Туристік тасымалдау_5В090200_4курс_РК1

5В090200 - Туризм,
Туристік тасымалдау
К_ндізгі 4 жыл 4 курс.
каз.
Нaрсaлтан Д.Т.
€уе билеті бaл:
A) тасымалдаушы мен компанияныS арасында ж_ргізілген ‰уе тасымалыныS келісім-шартын растайтын Kaжат;
B)& тасымалдаушы мен жолаушыныS арасында ж_ргізілген ‰уе тасымалыныS келісім-шартын растайтын Kaжат;
C) тапсырыс беруші мен жолаушыныS арасында ж_ргізілген ‰уе тасымалыныS келісім-шартын растайтын Kaжат;
D) тасымалдаушы мен жолаушыныS арасында ж_ргізілген авто тасымалыныS келісім-шартын растайтын Kaжат;
E) тасымалдаушы мен жолаушыныS арасында ж_ргізілген су тасымалыныS келісім-шартын растайтын Kaжат.
*****
€уе билеттерініS келесі т_рлерініS ішінен дaрыс емес вариантты к™рсет:
A) к™шірілетін автоматты билет;
B)& виртуалды билет;
C) колмен толтырылатын билет;
D) отыру талоны бар автоматты купондыK билет;
E) электронды билет.
*****
Жолаушыны ішкі тасымалдау бойынша ‰уе билеті неше купоннан тaрады?
A) 2;
B)& 3;
C) 4;
D) 1;
E) 5.
*****
Жолаушыны халыKаралыK тасымалдау бойынша ‰уе билеті неше купоннан тaрады?
A) 2;
B)& 4;
C) 3;
D) 1;
E) 5.
*****
Косымша купон:
A) жолаушыны рейске тіркеу кезінде диспетчерде Kалдырылады;
B)& билетті сату кезінде кассада Kалдырылады;
C) бухгалтерияныS алдында кассирдіS есеп беруі _шін агенттікте Kалдырылады;
D) тасымалдау келісім-шартын растау маKсатында жолаушыда Kалады;
E) дaрыс жауап жоK.
*****
`шу купоны:
A)& жолаушыны рейске тіркеу кезінде диспетчерде Kалдырылады;
B) билетті сату кезінде кассада Kалдырылады;
C) бухгалтерияныS алдында кассирдіS есеп беруі _шін агенттікте Kалдырылады;
D) тасымалдау келісім-шартын растау маKсатында жолаушыда Kалады;
E) дaрыс жауап жоK.
*****
Агенттік купоны:
A) жолаушыны рейске тіркеу кезінде диспетчерде Kалдырылады;
B) билетті сату кезінде кассада Kалдырылады;
C)& бухгалтерияныS алдында кассирдіS есеп беруі _шін агенттікте Kалдырылады;
D) тасымалдау келісім-шартын растау маKсатында жолаушыда Kалады;
E) дaрыс жауап жоK.
*****
Жолаушы купоны:
A) жолаушыны рейске тіркеу кезінде диспетчерде Kалдырылады;
B) билетті сату кезінде кассада Kалдырылады;
C) бухгалтерияныS алдында кассирдіS есеп беруі _шін агенттікте Kалдырылады;
D)& тасымалдау келісім-шартын растау маKсатында жолаушыда Kалады;
E) дaрыс жауап жоK.
*****
КлассикалыK вариантта ‰уе лайнері келесі б™лімдерден (отсек) тaрады:
A) бірінші класс, премиум-класс, эконом-класс;
B)& бірінші класс, бизнесс-класс, эконом-класс;
C) премиум-класс, бизнесс-класс, эконом-класс;
D) бірінші класс, VIP класс, эконом-класс;
E) VIP класс, бизнесс-класс, эконом-класс.
*****
(F) белгісі кай классты білдіреді?
A) эконом-класс;
B)& бірінші класс;
C) бизнесс-класс;
D) VIP класс;
E) премиум-класс.
*****
(Y) белгісі кай классты білдіреді?
A)& эконом-класс;
B) бірінші класс;
C) бизнесс-класс;
D) VIP класс;
E) премиум-класс.
*****
(C) белгісі кай классты білдіреді?
A) эконом-класс;
B) бірінші класс;
C)& бизнесс-класс;
D) VIP класс;
E) премиум-класс.
*****
€уе билетініS жарамдылыK мерзімін Kосымша аKы т™леусіз aзарту келесі жаCдайларCа байланысты ж_ргізіледі:
A) жолаушы орны брондалCан ‰уе рейсін тасымалдаушымен тоKтатKан жаCдайда;
B) жолаушы _шін кету, келу немесе тоKтау бекеті болып табылатын бекеттегі KозCалыс кестесі бойынша ‰уе кемесініS тоKтауына тасымалдаушыныS бас тартKан жаCдайда;
C) кестеде к™рсетілген уаKытKа с‰йкес ‰уе рейсін тасымалдаушыныS орындамаCан жаCдайда;
D) тасымалдаушыныS жолаушыCа ‰уе билетін дaрыс р‰сімдемеген жаCдайда;
E)& барлыK жауап дaрыс.
*****
€уе билетініS жарамдылыK мерзімін Kосымша аKы т™леусіз aзарту келесі жаCдайларCа байланысты ж_ргізіледі:
A) тасымалдаушыныS жолаушыны брондалCан орынмен Kамтамасыз етпеген жаCдайда;
B) тасымалдаушыныS жолаушыCа билетте к™рсетілген Kызмет к™рсету классын Kамтамасыз етпеген жаCдайда;
C) тасымалдаушыныS кестеде к™рсетілген уаKытKа с‰йкес ‰уе рейсін орындамаCан жаCдайда;
D) билеттіS жарамдылыK мерзімі аралыCында жолаушыныS немесе онымен бірге ‰уе кемесінде aшып келе жатKан жанaясыныS сырKаттануы салдарынан басталCан aшуды аяKтай алмауы жаCдайында;
E)& барлыK жауап дaрыс.
*****
€уе билеті келесі жаCдайларда жарамсыз болып табылады:
A) оныS жоCалCаны немесе aрланCаны туралы хабардар етілген жаCдайда;
B) оныS жалCан болCан жаCдайда;
C) тасымалдаушыCа Kарасты емес к‰сіпорындар мен тaлCалардан сатып алCан жаCдайда;
D) дaрыс р‰сімделмеген жаCдайда;
E)& барлыK жауап дaрыс.
*****
€уе билеттерді келесі жерлерден сатып алуCа болады:
A) аэропорт кассаларында;
B) ‰уе компаниясыныS ™кілдіктерінде;
C) ‰уе компаниясыныS агенттіктерінде;
D) ‰уе тасымалдауды р‰сімдеумен айналысуCа KaKысы бар туристік фирмалар;
E)& барлыK жауап дaрыс.
*****
€уе билеттерді брондау – бaл:
A)& белгілі бір к_нге таSдалып алынCан ‰уе рейсін ж_зеге асыратын ‰уе лайнерінде жолаушыныS орнын бекіту кепілдемесі;
B) белгілі бір жерге таSдалып алынCан ‰уе рейсін ж_зеге асыратын ‰уе лайнерінде жолаушыныS орнын бекіту кепілдемесі;
C) белгілі бір елге таSдалып алынCан ‰уе рейсін ж_зеге асыратын ‰уе лайнерінде жолаушыныS орнын бекіту кепілдемесі;
D) белгілі бір маKсатKа таSдалып алынCан ‰уе рейсін ж_зеге асыратын ‰уе лайнерінде жолаушыныS орнын бекіту кепілдемесі;
E) барлыK жауап дaрыс.
*****
€уе билетіне тапсырыс беру кезінде жолаушы брондау бойынша агентке тасымалдаудыS наKты шарттарына Kатысты келесі м‰ліметтерді беруі керек:
A) маршрут, жолаушыныS жасы, Kызмет к™рсету классы, орын саны;
B)& маршрут, aшу к_ні, Kызмет к™рсету классы, орын саны;
C) маршрут, aшу к_ні, жолаушыныS жынысы, орын саны;
D) маршрут, aшу маKсаты, Kызмет к™рсету классы, орын саны;
E) барлыK жауап дaрыс.
*****
€уе билеттерін брондау мерзімі немен аныKталалы:
A)& тарифтерді Kолдану ережелерімен;
B) тарифтерді Kолдану ерекшеліктерімен;
C) тарифтерді Kолдану маKсатымен;
D) тарифтерді Kолдану мерзімімен;
E) барлыK жауап дaрыс.
*****
Жолаушы ‰уе билетін сатып алCанша дейін брондау:
A) жоспарланCан болып табылады;
B) кейінге KалдырылCан болып табылады;
C)& алдын ала болып табылады;
D) Kалыс KалCан болып табылады;
E) барлыK жауап дaрыс.
*****
БрондаудыS автоматтандырылCан ж_йесі – бaл:
A)& ‰уе желілерініS маршруттары, тасымалдаушылардыS кестесі, тарифтер, Kолданылатын жеSілдіктер, aшаKтардаCы бос орынныS бар болуы туралы м‰ліметтерді Kaрайтын акпараттыK компьютерлік ж_йе;
B) ‰уе желілерініS маршруттары, тасымалдаушылардыS кестесі, тарифтер, Kолданылатын жеSілдіктер, aшаKтардаCы бос орынныS бар болуы туралы м‰ліметтерді Kaрайтын акпараттыK компьютерлік орталыK;
C) ‰уе желілерініS маршруттары, тасымалдаушылардыS кестесі, тарифтер, Kолданылатын жеSілдіктер, aшаKтардаCы бос орынныS бар болуы туралы м‰ліметтерді Kaрайтын басKару ж_йесі;
D) ‰уе желілерініS маршруттары, тасымалдаушылардыS кестесі, тарифтер, Kолданылатын жеSілдіктер, aшаKтардаCы бос орынныS бар болуы туралы м‰ліметтерді Kaрайтын акпараттыK желі;
E) барлыK жауап дaрыс.
*****
1976 жылы «United Airlines» ‰уе компаниясыныS енгізген брондаудыS еS алCашKы автоматтандырылCан ж_йесі Kалай аталды:
A) «Sirena - 3»;
B) «Sabre»;
C) «Amadeus»;
D)& «Apollo»;
E) барлыK жауап дaрыс.
*****
«American Airlines» ‰уе компаниясыныS брондау бойынша еS алCашKы автоматтандырылCан ж_йесі Kалай аталды:
A) «Sirena - 3»;
B)& «Sabre»;
C) «Amadeus»;
D) «Apollo»;
E) барлыK жауап дaрыс.
*****
Брондау бойынша автоматтандырылCан ж_йесініS туристік агенттіктермен ынытмаKтастыCыныS басты маKсаты – бaл:
A) ™зініS сату баCасын жоCарлату;
B)& ™зініS сату желісін барынша кеSейту;
C) ™зініS сату арнасын табу;
D) ™зініS сату баCдарламасын оSтайландыру;
E) барлыK жауап дaрыс.
*****
1987 жылы Еуропада пайда болCан компьютерлік брондаудыS аса ірі бірлестіктерін к™рсетіSіз:
A) «Amadeus» ж‰не «Sirena»;
B) «Sabre» ж‰не «Abacus»;
C)& «Amadeus» ж‰не «Galileo»;
D) «Amadeus» ж‰не «Abacus»;
E) барлыK жауап дaрыс.
*****
Азия аймаCындаCы аса ірі компьютерлік брондау ж_йесін к™рсетіSіз:
A) «Amadeus»;
B) «Sabre»;
C) «Galileo»;
D)& «Abacus»;
E) барлыK жауап дaрыс.
*****
1999 жылы Ресейде пайда болCан компьютерлік брондау ж_йесін к™рсетіSіз:
A) «Amadeus»;
B)& «Sirena - 3»;
C) «Galileo»;
D) «Abacus»;
E) барлыK жауап дaрыс.
*****
ХалыKаралыK рейстерде жолаушы аэропортKа Kанша уаKыт бaрын келуі керек?
A) ‰уе кемесініS aшуына дейін 1,5 саCат KалCанда;
B)& ‰уе кемесініS aшуына дейін 2,5 саCат KалCанда;
C) ‰уе кемесініS aшуына дейін 3,5 саCат KалCанда;
D) ‰уе кемесініS aшуына дейін 4 саCат KалCанда;
E) барлыK жауап дaрыс.
*****
Ішкі рейстерде жолаушы аэропортKа Kанша уаKыт бaрын келуі керек?
A)& ‰уе кемесініS aшуына дейін 2 саCат KалCанда;
B) ‰уе кемесініS aшуына дейін 1,5 саCат KалCанда;
C) ‰уе кемесініS aшуына дейін 3,5 саCат KалCанда;
D) ‰уе кемесініS aшуына дейін 4 саCат KалCанда;
E) барлыK жауап дaрыс.
*****
ХалыKаралыK тасымалдау жолаушысы келесі ‰кімшілік ресмиліліктерден ™туі керек:
A) кедендік тексеріс;
B) санитарлыK-эпидемиологиялыK баKылау (Kажет болCан жаCдайда);
C) паспорттыK-визалыK (шекаралыK) баKылау;
D) aшу Kауіпсіздігі бойынша арнайы баKылау;
E)& барлыK жауап дaрыс.
*****
€уе жолаушыларын тіркеу деп ....:
A)& PNL-ге (рейс жолаушыларыныS аты-ж™ні тізіліп к™рсетілген тізім) енгізілген брондалCан жолаушылардыS аты-ж™ні тізіліп к™рсетілген тізіммен рейске келген жолаушыларды салыстырып тексеруді айтамыз;
B) PNL-ге (рейс жолаушыларыныS жасы к™рсетілген тізім) енгізілген брондалCан жолаушылардыS жасы к™рсетілген тізіммен рейске келген жолаушыларды салыстырып тексеруді айтамыз;
C) PNL-ге (рейс жолаушыларыныS жынысы к™рсетілген тізім) енгізілген брондалCан жолаушылардыS жынысы к™рсетілген тізіммен рейске келген жолаушыларды салыстырып тексеруді айтамыз;
D) PNL-ге (рейс жолаушыларыныS aшу маKсаты к™рсетілген тізім) енгізілген брондалCан жолаушылардыS aшу маKсаты к™рсетілген тізіммен рейске келген жолаушыларды салыстырып тексеруді айтамыз;
E) барлыK жауап дaрыс.
*****
€уе жолаушыларын тіркеу т‰ртібі келесі ретте ж_зеге асырылады:
A) тіркеу баCанасындаCы оператор жолаушыдан билет пен жолаушыны расстайтын т™л Kaжатты Kабылдайды;
B) билеттегі жолаушыныS аты-ж™нін паспорттаCы аты-ж™німен с‰йкестігін салыстырып тексереді;
C) билеттіS жарамдылыK мерзімін, беру орны мен к_нін, агенттіS Kол таSбасын, брондау м‰ліметтерін тексереді;
D) PNL-дегі (рейс жолаушыларыныS жынысы к™рсетілген тізім) брондалCан жолаушылар тізімі бойынша жолаушыныS аты-ж™нін салыстырып тексереді;
E)& барлыK жауап дaрыс.
*****
Оператор ‰уе жолаушысыныS аты-ж™нін салыстырып тексергеннен кейін...:
A)& жолаушыCа Kызмет к™рсету санатына орай aшаKтыS салонында наKты орынды бекітеді;
B) жолаушыCа Kызмет к™рсету санатына орай aшаKтыS салонында наKты б™лмені бекітеді;
C) жолаушыCа Kызмет к™рсету маKсатына орай aшаKтыS салонында наKты жерді бекітеді;
D) жолаушыCа Kызмет к™рсету санатына орай aшаKтыS салонында наKты міндетті бекітеді;
E) барлыK жауап дaрыс.
*****
€уе жолаушысын тіркеумен Kатар, бір мезгілде келесі р‰сім ж_ргізіледі:
A) паспорттыK-визалыK (шекаралыK) баKылау;
B) денсаулыCын тексеру ж‰не баKылау;
C)& жолаушыныS Kол ж_гін ™лшеу ж‰не оны р‰сімдеу;
D) aшу Kауіпсіздігі бойынша арнайы баKылау;
E) барлыK жауап дaрыс.
*****
€уе жолаушысына кедендік тексеріс Kай уаKытта жaргізіледі:
A)& тіркеуге дейін немесе бір мезгілде тіркеу кезінде;
B) тіркеуден кейін немесе бір мезгілде тіркеу кезінде;
C) тіркеуге дейін немесе бір мезгілде тіркеуден кейін;
D) бір мезгілде тіркеу кезінде;
E) барлыK жауап дaрыс.
*****
Кедендік тексерістіS маKсаты:
A) мемлекет шекарасынан валютаны, тыйым салынCан бaйымдар мен заттарды шыCаруCа ж‰не Kымбат металдар мен тастардан жасалCан бaйымдарды баKылаусыз шыCаруCа жол беру;
B) мемлекет шекарасынан шет елдік валютаны, тыйым салынбаCан бaйымдар мен заттарды шыCаруCа ж‰не Kымбат металдар мен тастардан жасалCан бaйымдарды баKылаусыз шыCаруCа жол бермеу;
C)& мемлекет шекарасынан валютаны, тыйым салынCан бaйымдар мен заттарды шыCаруCа ж‰не Kымбат металдар мен тастардан жасалCан бaйымдарды баKылаусыз шыCаруCа жол бермеу;
D) мемлекет шекарасынан техникалыK Kaралдарды, тыйым салынбаCан бaйымдар мен заттарды шыCаруCа ж‰не Kымбат металдар мен тастардан жасалCан бaйымдарды баKылаусыз шыCаруCа жол бермеу;
E) барлыK жауап дaрыс.
*****
ICAO ХалыKаралыK aйымыныS aсынымына с‰йкес аэропортта кедендік тексерістен ™ту _шін Kандай д‰ліздер б™лінуі м_мкін?
A) «Kызыл» ж‰не «к™к» д‰ліз;
B) «Kызыл» ж‰не «аK» д‰ліз;
C) «Kызыл» ж‰не «сары» д‰ліз;
D)& «Kызыл» ж‰не «жасыл» д‰ліз;
E) барлыK жауап дaрыс.
*****
Аэропорттан aшып кету кезінде санитарлыK-эпидемиологиялыK баKылау Kай уаKытта ж_ргізіледі?
A) жолаушыны тіркеуге дейін немесе тіркеуден кейін;
B)& жолаушыны тіркеуге дейін немесе тіркеу кезінде;
C) жолаушыны тіркеуден кейін немесе тіркеу кезінде;
D) жолаушыны тіркеуден кейін;
E) барлыK жауап дaрыс.
*****
АэропортKа aшып келген кезде санитарлыK-эпидемиологиялыK баKылау Kай уаKытта ж_ргізіледі?
A) ‰уе кемесіне жолаушыныS бірден мінгеннег кейін;
B)& ‰уе кемесінен жолаушыныS бірден т_скеннен кейін;
C) ‰уе кемесінен жолаушыныS т_скенге дейін;
D) ‰уе кемесінде жолаушыныS aшу кезде;
E) барлыK жауап дaрыс.
*****
АэропорттаCы санитарлыK-эпидемиологиялыK баKылаудыS маKсаты не?
A) шет елдік сапарларCа аттану кезінде туристердіS жaKтырып алуы м_мкін Kатерлі аурулардыS таралуын талдау;
B) шет елдік сапарларCа аттану кезінде туристердіS жaKтырып алуы м_мкін Kатерлі аурулардыS таралуын зерделеу;
C)& шет елдік сапарларCа аттану кезінде туристердіS жaKтырып алуы м_мкін Kатерлі аурулардыS таралуын болдырмау;
D) шет елдік сапарларCа аттану кезінде туристердіS жaKтырып алуы м_мкін Kатерлі аурулардыS таралуын зерттеу;
E) барлыK жауап дaрыс.
*****

15

Приложенные файлы

  • doc 25043978
    Размер файла: 79 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий