РНП ПравознавствоМІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ


ПРАВОЗНАВСТВО

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
КИЇВ – 2015
Правознавство: робоча програма навчальної дисципліни. – Київ : КНУКіМ, 2015 р. – 20 с.
Розробник:
Маложон О.І., кандидат історичних наук, доцент.


Наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Правознавство» та основні теми для вивчення. Подано завдання семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів, теми для написання рефератів.
Наведено перелік літературних джерел.


Рецензенти:
Ластовський В.В., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури та мистецтв;
Орленко В.І., доктор історичних наук, професор, Київський торгово-економічний університет.
Схвалено рішенням кафедри теорії та історії держави і права Київського національного університету культури і мистецтв
Протокол № 1 від «31» серпня 2015 р.

Зав. кафедри В.Т. Маляренко
Рекомендовано до друку рішенням Головної вченої ради Київського національного університету культури і мистецтв
Протокол №___ від «__»____________2015 р.


ЗМІСТ

Вступ
4


Структура навчальної дисципліни
5


Програма навчальної дисципліни
6


Теми і плани лекцій
9


Теми і плани семінарських занять
12


Теми і завдання для самостійної роботи
13


Питання та завдання до іспиту
16


Критерії оцінювання знань студента
18

8.
Рекомендована література
19


ВСТУП
Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика
навчальної дисципліниденна форма навчання
заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

Напрям підготовки
(спеціальність)
Нормативна

Загальна кількість годин – 108

Спеціалізація:

Рік підготовки2-й
2-йСеместр1,2-й
1,2-й

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 6


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр
Лекції30 год.
10 годПрактичнігод.
годСемінарські6 год.
2 год.Лабораторнігод.
год.Самостійна робота72 год.
96 годІндивідуальні заняттягод.
год.Вид контролю: іспит


Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: оволодіння студентами основами знань про державу і право, а також ознайомлення їх з системою законодавства, яка встановлює державний і суспільний устрій України, права, свободи і обов’язки людини і громадянина; регулює конституційні, цивільні, трудові, екологічні та інші суспільні відносини.
Завдання: курс сприяє правовому вихованню студентів, зокрема становленню глибокої особистої поваги до загальновизнаних моральних та правових цінностей, багаторічної української державності, сучасного юридичного статусу України як незалежної, миролюбної, демократичної, правової держави.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є становлення і розвиток держави і права в Україні, етапи формування державності, основні ознаки виникнення і реалізації права, вивчення окремих галузей права сучасної України.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
характерні ознаки розвитку суспільного ладу України;
систему органів влади і управління, систему суду в Україні;
джерела права в Україні та їх структуру;
перешкоди і проблеми, які виникали на шляху будівництва української державності на різних етапах розвитку;
історію кодифікації права України;
сутність основних термінів.
вміти:
об'єктивно розглядати й аналізувати явища державно-правового життя;
використовувати історичний досвід української держави і права у практичній діяльності в процесі розбудови незалежної, демократичної, правової, соціальної держави;
аналізувати правові акти й інші документи за допомогою різних наукових методів;
самостійно вивчати й оцінювати раніше замовчувані та спотворені процеси, факти;
знати ознаки політичної, державної організації та правової системи суспільства.
Міждисциплінарні зв’язки: нормативна навчальна дисципліна «Правознавство» є базовою для вивчення таких дисциплін, як «Історія держави і права зарубіжних країн», «Теорія держави і права», «Трудове право», «Підприємницьке право» та ін..
Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:
1. Загальні положення та правовий статус особи.
2. Правове регулювання майнових і особистих відносин.

1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем
Кількість годин


денна форма
заочна форма


усього
у тому числі
усього
у тому числіл
с
п
лаб
інд
с.р.

л
с
п
лаб
інд
с.р.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ

Тема 1.1. Поняття, ознаки та походження держави
12
4
26
12
2
28

Тема 1.2. Поняття і ознаки права. Правовідносини та юридична відповідальність

12

4

2
6

12

2

10

Тема 1.3. Основи конституційного устрою України
8
2
6
8

8

Тема 1.4. Конституційно-правовий статус людини та громадянина в Україні
8
2
6
8
2
6

Тема 1.5. Система органів державної влади в Україні
10
2
26
10

10

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАЙНОВИХ І ОСОБИСТИХ ВІДНОСИН

Тема 2.1. Правове регулювання майнових та особистих немайнових відносин

8

2


6

8

2

6

Тема 2.2. Правове регулювання шлюбно-сімейних відносин
8
2
6
8
2
6

Тема 2.3. Правове регулювання трудових відносин. Право соціального забезпечення

8

2


6

88

Тема 2.4. Господарське право України. Адміністративні правовідносини

8

2

6

88

Тема 2.5. Основи кримінального права України
8
2
6
8

8

Тема 2.6. Основи екологічного права України
8
2
6
8

8

Тема 2.7. Правова поведінка, правопорушення та юридична відповідальність
10
4
6
10

10

Разом семестр
108
30
672
108
10
296

Усього годин
108
30
672
108
10
296


2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ

ТЕМА 1.1. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
Поняття держави та її основні ознаки. Функції держави, класифікація функцій держави.
Механізм держави. Система державних організацій: державні органи, державні підприємства, державні установи.
Поняття і зміст форми держави. Форма державного правління та її види: монархія і республіка. Форма територіального устрою держави. Унітарні держави, федерації і конфедерації. Поняття та різновиди політичного режиму: демократичний, авторитарний, тоталітарний.
Основні теорії походження держави.

ТЕМА 1.2. ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ПРАВА. ПРАВОВІДНОСИНИ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Право, його сутність та ознаки. Місце правових норм в системі соціальних норм. Функції права: загальносоціальні і спеціально-юридичні. Джерела права: правовий звичай, правовий прецедент, нормативно-правовий договір, нормативно-правовий акт.
Система права: поняття і складові елементи. Галузь права основний елемент системи права. Правовий інститут та його види. Правова норма, структура норм права. Функції правових норм. Правовідносини: поняття і зміст. Суб’єктивне право і юридичний обов’язок. Суб’єкти правовідносин. Юридичні властивості суб’єктів правовідносин: дієздатність і правоздатність. Об’єкти правовідносин. Види правовідносин.
Юридична відповідальність: поняття, підстави. Конституційні засади юридичної відповідальності. Мета юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності.

ТЕМА 1.3. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ
Поняття і предмет правового регулювання конституційного права, його провідна роль у системі права України. Система конституційного права України. Джерела конституційного права. Поняття і види Конституції. Юридична характеристика Конституції України.
Конституційні засади суспільного ладу в Україні: пріоритет прав людини, визнання і гарантії місцевого самоврядування, політичний, економічний та ідеологічний плюралізм.

ТЕМА 1.4. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ
Поняття і зміст конституційно-правового статусу особи. Принципи конституційно-правового статусу особи. Громадянство України, його характерні риси. Набуття і припинення громадянства України.
Права і свободи людини і громадянина в Україні. Види прав і свобод та конституційно-правові гарантії їх реалізації з боку Української держави.
Конституційні обов’язки громадян України.
Гарантії реалізації та здійснення конституційних прав, свобод та обов’язків громадян України.

ТЕМА 1.5. СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Конституційні принципи організації і здійснення державної влади в Україні. Сутність теорії розподілу влад.
Законодавча влада в Україні. Конституційний статус Верховної Ради України. Організація та порядок роботи Верховної Ради України. Структура Верховної Ради. Функції і поновлення парламенту. Законодавчий процес. Вибори до Верховної Ради України. Статус народного депутата України.
Інститут президентства. Конституційний статус Президента України. Функції і повноваження голови держави. Обрання і припинення повноважень Президента. Поняття і процедура імпічменту. Апарат Президента України.
Основні функції органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України вищий орган виконавчої влади. Склад і компетенція Уряду України. Припинення повноважень Уряду. Центральні і місцеві органи виконавчої влади. Повноваження і порядок формування.
Здійснення правосуддя в Україні. Судова система в Україні: суди загальної і спеціальної юрисдикції. Статус суддів України. Конституційні принципи судочинства. Конституційний Суд України. Порядок його формування. Повноваження Конституційного Суду України.

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАЙНОВИХ ТА ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ВІДНОСИН

ТЕМА 2.1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАЙНОВИХ ТА ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ВІДНОСИН
Цивільне право України: поняття і предмет правового регулювання. Майнові Цивільне законодавство України.
Юридичні факти: поняття і види. Угоди особливий вид юридичних фактів. Види угод. Умови дійсності угод. Відносини власності за законодавством України. Зміст права власності: володіння, користування, розпорядження майном. Способи набуття права власності. Інтелектуальна власність в Україні. Гарантії права власності. Способи захисту порушених прав власника.
Поняття спадщини. Відкриття спадщини. Спадкування майна за законом та заповітом.
Особисті немайнові відносини. Цивільне законодавство України.
Зміст цивільних правовідносин: суб’єктивні цивільні права і обов’язки. Суб’єкти цивільних правовідносин фізичні і юридичні особи. Цивільна правоздатність і дієздатність. Ознаки юридичних осіб. Види юридичних осіб: підприємства, організації, установи. Держава, як суб’єкт цивільно-правових відносин. Об’єкти цивільних правовідносин.

ТЕМА 2.2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН
Поняття та предмет регулювання сімейного права. Сімейні правовідносини та їх учасники. Джерела сімейного права України.
Поняття шлюбу. Порядок і умови укладення шлюбу. Права та обов’язки подружжя. Права та обов’язки батьків та дітей. Припинення шлюбу. Розлучення в органах реєстрації актів цивільного стану та в суді.
Опіка. Піклування. Патронат.

ТЕМА 2.3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН. ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Трудові правовідносини. Учасники трудових правовідносин. Трудове законодавство України.
Поняття і зміст колективного договору. Укладення колективного договору.
Трудовий договір: поняття, сторони, зміст. Види трудового договору: контракт. Порядок укладення трудового договору з окремими категоріями працівників. Зміна трудового договору. Підстави та порядок припинення трудового договору.
Трудові спори: колективні та індивідуальні. Порядок вирішення трудових спорів. Право на страйк.

ТЕМА 2.4. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Поняття і ознаки підприємництва. Реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Форми і види підприємництва. Обмеження в здійсненні підприємницької діяльності. Ліцензування окремих видів підприємницької діяльності.

ТЕМА 2.5. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Кримінальне право України: поняття та предмет. Відповідальність за вчинення злочинів. Кримінальний кодекс України. Дія кримінального закону в просторі і часі.
Поняття і ознаки злочину: суспільна небезпечність, винність, протиправність, караність. Види злочинів. Стадії вчинення злочинів. Співучасть у вчиненні злочинів.
Кримінальна відповідальність. мета кримінальної відповідальності. Система кримінальних покарань в Україні.
Обставини, що виключають кримінальну відповідальність.

ТЕМА 2.6. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Поняття екологічного права. Предмет і метод екологічного права. Об’єкти екологічного права. Принципи та система екологічного права. Земельний фонд України.

ТЕМА 2.7. ПРАВОВА ПОВЕДІНКА, ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Правова поведінка: поняття, ознаки та види. Поняття, ознаки та склад правопорушень. Юридична відповідальність: поняття, ознаки та види. Принципи та функції юридичної відповідальності.

3. ТЕМИ І ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Тема 1.1. Поняття, ознаки та походження держави
План
Поняття держави та її основні ознаки.
Функції держави.
Механізм держави. Система державних організацій.
Поняття і зміст форми держави. Поняття та різновиди політичного режиму.
Основні теорії походження держави.
Література: 1, 3, 5, 9, 17.

Тема 1.2. Поняття і ознаки права. Юридична відповідальність
План
Сутність і ознаки права.
Функції права.
Джерела права.
Система права. Норми права. Реалізація права.
Поняття і структура правовідносин.
Поняття, підстави і види юридичної відповідальності.
Література: 1, 3, 5, 9, 17.

Тема 1.3. Основи конституційного устрою України
План
Поняття конституційного права. Конституційно-правові відносини.
Система конституційного права України.
Джерела конституційного права.
Поняття і види Конституції. Конституція України.
Основи конституційного ладу України.
Література: 2, 4, 6, 8, 18.

Тема 1.4. Конституційно-правовий статус особи в Україні
План
Поняття і зміст конституційно-правового статусу особи.
Принципи конституційно-правового статусу особи.
Громадянство України.
Права і свободи людини і громадянина в Україні.
Конституційні обов’язки громадян України.
Гарантії реалізації та здійснення конституційних прав, свобод та обов’язків громадян України.
Література: 3, 5, 7, 9, 19.

Тема 1.5. Система органів державної влади в Україні
План
Здійснення державної влади в Україні.
Законодавча влада в Україні.
Конституційний статус Президента України.
Органи державної виконавчої влади в Україні.
Судова система України. Повноваження Конституційного суду України.
Література: 4, 6, 8, 10, 20.

Тема 2.1. Правове регулювання майнових та особистих немайнових відносин
План
Поняття Цивільного права України. Цивільне законодавство.
Зміст цивільних правовідносин.
Суб’єкти та об’єкти цивільних правовідносин.
Поняття, види та форма правочинів.
Відносини власності за законодавством України.
Поняття спадщини.
Література: 1, 3, 5, 9, 17.

Тема 2.2. Правове регулювання шлюбно-сімейних відносин
План
Поняття та принципи сімейного права України.
Поняття шлюбу. Порядок та умови укладення шлюбу.
Права та обов’язки подружжя.
Права та обов’язки батьків та дітей.
Припинення шлюбу.
Опіка. Піклування.
Література: 1, 3, 5, 9, 17.

Тема 2.3. Правове регулювання трудових відносин. Право соціального забезпечення
План
Учасники трудових правовідносин.
Поняття і зміст трудового договору.
Припинення трудового договору.
Робочий час.
Час відпочинку.
Трудові спори.
Поняття права соціального забезпечення. Правовідносини в сфері соціального забезпечення.
Література: 11, 13, 15, 19, 20.

Тема 2.4. Правове регулювання підприємницької діяльності. Адміністративні правовідносини
План
Поняття і ознаки підприємництва.
Обмеження в здійсненні підприємницької діяльності.
Поняття адміністративного права України.
Суб’єкти адміністративного права України.
Адміністративне правопорушення.
Система адміністративних стягнень.
Література: 11, 13, 15, 19, 20.

Тема 2.5. Основи кримінального права України
План
Поняття і предмет кримінального права України.
Дія кримінального закону в часі і просторі.
Поняття і ознаки злочину.
Види злочинів.
Кримінальна відповідальність.
Обставини, що виключають кримінальну відповідальність.
Література: 1, 3, 5, 9, 17.

Тема 2.6. Основи екологічного і земельного права України
План
1. Поняття екологічного права.
2. Предмет і метод екологічного права.
3. Об’єкти екологічного права.
4. Принципи та система екологічного права.
5. Земельний фонд України.
Література: 1, 3, 5, 9, 17.

Тема 2.7. Правова поведінка, правопорушення та юридична відповідальність
План
Правова поведінка: поняття, ознаки та види.
Поняття, ознаки та склад правопорушень.
Юридична відповідальність: поняття, ознаки та види.
Принципи та функції юридичної відповідальності.
Література: 10, 13, 15, 19.

4. ТЕМИ І ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1.1. Україна – правова держава.
Мета: вивчити поняття, функції та механізм держави.
Заняття 1
План
Поняття держави та її основні ознаки.
Функції держави.
Механізм держави. Система державних організацій.
Поняття і зміст форми держави. Різновиди політичного режиму.
Основні теорії походження держави.
Література: 1, 3, 5, 9, 17.

Тема 1.4. Конституційно-правовий статус особи в Україні.
Мета: ознайомитися з основними правами, свободами та конституційними обов’язками людини і громадянина в Україні.
Заняття 2
План
Поняття і зміст конституційно-правово
·го статусу особи.
Принципи конституційно-правового статусу особи.
Громадянство України.
Права і свободи людини і громадянина в Україні.
Конституційні обов’язки громадян України.
Гарантії реалізації та здійснення конституційних прав, свобод та обов’язків громадян України.
Література: 1, 8, 9, 10, 14, 20.

Тема 1.5. Система органів державної влади в Україні.
Мета: визначити конституційний статус Президента України та повноваження Конституційного суду України.
Заняття 3
План
Здійснення державної влади в Україні.
Законодавча влада в Україні.
Конституційний статус Президента України.
Органи державної виконавчої влади в Україні.
Судова система України. Повноваження Конституційного суду України.
Література: 1, 3, 9, 18.

5. ТЕМИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 1.1. Поняття, ознаки та походження держави
Теоретичні питання
Підготувати розгорнуту усну відповідь на такі питання:
Державні утворення, що існували на території сучасної України.
Основні теорії походження держави.
Правова держава, сутність та ознаки.
Сутність і ознаки соціальної держави.
Механізм сучасної держави.
Функції сучасної держави.
основні принципи організації і діяльності органів державної влади.
Література: 1, 3, 5, 7, 9.

Тема 1.2. Поняття і ознаки права. Правовідносини та юридична відповідальність
Теоретичні питання
Підготувати розгорнуту усну відповідь на такі питання:
Право як суспільний феномен.
Джерела права в Україні.
Систематизація нормативно-правових актів.
Поняття та види юридичних фактів.
Мета юридичної відповідальності.
Література: 2, 4, 6, 8, 10.

Тема 1.3. Основи конституційного устрою України
Теоретичні питання
Підготувати розгорнуту усну відповідь на такі питання:
Проаналізуйте основні положення Декларації про державний суверенітет та Акту проголошення незалежності України.
Конституційні акти в історії України.
Призначення основного закону.
Основні положення теорії конституціоналізму.
Юридичні властивості Конституції України.
Література: 11, 13, 15, 17, 19.

Тема 1.4. Конституційно-правовий статус особи в Україні
Теоретичні питання
Підготувати розгорнуту усну відповідь на такі питання:
Міжнародні акти, що встановлюють права і свободи людини та громадянина.
Органи державної влади та посадові особи що беруть участь у наданні та припиненні громадянства України.
Складіть таблицю особистих, політичних, соціально-економічних та культурних прав і свобод людини і громадянина встановлених Конституцією України.
Передбачені законом випадки обмеження прав і свобод людини і громадянина України.
Література: 12, 14, 16, 18, 20.

Тема 1.5. Система органів державної влади в Україні
Теоретичні питання
Підготувати розгорнуту усну відповідь на такі питання:
Теорія розподілу влад: історія та сучасність.
Основні положення теорії парламентаризму.
Виборчі системи сучасності.
Інститут президентства в сучасному світі.
Апарат Президента України.
Конституційна відповідальність уряду.
Суд присяжних: історія та сучасність.
Конституційне правосуддя: призначення та види.
Література: 21, 23, 25, 27, 29.

Тема 2.1. Правове регулювання майнових та особистих немайнових відносин
Теоретичні питання
Підготувати розгорнуту усну відповідь на такі питання:
Інтелектуальна власність в Україні.
Види юридичних осіб.
Неприбуткові організації в Україні.
Цивільно-правових захист прав, що індивідуалізують особу.
Способи захисту права власності.
Література: 22, 24, 26, 28, 30.

Тема 2.2. Правове регулювання шлюбно-сімейних відносин
Теоретичні питання
Підготувати розгорнуту усну відповідь на такі питання:
Історичні форми шлюбу та сім’ї.
Міжнародні акти, що встановлюють права дітей.
Органи опіки та піклування в Україні.
Патронат в Україні.
Література: 31, 3, 35, 37, 39.

Тема 2.3. Правове регулювання трудових відносин
Теоретичні питання
Підготувати розгорнуту усну відповідь на такі питання:
Час роботи: поняття та види.
Час відпочинку: поняття та види.
Матеріальна відповідальність працюючих.
Трудова дисципліна.
Законодавче забезпечення права на страйк.
Література: 32, 34, 36, 38, 40.

Тема 2.4. Господарське право України. Адміністративні правовідносини
Теоретичні питання
Підготувати розгорнуту усну відповідь на такі питання:
Законодавче забезпечення підприємництва в Україні.
Порядок реєстрації приватних підприємств.
Господарські товариства в Україні.
Ліцензування підприємницької діяльності.
Література: 41, 43, 45, 47, 49.

Тема 2.5. Основи кримінального права України
Теоретичні питання
Підготувати розгорнуту відповідь на запитання:
Конституційні засади кримінальної відповідальності в Україні.
Презумпція невинуватості.
Смертна кара: за і проти.
Література: 42, 44, 46, 48, 50.

Тема 2.6. Основи екологічного і земельного права України
Теоретичні питання
Підготувати розгорнуту усну відповідь на такі питання:
Екологічне законодавство України.
Правовий статус земель с/г призначення.
Земельне законодавство України.
Література: 51, 53, 55, 57, 59.

Тема 2.7. Правова поведінка, правопорушення та юридична відповідальність
Теоретичні питання
Підготувати розгорнуту усну відповідь на такі питання:
Поняття правової поведінки.
Склад правопорушень.
Ознаки юридичної відповідальності.
Література: 52, 54, 56, 58, 60.
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

Розвиток уявлень про походження і сутність держави і права.
Сучасні погляди на сутність і призначення держави.
Правова держава: сутність і ознаки.
Право, як суспільний феномен.
Основні функції права.
Правові системи сучасності.
Джерела права в Україні.
Конституційні акти в історії України.
Прийняття і характеристика Конституції України від 28 червня 1996р.
Міжнародні акти в галузі прав і свобод людини і громадянина.
Розподіл влад: історія і сучасність.
Сутність демократії.
Верховенство права запорука дотримання прав і свобод людини.
Конституційний суд України: завдання і компетенція.
Судово-правова реформа в Україні.
Інтелектуальна власність в Україні.
Приватизація в Україні, її зміст і значення.
Обмеження громадян у дієздатності.
Цінні папери в Україні.
Умови і порядок реалізації права на страйк.
Укладення трудових договорів з молодими спеціалістами.
Пільги для осіб, що поєднують роботу з навчанням.

6. ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДО ІСПИТУ
Поняття і ознаки держави.
Функції держави.
Механізм сучасної держави.
Форма державного правління: поняття і види.
Територіальний устрій держави.
Політичний режим держави.
Теорії виникнення держави.
Сутність та ознаки права.
Функції права.
Джерела права.
Система права.
Поняття і зміст правовідносин.
Суб’єкти правовідносин, їх юридичні властивості.
Об’єкти правовідносин.
Правопорушення: поняття і ознаки.
Поняття та види юридичної відповідальності.
Поняття і предмет правового регулювання конституційного права України.
Система конституційного права України.
Джерела конституційного права України.
Поняття і види Конституції.
Юридична характеристика Конституції України.
Громадянство України: підстави набуття і припинення.
Політичні права і свободи громадян України.
Громадянські (особисті) права і свободи громадян України.
Соціально-економічні права громадян України.
Культурні права громадян України.
Конституційні обов’язки громадян України.
Конституційний статус Верховної Ради України.
Вибори до Верховної Ради України.
Організація і порядок роботи Верховної Ради України.
Функції і повноваження Верховної Ради України.
Конституційний статус Президента України.
Функції і повноваження Президента України.
Обрання і припинення повноважень Президента України.
Поняття і процедура імпічменту.
Статус Кабінету Міністрів України.
Функції і повноваження Уряду України.
Центральні органи виконавчої влади в Україні.
Поняття і зміст конституційно-правового статусу особи.
Судова система України.
Конституційний Суд України: компетенція і порядок формування.
Конституційні принципи судочинства.
Статус суддів в Україні.
Правове регулювання цивільних відносин.
Зміст цивільних правовідносин.
Суб’єкти і об’єкти цивільних правовідносин.
Юридичні особи: поняття, ознаки, види.
Цивільно-правові договори: поняття та види.
Форми цивільно-правових договорів.
Умови дійсності цивільно-правових договорів.
Право власності: зміст і форми.
Порядок спадкування за заповітом.
Порядок спадкування за законом.
Поняття і ознаки підприємництва.
Принципи конституційно-правового статусу особи.
Гарантії реалізації конституційних прав, свобод та обов’язків громадян України.
Поняття і порядок ліцензування.
Трудові правовідносини та їх учасники.
Норми права.
Трудовий договір: поняття, зміст, порядок укладення.
Реалізація права.
Підстави припинення трудового договору.
Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.
Трудові спори і порядок їх вирішення.
Правове регулювання сімейних відносин. Джерела сімейного права.
Права і обов’язки подружжя.
Порядок укладення шлюбу.
Права і обов’язки батьків і дітей.
Умови і порядок розірвання шлюбу.
Опіка. Піклування.
Робочий час.
Час відпочинку.
Право соціального забезпечення.
Допомоги із соціального забезпечення.
Правове регулювання адміністративних відносин.
Суб’єкти адміністративних відносин.
Адміністративні правопорушення: поняття, ознаки, склад.
Система адміністративних стягнень.
Відповідальність за вчинення злочинів.
Поняття і ознаки злочинів.
Види злочинів.
Співучасть у вчиненні злочину.
Види кримінального покарання.
Обставини, що виключають кримінальну відповідальність.


7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТА

Відповідь студента оцінюється на:
Оцінку А (90-100) – якщо повно та глибоко, розгорнуто, правильно та обґрунтовано викладено матеріал:
студент виявляє глибокі знання усієї програми навчальної дисципліни;
відображає чітке знання основних термінів, понять та категорій юриспруденції, історії кодифікації права України;
вміє об’єктивно розглядати й аналізувати явища державно-правового життя;
використовує історичний досвід української держави і права у практичній діяльності в процесі розбудови незалежної, демократичної, правової, соціальної держави;
аналізує правові акти й інші документи за допомогою різних наукових методів;
самостійно вивчає й оцінює раніше замовчувані та спотворені процеси, факти;
впевнено знає політичну, державну організацію та правову систему суспільства.
Оцінку В (84-89) – якщо правильно та обґрунтовано викладено матеріал:
студент виявляє знання усієї програми навчальної дисципліни;
відображає знання основних термінів, понять та категорій юриспруденції, історії кодифікації права України;
вміє об’єктивно розглядати й аналізувати явища державно-правового життя;
використовує історичний досвід української держави і права у практичній діяльності в процесі розбудови незалежної, демократичної, правової, соціальної держави;
аналізує правові акти й інші документи за допомогою наукових методів;
самостійно вивчає раніше замовчувані та спотворені процеси, факти;
знає політичну, державну організацію та правову систему суспільства.
Оцінку С (74-83) – якщо правильно викладено матеріал:
студент виявляє знання усієї програми навчальної дисципліни;
відображає знання основних термінів, понять та категорій юриспруденції, історії кодифікації права України;
вміє розглядати й аналізувати явища державно-правового життя;
аналізує правові акти й інші документи за допомогою наукових методів;
вивчає раніше замовчувані та спотворені процеси, факти;
знає політичну, державну організацію та правову систему суспільства.
Оцінку D (66-73) – якщо відповідь студента є поверхневою, недостатньо аргументованою:
студент неточні знання програми навчальної дисципліни;
не дає чіткої характеристики основних термінів, понять та категорій юриспруденції, історії кодифікації права України;
вміє логічно мислити, але неправильно викладає матеріал.
Оцінку Е (61-65) – якщо відповідь студента є поверхневою:
свідчить про наявність прогалин у знаннях, зокрема не засвідчує повною мірою знання основних термінів, понять та категорій юриспруденції, історії кодифікації права України;
викладена з порушенням логіки подання матеріалу.
Оцінку FX (21-60) – якщо студент не відповів на поставлене питання або відповідь є неправильною:
не розкриває сутності питання, або ж допущено грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність відповідних знань у студента чи їх безсистемність та поверховість;
не знає основних положень навчальної дисципліни та не розуміє суті основних історичних періодів та явищ;
не вміє сформулювати власну думку та викласти її.
Оцінку F (0-20) – якщо студент не відвідував заняття, не відпрацював їх, не проявляв бажання пізнавати навчальну дисципліну.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Значення рейтингу з кредитного модуля
Оцінка ECTS
Традиційна екзаменаційна оцінка
Традиційна залікова оцінка

90–100 балів
A – відмінно
відмінно
зараховано

84–89 балів
B – дуже добре
добре
74–83 балів
C – добре66–73 балів
D – задовільно
задовільно


61–65 балів
E – достатньо (задовольняє мінімальні критерії)21–60 балів
FХ – незадовільно
незадовільно
не зараховано

0–20 балів
F – незадовільно (потрібна додаткова робота)
не допущено
не допущено8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова
Бойко В. Нова Конституція. Судова влада. /Право України. 1997 №1.
Бурчак Ф.Г. Президент України. К.1997.
Всеобщяя история государства и права. /Под ред. Батыра К.И./-М.1996.
Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Тематичний словник термінів і визначень з курсу теорії держави і права. К.1996.
Загальна теорія держави і права /За ред. Копєйчикова В.В./ - К., 2011.
Основи конституційного права України. /За ред.Копєйчикова В.В./ - К.,2007.
Правознавство: Підручник. В.Ф.Опришко, Ф.П.Шульженко, С.І.Шимон. - К., 2013.
Правознавство. Навч. посібник. / За ред. В.В.Копєйчикова. - К., 2013.
Цивільне право України. Є.О.Харитонов, Н.О. Саніахметова. - К., 2013.

Нормативно-правові акти
Загальна декларація прав людини: Прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.
Міжнародний пакт про громадські політичні права: Прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 р.
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права: Прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 р.

Конституція, кодекси України
Конституція України: Прийнята ВРУ 28 червня 1996 р., “Відомості Верховної Ради України”
Водний кодекс України: затверджений ВРУ 6 червня 1995 р.
Житловий кодекс України від 30 червня 1983:
Земельний кодекс України: затверджений ВРУ 25 жовтня 2001 р.
Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р.
Сімейний Кодекс України від 10 січня 2002 р.
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р.
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.

Закони та інші нормативні акти
Декларація про державний суверенітет України 1991 р.
«Про громадянство України»: Закон України від 18.01.2001 № 2235-III.
«Про статус народного депутата України»: Закон України від 01.12.2005 № 3173-IV.
«Про вибори Президента України»: Закон України від 28.02.2014 № 841-VII.
«Про державну службу»: Закон України від 19.12.2013 № 714-VII.
«Про судоустрій України»: Закон України від 16.01.2014 № 721-VII.
«Про господарські суди»: Закон України від 01.12.2005.
«Про Конституційний суд України»: Закон України від 04.08.2006 № 79-V.
«Про статус суддів»: Закон України від 23.02.2014 № 769-VII.
«Про авторське право і суміжні права»: Закон України від 11.07.2001 № 2627-III.
«Про відпустки»: Закон України від 11.05.2010 № 2169-VI.
«Про охорону навколишнього природного середовища»: Закон України від 17.05.2012 № 4713-VI.
«Про форми власності на землю»: Закон України від 30.01.1992 № 2073-XII.
Декларація про загальні засади державної молодіжної політики в Україні.
«Про всеукраїнський та місцеві референдуми»: Закон України
«Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»: Закон України
«Про постійні комісії Верховної Ради України»: Закон України
«Про статус народного депутата України» Закон України
«Про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» Закон України
«Про Раду Національної Безпеки: Оборони України» Закон України
«Про органи суддівського самоврядування» Закон України
«Про прокуратуру» Закон України
«Про місцеве самоврядування в Україні» Закон України .
«Про загальний військовий обов’язок і військову службу» Закон України
«Про власність» Закон України
«Про підприємства України» Закон України
«Про господарські товариства» Закон України .
«Про цінні папери і фондову біржу» Закон України .
«Про охорону прав на винахід і корисні моделі» Закон України .
«Про охорону прав на промислові зразки»: Закон України
«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» Закон України .
«Про приватизацію майна державних підприємств» Закон України .
«Про зайнятість населення» Закон України .
«Про охорону праці» Закон України .
«Про колективні договори та угоди» Закон України.
«Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» Закон України.
«Про селянське (фермерське) господарство» Закон України
«Про приватизацію земельних ділянок» Декрет Кабінету Міністрів України
«Про органи реєстрації актів громадянського стану». Закон України.
13PAGE 15


13PAGE 141915
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 7 Заголовок 815

Приложенные файлы

  • doc 25043552
    Размер файла: 281 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий