РНП ЗЕД підприємства 2012 (вимоги ОРІДУ)


Одеський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України

Кафедра європейської інтеграції


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з дисципліни: Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
спеціальності:
галузі знань: 0306 «Менеджмент і адміністрування»
напряму підготовки: 6.030601 «менеджмент»
освітньо–кваліфікаційного рівня: бакалавр
форма навчання: денна, заочна


Одеса 2012

УДК 339.5(075.8)
ББК

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2012 . ____с.
Робоча навчальна програма складена на основі програми нормативної навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» (ПП 1.9) для підготовки бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 «Менеджмент», схваленої на засіданні Президії НМК з менеджменту і адміністрування 22.04.2009p., протокол № 22.

Розробник: кандидат економічних наук, доцент кафедри європейської інтеграції Запша Галина Миколаївна.


Рецензент: доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та економічної теорії Сахацький Микола Павлович, Одеська державна академія будівництва та архітектури

Програму затверджено на засіданні кафедри європейської інтеграції:
Протокол №_________
від “ ” 2012 року
Завідувач кафедри: ___________________ к.і.н., доцент Кривцова В.М.


Програму схвалено науково-методичною радою Інституту:
Протокол №_________
від „ ” ________________2012 року
Голова науково-методичної ради: _____________________ Ахламов А.Г.
ЗМІСТ
1
Опис навчальної дисципліни
4

2
Предмет, мета та завдання навчальної дисципліни
5

3
Програма навчальної дисципліни
7

4
Структура навчальної дисципліни, тематичний план дисципліни за формами навчання
13


4.1.Структура навчальної дисципліни
4.2. Тематичний план дисципліни для студентів денної форми навчання
4.3. Тематичний план дисципліни для студентів заочної форми навчання
13
14

15

5
Теми практичних занять
16

6
Самостійна робота студентів
25

7
Методи навчання
30

8
Методи контролю
31

9
Рекомендована література
32

10
Інтернет-ресурси
35


1.ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИТаблиця 1.1. Витяг з навчального плану
Шифр дисципліни

ПП1.9

Рівень дисципліни
нормативна

Кількість кредитів: ECTS
3

Навчальний рік
3

Семестр
5

Лекції
36

Практичні(семінари)
18

Всього ауд. годин
54

Самостійна робота

54

Всього годин
108

Іспит \ залік
залік
Програма та методичні матеріали складені відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України, освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму 6.030601 «Менеджмент».
2. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Зовнішньоекономічна діяльність відкриває нові можливості для розв’язання складних економічних и соціальних проблем розвитку держави, регіонів, підприємств. Саме тому одним із визначальних напрямів соціально-економічних перетворень в Україні є становлення зовнішньоекономічної діяльності господарюючих суб’єктів. Їх результативна робота на зовнішньому ринку вимагає професійного вирішення практичних питань виконання зовнішньоекономічних угод, що потребує відповідної фахової підготовки.
Курс «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств» спрямований на закріплення теоретичних знань та формування у студентів навиків прийняття конкретних управлінських рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємств.
1.1. Предметом навчальної дисципліни є: вивчення теоретичних, методологічних та прикладних аспектів зовнішньоекономічної діяльності підприємств, що формує у студентів вміння та навички щодо організації, укладання та здійснення зовнішньоекономічних угод, аналізу стану світового економічно середовища з метою вибору стратегії виходу на зовнішні ринки, також розуміння механізмів нетарифного та митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

1.2.Метою вивчення навчальної дисципліни є: отримання студентами системних знань з об'єктивних закономірностей, умов, процесів і специфічних особливостей зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємства, а також набуття навичок їх практичного використання.

1.3.Завданнями навчальної дисципліни є:
- розуміння сутності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, цілей, мотивів передумов її виникнення, правового та економічного середовища розвитку;
вивчення видів та форм ЗЕД підприємства;
усвідомлення економічної природи комерційних операцій на зовнішніх ринках;
вивчення принципів укладання та виконання угод;
проведення економічного аналізу ЗЕД підприємства, визначення її ефективності.

Результатом вивчення дисципліни є формування у студентів цілісної уяви про процеси у сфері ЗЕД; оволодіння культурою сучасного економічного мислення, методологічними підходами щодо аналізу та оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності; формування у студентів умінь і практичних навичок використання набутих знань у практиці здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємств щодо застосовування емпіричних та статистичних даних, інформаційної бази даних для аналізу стану світового економічно середовища з метою вибору стратегії виходу на зовнішні ринки; оволодіння методиками проведення аналізу щодо вибору найоптимальніших для підприємств умов співпраці з іноземним контрагентом; формування комплексного підходу до розуміння механізму проходження вантажів через митний кордон України; формування укладання зовнішньоекономічного контракту згідно з діючою нормативно-правовою базою.
В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:
- теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності;
- основні види зовнішньоекономічних угод та техніку їх укладання;
- структуру та зміст контракту купівлі-продажу товару;
- базисні умови поставок;
- валютні операції суб(єктів ЗЕД;
- ліцензування та квотування зовнішньоекономічних операцій;
- митно-тарифне регулювання;
- регулювання іноземних інвестицій;
- механізми міждержавної регламентації міжнародної торгівлі.

Підготовлений фахівець повинен вміти:
приймати управлінські рішення у сфері міжнародного бізнесу;
організовувати процес підготовки, укладання та виконання зовнішньоекономічних угод;
проводити маркетингові дослідження зовнішнього ринку, оцінювати його кон’юнктуру, вибирати контрагента;
розробляти цінову стратегію фірми на зовнішньому ринку і обгрунтовувати контрактні ціни;
проводити аналіз стану та тенденцій зовнішньої торгівлі держави;
самостійно працювати з документами, що регламентують нормативно-правовий режим ЗЕД;
оцінювати ефективність експортних та імпортних угод;
проектувати організаційні структури управління підприємств, які орієнтовані на зовнішній ринок.

3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ЗЕД) ПІДПРИЄМСТВА

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економіки
Характеристика категорій зовнішньоекономічної сфери та їх взаємозв'язки. Функції зовнішньоекономічної діяльності. Напрями впливу зовнішньоекономічного чинника на національну економіку. Сутність поняття «зовнішньоекономічна діяльність», основні види і форми зовнішньоекономічної діяльності. Причини і передумови розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Поняття об'єктів та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Місце дисципліни в системі загальноосвітніх і професійно орієнтованих дисциплін. Актуальність та практична спрямованість дисципліни, її структура і послідовність вивчення.

Література: Основна: 1,14,18,21,23,28. Додаткова: 36,40,41,51

Тема 2. Основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Зовнішньоекономічна політика держави. Сучасні концептуальні підходи до формування зовнішньоекономічної політики України в контексті реалізації національних економічних інтересів. Основні етапи розвитку ЗЕД в Україні. Аналіз та оцінка сучасного стану ЗЕД України. Характеристика основних показників розвитку зовнішньоекономічного сектора країни: абсолютні (обсяг та динаміка зовнішнього товарообігу; торговельне сальдо, генеральна торгівля), відносні (індекси динаміки експорту та імпорту, коефіцієнт покриття імпорту експортом, індекс концентрації експорту, індекс «умов торгівлі», індекс імпортної залежності країни, індекс чистої торгівлі), показники структури (індекс диверсифікації експорту/ імпорту, частка продукції обробної промисловості в загальному обсязі експорту продукції, індекс географічної концентрації експорту/імпорту); показники інтенсивності та ефективності зовнішньоекономічних зв'язків країни. Платіжний баланс України, його структура та характеристика.

Література: Основна: 1,14,18,21,23,28. Додаткова: 36,40,41,51

Тема 3. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності: принципи, цілі, методи. "Еволюція системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності в. Україні. Національне та наднаціональне регулювання ЗЕД. Характеристика органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні та їх компетенції. Органи місцевого самоврядування та регіональний аспект регулювання ЗЕД. Недержавні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності: торгово-промислові палати, фондові та валютні біржі. Економічні та адміністративні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правове регулювання ЗЕД. Реєстрація суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Література: Основна: 5,6,7,11,21, 23,24,28. Додаткова:33,38,40,43,51


Тема 4. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Сутність митного регулювання ЗЕД. Принципи митного регулювання. Митні органи України: завдання, функції, структура. Види і методи здійснення митного контролю. Характеристика митних режимів: експорту, імпорту, транзиту, реекспорту, реімпорту, тимчасового ввезення (вивезення), переробки на митній території України, переробки поза межами митної території України, знищення і руйнування, магазину безмитної торгівлі, митного складу, спеціальної митної зони, відмови на користь держави. Товарна номенклатура ЗЕД. Порядок митного оформлення товарів. Основні митні документи та специфіка їх оформлення. Плата за митне оформлення товарів. Декларування товарів: форми та процедури. Митна вартість та методи її визначення. Мета і сфера застосування правил інтерпретації міжнародних торговельних термінів «Incoterms 2010». Мито як інструмент економічного регулювання. Єдиний митний тариф. Види мита. Види митних ставок.
Література: Основна: 8,14,16,18,20,23,24. Додаткова: 36,37,46,49,51

Тема 5. Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Види та функції податків у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та порядок нарахування митних податків (ПДВ, мита, акцизного збору) у сфері ЗЕД. Особливості оподаткування залежно від митного режиму. Порядок відшкодування ПДВ при експорті. Проблеми бюджетної заборгованості з ПДВ і шляхи їх вирішення. Операції, які звільняються від справляння ПДВ. Єдиний збір, що стягується у пунктах пропуску через митний кордон. Відображення митних платежів у ВМД. Особливості оподаткування імпорту послуг.
Література: Основна: 8,14,16,18,20,23,24. Додаткова: 36,37,46,49,51

Тема 6. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Нетарифні засоби регулювання, їх класифікація і характеристика. Механізм впливу нетарифних засобів регулювання на економіку країни. Інструменти нетарифного регулювання. Кількісні обмеження: ліцензування і квотування. Класифікація квот за напрямом дії та масштабом охоплення. Порівняльний аналіз ефективності застосування імпортного тарифу та імпортної квоти. Перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню. Види та способи розподілу ліцензій. Механізм оформлення документів для отримання ліцензій. Фінансові засоби нетарифного регулювання: експортні кредити, експортні субсидії, імпортні депозити. Антидемпінгові заходи, визначення демпінгової маржі та величини шкоди національним виробникам. Нарахування антидемпінгового та компенсаційного мита. Сертифікація, стандартизація, технічні бар'єри, вимоги щодо вмісту місцевих компонентів, вимоги щодо упакування та маркування товарів. Сутність політики державних закупівель.
Література: Основна: 5,6,7,11,21, 23,24,28. Додаткова:33,38,40,43,51

Тема 7. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Сутність, основні принципи та інструменти валютного регулювання. Поняття валютної політики держави та її складові. Об'єкти та суб'єкти валютного регулювання. Валюта, валютний курс, валютні цінності. Порядок придбання і використання валюти, здійснення розрахунків в іноземній валюті. Система валютного контролю. Види валютних операцій. Обмеження щодо перевезення та пересилання валютних цінностей. Українська міжбанківська - --валютна біржа та її функції. Механізм проведення торгів іноземною валютою.
Література: Основна: 2,11,12,13,20, 23,28. Додаткова: 30,32,36,39,44,47,51

Тема 8. Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності
Сутність міжнародних розрахунків та необхідність банківського обслуговування у сфері ЗЕ'Д. Форми розрахунків: аванс, акредитив, інкасо, платіж за відкритим рахунком, банківський переказ, Види і засоби платежу. Готівковий платіж, авансовий платіж, платіж у кредит. Вексель, чек. Основні види банківських послуг у сфері ЗЕД. Документальне оформлення банківських операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності: депозитних, розрахункових, валютообмінних та кредитних операцій. Кореспондентські відносини у сфері ЗЕД. Форми кредитування експортерів та імпортерів. Платіжні системи: SWIFT, CHIPS, TARGET. Система клірингу. Оцінка надійності та вибір комерційних банків суб'єктами ЗЕД.
Література: Основна: 2,11,12,13,20, 23,28. Додаткова: 30,32,36,39,44,47,51

Модуль 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВА

Тема 9. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки
Передумови і мотивація виходу підприємств на зовнішні ринки. Пошук та вибір партнера. Класифікація і характеристика форм виходу на зовнішні ринки. Критерії вибору форм виходу підприємств на зовнішні ринки. Прямий і непрямий експорт. Спільне підприємництво та пряме іноземне інвестування як форми виходу підприємства на зовнішні ринки. Умови функціонування підприємств на зовнішніх ринках. Вивчення й аналіз умов ринку. Дослідження потенційних можливостей фірми при виході на зовнішні ринки. Способи встановлення контактів з потенційним партнером.

Література: Основна:15,17,20, 23,25. Додаткова:36,44,50,51

Тема 10. Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства
Зовнішньоторговельна ціна: сутність поняття, функції, класифікація зовнішньоторговельних цін. Цінова політика підприємства, обґрунтування зовнішньоторговельних цін. Основні фактори ціноутворення в ЗЕД. Принципи визначення світових цін. Трансфертні ціни: сутність, функції. Особливості трансфертного ціноутворення. Ціноутворення в електронній торгівлі. Специфіка формування цін на сировинні товари, готові вироби. Етапи формування контрактної ціни. Рівень ціни, базис ціни, одиниця виміру ціни. Способи фіксації цін. Цінові знижки і надбавки.
Література: Основна:13,17,18,20,23.Додаткова: 35,36,47,51

Тема 11. Торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому ринку
Сутність та види посередницької діяльності. Характеристика посередників за обсягом повноважень та за місцем, що вони посідають на зовнішніх ринках. Агенти, представники, брокери, маклери. Угоди комісії, їх особливості. Угоди чистої комісії. Договір «делькредере». Угоди консигнації, особливості і можливості здійснення. Торгові агенти, агенти повірені: обов'язки, особливості, регулювання. Дистриб'ютори, дилери, їх місце на ринку. Прості агенти, агенти з правом «першої руки», монопольні (ексклюзивні) агенти. Регулювання посередницьких операцій в Україні.
Література: Основна: 15,17,21,25. .Додаткова: 32,36,44.

Тема 12. Компенсаційна торгівля у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Сутність та особливості компенсаційних угод. Класифікація угод зустрічної торгівлі. Операції натурального обміну. Операції, які передбачають участь продавця в реалізації товарів, запропонованих покупцем. Комерційна компенсація, зустрічні закупівлі, авансові закупівлі, угоди типу «світч», угоди типу «офсет», рамочні угоди, угоди позитивної зустрічної торгівлі, угоди щодо зворотного експорту, програми пов'язання імпорту та експорту і обов'язки, які передбачають участь інвестора в експорті товарів країни-імпортера. Операції в рамках промислового співробітництва. Співробітництво на комерційній основі, виробнича кооперація, франчайзинг, операції з давальницькою сировиною.
Література: Основна:1,3,14,20, 23,25,26,27,28. Додаткова:36,51

Тема 13. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів
Умови контракту: обов'язкові та додаткові. Зміст і характеристика основних умов контракту. Преамбула. Предмет контракту. Кількість та якість товару в контракті. Базисні умови поставки. Термін і дата постачання. Пакування і маркування. Валютні та фінансові умови зовнішньоекономічних контрактів. Валюта ціни і валюта платежу. Умови перерахунку валюти ціни у валюту платежу. Гарантії на технічне обслуговування. Порядок приймання товару. Рекламації і санкції. Арбітраж. Форс-мажорні обставини. Інші умови.
Література: Основна: 1,9,10,12,20, 23,28. Додаткова: 32,36,44,47,51


Тема 14. Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Економічний аналіз у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Аналіз виконання зобов'язань з експортно-імпортних операцій. Аналіз динаміки зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз раціональності використання коштів у зовнішній торгівлі: оборотність оборотних коштів у зовнішньоторговельних операціях, аналіз обороту коштів у товарах, аналіз обороту коштів у розрахунках, аналіз накладних витрат при експорті та імпорті товарів.
Методологічні підходи до визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності. Система показників ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Оцінка економічної ефективності. Оцінка валютно? ефективності експорту і імпорту. Вплив зовнішньоекономічної діяльності підприємства на його фінансові результати.
Література:Основна:1,15,16,19,22, 23,25. Додаткова: 34,41,51

Тема 15. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та їх страхування
Сутність та класифікація ризиків ЗЕД. Характеристика транспортних, комерційних, політичних, валютних, митних ризиків та ризиків у міжнародних розрахунках. Методи страхування ризиків у ЗЕД. Особливості самострахування. Способи транспортного страхування та умови страхування вантажів у ЗЕД.
Література: Основна: 18,19,22,26,28. .Додаткова: 34,36,40,43,45,47.

Тема 16. Транспортне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності
Сутність та система регулювання міжнародних перевезень. Правове регулювання міжнародних перевезень, його види. Організація міжнародних перевезень. Фактори, що впливають на вибір виду транспорту. Особливості міжнародних перевезень різними видами транспорту: морських, залізничних, автомобільних, авіаційних. Товарно-транспортна документація. Базисні умови поставок. Класифікація умов ІНКОТЕРМС за видами транспорту. Характеристика умов ІНКОТЕРМС -2010.
Формування ціни на транспортні послуги.. Експедиторське обслуговування міжнародних перевезень. Міжнародні транспортні коридори.
Література: Основна: 9,14,20, 23,25. Додаткова: 36,44,49.

Тема 17. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території вільних економічних зон
Мета і завдання створення спеціальних економічних зон. Світовий досвід використання режимів спеціальних економічних зон. Пільги, що надаються на території ВЕЗ. Класифікація та характеристика видів вільних економічних зон: експортно-виробничих, туристсько-рекреаційних ВЕЗ, вільних портів, технопарків, технополісів і бізнес-інкубаторів. Основні офшорні юрисдикції. Офшорні компанії. Цілі використання офшорних компаній. Основні види офшорних компаній. Співпраця офшорної та офшорної компанії. Діяльність офшорних банків. Регулювання співпраці українських резидентів з офшорними компаніями. Законодавчі обмеження щодо співпраці з офшорами.
Література: Основна:1,4,14,18,20, 23,24. Додаткова: 29,31,42,43,48,51
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ, ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ЗА ФОРМАМИ НАВЧАННЯ

4.1.Структура навчальної дисципліни

Заняття
Денна форма
Заочна форма
Вечірня форма

Лекції

36
6
-

Практичні заняття

18
10
-

Семінарські заняття

-
-
-

Самостійна робота

54
92
-

Всього

108
108
-


4.2. Тематичний план дисципліни для студентів денної форми навчання
Вид
заняття
Назва теми

Лекції
Практичні
заняття

Самостійна
робота

1
2
3
4
6

Лекція №1
Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економіки
2

4

Лекція №2
Тема 3. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
2

4

Лекція №3
Тема 4. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
2

1

Практичне
заняття №1
Тема 2. Основні напрями і показники розвитку ЗЕД в Україні

2
4

Лекція №4
Тема 4. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
2

1

Практичне заняття № 2
Тема 4. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2


Лекція №5
Тема 5. Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності
2

2

Лекція №6
Тема 6. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
2

2

Практичне
заняття №3
Тема 6. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2


Лекція №7
Тема 7. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
2

4

Лекція №8
Тема 8. Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності
2

4

Лекція №9
Тема 9. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки
2

2

Практичне
заняття №4
Тема 9. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки

2


Лекція №10
Тема 10. Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства
2

2

Практичне
заняття №5
Тема 10. Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства

2


Лекція №11
Тема 11. Торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому ринку
2

4

Лекція №12
Тема 12. Компенсаційна торгівля у сфері зовнішньоекономічної діяльності
2

2

Лекція №13
Тема 12. Компенсаційна торгівля у сфері зовнішньоекономічної діяльності
2Практичне
заняття №6
Тема 12. Компенсаційна торгівля у сфері зовнішньоекономічної діяльності

2


Лекція №14
Тема 13. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів
2

4

Лекція №15
Тема 13. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів
2Практичне
заняття №7
Тема 13. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів

2


Лекція №16
Тема 15. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та їх страхування
2

4

Практичне
заняття №8

Тема 14. Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства

2
4

Лекція №17
Тема 16. Транспортне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності
2

2

Практичне
заняття №9

Тема 16. Транспортне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності


2Лекція №18

Тема 17. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території вільних економічних зон

2

4

Усього

36
18
54

Кількість годин всього – 108
Аудиторні години – 54
Самостійна робота - 54

4.3. Тематичний план дисципліни для студентів заочної форми навчання
Вид
заняття
Назва теми

Лекції
Практичні
заняття

Самостійна
робота

1
2
3
4
6


Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економіки


6


Тема 2. Основні напрями і показники розвитку ЗЕД в Україні


6

Лекція №1
Тема 3. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
2

4

Практичне
заняття №1
Тема 4. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2
4


Тема 5. Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності


6

Практичне заняття № 2
Тема 6. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2
4


Тема 7. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні


6


Тема 8. Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності


6


Тема 9. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки


6

Практичне
заняття №3
Тема 10. Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства

2
6


Тема 11. Торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому ринку


6

Лекція №2
Тема 12. Компенсаційна торгівля у сфері зовнішньоекономічної діяльності
2

6


Тема 13. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів


6

Практичне
заняття №4
Тема 14. Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства

2
4


Тема 15. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та їх страхування


6

Практичне
заняття №5
Тема 16. Транспортне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності

2
4


Тема 17. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території вільних економічних зон
2

6

Усього

6
10
92

Кількість годин всього – 108
Аудиторні години – 16
Самостійна робота - 92


5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1 НА ТЕМУ:
«Основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні»


Мета заняття: формування практичних навичків щодо аналізу та оцінки сучасного стану зовнішньоекономічної діяльності в Україні, вивчення методик розрахунку основних показників розвитку зовнішньоекономічного сектора країни.

Методичні вказівки з підготовки та порядок проведення практичного заняття

Самостійна робота: опрацювання лекційного матеріалу, літературних джерел, нормативно-правових документів, статистичних даних. Виконання практичних завдань в аудиторії передбачає попереднє самостійне ознайомлення з методичними матеріалами для практичних занять з даної теми (див. джерело в списку літератури під № 23).
Аудиторна робота:
І. Групова дискусія з наступних питань:
1.Зовнішньоекономічна політика держави.
2.Сучасні концептуальні підходи до формування зовнішньоекономічної політики України в контексті реалізації національних економічних інтересів.
3.Основні етапи розвитку ЗЕД в Україні.
4.Аналіз та оцінка сучасного стану ЗЕД України. Характеристика основних показників розвитку зовнішньоекономічного сектора країни.

ІІ. Командна та індивідуальна робота: Виконання практичних завдань, спрямованих на вивчення методик розрахунку та аналіз показників розвитку зовнішньоекономічного сектора країни: абсолютні (обсяг та динаміка зовнішнього товарообігу; торговельне сальдо, генеральна торгівля), відносні (індекси динаміки експорту та імпорту, коефіцієнт покриття імпорту експортом, індекс концентрації експорту, індекс «умов торгівлі», індекс імпортної залежності країни, індекс чистої торгівлі), показники структури (індекс диверсифікації експорту/ імпорту, частка продукції обробної промисловості в загальному обсязі експорту продукції, індекс географічної концентрації експорту/імпорту); показники інтенсивності та ефективності зовнішньоекономічних зв'язків країни.

Література: Основна: 1,14,18,21,23,28. Додаткова: 36,40,41,51.
Інтернет ресурси:5,6,10.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 НА ТЕМУ:
«Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності »


Мета заняття: вивчення системи митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні, ознайомлення з функціями органів державного управління митною справою, формування практичних умінь щодо проходження процедур митного оформлення та нарахування митних платежів.

Методичні вказівки з підготовки та порядок проведення практичного заняття

Самостійна робота: опрацювання лекційного матеріалу, літературних джерел, нормативно-правових документів, статистичних даних. Виконання практичних завдань в аудиторії передбачає попереднє самостійне ознайомлення з методичними матеріалами для практичних занять з даної теми (див. джерело в списку літератури під № 23).

Аудиторна робота:
І. Групова дискусія з наступних питань:
1.Сутність митного регулювання ЗЕД. Принципи митного регулювання.
2.Митні органи України: завдання, функції, структура. Види і методи здійснення митного контролю.
3.Характеристика митних режимів: експорту, імпорту, транзиту, реекспорту, реімпорту, тимчасового ввезення (вивезення), переробки на митній території України, переробки поза межами митної території України, знищення і руйнування, магазину безмитної торгівлі, митного складу, спеціальної митної зони, відмови на користь держави.
4.Товарна номенклатура ЗЕД.
5.Порядок митного оформлення товарів. Основні митні документи та специфіка їх оформлення. Плата за митне оформлення товарів. Декларування товарів: форми та процедури.
6.Митна вартість та методи її визначення. Мета і сфера застосування правил інтерпретації міжнародних торговельних термінів «Incoterms 2010».
7.Мито як інструмент економічного регулювання. Єдиний митний тариф. Види мита. Види митних ставок.
ІІ. Командна та індивідуальна робота: виконання практичних завдань щодо визначення ставки ефективного мита, встановлення фактурної та митної вартості товарів, нарахування загальної суми митних платежів, а також окремих їх видів: мита, митних зборів, акцизного збору, податку на додану вартість.

Література: Основна: 8,14,16,18,20,23,24. Додаткова: 36,37,46,49,5.
Інтернет ресурси: 1,4,8,9.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3 НА ТЕМУ:
«Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності»


Мета заняття: вивчення системи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні, отримання теоретичних знань з класифікації нетарифних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, ознайомлення з діючими механізмами захисту національних товаровиробників від демпінгового імпорту.

Методичні вказівки з підготовки та порядок проведення практичного заняття

Самостійна робота: опрацювання лекційного матеріалу, літературних джерел, нормативно-правових документів, статистичних даних. Виконання практичних завдань в аудиторії передбачає попереднє самостійне ознайомлення з методичними матеріалами для практичних занять з даної теми (див. джерело в списку літератури під № 23).

Аудиторна робота:
І. Групова дискусія з наступних питань:
1.Нетарифні засоби регулювання, їх класифікація і характеристика. Механізм впливу нетарифних засобів регулювання на економіку країни.
2.Інструменти нетарифного регулювання. Кількісні обмеження: ліцензування і квотування. Класифікація квот за напрямом дії та масштабом охоплення.
3.Фінансові засоби нетарифного регулювання: експортні кредити, експортні субсидії, імпортні депозити.
4. Антидемпінгові заходи.
5.Сертифікація, стандартизація, технічні бар'єри, вимоги щодо вмісту місцевих компонентів, вимоги щодо упакування та маркування товарів. Сутність політики державних закупівель.

ІІ. Командна та індивідуальна робота: виконання практичних завдань щодо визначення демпінгової маржі та величини шкоди національним виробникам. Нарахування антидемпінгового та компенсаційного мита. Робота з переліками товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню. Вивчення механізму оформлення документів для отримання ліцензій. Види та способи розподілу ліцензій.

Література: Основна: 5,6,7,11,21, 23,24,28. Додаткова:33,38,40,43,51
Інтернет ресурси: 1,4,5,7.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4 НА ТЕМУ:
«Форми виходу підприємств на зовнішні ринки»


Мета заняття: вивчення теоретичних та прикладних аспектів виходу підприємств на зовнішні ринки, проведення оцінки експортних можливостей підприємства, конкурентоспроможності його товарів; дослідження фірмової структури зовнішнього ринку та джерел інформації про іноземних партнерів.

Методичні вказівки з підготовки та порядок проведення практичного заняття

Самостійна робота: опрацювання лекційного матеріалу, літературних джерел, нормативно-правових документів, статистичних даних. Виконання практичних завдань в аудиторії передбачає попереднє самостійне ознайомлення з методичними матеріалами для практичних занять з даної теми (див. джерело в списку літератури під № 23).

Аудиторна робота:
І. Групова дискусія з наступних питань:
1. Класифікація і характеристика форм виходу підприємств на зовнішні ринки. Критерії вибору форм виходу підприємств на зовнішні ринки. Прямий і непрямий експорт.
2. Спільне підприємництво та пряме іноземне інвестування як форми виходу підприємства на зовнішні ринки.
3. Умови функціонування підприємств на зовнішніх ринках. Вивчення й аналіз умов ринку. Маркетингові дослідження зовнішнього ринку.
4. Дослідження потенційних можливостей фірми при виході на зовнішні ринки.
5. Пошук та вибір партнера. Способи встановлення контактів з потенційним партнером.

ІІ. Командна та індивідуальна робота: виконання практичних завдань щодо процедур підготовки експортної та імпортної операції, складання переліку критеріїв оцінки надійності іноземного партнера, ознайомлення з зовнішньоекономічними документами: тверда та вільна оферти, запит, замовлення.


Література: Основна:15,17,20, 23,25. Додаткова:36,44,50,51
Інтернет ресурси: 7, 10,11,12,17.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5 НА ТЕМУ:
«Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства»


Мета заняття: формування теоретичних знань щодо сутності світової ціни та критеріїв її ідентифікації, факторів, що визначають цінову політику підприємств на зовнішньому ринку, вивчення системи показників динаміки та рівня світових цін, оволодіння основними методами розрахунку цін в процесі підготовки зовнішньоторговельних угод.

Методичні вказівки з підготовки та порядок проведення практичного заняття
Самостійна робота: опрацювання лекційного матеріалу, літературних джерел, нормативно-правових документів, статистичних даних. Виконання практичних завдань в аудиторії передбачає попереднє самостійне ознайомлення з методичними матеріалами для практичних занять з даної теми (див. джерело в списку літератури під № 23).

Аудиторна робота:

І. Групова дискусія з наступних питань:
1. Зовнішньоторговельна ціна: сутність поняття, функції.
2. Основні фактори ціноутворення в ЗЕД. Принципи визначення світових цін.
3. Класифікація зовнішньоторговельних цін. Трансфертні ціни: сутність, функції. Особливості трансфертного ціноутворення. Ціноутворення в електронній торгівлі. Специфіка формування цін на сировинні товари, готові вироби.
4.Цінова політика підприємства, обґрунтування зовнішньоторговельних цін. Формування контрактної ціни. Рівень ціни, базис ціни, одиниця виміру ціни.
5.Способи фіксації цін.
6. Цінові знижки і надбавки.

ІІ. Командна та індивідуальна робота:
1. Визначення зовнішньоторговельної ціни методом внесення технічних та комерційних поправок до конкурентних матеріалів на основі складання конкурентного листа.
2. Розрахунок ціни в залежності від базисних умов поставки.
3. Визначення контрактної ціни за методом формування ковзних цін.

Література: Основна:13,17,18,20,23.Додаткова: 35,36,47,51
Інтернет ресурси: 7, 10,11,12,17

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6 НА ТЕМУ:
«Компенсаційна торгівля у сфері зовнішньоекономічної діяльності»


Мета заняття:
- вивчити механізми здійснення зустрічної торгівлі, яка об’єднує операції, що передбачають зустрічні зобов’язання експортерів, компенсаційні схеми розрахунків між партнерами;
- з’ясувати особливості різноманітних видів компенсаційних угод та їх роль як форми виходу підприємств на зовнішній ринок.


Методичні вказівки з підготовки та порядок проведення практичного заняття

Самостійна робота: опрацювання лекційного матеріалу, літературних джерел, нормативно-правових документів, статистичних даних. Виконання практичних завдань в аудиторії передбачає попереднє самостійне ознайомлення з методичними матеріалами для практичних занять з даної теми (див. джерело в списку літератури під № 23).

Аудиторна робота:
І. Групова дискусія з наступних питань:
1.Сутність та особливості компенсаційних угод. Класифікація угод зустрічної торгівлі.
2.Операції натурального обміну.
3.Операції, які передбачають участь продавця в реалізації товарів, запропонованих покупцем. Комерційна компенсація, зустрічні закупівлі, авансові закупівлі, угоди типу «світч», угоди типу «офсет», рамочні угоди, угоди позитивної зустрічної торгівлі, угоди щодо зворотного експорту, програми пов'язання імпорту та експорту і обов'язки, які передбачають участь інвестора в експорті товарів країни-імпортера.
4.Операції в рамках промислового співробітництва. Співробітництво на комерційній основі, виробнича кооперація, франчайзинг.
5.Операції з давальницькою сировиною.

ІІ. Командна та індивідуальна робота:
виконання практичних завдань щодо обгрунтування економічної доцільності укладання компенсаційної угоди, визначення ефекту від бартерних та толлінгових операцій.

Література: Основна:1,3,14,20, 23,25,26,27,28. Додаткова:36,51
Інтернет ресурси: 7, 10,11,12,17.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7 НА ТЕМУ:
«Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів»

Мета заняття:
- сформувати розуміння сутності та значення зовнішньоекономічних договорів;
- закріпити вміння самостійної роботи з міжнародними договорами, національним законодавством України як основними джерелами правового регулювання зовнішньоекономічних контрактів;
- з’ясувати особливості різноманітних видів контрактів та вивчити їх структуру.

Методичні вказівки з підготовки та порядок проведення практичного заняття

Самостійна робота: опрацювання лекційного матеріалу, літературних джерел, нормативно-правових документів, статистичних даних. Виконання практичних завдань в аудиторії передбачає попереднє самостійне ознайомлення з методичними матеріалами для практичних занять з даної теми (див. джерело в списку літератури під № 23).

Аудиторна робота:
І. Групова дискусія з наступних питань:
1. Сутність та значення зовнішньоекономічних договорів. Типові контракти у міжнародній торгівлі. Використання формулярів, проформ контрактів та бланків.
2.Міжнародні договори, національне законодавство України та торговельні звичаї як основні джерела правового регулювання зовнішньоекономічних контрактів. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу.
3.Структура та зміст контракту купівлі-продажу товару. Умови контракту: обов'язкові та додаткові.
4.Характеристика статей контракту: Преамбула. Предмет контракту. Кількість. Якість. Термін і дата поставки. Базисні умови поставок. Ціна і загальна вартість контракту. Умови платежу. Умови приймання-здавання товару. Пакування і маркірування. Форс-мажорні обставини. Санкції і рекламації. Гарантії. Арбітраж. Інші умови.

ІІ. Командна та індивідуальна робота: вивчення типової форми зовнішньоекономічного договору купівлі-продажу; дослідження алгоритму проведення міжнародної операції купівлі-продажу; вивчення методики аналізу виконання контрактних зобов’язань.
Література: Основна: 1,9,10,12,20, 23,28. Додаткова: 32,36,44,47,51
Інтернет ресурси: 7, 10,11,12,17.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8 НА ТЕМУ:
«Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства»

Мета заняття:
- вивчити методологію економічного аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства;
- оволодіти навичками прийняття управлінських рішень щодо доцільності укладання зовнішньоекономічних угод з використанням методик визначення ефекту та ефективності зовнішньоекономічних операцій.

Методичні вказівки з підготовки та порядок проведення практичного заняття

Самостійна робота: опрацювання лекційного матеріалу, літературних джерел, нормативно-правових документів, статистичних даних. Виконання практичних завдань в аудиторії передбачає попереднє самостійне ознайомлення з методичними матеріалами для практичних занять з даної теми (див. джерело в списку літератури під № 23).

Аудиторна робота:

І. Групова дискусія з наступних питань:

1.Економічний аналіз у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
2. Аналіз виконання зобов'язань з експортно-імпортних операцій.
3.Аналіз динаміки зовнішньоекономічної діяльності.
4.Аналіз раціональності використання коштів у зовнішній торгівлі: оборотність оборотних коштів у зовнішньоторговельних операціях, аналіз обороту коштів у товарах, аналіз обороту коштів у розрахунках, аналіз накладних витрат при експорті та імпорті товарів.
5.Методологічні підходи до визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності.

ІІ. Командна та індивідуальна робота: Визначення економічного ефекту та ефективності експортних операцій. Визначення валютного ефекту та ефективності імпортних операцій . Економічне обґрунтування експортних операцій при використанні товарного кредиту. Економічне обгрунтування міжнародних ліцензійних операцій. Економічне обгрунтування міжнародних франчайзингових операцій. Визначення коефіцієнта валютної ефективності експорту та імпорту.

Література: Основна: 1,15,16,19,22, 23,25. Додаткова: 34,41,51.
Інтернет ресурси: 7, 10,11,12,17.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9 НА ТЕМУ:
«Транспортне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності»

Мета заняття:
- формування системи знань і умінь щодо планування відправлення вантажу і вибору виду транспорту в контексті розвитку сучасних міжнародних транспортних систем;
- вивчення методик формування контрактних (фактурних) цін з урахуванням базисних умов поставок згідно Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів в редакції 2010 року.

Методичні вказівки з підготовки та порядок проведення практичного заняття

Самостійна робота: опрацювання лекційного матеріалу, літературних джерел, нормативно-правових документів, статистичних даних. Виконання практичних завдань в аудиторії передбачає попереднє самостійне ознайомлення з методичними матеріалами для практичних занять з даної теми (див. джерело в списку літератури під № 23).

Аудиторна робота:

І. Групова дискусія з наступних питань:
1.Сутність та система регулювання міжнародних перевезень. Правове регулювання міжнародних перевезень, його види.
2.Організація міжнародних перевезень. Фактори, що впливають на вибір виду транспорту.
3.Особливості міжнародних перевезень різними видами транспорту: морських, залізничних, автомобільних, авіаційних.
4.Товарно-транспортна документація.
5.Базисні умови поставок. Класифікація умов ІНКОТЕРМС за видами транспорту. Характеристика умов ІНКОТЕРМС -2010.
6.Формування ціни на транспортні послуги.
7.Експедиторське обслуговування міжнародних перевезень.
8.Міжнародні транспортні коридори.

ІІ. Командна та індивідуальна робота: визначення контрактних цін на базисних умовах поставки згідно ІНКОТЕРМС 2010.

Література: Основна: 9,14,20, 23,25. Додаткова: 36,44,49.
6. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять, без участі науково-педагогічного працівника.
Обсяг самостійної роботи з дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність підприємств" становить 54 години (для студентів денної форми навчання) і 92 години (для студентів заочної форми навчання). Зміст СРС складається з таких видів роботи:
Опрацювання конспектів лекцій. Вивчення основних категорій і понять.
Вивчення підручників, навчально-методичних посібників, монографій, наукових статей, рекомендованих до відповідної теми самостійної роботи.
Вивчення додаткової літератури, наведеної в методичних рекомендаціях до курсу.
Опрацювання і аналіз матеріалів періодичної преси з проблем зовнішньоекономічної діяльності і відповідної теми самостійної роботи.
Вивчення нормативно-правових актів щодо державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств.
Активне користування засобами Інтернету, джерелами веб-сайтів відповідних міністерств і відомств з питань регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, сайтів провідних наукових, аналітичних центрів, а також організацій, що сприяють розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств.
Опрацювання офіційної статистичної інформації щодо показників розвитку зовнішньоекономічного сектору економіки України.
Виконання індивідуальних навчально-практичних завдань (ІНПЗ).
Підготовка щодо виконання та складання контрольних заходів (поточні контрольні роботи, модульні контрольні роботи, залік).
Контрольна робота (для студентів заочної форми навчання).

Самостійна робота передбачає оцінку якості знань шляхом проведення поточного і підсумкового контролю знань студента викладачем за переліком тем самостійної роботи на практичних заняттях та консультаціях, а також перевірку письмових завдань.

Окремі теми дисципліни, а також деякі питання в межах тем, що розглядаються на лекційних та практичних заняттях, виносяться виключно на самостійне опрацювання студентом (таблиця 6.1.)

Таблиця 6.1.Зміст самостійної роботи з модулю 1. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності) підприємств

Теми
Склад самостійної роботи
Література

1.

Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економіки
Характеристика категорій зовнішньоекономічної сфери та їх взаємозв'язки. Функції зовнішньоекономічної діяльності. Напрями впливу зовнішньоекономічного чинника на національну економіку. Принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Основна: 1,14,18,21,23,28. Додаткова: 36,40,41,51

2.
Основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Зовнішньоекономічна політика держави. Сучасні концептуальні підходи до формування зовнішньоекономічної політики України в контексті реалізації національних економічних інтересів. Основні етапи розвитку ЗЕД в Україні. Аналіз та оцінка сучасного стану ЗЕД України. Характеристика основних показників розвитку зовнішньоекономічного сектора країни: абсолютні (обсяг та динаміка зовнішнього товарообігу; торговельне сальдо, генеральна торгівля), відносні (індекси динаміки експорту та імпорту, коефіцієнт покриття імпорту експортом, індекс концентрації експорту, індекс «умов торгівлі», індекс імпортної залежності країни, індекс чистої торгівлі), показники структури (індекс диверсифікації експорту/ імпорту, частка продукції обробної промисловості в загальному обсязі експорту продукції, індекс географічної концентрації експорту/імпорту); показники інтенсивності та ефективності зовнішньоекономічних зв'язків країни. Платіжний баланс України, його структура та характеристика.

Основна: 1,14,18,21,23,28. Додаткова: 36,40,41,51

3.
Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Економічні та адміністративні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Еволюція системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності в. Україні. Органи місцевого самоврядування та регіональний аспект регулювання ЗЕД. Правове регулювання ЗЕД. Реєстрація суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Основна: 5,6,7,11,21, 23,24,28. Додаткова:33,38,40,43,51

4.
Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Види і методи здійснення митного контролю. Основні митні документи та специфіка їх оформлення. Плата за митне оформлення товарів. Мета і сфера застосування правил інтерпретації міжнародних торговельних термінів «Incoterms 2010». Види митних ставок.
Основна: 8,14,16,18,20,23,24. Додаткова: 36,37,46,49,51

5.
Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Особливості оподаткування залежно від митного режиму. Проблеми бюджетної заборгованості з ПДВ і шляхи їх вирішення. Операції, які звільняються від справляння ПДВ. Єдиний збір, що стягується у пунктах пропуску через митний кордон. Особливості оподаткування імпорту послуг.
Основна: 8,14,16,18,20,23,24. Додаткова: 36,37,46,49,51

6.
Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Механізм впливу нетарифних засобів регулювання на економіку країни. Сертифікація, стандартизація, технічні бар'єри, вимоги щодо вмісту місцевих компонентів, вимоги щодо упакування та маркування товарів. Сутність політики державних закупівель. Порівняльний аналіз ефективності застосування імпортного тарифу та імпортної квоти. Механізм оформлення документів для отримання ліцензій. Перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню.
Основна: 5,6,7,11,21, 23,24,28. Додаткова:33,38,40,43,51


7.
Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Система валютного контролю. Обмеження щодо перевезення та пересилання валютних цінностей. Українська міжбанківська - валютна біржа та її функції. Механізм проведення торгів іноземною валютою.
Основна: 2,11,12,13,20, 23,28. Додаткова: 30,32,36,39,44,47,51

8
Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності

Документальне оформлення банківських операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності: депозитних, розрахункових, валютообмінних та кредитних операцій. Кореспондентські відносини у сфері ЗЕД. Форми кредитування експортерів та імпортерів. Оцінка надійності та вибір комерційних банків суб'єктами ЗЕД.

Основна: 2,11,12,13,20, 23,28. Додаткова: 30,32,36,39,44,47,51Таблиця 6.2.Зміст самостійної роботи з модулю 2. Організація ЗЕД підприємств

9
Форми виходу підприємств на зовнішні ринки
Прямий і непрямий експорт. Критерії вибору форм виходу підприємств на зовнішні ринки. Вивчення й аналіз умов ринку. Маркетингові дослідження зовнішнього ринку. Дослідження потенційних можливостей фірми при виході на зовнішні ринки.
Основна:15,17,20, 23,25. Додаткова:36,44,50,51

10
Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства
Рівень ціни, базис ціни, одиниця виміру ціни. Трансфертні ціни: сутність, функції. Особливості трансфертного ціноутворення. Ціноутворення в електронній торгівлі. Специфіка формування цін на сировинні товари, готові вироби. Цінові знижки і надбавки.

Основна:13,17,18,20,23.Додаткова: 35,36,47,51

11
Торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому ринку
Агенти - представники, брокери, маклери. Угоди комісії, їх особливості. Угоди чистої комісії. Угоди консигнації, особливості і можливості здійснення. Торгові агенти, агенти повірені: обов'язки, особливості, регулювання. Дистриб'ютори, дилери, їх місце на ринку. Регулювання посередницьких операцій в Україні.

Основна: 15,17,21,25. .Додаткова: 32,36,44.


12
Компенсаційна торгівля у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Співробітництво на комерційній основі, виробнича кооперація, франчайзинг, операції з давальницькою сировиною.
Рамочні угоди, угоди позитивної зустрічної торгівлі, угоди щодо зворотного експорту, програми пов'язання імпорту та експорту і обов'язки, які передбачають участь інвестора в експорті товарів країни-імпортера.


Основна: 15,17,21,25. .Додаткова: 32,36,44.

13
Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів
Типові контракти у міжнародній торгівлі. Використання формулярів, проформ контрактів та бланків. Міжнародні договори, національне законодавство України та торговельні звичаї як основні джерела правового регулювання зовнішньоекономічних контрактів. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу.

Основна 1,9,10,12,20, 23,28. Додаткова: 32,36,44,47,51

14
Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Економічний аналіз у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Аналіз виконання зобов'язань з експортно-імпортних операцій. Аналіз динаміки зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз раціональності використання коштів у зовнішній торгівлі: оборотність оборотних коштів у зовнішньоторговельних операціях, аналіз обороту коштів у товарах, аналіз обороту коштів у розрахунках, аналіз накладних витрат при експорті та імпорті товарів.
Методологічні підходи до визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності. Система показників ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Оцінка економічної ефективності. Оцінка валютно? ефективності експорту і імпорту. Вплив зовнішньоекономічної діяльності підприємства на його фінансові результати.

Основна:1,15,16,19,22, 23,25. Додаткова: 34,41,51

15
Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та їх страхування

Особливості самострахування. Способи транспортного страхування та умови страхування вантажів у ЗЕД.

Основна: 18,19,22,26,28. .Додаткова: 34,36,40,43,45,47.

16
Транспортне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності

Правове регулювання міжнародних перевезень, його види. Особливості міжнародних перевезень різними видами транспорту: морських, залізничних, автомобільних, авіаційних. Товарно-транспортна документація. Міжнародні транспортні коридори. Експедиторське обслуговування міжнародних перевезень. Формування ціни на транспортні послуги


Основна: 9,14,20, 23,25. Додаткова: 36,44,49.

17
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території вільних економічних зон

Основні офшорні юрисдикції. Офшорні компанії. Цілі використання офшорних компаній. Основні види офшорних компаній. Співпраця офшорної та оншорної компанії. Діяльність офшорних банків. Регулювання співпраці українських резидентів з офшорними компаніями. Законодавчі обмеження щодо співпраці з офшорами.

Основна:1,4,14,18,20, 23,24. Додаткова: 29,31,42,43,48,517. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Викладання дисципліни здійснюється у формі читання лекцій, проведення практичних занять. Передбачається участь студентів у теоретичних конференціях, виступах з доповідями. Важливим елементом навчання є самостійна робота та виконання індивідуального навчально-практичного завдання (ІНПЗ).
Основними методами досягнення навчальних цілій є:
-проведення оглядових та проблемних лекцій. Вивчення лекційного матеріалу дасть змогу студентам придбати теоретичні знання з проблем зовнішньоекономічної діяльності підприємств, розуміння сутності основних категорій і понять, механізмів тарифного, нетарифного, валютного регулювання ЗЕД;
- участі в практичних заняттях. Вирішення практичних завдань формує вміння і навички прикладного застосування теоретичних знань та передбачає рішення задач, розгляд ситуацій з проблем аналізу, планування, організації, контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємств;
отримання консультації. Під час консультацій студенти отримують відповіді на окремі теоретичні чи практичні питання та пояснення певних теоретичних положень дисципліни;
виконання самостійної роботи. Вивчення курсу передбачає самостійне опрацювання студентами комплексу основної і додаткової наукової літератури, періодичних видань, законів України, указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України з питань законодавчого регулювання і реалізації зовнішньоекономічної діяльності підприємств;
виконання студентами індивідуальних навчально-практичних завдань з планування зовнішньоекономічної операції. Індивідуальне навчально-практичне завдання має на меті узагальнення, поглиблення та закріплення знань, які студенти одержують у процесі навчання, а також є формою реалізації творчих можливостей студентів;
проведення підсумкового контрольного випробування.
8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Оцінювання рівня знань, отриманих студентами в процесі вивчення дисципліни „Зовнішньоекономічна діяльність підприємства ", використовуються різні засоби контролю, зокрема усне опитування, тестовий поточний контроль, виконання модульних контрольних робіт. Оцінці також підлягають практичні навички, набуті при вивчені дисципліни, включаючи роботу з нормативно-правовими та статистичними матеріалами, їх аналіз та систематизацію, що перевіряється через захист індивідуального навчально-практичного завдання, із обов'язковим аналітичним оглядом проблеми на підставі використання відповідного статистичного та фактичного матеріалу.
Кінцева оцінка визначається з урахуванням результатів модульних контрольних робіт, які включають певну кількість тем.
До форм поточного контролю відносяться:
Усне опитування на практичних заняттях та виконання практичних завдань.
Письмове складання тестових завдань - поточні контрольні роботи .
До форм підсумкового контролю відносяться:
1.Виконання індивідуального-навчально-практичного завдання.
2.Виконання модульних контрольних робіт.
Відповідний розподіл балів приведено в таблиці 8.1.
Таблиця 8.1. Розподіл балів, які отримують студенти
( для заліку)
Поточне тестування та самостійна робота
Сума

Змістовий модуль №1
Змістовий модуль № 2


Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т
9
Т
10
Т
11
Т
12
Т
13
Т
14
Т
15
Т
16
Т
17
100

5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6


Т1, Т2 ... Т17 – теми змістових модулів.
Підсумкова оцінка виводиться за результатами модульного контролю. Інтерпретація отриманих балів за національною шкалою здійснюється на основі даних таблиці 8.2 Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка ECTS
Оцінка за національною шкалоюдля екзамену, курсового проекту (роботи), практики
для заліку

90 – 100
А
відмінно


зараховано

82-89
В
добре


74-81
С64-73
D
задовільно


60-63
Е35-59
FX
незадовільно з можливістю повторного складання
не зараховано з можливістю повторного складання

0-34
F
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література
Законодавчо-нормативні документи

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91. № 939 –ХІІ, зі змінами та доповненнями.
Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті від 23.09. 94. № 185/94 – ВР, зі змінами та доповненнями.
Закон України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності” від 23. 12. 98. № 351 - ХІУ, зі змінами та доповненнями.
Закон України «Про режим іноземного інвестування”, зі змінами та доповненнями.
Закон України “Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту”, №330 – Х1У від 22.12.98 р. , зі змінами та доповненнями
Закон України “Про захист національного товаровиробника від субсидійованого імпорту”, №331 – Х1У від 22.12.98 р., зі змінами та доповненнями
Закон України “Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну”, №332 – Х1У від 22.12.98 р. , зі змінами та доповненнями
Митний кодекс України від 11 липня 2002 року №92 – 1У, зі змінами та доповненнями
Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів (ІНКОТЕРМС – 2000) від 1.01.2000 р.
Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене наказом Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України від 06.09.2001. № 201.
Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет КМ України від 19.01.93 №6 - 93, зі змінами та доповненнями
Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті. Затверджені постановою КМУ і НБУ від 21.06.95. № 444.

Підручники, навчальні посібники
Васенко В.К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с.
Гребельник О.П., Романовський О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. / О.П. Гребельник, О.О. Романовський .- К.: Деміур, 2003.- 296 с.
Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. Посібник..- К.:Знання,2006. – 462 с.
Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник.-К.:ЦУЛ,2002.-172 с.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Підручник для вузів / Багрова І. Та ін. – К., 2004. – 580 с.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс. Навч. посіб./ за ред.. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової – К.: Центр навчальної літератури, 2010. 288 с.
Кадуріна Л Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник. – К., 2004. - 288 с.
Козик В.В., Панкова Л.А., Карпяк Я.С., Григор(єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.
Кириченко О. , Кавас І.. Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.- К.: Фінансист, 2000.- 634 с.
Маслак О.О. Жежуха В.Й. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності// -Львів:Новий Світ- 2000, - 2009.- 312 с.
Основи зовнішньоекономічної діяльності: Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів. Укладачі: к.і.н., доцент В.М. Кривцова; к. е. н., доцент Запша Г.М.– Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. – 91 с.
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Навч. Посібник / За ред.. А.А. Мазаракі. – К.: КНТЕУ, 2003.- 272 с.
Стровский Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Учебник для вузов–М.:Закон и Право,ЮНИТИ, 2004. –847 с.
Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч.- метод. посібник.- Львів:Новий Світ.- 2006.-512 с.
Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Практикум.- Львів: Новий Світ.- 2006.-216 с.
Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник:2-ге видання / За ред. А.І.Кредісова. – К.:ВІРА-Р,2002.-552 с.

Додаткова література

Апель А., Гунько В., Соколов И. Обналичивание и оффшорньш бизнес в схемах.- СПб.: Питер, 2002. - 192 с.
Береславська О.І. Валютний курс і зовнішня торгівля: теоретичні й емпіричні аспекти взаємозв’язку // Фінанси України.- 2009.-№12.- С.56-66.
Васенко В.К. Вільні економічні зони: стратегія розвитку. - Суми: Довкілля, 2004. - 347 с.
Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие / под ред. Румянцева А.П.- Симферополь:Таврида, 1999.-222 с.
Волошко В. Реалії та перспективи транскордонного співробітництва // Регіональна економіка. - 2005. - № 4. - С. 123-131.
Демьяненко А.Г. Формирование модели комплексного анализа зффективности внешнезкономической деятельности предприятия // Економіка. Фінанси. Право. - 2005. - № 2. - С. 22-28.
Есипов В.Е., Маховикова Г.А. Ценообразование на мировом рынке. –Л.:Издательство ЛФЭИ, 1991. –144 с.
Зовнішньоекономічна діяльність та митна справа. – К., 2004. – 680 с.
Крисоватий А.І., Мартинюк В.П. Економічний зміст і складові митної справи держави// Фінанси України.- 2010.-№6.- С.29-36.
Курищук В. Кредитно-фінансові інструменти стимулювання експорту в Україні// Економіка України. - 2010. №2.С.84-90.
Лисенков Ю. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності. – К., 2005. – 232 с.
Мельник Т. Експортні стратегії України // Економіст.- 2009.- №12. – С.56- 61.
Маргасова В.Г., Роговий А.В., Виговська В.В. Аналіз фінансових результатів ЗЕД субєктів господарювання // Актуальні проблеми економіки. – 2009.- №3.- С.207-214.
Марцин В.С. Вільні економічні зони, їхнє місце в прямому іноземному інвестуванні // Актуальні проблеми економіки. – 2009.- №4.- С.46-55.
Москаленко Н.В. Проблеми, зумовлені функціонуванням офшорних юрисдикцій, та шляхи їх розв’язання // Актуальні проблеми економіки. – 2009.- №10.- С.117-122.
Морозов В.В. Основи закупівель товарів, робіт, послуг в проектах: тендерні процедури та контракти: Навч. посібник.-К., 2003.-744с.
Нідзельська І.А. Вплив валютного регулювання на розвиток вітчизняної економіки // Фінанси України.- 2010.-№2.- С.83-89.
Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Підручник. / Гребельник О.П. – К., 2005. – 696 с.
Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності підприємства: Підручник.- К.:Лібра., 2002.-304 с.
Совместные предприятия Восток – запад:Экономические, коммерческие, финансовые ы правове аспекты/ ООН; европейская Экономическая комиссия. – Нью-Йорк: ООН, 1988.- 253 с.
Таможенное оформление морских грузов. Под ред. Н.Н. Каленского, П.В. Пашко. - К.:Знання, КОО, 2003. – 195 с.
Хлопова Т. И., Лебедева М.М. Протокол и этикет для деловых людей.- М.: ИНФРА – М, 1995. – 368 с.
Журнали: Економіка України, Зовнішня торгівля, Митний кур’єр, Мировая экономика и международные отношения та ін.


10. ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ


1. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Верховна Рада України
2. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Кабінет Міністрів України
3. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Нормативні акти України
4. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Митна служби України
5. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
6. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
7. ww.ucci.org.ua15 - Торгівельно-промислова палата України
8. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] -
9. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
10.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – Держзовнішінформ
11.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ООО «Асоціація експортерів та імпортерів ЗЕД»
12.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Національна б-ка ім. Вернадського
13.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Український медіа сервер
14.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Мережа аналітичних центрів
15.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Міжнародний центр перспективних досліджень
16.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Міжнародний інститут порівняльного аналізу
17.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Український центр економічних і політичних досліджень ім. А Разумкова

13PAGE 15


13PAGE 141515


13PAGE 15


13PAGE 143115
Приложенные файлы

  • doc 25043538
    Размер файла: 452 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий