РНП АУ

МВС УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та масових комунікації

Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни АДВОКАТУРА УКРАЇНИ

Галузь знань: 0304 Право

Напрямок підготовки: 6.030402 Правознавство!

Спеціальність: 7.060.101 Правознавство

Спеціалізація: господарчо-правова

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання: денна, заочна форми навчання.
м. Харків
2011 рік


Рекомендовано до друку
Методичною радою
Харківського Національного університету внутрішніх справ
від «___»_____________2011 р.
Протокол № ____

Робоча навчальна програма з дисципліни «Адвокатура України» для денної та заочної форм навчання. - Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2011. –21 с.


Розробники:
кандидат юридичних наук Книш Валентин Іванович;
кандидат юридичних наук, професор Безсмертний Олександр Костянтинович;
кандидат юридичних наук, доцент Панов Ігор Олексійович;
кандидат юридичних наук, доцент Гуменюк Володимир Анатолійович;
кандидат юридичних наук, доцент Андрєєва Ольга Борисівна;
викладач Семіног Оксана Олександрівна;
викладач Шишленко Віктор Григорович.

Рецензенти:
- заступник начальника Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Харківській області, кандидат юридичних дисциплін Бараш Є.Ю.
- завідувач кафедри фундаментальних юридичних дисциплін ННІПМК ХНУВС, кандидат юридичних наук, доцент Холод Ю.А.Ухвалено
на засіданні Вченої ради навчально-наукового інституту права та масових комунікацій
«___»_____________2011 р.
Протокол №
Ухвалено
на засіданні кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права навчально-наукового інституту права та масових комунікацій
«29»серпня 2011 р.
Протокол № 4( Книш В.І., Безсмертний О.К., Панов І.О., Гуменюк В.А., Андрєєва О.Б., Шишленко В.Г., Семіног О.О.
( Харківський національний університет внутрішніх справ, 2011Анотація навчальної дисципліни
Вивчення адвокатури студентами є корисним з огляду на таке. По-перше, якісне оволодіння знаннями з адвокатури неможливе без ґрунтовного засвоєння базових галузей системи права України. Отже, при вивченні нового курсу студенти активізуватимуть теоретичні знання матеріального та процесуального права. По-друге, абсолютно всі студенти хоча й не отримають можливості безпосередньо після закінчення навчального закладу займатися адвокатською діяльністю, однак матимуть досить широке уявлення про неї. Це сприятиме їхній кращій орієнтації у широкопрофільній професії юриста. Саме це і є головною метою навчальної дисципліни «Адвокатура України».
У процесі викладання та самостійного вивчення дисципліни студентами розв'язуються такі основні завдання: засвоєння теоретичних положень законодавства щодо адвокатури, формування навичок застосування на практиці отриманих знань з метою вирішення конкретних завдань, що стоять перед адвокатами.
Навчальна дисципліна «Адвокатура України» складається з двох розділів, що містять 11 тем, сім з яких формують загальну частину, а чотири спеціальну.
Загальна частина (модуль № 1) складається з таких тем:
Поняття та сутність адвокатури.
Адвокатура в Україні в дореволюційний період (18641917 роки)
Адвокатура в Україні в післяреволюційний період (1917 рік кінець XX ст.).
Принципи та гарантії адвокатської діяльності.
Організаційні форми діяльності адвокатури.
Професійні та соціальні права адвоката та його обов'язки.
Дисциплінарна відповідальність адвоката.
Спеціальна частина (модуль № 2) складається з таких тем:
Адвокат захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.
Адвокат представник потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача.
Адвокат як правозахисник і представник у цивільному процесі.
Діяльність адвоката як процесуального представника на стадіях апеляційного, касаційного провадження та під час перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами. Процесуальне представництво адвоката на стадії судового виконання. Участь адвоката в господарському та адміністративному процесах.
У процесі вивчення курсу, крім лекцій і семінарських занять, застосовують інші форми навчання: експериментальні форми практичних робіт ділові ігри, постановка й вирішення проблемних ситуацій, аудиторні конференції тощо. У лекціях, які є основним видом занять, даються основи теоретичних знань з дисципліни, розкриваються найскладніші питання адвокатури, практика застосування законодавства. На семінарських заняттях перевіряється засвоєння студентами теорії з відповідних питань, норм законодавства, пов'язаних з діяльністю адвокатів, відпрацьовуються практичні навички при вирішенні конкретних життєвих ситуацій. Засвоєння курсу передбачає також систематичну самостійну роботу студентів.
Підсумковою формою контролю знань є залік, який має на меті перевірку теоретичних знань студентів, застосування їх у вирішенні конкретних завдань, а також уміння самостійно працювати з науковою та навчальною літературою.
Таким чином, вивчення студентами курсу «Адвокатура України» має на меті:
дати знання з чинних норм законодавства, що стосуються діяльності адвокатів;
ознайомити з практичною діяльністю адвокатів у судах України;
виробити вміння застосовувати норм права в роботі за юридичною спеціальністю;
визначити потенційне бажання студента в майбутньому пов'язати свою професійну діяльність з адвокатурою.2. Тематичний план навчальної дисципліни
2.1. Розподіл навчального часу та видів робіт з навчальної дисципліни
Номер семестру
Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни
Наявність курсових робіт
Кількість модулів
Кількість змістових модулів
Вид контролю


Загальна кількість годин/кредитів ЕСТS
з них:аудиторні
самостійна роботавсього
з них:

лекції
семінарські заняття
практичні заняття
лабораторні заняття
Всього
54/2
54
10
8


36

2
2
залік

2.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за модулями, змістовими модулями та темами
Номер модулю
Номер та назва змістового модулю, номер та найменування теми
Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни
Література, сторінки
Вид контролюВсього
з них:


лекції
Семінарські заняття
Практичні заняття
Лабораторні заняття
Самостійна роботаСеместр № _____

Модуль 1Змістовий модуль № 1: ____________________________


Тема № 1:Поняття та сутність адвокатури
4
2
0


2
Тема № 2: Адвокатура в Україні в дореволюційний період (1864-1917 роки)
2
0
0


2
Тема № 3: Адвокатура в Україні в післяреволюційний період (1917 – кінець ХХ ст..)
2
0
0


2
Тема № 4: Принципи та гарантії адвокатської діяльності
6
2
2


2
Тема № 5: Організаційні форми діяльності адвокатури
4
0
0


4
Тема № 6: Професійні та соціальні права адвоката, його обов’язки
8
2
2


4
Тема № 7: дисциплінарна відповідальність адвоката
4
0
0


4Модуль 2
Тема № 8: Адвокат – захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного
4
0
0


4
Тема № 9: Адвокат – представник потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача
8
2
2


4
Тема № 10: Адвокат як правозахисник і представник у цивільному процесі
4
0
0


4
Тема № 11: Діяльність адвоката як процесуального представника на стадіях апеляційного, касаційного провадження та під час перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами. Процесуальне представництво адвоката на стадії судового виконання. Участь адвоката в господарському та адміністративному процесах

8
2
2


4Всього :
54
10
8


36

2.3. Структура залікового кредиту та тематика лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять

Структура вивчення навчальної дисципліни
Кількість годин
Вид контролю

Модуль № 1
30
МК

Тема № 1: Поняття та сутність адвокатури

Самостійна робота
2


Тема № 2: Адвокатура в Україні в дореволюційний період (1864-1917 роки)

Самостійна робота
2


Тема № 3: Адвокатура в Україні в післяреволюційний період (1917 – кінець ХХ ст..)

Самостійна робота
2


Тема № 4: Принципи та гарантії адвокатської діяльності
Семінарське заняття № 1
2
опитуванняСамостійна робота
2


Тема № 5: Організаційні форми діяльності адвокатури

Самостійна робота
4


Тема № 6: Професійні та соціальні права адвоката, його обов’язки
Семінарське заняття № 2
2
опитуванняСамостійна робота
4


Тема № 7: дисциплінарна відповідальність адвоката

Самостійна робота
4


Модуль № 2
24
МК

Тема № 8: Адвокат – захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного

Самостійна робота
4


Тема № 9: Адвокат – представник потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача
Семінарське заняття № 3
2
опитуванняСамостійна робота
4


Тема № 10: Адвокат як правозахисник і представник у цивільному процесі

Самостійна робота
4


Тема № 11: Діяльність адвоката як процесуального представника на стадіях апеляційного, касаційного провадження та під час перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами. Процесуальне представництво адвоката на стадії судового виконання. Участь адвоката в господарському та адміністративному процесах

Семінарське заняття № 4
2
опитуванняСамостійна робота
4


Всього за заліковим кредитом:
54
ПМК3. Методичні рекомендації для опрацювання змістових модулів навчальної дисципліни


3.1. Загальні методичні рекомендації

Дисципліна «Адвокатура України» складається з двох модулів, які об'єднують одинадцять тем, і розрахована на 18 навчальних годин.
Лекційні заняття передбачають викладення нового теоретичного матеріалу викладачем, сприйняття цього матеріалу студентами. За своїм змістом лекції охоплюють основний теоретичний матеріал найважливіших тем навчальної дисципліни.
Семінарське заняття - форма навчального заняття, під час якого викладач організує обговорення попередньо визначених питань, до яких студенти повинні готувати тези виступів. Результати самостійної роботи по підготовці до семінару, та безпосередня робота на семінарі фіксується в робочому зошиті семінарських та практичних занять, ведення якого обов'язково для кожного студента. Робота на семінарському занятті також передбачає доповіді за попередньо підготовленими студентами рефератами.
Викладач оцінює виступи студентів, їх активність у дискусії, рівень знань та уміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо.
Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом студентом у час, вільний від аудиторних навчальних занять.
Самостійна робота студента складається з опрацювання конспекту лекцій, підготовки до семінарських та практичних занять, самостійного освоєння навчального матеріалу по окремим темам, щодо яких не передбачені аудиторні заняття, ознайомлення з нормативними актами та рекомендованою літературою, а також самостійне виконання індивідуальних завдань, передбачених цією програмою.
Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни: підручник, навчальні та навчально-методичні посібники та матеріали, конспект лекцій викладача, методичними рекомендаціями тощо. Для самостійної роботи студенту також рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна та періодична література. Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці, навчальних кабінетах, а також і в домашніх умовах.
Зміст самостійної роботи студента над дисципліною визначається у Навчально-методичних матеріалах до семінарських та практичних занять іншими методичними матеріалами, затвердженими на кафедрі, а також завданнями та вказівками викладача, що проводить заняття у групі.
Індивідуальна робота передбачає виконання отриманого на індивідуальній консультації викладача завдання: реферату до кожного змістовного модулю, наукового повідомлення (під час роботи у науковому гуртку кафедри).
Реферати готуються студентами самостійно до кожного модулю у відповідності до Методичних рекомендацій з підготовки рефератів, затверджених кафедрою.
Критерії оцінювання під час вивчення навчальної дисципліни.
Академічні успіхи студента визначаються за допомогою контрольних заходів, передбачених навчальним планом, з обов'язковим зарахуванням підсумкових оцінок за національною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно"), 100-бальною та ECTS.
Контрольні заходи включають у себе поточний, модульний (рубіжний за змістовними модулями) та підсумковий контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання: рівня знань під час семінарських та практичних,занять; якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, та практичних занять і має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок студентом, з кожного окремого модуля навчальної дисципліни.
Результати поточного контролю та бали за самостійну та індивідуальну роботи заносяться викладачем до журналів обліку відвідування занять студентами за національної системою оцінювання ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно").
Поточний контроль на практичних та семінарських заняттях, виконанні тестових завдань, підсумковому контролі чи екзаменах враховує: рівень знань студента (глибина і міцність знань); самостійність виступу та викладу думок; послідовність виступу; достатність та доказовість інформації; узагальнення змісту; вміння синтезувати знання по окремих темах; вміння складати розгорнутий план відповіді, давати точні формулювання; правильно користуватись понятійним апаратом; грамотність, логічність і послідовність викладу; виконання навичок і прийоми виконання практичних завдань.
Поточний контроль знань і умінь студентів на практичних заняттях здійснюється шляхом опиту з навчальних питань теми відповідного змістовного модулю. Під час цих занять студентами під контролем викладача обговорюються рішення завдань. Викладач оцінює правильність кваліфікації, повноту й обґрунтованість рішень, складених студентами, їх активність у дискусії, рівень знань та уміння формулювати й відстоювати свою позицію. Враховується вміння та повнота використання студентом Законів України, постанов Пленуму Верховного Суду України та інших нормативно-правових документів, що потрібні для розв'язання практичних завдань за темами занять.
Поточний контроль знань і умінь студентів на семінарському занятті передбачає оцінювання підготовлених студентами рефератів та тез доповіді по рефератах, їх виступи по питаннях заняття, активність у дискусії, вміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо. Крім того, поточний контроль знань студентів на семінарських заняттях здійснюється шляхом опиту з навчальних питань теми.
Під час самостійної роботи з підготовки до практичних занять студенти обов'язково самостійно готують рішення завдань, що задаються викладачем на передодні. Рішення кожного завдання повинне бути викладене у письмовій формі у робочому зошиті студента, із мотивуванням та докладною аргументацією, з посиланням на відповідні норми кримінального законодавства. Відсутність у студента під час практичного заняття робочого зошиту із вирішеними завданнями інших вказаних матеріалів, обґрунтованого рішення або неготовність студента до роботи на занятті тягне за собою незадовільну оцінку для студента за виконання самостійної роботи.
Студент, який отримав оцінку «незадовільно» за аудиторну або самостійну та індивідуальну роботу, має право перескласти її.
Модульний контроль проводиться викладачем під час останнього аудиторного заняття змістовного модулю у вигляді контрольних робіт (у письмовій формі). Для отримання оцінки за результатами освоєння змістовного модулю студент повинен мати оцінки, яку він повинен отримати під час аудиторної роботи, самостійної або індивідуальної роботи при вивченні цього змістовного модулю, в тому числі, за підготовку реферату.
У випадку, коли у процесі складання модульного контролю студент виявив незадовільні знання, йому виставляється незадовільна оцінка з обов'язковим наступним перескладанням. Перескласти модульний контроль студент зобов'язаний до початку наступного модульного контролю.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на освітньому (кваліфікаційному) рівні «бакалавр» - державний екзамен на 4 курсі, а також у вигляді підсумкового модульного контролю - екзамену у 3 семестрі.
Студент, який бажає підвищити підсумкові бали з дисципліни складає підсумковий модульний контроль. Результати складання підсумкового контролю (екзамену) оцінюється за 100 бальною шкалою. Підсумкові бали з урахуванням складання екзамену розраховуються, як середньоарифметичне результатів підсумкових балів за результатами засвоєння модулів та балів набраних на екзамені.
Студент, який за результатами засвоєння всіх модулів навчальної дисципліни набрав менш ніж 75 (сімдесят п'ять) балів, зобов'язаний скласти екзамен. Студенти, які за результатами складання екзамену, набрали підсумковий бал з навчальної дисципліни нижче ніж 60 (шістдесят) балів складають екзамен повторно.
У тому випадку, коли студент, під час складання екзамену отримав позитивну оцінку (набрав 60 балів і більше), але менше ніж за результатами засвоєння всіх модулів навчальної дисципліни в заліково-екзаменаційну відомість виставляється підсумкова оцінка за результатами засвоєння всіх модулів навчальної дисципліни.

3.2. Завдання на самостійну роботу з навчальної дисципліни.
Завдання що виносяться на самостійну роботу курсанта (студента, слухача)
Література:

Модуль № 1
Тема 1. Поняття та сутність адвокатури
1, 6, 9, 10, 15, 20, 21, 24, 25, 29
Завдання для самостійної роботи:
Організація правової допомоги на нижчих ступенях розвитку людського суспільства.
Походження сучасної адвокатури.
Адвокатура в період середньовіччя.
Форма сучасної адвокатури.
Значення адвокатури.
Тема 2. Адвокатура в Україні у дореволюційний
період (18641917 роки)
Завдання для самостійної роботи:
Адвокатура за часів Київської Русі.
Професійна адвокатура за польсько-литовської доби.
«Права, по которым судится малороссийский народ».
Судова реформа 60-х років XIX ст.
Положення про адвокатуру 1868 року.
18, 26, 27Тема 3. Адвокатура в Україні у післяреволюційний період (1917 рік кінець XX ст.)
Завдання для самостійної роботи:
Становлення адвокатури в Україні у 19171921 роках.
Правові засади оформлення інституту адвокатури України.
Перехід

Приложенные файлы

  • doc 25043537
    Размер файла: 277 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий