Календарне планування. Українська мова. 5 клас


5 клас Українська мова

з/п Тема уроку К-ть
годин Дата
Домашнє
завдання
Вступ. Значення мови в житті суспільства. Поняття державної мови. Українська мова – державна мова України. 1 02.09 РЗМ № 1. Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їх особливості. Навчальне аудіювання тексту. 1 03.09 Повторення вивченого в початкових класах
Частини мови; основні способи їх розпізнавання. 1 04.09 Іменник. Велика буква і лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях іменників. 1 06.09 Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників 1 10.09 Числівник 1 11.09 Займенник. Особові займенники. 1 13.09 РЗМ № 2. Спілкування як важливий складник культури людини Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й письмове, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування (практично). Діалог, його розігрування відповідно до запропонованої ситуації спілкування (діалог етикетного характеру). Підготовка до здачі контрольного діалогу. 1 16.09 Дієслово. Голосні в закінченнях дієслів. Не з дієсловами. Правопис -шся, -ться в кінці дієслів. 1 17.09 Прислівник. Правопис вивчених прислівників. 1 18.09 Апостроф. Знак м’якшення. 1 20.09 Прийменник. Написання прийменників з іншими частинами мови. Сполучник. Використання прийменників та сполучників і, та, й, а, але для зв'язку слів у реченні. 1 24.09 РЗМ №3. Текст як продукт мовленнєвої діяльності. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту. Тема, комунікативна спрямованість, основна думка тексту, мікротема. Структура тексту (вступ, основна частина, кінцівка); абзац. Ключові слова в тексті. Навчальне читання мовчки тексту наукового стилю. 1 25.09 Контрольна робота № 1 (тестові завдання). Повторення вивченого в початкових класах. Контрольне читання мовчки тексту художнього стилю. 1 27.09 Відомості із синтаксису й пунктуації
Робота над помилками, допущеними в тестових завданнях. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми й речення. Головне і залежне слово в словосполученні. 1 30.09 РЗМ № 4. Усна й письмова форми тексту (висловлювання). Простий план готового тексту. Ознайомлення з вимогами до мовлення. Помилки в змісті й побудові висловлювання (практично). Навчальний переказ розповідного тексту. 1 01.10 Словосполучення лексичні й фразеологічні (практично). Граматична помилка та її умовне позначення (практично). 1 02.10 Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення) 1 04.10 Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні (повторення). Окличні речення (повторення). Інтонування речень. Розділові знаки в кінці речень (повторення). Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично). 1 08.10 РЗМ № 5. Належність тексту до певного стилю (загальне ознайомлення). Ознайомлення з розмовним, науковим і художнім стилями, сферою їх використання. 1 09.10 РЗМ № 6. Типи мовлення (різновиди текстів): розповідь, опис, роздум. Особливості побудови розповіді на основі власного досвіду. Навчальний твір-розповідь. 1 11.10 Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини. 1 14.10 Додаток. Способи вираження додатка. 1 15.10 Означення. Способи вираження означення. 1 16.10 Обставини. Способи вираження обставин. 1 18.10 Другорядні члени речення: тренувальні вправи. 1 22.10 Контрольна робота № 2 (тестові завдання). Відомості із синтаксису й пунктуації. Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення. 1 23.10 Робота над помилками, допущеними в тестових завданнях. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами. Правильне інтонування речень з однорідними членами. 1 25.10 Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка і тире при узагальню вальних словах у реченнях з однорідними членами. 1 04 .11 Тренувальні вправи. 1 05.11 РЗМ № 7. Особливості побудови опису окремих предметів. Твір-опис окремих предметів у художньому й науковому стилях. Підготовка до контрольного усного твору. 1 06.11 Звертання. Роль звертань у реченні (практично). Правильне інтонування речень із звертанням. Розділові знаки при звертанні (повторення). 1 08.11 Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично). Правильне інтонування речень із вставними словами. Виділення вставних слів на письмі комами. 1 12.11 Тренувальні вправи. 1 13.11 Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення, з’єднаних безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Правильне інтонування складних речень. 1 15.11 Тренувальні вправи. 1 18.11 Контрольна робота № 3 (тестові завдання). Відомості із синтаксису й пунктуації. Речення з однорідними членами, звертаннями та вставними словами. 1 19.11 Робота над помилками, допущеними в тестових завданнях. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові. 1 20.11 Тренувальні вправи. Правильне інтонування речень із прямою мовою. Синонімічність речень із прямою й непрямою мовою. 1 22.11 РЗМ № 8. Контрольний усний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета в художньому стилі за простим планом (підготовча робота). 1 26.11 РЗМ № 9. Контрольний письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета в художньому стилі за простим планом (виконання роботи). 1 27.11 РЗМ № 10. Робота над помилками, допущеними в контрольному письмовому переказі. Помилки в змісті й побудові висловлювання (практично). 1 29.11 Діалог. Тире при діалозі. 1 02.12 Пряма мова. Діалог. Тренувальні вправи. Правильне інтонування діалогів. Повторення, підготовка до контрольного диктанту. 2 03.12
04.12 Тренувальні вправи. 1 06.12 Контрольна робота (диктант). 1 10.12 Узагальнення вивченого з теми «Відомості з синтаксису й пунктуації». Повторення теми, підготовка до контрольної тестової роботи. 2 11.12
13.12 Контрольна робота № 4 (тестові завдання). Відомості із синтаксису й пунктуації. Пряма мова. Діалог. 1 16.12 РЗМ № 11. Відповідь на уроках української мови та інших предметів (за поданим планом або таблицею) у науковому стилі. 1 17.12 РЗМ № 12. Особливості побудови відгуку. Усний відгук про висловлювання товариша. 1 18.12 Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія
Робота над помилками, допущеними в контрольному диктанті та в контрольній роботі. Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки. 1 20.12 Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі; вимова звуків, що позначаються буквами г і г. 1 24.12 Тренувальні вправи. 1 25.12 Тренувальні вправи. 1 27.12 ІІ семестр

з/п Тема уроку К-ть
годин Дата
Домашнє
завдання
Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ. Фонетична транскрипція (повторення). 1 13.01 В.251,
с.110
РЗМ № 13. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму. Підготовка до контрольного усного переказу. 1 14.01 В.598(та-блиця), с.248.
Склад. Основні правила переносу. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Орфоепічна помилка (практично). 1 15.01 Прав.114-115,в.264(2)
Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів. Орфограма (практично). Орфографічний словник. Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення. 1 17.01 В.281, с.121-122
Тренувальні вправи 1 21.01 В.287, с.124
РЗМ № 14. Особливості побудови елементарного роздуму. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів у художньому стилі. 1 22.01 Дописати
твір-опис
Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом. 1 24.01 В.295, с.127
Тренувальні вправи. 1 27.01 В.301, с .128
Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів. 1 28.01 В.284, с.123
Тренувальні вправи. 1 29.01 В.303, с.128
Контрольна робота № 5 (тестові завдання). Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. 1 31.01 Індивід. завдання
Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків. Вимова префіксів роз-, без-. 1 04.02 В.535, с.209
Тренувальні вправи. 1 05.02 В.312(1,2) ,с.130
Спрощення в групах приголосних. 1 07.02 В.316, с.132
Тренувальні вправи. 1 10.02 В.319, с.133
РЗМ № 15. Контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини за планом (підготовча робота, колективне складання плану). 1 11.02 Написати переказ на чернетці
РЗМ №16. Контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини
(виконання роботи). 1 12.02 Повтор. правил с.130-131
Робота над помилками, допущеними в контрольному переказі. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків (практично). Чергування [о] - [а], [е] - [і], [е] - [и]; [о], [е] з [і]; [е] - [o] після [ж], [ч], [ш]; [и],[і] після [ж], [ч], [ш], [шч]. 1 14.02 В.324, с.136 + індивід. завдання
Тренувальні вправи. 1 18.02 В.332, с.139
Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків[г],[к],[x]-[ж],[ч],[ш]-[з'],[ц'], [с'](практично). 1 19.02 В.366, с.148-149
Тренувальні вправи. 1 21.02 В.345, с.143
РЗМ № 17. Замітка, особливості її побудови. Письмова замітка в газету (зі шкільного життя) інформаційного характеру. 1 24.02 В.642 (2,3)с.274
Робота над помилками, допущеними в письмовій замітці. Основні випадки чергування у- в, і - й.
Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. 1 25.02 Правила с.149, в.368, с.150
Сполучення ьо, йо. Правила вживання знака м’якшення. Тренувальні вправи. 1 26.02 Правила,в.380, с.153
Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом.
1 28.02 Правила,в.401, с.159-160
Тренувальні вправи. 1 04.03 В.393, с.157
Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків 1 05.03 Правила,в.412, с.163
Тренувальні вправи. 1 07.03 В.414, с.164
Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і; правопис знака м’якшення й апострофа; подвоєння букв у загальних і власних назвах. Словник іншомовних слів.
1 11.03 В.421 (тест), 424, с.168
Тренувальні вправи. Повторення теми, підготовка до контрольної роботи. 1 12.03 В.429, с.170
Контрольна робота № 6 (тестові завдання). Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. Контрольне аудіювання тексту художнього стилю. 1 14.03 В.430, с.171-173(тест)
Лексикологія
Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова (повторення).
Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками. 1 18.03 В.436, с.176
Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Лексична помилка (практично). Використання слів відповідно до їх значення 1 19.03 В.440, с.178
Тренувальні вправи. 1 21.03 В.446(1,2),с180
РЗМ № 18. Особливості побудови опису тварини. Усний твір- опис тварини в науковому стилі. 1 31.03 Схема, в.621(1,2) с.262
Загальновживані (нейтральні) й стилістично забарвлені слова. 1 01.04 В.451, с.182-183
РЗМ №19. Контрольний письмовий твір-опис тварини в художньому стилі (підготовча робота). 1 02.04 Написати твір на чернетці
РЗМ № 20. Контрольний письмовий твір-опис тварини в художньому стилі (виконання роботи). 1 04.04 В.455, с.183
Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми. Ознайомлення зі словниками антонімів, синонімів. 1 08.04 В.461, с.185
Робота над помилками, допущеними в контрольному письмовому творі-описі. Тренувальні вправи. Доцільність використання слів з переносним значенням, стилістично забарвлених слів, лексичних повторів і синонімів як засобу зв’язку речень у тексті, а також синонімів для уникнення невиправданих повторів слів. Засвоєння складних випадків слововживання. 1 09.04 В.474, с.188 + індивіду-альні завдання за картками
РЗМ № 21. Особливості побудови оповідання. Усний твір- оповідання про випадок із життя. 1 11.04 Підгот.до письмового твору
РЗМ № 22. Письмовий твір-оповідання про випадок із життя. 1 14.04 В.477, с.189
Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови. 1 15.04 В.485(1,2),с. 192
Тренувальні вправи. Повторення, підготовка до контрольної роботи. 1 16.04 В.492, с.194-195
Контрольна робота № 7 (тестові завдання). Лексикологія. 1 18.04 В.497 (тест), с.197-198
Будова слова. Орфографія
Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова (повторення і поглиблення відомостей). 1 22.04 Правила с.200, в. 503,с.201
Робота над помилками, допущеними в письмовому творі-оповіданні та контрольній роботі. Тренувальні вправи. 1 23.04 В.507, с.202
Спільнокореневі слова й форми слова. Незмінні й змінні слова. 1 25.04 В.515, с.204
Тренувальні вправи. Вимова і написання префіксів з- (зі-, с-) 1 28.04 В.528, с.208
РЗМ № 23. Ділові папери. Лист рідним, друзям. 1 29.04 В.646, с.277
РЗМ№24. Ділові папери. Адреса. 1 30.04 Написати лист
Вивчені орфограми в значущих частинах слова (повторення). Вимова та написання префіксів пре-, при-, прі-. 1 06.05 В.542, с.211
Використання в мовленні слів із суфіксами й префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності. Спільнокореневі слова як засіб зв’язку речень у тексті. Уникнення помилок, пов’язаних з невиправданим уживанням спільнокореневих слів. 1 07.05 С.214,таблиця префікс.;завдання в зошиті
Тренувальні вправи. 1 12.05 В.536, с.210
Контрольна робота (диктант). 1 13.05 Завдання в зошиті
Повторення вивченого з теми, підготовка до контрольної роботи. 1 14.05 В.547 (тест), с.215-216
Контрольна робота № 8 (тестові завдання). Будова слова. Орфографія. 1 16.05 Завдання в зошиті
Повторення й узагальнення в кінці року
Синтаксис і пунктуація. Тренувальні вправи. 1 20.05 Синт.розбір 3-х речень
Робота над помилками, допущеними в контрольному диктанті та контрольній роботі. 1 21.05 Індивід. завдання за картками
Лексикологія. 1 23.05 Зі слов-ника ви-писати 5 іншом.сл.
Будова слова й орфографія. 1 26.05 Завдання в зошиті
Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія. 1 27.05 Фонет.розбір 3-х слів
Повторення вивченого в 5-му класі 1 28.05 Завдання в зошиті
Урок-узагальнення. 1 30.05

Приложенные файлы

  • docx 22930175
    Размер файла: 41 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий