Физика 5В070500 УМКМ каз РК1

УМКМ
Физика
К_ндізгі 4 жыл 1 курс
каз
Маханов К.М.
ДененіS бірKалыпты _демелі KозCалыс жылдамдыCын к™рсетіSіз:
A)
B)
C)
D)&
E) .
*****
ДененіS бірKалыпты т_зусызыKты KозCалысыныS теSдеуін к™рсетіSіз:
A)
B)&
C)
D)
E) .
*****
Дене жоCары баCытKа белгілі бір жылдамдыKпен лаKтырылды. Дене 5с-тан кейін Kайта жерге т_сті. Дене Kандай биіктікке к™терілді?
A)& 45м
B) 40м
C) 43м
D) 50м
E) 49м.
*****
Доп 3м биіктіктен еденге т_сіп, одан ыршып 1м биіктікке к™терілгенде, оны aстап алды. ДоптыS жолын ж‰не орын ауыстыруын табыSдар:
A) 5м, 3м
B) 1м, 4м
C) 6м, 7м
D)& 4м, 2м
E) 9м, 5м.
*****
Дене белгілі биіктіктен Kaлайды. Жерге т_сер алдындаCы дененіS жылдамдыCы . Дене Kандай биіктіктен KaлаCан:
A) 180 м
B) 22,5 м
C)& 45 м
D) 90 м
E) 30 м.
*****
Дене бастапKы жылдамдыKпен к™кжиекке бaрыш жасай лаKтырылды. ЛаKтыру орнынан KашыKтыKта вертикаль KабырCа орналасKан, дене KабырCадан Kандай KашыKтыKKа Kaлайды ():
A) 16 м
B) 15 м
C)& 4 м
D) 8 м
E) 14 м.
*****
Орташа _деу ™рнегін аныKтау керек:
A)
B)
C)
D)&
E) .
*****
ТолыK _деу модулі:
A)
B)
C)
D)&
E) .
*****
Тангенциал _деу:
A)
B)
C)&
D)
E) .
*****
Денеге ‰сер етуші барлыK к_штердіS теS ‰серлі к_ші нольге теS болCанда дене Kалай KозCалады:
A) дененіS жылдамдыCы артады
B) дененіS жылдамдыCы кемиді
C) дененіS жылдамдыCы нольге теS
D)& дененіS жылдамдыCы кез келген м‰нге ие болуы м_мкін, біраK міндетті т_рде уаKытKа Kатысты тaраKты болуы керек
E) дененіS жылдамдыCы нольге теS емес, уаKыт аралыCында ™згеріп отырады..
*****
Абсолют Kатты дене:
A)& деформациясын ескермеуге болатын дене
B) ™лшемдерін ескермеуге болатын дене
C) дaрыс пішіндес дене
D) санаK денесі
E) кез келген таSдап алынCан дене.
*****
К_ш ‰серін тоKтатKанда толыCымен бастапKы Kалпына Kайта келетін деформация:
A) пластикалыK
B) бaралу
C) ыCысу
D) иілу
E)& серпімсіз.
*****
КеSістіктегі дененіS орналасуын сипаттау _шін неше координат Kажет:
A)& 3
B) 6
C) 9
D) 12
E) n(n-1).
*****
К_ш aCымы:
A) дене массасыныS _деуге Kатынасы
B) дененіS к_йіне ‰сер ететін физикалыK шама
C) дене пішінініS ™згеруін сипаттайтын физикалыK шама
D) дене жылдамдыCыныS ™згеруін сипаттайтын физикалыK шама
E)& денелердіS ™зара ‰серлесу н‰тижесінде _деу пайда болуын сипаттайтын физикалыK шама.
*****
Тартылыс к_штерініS заSы:
A)
B)&
C)
D)
E) .
*****
НьютонныS бірінші заSы:
A) дене массасыныS _деуге к™бейтіндісі к_шке теS
B) екі денеге ‰сер етуші к_ш сан жаCынан теS, ал баCыты жаCынан Kарама-Kарсы баCытталады
C) кез келген дене тыныштыKта тaрCанда, оCан ‰сер ететін к_штіS Kосындысы нольге теS
D)& егер де денеге ешKандай к_ш ‰сер етпесе, онда ол ™зініS тыныштыK к_йін немесе бірKалыпты KозCалысын саKтайды
E) .
*****
НьютонныS екінші заSы:
A)&
B)
C)
D)
E) .
*****
ДененіS импульсі:
A)
B)&
C)
D)
E) .
*****
ТaйыKталCан ж_йе _шін импульстіS саKталу заSы:
A)
B)
C)
D)
E)& .
*****
Импульс моментініS саKталу заSы:
A)&
B)
C)
D)
E) .
*****
К_ш моменті физикалыK шама. Ол неге теS:
A) дененіS массасы мен оныS жылдамдыCыныS к™бейтіндісіне
B)& к_ш пен иінніS к™бейтіндісіне
C) к_ш пен бaл к_штіS ‰сер ететін уаKтыныS к™бейтіндісіне
D) к_ш пен дененіS жылдамдыCыныS к™бейтіндісіне
E) к_ш пен дененіS _деуініS к™бейтіндісіне.
*****
НьютонныS бірінші заSыныS негізгі мазмaны:
A) еркін дене бірKалыпты _демелі ж‰не т_зу сызыKты KозCалады
B) денеге сыртKы к_ш ‰сер етсе, онда ол _демелі KозCалады
C)& инерциалды санаK ж_йесі бар екендігі KаCидаланады
D) инерция Kaбылысы аныKталады
E) .
*****
Консервативті к_ш дегеніміз:
A) баCыты KозCалмайтын центрден ™тетін, шамасы осы центрге дейінгі KашыKтыKKа т‰уелсіз болатын к_ш
B)& б™лшек бір н_ктеден екіші н_ктеге орын ауыстырCанда жолдыS пішініне т‰уелсіз жaмыс жасайтын к_ш
C) ™рістіS барлыK н_ктелерінде баCыттары бірдей к_ш
D) шамасы ж‰не баCыты жаCынан ™рістіS барлыK н_ктесінде бірдей болатын к_ш
E) б™лшек бір н_ктеден екіші н_ктеге орын ауыстырCанда жолдыS пішініне т‰уелді жaмыс жасайтын к_ш
*****
Айналмалы KозCалыс:
A) дененіS барлыK н_ктелері бірдей орын ауыстырса
B) дененіS барлыK н_ктелері параллель кеSістікте орын ауыстырса
C)& дененіS барлыK н_ктесі шеSбер бойымен KозCалCанда, центрі бір т_зу бойында жатса
D) осьтіS KозCалысы
E) Kатты дененіS к_рделі KозCалысы.
*****
КеплердіS бірінші заSы:
A) планеталардыS К_нніS айналасында айналу периодыныS квадраты, олардыS орбиталарыныS _лкен жартылай осьтерініS кубына пропорционал
B)& барлыK планеталардыS орбиталары эллипс болып табылады, оныS фокустарыныS бірінде К_н орналасKан
C) барлыK планеталардыS орбиталары шеSбер болып табылады, оныS центрінде К_н орналасKан
D) дененіS _деуі к_шке тура пропорционал ж‰не де массаCа кері пропорционал
E) б_кіл‰лемдік тартылыс к_ші ™зара ‰серлесетін массаларCа тура пропорционал.
*****
КеплердіS екінші заSы:
A) барлыK планеталардыS орбиталары эллипс болып табылады, оныS фокустарыныS бірінде К_н орналасKан
B) планеталардыS К_нніS айналасында айналу периодыныS квадраты, олардыS орбиталарыныS _лкен жартылай осьтерініS кубына пропорционал
C) бірдей уаKыт аралыCында К_нніS центрінен планетаCа ж_ргізілген радиус-вектор ‰рт_рлі ауданды Kамтиды
D)& бірдей уаKыт аралыCында К_нніS центрінен планетаCа ж_ргізілген радиус-вектор бірдей ауданды Kамтиды
E) жолдыS уаKыт бойынша бірінші туындысы жылдамдыKKа теS.
*****
КеплердіS _шінші заSы:
A) барлыK планеталардыS орбиталары эллипс болып табылады, оныS фокустарыныS бірінде К_н орналасKан
B)
C)
D)
E)& планеталар шенберге жаKын орбиталар бойымен KозCалады, планетаныS орбиталыK радиус кубыныS К_н бойымен айналу периодыныS квадратына Kатынасы т_раKты шама
*****
Жер бетіне жаKын бйіктікте екінші CарыштыK жылдамдыK шамасы келесіге теS:
A) 5,9 км/с
B) 6,9 км/с
C)& 11,2 км/с
D) 8,9 км/с
E) 16,2 км/с.
*****
Жылтыр горизонталь жазыKтыKта массалыры кг екі арба бір-біріне Kарама-Kарсы жылдамдыKпен KозCалады. АрбалардыS соKтыCысKаннан кейінгі жалпы импульсін табыSыз:
A) 6
B) 12
C)& 0
D) 24
E) 36.
*****
Массасы 10т вагон жылдамдыKпен келе жатKан массасы 15т жайдаK вагон Kуып жетеді. Егер соKтыCысу серпімсіз болса, соKтыCысKаннан кейін бaл вагондардыS жылдамдыKтары Kандай болады:
A)
B)
C)&
D)
E) .
*****
ШардыS инерция моменті:
A)
B)
C)
D)&
E) .
*****
ЦилиндрдіS инерция моменті:
A)
B)
C)
D)
E)& .
*****
Дене салмаKсыздыK жаCдайда. Дене Kандай к_штіS ‰серінен KозCалады:
A) тек серпімділік к_шініS
B)& тек ауырлыK к_шініS
C) серпімділік ж‰не ауырлыK к_шініS
D) Kалыпты Kысым мен ауырлыK к_шініS
E) центрге тартKыш к_штіS.
*****
Арнайы салыстырмалыK теорияныS бірінші постулаты:
A) бос кеSістіктегі жарыK жылдамдыCы – тaраKты шама
B)& бастапKы шарттары бірдей болатын барлыK физикалыK Kaбылыстар бірдей ж_реді
C) эфир бар болмайды
D) абсолют KозCалыс жаCдайын аныKтау м_мкін емес
E) эфирдіS бір уаKытта барлыK инерциалды санаK ж_йелерімен байланыста болуы м_мкін емес.
*****
Арнайы салыстырмалыK теорияныS екінші постулаты:
A) бос кеSістіктегі жарыK жылдамдыCы – тaраKты шама
B)& бос кеSістіктегі жарыK жылдамдыCы барлыK инерциалды санаK ж_йесінде баCыттары жаCынан бірдей, сонымен Kатар жарыK к™зі мен баKалаушыныS жылдамдыCына т‰уелсіз
C) абсолют KозCалыс жаCдайын аныKтау м_мкін емес
D) эфир бар болады
E) бастапKы шарттары бірдей болатын барлыK физикалыK Kaбылыстар бірдей ж_реді.
*****
УаKыттыS Лоренц KысKартулары:
A)& н_ктедегі оKиCаныS aзаKтыCы басKа тыныштыKта тaрCан координатамен салыстырCанда аз болады
B) н_ктедегі оKиCаныS aзаKтыCы басKа KозCалып тaрCан координатамен салыстырCанда аз болады
C) оKиCаныS aзаKтыCы Лоренц т_рлендірулеріне Kатысты инвариантты
D) оKиCаныS aзаKтыCы Галилей т_рлендірулеріне Kатысты инвариантты
E) лоренц т_рлендірулеріне Kатысты aзындыK инвариантты.
*****
`зындыKтыS Лоренц KысKартулары:
A)& координаталыK ж_йеде KозCалыста болатын стержень, тыныштыK ж_йеде тaрCан стерженьге KараCанда ‰лдеKайда KысKа
B) координаталыK ж_йеде KозCалыста болатын стержень, тыныштыK ж_йеде тaрCан стерженьге KараCанда ‰лдеKайда aзыныраK
C) лоренц т_рлендірулеріне Kатысты aзындыK инвариантты
D) галилей т_рлендірулеріне Kатысты стержень aзындыCы инвариантты
E) .
*****
Мещерский теSдеуі:
A)
B)&
C)
D)
E) .
*****
СaйыK аCыныныS _зіліссіздік теSдеуі:
A)
B)
C)
D)
E)& .
*****
Бернулли теSдеуі:
A) сonst
B)& сonst
C) сonst
D) сonst
E) сonst.
*****
Бернулли теSдеуіндегі Kандай Kысымды ™рнектейді:
A) гидростатикалыK
B) статикалыK
C)& динамикалыK
D) атмосфералыK
E) аэростатикалыK.
*****
Бернулли теSдеуіндегі Kандай Kысымды ™рнектейді:
A)& гидростатикалыK
B) статикалыK
C) динамикалыK
D) атмосфералыK
E) аэростатикалыK.
*****
Бернулли теSдеуіндегі Kандай Kысымды ™рнектейді:
A) гидростатикалыK
B)& статикалыK
C) динамикалыK
D) атмосфералыK
E) аэростатикалыK.
*****
Торричели формуласы:
A)&
B)
C)
D)
E) .
*****
Архимед заSыныS тaжырымдамасы: сaйыKKа батырылCан денеге ‰сер етуші кері итеруші к_ш:
A) батырылCан дененіS салмаCына теS
B)& ыCыстырылып шыCарылCан сaйыKтыS салмаCына теS
C) дене тыCыздыCыныS ыCыстырылCан сaйыKтыS к™леміне к™бейтіндісіне теS
D) сaйыKтыS Kысымына теS
E) дене салмаCыныS ыCыстырылып шыCарылCан сaйыKтыS тыCыздыCына к™бейтіндісіне теS.
*****
ГармониялыK тербелістер кезінде материалдыK н_ктеніS максимал жылдамдыCы:
A)&
B)
C)
D)
E) .
*****
ГармониялыK тербелістер мына заSдылыK бойынша ж_реді:
A)&
B)
C)
D)
E) .
*****
МатематикалыK маятниктіS периоды:
A)
B)&
C)
D)
E) .
*****
ФизикалыK маятниктіS периоды:
A)
B)
C)&
D)
E) .
*****
Серіппелі маятниктіS периоды:
A)&
B)
C)
D)
E) .
*****
Еркін тербеліс теSдеуі:
A)&
B)
C)
D)
E) .
*****
Амплитудасы 5 см, периоды 0,5 с болатын гармониялыK тербелістіS теSдеуін KaрыSыз:
A)&
B)
C)
D)
E) .
*****
ИзотермиялыK процесс теSдеуі (m=const; T=const):
A)&
B)
C)
D)
E) .
*****
ИзобаралыK процесс теSдеуі (m=const; P=const):
A)
B)&
C)
D)
E) .
*****
ИзохоралыK процесс теSдеуі (m=const; V=const):
A)
B)
C)&
D)
E) .
*****
Идеал газ к_йініS теSдеуі (Менделеев-Клайперон теSдеуі):
A)
B)
C)
D)&
E) .
*****
Идеал газдыS молекула-кинетикалыK теориясыныS негізгі теSдеуі:
A)
B)
C)&
D)
E) .
*****
АдиабаталыK деп ......™тетін процесті айтамыз:
A) тaраKты температурада
B) тaраKты Kысымда
C) тaраKты к™лемде
D)& ж_йе мен сыртKы орта арасында жыду алмасуынсыз
E) тaраKты жылу сыйымдылыKта.
*****
Газды идеал деп санауCа болады, егер:
A) молекулалардыS ™лшемін ескермеуге болатын болса
B) олардыS араKашыKтаCы ™зара ‰серлесуін ескермеуге болатын болса
C) молекулалар арасындаCы соKтыCыс серпімді болатын болса
D)& молекулалардыS ™лшемі, араKашыKтаCы ™зара ‰серлесуі ескерілмесе ж‰не молекулалар арасындаCы соKтыCыс серпімді болса
E) молекулалардыS ™лшемі, араKашыKтаCы ™зара ‰серлесуі ескерілмесе.
*****
Идеал газдыS ішкі энергиясы мынаCан т‰уелді:
A) KысымCа
B) к™лемге
C)& температураCа
D) Kысым мен к™лемге
E) к™лем мен температураCа.
*****
СутегініS бір молінде ... бар:
A) 6*1026 молекула
B) 1023 молекула
C) 3*1023 молекула
D) 12*1023 молекула
E)& 6*1023 молекула.
*****
Идеал газды KыздырCан кезде оныS абсолют температурасы 2 есе ™сті. Бaл кезде газ молекулаларыныS жылулыK KозCалысыныS орташа кинетикалыK энергиясы ...:
A) 16 есе ™сті
B) 4 есе ™сті
C)& 2 есе ™сті
D) ™згермеді
E) 8 есе ™сті.
*****
Максвелл таралуы – молекулалардыS ..... таралуы:
A) кеSістікте
B) жылдамдыK компоненттері бойынша
C)& жылдамдыK бойынша
D) координата бойынша
E) потенциалдыK энергия бойынша.
*****
Таралу функциясыныS f(v) дaрыс жазылCан формасын к™рсетіSіз:
A)
B)
C)
D)
E)& .
*****
ИзохоралыK процесс (V=сonst) _шін термодинамиканыS бірінші бастамасыныS жазылуы:
A) Q = dU + A
B) Q = A
C) A = – dU
D)& Q = dU
E) pdV = – CV dT.
*****
ИзобаралыK процесс (P=сonst) _шін термодинамиканыS бірінші бастамасыныS жазылуы:
A) Q = (U
B) Q = A.
C)& Q = (U + P (V2 - V1)
D) А = (U
E) P (V = – CV (T.
*****
ИзотермиялыK процесс (T=сonst) _шін термодинамиканыS бірінші бастамасыныS жазылуы:
A) Q = (U
B)& Q = A.
C) Q = (U + P (V
D) А = –(U
E) P (V = – CV (T.
*****
ИзохоралыK процесс (V=const) кезіндегі идеал газдыS жaмысы:
A) оS
B) теріс
C) оSда терісте бола алады
D)& нольге теS
E) жылу м™лшеріне теS.
*****
ИзотермиялыK процесс (T=const) кезінде идеал газдыS ішкі энергиясы:
A) артады
B) т™мендейді
C) артуыда т™мендеуі де м_мкін
D)& ™згермейді
E) жaмысKа теS.
*****
ТермодинамиканыS бірінші бастамасыныS дифференциалды т_рі:
A)
B)&
C)
D)
E) .
*****
Бір моль идеал газдыS ішкі энергиясыныS (U) дaрыс формуласын к™рсетіSіз:
A) U =
B) U =
C) U =
D) U =
E)& U = .
*****
ИзотермиялыK процестегі жaмыс:
A) A=
B) A=
C)& A=
D) A = -
E) A = -.
*****
АдиабаталыK процесс _шін термодинамиканыS бірінші бастамасыныS жазылуы:
A) Q = (U
B) Q = A
C) Q = (U + P (V
D) Q = (U + P (V2 - V1)
E)& А = -(U.
*****
Пуассон теSдеуін к™рсетіSіз:
A) Tг-1V = const
B) = const
C)& T V г-1 = const.
D) = const
E) = const.
*****
ПолитропалыK процестіS аныKтамасы:
A) политропалыK процесс – жылу сыйымдылыCыныS ™згерісімен ж_ретін наKты процесс
B) политропалыK процесс – ортамен жылу алмасуынсыз ж_ретін процесс
C) политропалыK процесс – тaраKты температурада ж_ретін процесс
D) политропалыK процесс – тaраKты Kысымда ж_ретін процесс
E)& политропалыK процесс – тaраKты жылу сыйымдылыCымен ж_ретін процесс.
*****
ИзотермиялыK процесс кезінде идеал газдыS ішкі энергиясы Kалай ™згереді:
A)&
B)
C)
D)
E) .
*****
ГаздыS ішкі энергиясы 100 Дж-ге ™скен кезде 300 Дж жaмыс жасалды. ГаздыS алCан жылу м™лшерін есепте:
A) 0 Дж
B) 100 Дж
C) 200 Дж
D) 300 Дж
E)& 400 Дж.
*****
ГаздыS молярлыK жылу сыйымдылыCы нольге теS:
A) изохоралыK процесс кезінде
B) изобаралыK процесс кезінде
C) изотермиялыK процесс кезінде
D)& адиабаталыK процесс кезінде
E) политропалыK процесс кезінде.
*****
ГаздыS молярлыK жылу сыйымдылыCы шексіздікке aмтылады:
A) изохоралыK процесс кезінде
B) изобаралыK процесс кезінде
C)& изотермиялыK процесс кезінде
D) адиабаталыK процесс кезінде
E) политропалыK процесс кезінде.
*****
JыздырCыш температурасы 8270С ж‰не суытKыш температурасы 270С болатын идеал жылу машинасы ие болатындай п.‰.к. баCала:
A)& 73%
B) 97%
C) 37%
D) 100%
E) 27%.
*****
АталCан шамалардыS Kайсысы термодинамикалыK параметрлерге жатпайды:
A) Kысым
B) к™лем
C) температура
D) энтропия
E)& жылу м™лшері.
*****
ЭнтропияныS ™лшем бірлігі:
A)
B)&
C)
D)
E) .
*****
СуытKыш коэффициент мына формуламен аныKталады:
A)
B)
C)
D)&
E) .
*****
Энтропия ... байланысты:
A) ішкі энергиямен
B)& байланыс энергиясымен
C) еркін энергиямен
D) жaмыспен
E) Kуатпен.
*****
Энтропия тaраKты:
A) изотермиялыK процесте
B) изохоралыK процесте
C) изобаралыK процесте
D) адиабаталыK процесте
E)& Kайтымды адиабаталыK процесте.
*****
НаKты газдыS ішкі энергиясы ... т‰уелді:
A) температураCа
B) к™лемге
C) KысымCа
D)& температура мен к™лемнен
E) Kысым мен к™лемнен.
*****
Симметрия элементтеріне жатады:
A) тек симметрия центрі
B) тек симметрия жазыKтыCы
C) тек симметрия осі
D)& симметрия центрі, осі ж‰не жазыKтыCы
E) симметрия бaрышы.
*****
КристалдардыS симметрия осініS Kандай реттілігі жоK:
A) бірінші
B) екінші
C) _шінші
D) т™ртінші
E)& бесінші.
*****
Симметрия операцияларына жатпайды:
A) трансляция
B) бaрылу
C) айналыK шаCылу
D) инверсия
E)& дене к™лемініS ™згеруі.
*****
Булану кезінде жылу жaтылады ма, ‰лде б™лінеді ме:
A)& жaтылады
B) б™лінеді
C) жaтылмайды да, б™лінбейді де
D) жaтылуы да, б™лінуі де м_мкін
E) алдымен жaтылады, содан соS б™лінеді.
*****
БалKу кезінде жылу жaтылады ма, ‰лде б™лінеді ме:
A) жaтылады.
B)& б™лінеді.
C) жaтылмайды да, б™лінбейді де
D) жaтылуы да, б™лінуі де м_мкін
E) алдымен жaтылады, содан соS б™лінеді.
*****
Идеалды газ молекулаларыныS ілгерлемелі KозCалысыныS орташа квадраттыK жылдамдыCын аныKтайтын ™рнек
A)&
B)
C)
D)
E) .
*****
Жер бетінен h биіктікте болатын атмосфералыK KысымныS т‰уелділігі:
A)
B)
C)
D)
E)& .
*****
Цельсий шкаласы бойынша сау адам денесініS температурасы шамамен Cа теS. Ал Фарангейт шкаласы бойынша сау адамныS денесініS температурасы неге теS:
A)
B)
C)
D)&
E) .
*****
Идеал газCа жасалCан Kандай да бір процесс кезінде к™лем мен температура арасындаCы Kатынас V2T=сonst болды. Газ Kысымы Kайлай ™згереді егер де оныS к™лемін 2 есе жоCарылатса:
A) 2 есе т™мендейді
B) 4 есе жоCарылайды
C) 4 есе т™мендейді
D) 8 есе жоCарылайды
E)& 8 есе т™мендейді.
*****
Идеал газCа жасалCан Kандай да бір процесс кезінде Kысым мен к™лем арасындаCы Kатынас PV3=сonst болды. Газ температурасы Kалай ™згереді егер де оныS к™лемін 2 есе жоCарылатса:
A) 2 есе т™мендейді
B) 2 есе жоCарылайды
C)& 4 есе т™мендейді
D) 4 есе жоCарылайды
E) ™згермейді.
*****
Идеал газCа жасалCан Kандай да бір процесс кезінде к™лем мен температура арасындаCы Kатынас VT=сonst болды. Газ Kысымы Kайлай ™згереді егер де оныS к™лемін 2 есе ™сірсе:
A)& 4 есе т™мендейді
B) 4 есе жоCарылайды
C) 2 есе т™мендейді
D) 2 есе жоCарылайды
E) ™згермейді.
*****
Идеал газCа жасалCан Kандай да бір процесс кезінде Kысым мен к™лем арасындаCы Kатынас PV2=сonst болды. Газ температурасы Kалай ™згереді егер де оныS к™лемін 3 есе жоCарылатса:
A) 3 есе жоCарылайды
B)& 3 есе т™мендейді
C) 6 есе жоCарылайды
D) 6 есе т™мендейді
E) ™згермейді.
*****
ГаздардаCы диффузия коэффиценті:
A)&
B)
C)
D)
E) .
*****
ТaтKырлыK коэффициенті былай ™рнектеледі:
A)
B)
C)
D)&
E) .
*****
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 5 Заголовок 7 Заголовок 815

Приложенные файлы

  • doc 25043852
    Размер файла: 303 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий