Роздатковий Лекція 1.

Тема: Світ наприкінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст.

Мета: розкрити характерні риси суспільно-політичного, економічного та культурного розвитку країн світу кінця ХІХ – початку ХХ ст., на конкретних прикладах показати основні тенденції цього історичного періоду, формувати вміння порівнювати історичні періоди, робити об’єктивні висновки про особливості історичного розвитку країн світу, виховувати у дусі патріотизму та національної свідомості..
План.
Утвердження індустріального суспільства в провідних державах світу.
Міжнародні відносини в останній третині ХІХ ст. – початку ХХ ст.
Періодизація світового розвитку першої половини ХХ ст.

1. Утвердження індустріального суспільства в провідних державах світу.
Заповніть таблицю: Традиційне та індустріальне суспільства
Запитання для порівняння
Традиційне суспільство
Індустріальне суспільство

Яка сфера економіки переважає?Де проживає більша частина населення?Основні групи населення:Як розвивається товарне виробництво?Застосування технічних нововведень
В індустріальному суспільстві змінилася роль держави

Основні
цінності
та здобутки

Завершення формування на початку XX ст. індустріального суспільства в Англії, Франції, Німеччині, Росії,
США та Японії.


Прискорений розвиток нових галузей промислового
виробництва (машинобудування, автомобілебудування,
електротехнічна, нафтохімічна промисловість тощо)


Науковий і технічний прогрес.


Модернізація виробництва.


Складання ринкових відносин.


Становлення правових держав.


Соціальний реформізм (запровадження соціального
страхування, 8-годинного робочого дня, заборона дитячої праці, пенсійне забезпечення тощо).


Наприкінці ХІХ ст. індустріальне суспільство стояло на порозі нового технічного перевороту. На зміну «добі пари» йшла «доба автомобіля та електротехнічна доба». Якщо раніше основною галуззю промисловості була легка, то тепер провідного значення набула важка індустрія. Характерними рисами науково-технічної революції стали:
застосування електроенергії в усіх галузях виробництва і побуту;
витіснення заліза сталлю;
зростання видобутку та переробки нафти;
поширення двигунів внутрішнього згорання.
Технічний процес супроводжується будівництвом величезних підприємств і створення особливих капіталістичних об’єднань – монополій. Їх розподіляють на чотири типи:

2. Міжнародні відносини в останній третині ХІХ ст. – початку ХХ ст.

Назва країни
Захоплені території

Німеччина
Камерун, Того, території у Східній та Південно-Західній Африці, частину острова Нова Гвінея, острови Тихого океану

Англії
Єгипет, Судан, Кенія, Нігерія, частина Сомалі та деякі інші країни

Франція
Індокитай, нові колонії у Північній (Марокко, Туніс) Тропічній і Східній (Мадагаскар) Африці

США
Захопили Філіппіни, вели політику панамериканізму

Росія
Загарбала ряд територій у Середній Азії, прагнула посилити вплив у Китаї, але зазнала ганебної поразки від Японії

Японія
Перемогла Китай, приєднала Тайвань і Корею


Німецький канцлер О. Бісмарк вів курс на ізоляцію Франції, що призвело до укладання договору з Австро-Угорщиною й Італією (Троїстий союз, 1882 р.). ця коаліція була спрямована одним вістрям проти Франції, другим – проти Росії.
Для зовнішньої політики Англії була характерна політика «блискучої ізоляції», але на межі століть вона стала для неї небезпечною. Починався переділ уже поділеного світу (іспано-американська, англо-бурська і російсько-японські війни) й Англія повинна була виходити з ізоляції, її суперечності з Німеччиною набували антагоністичного характеру. Спочатку було підписано таємну англо-французьку угоду (Антанта, 1904 р.), через три роки (1907 р.) укладено англо-російський договір. Було очевидно, що Антанта протистоїть Троїстому союзу. Гонка озброєнь ще більше посилилася, лідирувала тут Німеччина. Тому вона у 1914 р. шукала лише приводу для щонайшвидшого розв’язання війни.

3. Періодизація світового розвитку першої половини ХХ ст.

1900 – 1904 рр.
Відносно стабільне економічне і міжнародне становище в світі.

1905 – 1913 рр.
Посилення суперечностей між країнами світу, назрівання світової війни.

1914 – 1918 рр.
Перша світова війна

1918 – 1923 рр.
Повоєнна нестабільність. Повоєнне облаштування світу: формування нового балансу сил, утворення нових держав, встановлення кордону та інше.

1924 – 1929 рр.
Період економічної стабілізації.

1929 – 1933 рр.
Період «Великої депресії». Встановлення фашистських диктатур в Європі. Світова економічна криза (1929- -1933 рр.)

1933 – 1939 рр.
Період назрівання Другої світової війни. Зростання міжнародної напруженості, початок воєн за перерозподіл світу. Економічна криза (1937 – 1939 рр.)
Утворення двох осередків світової війни: в Європі і на Далекому Сході. Боротьба за колективну безпеку в Європі, проти фашизму. Початок Другої Світової війни


Терміни
Науко
·во-техні
·чна революція (НТР) корінне якісне перетворення [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], що почалося в середині [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], якісний стрибок у структурі і динаміці розвитку продуктивних сил, корінна перебудова технічних основ [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] на основі перетворення [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] в провідний чинник виробництва.
Монополія (у пер. "один продаю") виключне право (виробництва, торгівлі, промислу тощо), що належить одній особі, групі осіб ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) чи [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Капіталізм суспільний лад, економічна система виробництва та розподілу, заснована на принципах приватної власності, особистої ініціативності, раціональності та ефективності використання наявних ресурсів, максимізації прибутку (капіталу).
Індустріальне суспільство - стадія історичного розвитку людства, якій властиве домінування промислового виробництва над аграрним, кількісне переважання міського населення над сільським; високий рівень промислового виробництва характеризується його механізацією та автоматизацією, використанням досягнень науково-технічного прогресу, що зумовлює великі якісні зміни і в інших сферах суспільного життя - соціально-побутовій, політичній, культурно-духовній.
Емансипація ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] emancipatio) звільнення від якої-небудь залежності, скасування якихось обмежень, зрівняння у правах.
Панамериканізм ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] і [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) – політична [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], що пропагує створення військово-політичного блоку всіх країн Америки під зверхністю [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], або доктрина, в основу якої покладено ідею про спільність історії, економіки і культури США та інших країн американського континенту.
Територіальний розподіл світу – розподіл територій у світі між найрозвинутішими державами світу, закінчився на межі ХІХ – ХХ ст. Розширення сфер впливу, тобто здобуття нових джерел сировини так ринків збуту, могло відбутися лише за рахунок переділу вже поділеного світу.
"Блискуча ізоляція" ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Splendid isolation ) - термін, що вживається для позначення загального курсу зовнішньої політики Великобританії 2-ї половини 19 століття, який проявлявся у відмові від укладення тривалих міжнародних союзів. Острівне положення, величезні колоніальні володіння, найсильніший у світі військовий флот, а головне - промислове та фінансове перевагу над іншими державами дозволяли Англії зберігати свободу дій на міжнародній арені. 

Запам’ятайте дати:
1882 р. – утворення Троїстого союзу між Німеччиною, Австро-Угорщиною та Італією.

19041907 рр. створення Анта
·нти (сердечна угода), військово-політичного угрупування, основними членами якого були Великобританія, Франція і Росія


Домашнє завдання.
Полянський П.Б. Всесвітня історія. 1914-1939: Підруч. для 10-го кл. загально-освіт. навч. закл. - К.: Генеза, 2003. Вступ.


Тести.
Галузь економіки, яка на початку ХХ ст. стає основною: А) важка промисловість, Б) легка промисловість, В) сільське господарство, Г) харчова промисловість.
Технічні зміни, що сталися на межі ХІХ – ХХ ст.: А) на зміну «доби вітряка» йде «доба пари» та «залізнична доба,» Б) на зміну «доби пари» йде «доба вітряка»та «електротехнічна доба», В) на зміну «доби пари» йде «доба вітряка»та «доба сонячної енергії».
Типи монополій, що виникли на межі ХІХ – ХХ ст.: А) картель, конгрес, синдикат, трест, Б) картель, концерн, синдикат, трест, В) концерн, сенат, синдикат, синод.
Один з наслідків НТР: А) збільшення випуску низькосортних товарів, Б) зменшення кількості мешканців міст, В) зниження кількості випуску й асортименту товарів, Г) зростання вимог до рівня освіченості, кваліфікації, культури, відповідальності працівників.
Причина того, що робітники дедалі рідше висували революційні гасла: А) жорстокі репресії збоку влади, Б) збільшення заробітної платні робітників, підвищення їх життєвого рівня, В) зниження стабільності індустріального суспільства, Г) посилення експлуатації робітничого класу.
Класи, що починають переважати в новій соціальній структурі суспільства: А) духовенство й інтелігенція (пов’язані з духовним розвитком суспільства), Б) капіталісти та наймані робітники (пов’язані з індустріально-капіталістичним виробництвом), В) купецтво та міщанство (пов’язані з ремісничим виробництвом та торгівлею).
Укажіть правильне твердження: А) Англія наприкінці ХІХ ст. намагалася завершити завоювання Індії, Б) в останній третині ХІХ ст. відбулося пом’якшення англо-німецького колоніального суперництва, В) територіальний поділ світу наприкінці ХІХ ст. практично закінчився.
Прочитайте визначення й укажіть поняття, що відповідає його змісту: «Політичний напрям, в основу якого покладена теза про нібито спільність інтересів усіх держав Америки, використовувався певними політиками США для панування над країнами Латинської Америки»: А) латифундизм, Б) монровізм, В) панамериканізм, Г) пантеїзм.
Територія а якій відбулася англо-бурська війна: А) Західна Європа, Б) Південна Африка, В) Північна Америка, Г) Східна Азія.
Назви (назва) військово-політичних блоків, які утворилися напередодні Першої світової війни: 1. Антанта, 2. Троїстий союз.
А) правильною є відповідь 1, Б) правильною є відповідь 2,
В) правильними є обидві відповіді, Г) обидві відповіді не вірні.
Установіть відповідність:
1. Синдика
·ти А) Об’єднання підприємств різних галузей промисловості, торгівлі, транспорту, банків тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи капіталістів, які очолюють концерн.
2. Картелі Б) найбільш централізована форма [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] об'єднань, в межах якої [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]-учасники відмовляються від виробничої, комерційної, а інколи й юридичної самостійності і підпорядковуються єдиному управлінню. Реальна влада в тресті належить правлінню або головній компанії.
3. Трести В) це об'єднання кількох підприємств однієї галузі, учасники якого укладають угоду щодо розподілу ринків збуту й цін і зберігають свою власність на засоби виробництва і продукцію; найпростіша форма монополістичного об’єднання.
4. Концерни Г) одна з форм капіталістичної [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] договірне об'єднання підприємців, окремої [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], що створювалося з метою захоплення [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] шляхом спільного збуту товарів за спільними [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Колоніальні володіння напередодні Першої світової війни

13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
У Німеччині заохочували
підприємницьку
діяльність буржуазії.
Запроваджували
нові технології


Основа французького
варіанту розвитку –
лихварський характер


Основу англійського
варіанту розвитку
«індустріального суспільства»
становила експлуатація колонійСША
використовували
для оснащення своїх
підприємств найновіші
технічні досягнення
15

Приложенные файлы

  • doc 25045955
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий