БХ РК1


«Астана медицина университеті» АҚ
Жалпы және биологиялық химия кафедрасы
«Жалпы медицина» факультеті
Коллоквиум тақырыбы «Ақуыздар, ферменттер»
1. Ақуыз молекуласының мономері//
гидроксиқышқылы//
-D-аминқышқылы//
-D- аминқышқылы //
-L- аминқышқылы //
+-L- аминқышқылы***
2. Моноаминомонокарбон қышқылдар//
+лейцин, валин, цистеин, аланин//
лизин, глутаминовая кислота//
аспарагиновая кислота, оксипролин//
цитруллин, аргинин//
лизин, пролин, орнитин
***
3. Ақуыз молекуласындағы аминқышқылдарының қатаң сақталатын құрылымы//
+біріншілік//
екіншілік//
үшіншілік//
төртіншілік//
глобула тәріздес
***
4. Ақуыздардың біріншілік құрылысын түзетін байланыс//
+пептидтік//
сутектік//
гидрофобты//
күрделіэфирлі//
иондық
***
5. Ақуыздың құрамында кездеспейтін аминқышқылы://
Метионин//
глутамин
лизин//
пролин//
+-аланин
***
6. Моноаминдикарбон қышқылы://
Фенилаланин//
+Глутамат//
Лизин//
Пролин//
Метионин
***
7. Ароматты аминқышқылы://
+Фенилаланин//
Глутамат//
Лизин//
Пролин//
Метионин
***
8. Иминқышқылы://
Фенилаланин//
Глутамат//
Лизин//
+Пролин//
метионин
***
9. Пептидтік байланысқа сапалық реакция//
нингидриндік//
Адамкевич//
+биурет//
ксантопротеиндік//
Миллон
***
10.Құрамында күкірт атомы бар аминқышқылы//
фенилаланин//
глутамат//
лизин//
пролин//
+метионин
***
11. Алмаспайтын аминқышқылы//
+Фенилаланин//
Глутамат//
Аланин//
Пролин//
Аспартат
***
12. Диаминмонокарбон қышқылы//
Фенилаланин//
Глутамат//
+Лизин//
Пролин//
метионин
***
13. Гетероциклді аминқышқылы//
Фенилаланин//
Глутамат//
+Триптофан//
Пролин//
метионин
***
14. Пептидтік байланыс//
-CH2–CH2-//
-CH2–CO-//
-CH2–NH-//
+-NH—СО//
-CH–SH-
***
15. Аланин, валин, глицин мен пролиннен түзілетін тетрапептидтің аталуы//
тирозил-пролил-аланил-валин//
валил-тирозил-аланил-пролин//
+аланил-валил-глицил-пролин//
пролил-валил-аланил-тирозин//
аланин-валин-пролин-тирозин
***
16. Ақуыздың біріншілік құрылымының анықтамасы//
сутектік байланыспен біріккен полипептидтік тізбек//
фибрилді ақуыз//
олигомерлі ақуыздағы протомерлердің бірігу тәсілі//
+пептидтік байланыс арқылы белгілі бір тәртіппен біріккен аминқышқылдар тізбегі//
радикалдары коваленттік байланыспен байланысқан полипептидтік тізбек
***
17. Ақуыздың құндылығын анықтайтын қосылыстар//
+Барлық алмаспайтын аминқышқылдар//
Иминқышқылдар//
Лизин және пролин//
Алмасатын аминқышқылдар//
Гетероциклді аминқышқылдар
***
18. Алмаспайтын аминқышқылдар//
құрамында күкірт атомы бар//
организмде синтезделеді//
+организмде синтезделмейді//
құрамында гетероциклді қосылыс бар//
құрамында карбон қышқылдары бар
***
19. Метилдену реакциясына қатысатын аминқышқылы//
Аланин//
Валин//
Треонин//
+Метионин//
Изолейцин
***
20. Ақуыз молекуласындағы азоттың мөлшері:
21%//
+16%//
14%//
70%//
18%
***
21. Аминқышқылы емес//
Валин//
Лейцин//
Лизин//
+Холин//
Аланин
***
22. Ерітіндіде белоктардың барлық түрі анықталатын сапалық реакция//
+Биурет//
Ксантопротеинді//
Нингидринді//
Фенилтиоизоцианатпен//
Фоль
***
23. С-соңында иминқышқылы бар пептид//
цис-вал-про-три//
+лей-мет-глу-про//
асн-вал-гис-фен//
тре-ала-арг-глн//
цис-лиз-тир-гли
***
24. N-соңында диаминомонокарбон қышқылы бар пептид//
тре-ала-лиз-про//
+лиз-сер-гис-глн//
асн-вал-иле-арг//
глу-лей-тре-три//
фен-мет-гли-лиз
***
25. Ерітіндіде аминқышқылдарының сандық мөлшерін анықтайтын реакция//
Биурет//
+Нингидринді//
Фоль//
Ксантопротеинді//
Сакагучи
***
26. Организмде РР витамині синтезделетін аминқышқылы//
фенилаланин//
+триптофан//
лизин//
пролин//
метионин
***
27. Моноаминдикарбон қышқылы//
глутамин, глицин//
аспарагин, лейцин//
+ аспартат, глутамат//
валин, цистеин//
лизин, треонин
***
28.Фенилтиоизоцианатты қолданады//
Ақуыздағы аминқышқылдарының мөлшерін анықтауға//
Циклді аминқышқылдарды анықтауға//
Аминқышқылының С-соңын анықтауға//
Ерітіндідегі ақуыздардың мөлшерін анықтауға//
+Аминқышқылдарының N-соңын анықтауға
***
29. Нонапептид//
ангиотензин I//
+вазопрессин//
инсулин//
ангиотензин II//
глюкагон
***
30. Алмаспайтын аминқышқылдар//
серин, глютамин//
+треонин, лизин//
глутамат, аспарагин//
глицин, аланин//
аспартат, гистидин
***
31. С-соңында ароматты аминқышқылы бар пептид//
цис-вал-про-лиз//
лей-мет-глу-про//
+асн-вал-гис-фен//
тре-ала-арг-глн//
тир-лиз-тир-гли
***
32. Құрамында күкірт атомы бар аминқышқылдары//
фенилаланин, триптофан//
глутамат, аспартат//
лизин, лейцин//
пролин, тирозин//
+метионин, цистеин
***
33. Алмаспайтын аминқышқылы//
+Лейцин//
Глутамат//
Аланин//
Пролин//
Серин
***
34. Диаминмонокарбон қышқылы//
фенилаланин, триптофан//
глутамат, аспартат//
+лизин, аргинин//
пролин, тирозин//
метионин, цистеин
***
35.Гетероциклді аминқышқылы:
Фенилаланин//
+Гистидин//
Лизин//
Пролин//
Метионин
***
36. Құрамында күкірт атомы бар аминқышқылдарды анықтайтын реакция:
Биурет//
Нингидринді//
+Фоль//
Ксантопротеинді//
Сакагучи
***
37. Ксантопротеинді реакция арқылы анықталатын қосылыс//
+ароматты аминқышқылдары//
иминқышқылдары//
цистеин//
ерітіндіде ақуыздың барын//
аргинин
***
38. Алмаспайтын аминқышқылдар//
серин, глутамин//
+лейцин, валин//
глутамат, аспарагин//
глицин, аланин//
аспартат, гистидин
***
39. Аргинина анықтау үшін қолданылатын реакция//
Биурет//
Ксантопротеин//
Фоль//
Нингидринді//
+Сакагучи
***
40. Құрамында амид тобы бар аминқышқылдары//
фенилаланин, триптофан//
глутамат, аспартат//
лизин, лейцин//
+аспарагин, глутамин//
метионин, цистеин
***
41. Ақуыз денатурацияға ұшырағанда балатын құбылыс//
+ақуыздың нативті конформациясының бұзылуы//
пептидтік байланыстың гидролизі//
ақуыздың нативті конформациясының қалпына келуі//
гидратты қабаттың пайда болуы//
ақуыз изоэлектрлік жағдайға көшеді
***
42. Жоғары температура әсерінен ақуыздардың денатурациясы нәтижесінде//
+сутекті және гидрофобты байланыстар үзіледі//
ақуыз гидратацияға ұшырайды//
ақуыздың заряды жойылады//
кешенді тұздар түзіледі//
алкалоидты реактивтер гетероциклді радикалдармен әрекеттеседі
***
43. Ақуызға негіздік қасиет беретін аминқышқылдары//
+лизин, аргинин//
серина, треонина//
глутамата, аспартата//
аланина, изолейцина//
валина, лейцина
***
44. Заряды оң ақуыз құрамында болатын радикал//
Карбоксила//
+Аминогруппы//
SН-группы//
Гидроксила//
амидной группы
***
45. Ақуызға қышқылдық қасиет беретін аминқышқылдар//
лизин, аргинин;
серин, треонин;
+глутамат, аспартат;
аланин, изолейцин;
валин, лейцин
***
46. Изоэлектрлік нүктеде ақуыз//
+ерігіштігін кемітеді//
зарядталады//
катионға айналады//
анионға айналады//
электр өрісінде максималды қозғалады
***
47. Ақуызға теріс заряд беретін радикал//
+Карбоксил//
Амин тобы//
SН-тобы//
Гидроксил//
Амид тобы
***
48. Оң заряды жоғары пептид//
тирозил-пролил-аланил-глутамин//
валил-тирозил-лизил-пролин//
+лизил-валил-пролил-аргинин//
лизил-валил-глутаминил-тирозин//
аланин-валил-аргинил-тирозин
***
49. Ақуыз ерітіндісін 800 С қыздырғанда болмайтын құбылыс//
Әлсіз байланыстар үзіледі//
Ақуызбен лиганда арасындағы байланыс бұзылады//
Ақуыздың ерігіштігі азаяды//
+Ақуыздың біріншілік құрылымы бұзылады//
Ақуыз молекуласы кездейсоқ конформацияға ұшырайды
***
50. Заряды бейтарап пептид//
+тирозил-пролил-аланил-валин//
валил-метионил-аланил-аргинин//
аланил-валил-глутаминил-тирозин//
лизил-глицил-аланил-фенилаланин//
аспарагинил-цистеинил-лейцил-триптофан
***
51. Минералды қышқылдар мен сілтілер әсерінен денатурацияға ұшыраған ақуызда байқалатын құбылыс//
Гидрофобты байланыс үзіледі//
Біріншілік құрылымы бұзылады //
Ақуыз гидратацияға ұшырайды//
+Ионогенді топтар иондалады//
Гетероциклді радикалдар мен алкалоидты реактивтер әсер етеді
***
52. Ақуыз изоэлектрлік нүктеде//
зарядталады//
катионға айналады//
+электробейтарап//
анионға айналады//
электр өрісінде максималды қозғалады
***
53. Ауыр металл тұздарының әсерінен ақуыз денатурациясы нәтижесінде//
сутекті және гидрофобты байланыстар үзіледі//
ақуыз гидратацияға ұшырайды//
+кешенді тұздар түзіледі//
ақуыздың заряды жойылады//
алкалоидты реактивтер гетероциклді радикалдармен әрекеттеседі
***
54. Ақуыз денатурацияға ұшырағанда балмайтын құбылыс//
Молекула көлемі жоғарлайды//
Ерігіштігі кемиді//
Ақуыздың нативті конформациясы бұзылады//
+ Пептидтік байланыстың гидролизі//
Протеолиттік ферменттердің әсері артады
***
55. Ақуызды денатурацияға ұшыратпайтын фактор//
Жоғары температура//
Ауыр металл тұздарының әсері//
рН-тың жедел өзгеруі//
Этанолдың әсері//
+Сілтілік жіне сілітілік-жер металл тұздарының әсері
***
56. Суда еру қабілеті төмен пептид//
арг-сер-цис-лиз//
+мет-лей-про-асн//
фен-глу-вал-асп//
глу-тре-арг-три//
глн-асп-тир-гис
***
57. Суда еру қабілеті жоғары пептид //
цис-гли-вал-три//
+асп-тре-лиз-сер//
лей-про-глн-фен//
тир-асн-иле-мет//
ала-гис-вал-лей
***
58. Ақуыздарды бөліп алудың арнайы жолы//
иондық хроматография//
гель-фильтрация//
тұздау//
+аффинді хроматография//
ультрацентрифугирлеу
***
59. Балластық ақуыздарды бөлудің тұрпайы жолының әдісі//
иондық хроматография//
аффинді хроматография//
электрофорез//
гель-фильтрация//
тұздау
***
60. Ақуыз ерітіндісінен төменгі молекулалы заттарды бөлу үшін қолданатын әдіс//
иондық хроматография//
электрофорез//
диализ//
электрофорез//
+тұздау
***
61. Ақуыз және лиганд арасындағы арнайы байланысқа негізделген әдіс//
иондық хроматография//
гель-фильтрация//
тұздау//
+аффинді хроматография//
ультрацентрифугирлеу
***
62. Ақуыз ерітіндісін тұздардан тазарту үшін қолданатын әдіс//
ионндық хроматография//
+диализ//
тұздау//
аффинді хроматография//
ультрацентрифугирлеу
***
63. Ақуыздың ерігіштігіне негізделген әдіс//
ион алмасу хроматографиясы//
гель-фильтрация//
+тұздау//
аффинді хроматография;//
ультрацентрифугирлеу
****
64. Ақуыз молекуласы зарядының әр түрлігіне негізделген әдіс//
аффинді хроматография//
гель-фильтрация//
тұздау//
+электрофорез//
ультрацентрифугирлеу
***
65. Ақуыз молекуласының молекулалық массасының әр түрлігіне негізделген әдіс//
ион алмасу хроматографиясы//
электрофорез//
тұздау//
гель-фильтрация//
+ультрацентрифугирлеу
***
66. Иммобилизденген лигандаға ақуыздың қосылуына негізделген әдіс//
ион алмасу хроматографиясы//
электрофорез//
тұздау//
+аффинді хроматография//
ультрацентрифугирлеу
***
67. Ақуыз молекуласы зарядының әр түрлігіне негізделген әдіс//
+ион алмасу хроматографиясы//
электрофорез//
тұздау//
аффинді хроматография//
гель-фильтрация
***
68. Изоэлектрлік нүктесі қышқылдық ортадағы пептид//
арг-сер-цис-лиз//
мет-лей-про-асн//
+фен-глу-вал-асп//
гис-тре-арг-три//
глн-вал-тир-гис
***
69. Изоэлектрлік нүктесі негіздік ортадағы пептид//
+арг-сер-цис-лиз//
мет-лей-про-асн//
фен-глу-вал-асп//
глу-тре-цис-три//
глн-асп-тир-гис
***
70. рН >7 ортада электробейтарап болатын пептид//
тир-сер-цис-мет//
+лиз-лей-про-арг//
фен-глу-вал-асп//
глу-тре-иле-три//
глн-асп-тир-гис
***
71. рН <7 ортада электробейтарап болатын пептид//
арг-сер-цис-лиз//
мет-лей-про-асн//
фен-гли-вал-асн//
+глу-тре-асп-три//
глн-иле-тир-гис
***
72. Ақуыздың біріншілік құрылысын қалыптастыратын байланыс//
+Пептидтік//
Сутектік//
Гидрофобты//
Күрделіэфирлі//
Дисульфидті
***
73. Ақуыздың екіншілік құрылысын тұрақтандыратын байланыс//
Пептидтік//
Гидрофобты//
+Сутекті//
Күрделіэфирлі//
Дисульфидтік
***
74. Полипептидтік тізбекте аминқышқылдар радикалдары арасында түзілетін құрылым//
төртіншілік//
+үшіншілік//
α-спираль//
біріншілік//
β-қатпарлы
***
75. Ақуыздың төртіншілік құрылысы//
+ ақуыздың бірнеше субъбірліктерінің жиындығы//
тізбектің полипептидтік конформациясы//
аминқышқылының белгілі бір тәртіппен байланысқан полипептидтік тізбегі//
полинуклеотидтік тізбектің жиындығы//
полипептид бөлімдерінің конформациясы
***
76. Аминқышқылдарының радикалдары арасында түзілген кеңістіктегі ақуыздың құрылымы//
біріншілік//
екіншілік//
суперекіншілік//
+үшіншілік//
төртіншілік
***
77. Екіншілік құрылымның біртипті үнемі қайталанып отыруы//
біріншілік//
екіншілік//
+суперекіншілік//
үшіншілік//
төртіншілік
***
78. Пептидтік қалқанның атомдары арасындағы сутектік байланыс арқылы түзілетін кеңістіктегі ақуыздың құрылысы//
біріншілік//
+екіншілік//
суперекіншілік//
үшіншілік//
төртіншілік
***
79. Жеке пептидтер арасында коваленттік емес байланыстар арқылы түзілетін кеңістіктегі ақуыздың құрылысы//
біріншілік//
екіншілік//
суперекіншілік//
үшіншілік//
+төртіншілік
***
80. Гемоглобиннің биологиялық қасиетін қамтамасыз ететін құрылым//
Біріншілік//
Екіншілік//
Үшіншілік//
+Төртіншілік//
Суперекіншілік
***
81. Глобулярлы және фибриллярлы деп есептелуі, ақуыз//
+молекуласының кеңістіктегі пішіні//
электр өрісінде жылжымалығы//
функциясы//
ақуыздық бөлігінің жоқтығы//
ақуыздық бөлігінің барлығы
***
82. Құрылымдық қызмет атқарады//
+Коллаген//
Интерферон//
Гемоглобин//
Плазмин//
Миозин
***
83.Гормондық қызмет атқарады//
Коллаген//
Интерферон//
+Инсулин//
Плазмин//
Миозин
***
84.Жиырғыштық қызмет атқарады//
Коллаген//
Интерферон//
Гемоглобин//
Плазмин//
+Миозин
***
85.Гемоглобиннің төртіншілік құрылымын өрнектейтін формула//
+22//
//
4//
4//
3
***
86. Ақуыздың үшіншілік құрылымын құруға қатыспайтын байланыс//
Иондық//
Координациялық//
Сутектік//
Гидрофобты//
+Пептидтік
***
87. Казеиноген жататын класс//
Хромопротеидтер//
+Фосфопротеидтер//
Гликопротеидтер//
Липопротеидтер//
Металлопротеидтер
***
88. Оттегін тасмалдаушы ақуыз//
+Гемоглобин//
Альбумин//
Кератин//
Трипсин//
Амилаза
***
89. Организмде ақуыз атқаратын қызмет//
Тасмалдаушы//
Қорғаныштық//
Реттеуші//
Құрылымдық//
+Барлығы дұрыс
***
90. Катализдік қызмет атқаратын ақуыз//
Иммуноглобулиндер//
+Ферментер//
Коллагендер//
Альбуминдер//
Кератиндер
***
91.Глобулярлы ақуыз//
+Миоглобин//
Коллаген//
Кератин//
Эластин//
Миозин
***
92.Гликопротеидтің құрамында бар қосылыс//
+Көмірсу//
Фосфат//
Липид//
Металл//
Нуклеотид
***
93. Организмде қорғаныштық қызмет атқарады//
+иммуноглобулиндер;
ферменттер//
коллагендер//
альбуминдер//
кератиндер
***
94.Фибриллярлы белок//
Миоглобин//
Альбумин//
+Кератин//
Трипсин//
Гемоглобин
***
95.Төртіншілік құрылым тән қосылыс//
Миоглобин//
Альбумин//
Кератин//
Трипсин//
+Гемоглобин
***
96. Кератин көп жиналады//
буында//
көз тостағаншасында//
шеміршекте//
+шашта//
сүйекте
***
97. Протаминдер мен гистондар қатысады//
коллоидты-осмоттық қысымды қалыпты ұстауға//
+ тұқым қуалау белгілерін тасмалдауға//
жүйке импульсын жеткізіге//
организмнің қорғаныштық қасиетіне//
газдарды тасмалдау процесіне
***
98. Тірі организмде склеропротеид атқаратын процесс//
заттарды тасмалдау//
+жасуша құрылысының түзілуі//
онкотикалық қысымды қалыпты ұстау//
реттеушілік//
тұқым қуалау белгілерін тасмалдауға
***
99.Гормон //
Интерферон//
Актин//
+Глюкагон//
Гемоглобин//
Альбумин
***
100. Жай және күрделі ақуыз деп бөлінуі//
молекула пішіні//
аминқышқылдық қалдығы//
+ақуыздық емес бөлігінің болуы//
функциясына байланысты//
зарядына байланысты
***
101. Гистонның атқаратын негізгі қызметі//
май қышқылдарын тасмалдайды//
темірмен кешен түзеді//
гормондарды тасмалдайды//
+ ДНҚ құрылысын тұрақтандырады//
катализдік
***
102. Құрылыстық қызмет атқарады//
+Эластин//
Интерферон//
Альбумин//
Плазмин//
Миозин
***
103. Глюкокортикоидтарды тасмалдайды//
Коллаген//
Интерферон//
+Транскортин//
Плазмин//
Миозин
***
104. Вирусқа қарсы қорғаныштық қасиеті бар//
Коллаген//
+Интерферон//
Альбумин//
Плазмин//
Миозин
***
105.Тромбалық қызмет атқарады//
Коллаген//
Интерферон//
Альбумин//
+Плазмин//
миозин
***
106.Тасмалдаушы қызмет атқарады//
Коллаген//
Интерферон//
+Альбумин//
Плазмин//
Миозин
***
107. Қанда темірді тасмалдайды//
+Трансферрин//
Интерферон//
Альбумин//
Плазмин//
Миозин
108. Жартылай денатурацияға ұшыраған ақуыздың нативті конформациясын қалпына келтіретін қосылыс//
Кератиндер//
Интерферондер//
+Шаперондер//
Ферменттер//
Иммуноглобулиндер
***
109.Қанда мысты тасмалдайды//
Трансферрин//
Интерферон//
+Церулоплазмин//
Транскортин//
Миозин
***
110. Май қышқылдарын тасмалдайды//
Коллаген//
Интерферон//
+Альбумин//
Плазмин//
Миозин
***
111.Фосфопротеид//
+Казеиноген//
Гемоглобин//
Миоглобин//
Амилаза//
Пепсин
***
112.Гемопротеид//
Казеиноген//
Муцин//
+Миоглобин//
Амилаза//
Пепсин
***
113.Гликопротеид //
+Муцин//
Гемоглобин//
Миоглобин//
Амилаза//
Пепсин
***
114.Металлопротеид //
Казеиноген//
Гемоглобин//
Миоглобин//
+Ферритин//
Пепсин
***
115.Металлопротеид //
Казеиноген//
Гемоглобин//
Миоглобин//
Пепсин//
+Трансферрин
***
116.Хромопротеидтің простетикалық тобы//
аминқышқылдары//
фосфор қышқылының қалдығы//
+боялған қосылыстар//
глюкоза//
кальций
***
117. Металлопротеидтердің құрамына кіреді
+металл иондары//
липидтер//
аминқанттар//
гемм//
фосфолипидтер
***
118. Күрделі белоктардың құрамы//
бірдей аминқышқылдарынан//
әр түрлі аминқышқылдарынан //
простетикалық топтан//
циклді аминқышқылдарынан//
+жай ақуыздан жінепростатикалық топтан
***
119. Металлопротеидің организмде атқаратын қызметі//
+транспорттық, каталиттік//
тыныс алу//
энергиялық//
қорғаныштық//
тіректік
***
120. Гемоглобиннің химиялық табиғаты//
Нуклеопротеид//
Липопротеид//
+Хромопротеид//
Гликопротеид//
Фосфопротеид
***
121. Жылулық естен тану қасиетін көрсететін ақуыз//
Иммуноглобулин//
+Шаперон//
Коллаген//
Кератин//
Миозин
***
122. Организмнің ұзақ стресске қарсы тұруын жоғарлататын қосылыс//
+Шаперон//
Фермент//
Иммуноглобулин//
Коллаген//
кератин
***
123. Простетикалық топтың толық анықтамасы//
ақуызбен байланысқан дәрі дәрмек заттар//
ақуыздың органикалық бөлігі//
+ белсенді орталықпен байланысқан белоктық емес бөлігі//
ақуызбен байланысқан лиганд//
ақуыздың бейорганикалық бөлігі
***
124. Протомерлердің олигомерге жиналуының себебі//
металл иондары//
қарама қарсы заряталған радикалдар//
ферменттер//
гидрофобты радикалдар//
+ жанасу беткейінің комплементарлығы
***
125. Дитилин миорелаксанттың қасиетін көрсетеді//
+ Н-холинорецептормен байланысқанда//
бұлшықетте миозин модификацияланғанда//
бұлшықетте миозин азайғанда//
бұлшықетте гипоксия пайда болғанда//
бұлшықетте энергия ресурсының азайғанында
***
126. Орақ тәріздес жасуша анемияның себебі//
+ β-тізбектің біріншілік құрылысының өзгеруі//
β-тізбектің γ-тізбекке алмасуы//
α-тізбектің болмауы//
Fe3+ болуы//
Гемнің болмауы
***
127. SHb пайда болуына себепші//
+ β-тізбектегі глутаминнің валинге ауысуы//
γ-тізбектің біріншілік құрылысының өзгеруі//
α-тізбектің болмауы//
Fe3+ ионының болуы//
α-тізбектегі глутаминнің цистеинге ауысуы
***
128. Олигомерлі ақуыздың функционалды бірлігі//
+Протомер//
Фибрилла//
Пептид//
Спираль//
Молекула
***
129. Полюссіз зарядталмаған аминқышқылы//
+Лейцин//
Триптофан//
Треонин//
Глутамин қышқылы//
Аргинин
***
130. Диаминомонокарбон қышқылы//
Лейцин//
+Лизин//
Серин//
Глицин//
Пролин
***
131. Радикалы гидрофобты аминқышқылы//
валин//
глутамин қышқылы//
аспарагин қышқылы //
+лейцин//
аргинин
***
132. Гистонның құрамына кіретін оң зарядталған аминқышқылы//
Пролин//
+Аргинин//
Аланин//
Тирозин//
Триптофан
***
133. Алмаспайтын аминқышқылы//
серин, глутамин//
+лейцин, валин//
глутамат, аспарагин//
глицин, аланин//
аспартат, гистидин
***
134. Ақуызды анықтау үшін қолданбайтын түсті реакция//
Биуретті//
Ксантопротеинді//
Миллон//
Нингидринді//
+Либерман-Бурхард
***
135. Глициннен басқа ақуыздың құрамына кіретін аминқышқылдар//
оң айналатын изомерлер//
D-конфигурация түрінде болады//
оптикалық белсенді емес//
+ L-конфигурация түрінде болады//
L- немесе D-аминқышқылдарға жатады
***
136. Оң заряды жоғары пептид//
тирозил-пролил-аланил-глутамин//
валил-тирозил-лизил-пролин//
+лизил-валил-пролил-аргинин//
лизил-валил-глутаминил-тирозин//
аланин-валил-аргинил-тирозин
***
137. Изоэлектрлік нүктесі қышқылдық ортадағы пептид//
арг-сер-цис-лиз//
мет-лей-про-асн//
+фен-глу-вал-асп//
гис-тре-арг-три//
глн-вал-тир-гис
***
138. β –құрылысы жоғары ақуыздың полипептидтік тізбегі//
гемоглобин//
+жібек фиброины //
миоглобин//
альбумин сарысуы//
коллаген
***
139.Тасмалдаушы қызмет атқарады//
Коллаген//
Интерферон//
+Гемоглобин//
Плазмин//
Миозин
***
140.Қор қызметін атқарады//
Ферритин//
+Альбумин//
Кератин//
Трипсин//
Амилаза
***
141. Олигомерлі ақуыздағы пептидтік тізбектердің әрекеттесуі мен кеңістіктегі орналасуын сиппатайтын құрылыс//
біріншілік//
екіншілік//
үшіншілік//
+төртіншілік//
біріншілік және екіншілік
***
142. Аффиндік хроматография ақуыздың қандай қасиетіне негізделген//
Амфотерлігіне//
Иондалуына//
Молекулалық массасына//
Ергіштігіне//
+ Лигандамен арнайы әрекеттесуінде
***
143.Ретеушілік қызмет атқарады//
Коллаген//
Интерферон//
Альбумин//
Плазмин//
+Инсулин
***
144. Ақуызды төменгі молекулалық қосылыстардан тазарту үшін қолданатын әдіс//
Тұздау//
Ультрацентрифугирлеу//
Электрофорез//
+Диализ//
Сілтілеу
***
145. Ақуыздарға тән емес қасиет//
амфотерлігі//
+ рН өзгеруіне тұрақты//
полярланған саулені айландыру қасиеті//
термолабилдігі//
суда, қышқыл мен негіздерде ергіштігі
***
146. Алмаспайтын аминқышқылы//
+Фенилаланин//
Глутамат//
Аланин//
Пролин//
аспартат
***
147. Аминқышқылы емес//
Валин//
Лейцин//
Лизин//
+Холин//
Аланин
***
148.Гетероциклді аминқышқылы//
Пролин//
+Гистидин//
Лизин//
Фенилаланин//
метионин
***
149.Моноаминодикарбон қышқылы//
глутамин, глицин//
лизин, треонин//
+аспартат, глутамат//
валин, цистеин//
аспарагин, лейцин
***
150. Ақуыз молекуласының мономері//
Гидроксиқышқыл//
Карбон қышқылы//
-D-аминқышқылы//
-D- аминқышқылы//
+-L- аминқышқылы//
-L- аминқышқылы
***
151. Амид тобы бар аминқышқылдары//
+аспарагин, глутамин//
метионин, цистеин//
лизин, лейцин//
глутамат, аспартат//
фенилаланин, триптофан
***
152. Денатурацияға ұшыраған ақуызға тән қасиет//
+ Пептидтік байланыстың болуы//
Сутектік байланыстың болуы//
Екіншілік және үшіншілік қасиеттің болуы//
Гиперхромды эффект//
Суда жақсы ериді
***
153. Оң заряды жоғары пептид//
+лизил-валил-пролил-аргинин//
лизил-валил-глутаминил-тирозин//
валил-тирозил-лизил-пролин//
тирозил-пролил-аланил-глутамин//
аланин-валил-аргинил-тирозин
154. рН>7 ортада электрбейтарап болатын пептид//
глу-тре-иле-три//
+лиз-лей-про-арг//
тир-сер-цис-мет//
глн-асп-тир-гис//
фен-глу-вал-асп
***
155. Генетикалық детерминирленетін құрылыс//
+біріншілік//
екіншілік//
үшіншілік//
төртіншілік//
біріншілік және екіншілік
***
156. Полипептидтік тізбектегі -спиралдің жоғары дәрежесі//
Коллаген//
Инсулин//
Эластин//
+Миоглобин//
Кератин
***
157.Темір жинайтын ақуыз//
Гемоглобин//
Альбумин//
Кератин//
+Ферритин//
Амилаза
***
158.Фибриллярлы ақуыз//
Миоглобин//
+Кератин//
Гемоглобин//
Трипсин//
Альбумин
***
159. Гидрофобты тобы бар аминқышқылы//
Лизин//
Валин//
Аспарагин қышқылы//
+Лейцин//
Аргинин
***
160.Қорғаныштық қызмет атқарады//
Коллаген//
+Иммуноглобулиндер//
Альбумин//
Плазмин//
Миозин
***
161. Ақуызды тұздау үшін қолданатын қосылыс//
Сілтілік жер металл тұздары//
Сахароза//
Қышқылдар//
Ауыр металдар//
Сирек металдар
***
162. Тіннен ақуызды бөлудің бірінші деңгейі//
Ерігіштермен экстракция //
Қоспадан жеке ақуыздарды бөлу//
Гомогендікті анықтау және молекулалық массасын анықтау//
+Гомогендену//
Экстрактты түссіздеу
***
163. Ақуыз молекуласында азот//
21%//
+16%//
14%//
70%//
18//
***
164. Аминқышқылы емес//
Валин//
Лейцин//
Лизин//
Аланин//
+бетаин
***
165. Радикалында гидроксил тобы бар аминқышқылы//
Пролин//
Гистидин//
Лизин//
+Серин//
Метионин
***
166. Жартылай алмасатын аминқышқылдары//
глутамин, глицин//
лизин, треонин//
аспартат, глутамат//
+тирозин, цистеин//
аспарагин, лейцин//
***
167. Пептидтік байланыс//
-CH2–CH2-//
-CH2–CO-//
-CH2–NH-//
+-NH—СО//
-CH–SH-
***
168. Гуанидин тобы бар аминқышқылы//
Аспарагин//
Метионин//
лизин, лейцин//
глутамат//
+аргинин
***
169. Ақуыз ерітіндісін 800 С қыздырғанда болмайтын құбылыс//
Әлсіз байланыстар үзіледі//
Ақуызбен лиганда арасындағы байланыс бұзылады//
Ақуыздың ерігіштігі азаяды//
+Ақуыздың біріншілік құрылымы бұзылады//
Ақуыз молекуласы кездейсоқ конформацияға ұшырайды
***
170. Ақуыз молекуласының аминқышқылдарының теріс зарядын анықтайтын топ//
Гидроксил//
Амид тобы //
SН-тобы//
Амин тобы//
+Карбоксил
***
171. Ақуыз денатурациясын тудырмайды//
этанол//
ауыр металл тұздары//
температураның жоғарлауы//
рН өзгеруі//
+ сілтілік және сілтілік жер металл тұздардың әсері
***
172. Олигомерлі ақуыздың бірлігі//
+Протомер//
Фибрилла//
Пептид//
Спираль//
Молекула
***
173. Гликопротеидтердің ақуыздық емес компоненті//
Нуклеотид//
Фосфор қышқылы //
гемм//
+көмірсу//
липид
***
174. Төртінші құрылысы бар ақуыз//
жай//
күрделі//
глобулярлы//
фибриллярлы//
+олигомерлі
***
175. Ақуыз молекуласындағы аминқышқылдарының қатаң сақталатын құрылымы//
глобула тәріздес
+біріншілік//
екіншілік//
үшіншілік//
төртіншілік//
***
176. Боялған құрылымы бар ақуыз//
Глобулин//
Металлопротеид//
Гликопротеид//
+Хромопротеид//
Склеропротеид
***
177. Жиырылғыштық қызмет атқарады//
Коллаген//
Фибриноген//
Альбумин//
Плазмин//
+Миозин
***
178. Нуклеопротеин құрамындағы негіздік қасиет көрсететін ақуыз//
протамин//
альбумин//
+гистон//
глобулин//
глютелин
***
179. Ақуыз құрамында кездеспейтін аминқышқылы//
фенилаланин//
глутамин қышқылы //
лизин//
пролин//
+-аланин
***
180. Алмаспайтын аминқышқылдар//
молекула құрамында радикалдары бар//
тірі организмде синтезделеді//
+тірі организмде синтезделмейді//
құрамында гетероциклдер бар//
құрамында көп карбоксил тобы бар
***
181. Монооаминодикарбон қышқылы//
Лейцин//
Валин//
Изолейцин//
+Глутаминқышқылы//
метионин
***
182. Аланин, валином, пролин және тирозиннен түзілгентетрапептидтің аталуы//
тирозил-пролил-аланил-валин//
валил-тирозил-аланил-пролин//
+аланил-валил-пролил-тирозин//
пролил-валил-аланил-тирозин//
аланин-валин-пролин-тирозин
***
183. Ақуыздың екіншілік құрылымын түзетін байланыс//
+Сутектік//
Дисульфидтік//
Пептидтік//
Иондық//
Гидрофобты
***
184. Глобулярлы және фибриллярлы деп есептелуі, ақуыз//
+молекуласының кеңістіктегі пішіні//
электр өрісінде жылжымалығы//
функциясы//
ақуыздық бөлігінің жоқтығы//
ақуыздық бөлігінің барлығы
***
185. Гормондық қызмет атқаратын ақуыз//
Интерферон//
актин, миозин//
+инсулин//
гемоглобин//
альбумин
***
186. Кератин көп жиналады//
буында//
көз тостағаншасында//
шеміршекте//
+шашта//
сүйекте
***
187. Ақуыздың құндылығын анықтайтын қосылыстар//
+Барлық алмаспайтын аминқышқылдар//
Барлық алмасатын аминқышқылдар//
Жартылай алмасатын аминқышқылдар//
Шартты алмасатын аминқышқылдар//
Барлық аминқышқылдары
***
188. Алмаспайтын аминқышқылдар//
тірі организмде синтезделеді//
молекула құрамында радикалдары бар//
+тірі организмде синтезделмейді//
құрамында гетероциклдер бар//
құрамында көп карбоксил тобы бар
***
189. Жай ақуыз//
фосвитин//
казеиноген//
вителлин//
каталаза//
+гистон
***
190. Төртіншілік құрылысты ақуыз//
глобулярлы//
күрделі//
фибриллярлы//
жай//
+олигомерлі
***
191. Металлопротеид //
Муцин//
Гемоглобин//
+Трансферрин//
Казеиноген//
Альбумин
***
192. Нуклеопротеидтердің құрамында бар қосылыс//
Альбумин//
Гемоглобин//
+Гистон//
Проламин//
Глютеллин
***
193. Ақуыздың төртіншілік құрылысын құрайтын байланыстың бірі//
Дисульфидтік байланыс//
+Иондық байланыс//
Амидтік байланыс//
Пептидтік байланыс//
Күрделі эфирлік байланыс
***
194. Күрделі ақуыздың құрамы//
Бірдей аминқышқылдарынан тұрады//
Әр түрлі аминқышқылдарынан тұрады//
Циклді аминқышқылдарынан тұрады//
+Жай ақуыздан және простатикалық топтан тұрады//
Простатикалық топтан тұрады
***
195. Ақуыздың изоэлектрлік нүктеде//
+ерігіштігі төмендейді//
заряды болады//
катионға айналады//
анионға айналады//
электр өрісінде қозғалғыш келеді
***
196. Катализдік қызмет атқаратын ақуыз//
Иммуноглобулин//
+Фермент//
Коллаген//
Альбумин//
миоглобин
***
197. Реакция жылдамдығын арттыру үшін ферменттер://
реакцияның бос энергиясын өзгертеді//
тепе теңдік константасын өзгертеді//
кері реакцияны ингибирлейді//
+ активтену энергиясын азайтады//
тура реакцияның жылдамдығын арттырып, кері реакцияның жылдамдығы өзгеріссіз қалады
***
198. Ферменттер мөлшерін анықтаудың негізі – реакция жылдамдығының//
фермент-субстрат қоспаның инкубация уақытына байланысы//
субстрат концентрациясына тәуелділігі //
+ фермент концентрациясына тәуелділігі //
температураға байланысты//
қоспаның инкубациялану рН байланысты
***
199. Ферменттер//
бейорганикалық катализаторларға қарағанда реакция жылдамдығын төмендетеді//
реакция ортасына қарамастан жылдамдықты арттырады//
соңғы өнімдер құрамына кіреді//
кезгелген субстратпен әрекеттеседі//
+ бейорганикалық катализаторларға қарағанда реакция жылдамдығын күштірек арттырады
***
200. Субстрат әрекеттесетін ферменттің орталығы//
аллостерлік орталық//
+активті орталық//
субстратты орталық//
гидрофобты орталық//
каталиттік орталық
***
201. Фермент-субстратты кешен түзуге қатыспайтын байланыс//
Гидрофобты//
+Пептидті//
Ионды//
Сутекті//
Координациялық
***
202. Ферменттердің белокты емес катализаторлардан ерекшелігі//
реакция нәтижесінде жұмсалынбайды//
+ жоғары талғамды болады//
реакция бағытын өзгертеді//
реакция нәтижесінде жұмсалады//
реакция бағытын өзгертепейді
***
203. Ферменттердің температуратуралық оптимумы//
10-20°С//
+37-40°С//
50-70°С//
70-90°С//
15-35°С***
204.Температуралық оптимумда фермент//
қайтымсыз белсенділігін жояды//
минималды белсенділік көрсетеді//
+ максималды белсенділік көрсетеді//
тұнбаға түседі
белсенді емес
***
205.Пепсиннің әсер ететін рН ортасы//
4,5-5,0//
+1,5-2,5//
10,0//
7,8-8,2//
6,9-7,0
***
206. Сілекей амилазасы әсер ететін рН ортасы//
4,5-5,0//
1,5-2,5//
10,0//
7,9-8,2//
+6,9-7,0
***
207. Панкреатиттік амилаза әсер ететін рН ортасы//
4,5-5,0//
1,5-2,0//
10,0//
+7,9-8,2//
6,9-7,0
***
208. Субстраттың арнайы талғамдылығы//
белсенді орталықта радикалдардың жиындығы//
коферменттің болуы//
ЕЅ-кешенде арнайы байланыстардың түзілуі//
металл иондарының болуы//
+ ферменттің белсенді орталығы мен субстраттың комплементарлығы
***
209. Уреазаның субстраты//
Сахароза//
Крахмал//
+Мочевина//
Гликоген//
Лактат
***
210. Абсолюті талғамдылығы бар ферменттер//
құрылысы жақын субстратқа әсер етеді//
арнайы қысым мен рН ортасы қажет //
+бір ғана субстратқа әсер етеді//
байланыс түріне қосылады//
белгілі бір температурада әрекеттеседі
***
211. Салыстырмалы субстратты талғамдылығы бар фермент әсер етеді//
+ бір типті байланыс түрі бар субстратқа//
белгілі бір температурада//
бір ғана субстратқа//
арнайы қысымда//
белгілі рН ортасында
***
212. Талғамдылығы топтық - фермент://
+Пепсин//
Аргиназа//
Фумараза//
Уреаза//
Сахараза
***
213. Талғамдылығы топтық - фермент://
Лактаза//
Аргиназа//
+Амилаза//
Уреаза//
Фумараза
***
214. Талғамдылығы абсолюті фермент әсер етеді//
құрылысы жақын субстратқа//
органеллаға//
+ бір субстратқа ғана//
байланыс түріне//
арнайы жасушаға
***
215.Стереоталғамдылықты ферменттер әсер етеді//
құрылысы жақын субстратқа//
арнайы қысымға //
+стереоизомерлерге//
байланыс түріне//
арнайы температурада
***
216.Белсенді екі компонентті фермент молекуласы//
+Холофермент//
Простетикалық топ//
Апофермент//
Кофактор//
Кофермент
***
217.Стереоталғамдылық тән фермент//
Пепсин//
Аргиназа//
+Фумараза//
уреаза//
сахараза
***
218. Бір компонентті ферменттің белсенді орталығында шоғырланған//
+аминқышқылдарының функцияналдық топтары//
нуклеотидтер//
витаминдер//
әр түрлі металдармен//
моносахаридтармен
***
219. Екі компонентті ферменттің ақуыздық бөлігі//
Холофермент//
Простетикалық топ//
+апофермент//
кофактор//
кофермент
***
220. Екі компонентті ферменттің ақуыздық емес бөлігі//
Холофермент//
+Кофермент//
Апофермент//
Нуклеотид//
рецептор
***
221.Ферменттерді төмен молекулалық қосылыстардан тазарту әдісі//
тұздау//
+диализ//
денатурация//
электрофорез//
хроматография
***
222.Ферменттердің жіктелуінің себебі//
жылдамдығына байланысты//
+ катализдейтін реакцияға байланысты//
коферменттің құрылысына байланысты//
белсенділігіне байланысты//
апоферменттің құрылысына байланысты
***
223. Ферменттерді класқа бөліну қандай қасиетке негізделген?//
ферменттің құрылысы//
субстраттық құрылысы//
апофермент құрылысы//
реакция өнімінің құрылысы//
+ катализденетін реакция типіне
***
224.Тыныс алу тізбегі ферменттерінің класы//
Трансферазалар//
Гидролазалар//
+Оксидоредуктазалар//
Лигазалар//
Изомеразалар
***
225.Ас қорыту ферменттерінің класы //
+Гидролазалар//
Трансферазалар//
Оксидоредуктазалар//
Изомеразалар//
Лиазалар
***
226. Протеолиттік ферменттер катализдейтін реакция//
фосфодиэфир байланысының гидролизі//
ликозидтік байланыстың гидролизі//
+пептидтік байланыстың гидролизі//
изомерлену//
топ тасмалдайтын
***
227. Бір қосылыстан екінші қосылысқа функционалдық топтарды тасмалдаға қатысатын ферменттер класы//
Гидролаза//
+Трансфераза//
Оксидоредуктаза//
Изомераза//
лиаза
***
228. Крахмалдың гидролизіне қатысады//
+Амилаза//
Липаза//
Лактаза//
Сахараза//
мальтаза
***
229.Протеазаның классы//
Трансфераза//
+Гидролаза//
Оксидоредуктаза//
Лигаза//
изомераза
***
230.Оксидазаның классы//
Гидролаза//
Трансфераза//
+Оксидоредуктаза//
Изомераза//
лиаза
***
231.Трансаминазаның классы//
+Трансфераза//
Гидролаза//
Оксидоредуктаза//
Лигаза//
изомераза
***
232.Киназа катализдейді//
-С—О- байланыстың түзілуі//
-С—С- байланыстың үзілуі//
+ фосфат тобын донорлы молекуладан акцепторға жеткізу//
молекула ішілік тасмалдау//
суды қосу
***
233. 3-фосфоглицераттың 2-фосфоглицератқа айналуын катализдейтін реакция//
Трансфераза//
+Изомераза//
Лиаза//
Лигаза//
гидролаза
***
234. Лактаттың пируватқа айналуын катализдейтін реакция//
+Оксидоредуктаза//
Изомераза//
Лиаза//
Лигаза//
гидролаза
***
235. Фосфодиоксиацетонның глицеролфосфатқа айналуын катализдейтін реакция//
Трансфераза//
+Оксидоредуктаза//
Лиаза//
Лигаза//
гидролаза
***
236. Мальтозаның 2 молекула глюкозаға айналуын катализдейтін реакция//
Трансфераза//
Изомераза//
Лиаза//
Лигаза//
+Гидролаза
***
237. Фумар қышқылының алма қышқылына айналуын катализдейтін реакция//
Трансфераза//
Изомераза//
+Лиаза//
Лигаза//
Гидролаза
***
238. Аспарагин қышқылының амидтенуін катализдейтін реакция//
Трансферазалар//
Изомеразалар//
Лиазалар//
+Лигазалар//
Гидролазалар
***
239. Карбоксипептидаза катализдейді//
+ ақуыз молекуласының С-соңы радикалдарының үзілуін//
сахарозаның гидролизы //
крахмалдың гидролизы //
липидтер гидролизы//
дипептидтер гидролизі
***
240.Флавинді ферменттер//
біркомпонентті//
+ ФМН және ФАД//
құрамында гемм бар //
Са2+ бар //
НАДФ және НАД
***
241.Аденозинмонофосфат құрамында болатын қосылыс//
+Никотинамидадениндинуклеотид//
Флавинмононуклеотид//
Тиаминдифосфат//
Пиридоксальфосфат//
Биотин
***
242. Дегидрогеназ коферменті //
+НАД//
ФП//
ТДФ//
Биотин//
ТГФК
***
243. Құрамында В6 витамині бар кофермент:
Никотинамидадениндинуклеотид//
Флавинадениндинуклеотид//
Тиаминпирофосфат//
+Пиридоксальфосфат//
флавинмононуклеотид
***
244. Аминотрансфераз коферменті //
НАД//
+ФП//
ТДФ//
Биотин//
ТГФК
***
245. Біркөміртектік топтарды тасмалдайтын кофермент//
НАД//
ФП//
ТДФ//
Биотин//
+ТГФК
***
246. Құрамында РР витамині бар кофермент//
+Никотинамидадениндинуклеотид//
Флавинадениндинуклеотид//
Тиаминпирофосфат//
Пиридоксальфосфат//
флавинмононуклеотид
***
247. СО2 белсенді түрін түзіу ушін қажет карбоксилаза коферменті//
НАД//
ФП//
ТДФ//
+Биотин//
ТГФК
***
248. Құрамында В1 витамині бар кофермент//
Никотинамидадениндинуклеотид//
Флавинадениндинуклеотид//
+Тиаминпирофосфат//
Пиридоксальфосфат//
Флавинмононуклеотид
***
249. Құрамында В2 витамині бар кофермент//
Никотинамидадениндинуклеотид//
+Флавинадениндинуклеотид//
Тиаминдифосфат//
Пиридоксальфосфат//
Биотин
***
250. Конкуренттік ингибитордың субстратпен байланысу орталығы//
каталиттік бөлімде//
кофакторды байланыстыру орталығында//
ретеуші бөлімде//
+белсенді орталықта//
аллостерлік орталықта
***
251. Ферменттің белсенділігін төмендетеді//
Активаторлар//
Модификаторлар//
+Ингибиторлар//
Стабилизаторлар//
Корепрессорлар
***
252. Конкурентті ингибитор//
+ ферменттің белсенді орталығымен байланысады//
субстратпен әрекеттеседі//
белсенді орталықтан тыс байланысады//
ферментті бұзады//
фермент-субстратты кешенге әсер етеді
***
253. Ферменттердің конкурентті ингибиторлары//
коферменттер//
+ субстраттардың құрылымдық ұқсастығы//
субстраттар//
витаминдер//
гормондар
***
254. Конкурентті ингибитордың ингибиторлық қасиетін жою үшін//
активатор қосу керек//
+ субстраттың концентрациясын жоғарлату керек//
ортаның рН жоғарлату//
температураны жоғарлату//
ортаның рН өзгерту//
температураны төмендету
***
255. Көптеген дәрі дәрмектің әсер ету принципі//
+конкурентті ингибирлеу//
ретро-ингибирлеуя//
коферменттердің орынын басу//
апоферменттер түзу//
холоферменттер түзу
***
256. Физико-химиялық қасиеттері әртірлі, бірақ бір субстратқа әсер ететін, бір реакцияны катализдейтін ферменттер//
физико-химиялық қасиеті бірде//
+изоферменттер//
протомерлер//
коэнзимдер//
апоферменттер//
холоферменттер
***
257. Изоферменттер әсер етеді//
әр түрлі субстраттарға //
бір мүшеде болады//
физико-химиялық қасиеттері ұқсас емес//
коферменттері әр түрлі, апоферменттері бірдей//
+ коферменттері бірдей, апоферменттері әр түрлі қосылыстарға
***
258. Қарын асты безінің ауруларын анықтайтын фермент//
лактатдегидрогеназа (ЛДГ1)//
+-амилаза (диастаза)//
Қышқыл фосфатаза//
аланинаминотрансфераза;//
аспартатаминотрансфераза
***
259. Организмнің сүтті қабылдамауы қандай ферменттің жоқтығына байланысты//
Амилаза//
+Лактаза//
Сахараза//
Мальтаза//
декстриназа
***
260. Бауыр ауруы кезінде қанда мөлшері жоғарлайтын фермент//
+Аланинаминотрансфераза//
Амилаза//
Уреаза//
Пептидаза//
гексокиназа
***
261. Простатаның рак ауруының диагностикасында анықталатын фермент//
Лактатдегидрогеназа//
Аспартатаминотрансфераза//
сілтілік фосфатаза//
+қышқыл фосфатаза//
креатинкиназа
***
262. АсАТ (аспартатаминотрансфераза) белсенділігі шұғыл жоғарлайды//
Жедел панкреатитте//
+Миокард инфаркттында//
Пиелонефритте//
Өкпе қабынғанда//
Асқазан жара ауруында
***
263. АлАТ (аланинаминотрансфераза) белсенділігі шұғыл жоғарлайды//
+Гепатитте//
Панкреатитте//
Пиелонефритте//
Өкпе қабынғанда//
Асқазан жара ауруында
***
264. Операциядан кейінгі тыртықты кетіру үшін қолданылатын фермент//
Стрептокиназа//
Амилаза//
Дезоксирибонуклеаза//
+Гиалуронидаза//
аспарагиназа
***
265. «Жасанды бүйрек» аппаратында қолданылады//
Стрептокиназа//
Трипсин//
+Уреаза//
Гиалуронидаза//
аспарагиназа
***
266. Тромб түзілмеу үшін қолданылады //
Глюкокиназа//
+Урокиназа//
Дезоксирибонуклеаза//
Гиалуронидаза//
аспарагиназа
***
267. Прозерин, заринге (уландыратын зат) қарағанда//
ацетилхолинэстеразаны ингибирлейді //
белсенді орталықпен байланысады//
белсенді орталықта серин радикалы бар ферментпен байланысады//
ферментпен коваленттік байланыс түзеді//
+ қайтымды ингибитор
***
268. Аргиназа ақауында қанда жоғарлайды//
Орнитин//
+Аргинин//
Аргининосукцинат//
Мочевина//
цитруллин
***
269. Орнитин циклінің ферменттер ақауында қанда жоғарлайды//
Орнитин//
Аргинин//
Аргининосукцинат//
+Мочевина//
цитруллин
***
270. Гиперхиломикронемия ауруы қандай ферменттің ақаулығына байланысты?//
+липопротеидлипаза//
липаза//
триглицеридлипаза//
диглицеридлипаза//
моноацилглицеридлипаза
***
271.Организмнің тәтті тағамды қабылдамауына себепші фермент//
Липаза//
Лактаза//
+Сахараза//
Мальтаза//
гликозидаза
***
272. Ісік ауруына қарсы қолданатын - меркаптопурин//
пиримидиндердің ыдырауын жеделдетеді//
пуриндердің ыдырауын жеделдетеді//
+ пуриндер синтезін ингибирлейді//
Тимидиннің ыдырауын жеделдетеді//
Дезоксирибонуклеотидтердің синтезін тежейді
***
273. Паркинсонизм ауру кезінде дофаминді жоғарлату үшін ингибирленетін фермент//
Фенилаланинтрансаминаза//
Фенилаланингидроксилаза//
Моноаминооксидаза//
Тирозингидроксилаза//
+диоксифенилаланиндекарбоксилаза
***
274. Подагра ауруын емдеу үшін қолданылатын - аллопуринол:
+ ксантиноксидазаны конкурентті ингибирлейді //
пуриннің синтезін жеделдетеді//
ксантиноксидазаны белсендіреді//
пуриннің синтезін тежейді//
гиперурикемияға әкеледі
***
275. Орнитин циклінің ферменттерінің ақаулығы нәтижесінде қан құрамында мөлшері көбейетін қосылыс//
Мочевина//
+NH3//
Ксантин//
Аргинин//
Креатин
***
276. Қандағы глюкозаны анықтау үшін қолданады//
Липазаны//
Холестеролоксидазаны//
Уреазаны//
+Глюкозооксидазаны//
Сахаразаны
***
277. Қандағы холестеринді анықтау үшін қолданады//
Липазаны//
+Холестеролоксидазаны//
Уреазаны//
Глюкозооксидазаны//
Сахаразаны
***
278. Қандағы триацилглицериндерді анықтау үшін қолданады//
+Липазаны//
Холестеролоксидазаны//
Уреазаны//
Глюкозооксидазаны//
Сахаразаны
***
279. Қандағы мочевинаны анықтау үшін қолданады//
Липазаны//
Холестеролоксидазаны//
+Уреазаны//
Глюкозооксидазаны//
Сахаразаны
***
280. Фермент-субстратты кешенді түзуге қатыспайтын химиялық байланыс//
Иондық//
+Коваленттік//
Гидрофобты//
Координациялық//
Сутекті
***
281. Фермент молекуласының субстратпен байланысатын жері//
каталиттік орталық//
+белсенді орталық//
аллостерлік орталық//
субстратты орталық//
гидрофобты орталық
***
282. Абсолютті субстратты талғамдылығы бар фермент әсер етеді//
+ бір ғана субстратқа//
бір типті байланысқа//
белгілі бір температурада//
арнайы қысымда//
белгілі рН ортасында//
***
283. Михаэлиса-Ментен сызығы максимумға жеткеннен кейін, қандай себептен әрі қарай жоғарламайды//
концентрациясы азаяды//
+ ферменттің белсенді орталығы субстратпен қанығады//
фермент-субстратты кешен түзілмейді//
ингибиторлардың әсері//
барлығы дұрыс
***
284. Изоферменттер әсер етеді//
әр түрлі субстраттарға //
бір мүшеде болады//
физико-химиялық қасиеттері ұқсас емес//
коферменттері әр түрлі, апоферменттері бірдей//
+ коферменттері бірдей, апоферменттері әр түрлі қосылыстарға
***
285. Ферменттің әсерін жоятын қосылыстар//
Активаторлар//
Модификаторлар//
+Ингибиторлар//
Стабилизаторлар//
Корепрессорлар
***
286. Құрамында РР витамины бар кофермент//
+Никотинамидадениндинуклеотид//
Тиаминпирофосфат//
Пиридоксальфосфат//
Флавинадениндинуклеотид//
Флавинмононуклеотид
***
287. Аминотрансфераз коферменты //
+ФП
НАД
биотин
ТДФ
ТГФК
***
288. Ферменттің әсерін тежеуге болады//
Модификаторлармен//
Активаторлармен//
+Ингибиторлармен//
Стабилизаторлармен//
корепрессорлармен
***
289. Оксидаза жататын класс//
трансфераза//
гидролаза//
лиаза//
+оксидоредуктаза//
изомераза и лигаза
***
290. Ферменттердің конкурентті ингибиторлары//
Коферменттер//
Субстраттар//
+ субстраттардың құрылымдылық ұқсастығы//
витаминдер//
гормондар
***
291. Конкурентті ингибитордың ингибиторлық қасиетін жою үшін//
активатор қосу керек//
+ субстраттың концентрациясын жоғарлату керек//
ортаның рН жоғарлату//
температураны жоғарлату//
ортаның рН өзгерту//
температураны төмендету
***
292. Ферменттер//
бейорганикалық катализаторларға қарағанда реакция жылдамдығын төмендетеді//
реакция ортасына қарамастан жылдамдықты арттырады//
соңғы өнімдер құрамына кіреді//
кезгелген субстратпен әрекеттеседі//
+ бейорганикалық катализаторларға қарағанда реакция жылдамдығын күштірек арттырады
***
293. Температуралық опитимумда ферменттің//
қайтымсыз инактивацияға ұшырайды//
белсенділігі минималді болады//
тұнбаға түседі//
+белсенділігі артады//
белсенді емес
***
294. Физико-химиялық қасиеттері әртірлі, бірақ бір субстратқа әсер ететін, бір реакцияны катализдейтін ферменттер//
физико-химиялық қасиеті бірде//
+изоферменттер//
протомерлер//
коэнзимдер//
апоферменттер//
холоферменттер
***
295. Ферменттің ақуыздық бөлігімен байланысқан қосымша топ//
Кофактор//
Кофермент//
Холофермент//
Апофермент//
+Простетикалық топ
***
296. Абсолюттік талғамдылығы бар фермент//
Химотрипсин//
+Уреаза//
Пепсин//
Липаза//
L-оксидаза
***
297. Ферменттің субстратпен қосылатын орталығы//
Гидрофобты орталық//
Каталиттік орталық//
+Белсенді орталық//
Адсорбциялық орталық//
Аллостерлік орталық
***
298. Ферменттердің субстратты талғамдылығының себебі //
Ферменттің белсенді орталығының субстратқа сәйкес келуі//
Коферменттің болуы//
+ Ферменттің белсенді орталығында функционалдық топтардың шоғырлануы//
Ферменттің белсенді орталығы мен субстраттың комплементарлығы//
Ферменттің белсенді орталығы мен субстраттың кеңістікте сәйкес келуі//
***
299. Ферменттік реакциялар ингибиторларының антиметаболиттері//
+Конкурентті//
Конкурентті емес//
Бесконкурентті//
Аллостерлік//
Конкурентті және конкурентті емес
***
300. Топтық талғамдылығы бар ферменттер//
D-оксидаза//
Липаза//
+Пепсин//
Уреаза//
Амилаза
***Приложенные файлы

  • docx 25043970
    Размер файла: 76 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий