РНП_Мит.ПРАВО_2011

МВС УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та масових комунікації

Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного праваРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з дисципліни МИТНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Галузь знань: 0304 Право

Напрямок підготовки: 6.030402 Правознавство!

Спеціальність: 7.060.101 Правознавство

Спеціалізація: господарчо-правова

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна форма навчання. __________________________________________________________________________


Харків - 2011
Рекомендовано до друку
Методичною радою
Харківського Національного університету внутрішніх справ
від «___»_____________2011 р.
Протокол № ____
Робоча навчальна програма з дисципліни «Митне право» для денної та заочної форм навчання. - Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2011. – 19 с.


Розробники:
кандидат юридичних наук Книш В.І.;
кандидат юридичних наук, професор Безсмертний О.К.;
кандидат юридичних наук, доцент Панов І.О.;
кандидат юридичних наук, доцент Гуменюк В.А.;
кандидат юридичних наук, доцент Андрєєва О.Б.;
Семіног О.О.;
Шишленко В.Г.

Рецензенти:
завідувач кафедри правового регулювання економіки Харківського національного економічного університету, кандидат юридичних наук, професор Сергієнко Валерій Вікторович;
завідувач кафедри кримінального права та процесу навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ кандидат юридичних наук, доцент Канібер Юрій Миколайович.


Ухвалено
на засіданні Вченої ради
навчально-наукового інституту права
та масових комунікацій ХНУВС

«___» ______________ 2011 року
Протокол № ___
Ухвалено
на засіданні кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права
навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС
«29» серпня 2011 року
Протокол № 4© В.І. Книш, І.О. Панов, Безсмертний О.К., Гуменюк В.А., Андрєєва О.Б., Шишленко В.Г., Семіног О.О.
© Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій
© Харківський національний університет внутрішніх справ

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Навчальну дисципліну «Митне право України» запроваджено для викладання студентам навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ.
Метою вивчення навчальної дисципліни «Митне право України» є засвоєння основних теоретичних та правових положень щодо загальної характеристики митної справи, митного законодавства, системи митних органів, митного контролю, митного оформлення, митних процедур при переміщенні товарів та транспортних засобів через митний кордон України, розпорядження товарами, що перебувають під митним контролем, підприємницької діяльності із надання послуг з декларування товарів та транспортних засобів та перевезення товарів та транспортних засобів через митний кордон України або перебувають під митним контролем, митних режимів щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, митної вартості товарів, провадження у справах про порушення митних правил.
Навчальна дисципліна «Митне право України» є обов’язковою до вивчення у юридичних вузах юридичною дисципліною, засвоєння положень якої є необхідним елементом у підготовці висококваліфікованих юристів. Специфіка підготовки студентів у навчально-науковому інституті права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ належним чином врахована у представлених методичних матеріалах, що дозволяє більш диференційовано здійснювати підготовку майбутніх фахівців.
Навчальна дисципліна «Митне право України» вивчається на другому курсі та складається з двох модулів, які об’єднують шість тем.
Формою контролю за самостійною роботою студентів з навчальним матеріалом, якістю його засвоєння є практичні та семінарські заняття, підчас проведення яких повторюються теоретичні питання, обговорюються варіанти рішень практичних завдань, складаються окремі процесуальні документи.
Більш глибокому та всебічному засвоєнню положень навчальної дисципліни «Митне право України» сприяє самостійне ознайомлення студентів із запропонованою навчальною і спеціальною літературою та нормативними джерелами.
Підсумковий контроль теоретичної та практичної підготовки студентів з навчальної дисципліни «Митне право України» здійснюється у формі заліку, а проміжний у формі модульних контрольних робіт.
Навчальна дисципліна «Митне право України» вивчається після вивчення таких дисциплін, як «Теорія держави та права», «Судові та правоохоронні органи України», «Конституційне право України», «Адміністративне право України».
Дисципліна:
Митне право
Напрям, спеціальність, спеціалізація, ОКР
Характеристика
навчальної дисципліни

Кількість кредитів
ЕСТS – 1,5
Загальна кількість
аудиторних годин – 26
Кількість модулів – 2
0304 - право;
6.030402 правознавство
Цикл підготовки:
- навчальний курс – 2
- семестр – 4
Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
- лекції – 16 годин;
- семінарські заняття – 10 годин;
- самостійна робота – 28 годин;
Види контролю:
- модульний контроль (тестування);
- підсумковий модульний контроль (залік).


2. Тематичний план навчальної дисципліни
2.1. Розподіл навчального часу та видів робіт з навчальної дисципліни
Номер семестру
Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни
Наявність курсових робіт
Кількість модулів
Кількість змістових модулів
Вид контролю


Загальна кількість годин/кредитів ЕСТS
з них:аудиторні
самостійна роботавсього
з них:

лекції
семінарські заняття
практичні заняття
лабораторні заняття


4
54/1,5
26
16
8
2

28

2
2
залік

Всього
54/1,5

26
16
8
2

28

2
2
залік


2.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за модулями, змістовими модулями та темами
Номер модулю
Номер та назва змістового модулю, номер та найменування теми
Загальна кількість годин
Аудиторні
Самостійна робота
Вид контролю
Всього
Лекції
Семінарські заняття
Практичні заняття
Лабораторні заняттяСеместр № 4

Модуль № 1
Тема № 1. Основи митної справи в Україні. Загальна характеристика митного права України.
4
2
2
-
-
-
2Тема № 2. Структура та організація діяльності митних органів України.
8
4
2
2
-
-
4Тема № 3. Основи переміщення та пропуск пасажирів, товарів і транспортних засобів через митний кордон України.
12
6
4
2
-
-
6
МК

Модуль № 2
Тема № 4. Митно-тарифне та нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
10
4
2
2
-
-
6Тема № 5. Митний контроль та митне оформлення.
12
6
4
2
-
-
6Тема № 6. Порушення митних правил і відповідальність за них.
8
4
2
2
-
-
4
МК


Всього за семестр:
54
26
16
10
-
-

залік

2.3. Структура залікового кредиту та тематика лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять
Структура вивчення навчальної дисципліни
Кількість годин
Вид контролю

Модуль 1.
Тема № 1. Основи митної справи в Україні. Загальна характеристика митного права України.
Лекція № 1. Основи митної справи в Україні. Загальна характеристика митного права України.
Самостійна робота
Тема № 2. Структура та організація діяльності митних органів України.
Лекція № 1. Структура та організація діяльності митних органів України.
Семінарське заняття № 1. Структура та організація діяльності митних органів України.

Опитування


Самостійна робота
Тема № 3. Основи переміщення та пропуск пасажирів, товарів і транспортних засобів через митний кордон України.
Лекція № 1. Основи переміщення та пропуск пасажирів, товарів і транспортних засобів через митний кордон України.
Семінарське заняття № 1. Основи переміщення та пропуск пасажирів, товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

Опитування


Самостійна робота

МК 1

Модуль 2.
Тема № 4. Митно-тарифне та нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
Лекція № 1. Митно-тарифне та нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
Семінарське заняття № 1. Митно-тарифне та нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

Опитування


Самостійна робота
Тема № 5. Митний контроль та митне оформлення.
Лекція № 1. Митний контроль.
Самостійна робота
Лекція № 2. Митне оформлення.
Семінарське заняття № 1. Митний контроль та митне оформлення.

Опитування


Самостійна робота
Тема № 6. Порушення митних правил і відповідальність за них.
Лекція № 1. Порушення митних правил і відповідальність за них.
Семінарське заняття № 1. Порушення митних правил і відповідальність за них.

Опитування


Самостійна робота

МК 2

Всього за заліковим кредитом:

ПМК

3. Методичні рекомендації для опрацювання змістових модулів навчальної дисципліни

3.1. Загальні методичні рекомендації

Дисципліна «Митне право України» вивчається на другому курсі продовж 54 навчальних годин, розрахованих на два модулі і складається з лекцій, семінарських занять, самостійної та індивідуальної роботи.
Лекційні заняття передбачають викладення нового теоретичного матеріалу викладачем, сприйняття цього матеріалу студентами. За своїм змістом лекції охоплюють основний теоретичний матеріал найважливіших тем навчальної дисципліни.
Семінарське заняття - форма навчального заняття, під час якого викладач організує обговорення попередньо визначених питань, до яких студенти повинні готувати тези виступів. Результати самостійної роботи по підготовці до семінару, та безпосередня робота на семінарі фіксується в робочому зошиті семінарських та практичних занять, ведення якого обов'язково для кожного студента. Робота на семінарському занятті також передбачає доповіді за попередньо підготовленими студентами рефератами.
Викладач оцінює виступи студентів, їх активність у дискусії, рівень знань та уміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо.
Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом студентом у час, вільний від аудиторних навчальних занять.
Самостійна робота студента складається з опрацювання конспекту лекцій, підготовки до семінарських та практичних занять, самостійного освоєння навчального матеріалу по окремим темам, щодо яких не передбачені аудиторні заняття, ознайомлення з нормативними актами та рекомендованою літературою, а також самостійне виконання індивідуальних завдань, передбачених цією програмою.
Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни: підручник, навчальні та навчально-методичні посібники та матеріали, конспект лекцій викладача, методичними рекомендаціями тощо. Для самостійної роботи студенту також рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна та періодична література. Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці, навчальних кабінетах, а також і в домашніх умовах.
Зміст самостійної роботи студента над дисципліною визначається у навчально-методичних матеріалах до семінарських та практичних занять іншими методичними матеріалами, затвердженими на кафедрі, а також завданнями та вказівками викладача, що проводить заняття у групі.
Індивідуальна робота передбачає виконання отриманого на індивідуальній консультації викладача завдання: реферату до кожного змістовного модулю, наукового повідомлення (під час роботи у науковому гуртку кафедри).
Реферати готуються студентами самостійно до кожного модулю у відповідності до Методичних рекомендацій з підготовки рефератів, затверджених кафедрою.
Критерії оцінювання під час вивчення навчальної дисципліни.
Академічні успіхи студента визначаються за допомогою контрольних заходів, передбачених навчальним планом, з обов'язковим зарахуванням підсумкових оцінок за національною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно"), 100-бальною та ECTS.
Контрольні заходи включають у себе поточний, модульний та підсумковий контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання рівня знань під час семінарських та практичних,занять і якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, та практичних занять і має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок студентом, з кожного окремого модуля навчальної дисципліни.
Результати поточного контролю та бали за самостійну та індивідуальну роботи заносяться викладачем до журналів обліку відвідування занять студентами за національної системою оцінювання ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно").
Поточний контроль на семінарських заняттях, під час виконання тестових завдань, підсумковому контролі враховуються рівень знань студента, послідовність, логічність, самостійність виступу та викладу думок, достатність інформації, узагальнення змісту, давати точні формулювання, правильно користуватись понятійним апаратом, грамотність викладу, вміння виконувати практичні завдання, під час яких студентами під контролем викладача обговорюються рішення завдань. Викладач оцінює правильність кваліфікації, повноту й обґрунтованість рішень, складених студентами, їх активність у дискусії, рівень знань та уміння формулювати й відстоювати свою позицію. Враховується вміння та повнота використання студентом Законів України, постанов Кабінету Міністрів України та нормативних актів Державної митної служби України та інших нормативно-правових документів, що потрібні для розв'язання практичних завдань за темами занять.
Поточний контроль знань і умінь студентів на семінарському занятті передбачає оцінювання підготовлених студентами рефератів та тез доповіді по рефератах, їх виступи по питаннях заняття, активність у дискусії, вміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо. Крім того, поточний контроль знань студентів на семінарських заняттях здійснюється шляхом опиту з навчальних питань теми.
Під час самостійної роботи з підготовки до практичних занять студенти обов'язково самостійно готують рішення завдань, що задаються викладачем на передодні. Рішення кожного завдання повинне бути викладене у письмовій формі у робочому зошиті студента, із мотивуванням та докладною аргументацією, з посиланням на відповідні норми кримінального законодавства. Відсутність у студента під час практичного заняття робочого зошиту із вирішеними завданнями інших вказаних матеріалів, обґрунтованого рішення або неготовність студента до роботи на занятті тягне за собою незадовільну оцінку для студента за виконання самостійної роботи.
Студент, який отримав оцінку «незадовільно» за аудиторну або самостійну та індивідуальну роботу, має право перескласти її.
Модульний контроль проводиться викладачем під час останнього аудиторного заняття змістовного модулю у вигляді контрольних робіт (у письмовій формі). Для отримання оцінки за результатами освоєння змістовного модулю студент повинен мати оцінки, які він повинен отримати під час аудиторної роботи, самостійної або індивідуальної роботи при вивченні цього змістовного модулю, в тому числі, за підготовку реферату.
У випадку, коли у процесі складання модульного контролю студент виявив незадовільні знання, йому виставляється незадовільна оцінка з обов'язковим наступним перескладанням. Перескласти модульний контроль студент зобов'язаний до початку наступного модульного контролю.
Студент, який бажає підвищити підсумкові бали з дисципліни складає підсумковий модульний контроль. Результати складання підсумкового контролю оцінюється за 100 бальною шкалою. Підсумкові бали з урахуванням складання заліку розраховуються, як середньоарифметичне результатів підсумкових балів за результатами засвоєння модулів та балів набраних на заліку.
У тому випадку, коли студент, під час складання заліку отримав позитивну оцінку (набрав 60 балів і більше), але менше ніж за результатами засвоєння всіх модулів навчальної дисципліни в заліково-екзаменаційну відомість виставляється підсумкова оцінка за результатами засвоєння всіх модулів навчальної дисципліни.

3.2. Завдання на самостійну роботу з навчальної дисципліни.
Завдання, що виносяться на самостійну роботу студента
Література:

Модуль № 1.

Тема № 1. Основи митної справи. Загальна характеристика митного права України.

Завдання для самостійної роботи:
1.Історія розвитку митної справи.
2.Митна справа України.
3.Митна політика України.
4.Поняття митного права України.
5.Предмет митного права України.
6.Принципи митного регулювання.
7.Метод митного права України.
8.Система митного права України.
9.Джерела митного права України.
10.Митна територія України.
11.Митний кордон України.
12.Прапор та розпізнавальний знак митної служби України.
Нормативно-правові акти:
2,5,7,9,10,11,14,
21,51.
Навчально-методична література:
1-8, 12-21.

Тема № 2. Структура та організація діяльності митних органів України.

Завдання для самостійної роботи:
1.Правовий статус митних органів України та порядок здійснення митної справи митними органами.
2.Митна служба України.
3.Державна митна служба як спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи.
4.Регіональна митниця. Митниця. Митний пост.
5.Спеціалізовані митні установи та організації. Митні лабораторії.
6.Організація діяльності митної варти.
7.Митна служба України як вид державної служби в Україні.
8.Загальні положення проходження служби в митних органах.
9.Права, обов’язки та відповідальність працівників митних органів.
10.Застосування фізичної сили, спеціальних засобів та зброї посадовими особами митної служби України.
Нормативно-правові акти:
.
Навчально-методична література:
.

Тема № 3. Основи переміщення та пропуску пасажирів, товарів, предметів і транспортних засобів через митний кордон України.

Завдання для самостійної роботи:
1.Загальна характеристика правил ввезення (вивезення) товарів та транспортних засобів через митий кордон України.
2.Перетинання пасажирів через митний кордон України.
3.Вимоги до харчових продуктів при їх митному оформленні.
4.Митне оформлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
5.Переміщення товарів через митний кордон України.
6.Переміщення транспортних засобів через митний кордон України.
7.Порядок переміщення через митний кордон України валюти.
8.Поняття митного режиму.
9.Види митного режиму.
10.Вибір та зміна митного режиму.
11.Регулювання питань, пов’язаних із застосуванням митних режимів.
Нормативно-правові акти:
1-14, 28, 32, 34, 35, 38-72, 80-81, 93-100, 112-137, 145-158.
Навчально-методична література:
1-10, 58-73, 80-124.

Модуль № 2.

Тема № 4. Митно-тарифне та нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

Завдання для самостійної роботи:
1.Поняття державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
2.Тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
3.Викладається поняття та структура митного тарифу, види мита.
4.Митні платежі.
5.Призначення нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
6.Митна вартість товарів.
7.Методи визначення митної вартості товарів, які імпортуються (експортуються) в (з) Україну(и), та порядок їх застосування.
8.Класифікація методів нетарифного регулювання.
Нормативно-правові акти:
1, 9, 14, 22, 24-26, 28, 32, 34, 35, 38-72.
Навчально-методична література

Тема № 5. Митний контроль та митне оформлення.

Завдання для самостійної роботи:
1.Поняття митного контролю.
2.Здійснення митного контролю.
3.Види та форми митного контролю.
4.Зони митного контролю: місця розташування, порядок створення, режим зони митного контролю.
5.Особливі режими і процедури митного контролю:
- звільнення від окремих форм митного контролю;
- звільнення від митного огляду;
- спрощений митний контроль;
- митний контроль після пропуску товарів і транспортних засобів.
6.Поняття та загальні положення митного оформлення.
7.Основні етапи здійснення митного оформлення.
8.Митне декларування: сутність та порядок здійснення.
9.Форми митного декларування.
Нормативно-правові акти:
.
Навчально-методична література:
.

Тема № 6. Порушення митних правил та відповідальність за них.

Завдання для самостійної роботи:
1.Поняття порушення митних правил.
2.Відповідальність за порушення митних правил.
3.Види стягнень за порушення митних правил.
4.Строки накладення стягнень у справах про порушення митних правил.
5.Види порушень митних правил і відповідальність за такі правопорушення.
6.Провадження у справах про порушення митних правил.
7.Порядок провадження у справах про порушення митних правил.
8.Адміністративне затримання.
9.Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок їх проведення.
10.Оскарження постанов у справах про порушення митних правил.
11.Внесення на постанови подання прокурора.
12.Виконання постанов митних органів про накладення стягнення за порушення митних правил.
Нормативно-правові акти:
.
Навчально-методична література:
.


3.3. Індивідуальні навчально-дослідні завдання.

3.3.2. Теми рефератів (по номеру в группе)
Історія започаткування та становлення митної справи в Україні.
Митна політика та міжнародна торгівля.
Митне право та його місце в правовій системі України.
Взаємодія митних органів України з митними службами іноземних держав.
Правовий і соціальний захист працівників державної митної служби.
Вимоги до лікарських засобів та наркотичних речовин при їх митному оформленні.
Підприємницька діяльність із надання митних послуг.
Митна статистика.
Тарифні пільги.
Характеристика Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність”.
Світова організація торгівлі (Всесвітня торгова організація).
Митні процедури при переміщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту.
Митне оформлення військових транспортних засобів та військової техніки.
Поняття контрабанди.
Дізнання у справах про порушення митних правил.


3.4. Контрольні питання, що виносяться на підсумковий модульний контроль.

Поняття, зміст митної справи.
Порядок декларування.
Порядок заповнення ВДМ.
Принципи та елементи митної справи.
Поняття декларанта та його адміністративно-правовий статус.
Митна політика і її елементи.
Верифікація сертифікатів та порядок її здійснення.
Митне декларування та його значення.
Митні брокери та їх адміністративно-правовий статус.
Місце й час митного оформлення.
Митні перевізники та їх адміністративно-правовий статус
Міжнародна організація торгівлі та її завдання.
Поняття та значення тарифного регулювання.
Поняття митного права.
Принципи митного права.
Система митного регулювання.
Предмет митного права та його особливості.
Метод митного права.
Поняття митного тарифу та його основні елементи.
Поняття, структура й види митних відносин.
Ставка мита та основні засади її визначення.
Види ставок мита.
Система митного права.
Тарифні пільги : суб’єкти і порядок надання.
Джерела митного права.
Тарифні преференції та їх особливості.
Поняття митних органів України та їх місце в системі державних органів.
Митні привілеї.
Правове забезпечення діяльності митних органів.
Завдання митних органів України.
Порядок визначення митної вартості товару.
Державна Митна служба України, структура та її компетенція.
Митна статистика та її завдання.
Взаємодія митних органів з іншими державними органами
Поняття, ознаки і види порушення митних правил.
Взаємодія митних органів з органами місцевого самоврядування.
Склад порушення митних правил.
Поняття митної території і митного кордону та їх значення.
Контрабанда та її склад.
Поняття та види митних режимів.
Поняття та функції відповідальності за порушення митних правил.
Принципи переміщення товарів і предметів через митний кордон України.
Види порушень митних правил.
Особливості переміщення через митний кордон України спадщини.
Суб’єкти відповідальності за порушення митних правил.
Товари, що не допускаються до переміщення через митний кордон України.
Види стягнення за порушення митних правил.
Відомості, що сповіщаються при переміщені через митний кордон товарів і предметів.
Порядок притягнення до відповідальності за порушення митних правил.
Поняття та правове становище ліцензійних митних складів.
Митні органи як органи дізнання
Поняття митного контролю та його значення.
Особливості та порядок дізнання в митних органах.
Функції та види митного контролю.
Представництво у справах про порушення митних правил.
Форми митного контролю.
Поняття провадження у справах про порушення митних правил.
Зони митного контролю.
Зміст провадження про порушення митних правил.
Особливі режими митного контролю та їх види.
Підстави для порушення справи про порушення митних правил.
Особистий огляд: підстави, порядок та наслідки проведення.
Підстави для вилучення товарів і транспортних засобів.
Особливості переміщення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності.
Поняття та принципи митної служби.
Особливості митного контролю на транспорті.
Права та обов’язки співробітників митних органів.
Поняття митного оформлення та його значення.
Заборони, обмеження для співробітників митних органів.
Етапи митного оформлення та їх зміст.
Проходження служби в митних органах.
Поняття та види митних декларацій.
Правовий захист співробітників митних органів.
4. Шкала оцінювання успішності навчання студентів.

Оцінка в балах
Оцінка за національною шкалою
Оцінка за шкалою ECTSОцінка
Пояснення

90 – 100
Відмінно
(“зараховано”)
А
„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.

82 – 89
Добре
(“зараховано”)
B
„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двома - трьома незначними помилками.

75 – 81

C
„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними помилками, або з однією – двома значними помилками.

68 –74
Задовільно
(“зараховано”)
D
„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань, містять помилки, робота з трьома значними помилками.

60 – 67

E
„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених програмою навчання навчальних завдань не виконані, або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.

35–59
Незадовільно
(„незараховано”)
FX
„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки

1–34

F
„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробкиШкала оцінювання академічних успіхів студента за національною системою оцінювання знань.
Оцінка знань студентів за усну відповідь, виконання індивідуальних завдань при поточному контролі на практичних та семінарських заняттях, виконанні тестових завдань, підсумковому контролі на заліку чи екзаменах повинна відповідати наступним вимогам:
Оцінка “відмінно” – коли студент глибоко та твердо засвоїв весь програмний матеріал, повністю системно, послідовно, грамотно і логічно його викладає, пов’язує теорію з практикою; може відповісти на будь-яке запитання при зміні його форми; показує знання монографічного матеріалу; правильно обґрунтовує, аргументує власні висновки; виявляє уміння самостійно узагальнювати та викладати матеріал, не допускаючи помилок.
Оцінка “добре” – коли студент твердо знає програмний матеріал, грамотно і по суті викладає його, не допускає суттєвих помилок у відповіді на питання, правильно використовує теоретичні положення і володіє необхідними навиками по узагальненню та систематизації матеріалу що вивчається.
Оцінка “задовільно” – коли студент засвоїв тільки основний матеріал, але не знає окремих деталей, допускає неточні відповіді, недостатньо чіткі формулювання, порушує послідовність у викладанні програмного матеріалу та має певні труднощі в узагальненні та систематизації матеріалу що вивчається.
Оцінка “незадовільно” – коли студент не знає значної частини програмного матеріалу

5. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни

Нормативні акти:
Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.
Митний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 38-39. - ст.288.
Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 52. – Ст. 1122.
Про стандартизацію: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 31. - ст.145.
Про єдиний митний тариф: Закон України //Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №19. - Ст.259.
Про податок на добавлену вартість: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 21. – Ст. 156.
Про систему оподаткування: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 16. – Ст.119.
Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 34. – Ст. 266.
Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 50.
Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.
Положення про Державну митну службу України: Затверджено Указом Президента України від 24 серпня 2000 р. // Таможенное законодательство Украины (Сборник нормативных актов) / Сост.: Ю.П. Битяк, М.Г. Шульга, П.В. Пашко, В.М. Шевчук. – Х.: ООО «Одиссей», 2000. – С. 94-102.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню та ліцензуванню в 1998 році” від 5 січня .
Правила в’їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територію: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. // ЗПУ України. – 1996. – № 4. – Ст. 148.
Про митну справу в Україні: Закон України від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 44. – Ст. 575.
Про правовий статус іноземців: Закон України від 4 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 23. – Ст. 162.
Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 19. - ст. 80.
Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 32. - Ст. 255.
Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23 вересня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 40. - ст.364.
Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36. – Ст. 299.
Про стандартизацію і сертифікацію в Україні: Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 г. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 27. - ст.289.
Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22 липня 1998 р. // Урядовий кур’єр. – 1998. – 25 липня.
Наказ Державного митного комітету України “Про затвердження порядку ведення обліку субєктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах” від 31 травня 1996 р. №237, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 червня 1996 р. за № 292/1317.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про здійснення екологічного контролю у зоні діяльності митниць призначення та відправлення” від 26 жовтня 2001 р. № 1429.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон” від 20 березня 1995р. № 198.
Про створення митних постів Державної митної служби України: Наказ Державної митної служби України від 29 січня 1997 р. № 37.
Про створення регіональних митниць та митниць Державної митної служби України: Наказ Державної митної служби України від 20 грудня 1996 р. № 564.
Типове положення про митницю Державної митної служби України: Затверджено наказом Державної митної служби України від 26 березня 1998 р. № 169.
Типове положення про регіональну митницю Державної митної служби України: Затверджено наказом Державної митної служби України від 28 січня 1997 року № 27.
Про Порядок взяття проб і зразків товарів та інших предметів для проведення досліджень, необхідних для їх митного оформлення: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1998 р. № 1665 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 42. – Ст. 1557.
Порядок здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації: Затверджено наказом Державної митної служби України від 14 жовтня 2002 р. № 561.
Про Тимчасові правила митного контролю за переміщенням через митний кордон України предметів, валюти і цінностей громадян: Наказ Державного митного комітету України від 31 грудня 1991 р. № 9.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов’язковій сертифікації в Україні” від 4 листопада 1997 р. №1211.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про становлення мінімальної митної вартості окремих видів товарів” від 3 листопада 1997 р. №1215.
Про затвердження Порядку верифікації сертифікатів про походження товарів з України: Постанова Кабінет Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1861.
Про ставки акцизного збору на деякі транспортні засоби: Закон України від 24 травня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 32. - ст. 151.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про удосконалення порядку тимчасового ввозу транспортних засобів на митну територію України” від 20 липня 1996 р. №793.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про впорядкування діяльності митних ліцензійних складів” від 2 грудня 1996 р. № 1446.
Порядок замовлення, видачі, зберігання, обліку та використання особистих митних забезпечень інспекторів: Затверджений наказом Державної митної служби України від 17 листопада 1998 р. № 723.
Про затвердження Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів: Наказ Державної Митної Служби України № 592 від 31.12.96, зареєстрований в МЮ України 20 січня 1997 р. за № 5/1809.
Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 1. - ст. 2.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про обсяги товарів та інших предметів, що можуть вивозитися (пересилатися) громадянами за митний кордон України без сплати мита та митних зборів” від 29 листопада 1997 р. № 1331.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про удосконалення порядку ввезення (пересилки) громадянами предметів (товарів) в Україну” від 27 серпня 1996р. № 1010.
Постанова Кабінету Міністрів України „Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України продуктів харчування для власного споживання та перелік предметів, що не можуть бути віднесені до особистих речей громадян” від 13 грудня 2001 р. № 1652.
Положення про порядок здійснення особистого огляду громадян, які прямують через митний кордон України: Затверджено Державним митним комітетом України 9 червня 1992 р.
Наказ Державної митної служби України “Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України” № 393 від 25.06.99р., зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 липня 1999 р. за № 516/3809
Положення про провадження в справах про порушення митних правил: Затверджено наказом Державного митного комітету України № 205 від 4 листопада 1992 р.
Про персональні звання державної митної служби України: Постанова Верховної Ради України від 5 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 19. – Ст. 261.
Положення про застосування спеціальних засобів і зброї службовими особами митних органів: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1993 р. № 426 // ЗП України. – 1993. – № 11. – Ст. 232.
Положення про порядок застосування вогнепальної зброї: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. // Урядовий кур’єр. – 1992. – № 96-97.
Інструкція про атестацію посадових осіб митних органів України: Затверджена наказом Державної митної служби України від 5 березня 1997 р.
Положення про Управління власної безпеки і контролю: Затверджене наказом Державної митної служби України від 5 квітня 2000 р. № 192.

Навчальна та методична література:
Авер'янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні / НАН України: Інт держави і права ім. Корецького. – К.: Ін. Юре, 1997. – 48 с.
Дубчак В.І., Мартинюк О.В. Митна справа: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 310с
Ківалов С.В., Кормич Б.А. Митна політика України: Підручник. – Одеса, 2001. – 256 с.
Бахрах Д.Н., Ренов Э.Н. Производство по делам об административных правонарушениях: Пособие. – М.: Знание, 1989. – 96 с.
Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Адміністративна відповідальність: Навчальний посібник. – Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2001. – 142 с.
Шишка Р.Б., Сергієнко В.В. Митне право України: Навч. посібник. – Харків: Еспада, 2002. – 296 с.
Кивалов С.В. Таможенное право (административная ответственность за нарушение таможенных правил). – Одесса: Одесский гос. ун-т им. И.И. Мечникова, 1996. – 175 с.
Митне право України: Навчальний посібник / В.Я. Настюк, М.Г. Шульга. –Харків: Нац. юрид. акад. України, 2001. – 114 с.
Адміністративна відповідальність в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. А.Т. Комзюка. 2-е вид., перероб. і доп. – Харків: Ун-т внутр. справ, 2000. – 112 с.
Шкарупа В.К., Щербина В.І. Правовий статус працівників митних органів України: Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: АМСУ, 1999. – 72 с.
Судебные и правоохранительные органы Украины: Учебник / Под ред. проф. А.М. Бандурки. – Харьков: Ун-т внутр. дел, 1999. – 350 с.
Кисловский Ю.Г. История таможни государства Российского. – М.: НПО „Автор”, 1996. – 288 с.
Козырин А.Н. Таможенное право в России. Учебное пособие. – М.: Фирма «Спарк», 1995. – 134 с.
Основи таможенного дела /Под ред. В.Г.Драганова. - М., 1998.
Российское таможенное право: Учеб. Для вузов / Рук. авт. кол. и отв. ред. Б.Н. Габричидзе. – М.: Изд. Группа ИНФА-М – Норма, 1997. – 520 с.
Сандровский К.К. Таможенное право (Особенная часть). Учебное пособие. – Киев: Изд-во Киевского ун-та, 1972. – 101с.
Таможенное право. Под. ред. А.Ф.Ноздрачева. М.,1998.
Таможенное право. Учебник для вузов. Отв. ред. проф. Б.Н. Габричидзе. – М.: Изд-во БЕК, 1995. – 480 с.
Габричидзе Б.Н. Практика применения Таможенного кодекса Российской Федерации. – М.: Книжный мир, 1998. – 496 с.
Гравина А.А., Терещенко Л.К., Шестакова М.П. Таможенное законодательство. Практический комментарий. – М.: Юрист, 1997. – 392 с.
Деркач Л.В. Українська митниця: вчора, сьогодні, завтра. – К.: ІАМУ Держмитслужби України, 1998. – 572 с.
Основи митної справи: Навчальний посібник / За ред. П.В.Пашка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Т-во „Знання”, 2002. – 318 с.
Жорін Ф.Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 248 с.
Авер’янов В.Б., Крупчан О.Д. Виконавча влада: конституційні засади і шляхи реформування. – Харків: Право, 1998. – 37 с.
Блинов Н.М., Дзюбенко П.В. Введение в таможенное дело. М.1997.
Борисов К.Г. Международное таможенное право. М.,1997.
Бабенко І. Митники проти контрабанди // Уряд. кур’єр. – 1999. – 12 травня.
Бахрах Д.Н. Таможенное право как институт административного права // Государство и право. – 1995. – № 3. – С. 13-21.

Бондаренко С. Митна політика та її зв’язок з економічним становищем в Україні // Вісник Академії митної служби України. – 1999. – № 2. – С. 39-45.
Ванжа А. Проблеми правового забезпечення митної служби в Україні // Вісник Академії митної служби України. – 1999. – № 2. – С. 13-14.
Государський А.В. Митна служба як головний фактор захисту економічної незалежності України // Митна справа. – 2002. – № 3. – С. 27-30.
Гребельник О. Митна політика в умовах трансформації економічної системи // Вісник Академії митної служби України. – 1999. – № 4. – С. 73-77.
Заяць В. Митне регулювання як джерело поповнення державного бюджету // Вісник Академії митної служби України. – 1999. – № 2. – С. 27-37.
Каленський М. Митниця має сприяти зовнішній торгівлі та бути прозорою і прогнозованою // Уряд. кур’єр. – 2003. – 4 лютого.
Ківалов С.В., Кормич Б.А Митне право: система та динаміка розвитку // Митна справа. – 2002. – № 1. – С. 7-15.
Коломоєць Т.О. Штрафи як різновид санкцій майнового характеру у сфері митної справи // Митна справа. – 2002. – № 3. – С. 22-27.
Комзюк А.Т. Законодавство про адміністративні проступки: проблеми визначення сутності, завдань та системи // Вісник Національного університету внутрішніх справ. Вип.14. – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2001. – С. 107-112.
Комзюк А.Т., Комзюк В.Т. Адміністративний примус як засіб здійснення митної справи в Україні // Вісник Академії митної служби України. – 1999. – № 4. – С. 34-37.
Комзюк В.Т. Деякі проблемні питання застосування конфіскації предметів порушень митних правил // Вісник Університету внутрішніх справ. Спецвипуск. – Х.: Ун-т внутр. справ, 2000. – С. 28-30.
Комзюк В.Т. Особливості адміністративної відповідальності у сфері здійснення митної справи // Вісник Національного університету внутрішніх справ. Вип. 21. Ч. ІІ. – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2003. – С. 72-76.
Корнєва Т. Проблеми розвитку митного законодавства // Вісник Академії митної служби України. – 1999. – № 2. – С. 10-13.
Коросташова І. Адміністративна відповідальність громадян за порушення митних правил під час переміщення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів // Вісник Академії митної служби України. – 1999. – № 2. – С. 14-18.
Ніколаєва Л. Удосконалення митного регулювання як необхідна передумова для вступу України до світової організації торгівлі // Вісник Академії митної служби України. – 1999. – № 4. – С. 77-80.
Павлов А.П. Митні органи в Україні у ХХ ст. (історико-юридичний аналіз) // Вісник Академії митної служби України. – 1999. – № 4. – С. 50-62.
Павлов А.П. Кадрове забезпечення митних органів України: організаційно-правові аспекти: Дис. канд. юрид. наук. – К., 2001. – 206 с.
Павлов А.П. Правові та історичні передумови організації митної справи в Україні // Митна справа. – 2002. – № 5. – С. 3-16.
Пахомов С.І. Деякі проблемні питання застосування митного законодавства України // Митна справа. – 2002. – № 3. – С. 47-50.
Пашко П.В., Маляревська О. Практика та перспективи митно-тарифного регулювання // Вісник Академії митної служби України. – 1999. – № 2. – С. 37-39.
Педешко А.І. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил: Автореф. дис. канд. юрид. наук. – Харків, 2000. – 20 с.
Педешко А.І. Деякі особливості застосування стягнень за порушення митних правил // Вісник Університету внутрішніх справ. Вип. 9. – Харків, 1999. – С. 140-144.
Педешко А.І. Технологія оформлення зовнішньоекономічних вантажів у пунктах пропуску через Державний кордон України // Вісник Запорізького юридичного інституту. Вип. 4. – Запоріжжя, 1999. – 144-148.
Пилипенко А.А. Правовий захист працівників митних органів України // Митна справа. – 2002. – № 5. – С. 27-31.
Прокопенко В.В. Правовое регулирование таможенного контроля и таможенного оформления воздушных судов // Митна справа. – 2002. – № 5. – С. 48-52.
Прокопенко Е.В. Организация таможенного контроля в аэропорту // Митна справа. – 2002. – № 3. – С. 3-13.
Соловков Ю. П. Митниця на порозі століття // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 14.
Спрощення митного контролю не означає його послаблення // Уряд. кур’єр. – 2003. – 6 лютого.
Тодощак О.В. Служба в митних органах України (адміністративно-правовий і соціально-правовий аспекти): Автореф. дис. канд. юрид наук. – Одеса, 2001. – 20 с.
Федотов О.П. Контроль за переміщенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів // Митна справа. – 2002. – № 3. – С. 14-19.
Фисюк Г. Технологічна схема митного контролю ручного вантажу та багажу громадян, що перетинають кордон України пасажирськими потягами через залізничну станцію Вадул-Сірет // Вісник Академії митної служби України. – 1999. – № 2. – С. 21-23.
Христенко С.Г. Особливості підбору кадрів для митних органів // Митна справа. – 2002. – № 3. – С. 20-21.
Шевченко В. Провадження у справах про порушення митних правил: проблеми та шляхи їх вирішення // Вісник Академії митної служби України. – 1999. – № 4. – С. 81-84.
Щербина В. Питання правового статусу працівників митних органів України // Вісник Академії митної служби України. – 1999. – № 2. – С. 6-10.
Юрса В.Р. Визначення митної вартості // Митна справа. – 2002. – № 5. – С. 53-57.
Як боротися проти порушень митних правил? Запитання-відповіді // Вісник Академії митної служби України. – 1999. – № 2. – С. 46-52.

13PAGE 15


13PAGE 141315
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 25043540
    Размер файла: 265 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий