3к—МЕД—мет №16 -РК1


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра загальної гігієни
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
з практичного заняття для студентів
Навчальна дисципліна «Гігієна»

МОДУЛЬ № 1 « Загальная гігієна »

Змістовий модуль № 1«Загальні питання гігієни та екології. ГІГІЄНІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЮДИНИ»

Заняття №16 «Рубіжний контроль по темі – ГІГІЄНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»

Курс 3 Факультет медичний
Спеціальність 7.12010001 « Лікувальна справа»
7.12010002«Педіатрія»
7.12010003 «Медико-профілактична справа»
Затверджено
на методичній нараді кафедри
від 29 вересня 2014 р.
Протокол № 1 .
Зав. кафедри
_______________ д.мед.н Бабієнко В.В.
/підпис/
Одеса – 2014 р.
МОДУЛЬ № 1 « Загальная гігієна »

Змістовий модуль № 1«Загальні питання гігієни та екології. ГІГІЄНІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЮДИНИ»
1.Тема №16 «Рубіжний контроль по темі – ГІГІЄНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»
3. Цілі заняття:
3.1. Загальні цілі:
Оцінити засвоєння студентами теоретичні знання, практичні уміння та навички за розділом «Загальні питання гігієни».
3.2. Виховні цілі:
Оволодіти знаннями про гігієну як наукову дисципліну та санітарію, їх мету, завдання, складові частини, значення знання гігієни для лікарів різного профілю.
3.3. Конкретні цілі:
- знати:
1. Теоретичні основи гігієни як галузі медичної науки та практичної діяльності лікаря в об’ємі відповідних розділів рекомендованої літератури, матеріалів лекцій і практичних занять та переліку питань на самопідготовку.
3.4. На основі теоретичних знань з теми:
- оволодіти методиками /вміти/:
1. Визначати і оцінювати:
інтенсивність, профілактичну дозу, бактерицидну ефективність УФ радіації, показники мікроклімату, клімату і погоди, їх вплив на організм та здоров’я населення;
показники природного та штучного освітлення і його вплив на функції зорового аналізатора;
визначити концентрації СО2 в повітрі приміщення і розраховувати необхідні та фактичні об’єм і кратність вентиляції.
Показники доброякостності питної води
2. Відбирати проби повітря для дослідження його запиленості, хімічних, бактеріологічних забруднень, оцінювати результати цих досліджень.
3. Визначити розрахунковим методом за фізико-хімічними властивостями відносно безперечні рівні впливу (ВБРВ) хімічних забруднювачів повітря.
4. Володіти основами запобіжного та поточного санітарного нагляду;
читати та оцінювати архітектурно-будівельні креслення;
користуватися законодавчими, нормативними документами санітарного, санітарно-правового законодавства.
5. Проводити санітарне обстеження комунальних об'єктів санітарного нагляду та їх описання, відбирати проби води, ґрунту для дослідження.
6. Складати санітарне заключення і профілактичні рекомендації про стан комунальних об'єктів на підставі оцінки результатів санітарного обстеження та лабораторного аналізу проб.
4. Матеріали доаудиторної самостійної підготовки (міждисциплінарна інтеграція).
№№
п.п. Дисципліни Знати Вміти
1 2 3 4
1. Попередні дисципліни
фізика,
Знати основні методи, що застосовуються для дослідження зовнішніх чинників
Дослідити стан організму фізичними методами
хімія,
Знати основні методи, що застосовуються для дослідження зовнішніх чинників Дослідити стан організму хімічними методами
біологія,
Знати основні методи, що застосовуються для дослідження зовнішніх чинників Дослідити стан організму біологічними методами
мікробіологія
Знати основні методи, що застосовуються для дослідження зовнішніх чинників Дослідити стан організму
2. Наступні дисципліни
1. пропедевтика терапії
Вплив параметрів довкілля та реакцій
організму на дію чинників, в умовах лабораторного експерименту та
натурних досліджень. Застосовувати методи дослідження зовнішніх чинників,
морфологічні, гістологічні, фізіологічні, біохімічні, клінічні та інші методи
дослідження стану організму
3.
Внутрішньопредметна інтеграція
1. Гігієна навколишнього середовища
2. Гігієна харчування
3. ГДП
4. Гігієна праці
5. Гігієна ЛПУ
6. Війскова гігієна Вплив параметрів довкілля та реакцій
організму на дію чинників навколишнього середовища Оцінити вплив параметрів довкілля та реакцій

5. Зміст теми
Підсумкове заняття (2 академічні години) проводиться в учбових лабораторіях кафедри, оснащених приладами з усіх тем практичних занять розділу “Загальні питання гігієни”.
Кожний студент отримує індивідуальне контрольне завдання.
6. Матеріали методичного забезпечення заняття.
6.1. Завдання для самоперевірки вихідного рівня знань-вмінь /з наданням у кінці блоку завдань еталонів відповідей – задачі II рівня; тести різних типів також з еталонами відповідей/.
Питання для студентів медичних факультетів
винесених на рубіжний контроль № 1
ГІГІЄНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Гігієна як медична наука, її мета, завдання, зміст, профільні гігієнічні дисципліни. Санітарія. Зовнішнє та навколишнє середовище.
Методи гігієнічних досліджень, їх класифікація. Специфічні методи гігієни. Принципи та форми гігієнічного нормування.
Сонячна радіація, її складові елементи та їх властивості
Основні види і механізми біологічної дії УФР – загальностимуююча, пігментостворююча, Д-вітаміностворююча, бактерицидна. Методи і засоби вимірювання інтенсивності УФР – фізичні, фотохімічні, біологічні, розрахункові. Одиниці вимірювання інтенсивності УФР, що використовуються при цих методах.
Порушення здоров’я і захворювання, пов’язані з дефіцитом УФ радіації. Основні симптоми “сонячного голодування” та показання для профілактичного опромінення УФР.
Гігієнічні вимоги до природного освітлення приміщень. Зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на рівень природної освітленості приміщень. Показники та нормативи природного освітлення приміщень різного призначення.
Методика оцінки природного освітлення приміщень геометричними методами при запобіжному і поточному санітарному нагляді (визначення світлового коефіцієнта, кута падіння, кута отвору, коефіцієнта заглиблення приміщення)
Методика оцінки освітлення приміщень світлотехнічним методом. Вимірювання освітленості люксметром. Визначення фактичного коефіцієнта природного освітлення при запобіжному (метод Данилюка) та поточному санітарному нагляді.
Гігієнічне значення штучного освітлення для побуту, відпочинку, виробничої діяльності населення. Методика оцінки.
Порівняльна гігієнічна характеристика різних джерел штучного освітлення (переваги та недоліки ламп розжарювання і люмінесцентних ламп).
Визначення поняття “мікроклімат” і фактори, що його формують.
Температура повітря, радіаційна температура, їх гігієнічне значення, методи та засоби вимірювання (термометри, термографи).
Вологість повітря, його показники: абсолютна, максимальна, відносна вологість, фізіологічна відносна вологість, дефіцит насичення, фізіологічний дефіцит насичення, точка роси та їх гігієнічне значення.
Прилади для визначення вологості повітря, (станційний психрометр Августа, аспіраційний психрометр Ассмана, гігрометр, гігрограф, принципи їх роботи).
Фізичні основи руху повітря. Значення сонячної радіації та типу поверхні Землі у виникненні вітрів. Гігієнічне значення руху атмосферного повітря, його вплив на формування клімату, погоди, чистоту атмосфери.
Використання панівних напрямків вітрів у запобіжному санітарному нагляді за будівництвом поселень, промислових підприємств, місць відпочинку. “Роза вітрів”.
Значення руху повітря приміщень в формуванні мікроклімату. Методи та засоби вимірювання напрямку і швидкості руху повітря.
Комплексні методи визначення впливу параметрів мікроклімату на організм (кататермометрія, еквівалентно-ефективні та результуючі температури), їх визначення та гігієнічна оцінка.
Охолоджуючий мікроклімат та його вплив на організм людини. Фізіологічні реакції та захворювання, які ним обумовлені.
Нагріваючий мікроклімат та його вплив на організм людини. Умови, що призводять до перегрівання. Фізіологічні та патологічні прояви гострого та хронічного перегрівання. Сонячний, тепловий удар. Профілактика перегрівання.
Фізіологічні і патологічні реакції здорової та хворої людини на вплив клімату. Акліматизація.
Погода, визначення поняття. Погодоформуючі та погодохарактеризуючі фактори.
Джерела забруднення приміщень і атмосфери пилом. Класифікація пилу за походженням, способом утворення, дисперсністю, формою пилинок, хімічним складом, розчинністю у воді тощо.
Властивості, від яких залежить шкідлива дія пилу на організм людини. Поведінка пилу у повітрі (закони Джібса і Стокса), закономірності проникнення в дихальні шляхи.
Методи та засоби визначення запиленості повітря седиментаційно- і аспіраційно-вагові та лічильні.
Хімічний склад атмосферного повітря і його вплив на організм людини. Гігієнічне значення азоту, кисню, двоокису вуглецю, вологості повітря.
Джерела забруднення атмосферного повітря хімічними забруднювачами (природні, транспортні, виробничі), їх гігієнічне значення. Смог.
Визначення концентрації СО2 у приміщеннях експресним методом Лунге-Цеккендорфа в модифікації Прохорова. Гранично допустимі концентрації СО2 в приміщеннях як санітарного показника забруднення повітря продуктами життєдіяльності організму та як забруднювача виробничих приміщень.
Природна вентиляція приміщень, її гігієнічне значення та засоби підсилення.
Штучна (примусова) вентиляція приміщень (припливна, витяжна, припливно-витяжна), її технічне забезпечення. Необхідний і фактичний об’єми та кратність вентиляції, їх гігієнічне обґрунтування.
Порівняльна характеристика джерел прісної води, особливості формування. Фізіологічне, гігієнічне, народногосподарське значення води.
Загальні вимоги до відбору проб води при оцінці якості водопостачання (органолептичних показників, показників хімічного складу, радіаційної та епідеміологічної безпеки,).
Класифікація природних джерел водопостачання, умови формування води в них та їх порівняльна гігієнічна характеристика. Охорона водоймищ ( зони санітарної охорони ).
Самоочищення води відкритих водойм, його сутність та гігієнічне значення, показники самоочищення. Очищення стічних вод.
Органолептичні показники якості води, методи їх визначення та одиниці вимірювання.
Хімічні показники, що характеризують склад природних вод, методи їх визначення та одиниці вимірювання.
Бактеріологічні показники якості води (прямі – збудники хвороб та санітарно-показові – мікробне число, колі-титр, колі-індекс), методи їх визначення та гігієнічне нормування.
Інфекційні захворювання, збудники яких передаються через воду. Особливості водних епідемій, їх профілактика.
Гео- та біогельмінтози, найпростіші та інші збудники, в механізмах передачі яких приймає участь вода відкритих водойм.
Захворювання неінфекційного походження, обумовлені вживанням недоброякісної води та засоби їх профілактики.
Тестові завдання
 Розділи - органолептика води, прилади / методи, вентиляція штучна, застере над, поточний на-р, обстеження водо-ка,проби води, хім води, бак води, температура / вологість, кататермометр, комплексна оцінка, природне освітлення, Штучні освітлення, пил, сірчистий ангедрід, вентиляція природна
Дата -  2014
 
1. Назвіть на скільки класів розділені поверхневі джерела залежно від якості води і методів водопідготовки:
A. На 3 класу
B. На 2 класу
C. На 8 класів
D. На 4 класу
E. На 10 класів
2. Які фактори впливають на рівень природної освітленості приміщень:
A. Мі кробіологіческіеB. Хімічні
C. Фізичні та фізіологічні
D. Радіологічні
E. Зовнішні й внутрішні
3. Для визначення колі-індексу використовують метод .....
A. метод хроматографії
B. визначення методом підрахунку загального числа колонії ммікроорганізмов
C. метод фільтрації через мембрану
D. посів різних кількостей досліджуваного матеріалу на щільні поживні середовища
E. бродильний метод
4. Мінімальний обсяг вентиляції на одного чоловека в лікарняних палатах та в навчальних приміщеннях повинен становити .....
A. 10 м 3 / год
B. 100 м 3 / год
C. 50 м 3 / год
D. 30 м 3 / год
E. 20 м 3 / год
5. Наведіть класифікацію пилу в залежності від способу утворення:
A. Аерозолі розчинення
B. Аерозолі кондукції
C. Аерозолі
D. Аерозолі дезінтеграції
E. Аерозолі освіти
6. Ука жіть основні причини погіршення самопочуття людей в приміщенні, яке погано вентилюється:
A. Накопичення інертних газівB. Концентрація вуглекислого газу
C. Накопичення антропотоксинів
D. Гіперіонізація повітряE. Підвищення концентрації азоту
7. Одиницями виміру інтенсивності запаху є .....
A. мг / л (по каоліну)
B. бал
C. градус Pt-Co шкали
D. інтенсивність рівня
E. см
8. Для проведення гігієнічного аналізу необхідно відібрати проби води з місцевого шахтного колодязя селища П.Яким приладом згідно гігієнічних вимог слід відібрати воду з того джерела?
A. Насосом
B. Барометром
C. Бутирометри
D. батометр
E. аспіратор
9. Для скороченого аналізу води відібрали 3 л води з місця, з якого планується відбір води д ля потреб водоспоживання. При транспортуванні води з місця водозабору до лабораторії минуло й 8 годин. Температура води у временя транспортування 16 о С. Органолептичні властивості води визначали протягом 30 хв після відбору. Які порушення мали місце п ри відборі проб води?
A. Порушені терміни дослідження органолептичних властивостей води
B. Відібрано недостатньої кількості води
C. Порушений температурний режим транспортування води в лабораторію
D. Невірно обрано місце відбору води на аналіз
E. Порушень не про бнаружено
10. Назвіть, хто був засновником і першим професором гігієни в Україні:
A. Г.В.Хлопін
B. О.П.Доброславін
C. О.О.Мінх
D. В.А.Субботін
E. Ф.Ф.Ерісман Р' a
11. При вимірюванні температури води, термометр опускають у воду н а .........
A. 60 хв
B. 5-8 хв
C. 15-20 хв
D. 1-3 хв
E. 3-5 хв
12. Назвіть метод оцінки комплексного впливу мікрокліматичних факторів на організм людини:
A. Визначення середньої температури приміщення за минулу добу
B. Спирография
C. Опреде ление результуючої температури
D. Дослідження з приминением методу термографії
E. Перепад температури по вертикалі
13. Назвіть величини швидкості руху повітря, які можна визначити за допомогою чашкового анемометра:
A. Від 1,0 до 50 м / сB. 10- 12 м / сC. Від 0,8 до 80 м / сD. Від 1,2 до 40 м / сE. 20-40 м / с14. Який метод використовується для вивчення здоров'я населення:
A. Епідеміологічний метод
B. Метод санітарної освіти
C. Метод гігієнічного експерименту
D. Метод санітарного обстеження
E. Метод санітарної експертизи
15. Планується будівництво багато профільнихбольніц в одному з централізованих районів міста .Який тип забудови найбільш доцільна вданому випадку?
A. Централізований
B. децентралізоване
C. Центру лізованних-блоковий
D. Змішаний
E. Блочний
16. Який основний метод дослідження у своїй роботі використовує санітарний лікар:
A. Метод санітарного обстеження
B. Метод гігієнічного експерименту
C. Метод санітарної освіти
D. епідеміологічної ий метод
E. Метод санітарної експертизи
17. При обгрунтуванні розміру 2-го поясу зони санітарної охорони джерел водопостачання враховується тривалість звільнення води від бактеріальних забруднень. За який період звільняються від бактеріальних забруднень підземні води?
A. 5 дібB. 400 дібC. 50 дібD. 3 доби
E. 200 діб18. Назвіть прилад, який використовується для визначення швидкості руху повітря:
A. Флюгер
B. Гигрометр
C. кататермометр
D. Електротермометрія
E. Барограф
19. Працівниця птахофабрики має трудовий стаж за фахом 18 років. Виникненню, якої патології можуть сприяти умови роботи, яка характеризується високим вмістом органічної пилу?
A. мезотеліома плеври з подальшим розвитком токсоплазмоз а
B. силікоз або антракоз
C. антракоз
D. екзогенний алергічний альвеолітE. токсоплазмоз
20. При проведенні очисних робіт в шахті концентрація вугільного пилу в повітрі робочої зони складає 450 мг / м 3 (ГДК - 10 мг / м 3). Розвиток, якого професі іонального захворювання органів дихання можливо у гірників очисного вибою?
A. Антракоз
B. Талькоз
C. Алергічний ринофарингит
D. Сидероз
E. біссіноз
21. Вкажіть вміст СО 2 у видихуваному повітрі:
A. 0,5 - 1%
B. 10 - 12%
C. 4%
D. 0,01-0,04
E. 0,03%
22. В супровідному документі, який додається до проби, наводяться такі дані, крім:
A. Дата відбору проби (рік, місяць, число, час), найменування та місце розташування джерела
B. Вік, стать особи, яка відправила пробу
C. Температур а води
D. Метеорологічні умови
E. Посада та місце роботи особи, що направляє
23. Які води в найбільшій мірі випробовують забруднення комунальними та промисловими викидами?
A. поверхневі і підземні верховодки
B. підземні, поверхневі Артез іанскіе
C. підземні міжпластові
D. підземні, поверхневі артезіанські
E. атмосферні, поверхневі
24. Яка зона організується безпосередньо в місці водозабору з відкритих водойм?
A. обмежень
B. суворого режиму
C. обстежень
D. спостережень
E. комунальна
25. Інтенсивність запаху з оцінкою - дуже слабка, можна охарактеризувати як ....
A. Запах помічається споживачем, якщо звернути на це його увагу
B. Запах не відчувається споживачем, але виявляється при лабораторному дослідженні
C. За пах не відчувається
D. Запах звертає на себе увагу і змушує утриматися від пиття
E. Запах легко помічається і викликає несхвальний відгук про воду
26. З метою оцінки природної освітленості приміщення при проведенні поточного сан.надзора определя ют світловий коефіцієнт. Що означає цей коефіцієнт?
A. Відношення площі заскленої поверхні вікон до площі підлоги
B. Відношення площі робочої поверхні до площі підлоги
C. Відношення площі заскленої поверхні вікон до площі робочої повер хностиD. Відношення площі вікна до площі підлоги
E. Відношення рівня внутрішньої освітленості зовнішньої
27. Підвищені вмісту сульфатів погіршують органолептичні властивості води і надають фізіологічний вплив на організм людини - ...
A. володіють судорожними властивостями
B. володіють гематотоксичність властивостями
C. мають канцерогенні властивості
D. мають в'яжучими властивостями
E. володіють проносними властивостями
28. Концентрація кисню у видихуваному повітрі ....
A. 10%
B. 78%
C. 21%
D. 20, 9%
E. 16,3%
29. Що мається на увазі під визначенням «дебіт» джерела:
A. Об'єм води (м 3)
B. Ширина потоку
C. Глибина (м, км)
D. Потужність (л / ч)
E. Швидкість течії (км / ч)
30. Вкажіть, яку систему штучної вентиляції необхідно пред угледіти під час проектування операційного блоку лікарні
A. Припливно-витяжну вентиляцію з перевагою витяжки повітря
B. Обмінну вентиляцію
C. Витяжну вентиляцію
D. Припливно-витяжну вентиляцію з перевагою припливу повітря
E. Припливну вентиляцію
31. При визначенні ступеня забрудненості води відкритих водойм (річок, ставків, озер) яйцями гельмінтів проби води відбирають в об'ємі ......
A. не менше 5 л
B. 3-5 л
C. не більше 3 л
D. 10 - 15 л
E. 7-8 л
32. Перелічіть захворювання, які можу т передаватися через воду все, крім:
A. Вірусні захворювання
B. Захворювання, обумовлені фізичними якостями води
C. Захворювання, обумовлені хімічним складом води
D. Протозойні захворювання
E. Інфекційні хвороби бактеріальної природи
33. За пах за характером поділяють на дві групи, до запахів природного походження відносяться, все, крім:
A. трав'янистий
B. землистий
C. хлорний
D. торф'яної
E. гнильний
34. Існують кілька методів визначення прозорості води, один з яких ....
A. За хресту
B. За квадрату
C. нагрів воду в колбі до температури 60 ° С, або опустивши колбу в гарячу воду
D. За межах
E. за характером і інтенсивності
35. Назвіть показники геометричного методу оцінки природного освітлення:
A. Психрометричний кое ффіціентB. Коефіцієнт поглиблення
C. Коефіцієнт кореляції
D. Коефіцієнт природної освітленості
E. Коефіцієнт аерації
36. У складі атмосферного повітря кисень становить (об%): .....
A. Кисень 20,9
B. Кисень 36
C. Кисень 40
D. кислоро д 16
E. Кисень 19,2
37. Непрямим показником санітарного стану повітря закритих приміщень є:A. іонний склад повітря
B. бактеріальне забруднення повітря
C. хімічний склад повітря
D. концентрація кисню
E. концентрація двоокису вуглецю да
38. Мірою прозорості служить .......
A. обьем товщі води
B. висота стовпа води
C. за розміром циліндра
D. кількість мг / м 3
E. літри
39. У місті А. виявлено зростання інфекційної захворюваності.  Укажіте метод вивчення інфекційної заболеваемості.Р' a
A. Санітарної експертизи.
B. Гігієнічного експерименту.
C. Санітарного описи.
D. Інструментальний.
E. Епідеміологічний.
40. При читанні ситуаційного плану необхідно оцінити:
A. Рельєф місцевості, напрям панівних вітрів, висоту над рівнем моря
B. Відстань від будівель до проїжджої частини
C. Відстань між будівлями
D. Елементи санітарно-технічного обладнання та функціональне зонування
E. Конфігурацію ділянки забудови
41. Вкажіть один із способів знебарвлення води:
A. хлоровану ие
B. озонування
C. кип'ятіння
D. відстоювання
E. додавання солей натрію
42. Назвіть методи, використовувані для визначення вмісту пилу в повітрі:
A. Хроматографический, ергономічний, клінічний
B. Ергономічний
C. Фотометричний
D. Колориметр ическийE. Лічильний, ваговій
43. Загальна жорсткість - це:
A. жорсткість води, яка обумовлена ​​гідрокарбонатами Са і М g
B. жорсткість води, яка обумовлена ​​сульфатами Са і М g
C. жорсткість води, що усувається в часі кип'ятіння.
D. жорсткість не кип'ячу еной води
E. жорсткість води після кип'ятіння
44. Системи вентиляції можна класифікувати за сферою дії на ....
A. припливні
B. механічні
C. загальнообмінні
D. канальні
E. необхідні
45. Визначення поняття "напрям вітру":
A. Показник кат атермометраB. Орієнтація флюгера
C. Показник анемометра
D. Сторона горизонту, звідки дме вітер
E. Роза вітрів
46. ​​До ІІІ класу відносяться поверхневі джерела:
A. джерела з більш каламутною і забарвленою водою, яка має відчутний природний запах, містить незначно більше легко окислюється, особливо органічних речовин, більш високий вміст заліза
B. з маломутной і малокольорових водою, яка не має запаху, містить незначну кількість легко окислюється, в тому числі органічних вещест в, яка має незначне підвищення вмісту заліза
C. прийнятні традиційні методи обробки: для видалення планктону - мікрофільтрація, для освітлення і знебарвлення - коагуляцію з відстоюванням і подальшим фільтруванням, коагуляцію з двохстах пенчатой
D. може бути перероблена на доброякісну питну шляхом фільтрування без коагуляції або із застосуванням невеликих доз коагулянту і знезараженням
E. якість води яких не може бути доведено до вимог ГОСТу 2874-82 за допомогою Традицій нних методів очистки
47. Назвіть показники мікроклімату, які враховуються при визначенні еквівалентно-ефективних температур (Еет):
A. Вологість повітря, атмосферний тиск
B. Радіаційна температура, атмосферний тиск
C. Вологість повітря, ті мпературі повітря, швидкість руху повітря
D. Вологість повітря, температура повітря
E. Вологість повітря, швидкість руху повітря
48. Колі-титр - обьем води, в якому міститься одна кишкова паличка, для водопровідної води має становити - .....
A. не менше 300
B. не менше 100
C. не менше 500
D. не менше 200
E. не менше 400
49. В повітрі робочої зони ливарника присутній аерозоль конденсації розміром пилових часточок 2 нм (90%), 2-5 нм (2%), вище 5 нм (6%), до 2 нм (близько 2%). Охаракте різуйте дисперсність пилу.
A. Туман
B. середньодисперсні
C. Мелкодисперсная
D. Ультрамелкодісперсная
E. крупнодісперсной
50. Доставку проб питної води здійснюють .....
A. на автомобілі
B. шляхом заморожування води на окремі порції
C. обов'язково досліджують на місці відбору
D. в контейнерах-холодильниках
E. в спеціальтних термосумках
51. Інтенсивність смаку і присмаку при оцінці - слабка, можна охарактеризувати таким чином ....
A. Смак і присмак звертає на себе увагу і змушує утриматися від пиття
B. Смак і присмак помічаються споживачем, якщо звернути на це його увагу
C. Смак і присмак звертає на себе увагу і змушує утриматися від пиття
D. Смак і присмак не відчуваються
E. Смак і присмак не відчуваються споживачем, але виявляю ться при лабораторному дослідженні
52. Назвіть показники світлотехнічного методу оцінки природного освітлення:
A. Коефіцієнт природної освітленості
B. Коефіцієнт кореляції
C. Психрометричний коефіцієнт
D. Коефіцієнт заглиблення
E. Коеффіціе нт аерації
53. Ступінь вмісту фтору в питній воді відповідна оцінці - дуже низька, характеризується такими клінічними проявами в організмі ....
A. флюороз, як правило, в легкій формі уражено до 30-40% населення.
B. Захворюваність кар іесом мінімальна. Легкі форми флюорозу у 20% населення.
C. Ураженість населення карієсом близька до мінімальної.
D. виражених клінічних проявів не має
E. Ураженість населення карієсом зубів в 3-4 рази більше, ніж при оптимальному вмісті фтор а. У дітей затримка окостеніння і дефекти мінералізації кісток. Плямистість емалі зубів I ступеня у 1-3% нас
54. Назвіть нормативні величини радіаційної температури для житлових приміщень:
A. 24 ° СB. 20 ° СC. 21-22 ° СD. 18-20 ° СE. 20-22 ° С55. Назвіть прилад для вимірювання освітленості:
A. Ультрафіолетометр
B. піранометра
C. Радиометр-рентгеномет
D. біодозиметра
E. Люксметр
56. Для повного аналізу води відібрали 10 л води нижче місця, з якого планується відбір води для потреб водоспоживання. При транспортуванні води з місця водозабору до лабораторії пройшло 2 години., Температура води у временя транспортування 4 ° С. Органолептичні властивості води визначали протягом 10 хв після відбору.Які порушення мали місце при відборі проб води?
A. порушиться ний не виявлено
B. Невірно обрано місце відбору води на аналіз
C. Порушені терміни дослідження органолептичними властивостями води
D. Порушено правила транспортування води в лабораторію
E. Відібрано недостатньої кількості води
57. Принцип роботи апарату Мигунова:
A. Седиментаційних
B. Реверсивний
C. Циркуляційний
D. Аспіраційний
E. Сорбційний
58. Правильно назвіть вид кататермометра:
A. Електричний
B. Спиртовий
C. Циліндричний Хілла
D. Резервуарний
E. Кульовий з насадкою
59. Вкажіть основних зас е види джерел водопостачання:
A. Дистильована вода і інфільтраційна вода
B. Поверхневі водні об'єкти, атмосферна вода, тала вода
C. Підземні води, поверхневі водні об'єкти, атмосферна вода
D. Морська вода, Океанічна вода
E. Під земні води, мінеральна вода
60. Біогеохімічні провінції з нестачею йоду в природних середовищах розташовані в таких районах, все, крім
A. Одеська область
B. на Кавказі (Сванетія)
C. Полтавська область
D. в Середній Азії
E. в Карпатах
61. Основне завдання санітарно-топографічного обстеження джерела води ???
A. наявність під'їздів і засобів водозабору з поверхневих водойм
B. складається карта-схема взаиморасположения джерела води і забруднюючих об'єктівC. визначають в джерелі води соді іржання хлоридівD. з'ясування можливих джерел забруднення води
E. стан технічного обладнання джерела води
62. Чисте повітря житлових приміщень за загальною мікробної обсіменіння характеризируется таким показником ....
A. ОМО до 2000 кл / м 3
B. Коллі-титр 3
C. Гемолітичний стрептокок до 15 кл // м 3
D. Окислюваність 4 мг / м 3
E. Коллі-титр 100
63. Назвіть прилад, який використовується для визначення температури повітря:
A. кататермометр
B. Гигрометр
C. Термограф
D. Барограф
E. Гігрограф
64. Основні системи забудови лікувальних установ все, крім:
A. Централізовано-блочна
B. Відкрита
C. Змішана
D. Централізована (компактна)
E. Децентралізована (павільйонна)
65. Деякі з розвиваються у воді мікробів є розповсюджувачами «водних і нфекцій», до числа яких відносяться такі збудники, все, крім ....
A. дизентерії
B. паратиф
C. палички сибірської виразки
D. черевний тиф
E. холера
66. особливості процесу осідання аеросуспензій і крупнодисперсних аерозолів полягає в тому, що вони відбуваються ......
A. осідають, а знаходяться в стані броунівського руху, так як сили опору повітря для них більше сил гравітації
B. осідають з постійною швидкістю: сили гравітації при цьому врівноважені з силами опору повітря
C. осідання не відбувається
D. з замедленіемс, оскільки сили гравітації (земного тяжіння) діють на них значно слабкіше, через незначну маси
E. з прискоренням, оскільки сили гравітації (земного тяжіння) діють на них значно сильніше, ніж опір повітря
67. Який метод дослідження передбачає використання проведення експерименту в реальних умовах
A. Метод санітарної освіти
B. Епідеміологічний метод
C. Метод натурного гігієнічного експерименту
D. Метод санітарної експертизи
E. Метод санітарного обстеження
68. Основні чинники, визначають вибір і можливість використання джерела водопостачання, все, крім:
A. Ступінь надійності вододжерела в санітарно-гігієнічному відношенні
B. Доступність вододжерела
C. Зручність транспортних шляхівD. Ступінь схильності вододжерела до впливу факторів навколишнього середовища
E. водоємні вододжерела
69. Води з яких вододжерел є найбільш доступним для водокористувача?
A. підземні а ртезіанскіе
B. підземні міжпластові
C. підземні верховодки
D. атмосферні
E. поверхневі
70. Основні шляхи профілактики біогеохімічних ендемій все, крім:
A. Використання кліматотерапії
B. Збагачення мінеральних добрив мікроелементами
C. Упот ребленіе в їжу море - продуктів
D. Використання фармацевтичних препаратівE. Додавання мікроелементів в питну воду
71. Найбільш важливими властивостями пилу для її гігієнічної оцінки є, все, крім:
A. Колірні характеристики
B. Розчинна сть
C. Біологічна активність
D. Хімічний склад
E. Дисперсність
72. Біохімічні процеси протікають в пробах води можна уповільнити, охолодивши воду до температури ......
A. 4 - 5 ° СB. 0 - (-2) ° С
C. 0 ° СD. 16 ° СE. 10 -12 ° С73. Вкажіть нормативи влаж ності приміщення в житловому приміщенні на які потрібно орієнтуватися при проведенні поточного сан.надзора:
A. Оптимальна 40-60%
B. Оптимальна 30-70%
C. Допустима 50%
D. Оптимальна 10-90%
E. Оптимальна 20-80%
74. Основні гігієнічні показники, кото риє характеризують якість вентиляції приміщень все, крім:
A. Повітряний куб
B. Концентрація вуглекислого газу
C. Концентрація кисню
D. Об'єм вентиляції
E. Кратність обміну повітря
75. Дайте визначення поняттю "тепловий удар":
A. Інфекційне з аболеваніе
B. Перевага теплопродукції над тепловіддачею
C. алергічні захворювання
D. Перевага тепловіддачі над теплоутворення
E. Результат дії ультрафіолетового випромінювання
76. Основи другого етапу попереджувального нагляду все, крім:
A. Про формленія технічного паспорта
B. Експертиза технічно-будівельних робочих креслень
C. Експертиза генерального плану
D. Оформлення санітарного паспорту
E. Експертиза проектних матеріалів
77. Дайте визначення поняття "роза вітрів":
A. Образне изображ ение вітрів на певній території
B. Напрямок вітру в певну пору року
C. Наочне зображення вітрів на певній території
D. Малюнок напрямку вітруE. Графічне зображення повторюваності вітрів за рік в даній місцевості
78. Рез кий перехід при користуванні від м'якої води до жорсткої, а іноді і навпаки, може викликати у людей ...
A. патологію з боку видільної системи
B. блювоту
C. рак ШКТ
D. пневмонію
E. диспепсію
79. Який з наведених показників характеризує інтенсівнос ть процесів самоочищення води
A. аміак
B. БПК
C. хлориди
D. індекс БГКП
E. окислюваність
80. Відбір проб для оцінки запиленості можна здійснити методом ....
A. методом фронтальних зрізівB. методом конверта
C. методом горізонтальниз зріз
D. розрахунковим методом
E. методом снігових проб
81. Робочі постійно працюють в підвальному приміщенні при електріческом освещеніі. При медичному обстеженні у них виявлено функціональні порушення, пов'язані із зміною добових біоритмів. Визначте причину зрад еній в організмі рабочіх.
A. Робота в підвальному приміщенні.
B. Порушення режиму праці та відпочинку.
C. Надмірна фізичне навантаження.
D. Дія штучного освітлення.
E. Відсутність природного освітлення в приміщенні.
82. Назвіть нормативи мистецтві нного освітлення навчальних приміщень:
A. Лампи розжарювання 150 лк  
B. Лампи розжарювання 1000 лк
C. Лампи розжарювання 100 лк
D. Лампи розжарювання 2000 лк
E. Лампи розжарювання 500 лк
83. В основному для виділення бактерій і підрахунку загального мікробного числа ісп Ользен метод ....
A. Посів досліджуваної води
B. Метод фільтрування
C. Метод коагуляції
D. Метод Гаусса (СЛАР)
E. Фільтрації через мембрану
84. Архітектурно-будівельні креслення передбачають розгляд наступних позицій, крім:
A. Фасад будівлі
B. Вертикальний розріз будови
C. Складні розрізи
D. Орієнтація фасадівE. Щільність озеленення
85. Назвіть форми санітарного нагляду, які використовують в гігієні,:
A. Попереджувальний, Поточний
B. Поглиблений, Позаплановий, Періодичний
C. Постійні ї щоденний
D. Щоденний, Щоквартальний
E. Плановий, Попередній
86. Світловий коефіцієнт - це:
A. відношення площі одного вікна до площі підлоги
B. відношення освітленості в приміщенні і поза
C. відношення природної освітленості всередині приміщення до площ аді статі
D. відношення площі заскленої поверхні вікон до площі підлоги
E. відношення площі всіх вікон до площі підлоги
87. Проблемою вплив на здоров'я людей органолептичних властивостей води займався ....
A. Авіцена
B. Макс Ф. Петенкофер
C. І. П. Павлов а
D. професор Суботін
E. Г.В. Хлопин
88. Кратність повітрообміну в житлових кімнатах, навчальних приміщеннях і палатах лікувально - профілактичних закладів повинно становити .....
A. 1 раз на годину
B. 1 - 2 рази на годину
C. 1 - 3 рази на годину
D. 2 - 3 рази на годину
E. 4 рази на годину
89. Виберіть, з нижче перерахованого, найбільш агресивний вид пилу:
A. Мучна пил пов'язана з цукровою пилом
B. Талькова пил
C. Пил, що містить двоокис кремнію у вільному стані:
D. Металева пил, що містить метал в окисленому   стані
E. Деревний пил, особливо хвойних порід
90. Вміст кисню в повітрі, що видихається, становить:
A. 17 - 18%
B. близько 16%
C. 10 - 12%
D. 20,9%
E. близько 25%
91. Вміст СО 2 в чистому атмосферному повітрі має становити ...
A. 0,0 01-0,01%
B. 0,01-0,02%
C. 1-2,5%
D. 0,03-0,04%
E. 0,1-0,44%
92. Вкажіть концентрацію СО 2, при якій повітря житлових приміщень вважається чистим (%):
A. До 0,1
B. До 6
C. До 0,15
D. До 10
E. До 0,07
93. Назвіть основні гігієнічні вимоги до осв ещене приміщень:
A. Повинно забезпечувати загальностимулюючі вплив на організм
B. Повинно бути розсіяне
C. Повинно забезпечувати бактерицидну дію
D. Повинно бути естетично привабливим
E. Не повинно погіршувати хімічних і фізичних якостей повітряно ї середовища
94. Який з наведених показників свідчить про фекальне забруднення води:
A. титр-колі
B. санітарне число
C. титр-анаеробів
D. окислюваність
E. загальне мікробне число
95. переборні, або гідрокарбонатна, жорсткість - це ...
A. жорсткість до іпяченой води протягом 1 год, яка обумовлена ​​наявністю хлоридів і сульфатів Са 2 + і Mg2 +, не випадають в осад
B. жорсткість до 3,5 мг-екв / л (+10 °)
C. властивість води, обумовлене наявністю так званих солей жорсткості, т.е. всіх солей кальцію і магнію я в сирій воді (сульфатів, хлоридів, карбонатів, гідрокарбонатів та ін.)
D. жорсткість, обумовлена ​​присутністю гідрокарбонатів і карбонатів Са + і Mg +, розчинених у сирій водіE. обумовлена ​​гідрокарбонатами Са + і Mg +, які під час кип'ятіння води пр евращаются в нерозчинні карбонати
96. Проби води, при радіологічному дослідженні, повинні бути піддані дослідженню протягом строків, зазначених в Гості, не більше .......
A. 14 діб після відбору
B. 10 діб після відбору
C. 14 годин після відбору
D. 3-5 годин після відбору
E. 24 годин після відбору
97. При відборі проб в одній і тій же точці для різних цілей першими відбирають проби для .....
A. бак. аналізу
B. для всіх аналізів одночасно, а потім розливають по окремих ємностей
C. хім. аналізу
D. на Гельмінтологічний дослідження
E. на радіоактивність
98. Показники якості питної води умовно можна розділити на такі групи, все, крім:
A. радіологічні;
B. органолептичні;
C. бактеріологічні;
D. хімічні;
E. бальнеологічні;
99. Стробоскопический ефект - це:
A. пульсація світла люмінесцентної лампи
B. сприйняття люмінесцентного освітлення як недостатнього при розгляді навіть великих предметів
C. поява множинних контурів предмета рухомій при люмінесцентному освещ енииD. вплив шуму люмінесцентної лампи на центральну нервову систему
E. вплив недостатнього люмінесцентного освітлення на центральну нервову систему.
100. Основні види профілактики:
A. Первинна, вторинна, третинна, другорядна
B. Первинні ая, вторинна
C. Комбінаційно-дискретна
D. Законодавча
E. Адміністративно-примусова
101. Вкажіть межі величин кататермометр (млкал / см * с), при яких у людей сидячій професії визначається оптимальне теплове самопочуття:
A. 3,0 - 4,0
B. 5,0 - 7,0
C. 5,5 - 7,0
D. 1,2 - 1,6
E. 2,4 - 2,6
102. Гігієнічне значення СО 2 в повітрі приміщення:
A. непрямий показник забруднення атмосферного повітря
B. непрямий показник забруднення повітря приміщень відпрацьованими газами автотранспорту
C. регулятор тканинного дихання організуйте
D. непрямий показник антропогенного забруднення повітря приміщень
E. прямий показник забруднення повітря приміщень
103. Фізіологічні функції води: пластична складається .....
A. велика частина води являють ся компонентом макромолекулярних комплексів білків, вуглеводів і жирів і утворює з ними желеподібні колоїдні клітинні і позаклітинні структури
B. доставка клітинам живильних речовин
C. рефлекторну дію на водно-питний режим і деякі физиоло гические функції
D. участь в обміні речовин і енергії - всі процеси асиміляції і дисиміляції в організмі протікають у водних розчинах
E. участь в теплообміні і терморегуляції
104. Число кишкових гельмінтів в 25 дм 3 питної води, що досліджується, має становити не більше:
A. 30
B. 10-30
C. 3
D. відсутні
E. 100
105. Тимчасова жорсткість - це:
A. жорсткість води після кип'ятіння
B. жорсткість води накопичений води
C. жорсткість води, яка обумовлена ​​карбонатами Ca і Mg
D. жорсткість води, котора я обумовлена ​​солями Са і М g
E. жорсткість води, що усувається в часі кип'ятіння.
106. Які об'єкти можна розташовувати в безпосередній близькості від місця водозабору?
A. ніякі
B. об'єкти водозабору і ті, які не забруднюють навколишнє середовище
C. про'екти водозабору та житла для працівників водозабору.
D. об'єкти водозабору
E. об'єкти, які не забруднюють навколишнє середовище
107. Що таке кратність повітрообміну?
A. обсяг вентиляційного повітря
B. відношення кубатури приміщення до обсягу вентиляційного повітря
C. кількість вентиляційного повітря за 1 секD. відношення годинного обсягу вентиляційного повітря до кубатурі приміщення
E. кількість повітря, що припадає на одну людину
108. Назвіть прилад, який використовується для визначення вологості під здуха:
A. Гигрометр
B. Хронорефлексометрія
C. кататермометр
D. Барометр
E. Анемометр
109. При відборі проб води для повторного аналізу необхідно провести замір температури води. Протягом якого часу (годин) це слід зробити?
A. Протягом 24 годин
B. При відборі
C. Протягом 12:00
D. Протягом 2:00
E. Протягом 6:00
110. Назвіть основні зовнішні джерела забруднення повітря приміщень:
A. Комнатная пил
B. Викиди автотранспорту
C. Внутрішні виробничі процеси
D. Перепади ат мосферного тиску
E. Процеси життєдіяльності людини
111. У воді невелику кількість вуглекислого газу, його роль полягає в .....
A. визначають запах води
B. показник антропогенного забруднення
C. визначають пенистость води
D. визначають колір води
E. визначають смак води
112. Необхідна кратність повітрообміну - це кратність, що забезпечує вміст СО 2 в повітрі приміщення на рівні:
A. 0,01%
B. 0,03%
C. 1%
D. 0,1%
E. 0,15%
113. Вкажіть, як можна дослідити напрямок руху в оздуха в приміщенні:
A. Відхиленням полум'я свічки
B. психрометри серпня
C. психрометрами Ассмана
D. Дерев'яним конусом
E. Вимпелом
114. Фактори, що сприяють природної вентиляції приміщень всі перераховані, крім:
A. Витяжні вентиляційні каналиB. Сила вітру поза приміщенням
C. Різниця температур зовнішнього і кімнатного повітря
D. Відносна вологість повітря
E. Наявність дефлекторов на будівлі
115. Смертельна концентрація СО 2 в повітрі становить:
A. 7-8%
B. 10-12%
C. 3%
D. 1%
E. 5%
11 6. Мутність за стандартною шкалою, мг / дм 3, становить не більше ....
A. 0,5
B. 2,5
C. 1
D. 1,5
E. 2,0
117. На підприємстві з виробництва синтетичних миючих засобів почастішали випадки захворювань риніти, фарингіти, дерматитами. В повітрі робочої зони присутня пил миючих речовин. Які особливості дії пилу лежать в основі патогенезу захворювань риніти?
A. загальнийтоксичними
B. Дратівлива
C. Алергічна
D. Канцерогенна
E. фіброгенного
118. Під час розглядання рухомого предмета п ри люмінесцентному освітленні спостерігач зауважив поява множинних контурів даного предмета. Як називається таке явище?
A. Люмінесцентний ефект
B. Ефект інтерференції
C. Фотоефект
D. Стробоскопический ефект
E. Смерковий ефект
119. В пом ещене дитячого саду для оцінки мікроклімату необхідно виміряти швидкість руху повітря. Виберіть прилад для визначення швидкості руху повітря.
A. Люксметр.
B. Чашковий анемометр.
C. кататермометр.
D. Крильчатий анемометр.
E. Актинометр.
120. Налі чие і кількість БГКП у воді свідчить про .....
A. фекального походження забруднення
B. будь-яких хвороботворних бактерій, вірусів, найпростіших і яєць гельмінтів
C. наявності у воді грамнегативних паличок, що не утворюють спор і капсул
D. антропогенном походження забруднення
E. природному походженні забруднення
121. Якому виду джерел води, з гігієнічної точки зору, слід віддати перевагу при виборі джерела водопостачання?
A. озерні і річкові
B. поверхневі водосховища і грун товие води
C. підземні межд - пластові, підземні артезіанські
D. підземні верховодки
E. атмосферні
122. Виберіть один з методів дослідження штучного освітлення в приміщенні:
A. Фізичний
B. Описовий
C. Біохімічний
D. Популяційний
E. З татістіческій
123. турбидиметричним метод визначення каламутності води заснований на прінцепе виявлення .....
A. ослаблення проходить світла
B. хімічного складу
C. светорассеяния у відбитому світлі
D. висоті стовпа води дозволяє читати спеціальний текст
E. органолептичних властивостей
124. Назвіть прилади для визначення температури стін:
A. Пристінний електричний термограф
B. Пристінний кататермометр
C. Універсальний кульовий термометр
D. Пристінний термометр з плоским спірально вигнутим резерву аром
E. Спиртовий термометр
125. Як визначається рівномірність освітлення
A. вимірюють освітленість в 5 точках приміщення і оцінюють шляхом розрахунку коефіцієнта нерівномірності освітленості
B. множать питому потужність ламп (Р) на коефіцієнт (е), який показує, яка кількість люксів дає питома потужність 1 Вт / кв
C. "методом квадрата"
D. не визначають
E. за допомогою електронного люксметра
126. Визначте призначення кататермометра:
A. Визначення охолоджуючої здатності повітря
B. Визначення нагр єва повітря
C. Оцінка температурного режиму
D. Визначення процесу тепловіддачі
E. Оцінка терморегуляції організму
127. До 1 класу віднесено води відповідають таким вимогам:
A. поверхневі джерела, якість води яких не може бути доведено до треб Ован ГОСТу 2874-82
B. містить багато легко окислюється, особливо органічних речовин, значний вміст заліза, високий рівень бактеріальної контамінації та містить багато планктону (100000 кл / см 3)
C. джерела з більш каламутною і забарвленою водою, яка має відчутний природний запах, містить незначну кількість легко окислюється, особливо органічних речовин
D. для очистки такої води прийнятні традиційні методи обробки: для удаленіяпланктонов - мікрофільтрація, для освітлення і обидві сцвечіванія - коагуляцію з відстоюванням і подальшим фільтруванням, коагулят
E. поверхневі водойми з маломутной і малокольорових водою, яка не має запаху, містить незначну кількість легко окислюється, в тому числі органічних речовин, яка має незначне повище
128. Назвіть заходи щодо запобігання несприятливого впливу пилу на організм людини:
A. Гігієнічне нормування
B. Використання захисних фільтрів
C. Застосування конвеєрного виробництва
D. Раціональний режим т руда
E. Раціональний режим відпочинку і праці
129. Реакція для визначення СО 2 за Лунге-Цеккендорфом базується на його взаємодії з ... ??? в присутності фенолфталеїну. При цьому розчин фенолфталеїну, який має рожеве забарвлення в лужному середовищі, післязв'язування CO2 знебарвлюється (кисле середовище).
A. BaCI2
B. Na Н CO3
C. Ba (CO3) 2
D. Ba (OH) 2
E. Na2CO3
130. Назвіть метод визначення концентрації СО 2 в повітрі:
A. Розрахунковий метод
B. Експрес-метод Лунге - Цеккендорфа
C. Аспирационно-ваговій мето дD. Світлотехнічний метод
E. Фотометричний метод
131. Назвіть основні типи мікроклімату:
A. Еквівалентно-ефективний
B. Дискомфортний індиферентний, дискомфортний спастичного типу, дискомфортний гипоксического типу
C. Комфортний, дискомфортний нагревающий, дискомфортний охолоджуючий
D. Результуючий
E. Еквівалентний, еквівалентно-ефективний
132. Розвитку яких порушень сприяє недостатня освітленість
A. помутніння природного кришталика, частини ока, відповідальної за фокусування св етов променів і створення ясного і чіткого зображення
B. перенапруження системи акомодації, розвитку втоми і перевтоми зорового аналізатора
C. процесів руйнування і відновлення зорового пурпура
D. сліпучої дії джерел освеще ня
E. паралельні промені світла, що потрапляють в око, збираються в одну точку (фокусуються) перед сітківкою, а не прямо на її поверхні.
133. Назвіть показник ефективності природної вентиляції:
A. Концентрація вуглекислого газу
B. Рівномірність г Азов складу повітря приміщення
C. Концентрація азоту
D. Кратність обміну повітря
E. Концентрація кисню
134. Кут падіння світлових променів на робоче місце - це:
A. кут між лінією від робочого місця до верхнього краю вікна та світильника
B. кут межд у лініями від робочого місця до верхнього краю вікна та до проекції на вікно верхнього краю протилежного будинку
C. кут між лініями від робочого місця до верхнього і нижнього країв вікна
D. кут междугорізонтальной лине проведеної з робочої поверхні і лін ией до верхнього краю вікна  
E. кут між робочою поверхнею і лінією в проекції на вікно верхнього краю протилежного будинку
135. Перелічіть показники мікроклімату, які використовуються при визначенні результуючої температури (РТ):
A. Вологість возд вуха, температура повітря, швидкість руху повітря, радіаційна температура  
B. Швидкість руху повітря, атмосферний тиск
C. Радіаційна температура, швидкість руху повітря
D. Радіаційна температура, вологість повітря
E. Вологість повітря, т емпература повітря
136. Назвіть межі величин ефективних температур (ЕТ, град) найбільш комфортного теплового самопочуття:
A. 16,2 - 20,0
B. 14,0 - 18,0
C. 17,5 - 22,4
D. 10,0 - 15,0
E. 17,2 - 21,7
137. Назвіть, при поєднанні яких метеорологич еских факторів виникає перегрів організму:
A. Велика швидкість руху повітря, низька температура повітря, оптимальний вміст вуглекислого газу
B. Низька температура повітря
C. Висока температура повітря, низька вологість повітря, високий вміст е вуглекислого газу
D. Висока температура повітря, висока вологість повітря, малу швидкість руху повітря
E. Висока вологість повітря, низький вміст вуглекислого газу
138. Відібрано проби води для визначення азотовмісних сполук. Оскільки в день відбору води не було можливості провести лабораторний аналіз, проби законсервували. Який консервант при цьому слід використовувати?
A. Соляну кислоту
B. Консервант не потрібен
C. Консервувати не можна
D. Азотну кислоту
E. Сірчану кислоту
139. кольорові ость води визначається в:
A. сантиметрахB. мг.екв / дм 3
C. сантиметрахD. балахE. градусах140. До органолептичними лімітуючим показників відносяться нормативи для тих речовин, які викликають ....
A. орієнтовні допустимі рівні (ОДУ)
B. НЕ викликають незадовільну органолептичну оцінку при концентраціях, що знаходяться в межах допустимих значень
C. викликають незадовільну органолептичну оцінку при концентраціях, що знаходяться в межах допустимих значень
D. викликають отлич ную органолептическую оцінку при концентраціях, що знаходяться в межах допустимих значень
E. гранично-допустимі концентрації (ГДК)
141. Назвіть внутрішні фактори, від яких залежить природне освітлення приміщень:
A. Географічна широта
B. Кіль кість дверних прорізів
C. Клімат місцевості
D. Орієнтація вікон
E. Наявність будівель, дерев
142. Назвіть нормативи штучного освітлення в операційній:
A. Лампи люмінесцентні - 5000 лк
B. Лампи люмінесцентні - 300 лк
C. Лампи люмінесцентні - 1000 лк
D. Лампи люмінесцентні - 400 лк
E. Лампи люмінесцентні - 150 лк
143. Мембранні фільтри на яких затримуються бактерії
A. № 5
B. № 4 або № 5
C. № 3 або № 4
D. № 2 або № 3
E. № 1
144. Назвіть нормативи природного освітлення житлових приміщень за даними геометричного методу, на які потрібно орієнтуватися при проведенні поточного сан.надзора:
A. Проекція небосхилу: не більше 2
B. Коефіцієнт поглиблення: не менше 2
C. Світловий коефіцієнт: 1:10 - 1:15
D. Світловий коефіцієнт: 1: 6 - 1: 8
E. Світловий кое ффіціент: 1: 2 - 1: 4
145. В лікувальному закладі почастішали випадки внутрішньолікарняних інфекцій. Виникла необхідність в проведенні досліджень по встановленню причин та розробці заходів щодо поліпшення умов перебування хворих.Виберіть метод гігієнічни ких досліджень.
A. Інструментально-лабораторний.
B. Фізіологічний.
C. натурного експерименту.
D. Гігієнічного експерименту.
E. Санітарно-статистичний
146. Для короткого санітарно-хімічного аналізу відбирають ..... л. води на дослідження:
A. 1 л
B. 5 л
C. 0,5 л
D. 0,1 л
E. 3 л
147. Окислюваність питної води не повинна перевищувати, мг / дм 3:
A. 10
B. 4
C. 8
D. 5-8
E. 5
148. Назвіть основні періоди розвитку гігієни як науки:
A. Промисловий, постіндустріальний
B. Гігієна Київської Русі
C. Е мпіріческій, експериментально-науковий
D. Революційний, еволюційний
E. Ергономічний
149. Що таке   - швидкість зорового сприйняття
A. час, протягом якого відбувається усвідомлення деталей об'єкта, який розглядається
B. час, на протязі і якого відбувається усвідомлення деталей виконуваної роботи
C. час
D. інтегральна функція зорового аналізатора
E. функція колірного відмінності (сприйняття)
150. Основні документи проектів будівництва лікувально-профілактичних закладів все ніжеперечі слена, крім:
A. Паспортна частина
B. Пояснювальна записка
C. Ситуаційний план
D. План населеного пункту
E. Генеральний план
151. Непрямі санітарно-мікробіологічні показники, це .....
A. Загальне мікробне число (ОМЧ) і зміст санітарно-по казательность мікроорганізмів
B. термотолерантні коліформні бактерії і загальні коліформних бактерії ?? (Сімейства Enterobacteriaceae)
C. Загальне мікробне число
D. Спори сульфітредукуючих клостридий
E. Санітарно-мікробіологічні та санітарно-хімічні пок азателі
152. Назвіть ознаки комфортного теплового самопочуття людини:
A. Механізми терморегуляції є напруженими
B. Відсутність напруженості механізмів терморегуляції  
C. Знижена працездатність
D. Знижені функціональні можливості ц ентральной нервової системи
E. Організм лабільний до дії факторів навколишнього середовища
153. З штучного водоприймача (басейн і т.п.) Пробу відбирають .....
A. над поверхнею води
B. з придонного шару
C. з труби яка наповнює
D. під поверхно стю води
E. нецеліобразно відбирати пробу
154. Яким чином мають бути розташовані водопровідні труби відносно каналізаційних?
A. на відстані не менше 0,5 м
B. вище
C. на відстані не менше 40 м
D. нижче
E. на відстані не менше 2 м
155. Коефф іціент природної освітленості - це:
A. відношення природної освітленості всередині приміщення до площі підлоги.
B. відношення площі вікон до площі підлоги
C. процентне відношення горизонтальної освітленості в приміщенні до освітленості зовні
D. природна освітленість, яка припадає на площу 1 м 2
E. щільність світлового потоку на освітлюваної поверхні
156. Вкажіть, за допомогою чого можна визначити силу вітру:
A. 12-бальна шкала Бофорта
B. Характеристика вітру
C. Штифт флюгера
D. 10-бальна шкала
E. Індивідуальний графік157. Одиниці, в яких нормується колі-титр це .....
A. мл
B. мг
C. градуси
D. см
E. дм 3
158. Для отримання репрезентативних проб при відборі води з водопровідних мереж дотримуються наступні правила, всі, крім ....
A. при відбір е проб вода повинна повільно текти в пробовідбірної ємність до її переповнення
B. для відбору не використовують кінцеві ділянки водопровідних мереж, а також ділянки з трубами малого діаметра (менше 1,2 см);
C. обов'язковий відбір проб води на водозабірної станції, для аналізу якості води, що подається в систему водопроводу
D. відбір проб проводять після спуску води протягом 10 - 15 хв - часу, зазвичай достатнього для поновлення води з накопиченими забруднювачами;
E. для відбору використовують, по можливості, ділянки з турбулентним потоком - крани поблизу клапанів, вигинів;
159. Назвіть прилади, необхідно використовувати для відбору проб води на хімічний аналіз:
A. батометр
B. Бутирометри
C. Аерометр чашковий
D. Актинометр
E. Аерометр
160. Мікробіологічні показники пітевой води, це -
A. показники епідемічної безпеки питної води, перевищення яких може призвести до виникнення інфекційних хвороб у людини
B. відповідність нормативам за мікробіологічними та паразитологічними показниками
C. відсутність патогенних мікроорганізмів - збудників інфекційних хворобD. міжнародні стандарти якості питної води та європейських рекомендацій ВООЗ "Керівництво з контролю якості питної води" (Женева, 1994) або стандарту, прийнятого і затвердженого сан ітарной служ
E. показники гельминтологической безпеки питної води, перевищення яких може призвести до виникнення інфекційних хвороб у людини
161. Диск Секки, це ....
A. диск, відлитий з бронзи (або іншого металу з великою питомою ве сом), покритий білим пластиком або білою фарбою 
B. модельні еталонні розчини
C. диск, відлитий з бронзи (або іншого металу з великою питомою вагою), покритий чорним пластиком або чорною фарбою  
D. контрольна плівкова шкала зразків забарвлення проб для візуального колориметрування
E. колба на 0,5 л, яку заповнюють на 1/3 водою, і збовтують близько 30 сек
162. Заплановано будівництво нової поліклініки в районі з близьким розташуванням машинобудівного заводу (2-й клас небезпеки) .Оп ределить необхідну ширину санітарно-захисної зони між підприємством і поліклінікою:
A. 300 м
B. 500 м
C. 1000 м
D. 100 м
E. 50 м
163. Окислюваність - це показник:
A. інтенсивності органічного забруднення води
B. інтенсивності життєдіяльності пат Оген мікроорганізмівC. інтенсивності поглинання кисню гідробіонтами.
D. змісту вільно - розчиненого кисню у воді
E. інтенсивності процесів самоочищення води
164. Дитина до 12 років в спокійному стані може виділяти .... л вуглекисло го газу
A. 10
B. 14
C. 12
D. 8
E. 20,9
165. Розрізняють чотири основних види смаку, все, крім:
A. солодкий,
B. кислий,
C. солоний,
D. гіркий,
E. лужної,
166. Наведіть класифікацію пилу за своєю природою:
A. Мікроскопічна і макроскопічна
B. ультрамікроскопічний, мікроскопічна, видимаC. Органічна, неорганічна, змішана
D. Грунтова, будівельна, виробнича, побутова
E. Органічна, неорганічна, металическая
167. До основних біологічних ефектів впливу пилу на організм людини відносяться, всі ефекти, крім:
A. Адсорбційний
B. Канцерогенний
C. Подразнювальний
D. фіброгенного
E. Токсичний
168. Назвіть скільки літрів води потрібно для повного аналізу води:
A. 3-5л
B. 7-8 л
C. 5-7 л
D. 1-2 л
E. 2-4 л
169. Колі-ти тр - обьем води, в якому міститься одна кишкова паличка, для артезіанської води має становити - .....
A. 500
B. 300
C. 200
D. 100
E. 400
170. Що називається процесом евтрофікації?
A. Підвищений вміст нітратів в поверхневих водоймах веде до їх заростання, азот, як біогенний елемент, сприяє росту водоростей і бактерій
B. Підвищений вміст хлоридів в поверхневих водоймах веде до їх заростання, азот, як біогенний елемент, сприяє росту водоростей і бактерій
C. підвищенням ое зміст сульфатів в поверхневих водоймах веде до підвищення рівня солоності грунтів
D. Підвищений вміст нітратів в підземних водах веде до їх заростання, азот, як біогенний елемент, сприяє росту водоростей і бактерій
E. Підвищене утримуючи ня хлоридів в поверхневих водоймах веде до підвищення рівня солоності грунтів
171. Вкажіть, на якому фізичному явищі грунтується принцип роботи психрометр:
A. Підвищення давленіяПовишеніе тиску
B. Випари
C. Зволоження
D. Нагрівання
E. Висушування
172. БПК - це показник:
A. інтенсивності процесів самоочищення води
B. інтенсивності поглинання кисню гідробіонтами.
C. інтенсивності органічного забруднення водойм
D. інтенсивності життєдіяльності патогенних мікроорганізмів
E. змісту свобод але - розчиненого кисню у воді
173. Виберіть показник ефективності природної вентиляції:
A. Кратність обміну повітря
B. Концентрація вуглекислого газу
C. Коефіцієнт кореляції
D. Концентрація кисню
E. Концентрація інертних газів174. Добова потреба дорослої людини в кальції коливається від ....
A. від 1000 мг / сут - 1400 мг / сут
B. 800 до 1100 мг
C. 1800-2000 мг / сут
D. 500 - 800 мг / добу
E. до 1500 мг / сут
175. При відборі проб слід звертати увагу (і фіксувати в протоколі) на супроводжували відбір проб гідрологічні та кліматичні умови, такі як нижче перераховані, все, крім ......
A. паводки
B. застійність водойми
C. опади та його безліч
D. межень
E. температура на момент відбору
176. Вкажіть яку площу повинна заним ать зона забудови земельної ділянки лікарні (у%) :A. 1-5
B. 11-15
C. 21-25
D. 30-35
E. 6-10
177. Бальнеологічна роль води:
A. як засобу для миття тіла, прання білизни, одягу, миття посуду; Підтримання чистоти в житлових, громадських, виробничих-них приміщеннях, території населених пунктів
B. роль води обумовлена ​​хімічними речовинами, які можуть негативно впливати на здоров'я людини, викликаючи розвиток різноманітних хвороб
C. очистка таких вод на водопровідних станціях сприяє продолжи тельному токсичній дії малих концентрацій хімічних речовин, рідше, при аварійних та інших надзвичайних ситуаціях - гострого отр
D. вода використовується з лікувальною метою, для реабілітації реконвалесцентів (споживання мінеральних вод, лікувальні ванни), а також як фактор загартовування (купання, плавання, обтирання)
E. використання води для приготування їжі і як складової частини харчового раціону
178. Для оцінки мікроклімату в палаті кардіологічного відділення вимірювали вологість і температуру повітря.Виберіть прилад для визначення вологості повітря.
A. Термограф.
B. Психрометр.
C. Актинометр.
D. Барограф.
E. Влагомер.
179. Виходячи з лінійних розмірів найменшого об'єкта розпізнавання, з яким працює робітник на відстані 0,5 м від ока, всі види роботи розбиті на ??????? розрядів
A. 6
B. 7
C. 5
D. 3
E. 9
180. Мікробне число це - ....
A. Критерій бактеріологічної забрудненості
B. Пристосування кожного з організмів до певної реакції середовища
C. Підрахунок загального числа утворять колонії і бактерій (Colony forming Units - CFU) в 1 мл води
D. Число видів хвороботворних (патогенних) мікроорганізмівE. Домішки мінерального і органічного походження, а також велике число мікроорганізмів.
181. Для ефективного використання сили вітру при природній організованій вентиляції використовують спеціальні прилади які називають ....
A. вентилятори
B. анемометри
C. кататермометр
D. дефлектори
E. патрубки
182. Методи вимірювання запиленості повітря діляться: за способом відбору проб на седіме нтаціонние і аспіраційні, а з визначення результатів дослідження на ......
A. фотометричні
B. вагові
C. розрахункові
D. хімічні
E. геометричні
183. Назвіть величини швидкості руху повітря, які можна визначити за допомогою крильчатого ан емометра:
A. 0,5-10 м / сB. Від 1,0 до 1,5 м / сC. 1,0-1,5 м / сD. Від 0 до 1,0 м / сE. Від 0,1 до 0,5 м / с184. Ознаки водних епідемій, все, крім:
A. крива захворюваності має вигляд рівної лінії
B. хворіють люди, що користуються одним водопроводом
C. по сле проведення комплексу протиепідемічних заходів спалах згасає
D. одночасна поява великої кількості хворих
E. захворюваність тривалий час утримується на високому рівні
185. Назовітевозможние зрушення у стані здоров'я та захворювання, зумовлені недостатнім освітленням:
A. Ксерофтальмія
B. Зниження резистентності капілярівC. Гипертермия
D. Нервово-емоційні порушення
E. Астигматизм і катаракта
186. Як впливає на організм СО 2 в концентрації 3%?
A. викликає порушення свідомості з мимовільними м'язовими скороченнями
B. викликає параліч дихального центру
C. збуджує дихальний центр
D. гальмує дихальний центр
E. не впливає на дихальний центр
187. Вимоги до індикаторним організмам, все, крім:
A. Надходять з того ж джерела що і патогенні мікроорганізми.
B. Отримувати енергію за відсутності доступу кисню шляхом субстратного фосфорилюванняC. Відповідати на вплив середовища (або знезараження подібно патогенним мікроорганізмам).
D. За стоянно присутні у великих кількостях в порівнянні з патогенними мікроорганізмами.
E. Легко виділяються і підраховуються.
188. На території присадибної ділянки в 20 м від житлового будинку знаходиться шахтний колодязь, в 10 м від убиральні, на відстані 15 м від будинку сусіда. Яка найменша відстань згідно санітарних норм повинна бути між колодязем і джерелом можливого забруднення води?
A. 20 м
B. 25 м
C. 15 м
D. 10 м
E. 30 м
189. Принцип методу визначення сірководню в повітрі полягає у взаємодії з розчином:
A. хлората калію
B. їдкого бариту
C. йодом
D. сірчаної кислоти
E. соляної кислоти
190. ГДК хлоридів у воді згідно ГОСТ "Вода питна". ДСанПіН становить ....
A. 100 мг / дм 3
B. 450 мг / дм 3
C. 150 мг / дм 3
D. 250 мг / дм 3
E. 350 мг / дм 3
191. Вода вважається м'якою, якщо ....
A. жорсткість до 3,5 мг-екв / л (+10 °)
B. жорсткість від 7 до 10 мг-екв / л (20-28 °)
C. жорсткість до 1,5 мг-екв / л (+5 °)
D. жорсткість до 2,5 мг-екв / л (+10 °)
E. жорсткість від 3,5 до 7 мг-екв / л (10-20 °)
192. Назви ті патологічні зміни в організмі людини, що виникають внаслідок впливу охолоджуючого мікроклімату:
A. Загальна гіпертермія
B. Зниження слуху
C. Гостра гіпотермія
D. Місцеві запалення різних ділянок тіла
E. Сонячний удар
193. Перелічіть по казателі мікроклімату, які враховуються при проведенні кататермометр:
A. Вологість, швидкість руху повітря
B. Радіаційна температура, атмосферний тиск
C. Температура повітря
D. Температура повітря, швидкість руху повітря, радіаційна темп ератураE. Швидкість руху повітря, радіаційне тепло
194. Назвіть основну мету гігієни:
A. Забезпечення санітарного благополуччя населення
B. Збереження та зміцнення здоров'я людини
C. Вивчення етіології та патогенезу захворювань
D. обгрунтуйте ование критеріїв здоров'я людини
E. Вивчення екзо - та ендогенних факторів навколишнього середовища
195. Яка вода називається артезіанської?
A. сольова
B. меж-пластова смешаная
C. чиста
D. мінералізована
E. напорная між - пластова
196. Швидкість руху повітря в приміщенні визначається для оцінки таких показників, крім:
A. оцінки продуктивності механічної вентиляції
B. оцінки ефективності природної вентиляції
C. побудови "рози вітрів"
D. оцінки тепловтрат організму
E. визначення кратності повітрообміну
197. Параметри, якими характеризують мікроклімат, крім:
A. Вологість повітря
B. Тиск повітря
C. Температура повітря
D. Радіаційний фон
E. Швидкість руху повітря
198. Фактори, що сприяють (посилюють) природно ю вентиляцію приміщень все, крім:
A. Різниця температури зовнішнього і кімнатного повітря
B. Сила вітру
C. Охолоджуюча здатність повітря
D. Витяжні вентиляційні каналиE. Наявність дефлекторов на даху будинку
199. З якої точки водойми необход імо набирати пробу води для аналізу?
A. у берега
B. на відстані 1м від берега
C. з місця водозабору
D. На глибині 0.5м
E. на середині водойми
200. Водневий показник - (pH) це:
A. природну властивість води, обумовлене наявністю вільних іонів водоростей ода
B. антропогенний властивість води, обумовлене наявністю вільних іонів кисню
C. антропогенний властивість води, обумовлене наявністю вільних іонів водню
D. природну властивість води, обумовлене наявністю всіх солей кальцію і магнію в сирої кладі
E. природну властивість води, обумовлене наявністю вільних іонів кисню
201. Назвіть норматив природного освітлення контролюється при проведенні поточного сан.надзора для житлових приміщень:
A. Коефіцієнт природної освітленості: 2-5%
B. Коефіцієнт природної освітленості: 10-15%
C. Коефіцієнт природної освітленості: 0,1-2%
D. Коефіцієнт природної освітленості: 0,5-1%
E. Коефіцієнт природної освітленості: 5-10%
202. фотооксидантами утворюються під впливом ультрафіолетової сонячної радіації внаслідок взаємодії з:
A. оксидом азоту
B. моноксиду вуглецю
C. діоксидом вуглецю
D. сірчистим ангідридом
E. вуглеводами (олефинами)
203. До різних видів підземних вод відносяться всі види, крім:
A. Між пластові безнапірні води
B. грунтові води
C. Верховодка
D. Міжпластові змішані води
E. Міжпластові напірні води
204. Концентрація СО 2 в видихаемм повітрі ....
A. 0,4%
B. 14%
C. 1%
D. 4%
E. 2,5%
205. Які води є найбільш мінералізованих і?
A. літні поверхневі
B. підземні верховодки
C. атмосферні
D. підземні артезіанські
E. поверхневі
206. Підвищення вологості при низькій температурі повітря впливає на тепловіддачу організму шляхом:
A. зменшення випромінювання
B. посилення випаровування
C. посилення конвекції
D. ослаблення випромінювання
E. ослаблення випаровування
207. Причини появи запахів, присмаку, кольоровості і каламутності води для поверхневих джерел це ....
A. атмосферні забруднення, що надходять з струмом атмосферних вод
B. природні фак тори
C. гідрологічні забруднення, що надходять з струмом атмосферних вод
D. грунтові забруднення, що надходять з струмом атмосферних вод
E. антропогенні фактори
208. Хімічні речовини, що містяться в питній воді в різних поєднаннях, є причин ой виникнення таких ефектів, всіх, крім ....
A. Генетичними наслідками
B. Загальнотоксична
C. сенсибилизирующей
D. бластомогенниє
E. Стимулююча
209. Які води є найменш мінералізованими?
A. підземні міжпластові
B. поверхневі
C. підземні артезіанські
D. підземні верховодки
E. атмосферні
210. Принцип роботи люксметри:
A. фотоефект
B. люмінесценція
C. стробоскопічний ефект
D. До-захват
E. інтерференція
211. Виберіть гігієнічний показник, за допомогою якого можна х арактерізовать якість вентиляції в лікарняному приміщенні:
A. Обсяг вентиляції
B. Орієнтація приміщень
C. Наявність витяжних вентиляторівD. Наявність припливних вентиляторівE. Наявність кватирок
212. Загальне штучне освітлення навчальної кімнати план іруется забезпечити люмінесцентними лампами денного світла (ЛД). Вкажіть найменше значення освітленості в люксах (ЛК), яке відповідає гігієнічним вимогам штучного освітлення для даного типу помещеній. Р' a
A. 450 ЛК
B. 200 ЛК
C. 500 Л КD. 300 ЛК
E. 350 ЛК
213. Гранично допустимий вміст діоксиду вуглецю в повітрі приміщень складає:
A. 0,1%
B. 0,04%
C. 3,0%
D. 1,0%
E. 0,5%
214. Основні джерела забруднення повітря населених місць, виробничих приміщень, це, все, крім -
A. метеорологічні чинники (вітру) і тип поверхонь регіонівB. викиди промислових підприємств
C. продукти життєдіяльності людського організму
D. пилі -, газоутворення промислових підприємств
E. автотранспорт
215. Методика (алгоритм) "ч тенія" аналізу води складається з 7 етапов.На першому етапі .....
A. робиться загальний висновок про якість води
B. встановлюють тип вимог до якості води
C. визначають завдання
D. визначають програму і обсяг лабораторних досліджень
E. перевіряють повноту представлених матеріалів і терміни виконання досліджень
216. Який з наведених показників свідчить про забруднення води органічними речовинами:
A. водневий показник
B. нітрати
C. хлориди
D. нітрити
E. окислюваність
217. Назвіть показники і ефективності штучної вентиляції:
A. Коефіцієнт аерації
B. Кратність обміну повітря
C. Світловий коефіцієнт
D. Коефіцієнт кореляції
E. Коефіцієнт поглиблення
218. Вкажіть напрямок профілактики несприятливого впливу мікроклімату на організм людини:
A. Зниження рівнів шуму і вібрації
B. Оптимізація режиму харчування
C. Покращення водопостачання
D. Медико? Профілактичні заходи
E. Водопостачання населених місць
219. Доросла людина в спокійному стані може виділяти і 1 ч ок оло ... літрів вуглекислого газу
A. 78
B. 4%
C. 16%
D. 22,6
E. 21,9
220. Назвіть прилади для визначення радіаційної температури:
A. Кульовий чорний термометр
B. Електричний термометр
C. Термометр з резервуаром
D. Спиртовий термометр
E. Термограф
221. Назвіть ім'я основоположника гігієни як самостійної науки:
A. О.О.Мінх
B. О.П.Доброславін
C. Гіппократ
D. Г.Петенкофер
E. В.А.Субботін222. Місцева припливна вентиляція по типу ,, повітряний оазис ,, використовується ....
A. в житлових приміщеннях
B. в школах і дитячих садах
C. в гарячих цехах
D. на фарм. підприємствах
E. в лікувальних і профілактичних учереждениях
223. Для розрахунку необхідної кратності повітрообміну по концентрації СО 2 необхідно знати:
A. площа приміщення та наявність повітряних душниківB. фактичний зміст СО 2 в атмосферному повітрі
C. висоту приміщення
D. кількість людей в приміщенні
E. швидкість руху повітря в приміщенні
224. ГДК нітритів у воді згідно ГОСТ "Вода питна". ДСанПіН становить ...
A. 5 мг / дм 3
B. 3 мг / дм 3
C. 350 мг / дм 3
D. 100 мг / дм 3
E. 45 мг / дм 3
225. Фізіологічна повноцінність питної води, це ....
A. визначається показниками, які з достатньо високою ймовірністю характеризують відсутність у ній небезпечних для здоров'я речовин (компонентів)
B. кількість орг аніческіх вещест
C. адекватність мінерального складу біологічним потребам організму
D. переважання важких форм; значно збільшені стираємість і ламкість зубівE. наявність солей
226. Назвіть методи дослідження природного освітлення в пом ещене:
A. фотоколориметричні
B. Розрахунковий
C. Флуоресцентний
D. Геометричний
E. Хімічний
227. До прямих критеріям оцінки стану атмосфери належать ...
A. ГДК
B. ПДУ
C. ПДС
D. ПДВ
E. Летальні дози
228. Вкажіть нормативи рівномірності і доста точності штучного освітлення в навчальному приміщенні:
A. Одна світлова точка на 12-13 м 2
B. Потужність (лампи розжарювання) 30 Вт / м 2
C. Потужність (лампи розжарювання) 28 Вт / м2D. Одна світлова точка на 10-11 м2
E. Одна світлова точка на 8-9 м2
229. Забарвлення (кольоровість) природних вод частіше залежить від ....
A. від рівня антропогенного неагрузкі
B. в силу підвищеного вмісту концентрації хлоридів і сульфатів натрію, рідше кальцію і магнію
C. нормативів для відносно малотоксичних і нето ксічних сполук - наприклад, оцтової кислотиD. від змісту і концентрації вуглекислого газу
E. гумінових речовин грунтового, рослинного і планктонового походження
230. Назвіть істотний недолік психрометр Августа:
A. Залежність від ско рости руху повітря
B. Значні похибки виміру
C. Відкритість термометрівD. Залежність від температури
E. Вплив антропотоксинів
231. Постійна жорсткість - це:
A. жорсткість води не кип'яченої води
B. жорсткість води, яка обумовлена ​​гід рокарбонатамі Са і М g
C. жорсткість води, що усувається після кип'ятіння.
D. жорсткість води, яка обумовлена ​​солями Са і М g
E. жорсткість води після кип'ятіння
232. Виберіть метод, який використовується для визначення вмісту пилу в повітрі за способом відбою ра проб:
A. ергономическим  
B. Ваговий
C. Лічильний
D. Седиментаційних
E. Колориметричний
233. Мутність води обумовлена ​​вмістом у воді ....
A. антропогенними факторами
B. нерозчинних або колоїдних частинок різного походження
C. см води пр і якою можна спостерігати опускається у водойму білу пластину визначених розмірів (диск Секкі)
D. хімічним складом досліджуваної води
E. наявністю гумінових речовин
234. Робочі цеху з виробництва хімічних реактивів звернулися до лікаря зі скаргами на слабкість, дратівливість, головний біль, розлад сну. Виберіть метод дослідження для оцінки реакції організму на вплив хімічного фактора.
A. Медичного обстеження із застосуванням клініко-біохімічних досліджень.
B. Санітарного обстеженню вання.
C. Санітарного описи.
D. Мікробіологічний.
E. Санітарно-статистичний
235. За рахунок яких факторів здійснюється природна вентиляція?
A. Різниця температур і вологості в приміщенні і за його межами
B. Різниця швидкості руху повітря в приміщенні та за його межами
C. Різниця тиску повітря в приміщенні  
D. Наявність джерел радіаційної температури в приміщенні
E. Різниця температур в приміщенні і за його межами і посилений тиск на стіни зовнішнього повітря при вітрі
236. Назвіть показники температурного режиму приміщень на які потрібно орієнтуватися при проведенні поточного сан.надзора, все, крім:
A. Добовий перепад температури
B. Еквівалентна температура
C. Перепад температур по горизонталі
D. Середня температура
E. Пере пад температури по вертикалі
Відповіді
 
1. A
2. E
3. D
4. D
5. D
6. C
7. B
8. D
9. C
10. D
11. B
12. C
13. A
14. A
15. A
16. A
17. E
18. C
19. D
20. A
21. C
22. B
23. E
24. B
25. B
26. A
27. E
28. E
29. D
30. D
31. D
32. B
33. C
34. A
35. B
36. A
37. E
38. B
39. E
40. A
41. D
42. E
43. D
44. C
45. D
46. ​​E
47. C
48. A
49. C
50. D
51. B
52. A
53. E
54. B
55. E
56. B
57. D
58. C
59. C
60. A
61. D
62. A
63. C
64. B
65. C
66. E
67. C
68. C
69. E
70. A
71. A
72. A
73. A
74. C
75. B
76. A
77. E
78. E
79. B
80. E
81. E
82. A
83. E
84. E
85. A
86. D
87. C
88. D
89. C
90. B
91. D
92. E
93. E
94. A
95. E
96. A
97. A
98. E
99. C
100. B
101. C
102. D
103. A
104. D
105. E
106. D
107. D
108. A
109. B
110. B
111. E
112. D
113. A
114. D
115. B
116. D
117. C
118. D
1 19. D
120. A
121. C
122. B
123. A
124. D
125. A
126. A
127. E
128. A
129. E
130. B
131. C
132. B
133. A
134. D
135. A
136. E
137. D
138. E
139. E
140. C
141. D
142. D
143. D
144. D
145. A
146. A
147. B
148. C
149. A
150. D
151. A
152. B
153. D
154. B
155. C
156. A
157. A
158. C
159. A
160. A
161. A
162. B
163. A
164. C
165. E
166. C
167. A
168. A
169. A
170. A
171. B
172. A
173. B
174. B
175. E
176. B
177. D
178. B
179. B
180. C
181. D
182. B
183. A
184. A
185. D
186. C
187. B
188. E
189. C
190. E
191. A
19 2. C
193. D
194. B
195. E
196. C
197. D
198. C
199. C
200. A
201. D
202. A
203. D
204. D
205. D
206. C
207. D
208. E
209. E
210. A
211. A
212. D
213. A
214. C
215. B
216. E
217. B
218. D
219. D
220. A
221. D
222. C
223. D
224. B
225. C
226. D
227. A
228. E
229. E
230. A
231. E
232. D
233. B
234. A
235. E
236. B
 
6.2. Інформацію, необхідну для формування знань-вмінь можна знайти у підручниках: / надаються основні літературні джерела з позначенням сторінок/:
основна
HYPERLINK "http://vmede.org/index.php?board=223.0" Гигиена с основами экологии человека : учебник - Архангельский В.И. и др.; под ред. П.И. Мельниченко. 2010. - 752 с.: ил. HYPERLINK "http://vmede.org/index.php?board=367.0" Гигиена, санология, экология : учебное пособие / под ред. Л. В. Воробьевой. - 2011. - 255 с. HYPERLINK "http://vmede.org/index.php?board=369.0" Медицинская экология (для студентов медицинских вузов) - Иванов В.П., Иванова Н.В. 2011. - 320 с. HYPERLINK "http://vmede.org/index.php?board=433.0" Гигиена. Соmреndium: учебное пособие / В. И. Архангельский, П. И. Мельниченко. - 2012. - 392 с. : ил.додаткова
1. Загальна гігієна. Пропедевтика гігієни. / Є.Г.Гончарук, Ю.І.Кундієв, В.Г.Бардов та ін. /За ред. Є.Г.Гончарука.- К.: Вища школа, 1995.- С. 8-23; 48-87; 193-356; 357-366; 378-385.
2. Общая гигиена. Пропедевтика гигиены. / Е.И.Гончарук, Ю.И.Кундиев, В.Г.Бардов и др.- К.: Вища школа, 2000.- С. 8-96.
3. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основи екології. – 2-ге вид.: К.: Здоров’я, 2004. – С. 14-140.
4. Даценко І.І., Габович Р.Д. Основи загальної та тропічної гігієни. - К.: Здоров’я, 1995. – С.6-56; 176-184; 232-244; 301-304; 309-311; 333-354.
5. Габович Р.Д., Познанський С.С., Шахбазян Р.Х. Гигиена. – К.: Вища школа, 1983, - С. 3-11; 15-18; 26-41; 45-47; 57-71; 86-93; 121-134; 202-207; 211-219.
6. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять. / І.І.Даценко, О.Б.Денисюк, С.Л.Долошицький. /За ред. І.І.Даценко. – 2-ге вид. Львів, “Світ”, 2001, - С. 6-103.
7. Матеріали лекцій.
Тема наступного заняття.
Харчування і здоров'я людини. Розрахунок індивідуальних потреб. Енерговитрати .Методичні рекомендації склав_________________________доц. Ковальчук Л.Й.

Приложенные файлы

  • docx 25043893
    Размер файла: 93 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий