Биохимия_РК1

2011 3
5B011300-Биология Биохимия
2011 2 5B011300-Биология
Биохимия
ЖaмаCалиева Ж.Ж.
Биохимия п‰ні неше б™лімнен тaрады?
A) екі
B) т™рт
C) алты
D) бес
E)& _ш
*****
Клетка мембранасыныS Kaрамында болатын майларды к™рсетіSіз?
A) олеин
B) стеарин
C)& фосфолипидтер
D) пальмитин
E) барлыK жауап дaрыс
*****
БиохимияныS алтын д‰уірі деп аталCан Cасыр
A) XIX
B)& XVIII
C) XIV
D) XVII
E) XX
*****
КлетканыS теориясын KaрастырCан Cалымдар ?
A) Павлов ж‰не Сеченов
B)& Шлейден ж‰не Шванн
C) Бутлеров ж‰не Менделеев
D) Тимирязев ж‰не Сеченов
E) Крик ж‰не Уотсон
*****
19 CасырдыS аяCында биохимия Kай Cылымдардан б™лініп шыKты?
A) неорганика ж‰не органикалыK химия
B) молекулярлы биология органикалыK химия
C)& физиология ж‰не органикалыK химия
D) биология ж‰не органикалыK химия
E) медицина ж‰не органикалыK химия
*****
СтатикалыK биохимия дегеніміз не?
A) аCзадаCы заттар ж‰не энергия алмасуы
B)& аCзаныS химиялыK Kaрамы
C) тіршілік ету процестері
D) аCзадаCы химиялыK процестер
E) физиологиялыK процестер
*****
Мембрана аKуыздарыныS атKаратын Kызметі?
A) насостыK, рецепторлыK, ферменттік
B) зат алмасу, энергия алмасу
C)& сіSірі, Kорыту
D) к™бею, ™су
E) барлыK жауап дaрыс.
*****
Тірі организмдер Kaрамына кіретін клеткалар неше топKа б™лінеді?
A) _ш
B) т™рт
C) бес
D)& екі
E) алты
*****
Биохимия Cылымында алCашKы жаSалыKты ашKан Cалым?
A) Бутлеров
B) Павлов
C)& Кирхгофф
D) Сеченов
E) Пастер.
*****
АлмасуCа жатпайтын амин KышKылдар дегеніміз не ?
A) аCзада синтезделетін амин KышKылдар
B)& аCзада синтезделмейтін амин KышKылдар
C) аCзада жартылай синтезделетін амин KышKылдар
D) аCзаCа сыртKы ортадан т_сетін амин KышKылдар
E) барлыK жауап дaрыс
*****
Амин KышKылдар Kaрамы бойынша неше топKа б™лінеді ?
A) т™рт
B)& _ш
C) бес
D) алты
E) жеті
*****
Циклді амин KышKылдарына жататыны ?
A)& фенилаланин
B) серин
C) изолейцин
D) аспаргин
E) барлыK жауап дaрыс
*****
Алифаты немесе ациклді амин KышKылдарына жататыны ?
A) тирозин
B) гистидин
C) пролин
D)& орнитин
E) барлыK жауап дaрыс
*****
АKуыз молекуласында амин KышKылдар мына байланыспен Kосылады:
A) гидрофобтыK
B)& пептидтiк
C) дисульфидтiк
D) сутегiлiк
E) эфирлiк
*****
АKуыз молекуласында дисульфидтiк к™пiрлi байланысты т_зейтiн аминKышKылдар:
A) метионин
B) лизин
C) глутамин
D) гистидин
E)& цистеи
*****
ГистондардыS изоэлектрлiк н_ктесi pH 8 теS. Бaл аKуыздыS Kaрамында мынандай аминKышKылдары к™бiрек:
A) нейтралдыK
B)& диаминдыK
C) дикарбондыK
D) диаминдiк
E) циклдыK
*****
Сутегiлiк байланыс т_зуге Kатысатын радикалдары бар амин KышKылдарыS к™рсетiSiз:
A) гли
B) вал
C) фен
D) три
E)& асп
*****
Jандай байланыс ‰р т_рлi полипептидтердi бiр-бiрiмен бiрiктiредi?
A) дисульфидтiк
B) гидрофобтыK
C)& пептидтiк
D) сутегiлi
E) барлы жауап дaрыс
*****
ПепсиннiS изоэлектрiк н_ктесi pH 1 теS. Сонда бaл аKуыз-ферменттiS Kaрамында мына аминKышKылдар к™бiрек:
A) циклдыK
B) нейтралдыK
C)& дикарбондыK
D) диаминдiк
E) иминдiк
*****
Фибриллярлы аKуызCа жататыны:
A) инсулин
B) гемоглобин
C) пепсин
D)& коллаген
E) барлыK жауап дaрыс
*****
Глобулярлы аKуызCа жататыны:
A) коллаген
B)& инсулин
C) эластин
D) кератин
E) барлыK жауап дaрыс
*****
ХромопротеидтiS Kaрамында мыналар бар:
A) липидтер
B) углеводтар
C)& пигметтер (бояулар)
D) полинуклеотидтер
E) барлы жауап дaрыс
*****
Гемоглобин протеидтердiS Kай тобына жатады?
A) нуклепротеидтер
B)& хромопротеидтер
C) липопротеидтер
D) фосфопротеидтер
E) глюкопротеидтер
*****
Пептидтiк байланыс арKылы байланысKан амин KышKылдарыныS орналасу ретi дегенiмiз аKуыздыS мына KaрылымыныS деSгейлiгi:
A)& 1-шi
B) 2-шi
C) 3-шi
D) 4-шi
E) барлыK жауап дaрыс
*****
АKуыздыS екiншi деSгейлiк альфа-спиральдыK Kaрылысын т_зеуге Kатысты байланыстар:
A) дисульфидтiк
B) гидрофобтыK
C) пептидтiк
D)& сутегiлiк
E) барлыK жауап дaрыс
*****
Бiрiншi деSгейлiк Kaрылыс аKуыза мынандай жолмен жасалады:
A) полипептидтердiS бiр-бiрiмен орналасу ретi
B)& аминKышKылдарыныS аKуызда орналасу ретi
C) полипептидтiS кеSiстiкке орналасу т‰ртiбi
D) полипептидтердiS спираль т_зуi
E) барлыK жауап дaрыс
*****
Пептидтiк тiзбектегi сутегiлiк байланыстыS ‰серiнен пайда болCан кеSiстiктегi Kaрылым аKуыздыS мына деSгейлiк Kaрылымын к™рсетедi:
A) 1-шi
B)& 2-шi
C) 3-шi
D) 4-шi
E) 5-шi
*****
АKуыздарCа т_стi реакциялар ненi к™рсетедi?
A) биологиялыK сaйыKтыKта аKуыз бар екендiгiн
B)& аKуыздыS 1-шi деSгейлiк Kaрылымын
C) аKуызда кейбiр амин KышKылдарыныS бар екендiгiн
D) аKуыздыS Kызметi туралы
E) барлы жауап дaрыс
*****
АKуыздардыS денатурациясы кезiнде Kандай ™згерiстер ж_редi?
A)& коваленттiк емес байланыстар ™згередi
B) аKуыздыS ерiгiштiгi азаяды
C) пептидтiк байланыстар _зiледi
D) табии лигандамен ‰рекеттесу Kасиетi жойылады
E) барлыK жауап дaрыс
*****
ПротеиндердiS Kайсысы сiлтiлiк аKуыздарCа жатады?
A) проламин
B) протамин
C) склеропротеин
D)& гистон
E) альбумин
*****
Jай аKуызда простетикалыK топ бар?
A) кератин
B) коллаген
C) глобулин
D) гистон
E)& дaрыс жауабы жоK
*****
Jай амин KышKылы алмаспайтын амин KышKылына жатады?
A)& лейцин
B) аспарагин
C) аланин
D) серин
E) глутамин
*****
Jай амин KышKылы алмасатын KышKылдарCа жатады?
A) триптофан
B)& серин
C) лизин
D) треонин
E) метионин
*****
МеталпротеидтердіS простетикалыK тобы
A) порфинмен байланысKан металл
B) витаминмен байланысKан металл
C) к™мірсумен байланысKан металл
D) нуклеотидпен байланысKан металл
E)& бос металл атомы
*****
ГликопротеидтердіS аKуыздыK емес компоненті
A) фосфор KышKылы
B) гем
C)& к™мірсулар
D) липидтер
E) нуклеотидтер
*****
Олигомерлік аKуыздардыS Kызмет бірлігі
A)& протомер
B) фибрилл
C) пептид
D) спираль
E) молекула
*****
ФосфопротеиндердіS еS к™п орны
A) мида
B) бауырда
C) бaлшыKетте
D) ж_ректе
E)& с_йекте
*****
Муциндер Kандай м_шеде болады
A) бaлшыKетте
B) бауырда
C) Kанда
D)& асKазанда
E) мида
*****
4-реттік Kaрылысы бар аKуыздар, олар
A) жай аKуыздар
B) к_рделі аKуыздар
C) глобулярлы аKуыздар
D) фибриллярлы аKуыздар
E)& олигомерлі аKуыздар
*****
Нуклеопротеидтер Kaрамына .... кіреді
A) альбуминдер
B) гемоглобиндер
C)& гистондар
D) проламиндер
E) глютеллиндер
*****
Пептидтік байланыс бар екендігін аныKтайтын т_сті реакцияны к™рсетіSіз
A)& Биурет
B) Адамкеевич
C) Фоль
D) Миллон
E) барий хлориді
*****
К_рделі аKуыздарCа.... жатады
A) альбумин
B) глобулин
C) фосвитин
D)& инсулин
E) вазопрессин
*****
Майларды ыдырататын фермент
A) оксидоредуктаза
B) лиаза
C) лигаза
D) трансфераза
E)& гидролаза
*****
Крахмалды ыдырататын фермент
A)&
·-амилаза
B) лактаза
C) мальтаза
D) сахараза
E) пепсин
*****
ОксидазалардыS класы:
A) трансфераза
B) гидролаза
C) лиаза
D)& оксидоредуктаза
E) изомераза мен лигаза
*****
ТрансаминазалардыS класы:
A) гидролаза
B)& трансфераза
C) оксидоредуктаза
D) лиаза
E) изомераза мен лигаза
*****
ГидролазаныS катализдейтін реакциясы:
A)& гидролиздену
B) тасмалдау
C) тотыCу- тотыKсыздану
D) дегидрлену
E) изомерлену
*****
ГидролазаныS катализдейтін реакциясы:
A)& гидролиздену
B) тасмалдау
C) тотыCу- тотыKсыздану
D) дегидрлену
E) изомерлену
*****
ФерменттердіS атауына Kандай жалCау жалCанады?
A) идин
B)& -аза
C) оза
D) протеид
E) дин
*****
Фермент ж‰не субстрат бір-біріне Kaлып пен кілт сияKты с‰йкес келеді деген aCымды енгізген Cалым?
A) Крик
B) Уотсон
C)& Фишер
D) Ментен
E) Михаэлис
*****
ФерменттіS белсенділігін тежейтін заттар Kалай аталады?
A) субстрат
B)& ингибатор
C) активатор
D) профермент
E) кофермент
*****
Ферменттi б™лiп тазалау _шiн еS керектi жаCдай мына температура:
A) жоCары
B)& т™мен
C) жылы
D) Kaбылмалы
E) барлы жауап дaрыс
*****
Мынандай температурада ферменттер ™те жоCары активтi:
A) 50  жоCарыда
B) 100  айналысында
C) 0  айналасында
D)& 37 ;
E) 0  т™мен
*****
Ферменттер Kай температурада инактивацияCа aшырайды?
A) 50
B)& 100
C) 0
D) 37
E) барлыK жауап дaрыс
*****
Фермент-субстратты комплекс ферменттiн Kай жерiнде пайда болады?
A) ферменттiS кез келген жерiнде
B)& активтiк орталыKта
C) аллостерлiк орталыKта
D) коферментiнде
E) барлыK жауап дaрыс
*****
Суды Kатысуымен ж_ретiн реакцияларды катализдейтiн:
A) оксидоредуктазалар
B)& гидролазалар
C) трансфералазалар
D) лиазалар
E) лигазалар
*****
Профермент деген не?
A)& клеткада активсiз т_рде пайда болатын т_рi
B) бiр реакцияны катализдейтiн бiрнеше формадаCы фермент
C) бiрнеше б™лiктерден тaратын фермент
D) бiрнеше реакцияны катализдейтiн ферменттiн т_рi
E) барлыK жауап дaрыс
*****
Jандай температурада ферменттердi саKтауCа болады?
A) 50
B) 100
C) 37
D)& 0
E) барлыK жауап дaрыс
*****
Молекулалар арасында атомдар немесе радикалдарды тасымалдайтыS ферменттер:
A) оксидоредуктазалар
B) гидролазалар
C)& трансферазалар
D) лиазалар
E) лигазалар
*****
Изофермент деген не?
A) клеткада активсiз трде пайда болатын т_рi
B)& бiр реакцияны катализдейтiн бiрнеше формадаCы ферменттер
C) бiрнеше б™лiктен тaратын ферменттiн т_рi
D) лиазалар
E) барлыK жауап дaрыс
*****
ТотыCу-тотыKсыздану реакциясын катализдейтiн ферменттер:
A)& оксидоредуктазалар
B) гидролазалар
C) трансферазалар
D) лиазалар
E) лигазалар
*****
ФерменттiS активтiк орталыCы мынандайлармен Kосылады:
A) метаболитпен
B)& субстратпен
C) аллостерлiк эффектормен
D) конкуренттiк емес ингибитормен
E) барлыK жауап дaрыс
*****
Активтiк орталыKпен таласатын Kандай заттар?
A) субстрат пен аллостерлiк эффектор
B) аллостерлiк эффектор мен конкуренттiк ингибитор
C)& конкуренттiк ингибитор мен субстрат
D) конкуренттiк емес ингибитор мен субстрат
E) барлыK жауап дaрыс
*****
Ферменттiк активтiк орталыCы мен байланысKанда ферменттiк реакция, катализ болады:
A)& субстратпен
B) аллостерлiк эффектормен
C) метаболитпен
D) конкуренттiк ингибитормен
E) конкуренттiк емес ингибитормен
*****
Мынандай заттардыS концентрациясы к™бейсе кейбiр ферменттердiS синтезi клеткада т™мендейдi (репрессия болады):
A) субстрат
B) аллостерлiк эффектор
C)& метаболит
D) фермент
E) барлыK жауап дaрыс
*****
Фермент туралы Kай ереже дaрыс емес?
A) реакция барысында фермент Kaрылымы ™згермейдi
B) фермент реакция тепе-теSдiгiн жылжытпайды
C) фермент ™те аз м™лшерде ‰сер етедi
D) реакция жылдамдыCын арттырады
E)& фермент реакция ™нiмiнiS Kaрамына Kосылады
*****
ФерменттiS белгiлi бiр химиялыK байланысты _зе отырып заттарCа ‰сер етуiн Kалай атайды? Бaл мынау талCаушылыK:
A)& топтыK
B) жекелеген
C) KaрылымдыK
D) температуралыK
E) барлыK жауап дaрыс
*****
Ферменттi тек бiр Cана кеSiстiк изомерiне ‰сер етуiн Kалай атайды? Бaл мына талCаушылыK:
A) топтыK
B) жекелеген
C)& Kaрылымды
D) температуралы
E) барлы жауап дaрыс
*****
Белгiлi бiр витаминнiS организмде к™п м™лшерде жетiспеуi алай аталады?
A)& авитаминоз
B) гиповитаминоз
C) поливитаминоз
D) гипервитаминоз
E) дaрыс жауап жоK
*****
D2 витаминi басKаша Kалай аталады?
A) тиамин
B) рибофлавин
C) биотин
D)& кальцеферол
E) ретинол
*****
Токоферолдар басKаша Kалай белгiленедi?
A) A
B) B
C) C
D) D
E)& E
*****
ХимиялыK табиCаты бойынша С витаминi Kандай KышKыл?
A)& аскорбин
B) никотин
C) пантотен
D) фоль
E) фенолдыK Kосылыс
*****
Майда еритiн витамин:
A)& A
B) B
C) C
D) H
E) P
*****
Витамин B12 синтездейдi:
A) с_тк™ректiлер
B) омыртKасыздар
C) жоCарCы ™сiмдiктер
D) балыKтар
E)& микроорганизмдер
*****
Т™мендегi Kай таCаммен бiр жаKты тамаKтанCанда РР витаминiнiS организмде жетiмсiздiлiгi байKалынады?
A) к_рiшпен
B)& ж_герiмен
C) картоппен
D) с_тпен
E) етпен
*****
Кобамидтiк коферменттiS (В2) мiндетi:
A) органикалыK KышKылдарды активте
B) бiр к™мiртектi осылыстарды активтеп, тасымалдау
C)& изомерлеу реакциясын ж_ргiзу
D) тотыCу реакциясын (электронды б™лу) ж_ргiзу
E) барлы жауап дaрыс
*****
Витамин Д-ныS жетiмсiздiгi организмге мыналардыS болмауынан:
A) к_н с‰улесiнiS
B) балыK майыныS
C) балы тыS
D) ультрак_лгiн с‰уленiS
E)& барлыK жауап дaрыс
*****
Биотиндiк (Н) коферменттiн мiндетi мына реакцияларCа Kатысу:
A) трансаминдеу
B) альфа-кетоKышKылдыS декарбоксилденуi
C) тотыCу
D)& карбоксилдену
E) барлыK жауап дaрыс
*****
Витамин B12 синтездейдi:
A) с_тк™ректiлер
B) омыртKасыздар
C) жоCарCы ™сiмдiктер
D) балыKтар
E)& микроорганизмдер
*****
С витаминi (аскорбин KышKылы) жетiспегенде байкалатын ауру:
A)& KырKaлаK (цинга)
B) пеллагра
C) диабет
D) мешел
E) цирроз.
*****
Мешел (рахит) ауруы Kандай KосылыстыS жетiмсiздiгiнен байKалады?
A) В1 (тиамин)
B) В2 (рибофлавин)
C) В5 (никотин ышKылы)
D)& D2 (эргокальциферрол)
E) Н (биотин)
*****
Бери-бери сырKаты Kандай KосылыстыS жетiспеуiнен болады?
A)& В1 (тиамин)
B) В2 (рибофлавин)
C) В5 (никотин KышKылы)
D) D2 (эргокальциферрол)
E) Н (биотин)
*****
Пеллагра ауруы Kандай KосылыстыS жетпеуiнен болады?
A) В1 (тиамин)
B) В2 (рибофлавин)
C)& В5 (никотин KышKылы)
D) D2 (эргокальциферрол)
E) Н (биотин)
*****
А витаминi басKаша Kалай аталады?
A) рибофлавин
B)& ретинол
C) биотин
D) фоль KышKылы
E) аскорбин KышKылы.
*****
Вс витаминi басKаша Kалай аталады?
A) рибофлавин
B) ретинол
C) биотин
D)& фоль KышKылы
E) аскорбин KышKылы.
*****
В2 витаминi басKаша Kалай аталады?
A)& рибофлавин
B) ретинол
C) биотин
D) фоль KышKылы
E) аскорбин KышKылы
*****
Суда еритiн витаминдерге жатады:
A) В1
B) РР
C) Н
D) С
E)& барлы жауап дaрыс
*****
Майда еритiн витаминдерге жатады:
A) В2
B)& D
C) Н
D) Р
E) С
*****
Холестериннен синтезделетін витамин
A) A
B) E
C) K
D)& D
E) F
*****
НАД коферментініS Kaрамына кіретін витамин:
A) рибофлафин
B)& РР
C) В2
D) В3
E) Биотин
*****
МембраналыK липидтер
A) тек фосфолипидтер
B) тек гликолипидтер;
C) холестерол;
D)& фосфолипидтер, гликолипидтер, холестерол;
E) май KышKылдар
*****
Каротинен синтезделетін витамин
A) Д
B) E
C) K
D)& А
E) F
*****
Мына KосылыстардыS бiрiгуiнен нуклеозид пайда болады:
A)& к™мiрсутек + азоттыK негiз
B) Н3РО4 + к™мiрсутек
C) амин KышKылы + к™мiрсутек
D) мононуклеотид + Н3РО4
E) азотты негiз + Н3РО4
*****
2-амино-6-оксипурин деген ат Kай азоттыK негiзге с‰йкес келедi?
A) аденин
B)& гуанин
C) цитозин
D) урацил
E) тимин
*****
2,6-диокси-5-метилпиримидин деген ат Kай азоттыK негiзге с‰йкес келедi?
A) аденин
B) гуанин
C) цитозин
D) урацил
E)& тимин
*****
Урацил басKаша Kалай аталады?
A) 6-аминопурин
B) 2-амино-6-оксипурин
C)& 2,6-диоксипиримидин
D) 2-окси-6-аминопиримидин
E) 2,6-диокси-5-метилпиримидин
*****
Jaрамына азотты негiз, к™мiрсу ж‰не Н3РО4 кiретiн Kосылыс Kалай
аталады?
A) нуклеопротеид
B)& нуклеотид
C) нуклеозид
D) нуклеин ыш ылы
E) рибоза
*****
Нуклеотидтер бiр-бiрiмен Kандай байланыс арKылы Kосылады?
A) коваленттiк
B) макроэргиялыK
C) дисульфидтiк
D)& фосфат к™мiршесi
E) гликозидтiк
*****
АТФ-тыS Kaрамына Kандай Kосылыс кiредi?
A) крахмал
B) Н2СО3
C)& Н3РО4
D) амин KышKылдары
E) глюкоза
*****
Азот Kай KосылыстыS Kaрамына кiрмейдi?
A) амин KышKылдары
B) АТФ
C)& сахароза
D) ДНј
E) РНј
*****

15

Приложенные файлы

  • doc 25043974
    Размер файла: 124 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий