? заѕныѕ їстемділігі
????? теѕдік
????? еркіндік
????? ќўќыќ
????? халыќ билігі
##### Мемлекеттік биліктіѕ демократиялыќ тїрі алєаш рет ќай мемлекетте пайда болды?
????? Греция
????? Египетте
????? Араб Шыєысында
????? Ежелгі Вавилон
????? Ертедегі Шыєыста
##### Алєашќы республикалыќ басќару тїрі ќайда ќалыптасты?
????? Ежелгі Рим
????? Францияда
????? Германияда
????? Ќазаќстанда
????? Ресейде
##### Кімніѕ тўжырымдамасында либералдыќ демократияныѕ принциптері ќалыптасады?
????? Иозеф Шумпетердіѕ
????? Ж.Ж.Руссоныѕ
????? Дж.Локтыѕ
????? Ш.Л.Монтескьеніѕ
????? Дж.Мэдисонныѕ
##### Їстемдік етіп отырєан билікке ќарсылыќ білдіру ўдайы істерін сынау?
????? оппозиция
????? автократия
????? негилизм
????? нонсенс
????? абсентизм
##### Демократияныѕ ќай теориясы саясат, билік ќатынастарын нарыќтыќ ќатынастармен байланыстырады?
????? экономикалыќ теориясында;
????? Тґбетоп (элитарлыќ) теориясында;
????? Алуан тїрлілік теориясында;
????? Биліктіѕ тармаќталу теориясында ;
????? Жоєарыда кґрсетілген теориялардыѕ бјрінде;
##### Тура демократия ќайсы елдерде кеѕ тараєан?
????? Францияда, Италияда;
????? Испанияда, Англияда;
????? Ќазаќстанда, Ресейде;
????? АЌШ-та, Германияда;
????? Австрияда, Нидерландыда;
##### Сасяи жїйе теориясын кім ойлап тапты?
????? Д.Истон;
????? Г.Алмонд;
????? У.Достоу;
????? А.Бенгли;
????? П.Шарон;
##### Жеке адамныѕ саяси жјне экономикалыќ ќўќыќтарын маќўлдап, мемлекеттіѕ экономикаєа араласуын шектеуге тырысатын ілім, саяси баєыт:
????? Либерализм
????? Анархизм
????? Консерватизм
????? Марксизм
????? Фашизм
##### Террорлыќ диктатураны ќўруєа тырысатын, ґте антидемократиялыќ, радикалді экстремистік жјне саяси аєын:
????? фашизм
????? либерализм
????? консерватизм
????? анархизм
????? марксизм
##### Тарихи ќалыптасќан саяси жјне ќоєамдыќ ґмірді ґзгеріссіз саќтауєа тырысќан јлеуметтік-саяси кґзќарастар, теориялар жїйесі:
????? Консерватизм
????? Анархизм
????? Марксизм
????? Либерализм
????? Фашизм
##### Жеке адамды мемлекеттік биліктен ќўтќаруєа баєытталєан јлеуметтік-саяси аєын:
????? анархизм
????? фашизм
????? консерватизм
????? либерализм
????? марксизм
##### Ќоєамдыќ-мемлекеттік іс-шаралардыѕ жиынтыєы:
????? саясат
????? Саяси идеология
????? саяси орта
????? Ќоєамныѕ саяси жїйесі
????? Партиялыќ жїйе
##### Ўлттыќ кґзќарастыѕ жїзеге асырылуын, іс жїзінде ќолданылуын байќауєа баєытталєан, мемлекет пен жїргізілетін шаралар жїйесі:
????? Ўлттыќ саясат
????? Геополитика (Геосаясат)
????? демографиялыќ саясат
????? саяси орта
????? јлеуметтік саясат
##### Ќазаќстандаєы ќоєамдыќ саяси ќозєалыс?
????? Жасыл ел
????? Нўр Отан
????? Алаш
????? Аќжол
????? Асар
##### Биліктіѕ тармаќталуы негізінде мемлекеттік басќару органдарыныѕ жїйесін не деп атайды?
????? атќарушы билік
????? заѕ шыєарушы
????? сот билігі
????? аќпарат ќўралдар билігі
????? саяси билік
##### Ќазіргі политологияда саяси билікті бґліспей, тўтас басќаруєа тырысќан адам не адамдар тобын атау їшін ќандай термин пайдаланылады?
????? автократия
????? демократия
????? охлократия
????? тсократия
????? монархия
##### Билікті мўрагерлік арќылы беру тјртібі?
????? монархия
????? демократия
????? олигархия
????? тоталитаризм
????? авторитаризм
##### "Саяси жїйе" деген термин ќай жылдан бастап, кеѕінен ќолдаѕысќа кіре бастады?
????? 1953 жылдан
????? 1945 жылдан
????? 1958 жылдан
????? 1963 жылдан
????? 1973 жылдан
##### Саяси билік бір орталыќќа баєынєан, мемлекеттіѕ ішінде ґз алдына бґлек басќа ќўрылымєа жол берілмейтін мемлекеттіѕ тїрін атаѕыз.
????? унитарлыќ мемлекет
????? рулыќ ќоєам
????? федеративтік мемлекет
????? демократиялыќ мемлекет
????? монархиялыќ мемлекет
##### Билік жїргізуде техниканыѕ жетіспеуін жоєарєы технологияларєа сїйенушілік:
????? технократия
????? геронтократия
????? аристократия
????? демократия
????? сайлаушы

##### Демократия дўрыс емес саяси тјртіп деп кім санаєан?
????? Платон
????? Ленин
????? Н.Макиавелли
????? Ч.Ломбразо
????? Дж.Локк
##### Демократиялыќ мемлекеттіѕ еѕ бірінші тїрі ќай єасырда ќайда болды?
????? б.з.б. V єасырда
????? б.з. I єасырында
????? б.з.б. VI - V єє.
????? б.з. V єасырында
????? б.з. VII єасырында
##### Мемлекет ќалыптасуыныѕ келсім, шарт жасау теориясы ќашан дїние келді?
????? XVI -XVIIIєє
????? XI - XIIєє
????? XVIII - XIXєє
????? XIX - XXєє
????? XXє басында
##### Келісім. Шарт жасау теориясын тўжырымдаушы єалымдарды атаѕыз.
????? Д.Локк, Т.Гоббс, Ж.Руссо
????? Г.Клоссен, М.Фрид, М.Саллиз
????? Ж.Эсмен, Орландо, Ф.Кошкин
????? Ф.Энгельс
????? Л.Дюги
##### Ґз атымен аталєан демократияныѕ теориясын жасаєан єалымды атаѕыз.
????? И.Шумпетер
????? Ж.Руссо
????? Дж.Локк
????? Ш.Монтескье
????? Дж.Мэдисон

##### Халыќ маѕызды саяси шешімдерді ќабылдауда, билік жїргізуде тікелей ќатысатын демократия:
????? тура демократия
????? аќпараттыќ демография
????? плебисцитарлыќ демократия
????? ґкілдік демократия
????? кеѕ демократия
##### Адамдарєа баєыну мен ќўлшылыќ ету ќажеттігі мјѕгі баќи тјн болєан дегенді айтатын ќай теория?
????? психологиялыќ теория
????? теологиялыќ, патриархтыќ теория
????? ќоєамдыќ келісім теориясы
????? "зорлыќ жасау" теориясы
????? географиялыќ, марксистік теория
##### Мемлекет ќоєамныѕ таптарєа болінуініѕ нјтижесі, ол їстем таптыѕ экономикалыќ їстемдік мїддесін ќорєайды, - дейтін теорияны атаѕыз.
????? маркстік - лениндік теория
????? келесім, шарт жасау теориясы
????? саяси антропология теориясы
????? патриархтыќ теория
????? кїштеу (басып алу) теориясы
##### Мемлекеттік рјміздер ќай жылы ќабылданды?
????? 1992ж.
????? 1985ж.
????? 2000ж.
????? 2009ж.
????? 1988ж.
##### Азаматтыќ ќоєам ўєымы тўѕєыш рет ќай єасырда ќолданыла бастады?
????? XVIIIє
????? XIє
????? XIXє
????? XXє
????? XXє ортасында
##### Жеке тўлєанныѕ емін - еркін дамуын ќамтамасыз ететін ќоєамныѕ кїйін не дейді?
????? азаматтыќ ќоєам
????? саяси мемлекет
????? тоталитарлыќ мемлекет
????? ќатаѕ авторитарлыќ мемлекет
????? анархиялыќ мемлекет
##### Бостандыќ аралы деп ќай мемлекетті атаймыз?
????? Куба
????? Испания
????? Италия
????? Греция
????? Португалия
##### Саяси жїйе шеѕберінде билікті ќолєа алу жјне оны жїргізу маќсатында ўйымдастырылєан топтарды не дейді?
????? саяси партиялар
????? кјсіподаѕтар
????? ќысымшы топтар
????? "халыќ майдандары"
????? ўлт мјселелерін шешуге тырысќан топтар
##### Ќазіргі заманєы саяси партиялар ќай єасырда тарих сахнасына шыќты?
????? XIXє екінші жартысында
????? XVIII - XIXєє тоєысында
????? X басында
????? XXє аяєында
????? XXє басында
##### Теократиялыќ мемлекет деп ќандай мемлекетті атаймыз
????? діни жјне мемлекеттік билік бір адамныѕ ќолында
????? діни билік
????? азаматтыќ билік
????? азаматтыќ мемлекет
????? саяси партия
##### Адамгершілік принциптарын дјріптейтін ќаєида?
????? гуманизм
????? номинализм
????? реализм
????? нигилизм
????? геноцит
##### 1917 жылы ќалыптасќан Ќазаќстандаєы алєашќы партия?
????? Алаш
????? Нўр Отан
????? Асар
????? Аќжол
????? ЛДПР
##### Саясатта, экономикада, рухани ґмірде ґздерініѕ білімділігімен, іскерлігімен, асќан мамындыєымен ерекше жаєдайєа ие болєан адамдар тобы:
????? элита
????? онпозиция
????? саяси серке
????? саяси партия
????? саясат субъектілері
##### "Элиталардыѕ айналу" теориясын жасаєан єалым:
????? В.Парето
????? Н.А.Бердяев
????? Р.Михелье
????? П.Шаран
????? Р.Ж.Шварценбергер
##### Бюрократия теориясын жасаєан ойшыл?
????? М.Вебер
????? К.Маркс
????? Аристотель
????? Платон
????? Монтескье
##### Саясаттануда элита мјселесімен айналысатын ілім?
????? элитология
????? конфликтология
????? геосаясат
????? консенсус
????? саяси партия
##### Саясаттануда саяси шиеленістерді зерттейтін ілім?
????? конфликтология
????? элитология
????? геосаясат
????? консенсус
????? кооператівтік бірлестіктер
##### Географиялыќ факторларєа байланысты жїргізілетін саясат:
????? Геосаясат
????? консенсус
????? конфликтология
????? кооператівтік бірлестіктер
????? элитология

Приложенные файлы

  • docx 22936157
    Размер файла: 121 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий