діагностична контрольна робота геометрія 11 клас


Підсумкова контрольна робота з геометрії в 10 класі
І варіант
Виберіть правильну відповідь
1. Площина паралельна прямій k, а пряма k перпендикулярна до площини . Яке взаємне розташування площин і ?
А Б В Г Д
Паралельні Не перпендикулярні Перпендикулярні Паралельні або перетинаються Паралельні або перпендикулярні
56127652952752. Точка С лежить поза площиною прямокутника MNFK і рівновіддалена від його вершин. Яке з наведених тверджень правильне?
А Б В Г 1006475-952500Д
CF (MNK) (CMF) (MNK) CK MN (CMN) (MNK) (CKF) (MNF)
4688840127003. Перетином площин ADC і MQP, зображених на рисунку, є …
А Б В Г Д
Пряма MN Точки М і N Відрізок MN Трикутник MBN П’ятикутник AMNCD
4688840189230
4. На одній грані куба, зображеного на рисунку, не лежать точки …
А Б В Г Д
X і Y Z і X Z і U Y і T Інша відповідь
5. Скільки існує прямих, що проходять через вершину А і паралельні грані ВСС1В1 куба ABCDA1B1C1D1?
А Б В Г Д
Одна Дві Безліч Три Жодної
50698401917706. Кут нахилу діагоналі CD1 грані CDD1C1 до грані ADD1A1 куба ABCDA1B1C1D1 дорівнює …
А Б В Г Д
C1D1A1 C1D1A C1DA1 C1DD1 C1D1D
7. На рисунку зображений прямокутний паралелепіпед та вказано його розміри. Установіть відповідність між геометричними величинами (1 – 4) та їхніми числовими значеннями (А – Д).
А Б В Г Д
1 2 3 4 1. Діагональ АС1 прямокутного А 1
паралелепіпеда
2. Відстань між гранями АА1В1В Б 23 і DD1C1C
3. Косинус кута між прямими В 9
40411406350 СС1 і DC1
4. Синус кута нахилу прямої Г 3
АС1 до площини АВС
Д 22 8. На одній із граней двогранного кута задано точку, яка знаходиться на відстані 16 см до ребра кута і на відстані 8 см до другої грані. Знайдіть градусну міру лінійного кута відповідного двогранного.
9. Сторона рівностороннього трикутника дорівнює 3 см. Точка А рівновіддалена від вершин трикутника і знаходиться на відстані 1 см від площини трикутника. Знайдіть відстань від точки А до вершин трикутника.
10. Із точки, віддаленої від площини на 6 см, проведено дві похилі. Знайдіть відстань між основами похилих, якщо кут між їх проекціями дорівнює 120, а кожна похила утворює з площиною кут 45.
Підсумкова контрольна робота з геометрії в 10 класіІІ варіант
Виберіть правильну відповідь
1. Дано три різні площини α, і . Відомо, що α і перпендикулярні, і перпендикулярні. Яке взаємне розташування площин α і ?
А Б В Г Д
Перпендикулярні Паралельні або перпендикулярні Не паралельні Перетинаються, але не перпендикулярні Паралельні
51650902095502. Трикутник FNK – рівнобедрений з основою NK, FM – медіана цього трикутника, CF (FNK). Чому дорівнює відстань від точки С до сторони NK?
А Б В Г Д
CN СK CF + FM CM CF + FN
4431665495303. Перетином площин AED і AFB, зображених на рисунку, є …
А Б В Г Д
Точка А Точка С Відрізок АС Сукупність двох точок А і С Пряма АС
487934033655
4. На одній грані тетраедра, зображеного на рисунку, не лежать точки …
А Б В Г Д
X і Y X і Z Y і T Z і T Інша відповідь
5. Скільки існує площин, що проходять через вершину D і паралельні ребру ВВ1 куба ABCDA1B1C1D1?
А Б В Г Д
Безліч Одна Дві Три Жодної
48412401803406. Кут нахилу діагоналі А1В грані АВВ1А1 до грані ВСС1В1 куба ABCDA1B1C1D1 дорівнює …
А Б В Г Д
А1В1С1 А1ВС А1ВВ1 А1ВС1 А1ВВ1
7. На рисунку зображено прямокутний паралелепіпед та вказано його розміри. Установіть відповідність між геометричними величинами (1 – 4) та їхніми числовими значеннями (А – Д).
А Б В Г Д
1 2 3 4 1. Діагональ В1D прямокутного А 1
паралелепіпеда
2. Відстань між гранями АА1D1D Б 23 і BB1C1C
3. Тангенс кута між прямими В 3
392684023495 АВ1 і АВ
4. Синус кута нахилу прямої Г 9
В1D до площини АВС
Д 2
8. Двогранний кут дорівнює 30. На одній із граней кута задано точку, яка знаходиться на відстані 6 см від другої грані. Знайдіть відстань від цієї точки до ребра кута.
9. Дано трикутник зі сторонами 26 см, 28 см, 30 см. Точка М віддалена від усіх сторін трикутника на відстань 17 см. Знайдіть відстань від точки М до площини трикутника.
10. Із точки, віддаленої від площини на 6 см, проведено дві похилі. Знайдіть відстань між основами похилих, якщо кут між їх проекціями дорівнює 120, а кожна похила утворює з площиною кут 30.

Приложенные файлы

  • docx 22902928
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий