РК1,РК2


5 Білім алушының білімін тексеруге арналған тесттік материалдар
1-ші аралық бақылау тестілері:
1.Бензин фракциясы дегенiмiз не?
2.Белгiлi бiр температура аралығында қайнайтын бензиннiң бөлiгi;
2.Бір қалыпты жану кезiндегi жалын алқабының тарау жылдамдығы?
1. 25 - 35м/с;
3.А-80 бензин маркасындағы 80 саны ненi бiлдiредi?
3.Бензиннiң октан санын, детонацияға қарсыласу қаблеттілігін;
4. Детонацияның салдары....
4.Қатты металл тақылы, двигатель дiрiлi,үйкелiс күшi көбейiп бөлшектердiң желiнуi күшейедi;
5.Бензиннiң қуу сызығындағы көлбеу бөлiк ненi сипаттайды?
2.Двигательдiң бейiмдiлiгiн;
6.АИ-93,АИ-98 бензин маркаларындағы "И" әрпi ненi бiлдiредi?
3.Бензиннiң октан санын зерттеу тәсiлiмен анықталғанын;
7. Бензиннiң от алу қасиетi қалай бағаланады?
2.Бензиннiң көлемi бойынша 10% мөлшерiнiң қуу соңындағы
температурасымен;
8.Октан санын анықтау тәсiлдерi?
1.Моторлық, зерттеу;
9."Л" маркалы отынды ауа температурасы қандай болғанда қолдануға болады?
3. 0 градус және одан жоғары;
10. Детонация дегенiмiз не?
1.Жанғыш қоспаның қопарылыс тәрiздi жануын;
11.Көлемi бойынша 10% мөлшерiн қуу соңындағы температурасы 65 градус(С) бензиндi жыл мезгiлiнiң қай уақытында пайдалануға болады?
2.Жазда;
12. Жұмысшы (негiзгi) фракциясы дегенiмiз не?
1.Бензиннiң 10%-пен 90% аралығында қайнайтын бөлiгi;
13. Детонациялық жану кезiнде жалын алқабының таралу жылдамдығы?
1. 1500 - 2500м/с;
14.Бензиннiң детонацияға қарсыласу қаблетілігі қалай бағаланады?
3.Октан санымен;
15.Бензиннiң көлемi бойынша 10% мөлшерiнiң қайнау температурасы төмен болған сайын ....
3.От алу қасиетi жақсарады;
16.АИ-80 маркалы бензиндi қандай автомобильдерде қолданылады?
1.ГАЗ-53,ЗИЛ-130,ГАЗ-66,"Москвич"-2138;
17.Бензиннiң булану қасиеті қалай бағаланады?
2.Фракциялық құрамымен;
18.Детонация белгiлерi...
2.Металл тақылы,двигатель дiрiлi,жанған газдар түсiнiң қара болуы;
19.Жазғы бензиннiң көлемi бойынша 10% мөлшерiн қуу соңындағы температура 70 градустан (С) төмен болса, онда ...
2.Суық двигательдi от алдыруы жеңiлдейді;
20.Автомобиль бензиндерiнiң мезгілге байланысты қандайi cорттарын білесіз?
1.Жазғы және қысқы;
21.Автомобиль бензиндерiнiң қасиеттерi қандай көрсеткiштермен анықталады?
1.Октан санымен, детонациялық тұрақтылығымен, фракциялық
22.Маркаларына байланысты бензин құрамындағы рұқсат етiлетiн күкiрт мөлшерi қандай?
1. 0,05 - 0,10%;
23.Бензиннiң физикалық тұрақтылығы ненi сипаттайды?
1.Сақтау кезiндегi бензиннiң фракциялық құрамының өзгеру дәрежесiн сипаттайды;
24.Бензиндегi нақты рұқсат етілген шайыр мөлшерi қандай?
1.100мл бензинде 10мг-нан аспауы керек;
25. Мұнай өнiмдерiнiң жоғалулар түрiн атаңыз?
1.Көлемдiк, сапалық және аралас;
26.Двигательдегi ең негiзгi процесс қандай?
3.Жану;
27.Двигательдегi қосалқы процестердi атаңыз?
5.Жанар майдың ауамен араласуы,булануы,қызуы.
28.Жану жылдамдығына әсер етушi факторларды атаңыз?
1.Жанар майдың химиялық құрамы мен мөлшерi, цилиндрде қалған
29.Октан саны дегенiмiз не?
1.Изооктан мен Н-гептаннан тұратын қоспадағы Н-гептанның пайыздың (көлемi бойынша) құрамын көрсететiн жанар майдың детонациялық тұрақтылығын өлшеуге арналған бiрлiк;
30.Калильдi тұтану дегенiмiз не?
2.Жанғыш қоспаның жану камерасындағы қызған детальдарынан тұтануы;
31. Крекинг дегенiмiз не?
1.Мұнай көмiрсутектерiнiң ұшқыш заттарға айналу процесi;
32.Крекингтiң қандай түрлерiн бiлесiз?
2.Термиялық, катализдiк;
33.Мұнайды тiкелей айдау (қуу) кезiндегi ректификациялық колонна көмегiмен алынған дистиляттың алғашқы фракциясын атаңыз?
1.Жеңіл бензин;
34. Ректификациялық колоннада мұнайды тiкелей айдау айдау кезінде алынатын алтыншы фракцияны атаңыз?
5.Соляр дистилятi.
35.Мұнайды тiкелей айдау (қуу) кезiнде (ректификациялық колонна көмегiмен) алынған дистиляттың екiншi фракциясын атаңыз?
2.Бензин;
36.Дизель отынының төмен температуралық қасиеттерi қалай бағаланады?
2.Лайлану температурасымен, бастапқы кристалдану температурасымен,қату температурасымен;
37.Цетан санының 40-тан төмен болуы двигатель жұмысына қалай әсер етедi?
3.Двигательдiң от алуы қиындайды;
38. "А" маркалы отынды ортаның қандай температурасы болғанда қолдануға тиімді болады?
3. -50градус және одан төмен;
39.Дизель отынын суық кезде пайдалануға болады, егер ауа температурасы...
2.Лайлану температурасынан жоғары болса;
40.Дизель отынының цетан саны ненi сипаттайды?
2.Өздiгiнен тұтанғыштығын;
41.Двигательдiң қатты iстеуiнiң салдары...
1.Металл тақылдары,қуатының төмендеуi;
42.Дизель отынының тұтқырлығының көлемі ұтымды мөлшерден көп болуы двигатель жұмысына қалай әсер етедi?
3.Жанған газдарда қара түтiн басым болады,отын шығыны мен күйе түзуі артады;
43.Дизель отынының қандай түрлерiн білесіз?
1.Жазғы,қысқы және арктикалық;
44.Дизель отынының өздiгiнен тұтану бейiмдiлiгi қандай көрсеткішімен бағаланады?
3.Цетан санымен;
45. Дизель отынының кинематикалық тұтқырлығын қандай аспаппен анықтаймыз?
2.Вискозиметр;
46.Дизель отынының фракциялық құрамы неге әсер етедi?
1.Бүрку және жану сапасына;
47.Абсолюттiк тұтқырлықтың түрлерi?
2.Динамикалық, кинематикалық;
48.Қазiргi заманғы двигательдер үшiн дизель отынының цетан санының ұтымды мөлшерi қандай болуы керек?
2. 40 - 50;
49.Цетан санының ұлғаюы двигатель жұмысына қалай әсер етедi?
1.Двигатель жұмысының тиiмдiлiгiн төмендетедi;
50.Дизель отынының фракциялық құрамының жеңiлдеуi моторға қалай әсер етедi?
2.Тұтқырлықы төмендейдi,өрт қауiптiлiгi артады,отынның өздiгiнен тұтанғыштығы нашарлайды,двигатель "қатты" жұмыс iстейдi;
51.Дизель отынының фракциялық құрамының ауырлауы моторға қалай әсер етедi?
1.Двигательдiң от алуы қиындайды, отын толық жанбайды,түтiндейдi, қақтың түзiлуiн ұлғайтады, двигатель детальдары тез тозады;
52. Мемлекеттік стандарт бойынша алынатын дизель отынының 100мл көлемінде рұқсат етiлген шайырдың ең жоғарғы көлемі қандай?
4. 40мг
53.Цетан санын анықтау тәсiлдерiн атаңыз ?
5.Жарылыстың сәйкес келуi, өздiгiнен от алуының кешiгуi,қысымның жоғарғы көрсеткiшi.
54.Қоршаған ортаның температурасы (-25)градус болғанда, дизель отынынның қандай түрін қолданған жөн?
2. З-0,2-(-35)
55.Дизель двигателінiң "қатты" iстеуi дегенiмiз не?
1.Иiндi бiлiк 1градусқа бұрылғанда цилиндрдегі қысым 0,5-0,9МПа артады;
56.З-0,2-(-45) маркалы дизель отыннындағы 45 саны ненi бiлдiредi?
2.Қату температурасын;
57. Цетан саны дегенiмiз не?
3.Цетанның альфаметилнафталин қоспасындағы пайыздық құрамы (көлемi бойынша);
58.Дизель двигателiнің жану процесiне әсер етушi факторларды атаңыз?
4.Сығылған ауаның қысымы мен температурасы,ауадағы жанар май буының мөлшерi, жанар майдың булануы және химиялық құрамы;
59.Мұнай өнiмдерiнiң сапасын анықтау үшiн алынатын сынақ үлгiсiнiң қандай түрлерiн бiлесiз?
3.Жеке, орташа және бақылау;
60.Мұнай өнiмдерiне қолданылатын лабораториялық талдаулар түрлерiн атаңыз?
2.Қабылдау-тапсыру, бақылау және толық;
61.Дизель жанар майының қайнау температурасы қандай шамада?
4. 170-380градус(С) ;
62.Газ тәрiздес отындардың физикалық қасиеттерiне байланысты қандай түрлерiн бiлесiз?
1.Сығылған және сұйытылған;
63.Құрғақ отындар пайда болу қасиеттерiне байланысты қандай түрлерге бөлiнедi?
3.Табиғи, жасанды;
64. Агрегаттық құрамы бойынша отынның негiзгi түрлерiн атаңыз?
1.Қатты, сұйық,газ тектес;
65.Мұнай өнiмдерiнiң тығыздығын қандай аспаптармен анықталады?
3.Нефтеденсиметр (ареометр);
66. Газ тектес отындардың жаратылысы бойынша бөлiнетiн түрлерiн атаңыз?
5.Табиғи, жасанды.
67. Бензин және дизель жанармай құрамындағы суда еритін қышқылдар мен сілтелер мөлшерін атаңыз?
4.Жанармай құрамдарында ешқандай қышқыл, сілтелер болмауы керек;
68. Жағармай құрамындағы су мөлшерін атаңыз?
4.Ешқандай су мөлшері болмауы керек;
69. Экологиялық таза бензиндер құрамындағы күкірт мөлшерін атаңыз?
2.0,05 %;
70. «Супер-98» бензин құрамындағы бензол мөлшерін атаңыз?
3. 5 % -ке дейін;
71. Жазғы бензиндердің қаныққан буының қысымы қандай?
1.66,7 кПа дейін;
72. Жазғы мезгілде пайдаланған қысқы бензиннің салдары қандай?
4. Двигатель жұмыс жасай алмайды толық,себебі бу тығындары пайда болуы мүмкін;
73. Қысқы мезгілде пайдаланған жазғы бензиннің салдары қандай?
4. Двигатель жеңіл от алалмайды;
74. Егерде двигательге ұсынылған тағайындалған бензиннен октан саны төмен бензинмен жұмыс істеген жағдайда не болады?(мысалы АИ-93 немесе АИ-95тің орнына АИ-80мен жүрген жағдайда)
2.Детонацияға кез болады;
75. Егерде двигательге ұсынылған тағайындалған бензиннен октан саны жоғары бензинмен жұмыс істеген жағдайда не болады?(мысалы АИ-80 орнына АИ-93 немесе АИ-95мен жүрген жағдайда).
3.Двигательдің жану камерасында қызу температурасы ұлғаяды, клапан фаскалары жанып кетуі мүмкін;
76. Бензинге тетраэтильсвинецті қандай мақсатпен қосады?
2. Отынның детонацияға қарсыласу қаблетілігін жоғарлату үшін;
77. Ұлықсат етілген мөлшерден жоғары шайыры бар бензиннің салдары қандай?
5. Барлық жауабтарына келісе алмаймын.
78. Бензиннің қаныққан бу қысымы жоғары мөлшерде болса мотордың жұмыс істеуіне қалай әсер етеді?
3. Жазғы ыстық кезде немесе таулы жерлерде двигательдің сөніп қалуына алып келеді;
79. Суда еритін қышқыл мен сілтелер болса мотордың жұмыс істеуіне қалай әсер етеді?
3. Мотордың түсті, қара металдан жасалынған бөлшектерін коррозияға ұшыратады;
80. Қәзіргі мезгілде этилденбеген бензин не үшін пайдаланылады?
3. Ортаның экологиясын сақтау үшін;
81. Қатты суықтарда двигательді жеңіл от алдыру үшін қандай сұйықтар колданылады?
4. «Арктика», «Холод- Д40»
82. Дизель жанармайының төменгі температуралық қасиеттері немен бағаланады?
2.Лайлану температурасымен, бастапқы кристалдану температурасымен, қату температурасымен;
83. Дизель жанармайының қай түрін пайдалануға болады, егер ортаның температурасы -35 0С болған жағдайда?
2. З-0,2-(-45)
84. Дизель жанармайының фракциялық құрамы моторға қалай әсер етеді?
1.Бүрку және жану сапасына;
85. Дизель жанармайының қандай түрін пайдалануға болады, егер ауа температурасы –25 0С болған жағдайда?
3. З-0,4-(-35)
86.Дизель жанар майының қайнау температурасы қандай көлемде болуы қажет?
4. 170-380 градус (С);
87. Газ тәріздес отындарының физикалық қасиеттеріне байланысты қандай түрлерін білесіз?
1.Сығылған және сұйытылған;
88.Отындардың пайда болу қасиеттеріне қарай қандай түрлерге бөлінеді?
3.Табиғи, жасанды;
89.Агрегаттық құрамы бойынша отындардың негізгі түрлерін атаңыз?
1.Қатты, сұйық, газ тектес;
90.Мұнай өнімдерінің тығыздығы қандай аспаппен анықталады?
3.Нефтеденсиметрлермен (ареометр);
91.Газ тектес отындарының жаратылысы бойынша бөлінетін қандай түрлерін білесіз?
3.Табиғи және зауыт өндірісінен шығатын газдар;
92.Бензиннің тығыздығы көрсетілген мөлшерден жоғары болған жағдайда, двигательдің жұмыс жасауына қалай әсер етеді?
1.Бүрку сапасы төмендейдi, отын шығыны артады, детальдар тозады;
93. Бензиннің құрамындағы шайыр көрсетілген мөлшерден жоғары болған жағдайда, двигательдің жұмыс жасауына қалай әсер етеді?
1.Бүрку сапасы төмендейдi, отын шығыны артады, детальдар тозады;
94. Бензиннің детонацияға қарсыласу қабілеттілігі қандай көрсеткішімен бағаланады?
3.Октан санымен;
95. Бензиннің детонацияға қарсыласу қабілеттілігі қалай анықталады?
2.УИТ-65, УИТ-82 қондырғыларымен;
96. Бензиннің 50% қайнау температурасы двигательдің жұмыс жасауына қалай әсер етеді?
1.Автокөліктің динамикасына немесе жылдамдықты тез қабылдауға мүмкіншілікті береді, тез қызады;
97. Бензиннің 90% қайнау температурасы двигательдің жұмыс жасауына қалай әсер етеді?
4. Автокөліктің толық қуатты алуына;
98. Бензиннің соңғы қайнау температурасы двигательдің жұмыс жасауына қалай әсер етеді?
2. Автокөліктің тез тозбауына;
99. Бензиннің бастапқы қайнау температурасы двигательдің жұмыс жасауына қалай әсер етеді?
2. Автокөліктің қауіпсіздігіне;
100. Бензиннің құрамындағы қышқылдар двигательдің жұмыс жасауына қалай әсер етеді?
3. Мотордың түсті, қара металдан жасалынған бөлшектерін коррозияға душар болуына;
101. Бензиннің құрамындағы сілтілер двигательдің жұмыс жасауына қалай әсер етеді?
3. Мотордың түсті, қара металдан жасалынған бөлшектерін коррозияға душар болуына ;
102.Дизель отынының кинематикалық түтқырлығы двигательдің жұмыс жасауына қалай әсер етеді?
5.Бүрку қысымына әсер етіп толық жануына, отын шығынының артуына, двигатель детальдары тез тозуына әсер етеді.
103. Дизель отынының түлерін ата?
1.Жазғы,қысқы және арктикалық;
104. Жазғы дизель отынының қысқы мезгілде пайдануға болама?
4.Автомобильдiк,тракторлық;
105. Қысқы дизель отынының жазғы мезгілде пайдануға болама?
3. Болмайды, кауіпсіздік туады, плунжер сорғысы тез тозады;
106. Дизель отынының құрамында шайыр мөлшері қай шамада болуы қажет?
3.100 мл көлемде 40 мг-ге дейін;
107. Дизель отынының құрамында күкірт мөлшері қай шамада болуы қажет?
2. 0,5% дейін 1982 жылғы қабылданған стандартқа сәйкес
108. Дизель отынының 50% қайнау температурасы двигательдің жұмыс жасауына қалай әсер етеді?
1.Автокөліктің динамикасына немесе жылдамдықты тез қабылдауға мүмкіншілікті береді, тез қызады;
109. Дизель отынының 96% қайнау температурасы двигательдің жұмыс жасауына қалай әсер етеді?
4. Автокөліктің толық қуатты алуына;
110. Дизель отынының лайлану температурасы двигательдің жұмыс жасауына қалай әсер етеді?
4. Автокөліктің тоқтауына алып келеді;
111. Дизель отынының қату температурасы двигательдің жұмыс жасауына қалай әсер етеді?
4. Автокөліктің толық тоқтауына алып келеді;
112. Дизель отынының тығыздығы двигательдің жұмыс жасауына қалай әсер етеді ?
5.Бүрку сапасына әсер етіп толық жануына, отын шығынының артуына, двигатель детальдарының тез тозуына алып келеді
113. Дизель отынының маркалары қалай жазылады?
5. Л-0,2-40 , З-0,2-(-35), З-0,2-(-45), А-0,4
114. Дизель отынының құрамында судың көлемі қандай болуы керек?
4.Ешқандай су мөлшері болмауы керек;
115. Дизель отынының жеңіл от алуына қай көрсеткіші әсер етеді?
3. Дизель отынының фракциялық құрамымен;
116. Дизель отынының цетан санын қалай анықтаймыз?
4. ИТ9-3М қондырғысымен;
117. Дизель отынының цетан санын анықтағанда қолданылатын эталондық отындарды қандай, атауын атаңыз?
3.Цетанның альфаметилнафталин нен тұратын қоспаны айтамыз;
118. Дизель отынының тұтану температурасы қай шамада болуы қажет?
2. 40градус(С)-тен жоғары жазғы дизель жанармайында;
119. Газ тәрізді отындар қалай сұйытылады?
3. Газ тәрізді отындардың қысымын және температурасын өзгерту арқылы;
120. Газ тәрізді отындар қалай сығылады?
1. Компрессорлар арқылы;
2-ші аралық емтихан тестілері:
1. Iштен жанатын двигательдердiң салқындату жүйесiнде қолданылатын сыйықтарды атаңыз?
3. Су жєне этиленгликольдi антифриздер;
2. Қандай майларды қоспа түрiнде амортизаторларда қолданады?
3.Трансформаторлық+турбиналық бiрдей мөлшерде;
3.Тежеуiш сұйықтарын жанар-жағар май материалдарымен араластыруға бола ма?
1. Болмайды;
4. БСК жєне "Томь" тежеуiш сұйықтарын араластыруға бола ма?
3.Болмайды,өйткенi олар бiрiкпейдi;
5. Пайдалану қасиеттерi мен қолдану жағдайына байланысты мотор майлары неше топқа бөлiнедi?
3. 6;
6. Тұтқырлығы бойынша жазғы мотор майлары неше класқа жіктеледі?
5.8
7. Тұтқырлығы бойынша жазғы мотор майларының кластарын атаңыз?
2. 6;8;10;12;14;16;20;24;
8. М-10-Г1 май маркасындағы 10 саны ненi бiлдiредi?
2.100градус (С) кезiндегi кинематикалық тұтқырлығын;
9. Жоғары шапшаңдықпен iстейтiн (высокофорсированные) дизельдерде қандай май қолданылады?
3.М-8-Г2
10. М-10-В2 майы қандай двигательдерге қолданылады?
2. Орташа шапшаңдықпен iстейтiн (среднефорсированные) дизельдерге;
11. ЯМЗ-240Б,КАМАЗ-740 двигательдерiнде қандай май пайдаланылады?
3.М-8-Г2к

12. М-8-Б1 майын Д-240 двигателiне құюға бола ма?
2. Болмайды;
13. Қоюлатылған мотор майының тұтқырлық индексi қандай?
3.125- тен кем емес;
14. "Б" жєне "Г" тобындағы майларды араластыруға бола ма?
2. Болмайды;
15. Сыртқы сипатына қарай майлағыш заттар қандай түрлерге бөлiнедi?
5. Сұйық, пластикалық (қою), құрғақ.
16. Мотор майының құрамында судың болуы оның қасиетiне қалай єсер етедi?
1. Коррозия күшейедi, майлағыш қасиетi нашарлайды, қоспалар бөліне бастайды;
17. Қандай маймен жұмыс iстегенде двигательдi от алдыру қиындап, жанар майды шамадан тыс жұмсау мен двигательдегi механикалық жоғалулар артуы мүмкiн?
2. Тұтқырлығы жоғары;
18.Майдың жуғыш қасиетi дегенiмiз не?
2. Қабаттасқан беттерден үйкелiс салдарынан бөлiнiп шыққан заттар
19. Қолдану жағдайына байланысты трансмиссиялық майлар неше топқа бөлiнедi?
3. 5;
20. Трансмиссиялық майды тұтқырлығына байланысты неше түрлi кластарға бөлінедi жєне олар қандай?
1.4 (9;12;18;34) ;
21. Тотығуға қарсы қоспалардың қызметi қандай?
+1.Тотығу өнiмдерiнiң жиналуын болдырмайды;
22. Дистилятті қоюлатылмаған мотор майының тұтқырлық индексi қандай?
+2.90-нан жоғары емес;
23. Май маркаларындағы,мысалы М-8-Б1,М-10-Г2, 1 жєне 2 сандары ненi бiлдiредi?
+1. 1-карбюраторлы двигательдер үшiн; 2-дизельдi двигательдер үшiн;
24. Қолдану ретiне қарай мотор майларының қандай түрлерi бар?
+5.Дизельдiк,карбюраторлық двигатель майлары.
25. Пластикалық майлардың маркасындағы "С" жєне "Ж" индекстерi ненi бiлдiредi?
+1.С-қалыпты температурада жалпы мақсаттағы пластикалық май; Ж-ыстық температураға төзiмдi (150градус(С) жєне жоғары);
26. ОМ-2 маркалы майдың қызметi?
+3. Двигательдi от алдырып, машинаны жүргiзiп жаттықтырған да қолданылады;
27. Созылмалы жұмсақ майларының қай тобы суда ерiгіш?
+1.Натрийлықтар;
28. Созылмалы "ШРБ-4" жұмсақ майы майдың қай тобына жатады?
+5. Барийлықтар.
29. "Холод-Д-40" жєне "Арктика" маркалы сұйықтарының қызыметi қандай?
+2. Қоршаған ортаның температурасы төмен болған жағдайда суық двигательдi алдын ала қыздырмай оның от алуын жеңiлдету үшiн қолданылады;
30. "Тосол" салқындату сұйығының құрамын атаңыз?
+2. Су жєне этиленгликоль; коррозиямен көбiршектенуге қарсы жєне бояғыш қоспалар;
31. АЖ-12Т сұйығы қайда қолданылады?
+1.Автомобильдердiң телескопиялық амортизаторларына арналған;
32. Нелiктен жазғы мезгiлде дизель жанармайының қысқы сорттарын пайдалануға болмайды?
+1.Тұтқырлық коэффициентiнiң мєнi төмен болуына байланысты жанармай аппаратураларының тез тозуына єкелiп соғады жєне өрт қауiпсiздiгi сақталмайды;
33. М-6Б1 майының маркасын талдаңыз?
+1.М - мотор майы, 6-+100 С кезiндегi кинематикалың тұтқырлық, сСт, Б1- аз форсирленген карбюраторлы двигательдер үшiн;
34. БСК жєне РОСА тежеуiш сұйықтарын араластыруға болама?
+1. БСК жєне РОСА сұйықтарын араластыруға болмайды, өйткенi олар бiрiкпейдi,толық сапасын жояды;
35. Мұнай өнiмдерiнiң тығыздығы температураға қалай байланысты?
+1.Температура көтерiлуiне байланысты мұнай өнiмдерiнiң тұтқырлығы төмендейдi жєне керiсiнше төмендегенде жоғарлайды;
36. Консервациялық майлар маркаларын атаңыз?
+3. К-17, НГ-203А,Б,В; НГ-216 майы, АКОР-1,"Мовиль" қоспаларымен;
37. Су ертiндiсiне индикатор фенолфталеиндi қосқан кезде таңқурай түсiне боялса, ол ненi көрсетедi?
+4.Суда ерiгiш сiлтелердiң бар екенiн;
38. Двигательдегi күйе қабыршықтары қандай затқа єсер ет алмайды?
+4.Двигательдiң от алдыруына;
39. Майдың тұтану температурасы оның қандай қасиетiн сипаттайды?
4. Бұлануын;
40. Активтi күкiртi бар құрамында жанармай, двигательдiң жұмысына єкелетiн салдарын атаңыз?
4. Коррозиялық тозуына;
41. Стандартты антифриздердiң қату температуралары қандай мөлшерде болады?
2. -40 С жєне -65 С;
42. Аталған сұйықтардың антифриз құрамына кiрмейтiнiн атаңыз?
5. Бутилдi спирт.
43. Судың уақытша қаттылығын қандай тұздардың барымен сипатталады?
3. Бикарбонаттармен;
44. Аталған пайдалану талаптарының қайсысы созылмалы жұмсақ майларға ұсынылмайды?
1.Тиiмдi жуғыш қасиеттерi болуы қажет;
45. Майдың қай сапа көрсеткiшiмен оны төменгi температураларға пайдалану мүмкiншiлiгiн анықтауға болмайды?
3. От алу температурасымен;
46. Отын құрамына жіберуге рұқсат етілмеген көмірсутек тобын көрсетіңіз?
2. Олефиндер;
47. Қандай тәсілмен бензинді алған кезде олефиндер мөлшері көбейеді?
1. Термиялық крекинг;
48. Бөлшектерді коррозиялық тозуға ұшырататын дизель отынының құрамындағы қоспаны ( вещества) көрсетіңіз?
1. Күкірттің болуы;
49. Мотор майының сапасын жақсартатын қоспалардың (присадка) түрлерін атаңыз?
5. Барлық аталынған қоспалар.
50. Синтетикалық майлардың минералдық майлардан қандай артықшылығы бар?
5. Жоғарыда айтылған барлық қасиеттер синтетикалық майға сай келеді.
51. Мотор майын периодты ауыстырылуы қандай факторге тәуелді?
5.Барлық аталынған факторлар.
52. Қандай созылмалы майларды жалпы қолданыстағы антифрикциондық майларға жатқызамыз?
5. Барлық аталынған майлар.
53. Қандай созылмалы майларды термототығуға қарсылық корсететін майларға жатқызамыз?
5. ЦИАТИМ-221.
54. Қандай созылмалы майлар төменгі температурада жұмыс жасайтын майларға жатады?
5.Зимол.
55. Қандай созылмалы майларды нығыздауға негізделген майларға жатқызамыз?
5.Бензотірегіш.
56. Концентрат Тосол А- ның қату температурасы қандай?
4. -12 град;
57. Қандай созылмалы майларды қорғауға негізделген майларға жатқызамыз?
1.Пушечная (ПВК) ;
58. Қандай созылмалы майларды канатты тростарды майлауға арналған майларға жатқызамыз?
5. Торсиол.
59. Созылмалы майларды қалай аламыз?
3.Әртүрлі тұтқырлықтағы майлар мен металл тұздарын және стабилизатор мен модификаторларды араластыру арқылы;
60. Судың салқындатқыш сұйықтықтардан айырмашылығы?
2. Жылу сиымдылығы, жылу бөлуі мен жылуөткізгіштігі жоғары, кинематикалық тұтқырлығы көп емес;
61. Судың салқындатқыш сұйықтықтан кемшілігі?
3.0 градуста қатып, оның көлемі 10% ұлғаяады және қақ тұрады;
62. Антифриздер дегеніміз не, оның қандай қасиеттері бар?
3.Антифриздер дегеніміз сумен этиленгликоль ерітіндісінің қоспасы, оның басты қасиеті ең төменгі температурада қатуы;
63. Тежегіш сұйықтықтардың қандай қасиеттері тежеуіш жүйесінің сенімді жұмысын қамтамасыз етеді?
5. Төменгі температуралық қасиеті, сумен оңай араласады және судың мөлшері көбейген кезде жұмыс жасау мүмкіншілігін жоғалтпайды, қайнау температурасы 190 градустан төмен, жұмысжасаумүмкіншілігі (работоспособность) – 50 градусқа дейін жетеді, тұтқырлық –температуралық пен майлағыш қасиеттеріне ие.
64.Қозғалтқышты қыздармай оталдыру сұйықтықтардың маркасын атаңыз?
4. «Арктика», «Холод Д-40» сұйықтықтары, НАМИ сұйықтығы, диэтильді эфир;
65.Амортизаторлық сұйықтардың маркасын атаңыз?
5. АЖ-12Т, АЖ-16, МГП-10, МГП-12.
66. Тежегіш сұйықтықтарына қандай пайдалану талаптары қойылады?
4. Коррозияға ұшыратпауға, резеңке ісінбеуі және бүлінбеуге тиіс, жақсы тұтқырлы –температуралық пен майлағыш қасиеттеріне ие болу керек, жоғарғы қайнау температурасы болу керек, тұрақты жұмыс жасауы қажет;
67.Трансмиссиялық майларға қандай пайдалану талаптары қойылады?
3. Бет үйкелісінің тозуынан төмендету, үйкелісті жеңуге жұмсалатын энергияның мөлшерін азайту, үйкеліс бетіндегі жылуды алып кету, шестернялар жұбындағы тістер арасындағы соққылардан болған қысымды төмендетіп, ондағы тербеліс пен шуды азайту;
68.Гидравликалық майларға қандай пайдалану талаптары қойылады?
4.Тұтқырлығы қалыпты, майлау қасиеті жағар майлардан кем болмай, гидравлика жүйесіндегі қолданатын резеңкелі, былғарыдан жасалған бөлшектерді шірітпеуі керек, көпіру қасиеті аз, сақтау және қолдану кезінде тұрақты, өрт қаупін тудырмауға тиіс;
69.Тұтқырлығына байланысты гидравликалық майлардың кластарға бөлінуі?
2 .5,7,10,15,22,32,46,68,100,150;
70. Тұтқырлық сипаттамасына байланысты SAE бойынша мотор майының жіктелуі?
1. Тұтқырлығы бойынша 11 класқа бөлінеді ( SAE 0W,5W,10W,15 W,20W,25 W SAE20,30,40,50,60);
71. Тұтқырлық дегенiмiз не?
1. Сұйықтардың iшкi үйкелiске қарсыласу қасиетi;
72. Майдың тұтқырлық индексi ненi бiлдiредi?
1. Температураға байланысты тұтқырлықтың өзгеру дєрежесiн;
73. Қорғағыш қоспа майдың тұтқырлық индексiне қалай єсер етедi?
1. Әсер етпейдi;
74. М-8-В1 майының маркасындағы 8 саны ненi бiлдiредi?
1. Тұтқырлық класын;
75. Төмендегi майлардың қайсысын жазда қолданған дұрыс?
2. М-12-Г1;
76. Барлық маусымға қолданылатын май маркасын көрсетiңiз?
3.М-6з/10-Г1;
77. Келтiрiлген қоюлатқыштардың қайсысы солидол құрамына кiредi?
2.Кальцийлы;
78.Мотор майының құрамында су қайдан пайда болады және ол сапасына қалай әсер етедi?
1. Су мотор майының құрамында құраулану әсерінен, майлағыш қасиетi нашарлайды, майларға сапа қасиеттерін беріп тұрған қоспалар бөліне бастайды;
79. Майдың жуғыш қасиетi қандай мақсатқа қажет және оны біз бар жоғын қалай тексереміз?
2. Қабаттасқан беттерден үйкелiс салдарынан бөлiнiп шыққан заттар мен қажетсiз өнiмдердi шайып єкетiп және оларды осы май құрамында қалықтаған жағдайда ұстап тұру үшін, қасиеттiң бар жоғын лабораториялық тексеру арқылы;
80. Бензиндер маркасы қозғалтқыштарға қалай тағайындалады?
3 . Двигательдегі жанғыш қоспаның сығылу дәрежесіне отынның детонацияға қарсыласу қаблетілігі сәйкес болуы қажетті бензин маркасы тағайындалады;
81.Созылмалы жұмсақ майларының қай топтарының суда ерімейтiн қасиеті жоғары?
3.Литийлықтар;
82.Келтiрiлген қоюлатқыштардың қайсысы консталин жұмсақ майының құрамына кiредi?
1.Натрийлықтар;
83.Созылмалы "ШРУС-4" маркалы жұмсақ майын, майлардың қай тобына жатқызамыз?
3.Литийлықтар;
84."Холод-Д-40" және "Арктика" маркалы сұйықтарының негізгі құрамын құрайтын сұйықты атаңыз?
5. Этильді эфир.
85."Тосол-АМ қонцентраты" салқындатқыш сұйығының құрамын атаңыз және оның қату температурасы қай шамада?
1.Этиленгликоль-97%+3% су;
86.ГРЖ-12 сұйығының құрамын қандай сұйықтар құрайды?
3.Трансформаторлық+веретен майларының қоспасы және қосымша көбiршiктенуге, үйкеліске, тотығуға қарсы қоспалары бар;
87. Дизель жанармайының қиыр шығысқа арналған түрін нелiктен жазғы мезгiлде пайдалануға келмейді?
1. Тұтқырлық коэффициентiнiң мєнi төмен болуына байланысты жанармай аппаратураларының тез тозуына єкелiп соғады жєне өрт қауiпсiздiгi сақталмайды;
88.М-5з /10Г2 майының маркасын талдаңыз?
1.М - мотор майы, барлық маусымға арналған, -180 С-те тұтқырлығы 6000 сСт аспайды, 10 - +100 С кезiндегi кинематикалың тұтқырлық, сСт, Г2- жоғары форсирленген дизель двигательдері үшiн;
89. ПВК созылмалы жұмсақ жағармайы қандай мақсатқа пайдаланылады?
2. Ылғалдан сақтау, коррозиядан қорғау үшін;
90.Су ертiндiсiнің метилоранж индикаторын қосқан кезде қызғылт түсiне боялуы ненi көрсетедi?
3. Суда ерiгiш қышқылдардың бар екенiн;
91.Двигательдiң жану камерасындағы күйе қабыршықтарының ұлғаюы не затқа әкеліп соғады және пайдалану бензинінің маркасы өзгерте ала ма?
3. Двигательдегі жанғыш қоспаның сығылу дәрежесі өседі, сондықтан отынның детонацияға қарсыласу қаблетілігі соған сәйкес жоғары болуы қажет, бензин маркасы де өзгереді;
92. Мотор жағармайының тұтану температурасы қай шамада болғаны жөн?
4.150 град. жоғары;
93. Ароматтық көмірсуттектері(бензол) бензин құрамында шектеле ме, шектелсе қандай мөлшерде?
4.3 пайыздан төмен;
94.Синтетикалық мотор майларының тұтқырлық индекстері қай шамада болады?
4. тұтқырлық индексі 160-тан төмен емес;
95.Синтетикалық жағармайлар құрамына қандай өнімдер кіруі мүмкін?
5.алдығы үшеуіменде келісемін;
96. Жағармай сапасын көтеру үшін жағармай құрамына қандай қоспаларды енгіземіз?
5. алдығы көрсетілген қоспалардың бәрі енеді.
97. Төмендегі келтірілген сұйықтарының қайсысы антифриз құрамына кiреді?
5. алдығы көрсетілген келтірілген сұйықтары мен қоспалардың бәрі кiреді.
98. Төмендегі келтірілген майлардың қайсысы амортизаторлар сұйықтығының құрамына кiрмейді?
2. Этиленглеколь;
99. Төмендегі келтірілген сұйықтықтардың қайсысы от алдыру сұйықтық құрамына кiрмейді?
5. Гидравликалық АУП майы.
100. Төмендегі келтірілген сұйықтықтардың қайсысы тежеуіш сұйықтық құрамына кiрмейді?
5. Гидравликалық АУП майы.
101. Сырқы ортаның температурасы –35 0С болғанда, пайланылатын дизель жанармайының қату температурасы қандай шамада болуы қажет?
2. З-0,2-45;
102. Сырқы ортаның температурасы –40 0С болғанда, пайланылатын дизель жанармайының қату температурасы қандай шамада болуы қажет?
4. А-0,4;
103. Сырқы ортаның температурасы –45 0С болғанда, пайланылатын дизель жанармайының қату температурасы қандай шамада болуы қажет?
4.А-0,4;
104. Көрсетілген антидетонаторлардың қайсысының улылығы өте жоғары?
1. Тетраэтилқорғасын;
105. Бу тығындарының пайда болуына төмендегілердің қайсысы әсер етпейді?
5. Бензиннің октан саны.
106. Бензиннің сақталу мерзімі қандай, егерде индукциялық период уақыты 900 минуттан кем емес ?
4. 5 жыл;
107. Бензиннің октандық санын анықтағанда қолданылатын эталондық жанармай қоспасының құрамын қөрсетіңіз?
3. изооктан мен нормальді гептан;
108. МЛи4/13-3 маркалы созылмалы жұмсақ майды талдаңыз?
1. М-көп мақсатты антифрикционды, Ли-литий сабынымен қоюланған, 4/13- температура -40 тан +130 градуске дейінгі аралықта жұмысқа қабілетті, 3 – қоюлық пенетрация класы.
109. СКа2/7-2 маркалы созылмалы жұмсақ майды талдаңыз?
1. С-жалпы қолданысқа арналған антифрикционды, Ка-кальций сабынымен қоюланған, 2/7- температура -20 тан +70 градуске дейінгі аралықта жұмысқа қабілетті, 2 – қоюлық пенетрация класы.
110. КТ6/5к-г4 маркалы созылмалы жұмсақ майды талдаңыз?
4. К-канатты, Т-қоюлатқышы қатты көмірсутектері, 6/5-температура -60 тан+50 градуске дейінгі аралықта жұмысқа қабілетті, к-жұмсақ май органикалық кремний негізінде алынған, г-қосымша ретінде графит пайдаланылған, 4 – қоюлық пенетрация класы.
111. Қысқы бензиндердің қаныққан буының қысымы қандай?
5. 66,7 – імен 93,3 кПа аралығында.
112. М-10-Г1майы қандай қозғалтқыштарға қолданылады?
3. Жоғары шапшаңдықпен айналатын (высокофорсированные) бензин отынымен жұмыс iстейтiн двигательдерге арналған май;
113. М-8-Д1майы қандай қозғалтқыштарға қолданылады?
3.Жоғары шапшаңдықпен айналатын (высокофорсированные) және ауыр жағдайда бензин отынымен жұмыс iстейтiн двигательдерге арналған май;
114. М-10-Е1майы қандай қозғалтқыштарға қолданылады?
3.Жоғары шапшаңдықпен айналатын (высокофорсированные) және өте ауыр жағдайда бензин отынымен жұмыс iстейтiн двигательдерге арналған май;
115. М-14-Г2майы қандай қозғалтқыштарға қолданылады?
3. Жоғары шапшаңдықпен айналатын (высокофорсированные) дизель отынымен жұмыс iстейтiн двигательдерге арналған май;
116. М-8-Д2 майы қандай қозғалтқыштарға қолданылады?
2. Жоғары шапшаңдықпен айналатын (высокофорсированные) және ауыр жағдайда дизель отынымен жұмыс iстейтiн двигательдерге арналған май;
117. М-10-Гмайы қандай қозғалтқыштарға қолданылады?
3.Жоғары шапшаңдықпен айналатын (высокофорсированные) двигательдерге арналған әмебаб майы;
118. М-10-Д майы қандай қозғалтқыштарға қолданылады?
2.Жоғары шапшаңдықпен айналатын (высокофорсированные) және ауыр жағдайда жұмыс iстейтiн двигательдерге арналған әмебаб майы;
119. М-10-Г2к майы қандай қозғалтқыштарға қолданылады?
3. Жоғары шапшаңдықпен айналатын (высокофорсированные) дизель отынымен жұмыс iстейтiн КамАЗ немесе комбайн двигательдеріне арналған май;
120. Дизель жанармайының цетан санын анықтау үшін қолданылатын эталондық жанармай қоспасының құрамын атаңыз?
4. цетан мен альфаметилнафталин

Приложенные файлы

  • docx 25043909
    Размер файла: 42 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий